Keresés

Részletes keresés

Leslie07 Creative Commons License 11 órája 0 1 194253

ELTÜNTETTE VAGY FELTÁMASZTOTTA IZRAEL ISTENE ÉS ATYJA AZ ÚR KHRISZTOZ JÉZUS TESTÉT?

 

 

Az örökké élhetsz paradicsomban a Földön című kiadványuk 18. fejezetének a 8. bekezdésében 

nem kevesebbet állítanak jehova papjai, mint azt, hogy jehova eltüntette Jézus testét a halála után.

 

Idézem a szervezet kiadványát:

 

8. Mi történt Krisztus emberi testével?

 

8 De mi történt akkor Jézus hústestével? Nem üresen találták-e sírját a tanítványok? De igen. Üresen találták, mert Isten eltávolította Jézus testét onnan. De milyen célból? Hogy beteljesedjen az Írás szava, amely a Bibliában van (Zsoltárok 16:10; Cselekedetek 2:31). Jehova úgy látta jónak, hogy megszüntesse Jézus testét, mint ahogy korábban Mózes testét is (5Mózes 34:5, 6). Ezenkívül ha Jézus teste a sírban maradt volna, a tanítványai nem tudták volna felfogni, hogy feltámadt a halálból, mert akkor nem értették teljesen a szellemi dolgokat.

 

 

Örökké élhetsz Paradicsomban a földön 144–145. o.

 

DE valóban ez történt az Úr Jézus testével?

 

Az apostolok ennek az ellenkezőjéről számolnak be.Arról, hogy Jézus abban a testben, amely feltámadt jelent meg. Jézus testének a feltámadása után volt húsa és csontja, sőt a kezein

ott voltak a szegek nyomai.

 

Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

 

János 20:16Monda néki Jézus: Mária! Az megfordulván, monda néki: Rabbóni! ami azt teszi: Mester!17Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.18Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki.

 

János 20:20És ezt mondván, megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az Urat.

 

János 20:27Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.28És felele Tamás és monda néki: Én Uram és én Istenem!29Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, akik nem látnak és hisznek.

 

Miért hazudnak jehova papjai Jézus feltámadásával kapcsolatban.

 

No ennek is megvan az oka.

 

A mai jehova tanúi elődei a bibliakutatóknak nevezett csoport elhitte C.Russelnek, hogy az Új Jézus

1914-ben láthatóan fog eljönni. De nem jött el. Akkor Russell 1915-re módosította Jézus látható eljövetelének a dátumát. De akkor sem jött el láthatóan. Russell halála után , hogy Russell tévedhetetlennek tüntessék fel,találták ki a Jézus láthatatlan szellemben és nem látható testben ,

való eljövetelét, mégpedig azért hogy bizonygassák Russell nem tévedett az 1914-re jósolt érkezését

illetően, csak abban tévedett, hogy látható testben fog eljönni. Így hát a 1914-re jósolt érkezést 

beteljesedett valóságként kezdték hirdetni,mind e mai napig, azzal, hogy hozzáteszik,azért nem

vették észere, mert láthatatlan szellemként jött el. Tagadják azóta is jehova papjai, hogy Jézus teste

feltámadott volna, ellentétben a tanítványok tanúságtételeivel,akik egyértelműen a tsetének a feltámadását igazolják.

 

 

 

 

Leslie07 Creative Commons License 27 órája 0 1 194252

JEHOVA PAPJAI AZT ÁLLÍTJÁK,HOGY AZ ELSŐ FELTÁMADÁS 1914-BEN ELKEZDŐDÖTT ÉS AZÓTA IS TART

 

Az Őrtorony 2007.január 1. kiadásában megjelent egy tanulmányozásra szánt cikk,amelynek a címe:

Az első feltámadás’ — Már folyamatban van!

 

Az Őrtorony cikk 9. bekezdésében ezt írják jehova papjai:

 

"Ha az „elhívottak, választottak és hűségesek” Jézussal vannak Sátán világának végső megsemmisítésekor, az azt jelenti, hogy addigra fel kellett hogy támadjanak. Logikus hát, hogy azok a felkentek, akik még Armageddon előtt meghalnak, valamikor 1914 és Armageddon között támadnak fel."

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás)  |  2007. január 1.

 

 

https://www.jw.org/hu/konyvtar/folyoiratok/w20070101/Az-els%C5%91-felt%C3%A1mad%C3%A1s-M%C3%A1r-folyamatban-van/

 

A cikk azt is elárulja,hogy a magukat a 144 ezer elpecsételt közé soroló bibliakutatók,is feltámadtak.

Azok is akik 1914 előtt haltak meg, és azok is,akik azóta haltak meg.

 

Ellentétben jehova papjai állításával az első feltámadásra a nagy nyomorúság idején kerül majd sor.

 

Dániel 12: 1És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mindezideig. És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben.2És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útálatosságra.

 

Mint mindenben ebben a kérdésben is jó nagyot hazudtak és azóta is hazudnak jehova papjai.

 

Leslie07 Creative Commons License 27 órája 0 1 194251

A FONÁKOSÍTÁS ISKOLAPÉLDÁJA JEHOVA SZERVEZETÉBEN

 

Egy olyan szövegre találtam rá jehova papjai által ihletett egyik Őrtorony kiadványban,

ahol elmagyarázzák az olvasónak, hogy hogyan kell fonákosítani.

 

Idézem a kiadványt:

 

Jézus vajon hús-vér testtel támadt fel, és ilyen teste van most az égben?

