gigabursch Creative Commons License 2010.05.12 0 0 7795

Jó Szerencsét!

 

Elküldtem Szacónak az erdőrezervátumos anyagot.

 

Amúgy az erdő két nagyobb foltban ezen a képen látható, már ha odakattint valaki, remélem felkeltettem néminemű érdeklődést.

 

 

Amúgy az Öserdők a Nyugat-Kárpátokban c. monográfiában az alábbi olvasható róla:

 

2.2.2 SNr Kašivárová és SNr Lesná

 

a) A viszonyok általános jellemzése

Az Kašivárová erdőrezervátum (20,44 ha, létrehozva 1933-ban)  és az SNr Lesná (3,93 ha, 1908 óta védett) a Štiavnica hegységben találhatók, Dolné Hámre településnél, közvetlen szomszédságban egymással. Mivel 45 évvel ezelőtt még egy természetes tölgyerdőkből álló összefüggő tömbnek az állományrészei voltak, együtt jellemezzük őket, jóllehet a megfigyelések jobbára a Kašivárová rezervátumban összpontosulnak. Mindkét rezervátumnak gyakorlatilag azonos termőhelyi feltételei és nagyon hasonló állományviszonyai vannak. Mindkét rezervátum védelem alá helyezésének oka az eredeti kiváló minőségű tölgyerdő volt, amely a második (bükk-tölgy) erdővegetációs fokozatú tölgytársulások védett területei között, amelyek a fatermésre nagy jelentőséggel bírnak, az őserdő jelleghez legközelebb álló. Az állományok a tölgy Szlovákiában előforduló egyik legjobb ökotípusát  képezik (33. kép)

A rezervátumok 480-600 m tengerszint feletti magasságban találhatók, egy D, DNY-NY-i kitettségű, 20-25°-os lejtésű hegyoldalon. Egy konvex lejtőről van szó keresztirányú hullámokkal. Az átlagos évi hőmérséklet eléri a 8 °C-ot, az évi átlagcsapadék 750 mm. A geológiai alapkőzetet túlnyomórészt arkosen-kvarcit  és részben a magas üvegláva tartalom miatt könnyen málló pyroxen andezitek képezik. Az uralkodó talajtípus a kvarcit törmelékből kialakuló vastartalmú podzol keveredve lösztalajjal. A talaj sekély – középmély, átlagos ásványi anyag tartalommal és átlagos humuszképződéssel, ingadozó vízháztartással, jelentősebb finom kavics tartalommal. A kémhatás (pH) 5,6 – 6,3. A humusz minden rétege nagyon savas reakciót mutat (4 pH). Az enzimtartalom alapján a humusz szint alacsony biológiai aktivitása igazolódik (Šály).

Mindkét rezervátum a Fageto-Quercetum erdőtípuscsoportba tartozik. A fitocönózisok típusai közül nagyobb területi kiterjedéssel a következők vannak jelen. Melica uniflora – (Galium odoratum) – Melittis melissophyllum – Carex pilosa (nedvesebb helyeken) ; kisebb területen, száraz helyeken fordulnak elő: Luzula nemorosa,  Hieracium silvaticum, Genista tinctoria, Poa nemoralis, Luzula albida és Galium Schultesii.

A fafajösszetétel szempontjából a felső szint 90 %-át a kocsánytalan tölgy képezi, elszórtan megjelennek: bükk, jegenyefenyő, hárs, gyertyán és madárcseresznye. Az alsó, viszonylag összefüggő és változó sűrűségű, 5 – 14 m magas szintet legtöbbször a bükk és a gyertyán, helyenként a jegenyefenyő és a közönséges mogyoró képezi, szálankénti hárs és korai juhar eleggyel. A felső tölgyszint sűrűsége 0,7 – 0,9 értéket tesz ki, az alsó szinté 0,2 – 0,5, köztük számottevő természetes tölgy és egyéb újulattal. A (fatermőképessék) a 2. és a 8. közbenső fokozat között  mozog, az átlagos mindkét rezervátumban 3. A bükk mérsékelt  elterjedése a rezervátumokban a viszonylag száraz termőhellyel indokolható, azonkívül a bányászat és esetleg a faszénégetés befolyásolta a távoli múltban.

A tölgy  átlagéletkora mindkét rezervátumban mintegy 250 év; ez azt jelenti, hogy az állományok már jó ideje álltak és formálódtak, amikor ezen a nehezen járható területen, amelyen a rezervátumok fekszenek, az alapvető természetvédő törvények életbe léptek. A 20. század kezdetéig ezek az állományok nem voltak feltárva.

