Keresés

Részletes keresés

[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 5
SALOME Milyen rémes! Igazán rémes!   NARRABOTH Hercegnő, ó, kérlek, menj innen el!   SALOME Emberszem nincs még ily félelmes, rémítő, Mint átkozott barlang éje, Hol a szörnyek élnek! Mint éjszínű tó, Hol titokzatos holdfény árad! Mondd csak, fog-e még újra szólni ő?   NARRABOTH Hercegnő, ó, távozz, Ó, kérlek én, menj csak el!   SALOME Mily elgyötört szegény, Mily halvány az arca, mily hófehér, Tán szűz, olyan épp, mint a hold, És mily hűs a teste! Hűs, mint a holdsugár, Úgy vágyom közelről látni őt!   NARRABOTH Nem, nem, fenséged.   SALOME De akarom látni őt!   NARRABOTH De kérlek, de kérlek...   JOCHANAAN Ki ez a nő? Mért néz úgy rám? Szeme pillantását rám ne szögezze! Ó, mért is néz úgy reám Nagy arany szemével Rebbenő pilláin által? Nem tudom, hogy ki ő? Menjen el! Nem méltatom őt szóra!   SALOME Nevem Salome, Heródiás lánya én, Judea hercegnője.   JOCHANAAN Elég! Babiloni faj, Ne érintsd választottját az Úrnak! Elönté anyád a földnek színét kéjek bíbor borával, És a bűnök sora ím, már égbe kiált.   SALOME Beszélj, Jochanaan, Mint a hárfa, hangod úgy zeng szomjas fülembe.   NARRABOTH De kérlek, hercegnő, de kérlek!   SALOME Beszélj, beszélj, Jochanaan, És mondd, mondd, mit kell tennem?   JOCHANAAN Sodoma lánya, ne lépj te hozzám! Inkább takard el arcod, fátyolt boríts rája, Hints hamut fejedre hát, Eredj a pusztába, Keressed az ember fiát!   SALOME Mondd, ki az, Az ember fia? Van olyan szép, mint te, Jochanaan?   JOCHANAAN El tőlem, el! Mert hallom a házadban benn A halálangyal szárnysuhogását...   SALOME Jochanaan!   NARRABOTH Hercegnő, ó, kérlek, menj be már!
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 4
APRÓD Ó, jaj, most mi lesz? Tudom, hogy még iszonyú baj ér.   SALOME (Narraboth-hoz lép)[/i] Te meghallgatsz, nemde, Narraboth? Hozzád vonzódtam, ugye, mindég? Te meghallgatsz, ugyé? Csak látni akarom azt az érdekes prófétát. Az emberek oly sokat beszélnek róla, Úgy hiszem, a tetrarcha tőle fél,   NARRABOTH A tetrarcha kiváltképpen azt tiltja, Hogy bárki is e kút fedelét felemelje.   SALOME Értem csak megteszed, Narraboth! És reggel, Amikor aranyhintón arra járok, Hol a bálvány szobra van, Ott majd vigyázz, Könnyűszirmú szép kis virágot Eléd lehullatok, Egy halvány kis virágot...   NARRABOTH Hercegnőm, ne kérjed, ne kérjed!   SALOME Énértem megteszed, Narraboth! Ugye, nem kérlek hiába? És reggel majd fátylam könnyű csipkés selyme mögül Tiéd egy pillantásom Narraboth. Majd ottan rád nézek, Talán egy mosolyom érhet is majd. Nézz reám, Narraboth, nézz reám! Te is jól tudod, S megteszed azt, amire én kérlek! Oly jól tudod... Hisz értem megteszed!   NARRABOTH (a katonákhoz)[/i] Jöjjön a próféta hát elő, Hercegnőnk, Salome kívánja így!   SALOME Ah! (A katonák felemelik a ciszterna fedelét; [/i] kilép a próféta) [/i]   JOCHANAAN Hol jár ő, Kinél a bűnök kelyhe már megtelt Hol jár ő, Ki majd egy órán A népnek szemeláttára Ezüstös köpenyben meghalni fog? Lépjen ím elő, Hogy hallgassa meg az égi szózatot, Amely a pusztán És a királyok lakában jöttét hirdeti!   SALOME Kiről beszél?   NARRABOTH Azt senki sem tudja, hercegnő!   JOCHANAAN Hol a nő, Ki kacéran és lángoló szemmel hosszan álldogált, S úgy nézett festett férfiképet, S követséget is küldött a káldeus néphez?   SALOME E nő, úgy hiszem, anyám.   NARRABOTH Nem, nem, hercegnő!   SALOME Úgy van, úgy van, anyámról szól ő.   JOCHANAAN Hol jár ő. Ki az asszír vezérek ágyasa volt? Hol van ő, Ő, akit sorra csókolt nagy Egyiptom oly sok fia, Akik finom gyolcsban és jácintkővel tündökölnek, És színarany a pajzsuk, testük akár egy óriás Fel! Keljen fel hát, Átkos vérparázna, A bűnök ágyát hagyja! Hogy hallgassa meg igéjét ím, annak, Ki az Úrnak utat egyenget, Hogy bűneit majd mélyen megbánja! Ha meg nem tér rögtön, Úgy jöjjön ő elő, Mert kezében az Úr szent korbácsa van!  
