Keresés

Részletes keresés

adolf2107 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62161

Helló Mindenki !

 

Sárkeresztúr ma :

 

 

 

Sárszentágota :

 

huascaran35 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62160

Sziasztok

 

Rábacsécsényből kerültek hozzám, de az igazi lelőhelyet nem ismerem, sőt az első-kettőről fogalmam sincsen. Segítséget kérnék a feloldásukban.

 

,    ,

 

A harmadikat hosszas töprengés után be tudtam azonosítani. Méretileg kicsit eltér a megszokottól (valószínű ezért nem ment egyszerűen a megfejtés) 30,5x16,5x5

 

,

huascaran35 Creative Commons License 2017.03.25 0 1 62159

Üdv

 

Egy vadas, zsemlegombóc nélkül.

 

,

huascaran35 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62158

Üdv

 

Itthonról, évszámmal:)

 

,

Előzmény: b.fredy (62050)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62157

Üdv!

 

Talán herceg Coburg. Lelőhely: Fülek

 

és mivel úgy tetted fel a kérdést, hogy "erre is találsz téglaképet?" (és nem úgy, hogy nekem van-e), így hát találtam!

Valószínűleg gróf Berchtold Antal:

                          

                           Lelőhely: Fülek. Jelenlegi lelőhely Setra gyűjteménye.

:)

                    

Előzmény: epitesz13 (62156)
epitesz13 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62156

Wattei Laci erre is találsz téglaképet?

 

Fülek.

   1770-ben gróf Berchtold Antal, báró Révay László, báró Mednyánszky Teréz és Török József voltak a földesurai, a XIX. század első felében pedig herczeg Coburg, gróf Berchtold és a gróf Cebrián családok. Jelenleg Stephani Ervin, herczeg Coburg Gothai Fülöp és gróf Cebrián Mária a legnagyobb birtokosai. A helységben egy kastély és két régi kúria van, az egyiket még gróf Koháry István építtette a XVIII.

század első felében s az jelenleg herczeg Coburg Gothai Fülöpé. A másikat gróf Cebrián Ferencz építtette 1847-ben s ez jelenleg Cebrián Máriáé.

Az emeletes kastélyt pedig gróf Berchtold Antal 1830-ban emeltette s ez most Stephani Erviné……..

     1825-ben a község legnagyobb része leégett, 1831-ben és 1873-ban pedig a kolera

pusztított a lakosok között…..

    Nevezetes a, ferenczrendi zárda könyvtára is, mely 2156 kötetből, 73 kéziratból, különféle okiratból s térképgyűjteményből áll. A könyvek között van egy incunabulum is. A község lakosai Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és Ipartestületet tartanak fenn.

Van Kath. Olvasókör és Legényegyesület is, melynek özv. gróf Cebrián Istvánné szül. báró Vécsey Magda 6500 K értékű házat vett és évente ő látja el könyvekkel és lapokkal is. Két gyár is van itt; az egyik a füleki zománczedénv és fémárugyár, a másik Stephani Ervin gőztéglagyára.

 

A határbeli dűlőnevek közül a Bégtemető, az Őrhegy és az Akasztófaalja érdemelnek említést.

A Bégtemető-dűlőben a füleki vár ostrománál elesett török bég van eltemetve.

Az őrhegy a hagyomány szerint a füleki vár fennállása idejében őrhelyül szolgált.

Az Akasztófaalja-dülőben, a múlt század harminczas éveiben működő rögtönítélő bíróság két juhászlegényt : Misurákot és Láz Györgyöt, akasztatott fel.

 

Fülek. — Slephani Ervin gőztéglagyára. 1897-ben alapította a tulajdonos. Gyárt géptéglát és alagcsöveket. A gyár területe 12—13 hold s 17 épületből áll, melyek közül 12 szárító. Hajtóerő 27 HP gőzgép; munkások száma 50—60 s ezek között 6—8 nő

 

Fülek. — Stephani Ervin uradalma.

