Keresés

Részletes keresés

Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.10.21 0 0 894

"Európában - Mátyás idejében - valószínűleg egyetlen népként a magyar írástudó volt!"

Előzmény: Ec pec kimehecc a (891)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.10.21 0 0 893

ROVÁSÍRÁSOS HAGYATÉK

 

Ha az ember kilép a koppenhágai repülőtérről, egy gyönyörű rúnafeliratos kővel találja szemben magát, hogy minden külföldi lássa, a dánok legnagyobb kincse az írásműveltségük. Pedig a rúnaírás hivatalosan is jó négyszáz évvel későbbi például a mi szarvasi rovásfeliratos tűtartónknál.

 

Somogyi Antal rovásbeírásos könyvgyűjteménye is. Somogyi a XIX. században élt nagy műveltségű országgyűlési képviselő volt, Deák Ferenc barátja, akit az 1848–49-es szabadságharc után halálra ítéltek, és a Habsburgok a legveszélyesebb ellenállók közé sorolták. Somogyi gyűjteménye megvan Szegeden, minden más nép büszke lenne a XVII–XVIII. századi könyvkincsekre. Nálunk ugyanakkor Vásáry István nyelvész, akadémikus egy nagy olvasottságú napilap hasábjain hamisítónak nevezte.

 

https://demokrata.hu/magyarorszag/rovasirasos-hagyatek-168579/

Törölt nick Creative Commons License 2018.05.16 0 1 892

foto panthera

 

Előzmény: Ec pec kimehecc a (891)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2018.05.16 0 0 891

Rovás, avagy róvás

 

Lám, a tizenötödik századra visszatekintve is találunk nemzeti kultúránkban olyan kincset, amivel jogal büszkélkedhetünk.

Ilyenkor azonban sose az orrunkat emeljük föl, hanem a szívünket

 

Czakó Gábor – 2018.05.12. 00:36 

Mit is jelentett a Bach-korszak? Önkényt 1850 és 1859 között, de még utána is, lényegében a kiegyezésig. A hatalmon lévők jogát a törvények megszegésére, áthágására, saját véleményük törvényerőre emelésére. S mindezt a magyarok elnyomása végett, hogy ne legyen többé erejük és merszük a lázongásra.

Mi történik, ha a korszak véget ér? Ha a névadó zsarnok nyugdíjba megy, lemond, meghal? Ekkor vagy kitör a szabadság, vagy marad minden a régiben. Különösen akkor, ha a legfölső hatalom belátja ugyan, hogy a régi nóta nem húzható tovább, ámde beleszokott előjogaiba, az önkény kényelmébe? Nos, ilyenkor ravaszul enged ahol muszáj, majd visszalopózik oda, ahová teheti. Képes megbújni akármilyen kis repedésben, ahová némi kosz is befér, mert az a fő tápláléka.

Ilyesmi történt hazánkban a szabadságharc leverése meg az ’56-os forradalom bukása után…

Az önkény ereje részint a fegyverekben lakik, részint a hatalom alattomosságában, részint a nép lelki megnyomorítottságában, azaz félelmében, továbbá tudatlanságában.

A Bach-program a magyarság végleges és folyamatos leverését jelentette: azonnal ütni a szabványnál magasabbra emelt fejekre. Általában ellenségesnek számított például a hun–magyar rokonság emlegetése, mert az képes volt büszkeséget ültetni a magyar szívekbe. Éppen ezért ez a tudományos kérdések közül rögtön áthelyeződött a politikai szín- vagy inkább harctérre. A folyton lázadó magyaroknak nem hun eredet, hanem finnugor rokonság való, amiből egy harmadfokú sógorság emléke sincs a magyar köztudatban.

