Keresés

Részletes keresés

Yézus szive Creative Commons License 2020.07.05 0 0 110

kiderült már ki a Jézus édesapja? melyik hsz?

Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 109

"Ezzel megint egyet kell értenem, és megint egy megjegyzés kíséretében:

Kérdés, hogy Pál létező személy volt-e?"

 

Az itt feszegetett téma szemszögéből nézve ez szerintem tulajdonképpen irreleváns. A biztos az, hogy a nevével van fémjelezve az újszövetségi könyvek többsége. Nincs okom kételkedni személyének történelmi hitelességében.

Előzmény: kitadimanta (94)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.05 0 1 108

A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
17
Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

 

Ez is:

 

A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.
19
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.
20
Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.
21
Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.
22
Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:
23
Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.
24
József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.
25
És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.

Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 107

Az Ezsdrás által megalkotott ószövetségi Tetragrammaton a héber kabbala szerint 72 féle szellemi hatással (Schemhamphoras) rendelkezik, amibe beletartozik az a szellemi hatás is, ami Jézus "bűntelen" lelki adottságának volt a forrása i.e. 8.02.10-én. Többek között a XVII. században Messiásként színre lépett Sabbatáj Cví úgyszintén ilyen szellemi forrás égisze alatt látta meg a napvilágot 1624.08.14-én, amit persze érthető módon az átlagember számára elérhető források más dátumhoz kötnek ugyanúgy, mint eddig ezt Jézus születési évével tették...

 

A Bibliában megtalálható két "szövetség" magától értetődően nem azonos etika szereppel bír, hiszen az első egy nép számára lett életre hívva, a kítűzött messianisztikus célok megvalósítása érdekében, ezzel szemben a másodikat a világ népeinek szánta Pál, a "pogányok önjelölt apostola" (Rómaiakhoz írt levél 1,4-5; 11,13; 15,15-16; 16,26; Galatákhoz írt levél 2,2; 2,8; Efezusiakhoz írt levél 3,1; 3,6; 3,8; Thesszalonikaiakhoz írt levél 2,15-16; Timoteushoz írt második levél 1,11; 4,17), amit aztán sok esetben tűzzel vassal fogadtattak el velük az évszázadok folyamán, az ősi vallásaikat és hagyományaikat megtiltva számukra.

Előzmény: kitadimanta (93)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 106

a sátán keresztény alkotás, megszemélyesítés, teremtmény!

 

az eredeti ószövetségben közszó A VÁDOLÓ szóhasználatban volt, bárki vádol bárkit, annak ha satan-a!

 

A "szent" levegőről van szó, ha a szent lélekről beszélnek, írnak, utalnak rá, mert ez is eredetileg lélegzetet, levegőt, lélegző élőlényt jelentett, persze vallásilag beléptettek egy különálló csomagot, aminek misztikus dolgokat tulajdonítanak...., de ettől még, a filozófiai rendszerek által az emberi tulajdonságok megkülönböztetésére kitalált fogalmak nem válnak valóságban különálló entitássá, így a léleknek nevezett, szentléleknek, szentszellemnek beállított fogalmak maradnak a személyek tulajdonságainak és nem külön életre kelt valamivé!

 

Isten így nem lényegülések egységeiből áll, hanem mint az ember, egy és szétválaszthatatlan személlyé!

 

Ha Isten szól, abból nem válik sem Jézus, sem semmiféle test és ige sem lesz belőle, mint külön cselekvő vezérlőegység!!

 

 

Ha jól olvasod a bibliádat, ott a 666-os szám emberi szám, tehát emberi.... és nem teremtett égi tünemény, aki fellázadt és letaszították!

 

A legnagyobb veszély és probléma a kereszténységet illetően, más vallásokban ez már egyértelmű nagyon rég óta, az a sok ferdítés, hazugság, ámítás, becsapás és befolyásolja saját eszmeiségükre szabva, ami majd 2 ezer éve másban sem nyilvánul meg, mint önmeghasonulásukban, így válik a kereszténység egy szerteágazó hiteltelen salátabárrá!

