Keresés

Részletes keresés

spiroslyra Creative Commons License 2008.09.15 0 0 67

Theophanes Confessor Chronogr. : Chronographia : Page 3, line 1t

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΤΩΝ ΦΚΗʹ
ΑΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΥΙΟΥ ΑΥΤΟΥ· ΤΟΥΤ' ΕΣΤΙΝ
ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΨΟΖʹ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΩΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΕʹ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ, ΚΑΤΑ ΔΕ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΣΤΚΑʹ.
Ὁ μὲν μακαριώτατος ἀββᾶς Γεώργιος, ὁ καὶ σύγκελλος γεγονὼς
Ταρασίου, τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, ἐλλόγι-
μος ἀνὴρ καὶ πολυμαθέστατος ὑπάρχων πολλούς τε χρονογράφους
καὶ ἱστοριογράφους ἀναγνοὺς καὶ ἀκριβῶς τούτους διερευνησάμενος,
σύντομον χρονογραφίαν ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Διοκλητιανοῦ, τοῦ βασι-
λέως Ῥωμαίων καὶ διώκτου τῶν Χριστιανῶν, ἀκριβῶς συνεγράψατο,
τούς τε χρόνους ἐν πολλῇ ἐξετάσει ἀκριβολογησάμενος καὶ τὰς τού-
των διαφωνίας συμβιβάσας καὶ ἐπιδιορθωσάμενος καὶ συστήσας ὡς
οὐδεὶς ἄλλος τῶν πρὸ αὐτοῦ, τάς τε τῶν ἀρχαίων βασιλέων παντὸς
ἔθνους πολιτείας τε καὶ τοὺς χρόνους ἀναγραψάμενος καὶ κατὰ τὸ
ἐφικτὸν αὐτῷ τοὺς ἀρχιερεῖς τῶν μεγάλων καὶ οἰκουμενικῶν θρόνων,
Ῥώμης τε, φημί, καὶ Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλεξανδρείας τε καὶ
Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, τούς τε ὀρθοδόξως τὴν ἐκκλησίαν
ποιμάναντας καὶ τοὺς ἐν αἱρέσει λῃστρικῶς ἄρξαντας καὶ τοὺς τού-
των χρόνους ἀκριβῶς ἐνέταξεν. ἐπεὶ δὲ τὸ τέλος τοῦ βίου τοῦτον
κατέλαβε καὶ εἰς πέρας ἀγαγεῖν τὸν ἑαυτοῦ σκοπὸν οὐκ ἴσχυσεν,
ἀλλά, καθὼς προέφημεν, μέχρι Διοκλητιανοῦ συγγραψάμενος τὸν
τῇδε βίον κατέλιπε καὶ πρὸς κύριον ἐξεδήμησεν ἐν ὀρθοδόξῳ πίστει,
ἡμῖν, ὡς γνησίοις φίλοις, τήν τε βίβλον ἣν συνέταξε καταλέλοιπε
καὶ ἀφορμὰς παρέσχε τὰ ἐλλείποντα ἀναπληρῶσαι. ἡμεῖς δὲ τὴν
ἑαυτῶν ἀμαθίαν οὐκ ἀγνοοῦντες καὶ τὸ στενὸν τοῦ λόγου παρῃτού-
μεθα τοῦτο ποιῆσαι, ὡς ὑπὲρ ἡμᾶς τὴν ἐγχείρησιν οὖσαν. αὐτὸς
δὲ πολλὰ παρακαλέσας ἡμᾶς μὴ ὀκνῆσαι καὶ ἀτέλεστον καταλιπεῖν
τὸ ἔργον ἐβιάσατο ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν. διὸ καὶ ἀναγκασθέντες διὰ
τὴν τούτου ὑπακοήν, εἰς τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς ἐγχειρήσαντες κόπον οὐ τὸν
τυχόντα κατεβαλόμεθα. πολλὰς γὰρ βίβλους καὶ ἡμεῖς ἐκζητήσαντες
κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν καὶ ἐρευνήσαντες τόδε τὸ χρονογραφεῖον ἀπὸ
Διοκλητιανοῦ μέχρι τῆς βασιλείας Μιχαὴλ καὶ Θεοφυλάκτου, τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ, τάς τε βασιλείας καὶ τοὺς πατριάρχας καὶ τὰς τούτων
πράξεις σὺν τοῖς χρόνοις κατὰ τὸ δυνατὸν ἡμῖν ἀκριβῶς συνεγραψά-
μεθα, οὐδὲν ἀφ' ἑαυτῶν συντάξαντες, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀρχαίων ἱστοριο-
γράφων τε καὶ λογογράφων ἀναλεξάμενοι ἐν τοῖς ἰδίοις τόποις τε-
τάχαμεν ἑκάστου χρόνου τὰς πράξεις, ἀσυγχύτως κατατάττοντες· ἵνα
εἰδέναι ἔχωσιν οἱ ἀναγινώσκοντες ἐν ποίῳ χρόνῳ ἑκάστου βασιλέως ποία
πρᾶξις γέγονεν, εἴτε πολεμική, εἴτε ἐκκλησιαστική, εἴτε πολιτική, εἴτε
δημώδης, εἴτε τις ἑτέρα. οὐ γὰρ μικρὰν ὠφέλειαν, ὡς οἶμαι, καρποῦται
τῶν ἀρχαίων τὰς πράξεις ἀναγινώσκων. εἴ τις δέ τι ἐν τούτῳ τῷ ὁ
πονήματι ἡμῶν ὀνησιφόρον εὕροι, τὴν πρέπουσαν τῷ θεῷ εὐχαριστίαν
ἀποδώσῃ καὶ ἡμῖν τοῖς ἀμαθέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς διὰ τὸν κύριον
ὑπερεύξηται· καὶ εἴ τι ἐλλεῖπον εὕροι, τῇ ἀμαθίᾳ ἡμῶν τοῦτο λο-
γίσηται καὶ τῇ ἀργίᾳ τοῦ χαμερποῦς νοὸς ἡμῶν· καὶ συγγνώσεται
ἡμῖν διὰ τὸν κύριον. φίλον γὰρ θεῷ τὸ κατὰ δύναμιν.