Ezért Hunfalvy Pál, a Bach-korszak legfőbb szellemi irányítója, Generalfeldmarschallja, aki haláláig a helyén maradt, a hun eredetmondát remek kultúrpolitikai érzékkel idegennek nyilvánította. Nesztek, magyarok, ha utáljátok az idegeneket, akkor utáljátok a hunjaitokat és saját magatokat is! Fajtátokat! Természetesen a székelyek hun eredethitét minden alapot nélkülöző mesének minősítette. Véleménye miatt sokan támadták, de senki nem tehetett ellene semmit, mert az első évtizedben ő maga volt a hatalom, később pedig az ő neveltjei ültek minden fontos magyarságtudományi hivatalban. Okos ember lévén tudta, hogy hol a határ, ezért nem feszítette a húrt a kelleténél jobban. Ám ha különösen piszkálta a csőrét valami, amit alapvetően fontosnak tartott, például a régi magyar műveltség és a hozzá kapcsolódó rovásírás, akkor kifakadt: egy ilyen alsóbbrendű népségnek egyszerűen nem lehetett saját írása!

Ilyenkor biz’ elvetette a sulykot. Die Ungern oder Magyaren című, német nyelvű munkájában (1881) a székely írás hitelességével kapcsolatban a teljes tagadás álláspontjára helyezkedvén, az írás megszerkesztését „néhány ismeretlen XVII. századi tudósnak” tulajdonította: „Als die Hunnenschaft der Székler zum Dogma geworden war, componirten einige Gelehrte des XVII. Jahrhunderts ein Alphabet, das das Hunnisch-Székelyi'sche sein wollte.” Magyarul: „Amikor a székelyek hun eredete dogmává vált, néhány ismeretlen, 17. századi tudós megalkotta a hun–székely ábécét.” Tehát néhány ismeretlen tudós az 1600-as években! Azaz még a török időkben?

E vélemény meggyökeresedett az akadémiai gyomkertben, s azóta is mérgezi kultúránk, anyanyelvünk ismeretét, a közgondolkodást. 

Érdemes emlékezetünkbe idézni, hogy Hunfalvy eredetileg jogász volt, sőt jogakadémiai tanár! Tehát tudta, amit tudott, ezért is írta könyvét németül, s adta ki Németországban. Az ottani jogászok ugyanis nem ismerték a magyar Corpus Iurist. Az itteniek igen. Magam is jogot végeztem, s tanúsíthatom a magolás hagyományát. Még nekünk is szóról szóra be kellett vágnunk a büntetőtörvényt 1963-ban! A polgárit elég volt oly alaposan ismernünk, hogy percek alatt megtaláljuk bármelyik törvényhelyet. A módszert lehet bírálni, fricskázni, de létezett, és a maga módján működött.

No lássuk azt, amit Hunfalvy álmából fölriasztva is fölmondott, majd letagadott! Nyissuk ki a Corpus Iurist, a Magyar Törvénytárat, és nézzük a Mátyás király 1478. évi V. törvénycikke cím alatti szöveget, ami az adózás írásbeliségét foglalta össze:

„A kirovó mellé a vármegyéből egy nemes adandó.

Ezenkívül a kirovó mellé minden vármegyében mindenkor egy alkalmas nemest kell állítani, a ki eskü alatt legyen köteles a jelen decretum tartalmához képest mindazt szemmel tartani és megtenni, ami a felséges király úrra és magára a vármegyére nézve igazságos.

1. § És ezen felül a falusbírák minden megyében kötelesek a rovásnyeleket három egész évről egy e czélra elrendelendő törvényszékre elhozni és eskü alatt s lajstromban is a megye elé terjeszteni, a megye pedig tartozik azokat a király úr számára híven összeírni.”

Mit jelent mindez?

Először is azt, hogy minden megyében volt egy adókirovó közember, aki egy nemesember felügyelete alatt kirótta az adót. Nem írta, hanem rótta, vagyis rovásírással jegyezte föl, hogy ki-ki mennyi adóval tartozik. A nemes – nyilván nem főúr, hanem köznemes, tehát maga is gazdálkodó – értette, mi történik: hogy mit kíván a király meg a vármegye, mai szóval az állam, ugyanakkor a jobbágy és telke mennyi adóterhet bír el. A paraszt megyei, királyi kizsigerelése nem állt érdekében.

