Paleokrites Creative Commons License 2024.02.16 0 0 2435

Ef 6,11-12: Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok az ördög módszereinek. Mert nem a vér és a test ellen harcolunk, hanem e sötét világot kormányzó fejedelemségek és hatalmasságok ellen, az egek gonosz szellemi hatalmai ellen."

 

Egy szélhámos eszmefutása...

 

 

10. Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében.
  11. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.
  12. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
  13. Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok.
  14. Álljatok hát elő, körül övezvén derekatokat igazlelkűséggel, és felöltözvén az igazságnak mellvasába,
  15. És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
  16. Mindezekhez fölvevén a hitnek paizsát, a melylyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok;
  17. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:
  18. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
  19. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
  20. A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.
  21. Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;
  22. Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket.
  23. Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
  24. A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen. "

 

Isten fegyverei ezek?

 

Ugye aki máést tanít, az legyen átkozott, függetlenül attól, hogy Istentől szól e, pl. angyaloktól?

 

Ördög, démon, sátán szóalakok, misztikus lényekké előléptetett fantázia szereplők, mennyire ellenségeklké kellett tenni, hogy a küzdelem nevében mesei hithősőkké váljanak különböző páli szellemi termékének robotosaiként?

 

Csak az elmult 1900-2000 év teljes történelmi hagyatékával tiltakozik a vallási ámításai ellen, minden vallási szentírásaikből értelmező teológiák lételemei ellen, hisz valódi Istent, ördögöt, démont, stb. gonoszt nem ismer senki, ellenben emberek tetteiből ítéltetik meg, hogy van?

 

a 666-os szám mit is mond?

 

ördög száma?

sátán száma?

démon száma?

 

Nem, az ember száma...!

Látjuk, hogy a hit mire volt képes, emberek millióit gyilkolta le az évezredek alatt!

 

 

Előzmény: Pathmaster (2426)