THEOPHANES CONFESSOR Chronogr.
vel Theophanes Homologetes, vel Theophanes Megaloagrius, vel Theophanes
Isaacius
(A.D. 8­9: Constantinopolitanus, Samothracenus)


Chronographia, ed. C. de Boor, Theophanis chronographia, vol. 1.
Leipzig: Teubner, 1883
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.15 0 0 66
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.15 0 0 65

 

 

Próbálok levadászni a netről képrombolást érintő írásokat, a tanulmányban olvasható Niceai Theophanész a XIV. században élt. 

 

A képrombolás  máig aktuális téma az orthodox egyházban. (pl. Koszovóban is megtörtént, nem is olyan régen...)

 

 ( Majd megpróbálok utána járni a témának egy orthodox ismerősömnél is.)

 

http://www.atanaz.hu/foisk/athanaz/atan03/ata3_8.htm

Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.15 0 0 64
Előzmény: spiroslyra (55)
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.15 0 0 63

 

Folytatom A bizánci irodalom kistükre c. könyv alapján a jegyzetelést:

 

Theophanész (IX. sz.)

 

Az orthodox egyház a Hitvalló (Confessor) címet adományozta neki, és besorolta szentjei közé.

  Miként maga Theophanész tájékoztat bennünket, Khronographiá-ját barátja, Georgiosz Szünkellosz útmutatása szerint írta. Geórgiosz Szünkellosz (meghalt a IX. század elején) volt a szerzője a Khonographiai válogatás (Eklogé Khronographiasz)

című műnek, amelyik a "világ teremtésénél" kezdi az események elbeszélését, és egészen Diocletianus uralkodásának kezdetéig jut el (284). Theophanész pontosan ennél az évnél kezdi művét, és egészen I. Mikhaél (az úgynevezett Rangave) bukásáig (813) jut el. A történelmi eseményket - Szünkellosz példáját követve - ő is időrendi sorrendben meséli el.

  Műve megírásakor forrásként használta fel a IV., V. és VI. század történészeinek munkásságát. Ami viszont a VII. és VIII. századot illeti, minden valószínűség szerint néhány, fenn nem maradt forrást használt fel. Feltételezhető, hogy olyan alkotásokat is használt forrásként, amelyeket a képrombolók írtak. A VIII. század végének és a IX. század elejének eseményeiről személyes ismeretei szolgáltak forrásul. Theophanész - fanatikus orthodox és képtisztelő lévén- erősen elfogult, és tele van előítéletekkel. Művét a szerzeteseknek, valamint ahozzá hasonló gondolkodásmódú embereknek szánta. Nem rendelkezik sem különösebb képzettséggel, sem történelemérzékkel.

  Műve azonban pótolhatatlan értékű, mégpedig azért, mert:

 

a. forrásként használta fel a VII. és VII. század ismeretlen történelmi műveit

 

b. mivel a képrombolás korszakával egyidőben élt, annak - noha elfogult vele szemben - legfőbb forrását jelenti

 

c. művének népies stílusa és népies szerkesztése összekapcsolja Malalasz Khronographiá-jának hagyományával. Ő jelenti a példát a következő évszázadok számára a khnographiára és annak népies stílusára vonatkozóan - és ezáltal a legmélyebb hatást gyakorolta az egész bizánci történetírásra. Még a IX. században lefordítják latinra. Ettől kezdve jelentős hatást gyakorolt nyugaton is; másrészt jelentős befolyást fejt ki az ószláv irodalom egészére.

 

 

 

 

 

 

Jürgen988 Creative Commons License 2008.09.15 0 0 62
ΑΝΝΑ ΚΟΜΝΗΝΗ

ΑΛΕΧΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΥΝ ΤΕῼ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΝΑΚΤΑ
ΚΥΡΟΝ ΑΛΕΞΙΟΝ ΤΟΝ ΚΟΜΝΗΝΟΝ
ΠΟΝΗΘΕΝ
ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
Ο ΚΑΙ ΕΚΛΗΘΗ ΑΛΕΞΙΑΣ ΠΑΡ`ΑΥΤΗΣ.

Α. Ῥέων ὁ χρόνος ἀκάθεκτα καὶ ἀεί τι κινούμενος παρασύρει καὶ παραφέρει πάντα τὰ ἐν γενέσει καὶ ἐς βυθὸν ἀφανείας καταποντοῖ ὅπου μὲν οὐκ ἄξια λόγου πράγματα, ὅπου δὲ μεγάλα τε καὶ ἄξια μνήμης, καὶ τά τε ἄδηλα φύων κατὰ τὴν τραγῳδίαν καὶ τὰ φανέντα ἀποκρυπτόμενος. [...]

ANNA KOMNÉNÉ

ALEXIASZ

KÖNYV ISTEN SEGEDELMÉVEL
A MAGASSÁGOS ALEXIOSZ KOMNÉNOSZ CSÁSZÁR TETTEIRŐL,
FÁRADTSÁGOS MUNKA
LÁNYÁTÓL, AZ Ő HERCEGNŐJÉTŐL,
BÍBORBANSZÜLETETT ANNA CSÁSZÁRNŐTŐL,
ÉS AZ ALEXIASZ ELMONDATOTT TŐLE [ti. Annától].