 

1 Péter 3:18 „Krisztus is meghalt egyszer s mindenkorra a bűnökért, egy igazságos személy igazságtalanokért, hogy az Istenhez vezessen titeket; ő, akit halálra juttattak a testben, de aki megeleveníttetett a szellemben [„lélek szerint”, Kár., Kat., ÚRB; „a Lélek életre keltette”, B.—D.].” (Feltámadásakor Jézus szellemi testet kapott. A görög szöveg szembeállítja a ’testet’ és a ’szellemet’, s mindkettő részes esetben van, ezért ha egy fordító ezt úgy adja vissza, hogy „lélek szerint”, akkor következetesen azt kell mondania, hogy „test szerint”, vagy ha úgy fordítja, hogy „testben”, akkor azt is kell mondania, hogy „szellemben”.)

https://www.jw.org/hu/konyvtar/konyvek/%C3%89rvelj%C3%BCnk-az-%C3%8Dr%C3%A1sokb%C3%B3l/Felt%C3%A1mad%C3%A1s/

 

 

Azt már elfelejtették jehova papjai megemlíteni, hogy kitől kapták azt a tanítást, hogy ezt így kell csinálni. Én egyetlen próféta írásában, de az apostolok írásaiban sem találkoztam ilyen tanítással,leszámítva a Mózes írásában azt a beszámolót, hogy hogyan másította meg a Kísértő a Teremtő egyértelmű kijelentését és fonákosította azt, úgy.mintha az Isten az ellenkezőjét mondotta volna.

 

A fonákosítás tudományát tehát jehova papjai csakis a Kísértőtől tanulhatták.

Leslie07 Creative Commons License 29 órája 0 1 194250

 

Ezt írják jehova papjai az Úr Jézus áldozatával kapcsolatban az egyik kiadványukban a testére,

úgy utalva,mint ami azért nem támadhatott fel, mert azt egyszerre áldozta fel a vérével - majd 

utalnak a Héberek 9:11,12-re,mintha ott Jézus testével kapcsolatos állításuk, miszerint az nem támadhatott fel igazolást nyerne:

 

 

 Ha ugyanabban a testben támadt volna fel, érvénytelenítette volna a váltságáldozatot. Ez viszont nem történhetett meg, hiszen a Biblia azt írja, hogy a testét és vérét „egyszer s mindenkorra” feláldozta (Héberek 9:11, 12)."

 

Akkor nézzük van -e szó a Héberek 9:11,12-ben az Úr Jézus testéről, ill utalás arra, hogy az nem támadhatott fel:

 

Zsidókhoz 9:11. Krisztus pedig a jövendő javak főpapjaként jelent meg, a nagyobb és bevégzettebb sátoron át, amelyet nem (ember)kéz csinált, vagyis nem ebből a teremtésből való, 12. nem a kecskebakok és borjak vérén keresztül, hanem saját vérén át ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és korszakra szóló, megváltást hozott (szerzett), 

 

Szó sincs a szövegben Jézus testéről. De az sincs benne a szövegben, hogy Jézus teste nem támadott fel. Nos így zsonglőrködnek jehova papjai a Próféták és az apostolok által tett kijelentésekkel.

Vagy elvesznek azokból, vagy beleszuggerálnak abba valamit, ami abba nincs benne, ügyelve

arra, hogy az Úr Jézus által a Jelenések 22:18,19.ben feljegyzett halálos bűnt mindenáron elkövessék.

 

Nem az Úf Jézus  feláldozott teste, hanem a Khrisztosz Isten kiontott vére az abban lévő lélek által

szerzett egyszer és mindenkorra engesztelést és csakis arra volt szükség a szentélybe való bemenetelhez. Mert az engesztelés nem az áldozat testében volt,ahogyan Mózes is utalt rá,

hanem a vérben rejtett lélekben.

 

3. Mózes 17: 11 Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. 12 Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek lakó idegen se egyék vért/MBT/

 

A vér a benne lévő Lélek által szerez engesztelést, mondotta a Mózessel szemtől szembe beszélő Khrisztosz Isten,amit Mózes a szélhámos hamis tanítók lefegyverzése céljára az igazság kereső embereknek feljegyzett, hogy általuk az Isten változhatatlan igazságai korszakokon át terjedjenek,megszégyenítve az Isten Szavát szándékosan meghamisító hamis tanítókat, akik a vérben lévő

lélek létezését is képesek voltak letagadni élen a jehovista-adventista hamis tanítókkal.

 

Mit is tagadnak valójában ezek a sátánpapok? Nem egyebet, mint az engesztelésül szolgáló lélek létezését.

Leslie07 Creative Commons License 29 órája 0 1 194249

-Én kb. 20 éve nem vagyok arra utalva, hogy az őrtornyokat olvassam."

 

 

 

Pedig az Úr Jézus testben való feltámadása tagadásának a történetét azokból adod elő.

Nocsak idézd be az Úr Jézus testének elégetésére utaló jehova papi történetedet, amelyet itt már előadtál. Megspórolnád az időt,amit a visszakeresésére kellene elpazarolnom.

Előzmény: bethsabé (194241)
Leslie07 Creative Commons License 29 órája -1 0 194248

Ha a törvény Krisztushoz vezérlő mester akkor miért köll eltörölni? Az rossz dolog hogy elvezet krisztushoz?

 

Azért mert már betöltötte a Khrisztoszhoz vezérlő szerepét, akkor,amikor a Khrisztosz Isten

eljött emberi testben, hogy a saját vérében lévő lelkét adja az emberiségért engesztelésül.

 

Addig az állatok vérében lévő lélek szolgált engesztelésül:

 

3. Mózes 17: 11 Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. 12 Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek lakó idegen se egyék vért/MBT/

 

Az alábbi két pont közül melyik a szeretet törvénye és melyik van a tizparancsolatbol?

 

1.- Ne ölj.

2.- Ne ölj.

 

E.G. White szelleme biztosan megmondja neked, ha ennyire érdekel.

Előzmény: llang-ilang (194247)
llang-ilang Creative Commons License 1 napja 0 1 194247

"...nincs szükség a nevelőre, vagyis a kézzel és tintával írott Törvényekre, ami Jézushoz vezette el a Zsidó népet."

 

Ha a törvény Krisztushoz vezérlő mester akkor miért köll eltörölni? Az rossz dolog hogy elvezet krisztushoz?

 

 

"Szeresd az Istent, és szeresd a felebarátodat. Aki öl, az nem szeret."

 

Az alábbi két pont közül melyik a szeretet törvénye és melyik van a tizparancsolatbol?

 

1.- Ne ölj.

2.- Ne ölj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: bethsabé (194225)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194246

Jn 6,51 Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.

