Hatanbátormakszardzsav Creative Commons License 2002.11.21 0 0 4626
Megpróbálnám 2 részletben, most talán még időben kicsit
bemutatni azoknak, akiknek nem sikerült eljutniuk a múlt
hétvégi barossi kiállításra, hogy mik is voltak ott láthatók.
A hangulat és a tárlaton jelenlévő ”öregekkel” való beszél-
getés talán visszaadhatatlan, de a képek alá illetve után írt
pár sorban megpróbálnám mégis lejegyezni az ott elhang-
zottakat…

Szent Bernát Ház
DUNA-PARTTÓL – A DONÁT HEGYIG
Baross Gábor telepi festmény és fotó kiállítás.
2002. november 16-17. 10-18 óráig

Kiállítók:

Eszesné Kósa Mária 6 festménnyel
Monostori Antal 2 festménnyel és 5 grafika
Balogh László 2 festménnyel
Összesen: 15 képzőművészeti alkotás

Kutas Endre fotói
Összesen: 46 kép,
melyből: 30 Baross Gábor telep régi házai és
2 régi képeslap…

I. RÉSZ:

Festmények:

Eszesné Kósa Mária
1935-ben született Baross Gábor telepen, a barossi általános iskola
V. osztálya után a Szent Margit gimnázium tanulója, az államosítás
után a VIII. osztályra visszatér Barossra. A Gumi, illetve Műanyag
Gyárban kezdett el dolgozni, mint okleveles vegyész.
Művészeti érdeklődése 1954-ben kezdődött, részt vett a vegyipar
által szervezett országos amatőr kiállításon.
Az élet azonban másfelé sodorta, így nem tudta folytatni ez irányú
tevékenységét, kivéve a Pannonplast Kerámia Szakkörben való
munkálkodást, melynek 6 éve nemcsak aktív tagja, hanem vezetője-
ként próbálja megszépíteni maga és mások életét az alkotás öröme
által.
1993-óta tagja a Janzer Frigyes alapította Mészáros László Képző-
művész Egyesületnek. Azóta foglalkozik grafikával és festészettel.
Számos kiállításon vett már részt. A kiállításon bemutatott képeivel
a Baross Gábor telepi házakat szerette volna megfesteni.

-Csókási ház (második fűszerüzlet)
-Király ház (első posta hivatal)
-Traupmann ház (első fűszerüzlet)
-Római katolikus templom (”tegnap és ma”)
-Donát-hegyi Emlékhely

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

Monostori Antal
1938-ban született Budafokon. Általános iskolai tanulmányait Baross
Gábor telepen végezte. Ottani rajztanára: Polgár tanár úr segítségével
ismerkedett meg a rajzolás és a festés szépségeivel. Három évig tagja
volt a rajzszakkörnek.
Középiskolai évei alatt (1952-56) a nagytétényi Szelmann ház béli
Képzőművész Körbe járt. A körvezető Pandofil Ede, kedves Ede bácsi
volt. Egyetemi évei alatt (1956-61) elszakadt a képzőművészettől, csak
lelki kötődése maradt meg.
A Hungária Gumi és Gépgyárban kezdte meg munkáját, 1961-től. Itt,
az 1962-ben indult, Szőnyi Ferenc által vezetett Képzőművészeti Kör-
nek lett a tagja, egészen 1966-os megszűnéséig.
Jobbára akvarelleket festettek és szénnel rajzoltak. Szőnyi tanár úrnak
az volt az elve, hogy aki akvarellel megtanul jól festeni, az minden tech-
nikával meg fog birkózni.
A Kör megszűnése óta kisebb-nagyobb megszakításokkal egyedül dol-
gozik. 1962-66 között a Körnek két kiállítása volt a Gyár ebédlőjében
és egy Városházán megrendezett tárlaton is részt vett, ahol Vén Emil
festőművész úr patronálta.
Az utóbbi időben olajjal dolgozik, s zömmel tájképeket fest.

-Vencel-kert
-Petrekovics Lajos Vendéglője

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

-Vencel-féle ház I.
-Vencel-féle ház II.
-Vencel-féle házak
-Vencel-kert
-Haverda ház

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

Balogh László
1945-ben született. Iskolái elvégzése után kedvet kapott a festészethez,
saját magát képezve, önszorgalomból tanult, s fejlődött tovább.
A Mészáros László Képzőművész Egyesületbe kerülve módjában állt
tudását fejleszteni. Az élet adta lehetőségek mellett a festészet a szíve
vágya, amibe a tájkép, a csendélet és egyéb is helyet foglal.