 

Tehát ha Jézus valós személy volt, akkor József a biológiai apja és nem Isten!

 

ami egyértelmű Máté féle elbeszélésből, a Magasságos árnyékolására utalva, Isten a születendő gyermeket megáldja, kiválasztja...

 

És a viselős a szentlélektől kifejezés nem más, mint Isten kiválasztotta Máriát és betöltötte energiájával...., de nem spermiciddel!

 

 

Előzmény: Istenkeres (97)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 105

ószövetség ?

az UJ SZÖVETSÉGNÉL tartunk ember !

Előzmény: Istenkeres (100)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -2 0 104

Jézus gyerekként felolvasott a zsinagógában a szent tekercsekből.Ő és tanitványai is zsidó emberek a judaista vallás hivei voltak.Ezért támadt komoly vita Jézus halála után hogy CSAK zsidó lehet keresztény vagy "pogányt" is befogadhatnak !

Lehet vergődni hogy jézus magyar volt albán román minden csak nem zsidó és akkor én is vergődök a röhögéstől.

Előzmény: Paleokrites (102)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 103

JELENLEG a világ FŐ-vallásai iszonyatosan ragaszkodnak hitelveikhez,egy globális egyház létrehozáse esélye N U L L A.

Még a RÓMAI katolikus és a GÖRÖG katolikus sem egyesülhet mert az egyikben cölibátusz van a másikben házasodhatnak.Pápánk szerint a cölibátusz Kincs :)))amihez ragaszkodik :)))

RÓMA elpusztul TALÁN azt jelenti hogy a római birodalom által államvallássá tett kereszténység visszanyeri politika mentességét visszatér jézusi eredetéhez / az első pápa Péter HÁZAS VOLT / szóval hatalmas reform lesz átlényegül átbucskázik a teologia ritus hozzáállás.

Mondom TALÁN !

Előzmény: Istenkeres (100)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 102

teljesen mindegy ki minek nevezi, nem az országrész, tartomány számít, hanem a vér és ha a vér leszármazottja...., akkor az teszi zsidóvá, nem az ahol született, lakott, élt, ha papi nemzettségből volt volt a rokona, akkor egyértelmű, hogy zsidó volt....

Előzmény: showeyes2 (89)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 101

Sajnos felénk kíméletlen a szárazság, nem győzöm a bokraimat csapvízről táplálni...

 

Felénk a vargányát Steinpilz-nek hívják, magam is gyakran szoktam "vadászni" rájuk.

Előzmény: polária (92)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 100

"Hét domb városa Róma ugyan miért pusztanák el ?"

 

Nem Róma esetleges pusztulása a lényeg, henem a római pápaság várható megszűnése és a kereszténység átalakulása más egyéb vallással egyetemben egy egységes globális vallássá, amibe nem fog beletartozni nagy valószínűséggel az ószövetségi vallás. Maga a Dalai Láma volt az tudtommal, aki megnyitotta 1999.06.14-én a jeruzsálemi Siratófalnál (Kotel-nél) azóta gyakorlattá vált szokást, ami szerint a római pápák, főpapok, országok vezetői, etc. az ószövetségi Messiásnak, Immánuelnek a közelgő fellépéséért fohászkodnak, ami várhatóan 2022 augusztusában lesz aktuális, de legkésőbb 2033-ban.

Előzmény: polária (90)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.05 0 0 99

Na, te meg aztán a másik jómadár...

🐶

Előzmény: lipovánok (83)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2020.07.05 0 0 98

És ugyan mik a galileaiak: tán eszkimók...?

🤣

Előzmény: showeyes2 (89)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 97

"Isten" senkinek sem nemz természetesen gyermeket, ellenben a születető gyermek lelki adottságának a kizárólagos forrása.

 

Az emberi lélek és a személyiség kapcsolatban áll ugyan egymással, de nem lehet közéjük egyenlőségjelet tenni. Az ember személyisége szerintem a különböző testi és lelki tulajdonságok dinamikus és egységes egésze, amit a lélek (születési adottság), az öröklött gének (tartalmazzák a szülők személyiségének a lenyomatait is), a neveltetés, külső körülmények (környezet, a változó szellemi hatás), és a szabad akarat határoz meg. Ebből is látszik, hogy mekkora felelősséggel bírnak a szülők, oktatási intézmények, médiumok ezen a téren! Sajnos az utóbbi kettő igen gyakran visszaél ezzel...