I. Folyván az idő ellenállhatatlan és örökké mozgó valami, elragad és elvisz minden teremtett dolgot, és a homály mélységébe taszít, itt nem jelentősek az elbeszélések tárgyai, ott viszont nagyok, és megvan az emlék értéke is; és amely az ismeretlen dolgokat felhozza, a tragédia szerint, a láthatókat meg elrejti. [...]
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.15 0 0 61

''Passuth László gyönyörű, bár a szöveghűséggel itt-ott hadilábon álló fordításában...''
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.15 0 0 60

# Komnena Anna (Szerző)
Alexias, , , Bp, (1943) 128 p.
Tárgykör: V.1.a Bizánciak
Rekordazonosító: Bo03100900# PASSUTH LÁSZLÓ (Fordító)
Alexias, , , Bp, (1943) 128 p.
Tárgykör: V.1.a Bizánciak
Rekordazonosító: Bo03100900

spiroslyra Creative Commons License 2008.09.15 0 0 59
# GYÓNI MÁTYÁS (Szerző)
A paristrioni «államalakulatok» ethnikai jellege. Archaizáló népnév és ethnikai valóság Anna Komnene Alexiasában, M. Tört.-tud. int. Évk., , , (1942) 89-177 p.
Tárgykör: V.1.a Bizánciak
Rekordazonosító: Bo03101000# GYÓNI MÁTYÁS (Szerző)
Zur Frage der rumänischen Staatsbildungen im XI. Jahrhundert in Paristrion. Archaisierende Volksnamen und ethnische Wirklichkeit in der «Alexias» von Anna Komnene, AECO, , , 9 (1943) 83-188 p.
Tárgykör: V.1.a Bizánciak
Rekordazonosító: Bo03101100# GYÓNI MÁTYÁS (Szerző)
Egy vlách falu neve Anna Komnene Alexiasában, EPhK, , , 71 (1948) 22-30 p.
Tárgykör: V.1.a Bizánciak
Rekordazonosító: Bo03101200
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.15 0 0 58
Book Anna of Byzantium /
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna,
Publication: New York : Delacorte Press, 1999
Document: English : Book : Fiction : Elementary and junior high school
Libraries Worldwide: 1010
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
2. Book The Alexiad of Anna Comnena.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, E. R. A.
Publication: Baltimore, Penguin Books 1969
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 413
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
3. Book Anna of Byzantium /
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna,
Publication: New York : Laurel-Leaf Books, 2000
Document: English : Book : Fiction : Elementary and junior high school
Libraries Worldwide: 348
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
4. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena, being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: New York, Barnes & Noble 1967, 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 300
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
5. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena: being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D.;
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth,
Publication: London, Routledge & K. Paul, 1967
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 146
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
6. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena, being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D.,
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London, K. Paul, Trench, Trubner & Co. 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 116
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
7. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena : being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: New York : AMS Press, 1978, 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 94
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
8. Book The Alexiad of Anna Comnena /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, E. R. A.
Publication: Harmondsworth, Eng. : Penguin, 1979, ©1969
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 74
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
9. Book The Alexiad /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, E. R. A.
Publication: London ; New York : Penguin Books, 2003
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 71
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
10. Book Annae Comnenae, Porphyrogenitae, Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,
Publication: Lipsiae : In aedibus B.G. Teubneri, 1884
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 67
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
Book Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI-XIII : ein Beitrag zur Erschliessung der byzantinischen Umgangssprache /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hunger, Herbert,
Publication: Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenchaften, 1981
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 66
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
12. Book Annae Comnenae Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reinsch, Diether.; Kambylis, Athanasios., and others
Publication: Berolini [Berlin] ; et Novi Eboraci [New York] : W. de Gruyter, 2001
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 63
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
13. Book Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118) /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris : Les Belles lettres, 1967-1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 49
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
14. Book Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118)
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris, Société d'édition "Les Belles lettres", 1937-1945
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 47
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
15. Book Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118)
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris, Société d'édition "Les Belles lettres", 1937-1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 45
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
16. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London ; New York : Kegan Paul, 2003
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 29
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
17. Book Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reinsch, Diether.
Publication: Köln : DuMont Buchverlag, 1996
Document: German : Book
Libraries Worldwide: 28
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
18. Book Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reinsch, Diether.
Publication: Berlin ; New York : W. de Gruyter, 2001
Document: German : Book
Libraries Worldwide: 28
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
19. Book Aleksiada.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Li︠u︡barskiĭ, I︠A︡. N.
Publication: Moskva, Nauka, Glav. red. vostochnoĭ lit-ry, 1965
Document: Russian : Book
Libraries Worldwide: 28
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
20. Book Annae Comnenae Alexiadis libri XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Schopenus, Ludovicus,; Reifferscheid, August,, and others
Publication: Bonnae : Weber, 1839-1878
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 23
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
21. Book Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Berolini ; Novi Eboraci : De Gruyter, 2001