-

Ha odaadta Jézus a testét a világ életéért, akkor világos, hogy nem abban a testben támadott fel. Ha feláldozta magát, akkor a földi teste áldozat lett.

-Tanulj még!

 

Nem a testét adta oda, hanem a lelkét.Ahhoz, hogy a vérét adja amelyben a lelke volt, a teste meg kellett,hogy ölessen.

 

János 15:13. Ennél nagyobb szeretet senkiben sincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért. 14. Ti az én barátaim vagytok, ha megteszitek azt, amit én parancsolok nektek.

 

Az engesztelésül  nem az áldozat teste szolgált, hanem a leke,ami a vérben van.

 

3. Mózes 17: 11 Mert a test lelke a vérben van, és én az oltárra adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek. Mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést. 12 Ezért mondtam Izráel fiainak: Senki se egyék vért közületek; a köztetek lakó idegen se egyék vért/MBT/

 

 

Előzmény: bethsabé (194236)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194245

Szó sem volt a testének tűzön való feláldozásáról.

Messze mész a spiritiszta téziseid védelmezésével.

 

A Khrisztosz Isten vére kiontására  volt szükség a megváltáshoz, nem az emberi test

égő áldozására.

 

---------------------------------------------------------------

 

-Ezek csak kapálózások a részedről, kétségbeesett védekezések, amiket magad is tudod, hogy hamisak.

 

Tehát továbbra is fenntartod jehova papjainak azon tanítását, hogy az Úr Jézus láthatatlan szellemben támadott fel. Inkább igazolod jehova papjai hazugságát, az apostolok írásainak tanúságával szemben,

amelyek azt igazolják, hogy az Úr Jézusnak a teste támadott fel, mert más egyébb része meg sem halhatott. Sem a lelke, sem a szelleme.Csak az által szegezett hústest feltámasztására volt szükség,amelyben haláláig Izrael Istenét és Atyját a Khrisztosz Istent hordozta, akire halála pillanatában rá is bízta a szellemét, és aki fel támasztotta hústestét, mielőtt az romlásnak indult volna.

 

 

Először: is azért nem támadt fel szellemben, mert maga is azt állította a feltámadása 

után, hogy van húsa és csontja.

 

Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

 

Másodszor: azért, mert a szellemének nem kellett feltámadni,hisz azt nem ölték meg.

Azt a test halála előtt kibocsátotta és a a korábban testében lakozó Atyára a Khrisztosz

Istenre bízta:

 

János 19: 30 Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá szellemét.

 

Harmadszor: azért, mert menybemenetele előtt is látható volt:

 

Cselekedetek 1: 9 És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el Őt szemeik elől. 10 És amint szemeiket az égre függesztették, mikor Ő elméne, ímé két férfiú állott meg melletük fehér ruhában.

 

Negyedszer: azért, mert még a mennybe menetele után is látható volt. Erről István

és  benne lakozó Szentszellem tanuskodott:

 

Cselekedetek 7: 55 Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, 56 És monda: Ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.. 59 Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet!

 

Ötödször: Azért sem jöhetett el 1914-ben, mint láthatatlan szellem,mert mennybemenetele alkalmával két fehér ruhában ott álló szemtanú állította, hogy

úgy fog majd eljönni, ahogyan látták őt felmenni:

 

Cselekedetek 7: 11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe

 


Hatodszor: János is látható alakjában látta őt a Sion hegyén állani a Kinyilatkoztatásban:

 

Jelenések 14:1És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

 

Hetedszer: Még a hitetlen Tamás is látta Őt.Le is ellenőrizte a feltámadt testet,ha ott vannak -e a szögeknek a nyomai.

 

Összefoglalva csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy nagyon híján voltak jehova papjai,

amikor azt hitték, hogy senki nem veszi majd észre az apostoli írások alapján, hogy hazudtak,amikor azt állították, hogy az Úr Jézus láthatatlan szellemben támadt fel és abban jött el 1914-ben. 

Előzmény: bethsabé (194237)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194244

" és mert engem nem tudsz meggyőzni az ellenkezőjéről, mint amit a szentírás leír."

 

Nem is akarlak annak ellenkezőjéről meggyőzni,amit a Szentírás ír. Egyszerűen csak

leleplezem a Szentírásnak ellentmondó írásaidat, amint azt Pál is tette Barjézussal.

 

 

-Én kb. 20 éve nem vagyok arra utalva, hogy az őrtornyokat olvassam. A Bibliát mára már úgy  olvasom, mintha egy levelet olvasnék, feltéve ha olvasom. Mindent fejből érvelek."

 

 

Ez így nem igaz, hisz rendszeresen másolsz be anyagot jehova papjai írásaiból.

 

 

 Nem mondhatod majd, amikor az ítélőszék előtt állsz Jézus előtt, hogy nem lett Neked szólva és nem lettél kiigazítva."

 

Nem bizony, hisz ha egyéb cselekedetem miatt kell majd szégyenkeznek a Khrisztosz Isten ítélőszéke előtt, amiatt nem kell majd szégyenkeznek, hogy a kimondott és a Próféták és Apostolok által feljegyzett Szavát szóról szóra hittel befogadtam és megvédtem azt az istentelenek fonákosításával szemben.

 

 

Előzmény: bethsabé (194241)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194243

-Én kb. 20 éve nem vagyok arra utalva, hogy az őrtornyokat olvassam.

 

Ezt kétlem. Ugyanis a Bibliából azokat a részeket szoktad bemásolni,amelyeket az Őrtorony kiadványokban az igazság elferdítése céljából szoktak idézgetni.

 

Ha valóban úgy olvasnád a Bibliát,ahogy állítod, akkor tudhatnád, hogy Izrael Istene a Fenséges Isten

Anggelosza, az Úr Jézus testével eggyé vált Izrael Istene és Atyja. Az Isten ,aki Izraelt örökrészként kapta a Fenséges Istentől az Atyjától, akinek Ő Anggelosza.

 

Valahogy úgy vagy ezzel, mint a farizeusok, akiket isten elvakított, hogy látván ne lássanak.

Hiába mondotta nékik a Jézus által hozzájuk beszélő Izrael Istene, hogy Ő az,akiről Mózes írt,

vaksággal és süketséggel voltak súlyva ,mert nem engedtek az igazság Szent Szellemének.

