Keresés

Részletes keresés

Leslie07 Creative Commons License 2019.07.20 0 0 1148

Sorstársaim. Az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet ördögpapjai az úV ferdítésü, "szürke kard"-ként is elhíresült 

bigliában beismerik, hogy Izrael Istene nem azonos jehovával.

 

"... ,mert Jehova megy előttetek,és Izrael Istene lesz utóvédetek. ( Ésaiás 52:12)

 

Ennél az idézetnél az UVFerdítők nehéz helyzetbe kerültek. Itt nem lehetett a tervszerint eljárni, kettéosztani a mondatot

két külön mondatra , a Szürke kard" nevü fordítás elöre kiötlött stratégiája alapján, mint ahogyan azt kiötlötték a

 

 1. Mózes 19. fejezetében  megkettőzve jehovájukat. Egyik jehovát az égbe helyezték a másikat pedig eltüntették.

miközben betoldották a/ jött ez

 

"24 Jehova ekkor kén- és tűzesőt bocsátott Szodomára és Gomorrára. Jehovától jött ez az égből.(1. Mózes 19:24)"

 

Itt az Ésaiás 52. fejezetében nem segített a betoldás se. Ahhoz, hogy csak a jehova nevű maradjona szövegbe, Izrael

Istenét kellett volna eltüntetniük. Hogy ezt miért nem tették meg, ha máshol megtették , csak ők tudják.

 

Mindenesetre, azzal hogy benne hagyták jehova mellett Izrael Istenét a szövegben igazolták, hogy jehova és Izrael

istene nem azonos személyek.

 

Kedves ébredező tanúk, ezt kérdezzétek meg a gyülekezetetek előjáróitól: 

 

" Kedves vén testvér, a Szürke Kardban találtam egy idézetet, ahol jehova és Izrael Istene külön személyként van 

elhelyezve a szövegben. Ez azt úgy kell értelmeznünk, hogy jehova hű és értelmes rabszolgája megváltoztatta

korábbi álláspontját a jehova nevü személyével kapcsolatban, vagy a fordítók összeesküvéséről van szó csupán? "

Leslie07 Creative Commons License 2019.07.20 0 0 1147

Sortásaim. Az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezetet azért alapította az embergyílkos Ördög 1881-ben, három spiritiszta által, hogy távol tartsa a becsábított tanúkat a Megváltó Istentől a Khrésztosztól, helyette a sötétségből az Abüszból várják

Abaddont a pusztító angyalt,akit krisztusukként emlegetnek, magukat annak sáskáiként. Ez az alaptanításuk nem változott

egy évszázad óta. hasonlóképp távol tartanak titeket a Szetszellemtől, azt tanítva , hogy nem is valós személy, holott

a Szentírás Őt Úrnak a prófétaság Szellemének, nevezi. A Jézus testében lakozó Izrael Istene és Atyja pedig a Segítő, Oltalmazó, Megigazító , Megszentelő Szellemnek nevezte Őt, akitől minden igaz kereszténynek újjá kell születnie, különben

nem nyer örök életet, sőt mindaddig,amíg újjá nem születik a Szentszellemtől, nem fogyaszthat a Megváltó Isten testéből és véréből.

 

 

Jusztinusz,aki i.sz. 100-163 között élt, a római császárhoz intézett I.Apologiájában pontosan leírja az eucharisztia eseményt.