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book
Libraries Worldwide: 20
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
22. Book Alexias,
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,
Publication: Lipsiae, B.G. Teubner, 1884
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 19
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
23. Book The Alexiad /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, E. R. A.,
Publication: London : Penguin, 2004
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 19
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
24. Book Recueil des historiens des croisades: historiens grecs /
Author: Acominatus, Nicetas,; Comnena, Anna,
Publication: Paris : Imprimerie nationale, 1875-1881
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book
Libraries Worldwide: 18
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
25. Book Princesses Byzantines. La très pieuse Irène.
Author: Adam, Paul, 1862-1920.; Comnena, Anna,
Publication: Paris, Firmin-Didot et cie, 1893
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 17
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
26. Book Annae Comnenae Alexiadis libri XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines, Pierre,; Du Cange, Charles Du Fresne,
Publication: Bonnae : Impensis Ed. Weberi, 1839-1878
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 15
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
27. Book Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Athēna : Ekdoseis Agra, 1990-
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book
Libraries Worldwide: 11
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
28. Book Alexiade : règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118. Tome 3, Livres XI-XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1989
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 11
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
29. Book Alexiadis libri XV. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Schopenus, Ludovicus,; Reifferscheid, August,, and others
Publication: Bonnae : E. Weber, 1839
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 11
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
30. Book Alexiade : règne de l'empereur Alexis Ier Comnène (1081-1118). T. IV : Index par Paul Gauthier /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Gauthier, Paul,
Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 8
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
31. Book Alexiade : règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118. Tome 1, Livres I-IV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1967
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 7
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
32. Book Alexiade : règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118. Tome 2, Livres V-X /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1967
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 7
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
33. Book Alexiade : règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118. Tome 3, Livres XI-XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,
Publication: Paris : Les Belles Lettres, 1945
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
34. Book Alexiados libri VIII. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,
Publication: Augustae Vindelicorum : Ad insigne pinus., 1610
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
35. Book Aleksjada. Z jȩzyka greckiego przełożył, wstȩpem i przypisami opatrzył Oktawiusz Jurewicz.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Jurewicz, Oktawiusz,
Publication: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk, 1969-
Document: Polish : Book
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
36. Book Annae Comnenae ... Alexias; sive de rebus ab Alexio imperatore vel eius tempore gestis libri quindecim; e Bibliotheca Barberina nunc primum editi et à Petro Possino ...
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,; Poussines, Pierre,
Publication: Parisiis, e Typographia Regia, 1651
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
37. Book Annae Comnenae Alexiadis libri XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Schopenus, Ludovicus,; Reifferscheid, August,, and others
Publication: [Athēnai : Spanos, 1959
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
38. Book Corpus scriptorum historiae byzantinae.
Author: Niebuhr, Barthold Georg,; Joannes,, and others
Publication: Bonnae, impensis E. Weberi, 1828-1897
Document: Latin : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 5
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
39. Book Annēs tēs Komnēnes Porphērogennēntou Kaisarissēs Alexias = Annae Comnenae Porphyrogenitae Caesarissae Alexias, sive, De rebus ab Alexio Imperatore vel ejus tempore gestis, libri quindecim /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines, Pierre,; Hoeschel, David,, and others
Publication: Venetiis : Ex typographia B. Javarina, 1729
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 4
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
40. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena : being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: London : Kegan Paul, 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 4
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
41. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena : being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: London : Kegan Paul International, 2003
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 4
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
42. Book La Alexiada /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Sevilla : Editorial universidad de Sevilla, 1989
Document: Spanish : Book
Libraries Worldwide: 4
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
43. Book La precrociata di Roberto il Guiscardo; pagine dall'Alessiade,
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Impellizzeri, Salvatore,
Publication: Bari, Dedalo, 1965
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 4
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
44. Book Euthymiou tou Zigabenou ta euriskomena panta = Euthymii Zigabeni opera quæ reperiri potuerunt omnia /
Author: Zigaberus, Euthymius.; Migne, J.-P.; Comnena, Anna,
Publication: [Lutetiæ Parisiorum] : Excudebatur et venit apud J.-P. Migne editorem, 1864-1898
Document: Multiple languages : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
45. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London : K. Paul, Trench, Trubner & Co., 1928, ?
Document: English : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
46. Book Anna Komnenas Alexiade /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: København : Karl Schønberg, 1879-1882
Document: Danish : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
47. Book Anna Komnenas värld : Bysans på 1100-talet /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Linnér, Sture,
Publication: Stockholm : Atlantis, 1993
Document: Swedish : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