 

János 5:37Aki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.38Az ő ígéje sincs maradandóan bennetek: mert akit ő elküldött, ti annak nem hisztek.39Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam;46Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.47Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, mimódon hisztek az én beszédeimnek?

 

Miután szolgálatába álltál a a Sátán jehovája papjainak, és többszöri figyelmeztetésre is nyakas maradtál,tovább káromolva a Khrisztosz Istent és a Szentszellemet, tartós vaksággal lettél

megbüntetve. Eszed ágában sincs megtérni az igaz Istenhez a Khrisztoszhoz, és engedelmeskedni

a Segítő Istennek a Szentszellemnek, így szellemi vakságban maradtál és a Barjézus szerepében 

tündökölsz.

Előzmény: bethsabé (194241)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194242

-Az égő csipkebokorban Isten angyala, mint hírvivő tolmálcsolta Mózesnek az Isten beszédeit emberi nyelven. Az angyalok általában emberi alakban jelentek meg, ahogyan Szárai szolgálójának is. 

 

Már írtam neked, hogy a csipkebokorból Ábrahám ,Izsák és Jákób Istene szóllott.

Tudniillik Ábrahám Izsák és Jákób Isteneként mutatkozott be az Isten,aki akkor ott volt.

Nem szellemszolga volt ott, hanem maga az Isten,akit Mózes az Úr Anggeloszának nevez.

 

Ábrahám, Izsák és Jákób Istene az Isten fiak Atyjának Anggelosza( Nagykövete).

 

2.Mózes 3:4És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.5És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.6És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.

 

Ha nemcsak jehova tanúi hiányos bibliaismeretével lennél felvértezve az Őrtorony kiadványokból,

akkor tudhatnád, Hogy Ábrahám Istene, azaz a Mindenható Isten, Anggelsoza az Úrnak, a Fenséges

Istennek, akit soha senki nem látott és nem is hallott a Földön, mert Ő a teremtett világon kívül van. Soha nem jött be a teremtett világunkba. Ellenben akaratát fiain keresztül közvetíti a teremtett

világ felé. Az Isten,aki a csipkebokorból szóllott Mózessel az egyike a Fenséges fiainak, aki felkent

az istenek közül, akit Mózes Istenek Istenének is nevezett.

 

5.Mózes 10:17Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad.

 

Többször idéztem már neked az Ásaiás próféta szavait,ahol maga Izrael Istene kijelenti, hogy Ő soha se titkolta,hogy Őt és a Szentszellemet az Úr Isten küldte.

 

Ésaiás 48: 15 Én, én szóltam, és Őt el is hívtam, elhoztam Őt, és áldott lesz útja. 16 Közelegjetek hozzám, halljátok ezt, nem szóltam eleitől fogva titkon! Mióta ez történik, ott vagyok! És most az Úr Isten engem küldött, és az Ő Szellemét. 17 Így szól az Úr, Megváltód, Izraelnek Szentje: Én vagyok az Úr, Istened, aki hasznosra tanítlak, és vezetlek oly úton, amelyen járnod kell.

 

Jákób is tudta, hogy a Mindenható Isten,aki neki megjelent a Fenséges Isten Anggelosza:

 

1.Mózes 48:15És megáldá Józsefet s monda: Az Isten, akinek előtte jártak az én atyáim Ábrahám és Izsák; az Isten aki gondomat viselte, amióta vagyok, mind e napig:16Amaz Angyal, ki megszabadított engem minden gonosztól, áldja meg e gyermekeket, és viseljék az én nevemet és az én atyáimnak Ábrahámnak és Izsáknak nevét, és mint a halak szaporodjanak e földön.

 

De térjünk rá az általad bemásolt másik esetre:

 

Mózes I. könyve 16. rész

7. És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van.

 

Tudod,hogy ki volt az Úr Angyala ,aki Hágárral beszélt? Ő Ábrahám, Izsák és Jákób Istenének a segító társa volt.

 

Hágár úgy is nevezte Őt:

 

1.Mózes 16:13És nevezé Hágár az Úrnak nevét, aki ő vele szólott vala: Te vagy a látomás Istene. Mert monda: Avagy nem e helyen láttam a látomás után?

 

Látod, látod, ha nem jehova papjai kiadványaiból másoltad volna ki az 1. Mózes 16:7-et, hanem

magad olvastad volna el az egész történetet a Mózes Könyvéből, akkor ezt is tudtad volna.

 

De téged nem érdekel, hogy Mózes mit írt. Téged csak az érdekel, hogy jehova papjai hogyan 

tagadták azt, amit Mózes leírt.

 

 

 

 

Előzmény: bethsabé (194239)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194241

Hiába erőlködsz az Őrtorony kiadványokban nem találsz a Szentírással kapcsolatban 

semmit hamisítatlanul. 

-------------------------------------------------------

-Én kb. 20 éve nem vagyok arra utalva, hogy az őrtornyokat olvassam. A Bibliát mára már úgy  olvasom, mintha egy levelet olvasnék, feltéve ha olvasom. Mindent fejből érvelek. Tudom, hogy mikor és mit kell mondani és érvelni, és azt is tudom, hogy mivel érveltek állandóan hamisan. Szerintem hagyd a Jehova papozást, mert én nem vagyok a gyülekezet tagja, és mert engem nem tudsz meggyőzni az ellenkezőjéről, mint amit a szentírás leír. Csak magadat égeted, az állandó bibliai ellentmondásaiddal. Sőt, ismerem minden érvelésed mondatát, mert volt idő itt, hogy alaposan kiismerjem a hamis érveléseid. Nem mondhatod majd, amikor az ítélőszék előtt állsz Jézus előtt, hogy nem lett Neked szólva és nem lettél kiigazítva.

Előzmény: Leslie07 (194226)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194240

-Romlandó test nem örökölheti a romolhatatlanságot. Nehéz Neked az ösztön ellen rugóznod. "

És ki állította, hogy romlandó testben támadt fel az Úr Jézus. 

Ezt csak jehova papjai és te állítod.