Lehet például egy ateista ember emelkedett és nemes személyiségű?

Legalább annyira, mint egy hamis istenképben hívő, sőt ha a pozitív erkölcsisége felülmúlja a hívőjét, akkor lényegesen emelkedettebb és nemesebb is. A bigott álszenteskedés, a képmutatás, az önámítás, a mások tudva, vagy tudatlanul történő megvezetése nem nevezhető egyáltalán pozitív etikai tulajdonságnak...

A lélek kizárólagosan csak élve született testben tud realizálódni.
Az élő test tehát a lélek hordozója. A gyermek élete nem a születéssel, hanem a fogamzással kezdődik, amitől kezdve folyamatos fejlődésen megy keresztül, de lélekkel csak a születésekor lesz felvértezve. Nem létezik két teljesen azonos lelki adottságú halandó.

Jézus a "bűntelen" születési adottságát a megfelelő időben történt világra jövetelének köszönhette. Ugyanez volt a helyzet természetesen annak az Aleister Crowley-nak az esetében is, aki joggal tarthatta magát a a "Sátán" inkarnációjának ("The beast 666").

 

 

Előzmény: Paleokrites (88)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 96

Az aktuális realitás se támasztja ezt alá..., ellenben a római pápaság végét annál inkább.

Előzmény: Zsebihal18 (86)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.05 0 0 95

Az itt felmerült kérdést kizárólagosan racionális alapokon, az ősi misztériumok s egyben szimbólumok figyelembevételével lehetséges csak MEGOLDANI. A kettő elkülöníthetetlen ezen esetben egymástól!

 

A vallási misztériumok esetleges megfejtésével korábban foglalkozó kutatók két csoportba sorolhatók:


Az első csoportba én azokat sorolnám, akik nem lehettek tisztában a "beavatottak planétájának", azaz a szabadszemmel is látható Uránusznak a korábbi ismeretével. Hivatalosan az Uránuszt a németországi Hannoverben született William Herschel (1738 - 1822) asztronómus fedezte fel 1781.03.13-án, de 91 évvel korábban, 1690.12.13-án az angol király első udvari asztronómusa, John Flamsteed (1646 – 1719) már "34 Tauri" néven csillagként katalogizálta.(Bővebben erről ITT)


A második csoportja az ezzel foglalatos kutatóknak, fel sem szándékozta tételezni azt, hogy ezek a vallási misztériumok esetleg az ősi asztrológiára épültek fel azzal a jelszóval, hogy az asztrológia a modern tudományos szemlélet alapján tudománytalan. Nem volt fogalmuk arról, hogy a korábbi időkben a napjainkban tudománytalan jelzővel ellátott asztrológiát "királyi tudományként" kezelték? Nem tudtak arról, hogy a keresztény uralkodóknak a személyes orvosa és tanácsadója sok esetben asztrológiában jártas és feltehetően a zsidó titkos tudományba, a kabbalába beavatott volt, nem ritkán rabbi? Gondoljunk csak a közismert Nostradamusra (1503 - 1666),  aki az asztrológiában, kabbalah-ban, hermetikus ismeretekben és a héber nyelvben is jártas, zsidó származású orvosként IX. Károlynak és édesanyjának volt az orvosa, ami természetesen nem csak egészségügyi tevékenységben merült ki.


A vallási misztériumokat esetleg megfejteni szándékozók itt említett két csoportja ezen a téren a szellemi korlátaitól és előítéleteitől vezérelve, akarva-akaratlan, sikertelenségre és eredménytelenségre volt kárhoztatva értelemszerűen. Vajon lehetséges-e egy kémiai problémát kizárólagosan fizikai alapismeretekre támaszkodva és ahhoz görcsösen ragaszkodva megoldani?...

