Amet Creative Commons License 2010.04.26 0 0 101

Kedves Fülig Dzsimmmi

 

Minden ami a látható világban van, a láthatatlan szellemi dolgok kiárázolása.  Nem véletlenül olyanok, mint amilyenek, mert a teremtő, mindent értelemmel szerzett. Azok öszekapcsolódásai szellemi történések leírásai rejtjelesen. A lelki láthatatlan dolgokat, fizikai látható dolgok közvetítésével lehet csak eljuttatni a materiális világban élő, és azt imerő, abban gondolkozó ember számára. A természet, tehát nyitott Biblia, azoknak akik látnak, és nem csak néznek!

Az ember megigazításához fel kell mennie egy szellemi lépcsőn, ami a mennybe vezet. Ennek akadályait nem mindenki győzi le. Van aki el sem indul rajta, van aki megáll egy lépcsőfokon, és nem megy tovább, és van aki végigcsinálja!

 

A Biblia jelképrendszerében kétféle alaphelyzet létezik a teremtett emberi lelkek megítélésében: tenger és szárazföld.

 

Tenger: ami az istentelenség jelképe. A benne lévő állatok az istentelen emberek sokféleségét jelenti, és azoknak lelki képe. Két fő csoportja van:
okos ateista és bolond ateista.

 

Ki az okos ateista:
Akik vélt igazságokban hisznek
, és ezek védelme alatt, mint védőpajzsok mögött biztonságban érzik magukat. Ezeket az "igazságokat", mint védőpajzsokat, vagy pikkelyeket logikusan egymáshoz kapcsolják, hogy áttörhetetlenek legyenek. Ezek védelmében, és logikus értelmük, azaz uszonyuk segítségével bátran úszkálnak (vélt egyenességükben/egyenes gerincűek) az állhatatlan "sós, háborgó" vizekben.
Ezek Isten számára elérhető prédák, halászai által font hálók segítségével. A hálók az Isten logikájával összeszőtt "kötelekből készülnek" ("Emberi kötelékekkel vontam őket, szeretetnek köteleivel,"/Hós 11,4/), ami az istentelen logikán kifogva, szétzilálja, és felszínre hozza az ateista, azaz istentelen igazságokat, azaz hamisságokat (amik addig megdönthetetlen igazságnak látszottak).
Így az addig pikkelyes hal pikkelyei lekaparhatók, és a szárazföldön sütés és főzés, azaz lelki igazságok megismerése és megértése révén húsa átalakul, élvezhetővé és fogyaszthatóvá válik. Elfogyasztva beépül Krisztus testébe (testületébe) táplálva és építve azt:
"Mindazokból, a melyek a vizekben élnek, ezeket ehetitek meg: A minek úszószárnya és pikkelye van a vizekben, tengerekben és folyóvizekben, azokat mind egyétek meg."(3Móz 11,9)
A pikkely a hitet jelképezi a Szentírásban, mind a hamis, mind az igaz hitet, szövegkörnyezettől függően:
"Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;"(Ef 6,16)
Az uszony pedig az értelmességet, amely az ideálisnak ítélt (lelki) helyzetváltoztatás eszköze.

Az okos ateista, vagy pikkelyes hal, ami a vízben él, nem sokat lát a szárazföldi (istenfélő) nép dolgaiból a víz alól. Ráadásul, amit lát, azt is "ferdén" a fénytörés miatt! Ezért segítség nélkül nemigen kerül "partra".

 

Ki a bolond ateista:
Már a nevében is benne van, hogy lelkileg nem értelmes, azaz ha lelki igazsággal találkozik, kitér előle, elbújik minden módon (pl. sziklát=Krisztus tanítványát színlelve), mindenbe, és minden mögé előle, és meg sem hallgatja. Nem hagyja magát kifogni, mert a logikája "színváltós", mint a nyolckarú polip bőre. Sokkal jobb, ha ellenáll, és viaskodva vitatkozik, mert így megmozdulva felismerhető az önzése fedezékében. Ilyenkor esély van arra, hogy a hallott Igazság megcsillanjon rajta, amire rávágva egy pikkelyes hal, elnyelje. Így beépül annak testébe, mint a "tenger egy pikkelytelen gyümölcse". Így már kifogható, és tovább vihető a menny felé!
Tehát: "A minek pedig nincsen úszószárnya és pikkelye a tengerekben és folyóvizekben, legyen az akármely vízben nyüzsgő, és akármely vízben élő állat; mind utálatos az néktek.(3Móz 11,10)"

 

Föld: Ami az Istenfélő nép jelképe. A rajta élő állatok az istenfélő emberek sokféleségét jelenti, és azok természetének lelki képei. Két fő csoportja van.
Okos istenfélő és bolond istenfélő.