 

LXV. 1. Mi pedig, miután megtörtént annak lemosdása", ki elfogadta tanításunkat és hozzánk csatlakozott, odavezetjük őt azokhoz, kiket testvéreknek hívunk, ahol egybegyűlve közösen imádkozunk magunkért, a megvilágosítottért, meg a többiekért, mindenkiért igen buzgón, bárhol is legyenek; hogy miután az igazságot megtanultuk, a helyes életre törekedjünk, tetteinkben a jót kövessük, azon legyünk, hogy parancsait megtartsuk, és az örök üdvösséget elnyerjük 2. Imáink befejezésekor csókkal köszöntjük egymást. 3. Ezek után a testvérek elöljárójához kenyeret és kelyhet visznek vízzel vegyített borral, aki kezébe veszi, dicséretet és dicsőítést mond a mindenség Atyjának a Fiú és a Szentlélek neve által, hálát ad neki és áldást mond hosszasan azokért, amiket nekünk adott, hogy ő bennünket ezekre méltatott. Imái és hálaadásának befejezéseképpen az egész nép ráfeleli az „Áment”. 4. Az „Ámen” héber szó, ami annyit jelent: Úgy legyen. 5. Az elöljáró hálaadása és az egész nép felelete után az általunk diákónusoknak nevezettek minden jelenlevőnek osztanak a hálaadás kenyeréből és a vízzel elegyített borból, visznek belőle a távollevőknek is. LXVI. 1. Ezt a táplálékot mi eukharisztiának nevezzük, senki kívülálló nem részesedhet belőle, csak aki igaznak fogadja el a tőlünk kapott tanítást, és lemosdott a bűnök bocsánatáraaz újjászületés fürdőjében, és úgy él, ahogyan azt Krisztus meghagyta. 2. Ezeket mi nem úgy vesszük, mint közönséges kenyeret vagy közönséges italt, hanem mint a megtestesült Jézus Krisztus, Megváltónk az Isten Igéje által a mi üdvösségünkért felvett testet és vért, az ő hálaadó imájával megáldott táplálékot, amiből vérünk és testünk az átváltozás értelmében táplálkozik, és azt tanultuk, hogy a megtestesült Jézusnak teste és vére ez. 3. Az apostolok is emlékirataikban, melyeket evangéliumoknak nevezünk, úgy hagyományozták, ahogyan azt ők parancsként kapták, hogy Jézus fogta a kenyeret, hálát adott és így szólt: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem. Ugyanúgy fogta a kelyhet is, hálát adott és így szólt: Ez az én vérem. És csupán csak nekik hagyta meg. 4. Bár a hitvány démonok is utánozták, amikor Mitrász misztériumaiban, a beavatási szertartásban kenyeret és egy kehely vizet tesznek le bizonyos szavak elmondása közben, mint ezt ti is tudjátok, vagy megtudhatjátok".

Tehát az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet a Mitrász misztériumához hasonló ceremóniát tart. Ennek semmi köze az Úr által bevezetett eucharisztiához,amit az apostolok és a korai keresztények az Úr Khrésztosz parancsának engedelmeskedve megtartottak.


Sorstársaim,meddig akartok még engedelmeskedni az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet ördögpapjainak, akik soha nem akarnak, de nem is tudnak titeket elvezetni az újjászületésig, hogy méltón engedelmeskedhessetek az Úr parancsának 

Vegyetek Egyétek!?

 

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én őbenne”– (Jn 6,56)

51 Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. (Jn 6,52)

53 Jézus azt felelte nekik: »Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. 54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon.

 

Sorstársaim, az artemiszőrtorny-sátánjehovája szervezetet azért hozta létre az embergyiklos Ördög, hogy távol tartsák a becsábított lekeket a Megváltó Istentől, a Szentszellem általi újjászületéstől, az eucharisztiától azaz megváltó Istenünk testétől és vérétől, hogy ne legyen örök életük, és fel ne támadjanakMeddig akarjátok pénzelni és szolgálni az ördög embergyilkos papjait, és az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezetet?

Miért nem közeledtek a Megváltó Istenhez Khrésztoszhoz és az újjászületés zálogához a Szentszellem Istenhez, hogy élhessetek?

 

2. Kor. 6: 11-18

 

FUSSATOK! FUSSATOK!

 

Törölt nick Creative Commons License 2017.05.31 0 0 1146

Korinthusbeliekhez írt I. levél 8. rész 

 

 

1. A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.

 

2. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.

 

3. Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.

 

4. Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.