Másodszor azt, hogy a rovásnyeleket a községi bíráknak három évig gyűjteniük kellett, majd bevinni a törvényszékre, a törvényszék pedig a király számára elkészítette összesítésüket.

Mit is jelent mindez?

Azt, hogy a középkorban nálunk

1. az adókat rovással kellett kiróni és összesíteni, tehát 

2. a falusi emberek, kisebb részt némi földdel bíró iparosok, zömmel parasztok, ismerték a rovást, olvasták, írták! Európában valószínűleg egyetlen népként a magyar írástudó volt!

3. a rovásírás-olvasás által megismerték kötelességüket, és számon tudták tartani a teljesítést;

4. a bámulatosan szellemes rendszert bárki át tudta tekinteni, mivel a „nyeleket” vagy pálcákat hosszában kettévágták: egyik felük maradt a bírónál, a másik az adózónál. A két darab összeilleszthetősége kizárta a csalás lehetőségét;

5. három évre visszamenőleg lehetett vizsgálódni, de azon túl nem – tehát a lényeges kérdések három év alatt vagy fölszínre kerültek, vagy elévültek;

6. a rendszer védte az adózó kisembereket is.

Elcsemegézhetnénk a rövid s mégis roppant gazdag szöveg finomságain, de ne tévesszük szem elől H. P. akadémikus úr hazudozását.

1. Mátyás király idézett törvénye két évszázaddal korábbi a H. P. által kitalált kornál!

2. Szó sincs benne „néhány ismeretlen tudós” rováskitalációjáról, hanem sokkal inkább országosan elterjedt népi rovástudásról, 

3. ami nemzedékről nemzedékre öröklődött – közoktatás nélkül is, 

4. és oly valóságos, mi több, oly széles körű volt, hogy adótörvényt lehetett építeni rá!

Sebestyén Gyula, az MTA levelező tagja írja a Magyar rovásírás hiteles emlékei (Bp. 1915) című könyvében, hogy „Mátyás király udvari történetírója, Bonfini Antal, a ki helyes megfigyelés alapján azzal toldja meg Thuróczi állítását, hogy kevés fára rovott jegygyel sok tartalmat lehet kifejezni”.

Gondolom, mindenki előtt világos, hogy Hunfalvy nemcsak följelentette hazáját a művelt német közönség előtt, hanem meg is rágalmazta. A hamis vád idehaza is fogott: akadtak úgynevezett magyar, úgynevezett tudósok, akik bedőltek atyamesterük csalárdságának, s idehaza is buzgón idézgették. Sőt, megteszik még ma is. Holott – ellentétben a becsapott német olvasókkal – nekik rendelkezésükre álltak hiteles középkori rovásemlékek. Nemcsak Székelyföldön és Erdélyben, hanem a történelmi Magyarország más tartományaiban is.

Kedves barátom és rokonom, az Újvidéki Egyetem nyugalmazott oktatója, Csorba Béla költő és nyelvész írja, hogy „rovás szavunk a délszláv etimológia szerint átkerült a szerbbe és a horvátba is, immár „raboš” és „rovaš” – alakban, enyhe jelentésmódosulással, mint „rovásjegy, rovóbot”. Különben a himlőhelyes arcú embert rovo-nak hívják a szerbek!” Hát nem logikus?