Csákányháza, Fülek, Fülekpüspöki és Korláti határában terül el. Kiterjedése 3400 k. hold, melyből kert és beltelek 30, szántó 1240, kaszáló 118, legelő 1020, erdő 966, szőlő 18 és adó alá nem eső terület 8 k. hold. Gazdasági és üzemrendszer négyes vetőforgó. Lóállomány 59 ; ebből igás és egyben anyakancza 24, hintósló 8, csikó 26, tenyészmén 1. Szarvasmarha-állomány 257 ; ebből jármosökör 80, tehén 35, tinó 60, üsző 20, hízómarha 60, tenyészbika 2. Juhállomány 1600 drb, 50 tenyészkossal. Napi tejtermelés 180 1., melyet helyben értékesítenek. Van méhészete 80 Zirzon-kaptárral, a helyi fogyasztásra. Erdészetében uralkodó fanemek a tölgy, bükk és részben a tűlevelűek, melyeket 60 és 80 éves fordában rendszeres üzemterv szerint kezelnek. Szállítási viszonyok jók. A termék tűzifa. Borászatában a fő borszőlőfajok a kadarka, nagyburgundi, olaszrizling, ezerjó, mézesfehér és a fő csemegefaj a chasselas. Van gőztéglagyára, évi kétmillió drb termeléssel, Korlátin bazaltbánya, melyet a Korláti bazaltbánya r.-t. bérel, két 6 és 10 HP gőzcséplőkészlete, egy kévekötő és 3 marokrakógépe.

A munkaerőt a vidéken szerzi. Napszámár férfiaknál 100—300, nőknél 80—140 fill. Az átlagos földhaszonbér e vidéken nagyban 20—25, kicsiben 40—50 K.

 

1897-04-17

Stephani Ervin füleki nagybirtokos eljegyezte Losonczy Edin kisasszonyt, Losonezy Ödön kúriai bíró és neje, született Ghyczy Mária leányát.

 

1902-03-23

(Jotekony alapitvanyok.) Füleki Stephani Ervin néhai édesanyja emlékére két alapítványt tett: a Pesti első bölcsődeegyesület javára 1400 koronát, a Budapesti orsz. első gyermekmenedékhely egyesület javára 2000 koronát adott.

 

1904-10-30

Gőztéglagyár bérbeadása. Stephani Ervin füleki uradalmi gőztéglagyára, mely két és fel millió darab gépfalitegla, alagcső stb. gyártására van berendezve, és saját iparvágánya van, bérbeadó.

 

1906-10-2

BETÖLTENDŐ ÁLLÁS.

Azonnali belépésre kerestetik Írnoknak egy kereskedelmi iskolát végzett, nőtlen, keresztény egyén, a ki a magyar és német nyelvet szóban és írásban kifogástalanul bírja és az egyszerű könyvvitelben teljesen jártas. Fizetés évente 1000 korona készpénz, egy lakószoba, fűtés, világítás. Egy havi próbaszolgálat. STEPHANI ERVIN URADALMA, Fülek (Nógrád megye).

 

Állami beszállító is volt a kertészete.

1907-11-13

Virágkiállítás a Vigadóban

Állami aranyérmet kaptak: …….Stephani Ervin füleki kertészete, ….

 

Egyesült Fülek-Putnoki agyagárugyár részvénytársaság.

1902. február 21.

20264. sz. 6362/1

Főtelep:Budapest

Üzlete : VI., Andrássy-ut 21. sz.

Ezen részvénytársaság az 1902. évi január hó 27-ik napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint keletkezett.

Székhelye : Budapest.

A vállalat tárgya : gróf Serényi Béla putnoki és Stephani Ervin füleki gyártelepeinek átvételével ezen gyárak üzemének folytatása, fali tégláknak, tetőcserepeknek, tűzálló tégláknak, homlokzattégláknak, dísztégláknak, csöveknek és az agyagipar egyéb gyártmányainak előállítása és árusítása.

Tartama: határozatlan időre terjed.

Alaptőkéje: 450.000 korona, mely 2250 darab, egyenként 200 korona névértékű, bemutatóra, szóló részvényre oszlik.

Az igazgatóság: 4—9 tagból áll. Az alakuló közgyűlésen az igazgatóság tagjaiul megválasztattak: gróf Serényi Béla, Stephani Ervin, dr. Deutsch Izidor és Hönsch Ede, kiknek ebbeli minőségök és czégjegyzési jogosultságuk bejegyeztetett.

A czég érvényes jegyzése olyképen történik, hogy az igazgatóság két tagja, vagy egy igazgatósági tag és egy a társaság czégének »per procura« aláírására feljogosított tisztviselője a czímbélyegzővel előnyomott, vagy előirott czégszöveg alá sajátkezű aláírásaikat csatolják.

Minden, a társaság nevében kiadandó hirdetmény a »Budapesti Közlöny«-ben fog közhírré tétetni.

Okmánytár: 1089. szám.

 

1903-01-11

A kereskedelemügyi m. kir. minister, a m. kir. pénzügyminister hozzájárulásával., a Stephani

Ervin-féle füleki gőztéglagyár tűzálló téglákat, agyag- és alagcsöveket gyártó üzemágai részére az 1903. évi január hó 2-ig terjedő hatállyal engedélyezett állami kedvezményeket az „Egyesült fülekputnoki agyagárugyár részvénytársaság”-ra átruházta.