Korábban  azt állítottad, hogy szellemben támadt fel.

Pál elmagyarázza, hogy tulajdonképpen az történik,hogy a romlandó test romolhatatlanságba

öltözik.

1Kor 15,42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;

-

1Kor 15,50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

 

-

-Valahogy ezek a versek a Te tudásodnak ellent mondanak. Kicsinyke tudásod nem tud megbirkózni Isten Szavával. Állandóan ellentmondásokba ütközöl. 

 

Á dehogy, ezek a versek a te állításodnak mondanak ellent, miszerint az Úr Jézus láthatatlan szellemben  támadt volna fel.

 

Tudod ha láthatatlan szellemben támadt volna fel, akkor nem tudott volna megjelenni

sem a 11 tanítványának, sem a többi ötszáznak. Hogy lehet láthatatlanul megjelenni

úgy, hogy lássanak is? Te ütközöl állandóan ellentmondásba.

 

Kicsinyke tudásod, ami abban merül ki, hogy jehova papjai spiritiszta tanítását betanultad és megjegyezted kevés ahhoz, hogy az igazságot hazugsággá változtasd

a kísértő stílusában. Ha vetted volna valaha is a fáradtságot, hogy megismerd az Evangéliumokat és az apostolok írásait,akkor nem állítanál a valós tényeknek ellentmondó hazugságot, miszerint az Úr Jézus láthatatlan szellemben támadt fel.

 

Először: is azért nem támadt fel szellemben, mert maga is azt állította a feltámadása 

után, hogy van húsa és csontja.

 

Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

 

Másodszor: azért, mert a szellemének nem kellett feltámadni,hisz azt nem ölték meg.

Azt a test halála előtt kibocsátotta és a a korábban testében lakozó Atyára a Khrisztosz

Istenre bízta:

 

János 19: 30 Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá szellemét.

 

Harmadszor: azért, mert menybemenetele előtt is látható volt:

 

Cselekedetek 1: 9 És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogá el Őt szemeik elől. 10 És amint szemeiket az égre függesztették, mikor Ő elméne, ímé két férfiú állott meg melletük fehér ruhában.

 

Negyedszer: azért, mert még a mennybe menetele után is látható volt. Erről István

és  benne lakozó Szentszellem tanuskodott:

 

Cselekedetek 7: 55 Mivel pedig teljes volt Szent Szellemmel, a mennybe függesztvén szemeit, látá Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, 56 És monda: Ímé, látom az egeket megnyílni, és az embernek Fiát az Isten jobbja felől állani.. 59 Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet!

 

Ötödször: Azért sem jöhetett el 1914-ben, mint láthatatlan szellem,mert mennybemenetele alkalmával két fehér ruhában ott álló szemtanú állította, hogy

úgy fog majd eljönni, ahogyan látták őt felmenni:

 

Cselekedetek 7: 11 Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe

 


Hatodszor: János is látható alakjában látta őt a Sion hegyén állani a Kinyilatkoztatásban:

Jelenések 14:1És látám, és ímé egy Bárány áll vala Sion hegyén, és ő vele száznegyvennégy ezeren, akiknek homlokán írva vala az ő Atyjának neve.

Hetedszer: Még a hitetlen Tamás is látta Őt.Le is ellenőrizte a feltámadt testet,ha ott vannak -e a szögeknek a nyomai.

Összefoglalva csak annyit szeretnék még hozzáfűzni, hogy nagyon híján voltak jehova papjai,

amikor azt hitték, hogy senki nem veszi majd észre az apostoli írások alapján, hogy hazudtak,amikor azt állították, hogy az Úr Jézus láthatatlan szellemben támadt fel és abban jött el 1914-ben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: bethsabé (194234)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194239

Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.5És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.6És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Az égő csipkebokorban Isten angyala, mint hírvivő tolmálcsolta Mózesnek az Isten beszédeit emberi nyelven. Az angyalok általában emberi alakban jelentek meg, ahogyan Szárai szolgálójának is. 

-

Mózes I. könyve 16. rész

7. És találá őt az Úrnak angyala egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, a mely a Súrba menő úton van.

8. És monda: Hágár, Szárai szolgálója! honnan jössz és hová mégy? És az monda: Az én asszonyomnak, Szárainak színe elől futok én.

9. Akkor monda néki az Úr angyala: Térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt.

10. És monda néki az Úrnak angyala: Felettébb megsokasítom a te magodat, hogy sokasága miatt megszámlálható se legyen.

11. És monda néki az Úrnak angyala: Ímé te terhes vagy, és szűlsz fiat; és nevezd nevét Ismáelnek, mivelhogy meghallá Isten a te nyomorúságodat.

 

 

Előzmény: Leslie07 (194226)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194238

De, Isten jelent meg neki. Konkrétan Izrael Istene, aki úgy mutatkozott be, hogy Ő az Ábrahám,

Izsák és Jákób Istene.

--------------------

 

Csel 7,30 És negyven esztendő elteltével megjelenék néki a Sínai hegy pusztájában az Úrnak angyala csipkebokornak tüzes lángjában.

-

A vers azt írja, hogy Mózesnek 40 év múlva megjelenik az Úrnak az angyala a csipkebokor tüzes lángjában. 

-

Érdekes ez van ide írva. Akármennyire is Jehova papozol, ez van ide írva, hogy a csipkebokorban Isten angyala jelent meg Mózesnek. 

-

-Mivel angyalok beszéltek az emberekkel és nem Isten, ezért világos, hogy angyal jelent meg Mózesnek is. Ugyanúgy, ahogyan Lóttal is angyalok beszéltek. És Ábrahámmal is angyalok beszéltek. 

--------------

Jézus az Atyja helyett beszélt. Ezt mondta:

Jn 5,37 A ki elküldött engem, maga az Atya is bizonyságot tett rólam. Sem hangját nem hallottátok soha, sem ábrázatát nem láttátok.

-

Isten egyszer sem beszélt az emberekkel. Egyszer sem.

-

Zsid 1,1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

Előzmény: Leslie07 (194226)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194237

Szó sem volt a testének tűzön való feláldozásáról.

Messze mész a spiritiszta téziseid védelmezésével.