Természetes kiválasztódás útján egy értékes változata keletkezett itt a tölgynek, amelyet tekintettel a formai tulajdonságaira, mechanikai-műszaki ismertetőjegyeire és magas kihozatali arányára Kašivárová-tölgynek, ill. žarnovicai tölgynek neveznek. Ennek az ökotípusnak jellemző ismertetőjegyei az egyenes, sima törzs és keskeny évgyűrűk az egész élettartam alatt. A 60. életév átlépése után az évgyűrűk szélessége 0,8-tól 1,4 mm-ig mozog, átlagos szélessége 1 mm-hez közelít.

A tölgyőserdőkből nyert ismeretek nagyrészt alkalmazhatók az erdőművelési technikában, mivel természetes fejlődési ciklus és a legelőnyösebb gazdasági ciklus között kicsi időeltérés van. Az összefüggő állományokban a kocsánytalan tölgy 250-300 éves korában hal el természetes  módon. Sok  gazdasági erdőben a tölgyet 200-220 évig használják termelési célokra, úgy, hogy a vágásforduló közeledik a fiziológiai életkorhoz (Vanselow 1960, Baksa 1970).

Az állományok egészségi állapotában több negatív ismertetőjel jelentkezik. Viszonylag nagyobb dimenziókkal rendelkező tölgyeknél a fák koronái elszáradnak. Ezen jelenség okát a bányákra vezetik vissza vagy a tölgy ezen a termőhelyen  végbemenő korai öregedésére. A tölgyek mintegy 20 %-a 1-3 m magasságig korhadt. A korhadás miatt elhalt tölgyek aránya a két rezervátumnál fejlődési stádiumtól függően különbözik. A korhadás miatt eltört tölgyekhez nagy számban társulnak széldöntött egészséges tölgyek. (34. kép)

Részletes vizsgálat céljára 3 kísérleti területet hoztak létre – az DVF 1. és DFV 2. számút 1966-ban, a DVF 3. számút 1969-ben. Alapításuk idején a következő fejlődési stádiumokat reprezentálták: DVF 1 a szétesési szakasz előrehaladott állapotát, a DVF 2 az optimális szakasz előrehaladott állapotát, a DVF 3 a megújulási szakasz előrehaladott állapotát. 1972-ben, 1983-ban és 1992-ben a teljes méréssorozatot megismételték.

b) Az állományok szerkezete és fejlődése

A rezervátumban a terület mintegy 85 %-án a kétszintes állományszerkezet uralkodik. A felső, magasságban és korban kevéssé differenciált szintet a kocsánytalan tölgy képezi bükk és jegenyefenyő elszórt eleggyel.

Az egyes tölgyfák kora 236 és 257  év között mozog (a súlyozott átlag 248 év). A korok szempontjából a természetes erdők tölgy túlsúllyal  jobb termőhelyeken viszonylag homogénak. Ez Kokošovce és Bujano tölgyerdeinek esetében is beigazolódott (Halaj és munkatárs. 1973, 1974). Az alsó szint fáit tekintve az őserdő átlagéletkorát körülbelül 140-160 évre határozzák meg.

A tölgy törzsszáma minden mérés szerint és minden fejlődési stádiumban 154 – 280 hektáronkénti értékek között ingadozott. 1969-ben 198-tól 280-ig terjedt a törzsszám,  1982-ben csökkent az intervallum és 184-248 db/ha értékre szűkült, 1992-ben még jobba megnyilvánuló intervallumcsökkenés következett be, amely mostanra 154-214-re zsugorodott hektáronként. Ez a differenciálódás megfelel a fejlődésnek, de a termőhelyi osztály fokozatkülönbségeinek is (A DVF1 a kettes termőhelyi osztályban van, a DVF2 és 3 a 4. termőhelyi fokozatban).

Az alsó szint egyedeinek  a száma (2 cm-től kezdve) 230 és 1040 hektáronkénti érték között ingadozott. A legkisebb az optimális stádiumban (DVF2) volt; a legnagyobb a szétesési fázisban (DVF1). A legnagyobb arányt a gyertyán képvisel (11-től 64 %-ig), utána következik a bükk (9-től 15%-ig). A tölgy az alsó szint törzsszámában 4-29 %-al részesedik, ami 40 – 180 egyednek felel meg hektáronként. Az alsó szint említett törzsszámából 44-től (a szétesés kezdete) 210-ig (megújulási szakasz) terjed a 7cm-nél vastagabb. A szétesés előrehaladottabb szakaszában már növekszik a bükk részaránya, és a megújulási szakaszban a bükk az alsó, de különösen a középső szintben mind a darabszámot mind pedig a fatérfogatot illetően az uralkodó faj.