 

Ki az okos istenfélő:
Aki Istent, mint Urát teljes szívéből és teljes lelkéből és minden erejéből és teljes elméjéből szereti; és a felebarátját, mint magát.(Lk 10,27)
Ezeket jelképezik Jézus példázatában az okos szüzek, vagy azok a tiszta állatok, amik kérődzőek, és hasadt körműek. A kérődzés azt jelenti, hogy a hallott Igén, ha nem értik, addig gondolkoznak, míg meg nem értik. Hasadt köröm pedig azt, hogy járásukban elválasztott, vagyis amit megértettek, azon járnak is, mint pásztoruk, az Isten Báránya!


Lásd az első Zsoltárt:

1. Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül;
2.  Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. (ez a lelki kérődzés)
3.  És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, a mely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jó szerencsés lészen.
4.  Nem úgy a gonoszok, hanem, mint a polyva, a mit szétszór a szél.
5.  Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben; sem a bűnösök az igazak gyülekezetében.
6.  Mert tudja az Úr az igazak útját; (Vagyis hogy egészen hasadt körműek) a gonoszok útja pedig elvész.

 

Ez nagyon fontos a túlélés szempontjából, ha a hegyekkel, mint lelki tévedésekkel borított földön el akarnak jutni élve a Sion, azaz Isten hegyére, ami a győzelem jelképe.
Ugyanis a tengerből kilépve: ez a megtérés, az ember még merő hamisság és gonoszság, amiből ki kell épülni. Ezért az Igazságot keresve bolyong a hegyeken, azaz az igaznak vélt hamis tanításokon, amik az Úr nevében vannak tálalva. Neki kell felismernie mindegyik elfajult gonosz voltát, és önként eltávolodnia tőle, hogy igazán szabad, és érinthetetlen legyen tőlük a továbbiakban.

 

(Azért nem tudja egyből megérteni, és elfogadni a Menny igaz tanát, mert a benne felhalmozott hamisságok miatt, természetszerűen vonzódik inkább a belsőjéhez illő hamis tanokhoz. Ha egyből elvennék ezeket tőle, megsemmisülne, mert megtérésekor még szinte semmi másból nem áll. Ezért fokozatosan, lépésről lépésre, ahogyan elvonják az általa felismert hamisságaitól, úgy születik újjá, és hagyja el önként a hamis tanításokat, mint bejárt, csapdával teli, felismert, fárasztó hegyeket.

Ebben már gyakorlata van, mert a "tengerben" edződött! Ezek a hegyek tele vannak fenevadakkal, vagyis olyan eltévelyedett társaságokkal, amik hálóval, azaz körmonfont, Igével átszőtt hamis tanokkal próbálják elfogni, hasonlóan ahhoz, mint ami a tengerben történt vele. A tanulság miatt meg van engedve néhányszori elfogás, és orvvadászoktól való megsebzés:
"...Fiaid elájultan ott feküdtek minden utczáknak fejeinél, mint a hálóba esett zerge, megrészegedve az Úr haragjától, Istenednek feddésétől.(Ézs 51,20)...Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a vadász kezéből...(Péld 6,5)."
Ezek a "hegyek", mivel tele vannak fenevaddal, fenevadfejeknek is hívatnak, mert hamis tanítások származnak szájukból. Szájuk oroszlánszáj az Ige szerint:
". az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat."(Jel 13,2)... Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresvén, kit elnyeljen" (1Pt 5,8 )
Az oroszlán, mint szinte minden más igei dolog, értelmezhető a jóra és a gonoszra is. Itt azt kell látni, hogy a „Júda oroszlánjaként” szól, azaz Jézus nevében. (Sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják én vagyok, de ti ne higyjétek!) Ezt jelenti itt az oroszlánszáj!

 

Júda az okos istenfélőket jelenti, akik lelki szemeikkel felismerik a fenevadat a szent helyen (vallásfelekezetük tanításában), amint azt bitorolja, és futnak a másik igaznak vélt hegyre, míg meg nem találják "Siont", az igazit:
 "Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság (hétfejű fenevadat, ami hét hegy gyanánt is le van írva), a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg): Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre; A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye." (Mt.24.15-17)
Azaz valami más ruhát vagy tant, amibe eddig öltözködött, ami különbözik a menny tanától!  Amit, mint egy mindent bevilágító fényes villámot meglátott "a háza (vagy a hegye) tetején", ahol a tető az Úr várásának készenléti állapotát jelenti, ahonnan az Úr által elragadtathat a következő Menny felé vezető "lépcsőfokra."