 

A Khrisztosz Isten vére kiontására  volt szükség a megváltáshoz, nem az emberi test

égő áldozására.

 

---------------------------------------------------------------

 

-Ezek csak kapálózások a részedről, kétségbeesett védekezések, amiket magad is tudod, hogy hamisak. 

-

-Nem olyan helyen vagyunk, amikor bármit elhitethetsz az emberekkel. A Biblia szabad és mindenkinek ott áll a rendelkezésére. Mivel a Biblia nem mond ellent önmagának, ezért kell keresni a logikus válaszokat benne. De, ha nem tanultál és nem vezet Téged Isten szent szelleme, akkor elvesztél.

Előzmény: Leslie07 (194229)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194236

 --

 Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

-------------------------------

-Világos, hogy emberi szemek szellemeket nem láthatnak. Ezért Jézus többször más testben jelent meg a tanítványainak, hogy bizonyítsa azt, hogy feltámadt, amint előre megjósolta azt nekik, hogy a halála után fel fog támadni. De, hogy ezt elhiggyék, ezért újból emberi testben kellett megjelennie, de egy másik emberi testben, nem abban, amiben meghalt. Mindezt azért, hogy elhiggye Tamás is, hogy feltámadt a halottak közül. Ha Jézus teste ne nem halt meg és a vére nem fojt ki, akkor a váltság áldozat sem érvényes. Mert ugyanis azt mondta, hogy a testét és a vérét adja az emberekért.

---------

Jn 6,51 Én vagyok amaz élő kenyér, a mely a mennyből szállott alá; ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, a melyet én adok, az én testem, a melyet én adok a világ életéért.

-

Ha odaadta Jézus a testét a világ életéért, akkor világos, hogy nem abban a testben támadott fel. Ha feláldozta magát, akkor a földi teste áldozat lett.

-Tanulj még!

Előzmény: Leslie07 (194230)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194235

Nem szellem szerint, hanem az Atya Isten Khrisztosz szelleme által, lett a megölt teste

még az enyészet előtt életre keltve.

1. Péter 3: 18 Mert a Krisztus is meghalt egyszer vétkekért, az igazságos a hamisakért, hogy benneteket Istenhez vezessen, megölte őt a hús ember, de megelevenítette a szellem. /Csia Lajos/

----------------------------------------------------------------------------------------

-Tejesen mindegy, hogy milyen fordításban írod le, akkor is az az igazság, hogy Jézus többé már nem ember. Már akkor elveszítette az emberi fizikai testét, amikor meghalt és kilehelte az élet lehelletét. Amikor kiment belőle az élet, az emberi teste többé képtelen volt valamit is cselekedni. Jehova Isten, Jézust Krisztust szellemben elevenítette meg. Jól írta Péter, amikor azt írta róla, hogy megölte Őt a hús ember, vagyis a fizikai teste megölte Őt, mert a fizikai test halandó. Viszont szellemben újra él. Én azt mondom Neked, hogy rugózz az igazság ellen, mert nincs meg a tudásod, hogy Isten ellen harcolj.

-

1Kor 15,45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.

-

Az első ember Ádám élőlény, vagyis fizikai teste volt, míg az utolsó Ádámnak, vagyis Jézus Krisztusnak szellemi teste lett. Vagyis Jézus már szellemi és minden tekintetben a szellemi volt az első.  Mindenben Jézus az első. A születésben és a halottak feltámadásában is. Előtte nem született senki, és a halottak közül sem támadt fel előtte szellemi életre senki. 

-

Jn 3,13 És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, a ki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, a ki a mennyben van.

Előzmény: Leslie07 (194227)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194234

Nem azért jelent meg nekik testben, mert a szellem láthatatlan lenne, hanem azért, mert

teste támadott fel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Romlandó test nem örökölheti a romolhatatlanságot. Nehéz Neked az ösztön ellen rugóznod. 

 

-

1Kor 15,42 Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;

-

1Kor 15,50 Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.

 

-

-Valahogy ezek a versek a Te tudásodnak ellent mondanak. Kicsinyke tudásod nem tud megbirkózni Isten Szavával. Állandóan ellentmondásokba ütközöl. 

Előzmény: Leslie07 (194230)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194233

Hogy testeben támadt fel, az vitán felül áll ,hisz az Úr Jézus maga jelentette ki,

mely kijelentést a sátánista jehova papjai nem tudnak megváltoztatni.

-Jehova tanúi okosabbjai nagyon is jól értelmezik a szentírást. A butábbak nem tudják azt megfelelően értelmezni, és ezért buknak ki sorozatosan, mert állandóan megakarják erőszakolni Isten szavát. Ennek a bibliai megerőszakolásnak pedig a legnagyobb élenjárója a hamis kereszténység, amely elcsábította őket, s amely hamis hit legfőképpen a szentháromság-tan dogma kitalálásával az első helyen áll. Ebben verhetetlen.

-

A hamis kereszténységben millió számra le vannak butítva az emberek. Nem ismerik a valóságot Istennel kapcsolatban, mert nem olvassák a Bibliát. Szerintem, ha olvasnák, akkor sem értenék értelemmel. Nem tájékozódnak semmit a világból. Mások mondják meg Nekik, hogy mit kell hinniük és mit kell tenniük. Tényleg olyanok, mint Jézus szemléltetésében a kecskék.

Ezért nem érted Te sem a Bibliát értelemmel, mert meseszerűen olvasol, úgy mint egy mesét, mert viszket a füled, s azt olvasol ki belőle, ami Neked tetszik. A Biblia úgy lett megírva, hogy azok, akik nem kutatnak az igazságért, azok ne érthessék meg. 

Előzmény: Leslie07 (194228)
Józsikácska-3 Creative Commons License 1 napja 0 0 194232
Előzmény: Józsikácska-3 (194231)
Józsikácska-3 Creative Commons License 1 napja 0 0 194231
Előzmény: Ayrton64,5 (194220)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194230

Ellenben a versek azt írják, hogy Jézus többé már nem támadt fel testben. De, a tanítványainak többször is megjelent testben, mert szellemeket a fizikai szem nem láthat." 