Előzmény: Leslie07 (1131)
Leslie07 Creative Commons License 2017.05.15 0 0 1145

Egyenlore nem valószínu, hogy indult volna ilyen kezdeményezés.

 

Mindenesetre ha bárhol a világon komoly vizsgálatnak vetik alá az Ortorony bálványszervezetet,

elegendo torvénysértést találnak egy betiltáshoz.

Előzmény: pukoon. (1144)
pukoon. Creative Commons License 2017.05.13 0 0 1144

Állítólag itt is be lesz tiltva a szekta

És teljes vagyon elkobzás mint az oroszoknál

Tudtok erről valamit?

Előzmény: Leslie07 (1143)
Leslie07 Creative Commons License 2017.05.08 0 0 1143

jhwh jahve lehova  csupán egy FOGALOM egy p r ó b á l k o z á s emberek által megfogalmazni isten természetét magatartását

 

Ez tévedés a YHWH istennév konkrét bálványisten ismertetoje osidok óta.

 

A napimádó kumráni spiritiszta szekta kozvetítésével kerult be k.e. az 1. század óta az igaz Istentol

 

az ÚR Khrisztosztól eltávolodott zsidók írásaiba.

 

 

Isten pedig tobb van, akár az égben is. Errol tanuskodott Pál apostol:

 

1. Kor. 8:5Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, aminthogy van sok isten és sok úr;6Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is ő általa.

 

Izrel fiainak ellenben a felkent Isten a Mindenható jutott, mégpedig sors által.

 

Izrael abban a szerencsében részesulhetett, hogy az Isten fiak kozul a legfelségesebb Isten tulajdona

lettek. Annak az Istennek a tulajdona, akit az Istenek Atyja felkent társai folé, és aki ítél az Istenek

kozott.

 

Zsoltárok 45:7Trónod oh Isten örökkévaló; igazságnak pálcája a te királyságodnak pálcája.8Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.

 

Zsoltárok 82:1Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.

 


A YHWH nevu nem tartozik az igaz Isten családjába.

 

 

Előzmény: polária (1142)
polária Creative Commons License 2017.05.08 0 0 1142

jhwh jahve lehova  csupán egy FOGALOM egy p r ó b á l k o z á s emberek által megfogalmazni isten természetét magatartását. Más hasonló  kisérletek is vannak RENGETEG elképzelés . Nagyjábol mindegyikben van érték és selejt egyaránt.

Isten legfeljebb EGYETLEN létezhet viszont hétmilliárd teologia vagyis minden embernek van egy.

Bájos.

Leslie07 Creative Commons License 2017.05.08 0 0 1141

Az Isten ugyanis, aki Mózes által a Torvényt kozvetítette ugyan megkovetelte Izrael fiaitól, hogy a húst a vérrel egyutt ne fogyaszák, ezért a fúlvaholt állat elfogyasztása is tiltva volt Izrael fiainak, ellenben nem kovetelte meg toluk ezt abban az esetben, ha életuk forgott kockán.

 

Elegendo ok volt a fulvaholt állat elfogyasztására , ha az eledelul szolgált a család számára.

 

3. Mózes 11:39Hogyha olyan hullik el a barmok közül, amely eledeletek néktek; aki annak holttestét illeti, tisztátalan legyen estvéig.40Aki pedig eszik annak holttestéből, mossa meg az ő ruháit, és tisztátalan legyen estvéig. És mossa meg ruháit az is, aki hordozta annak holttestét, és tisztátalan legyen estvéig.

 

Izrael Istene az Úr Khrisztosz irgalmas Isten volt. Nem várta el, hogy meghaljon bárki is Izrael fiai kozul

olyan áron, hogy minden korulmények kozott betartsa a vér tilalmáról szóló torvényt.

 

Ebbol egyértelmu, hogy a fulvaholt állat vére már nem volt annyira tiltva, mint magának az állatból

kifolyott vérnek a fogyasztasa.