-Zajácz András lakóháza
-I. utca látképe

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n][A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

Rövid kommentár a képek alá:

A Dózsa György út III. utca sarkán épült Morelli vagy inkább Csókási ház
elhíresült utóbbi névadója a Nagytétényben a rendszerváltás előtt érthető
okokból nevet váltó Kastélypark utca előd Csókási Pálnak állított nem is
oly régi dicső múltnak emléket…

Íme:
(johnsilver 1958-as Budapest térképéről)

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

… aki az olasz honból idetelepült Morelli fűszerüzlet tulajdonosának egyik
leányát elvéve házasodott be, s lett innen, Barossról az 1919-es kommün
egyik helyi potentátja.
Csókási Pál ott van a munkásmozgalom kezdeti harcaiban, 1918. január
27-én megalakult nagytétényi szociáldemokrata pártszervezet vezetőség-
választása során elnök, a dicsőséges tanácsköztársaság kikiáltása után a
budafoki elsők után a nagytétényi direktórium választott tagja, s mint ilyen
illetve mint a biai járás Munkástanácsának elnöke Nagytétény küldötte a
Tanácsok Országos Gyűlésén, ahol több ízben fel is szólalt.
Legemlékezetesebbet talán a ”szocializálás és a termelés fokozása” tárgyá-
ban, ahol a példaként felhozott tétényi sertéshizlalda nehézségeivel alá tá-
masztotta gazdaságtalan termelés okaként kihangsúlyozta, hogy azért első-
sorban a rosszul megválasztott termelési biztosok a hibásak. Felszólalt még
a rozoga állapotban lévő nagytétényi iskolák ügyében is, javasolva költöz-
zön át a nép a rossz tantermekből a jó állapotban lévő kocsmákba, mely
buzgó gondolat sok helyütt követésre is talált.
A Tanácskormány bukását követő ellenforradalmi megtorlás aztán nem
feledkezett meg Baross Gábor telep interpelláló képviselőjéről…

A másik Morelli lányt elvevő Hernecki Ferenc előbb itt, majd már önállóan
az utca túloldalán nyitott saját fűszerüzletet.

A Tisza utca 1. alatti Király ház a felsőtelepi* Mátyás király utcában lakó
asztalosmester, szándékosan bérháznak épített, s a Postának felajánlott haj-
dani épülete.
(Egyes visszaemlékező szemtanuk elmondása szerint ebben a házban alakí-
tották ki a német megszállás után a ”tétényi gettót”, ide összegyűjtendő a
környék kisszámú zsidóságát. Az épületen állítólag sárga Dávid-csillag is
éktelenkedett…
Itt említhető még meg egy másik ’44-es történet is, miszerint a VIII. utcai
Fritzelhahn János kútjába bújt volna el, bizonyos Komlós Géza helyi fű-
szeres félve az elhurcolásától. A kút alján egy külön helyiséget alakítottak
ki, a hosszabb tartózkodást kényelmesebbé teendő…
Fritzelhahn a háború után külföldre távozott, hátra hagyva családját. Az
egyedül maradt asszony gázpalack cseretelepet üzemeltetett, majd nem
sokára az USA-ba disszidált…)

A Vencel kert és a Vencel-féle házak a környéken, földszintes kúriaszerű,
nyaraló épületet emelt dr. Vencel Árpád törvényszéki bíró rózsakert nyoma-
inak állít nevében emléket. E nagy adakozó, templomépítő bizottsági tag,
pesti bíró itt töltötte hajdanán nyarait. Az azóta sajnálatosan lebontott, s a
háború utáni jogtalan beköltözéseket látva önként az államnak felajánlott
barossi villához úszómedence, házmesteri és egyéb kisebb épületek tartoz-
tak. Itt lakott, egy másik kőházban testvére, dr. Vencel Tibor ügyvéd is.

(A Rózsakert utca névelőd Árpád utcával a helyiek a mecénás bírónak állí-
tottak volt emléket, egészen érthetetlen átkereszteléséig.)
Íme ez is:
(az ’58-as silveri Budapest térképről)

[A hivatkozott kép már nem található meg a tar.hu-n]

Zajácz András a környékre, s az akkori állapotokra oly jellemző módon,
majd minden sarokra jutó egyik barossi fűszerüzletének tulajdonos volt.

(*): A Barossiak felsőtelepnek nevezik a kezdeti bányászkodás következ-
tében kőfejtők benépesítette VI. utcától felfelé eső területet, míg az I. és
a VI. utca közötti vasutasok, majd később tehetősebb betelepülők lakta
alsófertályt logikusan alsótelepre keresztelték.

folyt. köv. II. RÉSZ: a fotókkal...

Előzmény: Hatanbátormakszardzsav (4463)