Ez azért történhetett, mert a középkorban a mai Szerbia, Horvátország, Bosznia, Hercegovina, Koszovó, röviden a későbbi Jugoszlávia úgynevezett köztársaságai és népei szoros magyar kapcsolatban éltek, noha történelmi országhatárunk délen Nándorfehérvárig és a Szerémség déli határáig ért. A határkérdést csak a török és Velence feszegette akkoriban… 

De folytassuk Csorba Béla adataival:

„A raboš, rvaš szavakat Zadar, azaz Zára környékén jegyezték föl. A második szóból az o hiányzik, a délszlávok szeretik a mássalhangzó-torlódást. Jelentésük: »napi bevételt és kiadást rögzítő üzleti könyv«. Az idők során korszerűsödtek az egykori rovásdeszkák, rovásbotok…

Rabuš, rovaš – mindkettő előfordul Dalmáciában és Boszniában is »bevágás«, »rovás«, »rovátka« jelentéssel. Továbbá »bemetszés« állatok (birkák, sertések, szarvasmarhák) fülén, 3. számadás, 4. eszesség (!). Bácskában és Bánságban a szerbek és horvátok körében általánosan ismert a rovaš a már felsorolt jelentések mindegyikében (kivéve a 4-et), emellett »billog«-ként »állatokra sütött bélyeg« is. A bácskai bunyevácok körében rovaš a kútrovás is.”

Raboš a szerbeknél „elítéltekre a börtönbeli rossz magaviseletükért kirótt büntetés. A magyar rovásra vezetik vissza.

Van adatom egy kicsinyítőképzős változatról: rovašica, »jelszó« a régi szerb katonai nyelvben.”

Sok tarisznya köszönet Csorba Bélának!

De egyelőre talán ennyi elég is a közép- és reneszánsz kori rovásismeret terjedésének nyelvrégészeti nyomairól.

Két dolgot megjegyezhetünk. Az egyik az, hogy Mátyás király 1478. évi V. törvénycikke kibocsátásakor köztudottan, mondhatni természetesen meglévő ismereteket – írás-, olvasás-, számolástudást – vett figyelembe az egyszerű falusi emberek körében is. Nem holmi magyar „rovásírásdogmát”, miként Hunfalvy akadémikus hazudta.

A másik: a rovás szó- és fogalomkincsének délszláv vidékeken való terjedésébe erősen közrejátszott Mátyás király említett törvénycikke, hisz az ott is végrehajtandó vala.

Lám, a tizenötödik századra visszatekintve is találunk nemzeti kultúránkban olyan kincset, amivel joggal büszkélkedhetünk. Ilyenkor azonban sose az orrunkat emeljük föl, hanem a szívünket.
http://magyarhirlap.hu/cikk/117957/Rovas_avagy_rovas

 

pejgeroj Creative Commons License 2018.02.07 0 0 890

ezek a rovásjel magyarázatok félremagyarázások

 

a rovás jelei a hangképzést mutatják.

 

a nyelvállást pl. ᛏ [c]   ⴷ [s] 

 

különbség ꍞ [z] és ᛉ [zs] között? 

 

Előzmény: Ec pec kimehecc a (888)
pejgeroj Creative Commons License 2018.02.07 0 0 889
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2018.02.07 0 0 888
Előzmény: Törölt nick (99)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2018.02.07 0 0 887
pejgeroj Creative Commons License 2018.02.01 0 0 886

állitólagos kimak-karluk rovás

http://kronk.spb.ru/library/mogilnikov-va-1981b.htm

 

Ródaló Creative Commons License 2013.05.03 0 0 885

(..., szerintem mindegyik "oldalon" voltak-vannak zsidó, német, magyar stb. eredetű kutatók...".
Igen, és ritkább mint a fehér holló, amikor nem a saját fajtájuk érdekei szerint osztják az észt.

Előzmény: Sagarakti-Surias (883)
Sagarakti-Surias Creative Commons License 2008.08.10 0 0 883

Nos, magam sem értek egyet Róna-Tassal számos kérdésben, de mi köze a származásának ahhoz, hogy igaza van-e a rovásírást illetően. Ha már mindenáron táborokra akarod felosztani a rovásírás-kutatást, szerintem mindegyik "oldalon" voltak-vannak zsidó, német, magyar stb. eredetű kutatók...

