Társasházi tulajdonos2 Creative Commons License 2014.07.22 0 0 382

Tisztelt Tulajdonos Társak!

Ha, probléma van, jogszabálysértés van, tessék a jegyzőhöz fordulni. Ha, nem felel meg a jegyző döntése, forduljanak a Kormányhivatal Tötvényességi felügyeleti Főosztályhoz, aztán az Igazságügyi Miniszterhez és így tovább.

A kemény kitartás jár csak eredménnyel!

Példa egy élő példa a jegyzői határozatra:

………………………………………………Város  Önkormányzat Jegyzője.

Ügyszám:                                                                    Tárgy: Törvényességi felügyeleti ellenőrzés

Ügyintéző:                                                                  kezdeményezése a ……………………..szám alatti

társasházzal szemben.

                                                                                     Melléklet: Megkeresés másolata

Tisztelt …………………………..Közös képviselő!

Tájékoztatom, hogy ……………………………………………………..szám alatti lakos megkereséssel fordult hatóságomhoz, melyben előadta, hogy a 2013.09.30. napján megtartott közgyűlésről szóló jegyzőkönyv másolatát , többszöri felszólítás ellenére sem kapta meg Öntől.  ……………………….tájékoztatott a levelében arról is, hogy a társasház számlájára 2014.04.22.napján 1000 Ft. azaz ezer forintot fizetett be , a másolási díjat megelőlegezvén, melyről sz értesítést és az igazolást Önnek megküldte.

 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXII. törvény ( a továbbiakban Ttv.) 39. § (3) bekezdése alapján: " A jegyzőkönyvbe bármely tulajdonostárs betekinthet és arról – a másolási költség megfizetésével- másolatot kérhet."

 

Kérem, hogy a fent leírtak alapján a megtett intézkedésekről a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül osztályunkat írásban tájékoztassa.

 

Értesítem Önt továbbá, hogy a Ttv. 27/A § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva a ………………………………………………………………………………….szám alatti  - Társasház elnevezésű- társasházzal szemben hivatalból törvényességi felügyeleti ellenőrzést  kezdeményezek.

 

27/A§(1) A társasház működésének  a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.  A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági , hatósági eljárásnak van helye.

(2) A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az ellenőrzési típusa: szabályszerűségi ellenőrzés

Ellenörzött időszk:2012.01.01.-2014.06.30.

 

Kérem, hogy a felhívásom közlésétől számított 8 napon belül az alábbi dokumentumokat, eredetben és másolatban is bocsássa a rendelkezésemre:

- közokiratba, magánokiratba,

foglalt alapító okiratot és módosításait , melyen , szerepel az ingatlan –nyilvántartó hatóság érkeztető bélyegzője,

- a 2012, 2013,2014 évi közgyűlési meghívókat és mellékleteiket,

- 2012, 2013,2014 évi közgyűlési jegyzőkönyveket és mellékleteiket,

- a Közgyűlési Határizatok Könyvét,

- a közös képviselői tevékenység ellátására vonatkozóan a társasházzal kötött szerződést,

 - a mennyiben közös képviselőként a társasházkezelői tevékenységet is folytat, a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződést.

A közösa képviselő , iletve az intéző bizottság elnöke köteles a jegyzővelegyüttműködni, a jegyzőt a törvényességi felügyelet lefolytatásához szükséges  dokumentumok rendelkezésre bocsátásával , valamint a helyszini ellenőrzés során a helyszínen is segíteni.

Tájékoztatom, hogy az ellenőrzéstűrési kötelezettség megszegése, így az ellenőrzés során kért dokumentumok rendelkezésre bocsátásának elmaradása a társasház törvényes működésének hiányára vezet.

A Ttv. 27/A.§ (4) bekezdése alapján , ha a jegyző a működés szabálytalanságát állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására. Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági közlés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

A bíróság a jegyző keresete alapján , ha a társasház működésének törvényessége a közös képviselő ill. az intéző bizottság jogsértő magatartása miatt nem biztosítható, - százezertől ötmillió forintig terjedő, a jogsértés súlyával arányos arányos  bírság megfizetésére kötelezheti a közös képviselőt, illetve az intéző bizottság elnökét és tagjait.

A kiszabott bírság megfizetésében a társasházat helytállási kötelezettség nem terheli.

A jegyző megbízásából  Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási  Osztály Osztályvezetője.

Aláírás és bélyegző.