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 3
APRÓD (Narrabothnak)[/i] Ó, szörnyű baj lehet! Miért nézel úgy reá?   SALOME A holdba nézni ó, be jó, A tiszta mennybolt ezüst virága Szűzfehér! Mint egy leány, ki tiszta szűzi, S mint a hó, fehér maradt.   JOCHANAAN HANGJA (m. f.)[/i] Lásd, ím az Úr eljött végre, Közelg immár küldötte!   SALOME (a katonához)[/i] Mondd, ki volt, ki hozzánk szólott most?   MÁSODIK KATONA A próféta, fenség!   SALOME Ah, a próféta! Az, kitől a király retteg?   MÁSODIK KATONA Mi erről nem tudunk, hercegnő. A próféta volt, Jochanaan, ő beszélt.   NARRABOTH (Saloméhez)[/i] Kívánod-e, hogy gyaloghintódat elhozassam, Hercegnő? Az est oly szép a kertben!   SALOME (a katonához)[/i] Ugye, borzasztó dolgot Prédikál anyámról? No szólj!   MÁSODIK KATONA Mi nem értjük meg, Mit beszél, hercegnő.   SALOME Rémítő dolgokat mond el, úgy tudom.   RABSZOLGA (belép)[/i] Hercegnő, A tetrarcha kéri, hogy a terembe visszatérj.   SALOME Én nem megyek vissza! (A rabszolga távozik) [/i] (A katonához) [/i] A próféta, mondd, öreg vajon?   NARRABOTH Hercegnő, Jobb volna tán, hogyha visszatérne, Engedje, hogy én vezessem.   SALOME (m. f.)[/i] A próféta, mondd, öreg vajon?   ELSŐ KATONA Nem, hercegnő, még ifjú ő.   JOCHANAAN HANGJA (m. f.)[/i] Ne örvendj, Palesztina, Hogy a bot, mellyel téged sújtott, összetört! Kígyó magvából, meglátod, szörnyű baziliszk támad, Amely a szálló madárt majd felfalja.   SALOME Mily különös hang ez, beszélni vágyom véle!   MÁSODIK KATONA Hercegnő, a király meg nem tűri, Ha véle bárki beszél, Sőt, még a főpapnak is megtiltá, Hogy véle szóljon!   SALOME S ha mégiscsak ezt kívánom!   MÁSODIK KATONA Minden hiába, hercegnő!   SALOME De úgy lesz, ha mondom!... Hozzad a prófétát elém!   MÁSODIK KATONA Azt nem szabad, hercegnő!   SALOME (a ciszterna nyílásához lépve, letekint)[/i] Mily rettentő vaksötét! Borzasztó lehet ily szomorú sötét barlangban élni... Olyan épp, mint a sír!... (A katonákhoz) [/i] Nem halljátok hát?! Látni kívánom most őt, Látni akarom!   ELSŐ KATONA Hercegnő, ne kérd, nem szabad! Szigorú a parancs!   SALOME (észreveszi Narrabothot)[/i] Ah!