 

Badiny Jós pedig nem fejtett meg az égvilágon semmit, pláne nem a tatárlaki korongokat :)

Szegény azt sem tudta, eszik-e vagy isszák az ószumír (v. pre-sumír) piktografikus jeleket, nemhogy a megfejtéssel érdemben kísérletezhetett volna. De például Makkay János régészünk könyvet is írt a témáról... nézzük csak:

 

 

A tartariai leletek

 

Akadémiai, Bp., 1990

Előzmény: Szkíta lovas (882)
Szkíta lovas Creative Commons License 2008.08.10 0 0 882
Azért szerintem ha megnézzük Róna Tas András fejét,biztos találunk rajta sábeszt.........és így már minden világos.
Amúgy a legelső írásos, ember álltal alkotott tárgy a Tatárlakai amulett amit Badiny Jós Feri bácsi fejtett meg és ami sumér rovás írást tartalmazott, 7200 éves.
kisharsány Creative Commons License 2008.07.24 0 0 881

 

"A székely rovásírás legrégibb ismert és hiteles emlékei a 15. századból valók"

Róna Tas András
História 29.évfolyam,8.szám"A székely rovásírás legrégibb ismert és hiteles emlékei a 15. századból valók
"

   Ha Róna-Tas elvtárs kissé körülnézne, pld.: Fischer Károly Antal: A hun magyar írás c. könyvéig, láthatná, hogy nevezett szerző a "nagyszentmiklósi kincs" feliratait is "olvassa" a rovásvésetek alapján. Az meg igazán nem XV. sz. (Mellesleg a szerző 12 féle - kissé egymástól eltérő, különböző helyről származó - alfabetet mutat be.)

 

 kisharsány

Előzmény: csörgő.morgó (878)
Tafkó Birgut Creative Commons License 2008.07.24 0 0 880

Gondolom, az ufók...

;-)

Előzmény: 23 negedi (875)
Motun Creative Commons License 2008.07.23 0 0 879

Rovásírás ügyben a "Csillagösvényen II." című dvd nagyon sok érdekességgel szolgál.

Persze csak ha valaki elfogadja a történészek, rovásírás kutatók és egyébb más ez ügyben a dvd-n nyilatkozók állításait.

csörgő.morgó Creative Commons License 2007.12.28 0 0 878
"Szlávok írásai
Sokszor idézték már a kutatók a 10.század elején élt
és Metód utódai közé tartozó Hrabar szerzetest,
aki azt írta , hogy:
>>ezeknek a szlávoknak korábban [Cirill és Metód előtt] nem volt írásuk.
Mivel pogányok voltak,
vonásokkal és rovásokkal(cˇrti i rezki) írtak és jósoltak<<
"

Az első szláv írás a glagolita volt,Cirill alkotta 863 körül.
Nem volt nagy sikere, ezért a görög abc alapján alkották meg a cirill abc-t.
"Cirill a szláv írás mellett érvelt, többek között azzal, hogy:
>>Mi sokféle népet ismarünk, akik értik a könyveket és akik Istent dicsérik.
Mindegyikük a maga nyelvén...örmények,perzsák,ibérek[grúzok],
gótok, avarok, türkök, kazárok,sogdok...<<
"

"A székely rovásírás legrégibb ismert és hiteles emlékei a 15. századból valók"

Róna Tas András
História 29.évfolyam,8.szám
Előzmény: Ulam-burias (569)
V.A.Z.E. Creative Commons License 2006.09.13 0 0 877
Stegena említett összefoglalóját leszámítva még nem olvastam tárgyszerű leírást erről a térképről.
Előzmény: gacsat (870)
23 negedi Creative Commons License 2006.07.25 0 0 875

Sziasztok,

 