A tölgy populációja 2-3 bioszociológiai  osztályra korlátozódik (35-37. kép) A negyedik osztály (a beárnyékolt egyedek) tölgyei jelenleg gyakorlatilag nem fordulnak elő. Ezt az állományok előrehaladott fejlődésének következménye. Tölgyek, amelyek a jelenleg is tartó magassági növekedéssel járó magassági differenciálódás következtében a zárt koronaszint alá szorultak, fokozatosan elhalnak. Miután a magassági növekedés abba marad, a differenciálódási folyamat már nem folytatódik, ezért további tölgyek már nem kerülnek le a negyedik osztályba. A harmadik osztályba tartozó tölgyek 100 éves korban halnak el. A harmadik osztály aránya 5-18 % között ingadozik és mennél kisebb, annál  jobb termőhelyi osztály. A legrosszabb termőhelyi osztályú területen a kisebb abszolút famagasságok ellenére a legnagyobb a magassági differenciálódás.

Ha az átmérő-szerkezetet a vastagsági fokok frekvencia-vonalával szemléltetjük, akkor a vonal két különböző, egymástól elválasztott részből áll (38., 39., 40. kép). A baloldali rész, amely  az alsó szintet, beleértve a felújítási fázist, ábrázolja, meredeken esik. 23-26 év múlva a DVF 1-en (a szétesés kezdete) és a DVF 3-on (a megújulási szakasz) valamivel változatosabb. Ezzel  szemben a DVF 2-őn (előrehaladott optimális fázis) ez a rész számszerűleg csakúgy mint vastagsági tagoltságban is elszegényedik (39. kép). A redukció a jegenyefenyő elhalása és a bükk felcseperedése következtében keletkezett. A jobboldal jeleníti meg a tölgykomponenst. Az alak erősen közelít a normális szimmetrikus eloszláshoz. A 26. évben mérésékelt eltolódás tapasztalható az erősebb dimenziók felé. Az eloszlás mérsékelte baloldalas aszimmetriája átváltozik szimmetrikus (DVF2, 39. kép). Az egész megfigyelés ideje alatt nem fordult elő a két rész egyesülése.

A koronazáródás a koronavetületek összegzett területe alapján csak a tölgy fafajnál 0,8 és 1,0 között mozog és az alsó szint egyedeinek a koronáit is figyelembe véve 1,1 és 2,2 között van. Ez a legnagyobb a felújítási szakaszban (DFV 3). A rendelkezésre álló növőtér koronák általi kihasználása 22 %-tól (a szétesési szakasz kezdete) és 36 %-ig (növekedési szakasz előrehaladott állapota) mozog.

 

c) Növekedési és fatermési viszonyok

A tölgy magassági és vastagsági növekedését törzselemzés alapján állapítottuk meg, amelyeket hasonló történetű és dinamikájú szomszédos állományból vettünk. Az évgyűrűszélességek meghatározásához közvetlenül a rezervátumban lévő széldöntött törzseket használtunk. Figyelemre méltó az a megállapítás, hogy tölgyek, amelyek 30 éves korban kimagasló helyzetben voltak, 8-12 éves korban átlagos magassággal rendelkeztek. Tölgyfák, amelyek fiatalos korban vagy a sűrűségi kor elején előnyös magassági helyzettel rendelkeztek, később azt elvesztették. Ennek valószínűsíthető oka az, hogy a fiatalos korban és a sűrűségi kor elején hosszabban tartó árnyékolás miatt fejlődési képesség szempontjából túlkorosak és ágas növekedésűek lesznek, s így vezérhajtásukat és ezzel a növekedési képességüket elvesztették. A felső szint gyorsabb szétesése után, összekapcsolódva egy gyorsan jelentkező magtermő évvel, 1-3 éves csemetékkel, az ép csúcsrügyekkel rendelkező fiatal egyedek  gyorsabban növekedtek. A magassági növedék 12-16 éves korban kulminálódott 45-60 cm-es értékkel.

A vastagsági növekedés meglehetősen lassú, de tartós és 60-70 éves kortól nagyon kiegyensúlyozott.  A vastagsági növedék 20-25 éves korban kulminál mintegy 5 mm-el. Nem mutatott nagyobb eltérést sem a talajtulajdonságok sem a fejlődési szakaszok függvényében. A 65 év átlépése után az évgyűrűk szélessége 0,9- 1,2 mm. Ez megerősíti, hogy a kocsánytalantölgy žarnovicai ökotíusa nagyon finom évgyűrűszerkezetű.

A tölgy fafajra vonatkoztatott fakészlet mérések szerint következőképp variálódik: 1966 – 972: 430 és 724 m3 értékek között, 1992-ben: 509 és 687 m3 értékek között. A különbségek  mértéke 20 év alatt 40 százalékról 26 %-ra mérséklődik. Ez a megnyilvánulás fejlődési folyamatokkal indokolható; míg ugyanis a DVF 3 mintaterületen a megújulásnak előrehaladó szakaszával a dendromassza akkumulálódott, a DVF 1 a szétesés kezdeti szakaszában a fakészlet érezhetően leépült. Egy további zavaró jelenség a tölgyek Tracheomykose által az 1982–1990 időszak alatt okozott betegsége, amely azonban sem a törzsek számát, sem a fakészletet tekintve nem haladta meg az 5 %-ot.