48. Book Alexiad : Anadolu'da ve Balkan Yarımadasıʼnda İmparator Alexios Komnenos dönemi'nin tarihi Malazgi̇rt'i̇n sonrası /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Umar, Bilge.
Publication: İstanbul : İnkilâp Ki̇tabevi̇, 1996
Document: Turkish : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
49. Book Alexaide : règne de l'empereur Alexis I. Comnène (1081-1118) /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Paris : Société d'Edition les Belles Lettres, 1967-1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
50. Book Annae Comnenae, Porphyrogenitae, Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,
Publication: Lipsiae : Teubneri, 1989, 1884
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
51. Book [Alexiados libri VIII de rebus a patre gestis ...
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Alexius; Hoeschel, David,
Publication: Augustae Vindelicorum, Ad insigne Pinus, 1610
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
52. Book Histoire de l'empereur Alexis.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Paris, 1685
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
53. Book Euthymiou tou Zigavenou ta heuriskomena panta = Euthymii Zigabeni opera quæ reperiri potuerunt omnia /
Author: Euthymius, Zigabenus.; Migne, J.-P; Comnena, Anna,
Publication: [Paris] : apud J.-P. Migne editorem, 1864-1865
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
54. Book Ta heuriskomena panta /
Author: Euthymius, Zigabenus.; Comnena, Anna,
Publication: Lutetiæ Parisiorum : J.-P. Migne, 1864-1898
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 3
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
55. Book Sokrashchennoe skazanie o di︠e︡lakh t︠s︡ari︠a︡ Aleksi︠e︡i︠a︡ Komnina.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: S. Peterburg [V Tip. Departamenta Ydi︠e︡lov] 1895-
Document: Russian : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
56. Book Alexias / Annēs Komnēnēs ; metaphrasis /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: [Athens] : Hellēnikos Ekdotikos Organismos, 1970s
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
57. Book Alexias,
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,
Publication: Lipsiae, B.G. Teubner, 1884
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
58. Book Alexiade : Oversat fra græsk og forsynet med historisk indledning og anmærkninger af O.A. Hovgård, udgivet ved H.H. Lefolii.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: København : Karl Schønberg, 1879-1880
Document: Danish : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
59. Book Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Kōnstantopoulos, Nik. K.
Publication: En Athēnais : Epistēmonikē Hetaireia tōn Hellēnikōn Grammatōn "Papyros", 1938
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
60. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena : being a history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London : K. Paul, Trench, Trubner, 1976, 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
61. Book Alexiados libri VIII. ab Anna Comnena de rebvs a patre gestis scripti. Nunc primùm à Dauide Hœschelio ... editi.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,
Publication: Avgvstae Vindelicorvm : Ad insigne Pinus ..., 1610
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
62. Book Alexiade (règne de l'empereur Alexıs ı Comnène, 1081-1118) : Texte établi et traduit par Bernard Leib.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Paris, : Société d'édition "Les Belles lettres," 1937-1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
63. Book Vizantiiskie istoriki : perevedennye s grecheskago pri S.Peterburgskoi Dukhovnoi akademii.
Author: Karpov, Vasilii Parfentʹevich.; Comnena, Anna, Corp Author: Leningradskai︠a︡ dukhovnai︠a︡ akademīi︠a︡.
Publication: S.Peterburg : V. Tip. Departamenta Udelov, 1859
Document: Russian : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
64. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena, being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: London, K. Paul, Trench, Trubner, 1928
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
65. Sound Recording Anna of Byzantium
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna, Publication: Louisville, KY : American Printing House for the Blind, 2000
Document: English : Sound Recording : Non-music : Fiction : Juvenile audience : Cassette tape Cassette tape
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
66. Sound Recording Anna of Byzantium
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna, Publication: Southfield, Mich. : Readings for the Blind, 2006
Document: English : Sound Recording : Non-music : Fiction : Elementary and junior high school : Cassette tape Cassette tape
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
67. Book L'Alessiade /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Rossi.
Publication: Milano : P.A. Molina, 1846-1849
Document: Italian : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
68. Sound Recording Anna of Byzantium
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna, Publication: Princeton, N.J. : Recording for the Blind & Dyslexic, 2007
Document: English : Sound Recording : Non-music : Fiction : Elementary and junior high school : Compact disc Compact disc
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
69. Book Anna of Byzantium /
Author: Barrett, Tracy, 1955-; Comnena, Anna,
Publication: New York : Dell Laurel Leaf, 2000, 1999
Document: English : Book : Fiction
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
70. Book Aleksiada /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Li︠u︡barskiĭ, I︠A︡. N.
Publication: Sankt-Peterburg : Izd-vo "Aleteĭi︠a︡", 1996
Document: Russian : Book
Libraries Worldwide: 2
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
71. Book Alexiadis libri XV.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Alexius; Schopenus, Ludovicus,, and others
Publication: [Athens, Spanos, 1964, 1836
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
72. Book Alexiade. Règne d l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118. Texte établi et traduit par Bernard Leib.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard,; Gautier, Paul.
Publication: Paris Société d'édition Les Belles lettres 1967-1976
Document: French : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
73. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena : being the history of the reign of her father, Alexius I, emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: New York : Kegan Paul, 2003
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
74. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London : K. Paul, Trench, Trubner, 1928
Document: English : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
75. Book The Alexiad of Anna Comnena
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, E. R. A.
Publication: Harmondsworth, Eng. ; Baltimore : Penguin Books, 1969
Document: English : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
