Keresés

Részletes keresés

Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.17 0 0 2316
Az ítéletben is szereplő Saguly Jánoshoz.
Eredetileg békéscsabai volt, 1927-ben tért haza. A CSAK-ban focizott, mellette pedig ő volt az ekkor alakult Bohn SC első edzője (28-ban váltotta Jánosi Béla a kispadon).
Előzmény: lg23 (2313)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.17 0 0 2315
Egyébként ha már nem tud belépni, új nicket esetleg nem tud regisztrálni Bozsik Stadion?
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.17 0 0 2314
Köszönöm a javítást. Megnéztem a szövegben, kétszer szerepel az illető, egyszer Boldog, később viszont valóban Balogh néven.
A jegyzeteimben háromszor szerepel, kétszer Boldog, egyszer Balogh néven (a Sporthírlapból írtam ki az ítéletet, ott szerepelt Balogh). Vagy ők írták rosszul, és figyelmetlenül átvettem, vagy én jegyzeteltem pontatlanul.
De eddig ez senkinek sem tűnt fel, ehhez kellett az avatott szem. Szóval köszönöm!
Előzmény: lg23 (2313)
lg23 Creative Commons License 2007.06.17 0 0 2313

Bozsik Stadion reakciója erre:

 

Szia!

 

TV tagtársunk 2301. számú hozzászólásában idézett művének 173. oldalán a kispesti Balogh Nándor intézőt említi, mint a profiperben elítéltet. Mint a mellékelt ítélet is mutatja, ilyen nevű nem volt a vádlottak között. Hívd fel a tévedésére szíves figyelmét!

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Felvétetett a bizottság 1922. január 2-án tartott ülésében.

Jelen vannak: Hajós Alfréd elnök, Vértes Imre előadó, Zsarnóczay János, Weiszberger Ferenc, Sárándy István, dr. Fodor Henrik, Blach Ö. Oszkár és Berecz Kornél bizottsági tagok.

    

     Elnök az ülést megnyitja. Blasnik József kihallgatása után felszólítja dr. Mamusich Mihály ügyészt a vádindítvány előterjesztésére. Dr. Mamusich Mihály előterjeszti Jeszmás József jogosulatlan szerepeltetése, továbbá a KAC ellen felmerült profi ügy vádjait. Utána dr. Kálmán Miksa, a KAC ügyésze terjeszti elő a védelmet. Elnök felolvassa Jeny Rudolf levelét, melyben közli, hogy akadályoztatása miatt meg nem jelenhetvén, halasztást kér, továbbá Mayer Béla levelét, aki bejelenti, hogy betegsége miatt nem jelenhet meg és összes állításait fenntartja. Vértes Imre előadó bejelenti, hogy Boldog Ádám jelentkezett nála vallomástételre Mayer szavahihetőségét illetően. A bizottság Jeny Rudolf halasztási kérelmét elutasítja, Mayer Béla bejelentését tudomásul veszi, Boldog Ádám kihallgatását nem tartja szükségesnek. Reznicsek védőbeszéde után dr. Mamusich Mihály a viszontvádat terjeszti elő, amelyre dr. Kálmán Miksa a védelem jogán reflektál.

     Mayer Béla (KAC) igazolatlan játékos szerepeltetésére a fegyelmi kódex 45. § 2 a) pontja (halmazat harmadízben) továbbá a szövetség elé hamis adatoknak való beterjesztése, a 69. §-ba ütköző cselekmények miatt 2 évre, vagyis 1923. november 10-ig; Boldog Nándor (KAC) igazolatlan játékos szerepeltetése miatt 45. § 2 a) továbbá hamis tanúvallomás tételre való rábírás 69. § miatt 2 évre, 1924. január 5-ig a szövetséggel szemben és egyesületében mindennemű tisztség viselésétől eltiltattak.