 

Erre a magyarázat, hogy Isten azért tiltotta az élo vér fogyasztását, mert abban még benne van a lélek.

 

2. Mózes 17:10 Ha Izráel házából vagy a köztük tartózkodó jövevények közül valaki bármilyen vért eszik, ellene fordulok annak az embernek, aki vért evett, és kiirtom népe közül. 11 Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. 12 Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek lakó idegen se egyék vért. 13 Ha valaki Izráel fiai közül vagy a köztük tartózkodó jövevények közül vadászat közben vadat vagy madarat fog, amelyet meg szabad enni, folyassa ki a vérét, és takarja be azt porral. 14 Mert minden test lelke a vére a lélekkel együtt. Ezért mondtam Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert minden testnek a lelke a vére.- MBT

 

5. Mózes 12: 23 De abban légy állhatatos, hogy vért ne egyél, mert a vér lélek. Ne egyél lelket a hússal együtt! 24 Ne edd meg azt, hanem öntsd a földre, mint a vizet. 

 

Egyértelmu, hogy a tilalom a lélek evésre vonatkozott, amely a még élo vérben van


A fulvaholt állat vérében már nem volt jelen a lélek, ezért azt el lehetett fogyasztani még Izrael fiainak is

azokban az esetekben, amikor az állat, amely kimullott eledel céljából volt tartva. Sot Isten nem engedte,

hogy az eledelre szánt állat húsa kárba vesszen, ezért arra utasította Izrael fiait, hogy azt adják az idegennek vagy a jovevénynek azzal a céllal, hogy megegye azt.

 


5. Mózes 14: 21 Nem szabad megennetek semmiféle döglött állatot. A lakóhelyeden levő jövevénynek odaadhatod, ő megeheti, vagy add el idegennek, mert te az ÚRnak, a te Istenednek szent népe vagy!

 

Az engesztelo áldozat tehát az állat lelkének a feláldozása volt, nem egyszeruen csak a vérnek, mint

folyadéknak a feláldozása. Ebbol pedig az kovetkezik, hogy a bunos emberi élet megmentésére fel lehet

használni olyan vért, amelyben a lélek még benne van, hisz az engesztelés a vérben való lélek által torténik,

nem csupán a vér által.

 

A kérdés tehát az, ha lehet-e a vért élet mentésre használnia az embernek.

 

A válasz egyértelmuen IGEN. SOT A VÉRT a benne lévo LÉLEKKEL egyutt csakis életmentésre rendelte az ÚR.

 

Ezt ki is hagsúlyozta ,amikor késobb eljott, hogy a saját vérét LELKÉT adja  sokakért.

 

Az igaz ISTEN a KHRISZTOSZ, tehát nem tiltja az embereknek, hogy a maguk vagy más ember életét

a vérben való lélek felhasználásával megmentsék!

Épp ellenkezoleg! Ezt igaz keresztény cselekedetnek minosítette.

 

János 15:13 Annál nagyobb szeretet senkiben sem lehet, hogy ha valaki lelkét adja oda barátaiért. Csia L.

 

Leket adni pedig csak a vér által lehet, hisz a lélek a vérben van, ahogyan azt Izrael Istene az ÚR Khrisztosz

Mózes által elmagyarázta nekunk.

 

Kedves megtévesztett jehova tanúi. Ez azt jelenti, hogy nem kell engedelmeskednek a vérszomjas jehova nevu démon isten akaratának, amelyet papjaik reátok kényszerítenek. Nem kell leongyilkolnotok sem magatokat, sem gyermekeiteket, hisz a Megváltó Isten akaratából a VÉRT a benne lévo LÉLEKKEL egyutt

életmentésre fel lehet használni.

 

2. Kor. 6: 11-18

 

FUSSATOK!FUSSATOK!

Leslie07 Creative Commons License 2017.05.08 0 0 1140

A jehova nevu azt ígérte papjainak az ortorony bálványszervezetben, hogy 1918-ban legyilkolja

az osszes keresztényt ,azaz a fold egyharmadán élo embereket, azért, mert nem fogadták el 

a jehova pajai által az ortorony kiadványok által kozvetített tanítást.

