szmel Creative Commons License 2005.06.29 0 0 267
Ferenc József kiáltványa népéhez Sissi halála után:

"A legsúlyosabb, legkegyetlenebb megpróbáltatás ért engem és Házamat.
Hitvesem, trónom ékessége, hű társam, aki életem legnehezebb óráiban vigaszom és támaszom volt, kiben többet vesztettem, mint azt kimondhatnám-nincs többé!Egy rettenetes végzet elragadta őt Tőlem és népeimtől.
Egy gyilkos kéz,azon őrjöngő szenvedély eszköze, mely a fennálló társadalmi reend megsemmisítését célozza, a nők legnemesebbike ellen emelte tőrét és vak, céltalan gyűlölettel átdöfte azon szívet, mely gyűlöletet nem ismert és csak a jóért dobogott.
Azon határtalan fájdalom közepette, mely engem és Házamat ért, szemben ama hallhatatlan tettel, mely borzalomba ejti az egész művelt világot, mindenek előtt szeretett népeim hangja az, mely enyhítően hat szívemig.Midőn az isteni végzés előtt, mely oly súlyos és felfoghatatlan csapást mért Reám, alázattal meghajlok, hálát kell adnom a gondviselésnek szon nagy kincsért, melyet számomra fenntartott:a milliók azon szeretetéért és hűségéért, mely a szenvedés órájában Engem és Családomat környez.
Közel és távol, fent és alant, ezernyi alakban nyilvánult a gyász és fájdalom az Istenben boldogult Császárné és Királynéért.Megható összhangban cseng minden ajakról a panasz a pótolhatatlan veszteség felett, mint hű viszhangja annak, amit lelkemben érzek.
Amint én forrón szeretett hitvesem emléketzetét szentül őrzöm holtiglan, úgy népeim hálája és tisztelete maradandó emléket emel Neki minden időkre.
Sajgó szívem mélyéből köszönetet mondok mindenkinek az odaadó részvét ezen újabb zálogáért.
Midőn az ünnepi hangoknak, melyeknek ezen évet kísérni kellett volna, el kell némulniok, a ragaszkodás és hű egyettérzés e számtalan tanúságára való visszaemlékezés azon legbecsesebb adomány marad számomra, amelyet Nekem népeim nyújtottak.
Fájdalmunk közössége újabb, benső köteléket fűz a trón és a haza közt.Népeim változatlan szeretete megerősít kötelességem nemcsak azon fokozott érzetében, hogy a Reám bízott küldtésben kitartsak, hanem megerősít egyszersmind a siker reményében.
Esedezem a Mindenhatóhoz, aki oly nehezen súlytott, adjon még erőt, hogy véghezvihessem azt, amire hivatva vagyok.
Imádkozom, áldja meg népeimet és világosítsa fel őket, hogy megtalálják a szeretet és egyetértés útját, amelyn viruljanak és bpldogok legyenek.
Kelt Schönnbrunnban, 1898. évi szeptember hónap 16-án.
Ferenc József
s.k. "