friss szél Creative Commons License 2019.07.10 0 0 233674

Találtam egy kis tananyagot Izraellel kapcsolatban:

 

                                                             IZRAEL

 

   A jövő kulcsa Izrael, szent városával, Jeruzsálemmel együtt. Mindennek, ami a zsidó államban történik, kihatása van Istennek a világ többi részén végzett munkájára

    Zak 2:8 " Mert így szól a Seregek Ura: Dicsőség után küldött engem a pog.hoz, akik fosztogatnak

                    titeket, mert aki titeket bánt, az Ő szeme fényét bántja."

 

    Biológiai ért,ben az emberi szem és annak is a közp.i része, a pupilla az emberi test legérzékenyebb pontja.

 Isten tehát Így szól Zakariáson ker. : "Aki Izraelhez nyúl, az a legérzékenyebb pontomra tapint rá. Aki Izr.t, v. a zsidó népet megtámadja, az nekem olyan, mintha ujját belenyomná a szemembe." Mindaz, aki a zsidó népet előre megfontolt szándékkal bántalmazza, Isten azonnali haragjával fog találkozni.

 

      IZRAEL ELSŐSZÜLÖTTSÉGI JOGA:

 

1.Izrael nemzetét Isten szuverén beavatkozása hívta életre, abból a célból, hogy legyen egy fizikai ért.ben vett öröksége ( Ésa 19:25), a tulajdon jogán = a Földet Isten teremtette => joga van annak adni, akinek akarja. ( 2Móz 19:5) Az Úr a Föld egy bizonyos területét Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak és leszármazottainak adta, és ezt az ajánlatát egy olyan vérszövetséggel pecsételte meg, amelyet esküje alapján örökké megtart. ( 1Móz 15:18-21)

 

2.Izrael államának földrajzi határait Isten határozta meg. Az ingatlanszerződést és a földre vonatkozó   szövetségeket vérrel írták alá, és mind a mai napig érvényesek.

 

3.Izraelnek van égi védelmezője. Zsolt 121:4  "nem szunnyad és nem alszik Izr. őrizője." Izrael állama olyan erős szellemi védelmet élvez, amellyel a világ egyetlen nemz.e sem veheti fel a versenyt. Mihály arkangyal őrzi.( Dán 10:13; 21; 12:1; Jel 12:7)

 

4.A fölemelkedés, ill a kudarc azon múlik, hogyan bánunk Izraellel!

1Móz 12:3 "És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt: és

                    megáldatnak benned a föld minden nemzetei."

Isten oldalára úgy lehet a leggyorsabban és leghatékonyabban odaállni, ha v.ki a szükség óráiban Izrael állama és a zsidó nép mellé áll.

 

                  A NAGYSÁG ÚTJA

 

  -- Jákób - Lábán története 1Móz 29-31. fej. : Jákob beleegyezett, hogy 7 éven át dolgozzon L.-nak Rákhelért. Lábán. becsapta, Leát adta hozzá, így J. újabb 7 évig dolgozott Rákhelért. Közben Isten nagyon megáldotta ezt a csaló pogányt. Mikor L. el akart menni : "Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy teérted áldott meg engem az Úr." ( 1Móz 30:27). A pogány Lábánt Isten Jákóbon keresztül áldotta meg.

 

  -- József tört.e : tinédzser korában Egyiptomba adták el rabszolgának féltékeny bátyjai. A megfelelő időben azonban, az Isten által neki adott bölcsesség segítségével, ez a zsidó fiú kiszabadult a börtönből, és a hatalom szédítő magasságaira jutott: az egész Egyp. első emberévé tették. Istentől kapott term.feletti kijelentés segítségével az egész világot megmentette az éhen pusztulástól.= Isten a zsidókon keresztül áldja meg a nemz.ket.

 

  Jézus maga mondta: "az üdvösség a zsidók közül támadt" (Jn 4:22). A zsidóság nélkül a kereszténység nem születhetett volna meg. A próféták, a patriarchák, az apostolok, a Biblia szerzői / kiv. Luk.= görög /, Mária, József, Jézus - mindnyájan zsidók voltak.

