Keresés

Részletes keresés

kitadimanta Creative Commons License 2020.07.06 0 0 203

"Hogy vallaná már magáról ezt Dávid?Olvasd el a Zsidókhoz írt levél 7. fejezetét, és akkor majd megtudod, hogy ez a Messiásról szól."

- Dávid idejében semmi szükség nem volt Messiásra, hiszen volt felkent királya Izraelnek.

- Dávid nem héber, hanem izraeli királya volt, s mint olvasható a zsoltáraiból kapcsolatban állt Istennel, Él-lel.

 

Jézus és Dávid közt nem a Melkisédek vonal az egyetlen közös pont, hanem több párhuzam is olvasható:

2Sám 15:30-32Dávid pedig felméne az olajfáknak hegyén, (…) a hegy tetejére, hogy ott imádkozzék az Istennek,” - Mint Jézus

1Sám16:13 az Úrnak lelke Dávidra szálla, - Mint Jézus megkeresztelésénél....

 

"Dávid nem pap volt, hanem király".

Vagy pap-király...

Jézus mi volt? Pap, vagy király, vagy pap-király? Vagy egyik se?

Mert, ha pap volt, Melkisédek rendje szerint, akkor hogyan lehetett király?

Zsid 6:20. "Jézus, a ki örökké való főpap lett Melkisédek rendje szerint."

Mt 27:37. "...Ez Jézus, a zsidók királya."

 

"A királyi, a papi és prófétai szolgálat el volt választva a Tórában."

Dávid idejében hol volt még a Tóra...?! Ne viccelj már! Meg egyébként is! Szerinted mennyire érdekelte volna Dávidot a héber Tóra?

Még jóval később - Jeroboám idejében - is elzavarták a héber prófétákat haza:

Ám 7:12-13. „Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj!

Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez!”

 

"És az Igét is olvasom rendszeresen, éppen ezért egyetlen egy szavadat sem lehet elhinni, mert köszönőviszonyban sincs az Igével."

Akkor olvasd továbbra is az Igét... De figyelmesebben!

Előzmény: Abdiás. (161)
kaszinótojáncs Creative Commons License 2020.07.06 0 0 202

Vegetárius vagy, hogy ennyire ellenzed az állatok leölését és az "esszénus" evangéliumból idézgetsz...?

Előzmény: kitadimanta (201)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 201

"Jézus nem volt semmilyen királya Izraelnek, ellenben a "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat""

Nos, ez az igazi páli parasztvakítás! Visszatérni a primitív mózesi törvényekhez, amit Jézus nagy ívben dobott a kukába...

Véres állat- és emberáldozat, amit a héber törvények Jahve Istenük nevében előírtak...:D

 

Azt tudjuk, hogy:

Jn6:15 „Jézus azért, a mint észrevevé, hogy jőni akarnak és őt elragadni, hogy királylyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre.”

Ezt apokrifek is megerősítik:

Jn Esszénus ev.12. rész, Betániai felkenés:

3. "Mária, Jézus sógornője, hitt Jézusban, mint az elküldött Messiásban, és be akarta őt kenni, mint Izrael királyát"

 

Később a felkenés Betániában ősi szokás szerint Magdaléna, a leendő felesége által meg is történt. Mi több, az esküvő is Kánában.

A keresztre is felkerült a királyi címe, miután a rómaiak hosszasan gúnyolták királyként...

 

"The blessed and glorious ever-virgin Mary, sprung from the royal stock and family of David, born in the city of Nazareth, was brought up at Jerusalem in the temple of the Lord."

Ez valóban elkerülte a figyelmem....

A Jakab protoevangéliuma link lemaradt az előző hsz.-ből: https://www.newadvent.org/fathers/0847.htm

Amúgy szerinted folyt leánynevelés a jeruzsálemi templomban?

És lépcsőn lehetett fölmenni az oltárhoz? - Ami tilos volt...

 

"Olvastad a Jakab-féle apokrif evangéliumot? Ha nem, tudom ajánlani: ITT (19-56. old.)"