 

Hazugság, az Isten Szellem, mégis látták Izrael szentjei,akiknek megjelent.

 

Nem azért jelent meg nekik testben, mert a szellem láthatatlan lenne, hanem azért, mert

teste támadott fel.

 

 Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

 

Milyen érzés jehova papjai hazugságait ide leírnod, miközben úgy is tudod, hogy nem marad leleplezetlenül?

Előzmény: bethsabé (194224)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 1 194229

Ha ugyanabban a testben támadt volna fel Jézus, akkor érvénytelenítette volna a váltságáldozatot. Ez viszont nem történhetett meg, hiszen a Biblia azt írja, hogy a testét és vérét egyszer s mindenkorra feláldozta. Ha feláldozta, akkor világos, hogy nem ugyan abban a testben támadott fel. "

 

Szó sem volt a testének tűzön való feláldozásáról.

Messze mész a spiritiszta téziseid védelmezésével.

A Khrisztosz Isten vére kiontására  volt szükség a megváltáshoz, nem az emberi test

égő áldozására.

 

 

Előzmény: bethsabé (194224)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 0 194228


-Ezek szerint testben támadott fel Jézus? Nem, mert előre meg volt írva, hogy nem láthat rothadást a teste. Nem fog az enyészetbe térni."

 

Hogy testeben támadt fel, az vitán felül áll ,hisz az Úr Jézus maga jelentette ki,

mely kijelentést a sátánista jehova papjai nem tudnak megváltoztatni.

 

Az általd idézett szöveg sem arról szól, hogy szellem támadt fel a test helyett.

 

Jézus szellemének és lekének nem kellett feltámadni, mert azt meg sem ölte senki.

 

Az, hogy a teste nem látott rothadást bekövetkezett, hisz harmad napon fel lett támasztva a teste is.

 

Csak a testét kellett feltámasztani, mert sem a leke sem a szelleme nem öletett meg a keresztfán.

 

Máté10:28És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.

 

Lukács 23:46 És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én szellememet. És ezeket mondván, meghalt. 

 

János 19: 30 Mikor azért elvette Jézus az ecetet, monda: Elvégeztetett! És lehajtván fejét, kibocsátá szellemét. 

A szellemének nem volt szüksége a feltámadásra, csak a testének.

Előzmény: bethsabé (194224)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja -1 0 194227

1Pt 3,18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

Nem szellem szerint, hanem az Atya Isten Khrisztosz szelleme által, lett a megölt teste

még az enyészet előtt életre keltve.

1. Péter 3: 18 Mert a Krisztus is meghalt egyszer vétkekért, az igazságos a hamisakért, hogy benneteket Istenhez vezessen, megölte őt a hús ember, de megelevenítette a szellem. /Csia Lajos/

Róma 8:11 De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

A szellem a halandó testet is megeleveníti.

Az Úr Jézus egyértelművé tette , hogy hústeste támadott fel.

 Lukács 24:38 És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? 39 Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; a szellemnek nincs húsa és csontja mert amint látjátok, hogy nekem van! 40 És ezeket mondván, megmutatta nékik kezeit és lábait. a szellemnek nincs húsa és csontja, 

Nem szellemmé változik át a test a feltámadáskor, illetve az elragadtatáskor, hanem romolhatatlan testté. Romlandó test nem örökölheti az Isten országát, ezért kell a romlandó testnek romolhatatlanságba öltözni.

1.Kor. 15:51Íme, titkot mondok nektek: Nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni: 52hirtelen, egy szempillantás alatt, a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk53Mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie./Káldi Neovulgáta/

A romolhatatlanságba öltözése a testnek nem jelenti annak láthatatlanná válását.

A szellem test pedig szintén látható és nem láthatatlan, úgy az Isten szellem teste,

mint a szellemszolgák szellem teste.

A mindezeknek ellentmondó jehova papjai, - akik láthatatlannak hazudják a Khrisztoosz Istent és a

feltámasztott Jézust csak azért, hogy mentésk az 1914-re bezengett hamis próféciát -menthetetlenek.

Előzmény: bethsabé (194224)
Leslie07 Creative Commons License 1 napja 0 0 194226

Mózes II. könyve 3. rész

 És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

-

Nem Isten jelent meg a csipkebokorban, hanem Isten angyala volt, aki hírvivő, mert az angyalok hírvivők. Elfelejtettél egykor tanulni, azóta, pedig nem képzed magad.

 

De, Isten jelent meg neki. Konkrétan Izrael Istene, aki úgy mutatkozott be, hogy Ő az Ábrahám,

Izsák és Jákób Istene.

 

A Kísértő stilusában fonákosító jehova papjai, kiragadták a történés elejéből egy mondatot, amelyből

az derül ki csupán,hogy az Úr Aggelosza, jelent meg. Amíg Mózes nem beszélt az Úr Anggeloszával,

nem tudta eldönteni, hogy konkrétan melyik Istent küldte el Mózeshez az Úr Anggeloszként, azaz 

hírvivőként. 

 

De a beszámoló nem ér véged a jahova papjai által kiragadott mondattal,hanem pontosította 

a megjelent Isten, hogy ki is Ő valójában.

 

2.Mótes 3:2És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.3S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.4És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.5És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.6És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.

 

És itt a vége az Isten Kijelentéseit fonákosító sátánista jahova papjaitól átvett érvelésed valóságtartalmának.

 

A valóságot úgy is lehet tagadni,ha valaki a kijelentésből elhallgatja a lényeges dolgokat. Te ez esetben jehova papjait utánozva letagadtad, hogy az Úr Anggelosza ,

be is mutatkozott Mózesnek, mégpedig Ábrahám, Izsák és Jákób Isteneként.

 

Hiába erőlködsz az Őrtorony kiadványokban nem találsz a Szentírással kapcsolatban 

semmit hamisítatlanul. Erre a célra lett létrehozva a szervezet az Isten Szavának a fonákosítására. Jól oda figyelnek a szervezet sátánista haszonélvezői arra, hogy 

a kiadványokban még tévedésből se jelenjen meg olyan állítás, ami ne mondana ellent

az Isten Szavának.