 

   Luk 7. - római százados : a zsidó vének a köv.ő érvekkel igyekeztek meggyőzni Jézust, hogy segítsen rajta " Szereti a nemzetünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk." (7:5)

 

   Apcsel 10. - Kornéliusz : rengeteg alamizsnát osztott széjjel a zsidó nép között, igaz ember volt.=> Péter hirdette nekik az evang.ot, megtértek, és betöltekeztek Sz Szelemmel és nyelveken szóltak! ( 10:44-46)

  

                                                                                                                              

             AZ AMERIKAI TÖRTÉNELEM ÉS A ZSIDÓ ÁLDÁS

                            

     A zsidóknak kiemelkedő szerepük volt abban, hogy Kolombusz rábukkant az Új Világra: egy Levi Ben Gershon nevű zsidó találta fel a quadránst, amit a tengerészek a navigációhoz használtak. Zsidó tudósok már Kolombusz előtt bebizonyították, hogy a Föld nem lapos: Moses de Leon már 200 évvel K. előtt kifejtette a Zoharban, hogy a Föld forgó gömbre hasonlít, amelynek napsütötte felén nappal, az árnyékos felén éjszak van.

    Az amerikai Függetlenségi Háború mélypontján, amikor George Washington seregével csonttá fagyva éhezett a Valley Forgei hóban, Haym Salomon, egy philadelphiai zsidó bankár megszervezte, hogy a 13 gyarmatáll. zsidósága anyagi támogatásával megforduljanak az erőviszonyok, és Washington tábornok végül legyőzte a briteket. G: W: hálája jeléül az egydolláros bankjegyre tetette a Dávid-csillagot, amelyet a sekína-dicsőség ragyogó fénysugarai vesznek körül. Ha pedig az egydollárost fejjel lefelé fordítjuk, és hüvelykujjunkat a sas feje fölé illesztjük, a címerpajzs hirtelen menórává, azaz hétágú arany gyertyatartóvá vált.ik. Ha pedig teljesen eltakarjuk a címerpajzsot, a sas 9 farktolla a Hanukka Menóra lángjait jelképezi. 

    Az izraeliták szemében a 13-as számnak nagy jelentősége van: - Izrael népét, a lévitákat is beleértve 13 törzs alkotta; - a zsidó fiúk és lányok 13 éves korukban érték el a felnőtt kort. = az egy-dollároson 13 levele van annak az olajágnak, amit a sas jobb lábának karmai között tart, míg a másikban 13 nyílvessző, a címerpajzson 13 sáv, a felhőben 13 csillag, amely a 13 gyarmatáll. jelképe.

Minden ember, aki egydollárost hord a pénztárcájában, egy foly.os emlékeztetőt tart magánál arra nézve, hogy Izraelben "megáldatnak a föld minden nemzetségei.".

 

 

                     ZSIDÓPÁRTI HANGOK

 

        Sir Winston Chuchill

  Államférfi, katona és szerző, Istentől megáldott életet élt. Elsőként figyelmeztetett nyilvánosan a náci Németo. ált. képviselt fenyegetésre. 1940-ben lett Nagy-Britannia miniszterelnöke. 1941 jun. - a németek megtámadták Oroszo.t - éles hangon megjegyezte: " a rá jellemző összes hitszegő formalitást végigcsinálta."  1953. lovaggá ütötték és elnyerte az irodalmi Nobel-díjat. 1908. kifejezte "teljes szimpátiáját a zsidók tört.i aspirációival", amelyek arra irányultak, hogy Palesztinában helyreállítsák faji és pol.i integritásuk közp.ját. 1954. jún. újságíróknak: "Én cionista vagyok, ezt szeretném tisztázni. Véleményem szerint a legcsodálatosabb dolgok közé tart.ik, ahogy ez a társ.m ilyen hatékonyan megvalósítja magát, a sivatagot termékeny kertekké és lüktető városokká varázsolja, és menedékhelyet biztosít hittársai milliói számára, akik olyan rettenetes szenvedéseken mentek keresztül Hitler és nem csak H. alatt. Szerintem ez egy csodálatos dolog." Ellenezte az ún. Fehér Könyv intézkedéseit: korlátozták a zsidók Britanniába való belépését H. rémuralma idején.  -"Hagyják, hogy a zsidóké legyen Jeruzsálem, hiszen ők tették híressé!"