Előzmény: kitadimanta (85)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 94

"Viszont, ha mindenképpen ragaszkodnánk az Újszövetségben taglalt biológiai apa nélküli testi fogantatásához (Máté 1,20; Lukács 1,26-35; János 1,13), akkor Jézust kizárólagosan csak egy vallási mítosz főszereplőjének lehetne tekinteni. Az utóbbi a helyzet a feltámadásával és visszajövetelével kapcsolatosan is, ami Pál (korábban Saul rabbi, aki soha nem találkozott Jézussal, viszont a legádázabb üldözője volt Jézus követőinek a Szanhedrin megbízásából) kezdeményezésére ágyazódott be az általunk ismert Újszövetségbe."

Ezzel megint egyet kell értenem, és megint egy megjegyzés kíséretében:

Kérdés, hogy Pál létező személy volt-e?

Szerintem nem, csupán kitalált figura, aki Jézus bőrébe bújva egyfajta teológiai restaurációt hajtott végre, a zsidókra és a zsidó vallásra nézve igen veszélyes Jézust Mózes és a törvény hű követőjének, ill. Jahve imádójának tüntetve föl, amiből egy árva szó sem igaz.

Előzmény: Istenkeres (56)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 93

"Az ember testből és lélekből áll. A test biológiai úton keletkezik, a lélek pedig a "szellemvilág" leképeződése gyanánt. Jézus teste emberi test volt, tehát emberi testtől született, lelke pedig a "szellemvilág" akkori aktuális állapotának tükörképeként, ugyanúgy, mint bármely más halandó esetén. Ez az egyedüli kulcs a Jézus személyét övező misztérium megoldásához."

Én is ezt vallom, azzal a megjegyzéssel, hogy tisztázni kell, mit értünk az  "akkori aktuális állapot tükörképének"

Ugyanis Jézus szellemisége minden tekintetben szemben állt a zsidó életszemlélettel.

Amennyiben a kifejezés alatt e kettősséget értjük, pontosabban e kétféle szellemiség konfliktusát, akkor helyes a megállapítás.

Előzmény: Istenkeres (65)
polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 92

Diplomás férfiak tucatja itten én eztet hiszem én aztat hiszem hozzáállással pazarolja idejét hogy a jézus nevü Felkent erotika által fogant vagy anélkül .

Én nem hiszek semmit nem is érdekel mert 2020-at irunk és ha megszakadok se lehet eldönteni ! Inkább megyek az erdőbe sok eső volt szedek vargányát !

Van fogalmatok milyen finom ?

 

polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 91

MESÉS Keleten

szenvedélyesen akként szerkesztették meg a vallásalapitó Felkentek Istenségek életrajzát hogy lehetőség szerint SZŰZ ANYÁTÓL származzon.Nem Jézus volt az egyetlen se az első.

Nemrég hunyt el  indiai Sai Baba aki kifejezetten Istennek nevezte magát közölte hogy az édesanyja egy nagy gömbszerü izével találkozott és IGY FOGANT meg férfi nélkül.

EZ MENŐ !

Az istenkeresés általában testellenes lásd  a s z k e t i z m u s tehát  menő a szüzesség cölibátusz aunuch lányok körülmetélése iszlám területeken stb.

PERSZE hogy jézus se maradhatott ki.Tanitványai férfiak. A zsinagoga a férfiak szentélye.Katolikus egyházamban nő legfeljebb ministráns lehet :))))

Itt tartunk ez a gödör ettől már csak felfelé van ut !

 

polária Creative Commons License 2020.07.05 -1 0 90

A végső üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus  fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét."

-------------------------------------------------

Malachiás pápák - jövendülése  minden bizonnyal NAGYON REJTETT ÉRTELMÜ ha van értelme egyáltalán :)))) erősen kétlem.

A pápák ZÖME olasz volt de Ferenc pápa RITKASÁG OH  Argentináben született és ma is szurkol az egyik ottani focicsapatnak.

Nem uralkodik hanem szolgál a pápa ugyanis a hivek közössége SZOLGÁLATA.

Nem ugy látom mintha rettenetesen szenvedne :))))

Hét domb városa Róma ugyan miért pusztanák el ?