 

Előzmény: bethsabé (194224)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194225

 Rendszeresen teszel hasonló utalásokat a szivbe irt torvényröl ,ami nem tintával holt betükkel, nem kézzel irott, de valamiért nem tértem ki rá, mert mindig máshol volt a fokusz.

Lehet hogy köllött volna mert itt azt csinalod amiért Leslit szoktad megróni hogy szószerint értelmezi azt is amit nem kéne. Egyik kezeddel inted Leslit hogy ne szószerint értelmezzen,  addig te magad szószerint értelmezel egy szóképet ami kapóra jön a törvény elleni harcodban.

------------------------------------

-

-A szellemi Izraelnek írta a szívébe a Törvényeket Isten, és ezt már akkor megmondta Isten, hogy így lesz, amikor az Izraeliták még csak a pusztában vándoroltak.

-

Ha valakinek a szívében van valami, legyen az a szeretet, akkor az nem kézzel írott, hanem az emberi bensőből fakadó érzelem. Hiába van leírva kézzel, ha nincs valakinek a szeretet a szívében, hanem gonosz. A gonosz embereknek nincs a szeretet a szívükbe beleírva. A Sátánnak sincs a szívébe írva a szeretet. Irigységből gonosz és emberölő lett.

-

-Ellenben a szent szellemtől elhívott 144000-nek nem kellenek kőbe vésett törvények, mert a főpapjuk is megváltozott és a Melkisédek rendje szerint való a főpapjuk is, azaz Jézus Krisztus.

-

Mivel Jézus váltságáldozatával Új Szövetség köttetett a 144000 újonnan születettekkel, ezért már nincs szükség a nevelőre, vagyis a kézzel és tintával írott Törvényekre, ami Jézushoz vezette el a Zsidó népet. De, a zsidókból nem mindenki fogadta ezt kitörő örömmel, mert Ők inkább a betű szerinti Törvényekben lelték az örömüket és nem abban, amit Jézus adott örökségül a 144000 elhívottaknak. Szeresd az Istent, és szeresd a felebarátodat. Aki öl, az nem szeret. A mai zsidók ölnek és nem szeretik a felebarátjukat. A mai zsidók nem ismerték meg az Istent és nem is fogják, mert a mai napig várják a Messiást. Isten számára az írott törvényeik betartása, meg a mosakodások, meg a kopaszra nyírások és az öltözékük, már elvesztette a fontosságát, mert Isten nem a földi sátorban lakik, hanem a mennyeiben, ahol a 144000 kiválasztottak is élni fognak.

 

Jer 31,33 Hanem ez lesz a szövetség, a melyet e napok után az Izráel házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be, és Istenökké leszek, ők pedig népemmé lesznek.

 

8. Zsid 8,10 Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

 

9. Zsid 10,16 Ez az a szövetség, melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,

Előzmény: llang-ilang (194222)
bethsabé Creative Commons License 1 napja -1 0 194224

Az Úr Jézusnak a testben való feltámadásának a tagadása nyilt sátánizmusra vall.

------------------------------------------------------------------------------------------

-

A te értelmezésed nagyon is arra vall, hogy Atyád szerint beszélj. Azért, mert Atyád kívánságait akarod teljesíteni. 

Ellenben a versek azt írják, hogy Jézus többé már nem támadt fel testben. De, a tanítványainak többször is megjelent testben, mert szellemeket a fizikai szem nem láthat. 

-

Nem Isten jött le a földre, hanem a szellemi egyszülött Fiának kellett a földre testben megszületnie.  Jézus a földön embernek volt a Fia, de a feltámadása után ismét szellemmé lett.  

-

1Pt 3,18 Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen; megölettetvén ugyan test szerint, de megeleveníttetvén lélek szerint;

-

Apostolok Cselekedetei 13. rész

34. Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból, úgy hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta: Néktek adom a Dávid biztos szent javait.

35. Azért mondja másutt is: Nem engeded, hogy a te Szented rothadást lásson.

-

-Ezek szerint testben támadott fel Jézus? Nem, mert előre meg volt írva, hogy nem láthat rothadást a teste. Nem fog az enyészetbe térni.

-

1Kor 15,45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.

-

Korinthusbeliekhez írt II. levél 5. rész

6. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.

-

A versek, akkor szerinted nem mondanak valóságot? Nem inkább Te vagy az, aki nem tudsz értelmezni?

-

Csodálkozom, hogy nem érted amit olvasol? Vagy Pozsonyban másképp beszélik a magyar nyelvet?

 

-

 Ha ugyanabban a testben támadt volna fel Jézus, akkor érvénytelenítette volna a váltságáldozatot. Ez viszont nem történhetett meg, hiszen a Biblia azt írja, hogy a testét és vérét egyszer s mindenkorra feláldozta. Ha feláldozta, akkor világos, hogy nem ugyan abban a testben támadott fel. 

-

 

Zsid 9,11 Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül,

 

-

Bír 13,15 És monda Manoah az Úr angyalának: Kérlek, hadd tartóztassunk meg téged, hogy készítsünk néked egy kecskegödölyét.

Bír 13,17 És monda Manoah az Úr angyalának: Kicsoda a te neved, hogy ha majd beteljesedik a te beszéded, tisztességgel illethessünk téged.

 

Az angyalok is szellemek és mégis le tudtak jönni az emberekhez. Ugyanígy angyal szólt az égő csipkebokorból Mózeshez. Mint ahogyan Jézus is, annyiszor váltott földi testet a halála után, ahányszor kellett. Pld. zárt ajtókon keresztül megjelent a tanítványainak. Ha kellett, akkor egyszerűen az úton a tanítványaihoz szegődött. Bármikor más testben volt, amikor csak akarta. Többé romlandó testben nem támadhatott fel, mert meg volt írva, hogy Isten szentje többé rothadást nem lát.

Mózes II. könyve 3. rész

 És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.

-

Nem Isten jelent meg a csipkebokorban, hanem Isten angyala volt, aki hírvivő, mert az angyalok hírvivők. Elfelejtettél egykor tanulni, azóta, pedig nem képzed magad.

Előzmény: Leslie07 (194223)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!