 

       Chaim Weizmann

   Zseniális zsidó vegyész volt. Chuchill arra kérte, állítson elő 30 000 t szintetikus acetont, hogy abból korditot = füst nélküli lőport - készíthessenek. W. megtette, így biztosítva a brit erőfölényt a tengeren. 1917. Arthur J. Balfour = Balfour-deklaráció: hazát ígért a világon élő össz. zsidónak. A brit korm. pártolja "a haza megalapítását a zsidó nép számára Palesztina ter.én, és minden tőle telhető erőfeszítést el fog köv.ni e cél megvalósítása érdekében, azzal a megszorítással, hogy mindez nem mehet a Palesztina területénén már létező nem zsidó közösségek civil és vallási jogainak rovására."

  1948. Weizmann Izrael első elnöke.

 

       Theodore Roosevelt

    1895. New York city rendőrparancsnoka volt, amikor egy antiszemita prédikátor érk.tt Berlinből, hogy kampányt folytasson a zsidók ellen. A New York-i zsidók kérték, ne engedje meg, hogy beszédeket tartson, és ne adjanak neki rendőrségi védelmet: "ez egyrészt lehetetlen,.. másrészt így mártírt csinálnék belőle. A legmegfelelőbb eljárás az, ha nevetségessé tesszük. Ennek megfelelően gondosan megszerveztem a védelmét, és egy ( zsidó) őrmester, v.mint egy v. két szakasz ( zsidó) rendőrt adtam mellé. A zsidók ellenei szónoklatait így mintegy 40 rendőr aktív védelme mellett tarthatta meg, akik mindnyájan zsidók voltak.

 

                                              

        Albert Einstein

   Amerikai elméleti fizikusként vált világhírűvé, német zsidóként látta meg a napvilágot. 1914. meg-

kapta a fizika professzora címet, és a berlini Wilhelm Császár Intézetben lett az elm.i fizika tanszék-

vezetője. 1934. a náci korm. lefoglaltatta minden vagyonát és megvonta tőle a német állampolg.ságot.

1940. amerikai állampolg. lett, és 1933-tól vezető tisztséget töltött be a Fejlett Kutatások Intéz.ében

Pincetonban. Ő ajándékozta meg a világot a E = m x c négyzeten képlettel.

    Tudta mi az antiszemitizmus: "Ha az én reletivitáselméletem korrektnek bizonyul, a németek majd azzal büszkélkednek hogy német vagyok, a franciák pedig kijelentik, hogy világállampolgár vagyok. Ellenben, ha a teóriám helytelennek bizonyulna, a franciák azt mondják majd, német vagyok, a németek pedig kijelentik, hogy zsidó."

  Bár Eistein elkötelezett pacifista volt, élesen ellenezte az atombomba felhasználását, mégis az ő

munkásságának eredményeképpen dönthetett úgy Harry Truman elnök, hogy beveti az A-bombát. Döntése sok ezer amerikai életét mentette meg, és véget vetett a 2. világháborúnak.

 

      Egyéb zsidópárti hangok

   Corrie ten Boom és családja hollandiai otthonukban zsidókat rejtegettek, amiért koncentrációs táborba kerültek. Corrie megmenekült, tiszteletére nő egy fa az Igaz Pogányok Sétányán a jeruzs.i

Yad Vashem Közp. bejáratánál.

   Alfred Dreyfus zsidó szárm.ú fr. kapitányt 1984-ben megvádolták, hogy kémkedik Németo.nak. A katonai bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte, amelyet az Ördög-szig.en kellett letöltenie, bár az összes biz.ék egy másik magasrangú tiszt ellen szólt. Émile Zola állt ki mellette: "Minden szavam vesszen el, ha Dreyfus nem ártatlan.... Nem akartam hogy országom hazugságban és igazságtalanság-

ban éljen. Fr.o. még egy napon megköszöni nekem, hogx segítettem megmenteni a becsületét."Így lett: Dreyfus ügyét újra tárgyalták, és felmentették, 12 évvel letartóztatása után.

 

                  Az antiszemitizmus bűn, a bűn pedig kárhozatba taszítja a lelket!