Én csak nemrég kedtem ilyen témákkal foglalkozni, úgyhogy csak két három ilyen könyvet olvastam ezekről a dolgokról, de nem is az a lényeg, hanem egy netes boltot akarok ajánlani azióoknak akik még nem ismerik. Rengeteg könyvük van. Igaz, hogy nem a legolcsóbbak de sok könyvük van:

 

www.kethollos.hu

 

 

gacsat Creative Commons License 2006.06.09 0 0 874
 Kösz.
Előzmény: Ulam-burias (873)
Ulam-burias Creative Commons License 2006.06.09 0 0 873
655., 662. hsz., egyebek mellett...
Előzmény: gacsat (871)
gacsat Creative Commons License 2006.06.09 0 0 872
 1901-ben.
Előzmény: Törölt nick (18)
gacsat Creative Commons License 2006.06.09 0 0 871
Nem tudom végigtúrni az egészet. Milyen eedményre jutottak?
Előzmény: Kadasman-Harbe (868)
gacsat Creative Commons License 2006.06.06 0 0 870
 Ez tök érdekes. Én nem is tudtam erről azegész pálos ügyről,és vagy 1 délelőtt volt mire rájöttem a térkép nyitjára. Én 1ébként valami diákcsinyre,vagy rovásírás gyakorlatra gyanakodtam. Csak a barbárságnak ezt a fokát nem értettem.
Előzmény: # Kadasman-Turgu # (169)
gacsat Creative Commons License 2006.06.06 0 0 869
 Köszi majd megnézem.
Előzmény: Kadasman-Harbe (868)
Kadasman-Harbe Creative Commons License 2006.06.02 0 0 868

Bendefy (Benda) is sok érdekes dolgot talált ott.

 

A Biblia-fordításokat illetően a Hatti (szkíta) őstörténet topikban érdemes visszaolvasni.

Előzmény: gacsat (867)
gacsat Creative Commons License 2006.06.02 0 0 867
 Valami püspök (talán a toursi) az V. században a biblia legalább 1 részét lefordíttatta hunra. Ennek valahol meg kell lennie. A Vatikán nem az a hely ahol iratok eltünnek.
Előzmény: II. Kuri-galzu (857)
gacsat Creative Commons License 2006.06.02 0 0 866
Na ja! Nem volt még Cica Magazin.
Előzmény: V.A.Z.E. (858)
gacsat Creative Commons License 2006.06.02 0 0 865
 Mert a barlangrajzok pusztulnak. Valahol Afrikában 1 barlangban találtak 850 000 éves!! összekészített szines porqpacokat (festéket). Szerinted mire használták?
Előzmény: lyesmith (861)
gacsat Creative Commons License 2006.06.02 0 0 864
 Mit volt? Van!
Tiszteletes úr Creative Commons License 2006.05.23 0 0 863
Az 50 000 év csak egy becsült felső határa az írás kialakításának.

Ha ugyanis az írást még a jégkorszak (vagy annak leghidegebb időszaka) előtt, az Éden területén fejlesztették ki - mint arra az "f" jel alakjából és más adatokból is következtetni lehet - akkor akár 80-100 ezer éves írásról is beszélhetnénk (de persze nem lenne mivel alátámasztani ezeket a még korábbi időpontokat).

Ha állandóan a barlangrajzokkal jöttök, akkor az csak annak a jele, hogy az érvrendszert nem értettétek meg. A tanulmány figyelmes elolvasása nélkül nehéz elsajátítani a mondanivalóját. A barlangokba ugyanis csak a hideg kergette be az embereket. Az írás viszont jégkorszak előtti találmány (mert pl. Jóma isten is a vízözön előtti korszak uralkodója, vagy istene volt). Azaz az írás korábbi a barlangrajzoknál.

S persze a fennmaradt és elolvasott szavak magyar szavak. A jelek csak a székely írásban találhatók meg együttesen. Az ősvallási elemek a magyar ősvallás elemei.

Előzmény: # Harbasihu # (862)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!