Az apokalipszis szó görög és a jelentése nem totál pusztulás :)))hanem KINYILATKOZTATÁS közzététel kihirdetés feltárás.

A többi stimmel:)))maradt a semmi !

Imádkozzunk ! Istenem kimélj meg minket a jövendölés nevü zagyválásoktol.Mindazáltal ha edzi a lelkünket ha erősebbé tesz és hasznos ha nem is értem hogyan  hát legyen meg a Te akaratod HURRÁ nyomjad jöhet a következő Ámen !

Előzmény: Istenkeres (82)
showeyes2 Creative Commons License 2020.07.05 0 0 89

Nem zsidó feleség, hanem galileai. 

Előzmény: Paleokrites (88)
Paleokrites Creative Commons License 2020.07.05 0 0 88

Az újszövetségi magyarázatok értelmében Jézus a Szentlélektől fogantatott (Máté 1,20; Lukács 1,26-35; János 1,13), biológiai apa beavatkozása nélkül. De vajon hogy történhetett ez a valóságban?"

 

Sehogy, ez keresztény hazugság!

Isten nem nemz törvénytaposó paráznaként zsidó feleségeknek gyermeket, akik ebben hisznek, hazugságban hisznek...

Zsebihal18 Creative Commons License 2020.07.04 0 0 87

Nyilvanvaloan az evangeliumok azt is huen feljegyeztek, hogy amig felnott, a kornyezet szemeben Jezus Maria es Jozsef fia volt. A kulonleges eredetet leirja Lukacs is, a Janos evangeliuma meg az inditaskor mondja, hogy "A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt." Tehat szo sincs arrol, hogy idezetekkel lehet kimutatni, hogy Jezus test szerinti fia lett volna Jozsefnek, csak azt, hogy a kornyezete igy hitte. 

Előzmény: kitadimanta (85)
Zsebihal18 Creative Commons License 2020.07.04 0 0 86

Pedig a Templom lerombolasaval eleg nyilvanvalo lett, hogy a zsido vallasnak vege, de nem baj, mert az egesz celja a Messias megjelenesevel betelt. 

 

Maimonidesz fortelmesen gonosz volt, amit mondott, nem profecia, hanem forgatokonyv. 

 

A Kotel nem a Templom resze, hanem egy tamfal, amit meg a romaiak huztak fel. 

Előzmény: Istenkeres (79)
kitadimanta Creative Commons License 2020.07.04 0 0 85

"Ellenben felmerülhet a jogos kérdés, hogy milyen nyomot követve lehetne esetleg a címben feltett kérdésre hozzávetőlegesen elfogadható választ találni? Lehet-e egyáltalán?"

Két lehetőség kínálkozik:

- Vagy egy racionális

- Vagy az ősi misztériumokra s egyben szimbólumokra épülő megoldást keresünk. 

Mindkettő kiolvasható a Bibliából. Jóllehet a második verzió meglehetősen zavaros...

 

Az első esetben József az apja, aki természetesen hús-vér ember. (Lehetne bárki, nem az az érdekes, hanem, hogy emberi lény  volt....)

Erről szól néhány idézet is:

Lk 2:48. „És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.”

János evangéliuma például többször is hangsúlyozza, hogy Jézus József fia. Szóba sem kerül az isteni "apa".

Jn 1:46. „Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.”

Jn 6:42.  „És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, a kinek mi ismerjük atyját és anyját?”

 

"Érdekesség: A Codex Syro-Sinaiticus-ban Mt 1,16 lectio variansa így hangzik:

 „Jákob nemzette Józsefet, József, Mária férje nemzette Jézust''."

https://szmeagol1.wixsite.com/jezushagyomany/szovegkritikaesbetoldasok

A szöveg angol fordítása mást mond:

" Jacob begot Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus who is called Christ."

Jákób nemzette Józsefet, férjét Máriának, aki szülte Jézust, akit Krisztusnak neveznek.

