Szombatosok Creative Commons License 2008.02.11 0 0 1378
Maaancus,

hát ha annyira kívánicsi vagy elmondom, de a tudás felelõsséggel jár ám (Luk. 12:47) :)

>>>miért is kell, vagy helyénvaló tizedet fizetni?

Isten fektettel le az üdvtörténelem útvonalát és menetrendjét, amit ki fog dolgozni, s abban a munkában része van Krisztusnak és a hívõknek is (nem idézek, mert túl sok lenne). Tehát a hívõk egy munkára vannak elhívva a fizikai világban ezért is nevezi õket az írás szent (elválasztott) papi nemzedéknek (1Péter 2:5). Mert azok, akik Isten munkáját végzik az emberiség érdekében (közbenjárnak értük), azok papok.

A papoknak pedig nincs földi örökségük (Lévinek nem volt földöröksége, a hívõknek e világban nincs örökségük, hanem az eljövendõ világban egy jobb örökség vár rán (Ef. 1:14,18; 5:5; Kol. 1:12; 3:24; Héb. 9:15; 1Pét. 1:4).

A mózesi törvény (betûszerinti, tételes) alatt álló Izrael testi örökseget kapott, a szellemi vagy új szövetség alatt állók (szívbe írt parancsolatok) az Isten országát öröklik. Az isteni rend szerint, akik e földön örökség nélkül dolgoznak, azokról õ gondoskodik. Ez a gondoskodás igénybe veszi azok közremûködését, akik érdekében a papság mûködik. Izrael esetében pont emiatt Izrael örökséggel biró törzseinek kellett gondoskodni a Levitákról, akiknek nem volt földjük, tehát megélhetésük. A szellemi papság a világért jár közbe, azért, hogy a világ ne pusztuljon el teljesen.

Lévi testi, fizikai áldozatokat adott, a szellemi (melkizedeki papság a szellemi templomban, szellemi áldozatokat (1Pét. 2:5). Lévit megelõzte a melkizedeki papság, ám a levita papság a tized principumait átvette a korábbi papságétól. Ezt a Levitáknak adott tizedet a törvény elõírta, a melkizedeki rend visszaállításával ez a törvény változott meg (héb. 7:12) (nem a morális, csakis a papságra vonatkozo törvények). A Héberekhez írt levél rámutat arra is, hogy a tized létezett Levi elõtt a melkizedeki rend alatt is (Héb. 7:2,4), sõt, Ábrahámon keresztül még Levi is oda fizetett Ábrahám ágyékában (Héb. 7:9). Ezzel a példával mutatva arra, hogy a melkizedeki papság felülmúlja a lévitákét, no meg azzal, hogy Lévi papsága nem hozott életet, melkizedeké igen (Héb. 7:8), s ha a halandó méltó volt a tizdre, mennyire méltóbb arra a szellemi.

Tény az, hogy a tized mûködési elvét (tehát nem magát az intézményt, hanem annak mûködéséi elveit) jobbára az Izraelnek adott törvénybõl ismerjük, de nem kizárólag onnan.

A Leviták szét voltak szórva Izrel törzsei között, közülük csak egy osztály szolgált a papságban! Ám minden levita ehetett a tizedbõl, amit a Leviták városaiban begyûjtöttek és fogyasztottak. Ennek a tizednek a tizedét elküldték a Templomban szolgálóknak. Ezek a koncepciók rendkívül fontosak.

A szellemi papság szerte van hintve (mint a só) a világban. A tized elve szerint, a világnak kellene tizedelni e papság felé, amit a Millennium alatt meg is fog majd tenni! Egyiptomi forrásokból tudjuk, hogy Melkizedek papságát (akit õk is Shem-mel azonosítottak) ismerték, és tudjuk, hogy a nemzetek oda tizedeltek, legalábbis egy ideig, bizonyára nem minden nemzet, de tették. (A kánaáni JHVH kultusz egyébként a melkizedeki rend tanításainak késõbbi eltorzulása). Tehát elmondhatjuk, hogy az ókori világ tisztában látott a melkizedeki rend papságával kapcsolatban, mint a mai (amit elsõsorban "keresztényék" torzítottak el). Az Ábrahám kori világban e rend tanításaiból tudták mi a bûn, mint tudta pl. Fáraó (1Móz. 12. 16-17) sõt, Isten meg is óvta azokat, akik féltek a bûntõl (1Móz. 20:3-6). A tízparancsolat ugyanis érvényben volt a Mózesi törvény megadása elõtt is (Róm 4:15; 5:15).

Ám a papság alatt álló Ábrahám is fizetett tizedet Melkizedeknek, holott annak a papság része volt (hite által). Vagyis, Melkizedek a fõpap, esetünkben Krisztus - mivel õ lett e rend fõpapja mindörökké -, jogosult arra.

A papság egésze pedig mivel nem kap tizedet a világtól plusz munkát végez, mint Krisztus is többet végzett el annál, mint amit rábízott az Atya. E teherrel egyetemben, hitük által, Ábrahámot követve fizetnek tizedet a fõpapnak.

A kérdés hol található meg Melkizedek? Sehol! Isten hozza eléd és mutatja be neked, ha ezt megteszi. Ha nem, akkor sosem tudod meg. Ha megteszi, akkor megismered, s teszel úgy, mint Ábrahám tett hitével. senkinek nem kell dirigalni.
A második és harmadik tized principumait itt most nem említem meg.

>>>Mert én ugyanazt látom bele, mint a körülmetélkedésbe.

És mit látsz a körülmetélkedésbe? Ami létezett a törvény elõtt, a törvénytõl függetlenül, az nem múlhat el a törvény megszüntetésével.

Az Isten parancsolatai léteztek, a tized létezett, a körülmetélés létezett elotte. Mindezek a Mózes törvényébe is be lettek iktatva oly módon, hogy azon a szövetségen belül egy ideiglenes, sajátos szerepet töltöttek, amely szerepek nélkül a mózesi törvény nem lett volna törvény. Vagyis, ezen funkcióknak az alkalmazása változott meg ideiglenesen a mózesi törvény alatt, így a tized Levihez ment, a törvény betûjét kellett betartani és a körülmetélés a mózesi törvény feltétele is volt a maga jelentesevel.

Ám ábrahám hite után metélkedett körül, a körülmetélés örök törvény Izraelnek, függetlenül a Mózesi törvényben meghatározott szerepétõl, ahol a megigazulás feltétele volt. Esetünkben a megigazuláshoz a hit, a szív körülmetélése szükseges, aki körülmetéletlenül lett elhívva és a Szentlélek birtokosa, annak nem kell körülmetélkednie. Ám, akik ezzel Izrael részévé váltak, az ábrahámi körülmetélkedés rendelete miatt gyermekeiket általában körülmetélik (törvénykezés nélkül, de én ezt látom gyülekezeteinkben). Ez nem azonos azzal a körülmetélkedéssel, ami a Mózes törvényhez való tarozást jelentette, hanem azzal, amirõl így ír az Írás:

Ezékiel 44:9 Azért ezt mondja az Úr, az Isten: semmiféle idegen, körülmetéletlen szívű és testű nem léphet be szentélyembe, senki azok közül az idegenek közül, akik Izrael fiai között élnek.

Ez a prófécia a Millennium idejére szól, tehát nem járhatott le a Mózes törvényének megszûnésével.

Tehát, igenis, ha hited vezet a körülmetélkedésre, akkor megteszed, nem a megigazulás érdekében, hanem mert megigazultál, s ha már magadnak nem is (mert körülmetéletlen állapotban jutottál teljes hitre), hanem gyermekeid érdekében.