     Hauser Nándor (KAC) a szövetség előtt folyó eljárás meghiúsítása céljából történt hamis adat (fényképhamisítás) készítése 69. § miatt 11/2 évre, vagyis 1923. július 30-ig a szövetséggel szemben és egyesületében minden tisztség viselésétől eltiltatott.

     Hartmann Nándor (KAC) ügyében, aki Amerikába történt távozása miatt az eljárás során kihallgatható nem volt, a bizottság úgy határozott, hogy az ügyében esetleg visszatérte után fog határozni.

     A KAC-ot a fegyelmi kódex 78. §-a alapján jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt 450 korona bírsággal bünteti.

     A KAC ellen felmerült egyéb vádak ügyében a bizottság az alábbi határozatot hozta:

     Jeszmás Józsefet, Eisenhoffer Józsefet, Varga Pétert, Blasnik Józsefet, Budai Jánost, Mészáros Istvánt, Jeny Rudolfot az általános rendszabályok 29. §-ának d) pontja értelmében hivatásos játékosokká nyilvánítja.

     Stallmach Alajost, Saguly Jánost és Mihalek Józsefet az amatőrség ellen elkövetett vétség miatt 8 hónapra, vagyis 1922. szeptember 5-ig tiltja el a játéktól.

     Norik Géza és Sándor Ferenc játékosokat a vád és következményei alól a bizottság felmen- ti.

     Javasolja a bizottság az igazgató tanácsnak, hogy a KAC-ot az alapszabályok 20. § 2. pontja alapján az általános rendszabályok 29. § c) pontjába ütköző cselekmény miatt a szövetség tagjai sorából törölje.

     E határozatot a bizottság a szabályok értelmében volt kénytelen meghozni. Felhívja azonban a tanács figyelmét arra a sok érdemre, amit a KAC a hazai labdarúgó sport terén úgy kül- mint belföldi viszonylatban szerzett; továbbá arra, hogy nem tartaná a sport érdekében állónak, ha a KAC nagyszámú ártatlan tagjainak sportolását megakadályozná. Ezért javasolja a bizottság, hogy abban az esetben, ha a KAC a jelen ügyben szereplő vétkes vezetőségi tagjaitól bizalmát megvonja és az erről szóló közgyűlési jegyzőkönyvet a szövetségnek bemutatja, találjon módot az igazgató tanács arra, hogy a KAC további szereplését lehetővé tegye.

 

INDOKOLÁS  

     A Jeszmás ügyben a bizottság megállapította, hogy Jeszmást a KAC Németországban öt mérkőzésen jogosulatlanul játszatta, holott erre abban az időben nem lett volna joga, mert Jeszmás hivatásos játékos volt.

     Nem fogadható el a KAC védekezése sem, hogy nem állott módjában a beteg Saguly helyén más emberről gondoskodnia, mert módjukban lett volna a játékra jogosulatlan Jeszmás helyett olyan játékost csapatával vinni, aki jogosultan vett volna részt szükség esetén a KAC mérkőzésein. Ebből kifolyóan megdől tehát a védelem azon előterjesztése, hogy a KAC csapata Németországban ellenállhatatlan kényszer alatt állt, annál is inkább, mert ezen állítólagos kényszerhelyzet a KAC hibájából következett be. Az egyesület főtitkára, aki a csapatot a túrára elkísérte, feltétlenül befolyással bírt a csapat összeállítására és így a jelen esetben Jeszmás szerepeltetésére és ezért Boldog felelősségét is meg kellett állapítani, amely felelősségnek következményeit Boldog is viselni tartozik.