Az elegy árnyéktűrő fafajok, amelyek lényegében az alsó és a szegényes középső szint fái, az optimális stádium 2 m3 értékétől a megújulás szakaszának 14 m3 értékéig mozog. A fatömegben jelentkező különbségek terjedelme ebben a tölgyerdőben 450–750 m3/ha illetve kb. 40 %.

A fakészlet különbségéből számolt folyónövedék erősen ingadozik 3,3  m3-től (szétesési stádium) 8,8 m3 (megújulási stádium) hektáronkénti értékig.

A körlap a kísérlet keretében a tölgy fafajra vonatkozó mérések alapján 36,1 és 45,1 m2/ha között, míg valamennyi fafajra vonatkoztatva 38,1 és 48,6 m2/ha között mozog.

Az elhalt (álló  és fekvő) fák fatérfogata az 1983-as mérések szerint 46,5 és 71 m3/ha, míg az 1992-es mérések szerint már 57 és 121,3 m3/ha között mozgott. Körülbelül ennek a fatömegnek az egyharmada a Tracheomykose számlájára írható.

Az itt növő fa kiváló minőséggel rendelkezik. Az összes fatömeg 21–34 %-a az első, furnirválasztékoknak alkalmas fokozatba került besorolásra. A második, jobb fűrészrönknek alkalmas minőségi osztályba az összes vastagfa 44–51 %-a került.

 

d) Regenerálódási folyamatok

 

26 év alatt az egész területre vonatkozó megfigyelések, de különösen a kísérleti területeken végzettek, megmutatták, hogy a tölgyőserdőben a tölgy viszonylag jelentős újulata tartósan előfordul. Ez gazdagodik az 1-3 év alatt hullámszerűen előforduló magtermőévekkel, még optimális stádiumban is. A szétesés kiterjedése és sebessége határozzák meg a túlélést és a megújulást. Igen ritkán előfordul, hogy a felgyorsult szétesés idejében találkozik a magtermő évvel vagy 1–3 éves tölgyújulattal. A szétesés legtöbbször összhangban van a tölgygeneráció spontán felnövekedésével. De a már záródott felső szint lerontja a tölgy formálódásának és felnövekvésének a feltételeit. Fokozatosan emelkedik a vadrágás károsítás. Ez megsokszorozza a görbe, törpenövésű, egyértelmű csúcshajtással nem rendelkező egyedek számát és fokozza az aljnövényzet mortalitását. Az árnyéktűrő fák alsó, illetve középső emelete javítja a viszonyokat a tölgymakkok csírázása számára és az egyéves csemeték növekedéséhez, de egy nagy akadályt is állít a tölgyújulat túlélése számára. Ez gyakorta előfordul a megújulási stádium (DVF3) előrehaladott szakaszában.

A megfigyelések egész ideje alatt a 3 DVF kísérleti területen 5-ször megismételt felvételnél (1966, 1972, 1978, 1983, 1992) – ez azt jelenti, hogy 15 eset között – csak egyszer csökkent a tölgyújulat egyedeinek a száma 18 000 db/ha alá, mégpedig a DVF 3-on, 1983-ban. Legtöbbször az összdarabszám 30000 fölött mozgott. A legnagyobb szám, 137 000, a DVF 2-őn (előrehaladott optimum) 1972-ben az egyéves csemeték teljes hiányakor lett feljegyezve. 7 esetben a szám meghaladta a 80 000 db/ha értéket. A tölgy részaránya az újulat egyedeinél 67 és 99 % között mozgott. Az elegyedett fafajok közül a gyertyán az újulategyedek összlétszámának 4–27 %-át, a bükk 1–3 %-ot tett ki. Nagy ingadozások az újulat egyedeinek összlétszámában okozzák a kőris (?, ezt lehet, hogy elírták, s tölgy kellene ide) egy- és kétéves csemetéinek különböző arányát, melyek száma a termésérlelés fokától és az időjárási viszonyoktól függ. Az újulat 20 cm-es ill. annál nagyobb egyedeinek a száma 5300-tól 26600 db/ha értékig terjed, amelynél a tölgy aránya 72–91 %-ot tesz ki (41. kép). Sajnos ebből 60-80 %-ot képeznek a törpenövésű vagy vadrágás által károsított tiszta csúcshajtás nélküli egyedek. A felnövekvő fáknál tapasztalható emelkedő vadkárosítás és a magtermő évek közötti időintervallum meghosszabbodása az elmúlt 10 évben ebben a rezervátumban érzékenyen érintette a regenerálódási folyamatokat.

 

Előzmény: SzendGab (7794)