  XXII. János pápa 1963-ban beköv.ő halála előtt bocsánatot kért Istentől imájában.

 

     ZSIDÓ ÁLDÁSOK AZ EMBERISÉG SZÁMÁRA:

  Casimir Funk - vitaminok;  Abraham Jacobi - amerikai gyermekgyógy.t alapítója - gégetükör;

  Jonas Salk - gyermekbénulás vakcinája;  Issac Hayes - zsidó szemorvos Amerikai Orvosok Egyesülete, Joseph Goldberg - táplálkozás tud. alapjai ;  Simon Baruch - a vakbélgyull. diagnozisa + első sikeres vakbél műtét,

  Emile Berliner - mikrofon és gramofon;  Mások a kalkulátorokat, szintetikus gumit, petróleumot.

 

                                           AKI  ÁTKOZZA  IZRAELT

 

      Az az ember, v. nemzet, amely hangját, v. kezét fölemeli Izrael ellen, Isten haragját vonja magára.

   1Móz 12:3 " ... És aki téged átkoz, megátkozom azt."

      Amit az ember a zsidó néppel tesz, v. megkísérel, azt teszi ővele is Isten.

 

 

                          Egyiptom

   Termékeny fekete földje hatalmas gazdagságot biztosított népének; csodálatos piramisokat építettek.....    A 2Móz-ben szereplő fáraó azonban rabszolgaságba döntötte és embertelen kényszermunkával terhelte Ábrahám gyermekeit, fiú leszármazottaikat elpusztította, és szét akarta zúzni szellemüket. Isten megmentette népét, de a fáraó és serege belefulladt a Vörös-tengerbe. Arrogáns kérdésére: "Kicsoda az Úr, hogy szavára hallgassak?"- így kapta meg az isteni választ. A föld leghatalmasabb emberéből egyetlen óra leforgása alatt haleledel lett!

  Isten pontosan azt tette Egyp.mal, mint Egyp. Izraellel.    

                                                                                                                                                       

                               Az amálekiták

     Refidimnél ( 2Móz 17:8) megtámadták Izráelt. Céljuk: teljesen elpusztítani Izraelt!

   2Móz 17:14-16  " Írd meg ezt emlékeztetőül könyvbe, és add tudtára Józsuénak, hogy mindenes-

                                től eltörlöm Amálek emlékezetét az és alól. És épített Mózes oltárt és nevezte

                                Jehova-Nisszinek. És mondta: Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak

                                Amálek ellen nemzetségről nemz.re. "

   700 évvel később, amikor Saul volt Izr. kir.a, Isten a köv. üzenettel küldte Sámuelt hozzá:

   1Sám 15:2-3  " Így szól a Seregek Ura: Megemlékezem arról, amit csel.tt Amálek Izraellel, hogy

                            útját állta neki, mikor feljött Egyp.ból. Most azért menj el és verd meg Amáleket

                            és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz neki, hanem öld meg mind a férfit, mind

                            az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot;

                            mind a tevét, mind a szamarat."          

 

                Hámán

    Hitler ószöv.i  előfutára, aki az Eszter könyve szerint gonosz tervet agyalt ki, hogy kiirtsa a Perzsiában élő zsidókat. A tört.nek abban a szakaszában   a világon élő zsidóság nagy része perzsa uralom alatt állt. Amennyiben Hámán terve beválik, az eredmény egy olyan holocaust lett volna, aminek következtében az Isten Igéjének jelentős része nem készülhetett volna el zsidó szerzőik tollából, és maga Jézus Krisztus sem születhetett volna meg. A Márdokeusnak készített fára Hámánt akasztották fel, tehát Isten azt tette vele, amit ő tervezett a zsidókkal.

 

                Spanyolország

  A 14. sz-ban világhat. volt. Több mint 850 ezer zsidó élt az orsz.ban, akik a sikerekhez nagyban hozzájárultak. 1492. Izabella királynő - Kiutasítási rendelet:csak azok a zsidók maradhattak az orsz.ban, akik hajlandóak voltak fölvenni a kereszténységet, a többieket halálbüntetés terhe mellett azonnali távozásra szólították fel. Kolombusz akkor kelt át az Atlanti óceánon és fedezte fel az Újvilágot. Amerika hamarosan a zsidók menedékhelye lett, Sp.o. pedig majdnem eltűnt a tört. süllyesztőjében az aranykor végén. 