     Midőn a Wekerletelepi SC feljelentése révén Jeszmás igazolatlan szerepeltetése a szövetség elé került, Mayer Béla rábírta Hauser Nándort arra, hogy egy a KAC-ról Németországban készült felvételt meghamisítson és az így hamisított képet az eljárás meghiúsítása és a szövetség félrevezetése céljából a fegyelmi bizottság elé terjesztette. Ezért tehát a fenti hamis adatokkal a szövetség megtévesztésének vádja úgy Mayerrel, mint Hauserrel szemben fennáll és nevezetteket a fegyelmi kódex idevágó §-a értelmében meg kellett büntetni. Boldog Nándornak nemeskéri Kiss Gézánál tett látogatása nem a feljelentés egyszerű visszavonását célozta csupán, hanem a visszavonásra egy hamis tanúvallomással kívánta nemeskéri Kisst rábírni, amely szándéka Boldognak sikerült is, de ezen visszavonás tervezett következménye Boldog akaratán kívül fekvő okokból meghiúsult. Végül meg kellett állapítani, hogy az egyesület mindenkor felelős funkcionáriusainak tevékenységeiért és ezért az egyesülettel szemben a 78. § volt alkalmazandó.

     Mayer Béla vádja alapján megindult egyéb vádak ügyében Jeszmás Józsefről beigazolást nyert, hogy a KAC-tól rendszeresen anyagi támogatásban részesült, ezen tényt játékostársával, Jenyvel is közölte, de másodízbeni kihallgatása alkalmával a bizottság előtt is beismerő vallomást tett.

     Jeny Rudolf beismerő vallomásából is megállapítható volt, hogy ő több ízben is kapott a KAC tagjaitól támogatást, amiről az egyesület pénztárosának nyugtát adott.

     Eisenhoffer József beismerte a bizottság előtt, hogy a lengyel túrán intézőjétől egy gumiköpenyt kapott. Jeny vallomásából kitűnik, hogy a KAC részéről rendszeres anyagi támogatásban részesült, midőn pedig az ellene felmerült vádakat a bizottsági ülésen elébe tárták, nem kívánt a vádakra nézve nyilatkozni. Ezen kijelentését a bizottság beismerő vallomásnak tekintette, annál is inkább, mivel a vádak megdöntésében semmiféle kísérletet nem tett.

     Csontos Józseffel szemben Jeny Rudolf és Mayer Béla vallomásaiból, továbbá a bizottság előtt levő feljegyzésekből megállapítható volt, hogy nevezett is rendszeres anyagi támogatásban részesült.

     Ugyanezt állapította meg a bizottság Varga Péterrel és Mészáros Istvánnal szemben. Utóbbi Hauser Nándor vallomása szerint Hausertől is részesült anyagi támogatásban, amit Jeny, sőt saját vallomása is megerősített.

     Blasnik József és Budai János a bizottság előtt fekvő adatok alapján rendszeres anyagi támogatásban részesült.

     Ezért a bizottság kénytelen volt az illetőket hivatásos játékosokká nyilvánítani.

     Saguly János, Stallmach Alajos és Mihalek József esetében a bizottság nem látta az anyagi támogatás rendszerességét fennforogni, és ezért nevezettek ügyét enyhébben bírálta el és csupán az amatőrség elleni vétségben marasztalta el őket. Sándor Ferenc és Norik Géza ügyében a bizottság nem látott oly terhelő momentumokat, amelyek a nevezettek ellen való határozat meghozatalát tették volna szükségessé és ezért őket a bizottság felmentette.

     A védelem semmiségi kifogása, amely szerint az egyesület képviselőjét a tárgyalásból kizárták, illetve nem tették lehetővé, hogy az a tárgyalás folyamán a védő tisztét ellássa, nem volt figyelembe vehető, miután a bizottság a KAC védőjét nem zárta ki a tárgyalásból, csupán az ügyben érdekelt dr. Kálmán Miksának nem volt hajlandó a védelem ellátását megengedni. Erre annál is inkább kényszerült, miután dr. Kálmán Miksa maga is bevallotta, hogy az egyesület pénztárosának 5000 koronát adott át oly célra, hogy abból a játékosokat segélyezzék. A KAC ragaszkodott az általa megjelölt védő, dr. Kálmán részvételéhez és a bizottság felszólítására nem volt hajlandó más védőt megnevezni és inkább elállt azon jogától, hogy védője a tárgyalás folyamán részt vegyen.