Kösz', angolból sem vagyok egy szinkrontolmács, de németből gyakorlatilag semmit nem tudok... Ettől függetlenül köszönöm...

"27.Ekkor a pap mellét verve mondta: „Ó Uram, Ábrahám, Izsák és Jákob mindenható Istene!" https://adoc.tips/jakab-evangeliuma-ii.html 

Hangzott el a templomban, mikor Máriának kérőt választanak, illetve még többször is a 6:17.-ben, 11:21.-ben.

Ábrahám, Izsák és Jákob mindenható Istene Él volt és nem Jahve...

Abban a korban már nem Él tisztelete zajlott a jeruzsálemi templomban, hanem Jahvéé.

 

Előzmény: Istenkeres (160)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.06 0 0 200

mikor nem volt kemény a szűv

 

Jézus szerént a kezdetben. Hát az evolúciód szerént mikor volt a kezdet, mikor nem volt kemény az ember szűve, mikor nem bocsátá el a feleségit...?

Előzmény: lipovánok (199)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 199

Válaszoltam arra, hogy mikor nem volt kemény a szűv, vagy szőv. Ennyit tudtam segíteni.

Előzmény: Eklatáns Béla (192)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 198

Lukács, aki személyesen nem ismerte se Jézust, se pedig Máriát, és akit Pál térített meg az általa életre hívni szándékozott Pál-féle kereszténység javára, így számolt be ezekről az időkről évtizedekkel Jézus kínhalála után:

 

 

"E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta: Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek elől. A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve. És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van! Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés. Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapban van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal. Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!" Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?" (Lukács 1,24-43)

 

 


"Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visszatért otthonába." (Lukács 1,56) 

Előzmény: Istenkeres (195)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 197

"Egyrészt a Zóhárból, másrészt ismerve a héber monoteista vallást és maszkulin elvű életszemléletet."

 

Add meg kérlek a pontos forrást és az oldalszámot.

Előzmény: kitadimanta (196)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.06 0 0 196

"Szerényen azért rákérdeznék, hogy honnan és miből értesültél erről?"

Egyrészt a Zóhárból, másrészt ismerve a héber monoteista vallást és maszkulin elvű életszemléletet.

 

"A kabbala Mezopotámiából származik,"

De nem mindegy, melyik korból. Sumér, vagy Asszír?

 

"Sorolhatnám a messianisztikus célokat, de csak néhányat emelek ki szemléltetés gyanánt"

Az Ószövbe egy sor kánaáni legenda kerültek át, egy részük eredeti formában esetleg némi módosítással, mások  a visszájára fordítva.

Az alábbi két eset kiemelkedő példája ennek. Mindkét esetben az Úr (Isten) a főszereplő, csak nem mindegy melyik...

A Mózes V. 15,6; Jahvéról és a héberekről szól, ellenben az Ézsaiás 2,1-5; Jákób Istenéről: Élről... 

A különbség elzongorázható: Mózesnél mások kizsigerelése a "messiási" cél, Ézsaiás citált verseiben a békés építő munka.

Más esetben a messiási cél a héber uralomtól való megszabadulás: a pogányok szabadsága, fölemelkedése...:

Ézs 9:1-4.  „Először megalázta az Úr Zebulon földjét és Naftali földjét. De az eljövendő napokban megdicsőíti majd a Tenger útját, a Jordánon túli vidéket, a pogány nemzetek tartományát.”

 „A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; a kik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttök! […] Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd,”

 

"Feltételezhetően nem kellően mélyedhettél el a Pál nevével fémjelzett írások tanulmányozásában,"

Minden bizonnyal elkerülte a figyelmed, hogy a Római levél a zsidó diaszpórának íródott, s nem a pogányoknak.

Rm2:17 „Ímé, te zsidónak neveztetel, és a törvényre támaszkodol, és Istennel dicsekedel.”

A nyomaték kedvéért a címzett zsidókra nézve nem túl hízelgő vers:

Rm 2:24. "Mert az Istennek neve miattatok káromoltatik a pogányok között, a mint meg van írva."