 

                   Anglia

     Volt idő, amikor minden angliai zsidót korra és nemre való tekintet nélkül bebörtönöztek, és a teljes zsidó vagyont lefoglalták. Egy más alkalommal mindnyájukat kiűzték Angliából, és 400 évig vissza sem térhettek. A Fehér Könyv intézkedései megakadályozták, hogy a holocaust elől menekülők oltalmat nyerhessen Izraelben. Elfogták a menekülőket, és visszairányították Európába őket, a nyílvánvaló halálba. 1947. Nagy-Britannia ENSZ-nagykövete Izrael állam megalakulása ellen szavazott. Amikor Izrael a vétó ellenére is megalakíthatta önálló államát, a brit katonatisztek az arab csapatokat totális katonai támadásra vezették, hogy megsemmisítsék az újszülött államot. E bánásmód nyomán Nagy-Britannia befolyása és presztízse jelentősen megfogyatkozott.

 

                 Adolf Hitler

   A római katolikus egyház egyik szellemi vezetőjeként kijelentette:

- Minden egyes zsidó szívében egy áruló vére folyik.

- Egy 7 évnél idősebb zsidó gyereket a szülei akarata ellenére is meg lehet keresztelni.

- Keresztény nem állhat egy zsidó szolgálatában.

- Keresztény nő nem nevelhet zsidó gyereket; ez egyenesen botránynak számítana az egyház szem-

  pontjából; azzal lenne egyenlő, ha az ördögöt a Szentlélekkel hoznánk kapcs.ba.

- Egy keresztény nem ehet együtt zsidókkal.

- A zsidókat még imában is "hitszegőkként" szabad emlegetni.

- A zsidók ne katonáskodjanak; legyenek ruhaárusok, rongykereskedők, házalók v. pénzkölcsönzők.

 

 Hitler belépett az örökkévalóságba, és ott végső bírájaként egy Názáreti Jézus nevű rabbival találk.tt!

 

                                                                                                                                 

                Sztálin és a zsidók

  Amikor Sztálin hat.ra került, nem felejtette el, hogy legnagyobb riválisa egy zsidó volt: Leon Trockij született Lev Davidovics Bronstein. 1953 elején Sztálin titkosrendőrsége letartóztatott 9 "terrorista doktort", akik közül 6-an zsidók voltak, és szovjet vezetők meggyilkolását célzó összeesküvéssel vádolták őket, ami kitaláció volt. Sztálin terve: az orosz doktorokat bíróság elé idézik, elítélik és Moszkvában felakasztják. Ezután 3 napon át "spontán zavargások" zajlanak a zsidók ellen. Ekkor a korm. közbelép, hogy elkülönítse a zsidókat az orosz néptől, és Szibériába szállítják őket. A foglyok kétharmada azonban nem ér oda, mert a feldühödött orosz nép" útközben megöli őket. Az öldöklést túlélő egyharmad azután gyorsan elpusztul a kényszermunkatáborokban.

   A 9 doktor kivégzéséig már csak pár nap volt hátra, amikor Sztálin márc 15.-én szívrohamot kapott.  Ápr. 3.-án a Pravda bejelentette, hogy a 9 doktort felmentették és szabadon bocsátották.

  "Isten időzítései időnként hátborzongatóan pontosak."

   Isten nem engedi, hogy bántsák a szeme fényét!

 

 

                                    A  ZSIDÓSÁG  KERESZTRE  FESZÍTÉSE

 

    Először az egyp.iak fogták őket rabszolgaságra => asszírok deportálták => babilóniak /Nabuk./ hurcolták el => Hámán szervezett ellenük faji tisztogatást => római elnyomás.

   Ezután a zsidók keresztre feszítése kezdődött a korai egyházatyák pulpitus-propagandájával:

Cezárai Euszébiosz, Cirill, Aranyszájú Szent János, Szent Ágoston, Origenész, Justinus, Jeromos..

Hatalmas zsidóellenes kampányt indítottak, úgy állítván be Izrael fiait, mint  "Krisztus-gyilkosok, járványok terjesztői, démonok, az ördög gyermekei, vérszomjas pog.ok, akik Júdáshoz hasonlóan szüntelenül a gonoszságon fáradoznak."