76. Book [Annēs tēs Komnēnēs, Porphyrogennētou Kaisarissēs Alexias]. = Annæ Comnenæ Porphyrogenitæ Cæsarissæ Alexias, siue De rebus ab Alexio Imperatore vel eius tempore gestis, libri quindecim. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines, Pierre,; Hoeschel, David,, and others
Publication: Parisiis, : E Typographia Regia., 1651
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
77. Sound Recording The Alexiad of Anna Comnena
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Gaze, Jean.; Sewter, Edgar Robert Ashton, Publication: [Melbourne : Royal Victorian Institute for the Blind Tertiary Resource Service], 1986
Document: English : Sound Recording : Non-music : Cassette tape Cassette tape
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
78. Book [Annēs tēs Komnēnēs Alexias]. = Annæ Comnenæ Porhyrogenitæ Cæsarissæ Alexias, sive De rebus ab Alexio imperatore vel ejus tempore gestis, libri quindecim. /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Du Cange, Charles Du Fresne,; Hoeschel, David,, and others
Publication: Venetiis : Ex typographia Bartholomæi Javarina., 1729
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
79. Book Euthymii Zigabeni opera quæ reperiri potuerunt omnia juxta varias editiones Lipsiensem nempe Christ. Frid. Matthaei, Anthimi Tergobystensem, Ant. Bongiovanni Venetam, Nicolai Fogginii Romanam, typis repetita
Author: Euthymius, Zigabenus.; Migne, J.-P.; Comnena, Anna,
Publication: Turnhout Brepols 2003
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
80. Book Recueil des historiens des croisades historiens grecs /
Author: Choniates, Nicetas,; Comnena, Anna,
Publication: Paris : Imprimerie Nationale, 1875-1881
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
81. Book Annæ Comnenæ Alexias, sive de rebvs ab Alexio Imperatore vel eivs tempore gestis, libri qvindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primùm editi, et à Petro Possino Latinâ interpretatione, glossario, t notis illustrati... vnà cum Sinnamo continuatore Annæ, et aliis quibusdam ad Alexiadem spectantibus. Accesserunt præfationes ac notæ Davidis Hoeschelii...
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Parisiis, 1651
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
82. Book Aleksjada /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Jurewicz, Oktawiusz.
Publication: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
Document: Polish : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
83. Book Annae Comnenae, Porphyrogenitae, Alexias /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,
Publication: Lipsiae : Teubner, 1884
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
84. Book Annēs tēs Komnēnēs ... Alexias ... Annæ Comnenæ ... Alexias : sive De rebus ab Alexio imperatore vel eius tempore gestis, libri quindecim /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Publication: Parisiis : E typographia regia, 1651
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
85. Book Annēs tēs Komnēnēs, porphyrogennētoy Kaisarissēs Alexias = Annae Comnenae prophyrogenitae Caesarissae Alexias, sive de rebvs ab Alexio imperatore vel iuvs tempore gestis, libri quindecim /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines, Pierre.; Cinnamus, Joannes., and others
Publication: Parisiis : E Typographia Regia, 1651
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
86. Book The Alexiad of Anna Comnena /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Sewter, Edgar Robert Ashton,
Publication: Harmondsworth, Middlesex : Penguin Books, 1967
Document: English : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
87. Book Annae Comnenae ... Alexias; De rebus ab Alexio imperatore vel eius tempore gestis libriquindecim; e Bibliotheca Barberina nunc primum editi et à Petro Possino latinà interpretatione, glossario e notis illustrati è quibus glossarium nunc datur ...
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,; Poussines, Pierre,
Publication: Parisiis, E Typographia regia, 1961
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
88. Book Annae Comnenae Alexiadis libri XV /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Reifferscheid, August,; Poussines, Pierre,, and others
Publication: [Athēna : Editions "Spanos", 1970, 1839
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
89. Book ... Alexias, sive de rebus ab Alexio Imperatore vel eius tempore gestis, libri quindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primùm editi, et à Petro Possino ... Latinâ interpretatione, glossario, et notis illustrati ... Accesserunt praefationes ac notae Davidis Hoeschelii Augustani ex editione anni MDCX.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,
Publication: Parisiis, 1651
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
90. Article Epigrammata.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Article
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
91. Book Annēs Tēs Komnēnēs Porphērogennētu [sic!, recte Porphyrogennētu] Kaisarissēs Alexias. Annæ Comnenæ Porphyrogenitæ Cæsarissæ Alexias, Sive De Rebus Ab Alexio Imperatore Vel Ejus Tempore Gestis, Libri Quindecim. E Bibliotheca Barberina nunc primum editi, Et a Petro Possino ... Latina Interpretatione, Glossario, et Notis illustrati, una cum Sinnamo Continuatore Annæ, et aliis quibusdam ad Alexiadem spectantibus. Accesserunt Præfationes ac Notæ Davidis Hoeschelii ..., ex Editione anni MDCX. itemque Notæ Historicæ [et] Philologicæ Caroli Du-Fresne [et] c.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines, Pierre,; Hoeschel, David,, and others
Publication: Venetiis, 1729
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
92. Book [Alexias sive] historia Constantinopolitana, imperatorum prientalium et occidentalium, ab anno MLXXX. vel circiter, res gests complectens. Ex Augustana Greca bibliotheca. [Edidit David Hoeschelius].
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Hoeschel, David,
Publication: Augustae Vindelicorum, 1618
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
93. Book Alexiade (règne de l'empereur Alexis I Comnène, 1081-1118)
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Leib, Bernard.
Publication: Paris : Société d'édition "Les Belles lettres", 1937-1945
Document: French : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
94. Book Scriptores græci bellorum a Francis Dei signa sequentibus in Syria susceptorum.
Author: Miller, E.; Hase, Charles Benoît,, and others
Publication: [Paris, Imprimerie nationale, 1875-1881
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
95. Book Alexias, sive De rebus ab Alexio imperatore vel ejus tempore gestis, libri quindecim /
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Poussines.
Publication: Venetiis, 1729
Document: Latin : Book
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
96. Book Ta heuriskomena panta /
Author: Euthymius, Zigabenus.; Comnena, Anna,
Publication: Lutetiæ Parisiorum J.-P. Migne 1864-1898
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book : Microform Microform
Libraries Worldwide: 1
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
97. Book Alexias : Car. du Fresnii du Cangii notis illustrata.
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Migne, J.-P.
Publication: [Paris], 1864
Document: Greek, Modern [1453- ] : Book