     A terhelő tanúk szavahihetősége ellen tett kifogást a bizottság nem vehette figyelembe, miután ezen tanúvallomások megfelelő tényekkel voltak alátámasztva egyrészt, másrészt az illető játékosokra vonatkozó beismerő vallomásokkal megerősítést nyertek.

     A bizottság a Linhardt által beterjesztett jegyzetekben foglaltakat annál is inkább helyesnek ismerhette el, miután az ebben levő tételek nagy része egyezik a KAC hivatalos pénztárkönyvében foglalt tételekkel, nem változtat tehát ezen a tényen az, hogy a KAC ezek valódiságát, illetve hitelességét nem hajlandó elfogadni.

     A védelem azon előterjesztése, hogy a régi rezsim alatt elkövetett cselekményekért nem terheli a KAC-ot felelősség, nem helyt álló, miután az egyesület felelős mindenkori funkcionáriusainak tevékenységéért és ha a vezetőknek megfelelő ellenőrzését az egyesület erre hivatott szervei elmulasztják, úgy ezen mulasztásnak minden irányú konzekvenciáját az egyesületnek is viselnie kell. Ezen okok figyelembe vétele mellett kénytelen volt a bizottság az általános rendszabályok 29. § c) pontja értelmében a tanács elé oly Javaslatot terjeszteni, amely az alapszabályok 20. § 2. c) pontjának megfelel. Más, a szabályok keretén belül álló Javaslatot a bizottság nem terjeszthetett a tanács elé.

     Tekintettel volt azonban a bizottság arra, hogy egyrészt a KAC rövid működése alatt is elismerésre méltó eredményekkel tett szolgálatot a magyar labdarúgó sportnak, másrészt egy városrész sporttársadalma áll mögötte, melynek sportélete jelentősen megbénulna az alapszabályokban körülírt határozat alkalmazása esetén, nem szolgálná tehát a szabályok rideg betűinek alkalmazása a sport magasabb érdekeit és ezért javasolja a bizottság a tanácsnak, hogy ha a KAC a jelen ügyben szereplő vétkes vezetőségi tagjait, akik ezen ügyben akár ténylegesen, akár hallgatólagosan közreműködtek, eltávolítja és az erről szóló közgyűlési jegyzőkönyvet a szövetségben bemutatja, találjon módot a tanács arra, hogy néhány vezető súlyos hibájának következményei ne legyenek katasztrófális hatással egy nem régen még virágzó és szép reményekkel bíztató egyesületre.

Kmf.

 

Hajós Alfréd sk.                                                                                          Vértes Imre sk.

      elnök                                                                                                             előadó

 

Köszönettel:

TS

Előzmény: Tempó Vasutas! (2301)
sjose Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2312
A taxi is anyagi okok miatt dobta be a turulkozot...
Előzmény: sjose (2311)
sjose Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2311

Szerintem jo nyomon jarsz. Ugye a Budai 11 a kieses utan mar nem indult az NB II-ben sem.  A III Kerulet evekig amatorkent mukodott a megszunes utan. A haboru elott mar egyre szukultek a portyalehetosegek, a KK-t is le kellett szukiteni.

 

Egyre inkabb csak a nagyvallalatok altal tamogatott egyesuletek birtak ezt anyagiakkal.

Előzmény: Tempó Vasutas! (2297)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2310
A lakásépítésre felvett hitelt is csak később szokták törleszteni.:)
Előzmény: lg23 (2309)
lg23 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2309
Azt akartam jelezni, hogy nem az építés évében, hanem 3 évvel később volt a túra.
Előzmény: Tempó Vasutas! (2308)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2308
Akkor semmi meglepő nincs abban, hogy a tartozást a 29-es túrából rendezték. Nem?
Előzmény: lg23 (2307)
lg23 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2307
Pedig a B lelátó 1926-ban épült!
Előzmény: Tempó Vasutas! (2303)
lg23 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2306

Alapvetően nálunk gazdagabb, de alacsonyabb futballkultúrájú országoknál volt működőképes (szerintem) a túrázás. Pl. Svájc, Németország, Hollandia, Franciaország, Spanyolország, a 20-as évek közepéig Olaszország volt ilyen szempontból kifizetődő. Legalábbis ez tűnik logikusnak.