   Az egyházatyák egyszerűen csak Júdásoknak nevezték a hitszegőket. I: Gelasius pápa (492-96):

 "A Bibliában az egészt gyakran a részről nevezik el; ahogy Júdást ördögnek nevezik és az ördög munkatársának, ez a név jól ráillik az egész fajra."

   Hogyan lehetne elfelejtkezni arról, hogy maga Jézus is zsidó volt? Hogy az apostolok is zsidók voltak? Amikor "az egész fajt" kárhoztatták, az egyházatyák kárhoztatták az apostolokat is, sőt magát a Megváltót, akit imádtak!

 

                    Az "Aranyszájú"

         A keresztények zsidók elleni gyűlöletének dühödt mérge Aranyszájú Szt. János fellépésével (345-407) érte el szomorú csúcspontját, akit "aranyszájú püspökként" emlegettek. Elsők között volt, aki a zsidókat "Krisztus gyilkosainak" bélyegezte. Szerinte ezért "nincs engesztelés, bűnbocsánat.. Isten gyűlöli a zsidókat és mindig is gyűlölte őket.... Én is gyűlölöm a zsidókat, mert a Törv. meggyalázói."

  A vallásos hiedelem mély érzelmeket generál, amik olyan csel.re indítják az embert, amelyek alátámasztják az alapvető hiedelmet. Egyes templomokban éves szokássá vált, hogy húsvétkor berángattak egy zsidót a templomba, és az oltár előtt felpofozták, volt hogy meg is ölték.

   A gyűlöletnek ehhez hasonló áradata kísérte végig az egész középkort.

 

                                         A KERESZTES  HADJÁRATOK

 

     A keresztes vitézek alkalmi katonák voltak, akik a búcsúként v. bűnbocsánatként ismert pápai védelem takarója alatt tevékenykedtek. Nemcsak bűneik bocsánatát ígérték meg nekik, hanem adósságaik elrendezését is. Extra ajándékként megengedték nekik, hogy útban oda - és visszafelé kifoszthatták a zsidókat.

   Az 1. ker.s hadjáratkor = 3 hónap: 12 000 zsidót mészároltak le. Nemcsak a Szentfölön pusztí-

tottak, hanem országonként is : Sp.o - II. Orbán pápa - a"keresztes"  nemesek esküjüket itt is tejesíthetik

                                                            

                                           A IV: LATERÁNI  ZSINAT

 

   1215.nov.  Róma - III: Ince pápa  hívta össze.: Milyen legyen a keresztények és a zsidók közötti hivatalos kapcs.? = évszázadokra meghat.ta a római egyház magatartását.

  - minden zsidó viseljen megkülönböztető "zsidó jelvényt". és " minden időben viseljenek megkül.tető öltözéket, ... mivel Mózes is elrendelte." = 4Móz 15:37-41.  készítsenek imakendőket, amit felnőtt férfiak viseljenek. A 13. születésnapjától egészen a keresztre feszítéséig Jézus is viselt ilyen imakendőt. Ezt az utasítást, szövegkörnyezetéből kiragadva, arra használták, hogy az egész zsidóságra - férfiakra és nőkre egyaránt - megkülönböztetésként kényszerítsék rá. Hitler hatalomra jutása után ennek a régi intézkedésnek nyomán rendelte el a Dávid-csillag viselését.

 

 - a zsidók ne viselhessenek közhivatalt.=> 1933. ápr. 7. a Harmadik Bir. : "A professzionális közszolg. helyreállításáról szóló törv." = jogalap: Németo.ban minden közszolgálati tisztségben tev.dő zsidót elbocsássanak állásából.

 

 - a zsidók fizessenek tizedet a római egyháznak, azért mert olyan földnek a birtokosai, amelyek korábban keresztények tulajdonában álltak.

 

   1555. az egyház hivatalosan is bevezette a gettórendszert  a zsidóknak a keresztényektől elkülönülten kellett élniük. VIII: Kelemen pápa idején a zsidó üldözés a pápai pol.részévé vált.

 

                                         A  SPANYOL  INKVIZÍCIÓ

 

    1235. arles-i zsinat - bevezette, hogy minden zsidó köteles a ruháján sárga kör alakú foltot viselni.