Igenám, de a görög szövegben a "szülte" helyett nemzette van. - Legalábbis én ezt hámoztam ki:

http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx?book=33&chapter=1&lid=en&side=r&verse=16&zoomSlider=0

A folytatásból persze kiderül, hogy a Szentlélek volt a közreműködő. de úgy látszik, valamiért az eredeti apa is szerepel a 16. versben.

 

A második verzióban Jézus "apja" a Szentlélek.

Nos, ez megér egy szentmisét...

Ott kezdődik a probléma, hogy a Szentlélek nő. Pontosabban a női Isten, az Anyaisten egyik megnyilvánulása. (Az Atyaistenhez tartoznak a földi-anyagi dolgok, a teremtés, az Anyaistenhez pedig a tudás, a bölcsesség, a nem-anyagi, a szellemi dolgok, így a lélek is). Így sehogyan sem jön össze, hogyan lesz belőle Jézus apja... Sehogy...

Mert a Szentlélek nem az apja, hanem az anyja.... Az isteni Anyja!

 

A Héber evangéliumnak nevezettben a Szentlélek Jézus isteni anyjaként szerepelt:

„…a Megváltó mondja: '"Az imént megragadott engem az én anyám, a Szentlélek, egyetlen hajszálamnál fogva, s átvitt engem a nagy hegyre, a Táborra." (Origenes, Comm. In Joh. II. 12.)

Az Újszövben is van utalás arra, (több is) hogy Jézus nem volt zsidó, nem volt Jahve hitű, hanem az ősi kánaáni/izraeli vallást követte, ennek megfelelően az Anya(Isten) fontos szerepet játszott Nála.

Mt 19:4 „Ő pedig felelvén, monda: Nem olvastátok-é, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonynyá teremté őket,”

Ez az első teremtéstörténetből való, mikoris Elohim - az Anyaisten - és az Atyaisten teremtik a saját képükre, férfiúvá és asszonnyá az embert, azaz ők maguk is férfi és asszony... Ennyit mond a Genezis, nem többet, nem kell mást belemagyarázni....

Jézus Máténál az Atya(Isten) és az Anya(Isten) mellett tesz hitet ezzel a verssel.

 

Az Újszövben a Szentlélek több helyen tanítóként is szerepel. (más vallásokban is az Anyaisten egyben tanító is. Pl Szaraszvati)

A Szentlélek ajándékai, (vagy a Szentlélek 12 gyümölcse), a galamb, szintén női attribútumok, amik kizárják, hogy Jézus Apja legyen. Fülöp is értetlenkedik az evangéliumában:

„Néhányan azt mondják, „Mária a Szent Szellemtől fogant”. Tévedésben vannak. Nem tudják, mit mondanak. Hogyan foganhatna egy nő egy nőtől?

 

A mérhetetlen zavar ebben a második verzióban a zsidó közegnek köszönhető, ahol nincs Anyaisten... Így a zsidó szemléletnek megfelelően nem lehetett Jézusnak isteni anyja. Így születhetett meg ez az elképesztő sületlenség, amelyben Jézus apja a Szerntlélek, ami a zsidóknál Jahve "szelleme", tehát hímnemű lehet csak... De Jézusnál és követőinél erről nem lehet szó, mert náluk az Anyaisten kultuszát még őrizték.

 

Szumma-szummarum, az első változat a nyerő.

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Istenkeres (4)
creation of believers Creative Commons License 2020.07.04 0 1 84

Hát de neked még az sem keresztény, aki elfogadja az evoluciót.

 

Szerinted hogyan egyeztethető össze a Krisztus követés (kereszténység) az evolúciós elmélettel?

 

Örülnék kimerítő válaszodnak.

Előzmény: lipovánok (83)
lipovánok Creative Commons License 2020.07.04 -1 0 83

Hát de neked még az sem keresztény, aki elfogadja az evoluciót. Ennyit a kereszténységedről férfiember.

Előzmény: Eklatáns Béla (78)
Istenkeres Creative Commons License 2020.07.04 0 0 82
Előzmény: polária (81)
polária Creative Commons License 2020.07.04 -1 0 81

hogy szól a jóslat erről ?

Előzmény: Istenkeres (80)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!