More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
98. Book The Alexiad of the Princess Anna Comnena being the history of the reign of her father, Alexius I, Emperor of the Romans, 1081-1118 A.D.,
Author: Comnena, Anna, b. 1083.; Dawes, Elizabeth A. S.
Publication: London, K. Paul, Trench, Trubner, 1928
Document: English : Book : Microform Microform

More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
99. Book Recueil des historiens des croisades. Historiens grecs /
Author: Choniates, Nicetas,; Comnena, Anna,
Publication: Paris : Imprimerie nationale, 1875-1881
Document: Greek, Ancient [to 1453] : Book

More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Get This Item See more details for locating this item
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 57
Hellenike Patrologia =
(Patrologia graeca) /

J-P q (Jacques-Paul) Migne; Ioannes K Diotes
1987- 1 Ekdose en Helladi.
Greek, Modern [1453- ] Book Book v. : ill., tables ; 26 cm.
Athenai : Kentron Paterikon Ekdoseon (KE. P.E.),
Get This Item
# Availability: Check the catalogs in your library. Libraries worldwide that own item: 13
# External Resources: Link to external web site Cite This Item
Find Related
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Find Items About: Patrologiae cursus completus (37)
Title: Hellenike Patrologia =
(Patrologia graeca) /
Author(s): Migne, J-P. q (Jacques-Paul),; 1800-1875.
Diotes, Ioannes K.
Publication: Athenai : Kentron Paterikon Ekdoseon (KE. P.E.),
Edition: 1 Ekdose en Helladi.
Year: 1987-
Description: v. : ill., tables ; 26 cm.
Language: Greek, Modern [1453- ]; Greek and Latin in double columns.
SUBJECT(S)
Descriptor: Christian literature, Early -- Greek authors.
Christian literature, Latin (Medieval and modern)
Fathers of the church, Greek.
Note(s): Added features of the Greek edition are: an informative commentary in each volume; analytical contents of the volume taken from Dorotheos Scholarios Key to patrology and to byzantine authors./ Facsimile of the 1857 Paris first edition./ Includes indexes.
Class Descriptors: LC: BR60.A6
Other Titles: Patrologiae cursus completus. Series Graeca. Latin & Greek; Patrologia graeca
Responsibility: J.-P. Migne ; genike epimeleia tes Hellenikes Ekdoseos Ioannou K. Diote.
Document Type: Book
Entry: 19871106
Update: 20080319
Accession No: OCLC: 16949014
Database: WorldCat
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 56

Corpus scriptorum historiae Byzantinae /

Barthold Georg Niebuhr
1828-1897
Greek, Ancient [to 1453] Book Book 50 v. ; 22 cm.
Bonnae [Bonn] : Impensis E. Weberi,
Get This Item
# Availability: Check the catalogs in your library. Libraries worldwide that own item: 80
# External Resources: Link to external web site Cite This Item
Find Related
More Like This: Search for versions with same title and author | Advanced options ...
Find Items About: Corpus scriptorum historiae Byzantinae (4); Niebuhr, Barthold Georg, (max: 139); Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. (128)
Title: Corpus scriptorum historiae Byzantinae /
Author(s): Niebuhr, Barthold Georg,; 1776-1831.
Corp Author(s): Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
Publication: Bonnae [Bonn] : Impensis E. Weberi,
Year: 1828-1897
Description: 50 v. ; 22 cm.
Language: Greek, Ancient [to 1453]; Greek and Latin.
Standard No: LCCN: 11-32802
SUBJECT(S)
Geographic: Byzantine Empire -- History.
Note(s): After Niebuhr's death in l83l, the title includes "auctoritate Academiae litterarum regiae borussicae continuata."/ Each volume has also special title and t.p./ The volumes containing respectively Dexippus [and other writers], Procopius, Agathias, Leo diaconus [and other writers], Ioannes Cantacuzenus, are numbered pars I, II, III, XI, and XX on general t.p./ Contents listed in: Potthast, August. Repertorium fontium historiae medii aevi. Romae, apud Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1962-
Class Descriptors: LC: DF503
Responsibility: editio emendatior et copiosior, consilio B.G. Niebuhrii C. f. instituta ...
Document Type: Book
Entry: 19770630
Update: 20080614
Accession No: OCLC: 3084036
Database: WorldCat
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 55

Byzantinusok

általában véve mindazok a görög irók, kik a byzantiumi (középkori görög) birodalom fennállása idejében (Nagy Constantinustól, azaz Kr. u. 32-től Konstantinápolynak a törökök által valók elfoglalásáig, azaz 1453-ig) irva a középkori görög (byzantiumi) irodalmat alkotják; rendszerint azonban szorosabb értelemben csak így, kik a byzantiumi birodalomnak és ezzel határos országoknak történetét megírták. Ez utóbbiaknak eddigelé legjobb gyüjteménye és kiadása a Niebuhr áltla kezdeményezett és a berlini Akademia által folytatott Corpus scriptorum historiae byzantinae 49 kötetben (Bonn, 1838–1878.)
P. V.
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 54


A Gorog Nyelv Kincstara Intezet hirul adja, hogy rovidesen megjelenteti CD-ROM formaban. A konyv a Gorog Orszaghaz Konyvtarban talalhato.
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 53


Select On-line Greek Resources
J.-P. Migne
PATROLOGIA GRAECA

http://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/fathers/migne-patrologia-graeca.asp
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.14 0 0 52

'' Egyedülálló Jaques-Paul Migne (1800-1875) teljesítménye. Kiadta az ókeresztény írók műveit. A két sorozat

Patrologia latina - 217 kötet,

Patrologia graeca 161 kötet.''
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.14 0 0 51

 

Jürgen, örömmel fogadnám, ha ismét leírnád a módosított fordításodat, hogy "egyben"  is láthassuk  beszélgetésünk  gyümölcsét.

Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.14 0 0 50

 

Már csak magyarul nem írtad ide "nekem", Spyros, elfelejtetted, hogy sajnos angolul sem tudok?

Előzmény: spiroslyra (43)
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.14 0 0 49

 

Teljesen világos, és igazad van a fordítást illetően, Jürgen.

 

(Időnként én is szoktam műfordítást készíteni szláv nyelvekből, tehát fordítói tapasztalataim nekem is vannak,  ismerem a fordítás nehézségeit, de a görög nyelvű szövegekhez nem tudok hozászólni sajnos.)  

 

Mivel nem ismerem a művet sem, amiből fordítasz, és nem tudtam, mit értsek a "tragédia" szó alatt, ezért kérdeztem rá erre a részre. Most, hogy kifejtetted,  már tudom, hogy Szophoklész egy tragédiájáról van szó.

Előzmény: Jürgen988 (40)
Jávorfácska Creative Commons License 2008.09.14 0 0 48

 

Kedve Jürgen és Spyros!