Sőt az is, hogy Pál rendre a zsidókat oktatta, zsinagógákban vitatkozott...

Csel17:1-2 „Miután pedig általmentek Ámfipolison és Apollónián, Thessalonikába érkeztek, a hol volt a zsidóknak zsinagógájok. Pál pedig, a mint szokása vala, beméne hozzájok, és három szombaton át vetekedék velök az írásokból,”

Csel 13:5., Csel13: 14-16., Csel17:10., Csel17:13., Csel 17,17., Csel 18,4., Csel18:5., Csel 18:19., Csel 19:8.,

Azt sem vetted figyelembe, hogy Pál csak hazudta, hogy ő a pogányok apostola, miközben Jézus valóban az volt, de Pál NEM!

Azért kellett ezt hazudnia, mert Jézus "bőrébe bújt", Jézust alakított: Viselte minden attribútumát...

Előzmény: Istenkeres (155)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 195

József ács volt, nagyon elfoglalt és szorgalmas ember, és mivel foglalkozása következtében hosszab időre távol tartózkodott otthonától, ezért a fiatal menyasszonyát fiaira bízta. Ez idő alatt Mária elkészült a főpaptól kapott feladattal, és eljött a lelkére kötött dátum is, amikorra a jeruzsálemi Templomba el kellett juttassa az "istenháza" számára általa elkészített függönyt.

 

Előzmény: Istenkeres (188)
polária Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 194

Érdekel valakit az aktuális dátum ?

 

2020 kettőezerhusz

landdie Creative Commons License 2020.07.06 0 0 193
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.06 0 0 192

Válszoltál tisztességesen a kérdésemre, vagy hamukáztál, maszatoltál, mellébeszéltél...?

Előzmény: lipovánok (191)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 191

Aztán vajon szaralak vagyok-e!

Előzmény: Eklatáns Béla (190)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.06 0 0 190

Olyan viszont van, h szánalmas: és tökéletesen illik rád...

Előzmény: lipovánok (189)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 189

Nincs olyan szó, hogy szűv :-)

Előzmény: Eklatáns Béla (187)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 188

A Zakariás főpap arra kérte meg Máriát és még másik hat érintetlen leányzót, hogy az "istenháza" számára készítsenek függönyöket, amit több mint valószínű, hogy egy megadott időpontra kellett a Názáretben lakó Máriának és a többi hat szűznek is eljuttatnia Jeruzsálembe.

Előzmény: Istenkeres (184)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.06 0 0 187

" Jézus a zsidók szívének keménységére utalt"

Az ember szűvének keménységéről beszélt, nem(csak) a zsidókéról. Ne légy rasszista. Azt mondja, h Mojzes a ti szűvetek keménysége mián engedte volt meg néktek, de kezdettől fogva nem így volt. Nem a zsidók kezdetétől fogva. Egyértelmű a szövegkörnyezetből, h a teremtés a kezdet És hozzá menének a farizeusok, kisértvén őt és mondván: Szabad-é az embernek az ő feleségét akármi okért elbocsátani? Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket, És ezt mondá: Annak okáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgy hogy többé nem kettő, hanem egy test. A mit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válaszsza.

Tehát Jézus szerént volt egy olyan állapatja az embernek, amikor nem vala kemény a szűve, ám aztán keménnyé lőn, melynek egyik kövektezménye, hogy elbocsátja feleségit. Úgyhogy leszel szíves nem mellébeszélni, hanem elárulni, mikor nem vala kemény az evolúció során az embernek szűve, s mikor és miképpeg lőn kemény az ember szűve az evolúció során...?

Előzmény: lipovánok (175)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 186

Jézus keresztáldozatára Pál magyarázatának értelmében azért volt feltétlenül szükség, mert "az első szövetség sem léphetett életbe vér nélkül" (Zsidókhoz írt levél 9,18), és a "törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat" (Zsidókhoz írt levél 9,22).

Előzmény: Istenkeres (184)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 185

helyesbítés:

 

...az Izrael megváltójának jövendőbeli anyja...