 

Egyesült Fülek-Putnoki Agyagárúgyár Részvénytársaság felszámolás alatt.

1904. február 12.

1836. sz. 6362/2

Főtelep: Budapest

A részvénytársaságnak az 1903. évi október hó 29-én tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott felszámolása, a felszámolási czégszövegek, továbbá dr. Deutsch Izidor felszámolónak ebbeli minősége és önálló czégjegyzési jogosultsága, valamint az 1903. évi deczember hó 21-én tartott rendkívüli közgyűlés által elhatározott alapszabály módosítás bejegyeztetett.

A részvénytársaságnak felszámolása folytán az eddigi czégszövegeknek és az összes igazgatósági tagok ebbeli minőségeiknek és czégjegyzési jogosultságaiknak megszűnése bejegyeztetett.

(Lásd 1902. évf. 18. számát.)

1904-02-25 / 16. szám

 

Egyesült Fűlek-Putnoki agyagárugyár részvénytársaság felszámolás alatt

1906. október 2.

83146. sz.6362/3

Főtelep: Budapest

Dr. Lóránt Izsó felszámolónak ebbeli minősége és önálló czégjegyzési jogosultsága bejegyeztetett.

Dr. Deutsch Izidor felszámoló ebbeli minőségének és czégjegyzési jogosultságának megszűnése bejegyeztetett.

(Lásd 1904. évf.16. számát.)

1906-10-18 / 83. szám

 

Egyesült Fülek-Putnoki agyagárugyár részvénytársaság, felszámolás alatt

1908. július 14.

86453. sz. 6362/4

Főtelep: Budapest

Ezen czégnek és a reá vonatkozó összes feljegyzéseknek a felszámolás befejezése folytán való megszűnése bejegyeztetett.

(Lásd 1906. évf. 83. számát.)

 

1928-09-07

Haláláról nem tudok de, itt öröklésről esik szó.

Stephani Ervinről kk. füleki Stephani Mária Magdolnára (dunabalparti), 25.308., 25317., 24122. hrsz., öröklés.

 

 1958-ban a Korunkban ez olvasható róla.

„A pénzből azonban csak adósságait fedezhette. Arra, hogy visszatérjen Münchenbe, már nem futotta. Fülekre került. Stephani Ervin, az ottani gróf Berchtold-féle kastély tulajdonosa amolyan házi festőkent szerződtette. Ziffer megfesti a családtagok arcképet, Stephaninét pedig festeni tanítja.”

Ziffer Sándor művészetének kialakulása.

írta Borghida István. Korunk 1958.

 

Fülek: Stephani Ervin kastélya.

B-csabi Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62155

:-)

Előzmény: WattieNo1 (62148)
B-csabi Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62154

Én a Hrassalkovichra értettem...ne tessék megsértődni magának se :-) én is poénkodtam vele,és nem is mondom hogy ártatlan vagyok a témában,inkább legyünk mindannyian barátok ,nekem nincs bajom se veled se Cápával...

A fő apátságra kérdeztem mennyire biztos!? nekem Tatusék mondták ,de mondom hátha azóta valami változtatott a dolgon...

Előzmény: WattieNo1 (62144)
epitesz13 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62153

"A Kishegy lábánál a ravazdi út kimenő szakaszára is épült kezdetben egy, majd két házsor, az Arany János utca, melynek alsó végén áll a mintegy száz éven át termelő, de napjainkban bezárt Téglagyár. A gyáralapító Paschkesz Sámuel volt, tőle 1928-ban a Szent Benedek-rend vásárolta meg. 1948-ban állami tulajdonba került, az 1989 utáni privatizáció során pedig az osztrák Wienerbergerébe."

Pannonhalma városunk története.

Előzmény: WattieNo1 (62150)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.25 0 0 62152

:)

Előzmény: Szabolcs69H (62151)
Szabolcs69H Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62151

Járunk hát, téglatalálkozóra :) 

 

Előzmény: adolf2107 (62142)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62150

Akkor még egy kis érdekesség.

 

Az utóbbi időben már felírom a fotók mellé, hogy honnan van az infó.

Paschkesz Samu mellett az 1897-1921 évszámok voltak. Nem tudom honnan szedtem!

Próbáltam rákeresni a neten és találtam némi érdekességet:

 

"Paskesz Samu pannonhalmi téglagyáros"

 

Ez több szempontból is érdekes!

- Hasonló a nevük

- Azonos a téglajelük

- Paschkesz cége 1919-ben szűnt meg Győrszentmártonban, Paskesz viszont csak 1965-ben (vagy azután) kezdhette meg a téglagyártást.  ...Pannonhalmán.