 

Örülök, hogy így belelendületetek a témába, és a fordítást is nagyon köszönöm, ha továbbra is megtisztelitek vele a topikot!!!!

 

 

 

 

Előzmény: Jürgen988 (38)
Jürgen988 Creative Commons License 2008.09.13 0 0 47
Most már nem "a kő dolgai" (λίθου πράγματα), hanem "az elbeszélés tárgyai" (λόγου πράγματα).
Előzmény: Jávorfácska (26)
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 46

TGL > ἄδηλα es rahibaztam...:)
Jürgen988 Creative Commons License 2008.09.13 0 0 45
Igen, ez az a rész a tragédiából. Nyáron én is rátaláltam, csak nem tudom, minek a segítségével (hacsak nem az Alexiasz régebbi angol fordításának segítségével, mivel asszem pontosabban idézi Szophoklészt)
Előzmény: spiroslyra (43)
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 44

SOPHOCLES Trag.
(5 B.C.: Atheniensis)
Scholia: Cf. SCHOLIA IN SOPHOCLEM


Ajax, ed. A. Dain and P. Mazon, Sophocle, vol. 2. Paris: Les
Belles Lettres, 1958
Előzmény: spiroslyra (42)
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 43


Sophocles, Ajax
Sir Richard Jebb, Ed.


Αἴας
ἅπανθ᾽ ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ᾽ ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται:
κοὐκ ἔστ᾽ ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ᾽ ἁλίσκεται
χὠ δεινὸς ὅρκος χαἰ περισκελεῖς φρένες.

Ajax
All things the long and countless years first draw from darkness, and then bury from light; and there is nothing which man should not expect: the dread power of oath is conquered, as is unyielding will. [650]

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text.jsp?doc=Perseus:text:1999.01.0184:card=646
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 42

Sophocles Trag. : Ajax : Line 648

ΑΙ. Ἅπανθ' ὁ μακρὸς κἀναρίθμητος χρόνος
φύει τ' ἄδηλα καὶ φανέντα κρύπτεται·
κοὐκ ἔστ' ἄελπτον οὐδέν, ἀλλ' ἁλίσκεται
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 41

Ιγεν, εζτ μονδξα α λελεκταν ισ, α ηιβα α ρεξτεττ ιγαζσαγρα μθτατ. Σζαβο Αρπαδ ζενεματεματικαι φεξτεγετεσεβεν ζσενιαλισαν μθτατ κι λατσζολαγ ηαμισ πυτηαγορασζι φεξτεγετεσεκβεν, ιγαζ ηατερ ταρταλμακατ.

Ezt mondja a lelektan is, a hiba rejtett igazsagra mutathat. :) Szabo Arpad zenematematikai fejtegeteseiben zsenialisan mutat ki, a latszolag hamis pythagoraszi fejtegetesekben, igaz hatter tartalmakat.

Lam engem is nyomban megitelhetnek, mert nem kapcsoltam at a gepem magyar szora. :)
Jürgen988 Creative Commons License 2008.09.13 0 0 40
"... és amely az ismeretlen dolgokat felhozza, a tragédia szerint, a láthatókat meg elrejti."

Ezt ma inkább így írnánk:

"... és amely - ahogy a tragédia mondja - az ismeretlen dolgokat felhozza, a láthatókat meg elrejti."

A kérdéses tragédia Szophoklésztól az Aiasz (Ajax), amelyből a nem pontos idézetet vette Anna Komnéné.

A fordításomban szeretném nagyjából megőrizni az eredeti szöveg struktúráit, ezért nem írtam át drasztikusan ezt a részt.
Előzmény: Jávorfácska (25)
spiroslyra Creative Commons License 2008.09.13 0 0 39

Igen, azt hiszem, hogy jo gondolat, ha parhuzamosan fut, mindket helyen a szoveg. Kivancsian varjuk folytatast. :)
Jürgen988 Creative Commons License 2008.09.13 0 0 38
Átvihetjük a nyelvtani problémákat a másik topikba, viszont magát a fordítást itt írnám le továbbra is.

Egyébként jó, hogy írtad azokat a szótározásokat, mert felhívta a figyelmemet egy hibára, amire pedig direkt vigyáztam, mégis megtörtént. A dolog lényege, hogy az "eredeti" szöveg két nagyon régi kiadásban van meg: az egyik Jaques-Paul Migne Patrologia Graecae c. sorozatából (1857-1866), a másik a Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae c. forrásgyűjteményből (1839). Az előbbiben "λίθου πράγματα" szerepel, az utóbbiban viszont ezt a részt így írták a főszövegben: "ἄξια ... πράγματα". A jól látható kihagyáshoz egy lábjegyzetet írtak. Eszerint a kérdéses helyen lehet: "ἄξια λιθιου" vagy "λίθου" vagy (kifejezetten a fordító szerint) "λογου". Mivel egyéb helyeken is feltűntek különbségek, ezért megnéztem, hogy az általad közölt szövegrész nem üt-e el az általam használtaktól, mert az egyszerűség kedvéért azt másoltam a saját hozzászólásomba, de a "λόγου"-n átsiklottam, és nem írtam át. Én anno a "λίθου"-t használtam, mert az mindkét fordításánál előkerült, valami miatt a Corpus fordítójának ajánlását (λόγου) nem vettem észre.
Hozzáteszem, lehet, hogy rosszabbul jártunk volna, ha hibámat kijavítva eltűnik a különbség a görög és a magyar szöveg között.

A "λόγου πράγματα" szerintem értelmesebb, főképpen az előszó ezen részének mondanivalóját tekintve.
Előzmény: spiroslyra (37)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!