 

Annak idején jehova papjai azt tanították, hogy a jehova nevu isten a Fiastyúk csillagképben székel,

és foldon kivuli lényeket kuld az ortorony szervezet kozpontjában, hogy azok tolmácsolják jehova tanítását

az Ortoron ykozpontban székelo jehova pajainak.

 

Azóta számtlan tanítás, jóslás hagyta el az Ortorony kiadványokon keresztul az Ortorony kozpontot.

De ezek egytol egyig, mind hazugságok és megtévesztések voltak. A jehova nevu tehát nem bizonyult

igaznak, de igazságosnak sem, hisz elvárja kovetoitol, hogy leongyilkolják magukat és gyermekeiket

is a halálba kényszerítsék, mert megtiltják nekik életuk megmentése céljára felhasználni az életmento vért

az abban lévo lélekkel egyutt, amit az Igaz Isten a Khrisztosz kimondottan életek megmentésére rendelt.

 

A jehova nevu ismerete= légy hajlandó leongyilkodni saját magad, vagy gyermekedet!

 

Az Ortorony kiadvány által azt hirdetik jehova papjai, hogy aki igazán ismeri jehovát ,az elutasítja

a vért még az élete árán is. Tobbek kozott ezért a magatartásért, és jehova tanúinak az ongyilkosságba

való késztetésére buzdító tanításért tiltották be a hatóságok eloszor a szélsoséges hagnemu Ortorony

kiadványokat, majd miután ezen intézkedésnek sem tettek eleget jehova papjai, akkor az egész szervezetet.

 

Az egyik ilyen szélsoségesnek minosített kiadványban ezt olvassuk:

 

"

"Ezért még akkor sem fogadunk el vért, ha az életünk forog kockán. Nem hagyjuk, hogy olyan emberek, akik nem ismerik Jehovát, és nem tartják fontosnak a neki való engedelmességet, megingassanak minket ebben a meggyőződésünkben. Igen, számítunk arra, hogy gúnyolni fognak minket a vérrel kapcsolatos álláspontunkért, de mi mindenképpen engedelmeskedni fogunk Istennek (Júd 17, 18). Mi segíthet, hogy szilárd maradjon az az elhatározásunk, hogy nem fogyasztunk vért, és nem fogadunk el vérátömlesztést? (5Móz 12:23)."

Ezen szélsoséges álláspontjuk megindoklására két érvet hoznak fel jehova pajai az Ortorony bálványszervezetben.

 

- eloszor azt állítják, hogy jehova ismerete és a néki való engedelmesség indítja oket arra, hogy

  még akkor se fogadjanak el vért, ha életuk forog kockán.

- majd idézik az 5Móz. 12:23.

 

Mennyivel más lehetne jehova tanúi helyzete, ha a jehova nevu gyilkos szándékú démonisten helyett

a Izrael Istene az ÚR Khrisztosz parancsának engedelmeskednének.

Törölt nick Creative Commons License 2016.02.09 0 0 1139

Hazudozni és rémhírekkel riogatni te szoktál, Leslie.

Előzmény: Leslie07 (1138)
Leslie07 Creative Commons License 2012.10.14 0 0 1138

Az Ortorony bálványszervezet jehovája nem is igazságos ,enm is szereto, hisz állandóan hazugságokat

kozol az Ortorony szervezet tanítói által.

 

Nem szereto, mert engedi, hogy az Ortorony szervezetben gyermekeket sexuálisan zaklassanak.

 

Prof.Silverman Creative Commons License 2012.09.18 0 0 1137

szabadon választhatod az embergyilkos jahvét vagy az ellenségeit is szerető menneyi Atyát!