Előzmény: Istenkeres (184)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 184

Miután Mária 12 éves lett, a papok (szerintem a Szanhedrin) szerint eljött az ideje, hogy eljegyezzék egy kiválasztott férfivel annak érdekében, hogy a Izrael megváltójának jövendőbeli anyja ne válhasson időközben érdemtelenné erre az elhivatottságára. A vőlegény kijelölését értelemszerűen Zakariás főpapra bízták, aki őt a jeruzsálemi Templomban 9 éven át készítette fel arra, hogy életet adjon majd a jövendőbeli hibátlan "páskabáránynak" (Korinthusiakhoz írt első levél 5,7; Péter I. 1,19), aki 33. életévében, a Peszách ünnep előkészületi napján JHVH-nak áldozatul kell majdan essen, egy ehhez méltó égi konstelláció égisze alatt. Zakariás főpap Mária nagynénjének volt a férje, aki a galileai Názáretben élő idős és özvegy Józsefet választotta ki Mária számára vőlegénynek. Hogy miért pontosan rá esett a választás, azzal kapcsolatosan lehet elméleteket gyártani.

 

 

Előzmény: Istenkeres (172)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 0 0 183

És?

Előzmény: Sgeck0 (180)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 0 0 182

hüleség, válaszra nem méltó

Előzmény: Sgeck0 (181)
Sgeck0 Creative Commons License 2020.07.06 0 1 181

Ha a titkárnőnek van a legkisebb agya akkor az a legnagyobb bűn, akkor is, ha nem vagytok kollegák. Kacsák könyve 12,35

Előzmény: lipovánok (179)
Sgeck0 Creative Commons License 2020.07.06 0 0 180

Ha valakinek két felesége van, az egyik szeretett, a másik gyűlölt, és szülnek néki fiakat, mind a szeretett, mind a gyűlölt, és a gyűlöltnek fia lesz az elsőszülött:

V. Mózes 21,15

Előzmény: lipovánok (178)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 0 0 179

Attól még hogy valami természetes, lazán lehet bűn. Kérdezd meg a legtöbb főnököt, természetes-e kikezdeni a titkárnővel 

Előzmény: Sgeck0 (177)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 0 0 178

A többnejűség - az én nézetem szerint - legalább annyira nem erkölcsös mint ellopni egy nyakláncot az ékszerboltból, amikor az eladó nem figyel oda.

Előzmény: Sgeck0 (177)
Sgeck0 Creative Commons License 2020.07.06 0 1 177

Ha igaz lenne amit írsz, akkor a többnejűség is bűn lenne,lett volna. Több ezer évig nem volt az, sőt, természetes volt.

Előzmény: lipovánok (175)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.06 0 0 176

Aki esetlegesen csak az általam történt megjegyzésekre lenne kíváncsi, az folyamatosan figyelemmel kísérheti azokat az elkövetkezendőkben a tanulmány ezzel kapcsolatos fejezete után ITT.

Előzmény: Istenkeres (172)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 -1 0 175

Amikor Jézus a zsidók szívének keménységére utalt, azzal azt jelentette ki, hogy az emberi lélek, lévén az ember erkölcsi lény, képes rosszra és jóra is. Ha egy hím állat párzik egy nősténnyel, majd tüstént utána másikkal, az nem erkölcstelenség, ember esetében igen. És társadalmi környezettől függően az ember lehet ilyen is, olyan is, az erkölcsi állapotra a társadalmi szokások rányomják a bélyegüket.

Nos sok olyan gyűjtögető életmódot folytató törzs van, ahol nem szokás a feleség elbocsátása, a gazdálkodó, növénytermesztő, vagy pásztorkodó kultúrákban már inkább.

Tehát természetes folyamat az erkölcs romlása.

Előzmény: Eklatáns Béla (168)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.06 0 0 174

Rohadt nagyot tévedtél. Érdemi válaszom is van. Tudományos. Meghallgatod? Érdekel? Vagy csak beállítasz hülyeevosnak. Két perc és írom, ha akarod, ha nem. :-)

Előzmény: Eklatáns Béla (170)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!