 

Aki szószerint veszi a Bibliát, lát egy haragvó, bosszúálló, kegyetlen Istent, aki irgalmatlanul leszámol ellenségeivel, akik egyben népe ellenségei is. Népét is erre buzdítja. Példa erre Egyiptom hadseregének elpusztítása a Vörös tenger habjaival, Józsuénak adott parancsa az elfoglalt városok lakóinak teljes kiírtására és felégetésére, Saul és Dávid király mészárlásai, népirtásai.

 

Aztán egyszer csak olvassuk erről a szörnyű Istenről, hogy kegyelmes, hosszútűrő, sőt Egyiptomot és Filiszteát is - akik ellen legnagyobb háborúit vívja - keblére veszi, ellenségeink szeretetére utasít...stb.
Ki érti ezt?...mert közben meg azt mondja magáról, hogy nem változik!

A megoldás az, hogy aki szószerint veszi az Írást, az külső, azaz testi gondolkozásban van.
Az képes a Szent Bertalan éjszakai vérengzésre Isten nevében, vagy tévedhetetlen reformátornak tartva magát, máglyára küldeni keresztény, vele egyet nem értő társait. Vagy keresztes háborúkban résztvenni. Vagy halálra keresni a keresztényeket, mint Pál apostol, amikor még Saul volt. Vagy az újonnan felfedezett földrészek őslakóit kiírtani, és közben keresztény templomot emelni a földjükön…
Aki ilyet csinál, megmagyarázza tetteit az Ige betűivel, amelyről az van írva, hogy a betű öl. Vagyis félreérti az Igét, és olyan tanokat épít a betűre, amik mentesítik a tettei következményeitől. Szentül hisz bennük, csakhogy Isten ezeket semmibe veszi.

 Az számít egyedül, amit Isten gondol az Igéről: Ez pedig a Menny tana. Ez csak, és csakis kijelentésből tudható, emberi agyalással elérhetetlen!

 

Aki ezt megtalálja (mert keresni kell), az tudja, hogy Isten harcai bennünk zajlanak üdvösségünk érdekében, és az Ige betűje képletes! ("…a ki a (Szent)Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek..."(Gal.3.6-9)
Így Egyiptom alatt nem a földi Egyiptomot, mint földi országot kell érteni, hanem az Ige evilág tudománya szerinti kutakodását (amivel könyvtárakat töltöttek meg), és ezért az ebből a forrásból összeszőtt hamis tanokat, amikből ki kell jönnie a lelki Izráelnek, ha beletéved, és ha azt akarja, hogy az Úr vezesse továbbra is személyesen!

Hasonlóan lelki jelentéssel bír Asszíria, Bábel, Tyrus, Küs, Filisztea, amik ellen az Úr, mint bennünk, és általunk emelt gonosz lelki erősségek ellen harcol. Tornyok, városok, hegyek, erdők, zöldellő fák, berkek, erődítmények, fenevadak, fenevad fejek=pokoli fejedelemségek, mind-mind sátáni tanok, és azok eredménye elleni lelki hadviselés módjainak leírása madárnyelven, és a lelkiképpen gondolkozók számára íratott.

Aki ezt megérti, és felfedezi magában a gonoszsága és hamissága rejtekeit, így szól: Irgalmas, jó és igaz Isten, irtsd ki belőlem, és égess fel bennem mindent, ami a hamissághoz és a gonoszsághoz köt, irgalmatlanul, ehhez hozzájárulok, és teszek is érte, lehetőségem szerint teljes akaratommal.
Ezt az Úr meghallgatja, és sorba kiszabadítja az embert Egyiptomból, Asszíriából, Filiszteából, Babilonból...stb, a sok-sok hamisságból, amibe beletévedt. Sőt munkatársául fogadja, hogy mint bizonyság, segítségére legyen a többi szabadulni vágyó számára: "Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok."(1Kor 3,9)

 

Ezért van aztán az, hogy egyesek kilépnek az egyik keresztény vallásfelekezetből, aminek meglátta hamisságait, és átállnak egy másikba, majd hívja a régi barátait is maga után. Azután ennek is meglátja a hamisságait, és fut a másikba, onnan is jönnek utána néhányan, és ezt addig csinálja az Igazságot keresve, míg meg nem leli az Igaz mennyei tant, vagyis a Sion hegyét:
"Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!"(Ézs 52,7)