 1391. véres mészárlások kezdődtek orsz. szerte. Zsidók ezrei tértek át a ker. hitre, hogy megmeneküljenek, de gyanakvással nézték a spanyolok ezeket s conversiókat. Ezeknek a szerencsétleneknek egyik oldalról - a judaizmus árulóiként - a zsidók gyűlöletével, másrészt az egyház megvetésével kellett szembenézniük. Az áttérteket semmilyen módszerrel nem tudták elszakítani a judaizmustól.

    Izabelle kir.nőnek férjével, Ferdinánddal együtt 3 nyomasztó problémával kellett szembenézniük:

  - az államvallás megerősítése és a vallási egység megteremtése <>muzulmánok és a zsidók nem akartak a kereszténységre áttérni; - féltek, hogy a színleg áttértek megfertőzik a ker. hitet.  - sok zsidó beházasodott sp. családokba, és nagy anyagi erőre + magas társ. pozíciókra tettek szert.

  1474. Izabella ült kasztília trónjára, 1479. Ferdinánd Aragónia kir.a. Egyesíteni akarták a két bir.t, ezért arra kérték IV. Sixtus pápát, hogy létrehozhassák a fő inkvizítor hivatalát = Fray Tamás de Torquema lett . 4 hónapot hagytak a zsidóságnak: elmennek az orsz.ból, v. áttérnek. 160 000 - 400 000 fő - akik elhagyták Sp. orsz.t - kb. 50 000 maradt. Embertelen tortúrák következtek Krisztus nevében.

 

 

                                           A  REFORMÁCIÓ  ELŐÍTÉLETEI

 

    Luther zsidók iránt érzett gyűlöletét " fölerősítette intellektuális önteltsége, mely erős hittel párosult, és ez a kettő ahhoz a rendíthetetlen meggyőződéshez vezetett, hogy bárki, aki nem ért egyet vele, a Szent Szellem megátalkodott ellensége, aki szándékosan bezárja a szemét az igazság előtt."( Dean Inge)  Luther - aki v.mikor úgy írt a zsidókról, hogy "mi idegenek és örökbefogadottak vagyunk, ők pedig vérrokonai, unokatestvérei és fivérei Urunknak." - 180 fokot vált.tt véleményén, amikor Izrael fiai nem tértek át az ő megreformált kereszténységére sem, és nem lettek partnerei a római egyház ellen indított támadásában. "Krisztus összes vérrokona a pokol tüzében ég, és erre rá is szolgáltak, ahogy azt saját - Pilátusnak mondott - szavaikkal is kifejezték.

  Leggonoszabb és leggyűlölködőbb kijelentései "A zsidókról és hazugságaikról " c. traktusában írja:

                                                                  

   "Tudjátok meg keresztények, hogy nincs nagyobb ellenségetek, mint a zsidók."  A zsidóság rabszolgaságba döntéséért száll síkra, mondván, hogy azok az ördög gyermekei, és soha nem szabad hozzáérniük egy ker. kezéhez. Követelte: a zsinagógákat égessék földig, könyveiket pusztítsák el, , otthonaikat rombolják le, vagyonukat kobozzák el, a rabbiknak tiltsák meg, hogy tanítsanak, és "Vágják ki a nyelvüket a torkukból".

   "Ha pedig attól tartanánk, hogy árthatnak nekünk és feleségeinknek, gyermekeinknek, ...., akkor alkalmazzuk az eszességet ( a kiűzést ), mint más nemzetek....vessünk számot mindazzal, amit eddig erőszakkal kicsikartak tőlünk, és miután igazságosan megosztoztunk, űzzük ki őket az orsz.ból örökre.    összegzésül kedves hercegek és nemesek, akiknek zsidók élnek a birtokaitokon , ha az én tanácsom nem tetszik nektek, akkor találjatok ki jobbat, hogy ti és mi végre megszabadulhassunk ettől az elviselhetetlen ördögi tehertől - a zsidóktól."

    Két nappal azután, hogy ezeket leírta, Luther Márton meghalt.

   Adolf Hitlernek nagyon tetszett Luther teológiája. Az ő náci gyilkoló gépezete azt bizonyította, hogy "megfelelő hangsúlyt helyeznek a tört.i folytonosságukra, amikor 1938 nov.ben bejelentették első nagyszabású náci programjukat, amely esemény egyúttal kegyes megemlékezés is volt Luther születésnapjáról."

 

(folyt. köv.)