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 2
JOCHANAAN HANGJA (a ciszternából)[/i] Majd én utánam jő egy, Aki nálam nagyobb. Nem vagyok méltó, Hogy sarujának megoldjam szíjait. Hogyha jő, Ujjonganak a kietlen falvak örvendve, Hogyha jő, A vak meglátja a fénylő arany napot, Hogyha jő, Süket fülek hallásra nyílnak!   MÁSODIK KATONA Mondd, ne szóljon!   ELSŐ KATONA Nem, nem, szent férfi ő!   MÁSODIK KATONA Nevetséges, mit fecseg összevissza.   ELSŐ KATONA Nagyon szelíd. Mindennap, mikor ételt nyújtok néki, Hálát mond!   EGY KAPPADÓCIAI Szólj, ki ő?   ELSŐ KATONA Próféta.   A KAPPADÓCIAI És a nevét mondd!   ELSŐ KATONA Jochanaan.   A KAPPADÓCIAI Honnan jött? Szólj!   ELSŐ KATONA A pusztából. Tanítványok állták mindég ott őt körül.   A KAPPADÓCIAI És mit prédikál?   ELSŐ KATONA Én meg nem értem, hogy ő miket mond.   A KAPPADÓCIAI Nem láthatom?   ELSŐ KATONA Nem, a tetrarcha ezt nem tűri.   NARRABOTH Most a hercegnő feláll! Otthagyja az asztalt. De mily izgatott! Épp erre jő!   APRÓD Kérlek, ne nézd!   NARRABOTH Épp felénk, erre tart!   APRÓD Úgy kérlek én, ne nézzed őt!   NARRABOTH Olyan, Mint megijedt gerle, nézd csak!   SALOME (izgatottan megjelenik)[/i] Tovább nem állom, tovább nem tűröm! Miért bámul a tetrarcha mindig reám Vakondok csúf szemével, egyre hunyorgó pillával? Különös az, hogy az anyámnak férje néz folyvást reám! Mily édes itt a csönd, itt feleszmélek! Míg ott benn a sok jeruzsálemi zsidó, Összeveszve a sok ceremónián, Ők egymást majd széjjeltépik. Furfangos, ravasz Egyiptom És az otromba, rossznyelvű Róma Kél odabenn vitára. Ó, mint gyűlöllek, átkos Róma!
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 1
NARRABOTH Mily szép ma este úrnőnk, Salome, ó, mi szép!   APRÓD Nézd, mi furcsa ma fönn a hold korongja! Mint asszony-árny, ki sírjából kikél.   NARRABOTH De milyen furcsa, Mint egy kis hercegkisasszony, Kinek lába hófehér galamb. Azt hinnéd, táncol talán.   APRÓD Akár egy nő, ki meghalt, Úgy száll el lassan tovább. (Lárma hallatszik a palotából) [/i]   ELSŐ KATONA Micsoda lárma! Talán vadállatok ordítoznak, bőgnek?   MÁSODIK KATONA A zsidók. Mindég ilyenek: Perelnek és vitáznak a vallásukon.   ELSŐ KATONA Nevetséges dolog ez! Mindig ilyesmin perlekedni!   NARRABOTH Mily szép ma este úrnőnk, Salome, mily sugárzó!   APRÓD Csak mind őt bámulod. De hosszan is nézed. Jaj, veszedelmes Ily szemmel oly soká nézni őt. Végzetes baj lehet.   NARRABOTH Nézd csak, mily szép, mily sugárzó!   ELSŐ KATONA A tetrarcha mily komor!   MÁSODIK KATONA Nézd, ó, nézd, mily komor!   ELSŐ KATONA Kire bámul?   MÁSODIK KATONA Azt nem tudom!   NARRABOTH Mily sápadt a hercegnő! Nem volt soha még ily halovány. Úgy, mint csak az árnya Fehér rózsaszálnak, Ezüst tükörben, ha rezdül.   APRÓD De kérlek, ne nézzed! De hosszan is nézed, Majd végül nagy baj ér!
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 0
RICHARD STRAUSS SALOME   SZEMÉLYEK:   HERÓDES ANTIPAS, Judea tetrarchája       tenor HERÓDIÁS, a felesége                     mezzoszoprán SALOME, Heródiás leánya                  szoprán JOCHANAAN, a próféta                     bariton NARRABOTH, fiatal szíriai                tenor HERÓDIÁS apródja                         alt ÖT ZSIDÓ                                 négy tenor, egy basszus KÉT NAZARÉNUS                            tenor, basszus KÉT KATONA                               basszus EGY KAPPADÓCIAI                          basszus EGY RABSZOLGA                            mezzoszoprán   Történik Heródes palotájának teraszán
[fidelio] virius Creative Commons License 2009.06.02 0 0 topiknyitó
Mivel mostanában megy az Operában a Salome (tavaly nem ment, jövőre megint nem lesz), másrészt, mert a Mahagonny-topikban sok offolás volt éppen a Salome témakörben, úgy láttam jónak, hogy ennek a darabnak is legyen önálló fóruma. Dezső, szívesen látlak itt is! :)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!