 

Vagy egy más megfogalmazásban ugyan ez:

 

"És fát nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem vágnak, hanem a fegyverekből tüzelnek (Tűzre dobják a felismert töviskoronát, vagyis az emberileg összefont hamis tanokat /többek közt, pl. az isteni személyek háromságának tanát/, amikkel addig Jézust, a személyében egy igaz Istent gyalázták), és zsákmányt vetnek zsákmányolóikban, s prédálóikat elprédálják, ezt mondja az Úr Isten."(Ez 39,10)

 

Vagy megint más megfogalmazásban:

 

"Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, a hol azok a nemzetek (különféle tanok), a kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöldellő fa alatt."(5Móz 12,2)

Ezt a "ágyúgolyófutamot" az Újjászületés fürdőjének is nevezi az Ige, amin át kell mennünk, hogy megmosódjunk szellemileg:
"Mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát, szünjetek meg gonoszt cselekedni;"(Ézs 1,16)..."az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,"(Tit 3,5)


Így aztán egy-egy lelki gyógyfürdőnek is felfoghatjuk a hamis tanokat, mint aminek forró, zavaros, büdös, kénes vizéből rövid benntartózkodás után, futás a zuhany alá! Aki benne marad a táblákra (Igében) írt figyelmeztetés ellenére, otthagyhatja a fogát: "Moáb az én mosdómedenczém, Edomra vetem az én sarumat, (Edomba is elmegyek) te Filisztea nékem örülj (mert téged is kipróbállak)!"(Zsolt 60,10)

 

Aki sikeresen kilábal Egyiptomból (az Ige evilág tudománya szerinti kutatásából és értelmezéséből), sőt Asszíriából (a testi racionális gondolkozásból), és eljut az Ige mennyei értésére, és abból a lelki racionális gondolkozásra, lelki örökössé, vagy lelki Izraellé, vagy mennyei polgárrá válik:
"De ha megveri az Úr Égyiptomot, megvervén, meggyógyítja, és megtérnek az Úrhoz, és Ő meghallgatja és meggyógyítja őket. Ama napon út lesz Égyiptomból Assiriába, és Assiria megy Égyiptomba, Égyiptom meg Assiriába, és Égyiptom Assiriával az Urat tiszteli. Ama napon Izráel harmadik lesz Égyiptom és Assiria mellett; áldás a földnek közepette; Melyet megáld a seregeknek Ura, mondván: Áldott népem, Égyiptom! és kezem munkája, Assiria! és örökségem Izráel!"(Ézs 19,22,23)

 

Tehát ahhoz, hogy egy megtért hívő ember puha vasból (ezt jelképezi Jákob, akinek neve csalót jelent), szívós, és kemény acéllá, azaz mennyei polgárrá (Izraellé) váljon, meg kell tisztítani a káros ötvözőktől és szennyeződésektől. Tégelyekben felolvasztani, hozzákeverni olyan adalékanyagokat, amik a szennyező és káros anyagokat megkötik, és az olvadék felszínére hozzák, hogy eltávolítható legyen. Majd ötvözik a végcélnak megfelelően, és a végén a kész alkatrészt edzik. Eközben többször felhevítik, lehűtik.
Ezek az eszközök az igazságkereső hívő ember esetében a hamis tanok, amikbe belekeveredve felismerheti a saját hamisságait és gonoszságait, amikhez ezek a hamis tanok könnyen hozzákötődnek, és kicsapják, és felszínre hozzák a lelki salakot. Ezek nagy lelki válságokkal járnak (felhevülés, lehűlés=edzés), olyan barátoktól való elszakadásokkal, akik ragaszodnak a hamishoz, amiket lekotornak a tiszta fémolvadék felületéről a mélybe. (Ezek közös neve: Hamis Próféta.)