 

 

Előzmény: landdie (1136)
landdie Creative Commons License 2012.09.11 0 0 1136

A Biblia a Biblia istenének kezét köti. Az ő szavai, tartsa hozzá magát, ha nem hamis isten. A Jelenések Könyve semmit nem zár le, az összes szereplő folytatja korábbi pályafutását - életét/halálát - más, vagy azonos minőségben.

Természetesen nagyonsokadnapon az Úr megpihenhet a Gyehennában is...nem lehet az Útálatos előtte, hiszen ő kreálta, vagy az emberi elme?..:) 

 

Az isteni igazság sokat változott a szemet/szemérttől, a szeresd felebarátodaton át a Föld elmúlásának ígéretéig. A relatív igazság és az abszolút hülyeség nagyon közel vannak egymáshoz... Pontosan annyira, mint Noé idejében a sós és édes Özönvízben lubickoló toleráns halak...

 

 

Előzmény: Paleokrites (1133)
konzultáns2 Creative Commons License 2012.09.11 0 0 1135

Ez azért nem ilyen egyszerű. Az Ószövetségben Izrael Istene határozottan buzdítja a kiválasztottjait ölésre - miközben kőtáblába vési, hogy "Ne ölj" !! Úgy egyébként az újkorban is papok áldották meg a fegyvereket, amivel aztán a katonák egymást ölték halomra. De a "modern" Talmud is hasonló szellemiségű.............

Előzmény: Törölt nick (1129)
konzultáns2 Creative Commons License 2012.09.11 0 0 1134

A topik címéhez.......: ha van valamiféle természetfeletti entitás, annak tök mindegy, hogy az emberek hogy hívják Őt, sőt az is, hogy miket tulajdonítanak Neki. Ez, hogy "Jehova igazságos és szerető Isten" egy blődli, mert voltaképpen a sokistenhit maradványa ez a kijelentés.

Paleokrites Creative Commons License 2012.09.11 0 0 1133

lehet, hogy féltené a kis kakás bibliáltan hívők által éltetett életét, nehogy a gyehenába végezze?

Előzmény: landdie (1132)
landdie Creative Commons License 2012.09.11 0 0 1132

Aztán mit zavarná Jehovát a Gyehenna, ha a Sátán is "örökkön örökké" tartózkodik majd ott? 

Előzmény: Leslie07 (1131)
Leslie07 Creative Commons License 2012.09.09 0 0 1131

Az Ortorony bálványszervezet jehova nevu istene is tobb ezer ártatlan gyermeket is

az onkéntes halálba kényszeritett, hogy így ismertesse meg onmagát a világgal.

 

Akkor jehova is a gyehennán kell majd hogy végezze, ha valóban személy, nem pedig csak

egy kitalált bálványisten.

Előzmény: landdie (1130)
landdie Creative Commons License 2012.09.04 0 0 1130

" Mindenkit sátánt ölt meg, mivel ő vitte bűnbe az emberiséget, és ezáltal milliárdok életét oltotta ki. Emiatt halnak meg napjainkban is az emberek."

 

Ne feledd, hogy a Sátánnnak (minőségfüggetlen) örök életet ígért a Biblia! Az Isten nem biztos, hogy azt ígérte de nyilván az igazság odaát van....:) 5Móz20.-at szoktál olvasni? Azt is a Sátán írta...:)

 


Jelenések könyve:20:10És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Előzmény: Törölt nick (1129)
landdie Creative Commons License 2012.09.04 0 0 1128

http://www.szabadgondolkodo.hu/ateizmus/vallaskritika/isten-vs-satan.php

 

Hányakat ölt meg Isten és a Sátán a Bibliában?

A választ lehetetlen lenne pontos számmal meghatározni, de annyi bizonyos, hogy sokat. Hányakat öntött el az árvíz, hányan égtek halálra Sodoma és Gomora városában? Hány elsőszülött egyiptomit pusztított el Isten? Nincs eszközünk megszámlálásukra, így az alábbi lista ezeket az adatokat nem tartalmazza, csak a számszerűsített tényeket vonultatja fel.