Előzmény: gazsi80 (2300)
lg23 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2305

lefkovic@t-online.hu

 

Itt tudjátok megvitatni!

 

üdv a topikban! :D

Előzmény: gaborzinho (2299)
gazsi80 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2304
Értem. Bennem fel sem merült a "jó focit játszás" és az egyéb minősítés. A pályán történtektől elvonatkoztatva tettem fel a kérdést, de úgy látom komoly hiba volt. A foci már csak ilyen :)
Fura a mából visszanézve olvasni, hogy volt idő, amikor a magyar foci még keresett exportcikknek számított. :)
Előzmény: Tempó Vasutas! (2301)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2303
A Sporthírlap sorozata az FTC történetéről
1944. 02. 23.
1929: a dél-amerikai túra 200 ezer pengőt jövedelmezett. Ebből kifizették minden tartozásukat, még azt is, amely a B lelátó építéséből származott.

(ez a 200 ezer vélhetően bruttó összeg, gyanúsan soknak tűnik)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2302
Olaszországban túrázó külföldiek, 1924 karácsony-szilveszter

Ausztriából: Amateure, Rapid, Simmering, WSC, Hakoah, WAC, GAK
Csehszlovákiából: Sparta, Slavia, DFC, Teplitzer FK, Blue Star
Németországból: Union Hamburg, müncheni egyesületek, Bremen, Stuttgart stb.
Lengyelországból: Wisła Kraków
Spanyolországból: „Néhány spanyol csapat”
Svájcból: FC Zürich, Young Fellows
Romániából: Chinezul, Unirea, Romcomit
Magyarországból: VAC, NSC, Vasas, Törekvés, 33 FC, BEAC, FTC
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2301
Nem, ez teljesen máshogy ment. A magyar csapatok 1919-ig nemzetközi meccseik túlnyomó részét hazai pályán játszották. Sokba kerültek, de a jegybevételből bejött e meccsek ára. Az, hogy az FTC és az MTK nagy pályát épített, az részben a magyar-osztrák meccseknek, részben a nemzetközi meccseknek köszönhető.
1919 után megváltozott a helyzet. Ekkor már a mi csapataink képviselték a minőségi focit, külföldön sok csapatnak megérte, hogy magyar csapatot hívjon, mert... ugyanaz történt mint korábban nálunk. A magyar csapatok képviselték a látványos, minsőégi focit, amiért szívesen áldoztak Olaszországban, Franciaországban, nyáron Skandináviában. Ráadásul olcsók voltunk. Ebben az időszakban keletkezett a vajaskenyér-túra kifejezés.
A Bocskai 1928 és 1938 között 275 nemzetközi mérkőzést játszott, ebből 15-öt Debrecenben. Vagyis a nemzetközi meccsek 5,5 százalékát.
Ugyanezek az arányok másoknál:
MTK: 1910-14 között 66%, 1930-34 között 8%
FTC: 62, illetve 10%

De írtam én már erről, ITT. 174-177. oldal.