Ki a bolond Istenfélő:
A Hamis Próféta
, mert tagjai a földből, vagyis a hívő népből válnak ki, és a fenevad, vagyis a pokoli hamis tanok képviselői maradnak. Ezek a bolond hívők, vagy bolond szüzek, melyek a színváltós kaméleonnak felelnek meg, ami külsőleg a Krisztus tanítványát mutatja, közben még sem az! Ez a ragadozó a tengeri nyolckarú, színváltozós bőrű polip szárazföldi megfelelője. ("... a kaméleon... ezek tisztátalanik néktek."(3Móz 11,30)..."A fenevad pedig, a mely vala és nincs, az maga a nyolczadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy." (Jel 17.11)

 

Vagyis aki könnyelmű, hebehurgya nemtörődömséggel megtorpan a hét lelki újjászületési szint valamelyikén, nem fejezve be azt, es nem lépve tovább, bár hallja a továbbhívó szót:
„Monda pedig az Úr: Mihez hasonlítsam azért e nemzetségnek és mihez hasonlók? /ez alatt a lelki nemzetség alatt a lemaradók, vagyis az Antikrisztusban maradók, azaz a Hamis Próféta értendő/. Hasonlók a piaczon ülő gyermekekhez, kik egymásnak kiáltanak, és ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.”(Luk.7,31,32)


Tehát megállva az újjászületés egy szintjén, ott berendezkedve nam harcolnak az igazság mellett tovább. Elhitetve magukat az egyedül hitből való megigazulás téveszméjével, mondván: itt békességben, és biztonságban vagyunk:
„Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek.”(1Thess 5,3)…Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből.”(Jak 2,24) A cselekedet itt azt jelenti, hogy a felismert igazsághoz fel is kell lépni, nem elég csak hallani.

 

Itt meg kell állni, és megmutatni, hogy ki az Antikrisztus: azon tanok összessége, amely Krisztus egyszemélybeli, azaz egyedüli Istenségét tagadja.
Pl:
-Három isteni személyt mutat, egy helyett, miközben azt mondja, hogy egy Isten van = rejtett többistenhit, (katolikus, református, és az ezekből kiszakadtak mind, akik megtartották a Szentháromság tanát)
-Vagy csak egy Istenről beszél, Atyáról, vagy Jehováról, de ebből kihagyja Jézust, mint Istent. (Unitárius, Jehova tanúi, Adventista)
-Vagy manapság terjedő azon hiteket, amely minden embert egyformán az örökkévalóságtól való isteneknek tart, akik megromlásuk miatt a földre kerülnek egy körforgásban újra, meg újra, míg meg nem tisztulnak, és Jézust csak az első megtisztultnak tartja a sok közül. (Lorber, Dudle, stb.)


A hívő ember ezek által a lelki kontrasztok által tisztítható meg. Miközben jóhiszeműleg beléjük ereszkedik, majd értelmére, és az ott szerzett rossz tapasztalataira támaszkodva, meglátva az igazságot, belőlük kikecmereg, lelki látása fokról fokra kitisztul. Mert rossz nélkül a jobb nem felimerhető, és így "nemessé" válik. A nemesfémekkel is le van írva ez a dolog:

"Az olvasztótégely az ezüst számára van, és a kemencze az aranyéra; a szívek vizsgálója pedig az Úr." (Péld 17,3)...És ül mint ötvös vagy ezüsttisztogató és megtisztítja Lévi fiait és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt; és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak."(Mal 3,3)
"igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak", jelenti, hogy az igaz mennyei tant hirdetik, amire ha valaki hallgat, nem egy hamis tan áldozatává, hanem az Úr áldozatává válik, és beszéde lelki eledel lesz mások számára. Így terjed az Isten országa.

 

Egy mondatban:
"Oh, vajha eljönne Sionból Izráelnek a szabadítás! Mikor az Úr visszahozza az ő népének foglyait, örül majd Jákób és vigad Izráel!"(Zsolt 53,7)

 

Zsoltárok könyve 87. rész olvasatában ugyan ez:

1.  Ének. A Kóráh fiainak zsoltára.
A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentomát.
2.  Szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban mint Jákóbnak minden hajlékát. (Itt különbséget tesz Sion az Igaz "hegy", és a többi hegy-mint a csaló Jákób-között!)
3.  Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa! Szela.
4. Előszámlálom Égyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet. Ímé Filisztea és Tyrus Kússal együtt: ez ott született.
5.  És ezt mondják a Sion felől: Mind ez, mind amaz ott született, és ő, a Felséges, erősíti azt.
6.  Az Úr beírván, feljegyzi a népet: ez ott született! Szela.
7.  És tánczolva énekelik: minden forrásaim te benned vannak.