 

:)

Előzmény: epitesz13 (62137)
Rovart Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62149

Az info. elszáll a tégla megmarad. Most megvan mindkettő.☺☺

 

Ezt a darabot biztos, hogy Sárkeresztesen találtam, mégsem tudok róla semmit.

De nagyon szeretnék. ☺

 

Előzmény: WattieNo1 (62148)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62148

Vagy csak nem figyeltél oda.  :)

Fgondnok és én osztogattunk ilyet (60522)

Előzmény: Rovart (62147)
Rovart Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62147

Biztos, hogy információ nélküli cseredarab. :-(

Előzmény: B-csabi (62141)
atis68 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62146

Szia!

 

Jött, ment.

Előzmény: adolf2107 (62140)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62145

:)

                      

 

 

            mélyedésben domború                                "domborodásban mély"

                                   

:)

Előzmény: epitesz13 (62137)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62144

Erre most lehet, hogy nem kellene reagálnom, de te kezdtél provokálni! (lásd: 62126)

Nyilvánvaló kötözködés mert:

1. Azonnal javítottam az elírást!

2. Egy évvel ezelőtt te magad közölted velem a helyes megfejtést.

 

Tehát ezt a "mit írjak a címkére" szöveget szerintem hagyd, mert már kezd nevetségessé válni.

Előzmény: B-csabi (62136)
adolf2107 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62143

Helló Mindenki !

 

Perkáta :

 

 

 

adolf2107 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62142

Akkor ti most jártok ?

Előzmény: Szabolcs69H (62129)
B-csabi Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62141

én Bácsalmáson leltem ilyet de még nem tudok ki fia borja,neked honnan van?

Előzmény: Rovart (62138)
adolf2107 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62140

Helló Atis !

 

Küldtem , ment ?

Előzmény: atis68 (62139)
atis68 Creative Commons License 2017.03.24 0 1 62139

Szia!

 

Köszi. Amúgy a 20-as SZT-re került a neved (ha megfelel). 

Előzmény: WattieNo1 (62114)
Rovart Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62138

Szeretném a segítségeteket kérni. Kinek a jelét hordozza ez a tégla?

 

epitesz13 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62137

Paschkesz Samu 1895-ben Garthán kezdte tevékenységét, mint fakereskedő ezt a ténykedését 1914-ig folytatta, mikor is megszüntette a cégét.

 

1904-ben a Pataházi téglagyár Deutsch és Társai cégben főtelep: Györrévfalu – Pataháza szerepel mint beltag a cég jegyzésére és üzletvezetésre kizárólagosan neki van joga. Weil Rezső kültag 1913-ban elhalt, vagyoni illetőségét az örökösöktől Paschkesz Samu beltag váltotta magához. Ezen társaság megszűnt.

 

1904-ben Paschkesz Samu gőztéglagyáros Győrszentmártonban.

 

1906-ban Győrmegyei első gőztéglagyár Paschkesz Samu. Főtelep: Gyrörszentmárton

1919-ben szűnik meg a Győr-megyei első gőztéglagyár Paschkesz Samu néven jegyzett cég.

 

Akkor még egy kis érdekesség.

1911-02-08-án Székely J. Jenő, MÁV. mérnök, eljegyezte Rosenberg (Paschkesz) Jolánkát, Paschkesz Samu téglagyáros nevelt leányát Győrött.

Előzmény: WattieNo1 (62120)
B-csabi Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62136

Kösz..megnézem,viszont ezt a Hrassalkovich témát szerintem hagyd,kezd nevetségessé válni a dolog,olyan ez mint régen amikor ment a tévében a Sandokan,mindenki azt nézte aztán egy év múlva már gáz volt :-)

Előzmény: WattieNo1 (62135)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62135

Hrassalkovich, Pannonhalma

(Facebook 2015 július 30. Az F-betűs albumban keresd!)

Előzmény: B-csabi (62126)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62134

Szia, Setra után szabadon, ha nem lesz téglád, egy jó szó is megteszi cserének. :)

Előzmény: Rodnás2 (62125)
hb-tatus Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62133

szia, nálam is lesz "jó szóért elvihető cseretégla", hogy egy köztünk élő klasszikust idézzek - ha elfogadod

(meg ilyen lesz a tombolatárgyak között is)

Előzmény: F Tukári Péter (62117)
WattieNo1 Creative Commons License 2017.03.24 0 0 62132

Ne haragudj, hogy leírom,  de elkerülte figyelmedet az 62123 hsz. Ne értsd félre, ez nem kritika, bárkivel megeshet. (Ugyanis azonnal javítottam a hülyeségemet!)

Előzmény: dibidondiego (62128)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!