Leslie07 Creative Commons License 2012.01.04 0 0 1127

Jehova tanúi gyulekezeteinek tagjai Amerikában visszaperelik az ortorony szervezettol

a lenyúlt vagyont.

 

Helyzetjelentés Amerikából

Az egyik kedves barátom Amerikában dolgozik jelenleg, és a pár napja küldött levelében így jellemezte az ottani, mai JT életet: "Itt az új JT-k már a spanyolok [spanyol ajkú latinamerikaiak] közül kerülnek ki, az angol gyülekezetek létszáma csökken. A németé is. A spanyolok[...] Bővebben! Tovább »

forrás: Blog.hu

Leslie07 Creative Commons License 2011.12.23 0 0 1126

Azért vannak olyan vének is az Ortoprony bálványszervezetben,akik feltárják az igazságot a gyermekek

sexuális bántalmazásairól. Igaz ezekbol kevés van.

http://xjt.atw.hu/ipedo.html

Leslie07 Creative Commons License 2011.12.22 0 0 1125

Bár úgy lenne, hogy a nyga tobbségre nem vonatkozna. De sajn os a helyzet sokkal rosszabb annál.

Előzmény: voltRoxan (1124)
voltRoxan Creative Commons License 2011.12.22 0 0 1124

Az a baj, ha a Tanítók saját vágyaik alapján félreismerik saját Vezetőjüket, akkor az általuk vezetett nyáj vakon kóboról a pusztában, a Tanítóik elferdült vágyai által vezérelve.

 

(Bocsi, ez a nagytöbbségre nem vonatkozik.)

Előzmény: Leslie07 (1122)
voltRoxan Creative Commons License 2011.12.22 0 0 1123

Jehova igazságos és szerető Isten

 

Az, csak még a hívei is félreismerik.

Leslie07 Creative Commons License 2011.12.22 0 0 1122

Jehova gyermeke, te mit szólsz mindahhoz, hogy a te jehova nevu istened,

amelyet az ortorony bálványszervezet spiritiszta vezetoi tettek maguknak istenné,

évtizedeken keresztul megturte, hogy miniszterei,azaz felvigyázói az ortorony

bálványszervezetben gyermekek ezreit molesztáljanak, bántalmazzanak sexuálisan?

 

Szerinted ez a jehova isten szereto isten, amikor foldi helytartói,akik szerinte az egyedul igaz

vallásszervezetben az ortorony szervezetben pásztorkodnak ilyen dolgokat kovetnek el?

 

Szerintem , te nem ismered eléggé jehovát és szervezetért.

 

Ajánlom olvass utána , és ismerd meg a valóságot jehova szervezetérol.

http://szabadjehovatanui.maxforum.org/2010/04/05/egy-kikozosites-tortenete/

Előzmény: Jehova gyermeke (1083)
Leslie07 Creative Commons License 2011.06.26 0 0 1121

A mindenható hatalommal felkent Fiát, amindenható Istent adta az Isten az Atya.

 

Zsoltárok 45:7,8; Zsid. 1:8-10

Előzmény: landdie (1112)
landdie Creative Commons License 2011.06.24 0 0 1119

"A felkent Isten Fiát a mindenhatót adta Isten."

 

Mindjárt gondoltam, hogy ez valami "előbb a tyúk vagy a tojás" problémakör lesz...:)

Előzmény: Leslie07 (1117)
Leslie07 Creative Commons License 2011.06.18 0 0 1118

Milyen egyezségre gondolsz Isten és a Sátán kozott?

 

Ez nekem új terulet? Légy szives elmagyarázni, hogy mire gondoltál.

Előzmény: Törölt nick (1111)
Leslie07 Creative Commons License 2011.06.18 0 0 1117

A felkent Isten Fiát a mindenhatót adta Isten.

 

Zsoltárok 45: 7,8; Zsidók 1: 8-10

Előzmény: landdie (1112)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!