 

Még egy Ige a fentiek alátámasztására Jézus szájából:

 

16.  A ki hiszen és megkeresztelkedik, idvezül; a ki pedig nem hiszen, elkárhozik:
"Avagy nem tudjátok-é, hogy a kik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?"(Rm 6,3)

A megkeresztelkedés aktusa olyan, mint egy szerződés aláírása, amelyben a hívő ember szerződik a testben megjelent Istennel: Jézus Krisztussal, hogy végigcsinálja utána a lelki újjászületés halálosan nehéz vesszőfutását, felvéve a mindennapi keresztet, míg ki nem ábrázolódik benne a Krisztus.
Krisztus pedig garantálja a segítségét ehhez, és a győztes üdvösségét.

 

A keresztség látványosan bemutatja, hogy a megtérés után, amikoris az ember megáll Isten előtt, Isten nem emel egyből a "rózsaszín" mennybe, hanem bemerít a vízbe, vagyis a bűnös világi közegbe. Ahol Jézus nevében sokan jönnek hozzánk, és borzalmasnál borzalmasabb vallásos köntösbe bújtatott elképzelésekbe és tettekbe rángatnak, és rángatnának végleg bele, ha az Úr karja, mint igazság, nem volna támaszul. Ha itt próbálunk életünkhöz ragaszkodva levegőt venni, és eggyé válni velük, biztos a fulladás. (Ehetetlen "fulvaholt állattá" válnánk.) De Isten alámerítő kezében hit által bízunk, hogy erősen tart, és ki is fog emelni ebből a halálból. Amikor végre a bűneinknek fölébe kerekedünk, és a kísértések, már nincsenek hatással ránk, elmondhatjuk, hogy megmosódtunk a Bárány vérében, vagyis Jézus életvitelében, amit tanácsára követtünk. ("Mert a testnek élete a vérben van..."/3Móz 17,11/)


Kétféle életvitel van: igaz és hamis. A bűnös ember esetében vére a hamisságot jelképezi, ami miatt a vér fogyasztása tiltott. Viszont parancs Jézus vérének ivása, ami az igazságot jelképezi, így az igaz életvitelt.
Pontosabban az igaz és jó életvitelt, mert a jót a kenyér szimbolizálja, és jelenti egyben a Krisztus testét/testületét/, tiszta állatokat, amik lelki értelemben, mint mennyei kenyér, eledelül szolgának. Isten élete jó és igaz! Ezt vesszük magunkhoz jelképesen az Úrvacsorában! Ezért országába is csak olyan emberek élhetnek, akik ezekre a szellemi táplálékokra éhesek.

Miután így lassan mennyei polgárrá avanzsáltunk, Isten kiemel az Újjászületés fürdőjéből. Egy csomó vízcseppet kihozunk magunkon a partra, amik jelképezik azokat, akik bizonysátételünkbe kapaszkodva megtérnek, és megmenekülnek:
"Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát (vagy mindennapi kereszthalálát a bűneinek, vagyis a mindennapi áldozatát: "Mert a testnek (a bűn testének) élete a vérben (hamisságban) van, én pedig az oltárra/feláldozásra adtam azt néktek..."/3Móz 17,11/) hirdessétek, a míg eljövend."(1Kor 11,26)
 
17.  Azokat pedig, a kik hisznek, ilyen jelek követik:
-az én nevemben ördögöket űznek;
Mivel kijöttek az ördögi tanításokból, fel tudják világosítani a többieket, akik még benne vannak, és nem látják a valós helyzetüket. Ha a hamis tanítás eltűnik, nem tud a bűn mihez kapcsolódni, mint támaszhoz.
-új nyelveken szólnak:
Tudnak szólni Egyiptomhoz, Asszíriához, Filiszteához, Bábelhez... stb. Mert ott születtek és raboskodtak, és megismerték azok jellegét és nyelvét, de mivel megszabadultak tőlük, ismerik a szabadítás szavait is.

 

18. Kígyókat vesznek föl;
Bátran szembenéznek minden emberi agyalással és dogmával, ami Jézus nevében jön, mert már immunisak a mérgükre, mert megkapták az ellenszérumot, a fára függesztett rézkígyó, vagyis a bűnös emberi természet megfeszítésének következményét: a mennyei igazság tanát.
-és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik:
Így a másokra halálos lelki italt nevetik, ha hallják.

 

19.  betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak:
Ismerik elsőkézből a lelki betegségeket, azok okait, és a kivezető utat.

 

20.  Azok pedig kimenvén, prédikálának mindenütt, az Úr együtt munkálván velök, és megerősítvén az ígét a jelek által, a melyek követik vala. Ámen!

 

Üdv: Amet

Előzmény: Törölt nick (80)