A disszertációmban ezt írtam:
Így a legjobb magyar egyletek nagyjából azonos számban játszottak bajnoki és nemzetközi mérkőzéseket (a Bocskai 13 év alatt 303 bajnoki, és 275 nemzetközi mérkőzésen szerepelt). A magyar csapatok nemcsak jó játékot produkáltak, hanem a nehéz hazai viszonyok miatt nagyon olcsón léptek fel, a gazdasági válság idején „bagóért vállaltak külföldi mérkőzéseket, harmadosztályon utazva, harmadrangú szállodákban lakva és nem egyszer puszta kenyéren és szalonnán élve”. A Bocskai másfél évitzed alatt mintegy harminc alkalommal indult külföldi túrára, több út kimagasló bevétellel zárult. Például az 1934/35-ös francia-spanyol-portugál túrán 10.000 pengőt keresett a klub, amiből több hónapig tudták fizetni a játékosokat, az egyik debreceni lap joggal állapította meg, hogy a Bocskait a külföld tartja el. 1934 őszén ugyanis a debreceni mérkőzések nettó bevétele összesen 2000 pengő volt, a város 1000 pengő támogatást szavazott meg, viszont egy-egy lisszaboni mérkőzésért 3-4000 pengőt kaptak.
Előzmény: gazsi80 (2300)
gazsi80 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2300
Na ezt a túra dolgot valahogy sosem értettem egészében. Gondolom már akkor is a viszonosság elvén ment, tehát a magyar csapatok is fogadtak külhoni egyesületeket, és részükre fizettek (nem csekély, hisz mint írtad, a megélhetéshez kellettek a bemutató meccsek) összegeket. Tehát amit kint kerestek, annak jó részét fel is kellett ölni itthoni rendezvényekre. Feltételezem, hogy még így is megérte nagyon. De az egész nem tiszta nekem.

TV, gondolom vannak forrásaid arra, hogy a Bocskay mennyi nemzetközi meccset játszott Debrecenben, és azoknak mekkora volt a bevétel/költség oldala. Tényleg akkora profit volt, hogy ez (is) tartotta el a klubokat? Egy ilyen vidéki csapatnak mekkora lehetett a költségvetése, és ennek mekkora részét fedezték a túrák és az itthoni meccsrendezés? (Azért kérdem, mert kötöd a túrák elmaradozását a gazdasági hanyatlással.)

Én úgy gondolnám, hogy a túralehetőségek elmaradása és az elzárkózás (ez igaz az akkori Magyarországra?) azt eredményezné, hogy felértékelődnek a hazai rangadók. Igaz, belőlük tétért csak igen kevés van egy évben, de pótlásukra könnyedén lehet mérkőzéseket, kupákat szervezni hazai csapatok részére. Ráadásul a területgyarapodást is úgy képzelem, hogy a hirtelen belföldivé váló, korábban határon túli csapatok leszervezési költsége csökken, és több marad a kasszában egy-egy meccs megrendezése után.
Előzmény: Tempó Vasutas! (2297)
gaborzinho Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2299
Melyik keresztnevek nem egyeznek?
Előzmény: lg23 (2285)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2298
Talán már említettem, hogy az MTK 60 éves történetére kiadott könyv igen "szórakoztató" olvasmány (1949-ben jelent meg). Jegyzeteim közt bogarászva most találtam ezt az idézetet:

A külföldi túrákról
„A világjárók tapasztalatai itthon nem jelentettek olyan hasznot, mint ahogy elvárhatta volna dolgozó népünk, éppen a portyák kapitalista jellege miatt. De néhány világjárónk így is szert tehetett komoly munkásmozgalmi tapasztalatokra, melyeknek jó hasznát látta népünk a kiélesedett osztályharc idején.”Más klubokról jelentek meg 49 és 56 között könyvek? Nagyon érdekelne.
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2297
A profi csapatok két időszakban szűntek meg "tömegesen". A gazdasági válság idején, és a harmincas évek végén. Ez utóbbi esetben nekem úgy tűnik, hogy a külföldi túralehetőségek megszűnése miatt ment tönkre pár év alatt több klub is. Az a Bocskai esetéből ugyanis nyilvánvalóan kiderül, hogy a külföldi túrák egy klub éves bevételének jelentős részét tették ki.
Természetesen az MTK története egészen más, noha Brüll szerint ők is komoly gondokkal küszködtek (kérdés, hogy e tényt mennyire fújták fel a lapok, esetleg elterelve a figyelmet a politikai nyomástól). Levéltári forrásokból, visszaemlékezésekből, klubok költségvetéséből talán többet meg lehetne tudni.
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2296
De a Phöbus kis cég volt. És elkövették azt a hibát, hogy rengeteg játékosnak állást adtak, amit a cég nem bírt el (a Nemzeti Sport szerint a Phöbus összesen 53 labdarúgót igazolt, akik egyébként amatőrök voltak).
Előzmény: lg23 (2295)
lg23 Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2295
A Phöbus sztorija hasonló...pedig az vállalati klub volt. De ott is egyértelműen akkor fogyott el a pénz...
Előzmény: Tempó Vasutas! (2294)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2294
1939-es történet.
Már volt itt szó a Nemzetiről, jó lenne kideríteni, miért is oszlottak fel ilyen látványosan. Nekem nagyon úgy tűnt, hogy egyszerűen elfogyott a pénzük. Korábban soha, semmilyen utalást nem láttam arra, hogy bármilyen politikai kapcsolatuk, netán"zsidó hátterük" lenne.
Szerintem egyszerűen ekkor járt le az idejük, ahogy a többi "civil" klubnak. Ez már a vállalati sport időszaka.
Előzmény: sjose (2290)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2293
1938. október
Nem vicc:

Fegyelmit indtanak a DVSC–Váci SE NBB mérkőzés egyik határbírája ellen, mert „esernyőjével partjelzősködött”.
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2292
Egy érdekes (?) sztori. 1938 májusában a Karcagi MOVE-DVSC meccset a hazaiak nyerték, de egy karcagi játékos igazolatlanul szerepelt.

Nagy János 1936-ban ment el a DVSC csapatától, onnantól kezdve mindig két helyen volt leigazolva: Vésztőn és Berettyóújfaluban. „Vésztőn kapott négyhavi eltiltást, mire elment Berettyóújfaluba játszani, majd amikor Vésztőn lejárt a büntetése, visszament oda, de mikor egyszer a játékvezetőt agyon akarta ütni és ezért 18 hónapi eltiltást kapott, ami majd 1939-ben jár le, ment el Karcagra, s leigazolta magát ott. Foglalkozását hol mint cukrász, hol mint pék, hol mint fémcsiszoló, nikkelező jelölte meg. Érdekes, mindenütt saját nevén, valódi születési adataival szerepelt. Csak azt hallgatta el mindig, hogy máshol is volt leigazolva. Az újabb adatok szerint levelet írt a DVSC egyik vezetőtagjának, hogy elárul egy óvási okot, ha némi anyagit kap. Önmagát akarta elárulni, de erre már nem volt szükség, a DVSC hamarabb kinyomozta múltját.”
(Debrecen, 1938. 05. 25.)
sjose Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2291
Palya peldaul Ujpestre szerzodott a felosztas utani masnapon...
Előzmény: sjose (2290)
sjose Creative Commons License 2007.06.16 0 0 2290

1940 november 26-an apro hirben jelent meg a NS-ben hogy a Nemzeti Sportkedvelok Clubja kimondta feloszlasat. Serelmesnek talaltak sok dontest ami velemenyuk szerint hatranyosan ert oket. Az uj jatekosok szerzodese nagyban novelte a kiadasokat es a vart siker elmaradt...

 

Tobb mint sejtelmes hir... Innentol mindenki megkapta a 2 pontot...

sjose Creative Commons License 2007.06.15 0 0 2289
56 utan mar egesz reendesen kozoltek kereszttablazatokat. Neha meg az NB III bol is.
Előzmény: lg23 (2285)
sjose Creative Commons License 2007.06.15 0 0 2288

Ugy ertelmezem hogy vegre valaki nekilatott a kulonbozo bajnoksagok statisztikainak megjelentetesehez. Akkor talan en mar abba is hagyhatom :-)

Tempó Vasutas! Creative Commons License 2007.06.15 0 0 2287
Igazából nem egészen értem, hogy ez miről szól.
Előzmény: lg23 (2285)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!