Keresés

Részletes keresés

csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 192

István lándzsájáról csak azt jegyezték fel hitelt érdemlően, Rómába való visszaküldése után, hogy "aranyos" (aurata) volt.

 

Az oriflamme a középkori Franciaország Saint-Denis apátságában őrzött, megszentelt zászlaja volt. Neve a latin aurea flamma (aranyláng) elnevezés torzulásából ered, ami utal vörös vagy narancsvörös színére.

Előzmény: freelance (190)
csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 191
Előzmény: A falu Bikája (187)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 190

A nagyharsányi érem előlapja sajátosan eltér a kor dénárvereteitől. Ott, ahol a király neve kellene szerepeljen, LANCEA REGIS 'a király lándzsája' körirat olvasató, míg az éremképen egy kéz szárnyas lándzsát tart, melyre zászló van erősítve, végén bojtokkal.

A veret vizsgálói számos olyan érmet sorakoztattak fel, amelyen lándzsa látható: II. Konrád (1024-39), III. Henrik (1039-56)és IV. Henrik [1056-1106) német császárnak egy-egy érme az uralkodó feje mellett vagy azzal átellenben tartott lándzsát ábrázol, míg Jaromir cseh herceg (1033-34) és 11. Vratiszláv cseh király (1061-92) pénzén a hűbéres herceg által tartott, ill. a fejjel átellenes oldalon egy kéz által tartott lándzsa látható. A lándzsa a XI. század végétől egyházi és világi hűbérurak éremképén

is megjelenik. E sorozat szerint 1024 után a száli frank ház szuverén uralkodója, 1033-tól a hűbéres cseh herceg, 1089-től pedig a kisebb hűbéresek tüntették fel. István érme mindezeket megelőzi, s megelőzi azt a kort is, amikor e jelvényt hűbéresek érmükön viselték.

István lándzsás veretének értelme a korabeli ábrázolások tükrében egyértelműen

megfejthető. Ami a lándzsát tartó kezet illeti, nem csupán az a körülmény magyarázza égi kéznek hogy felhőszerű ívekből nyúlik ki, hanem az is, hogy e korban, lebegő. Kézzel Isten kezét ábrázolták, mint pl. ez II. Henrik 1009 körül festett képén a király feje felett látható. Az égi kéz által nyújtott zászlós lándzsa értelmét még jobban megvilágítja a pápák középkori lateráni palotájának ebédlőtermet díszltő mozaik, melyet az újkori bontás előtt lerajzoltak. A mozaik Nagy,_Károly-császárrá koronázása (800) előtt készült; ábrája szerint a trónuson ülő Szent Péter jobbjával palliumot ad III. Leó pápának, baljával pedig zászlós lándzsat nyújt a térdeplő Nagy Károlynak.

Égykorú feljegyzés szerint III. Leó pápa 796-ban Róma város zászlaját (vexillum Romanae urbis) adta át Nagy Károlynak. István koronázása ideje tájt Róma város zászlaját III. Ottó tüntette fel 998-1002 között használt ólombulláján; a Rómát szimbolizáló mellkép naturálisan ábrázolt zászlós lándzsát tart kezében. Mindez kétségtelenné teszi, hogy a vereten "Róma zászlaja látható, de azt is, hogy az érmet István koronázására 1000-ben vertek, amikor a pápatól zászlós lándzsát kapott. A lateránihoz hasonló kép István koronázására is készülhetett volna azzal a jelentéssel, hogy Szent Péter trónusáról Szilveszter pápa palliumot nyújt át a magyarok érsekének és zászlós lándzsát az új királynak.

"Róma zászlaja" magyarázza meg, miért ábrázolták az éremképen a lándzsát olyan kiemelt szerepben, hogy a magyarázó felirattal még a király nevét is kiszorították! Az az uralkodó, aki ezt tette, mindennél nagyobb jelentőséget tulajdonított zászlós lándzsának, annak, hogy "Róma zászlajának" birtokosa lett. E ténynek politikai tartalma volt, ami a koronázási szertartásban is megnyilatkozott. A pápa adta felségjelvényekkel való koronázás" éppen. abban tért el a német-római szertártástól, hogy az előbbi, tartalmazta, éspedig első helyen tartalmazta a zászlós lándzsa átadását, az utóbbi pedig nem. A pápa adta vexillum volt az a többlet, ami István királyt a császártól nem függő szuverén uralkodóvá tette. E zászlós lándzsa messze többet jelentett a III. Ottó által a lengyel fejedelemnek átadott Szent Móric-lándzsa utánzatánál, mely Boleszló hűbéres viszonyán nem változtatott.

István király lándzsájának másik ábrázolása a koronázópaláston látható; az ülő

királyalak jobbjával egy köpüs lándzsát tart. Mivel a lándzsa minden későbbi királyunk ábrázolásáról hiányzik, ez is mutatja, hogy István különös fontosságot tulajdonított felségjelvényei közül a lándzsának.

Ami a lándzsa alakjára vonatkozó vizsgálatokat illeti, a kezdetleges ábrázolásokon nehéz formai sajátosságokat észlelni, s ha az egyik látszólag a szárnyas, a másik a köpüs lándzsák közé sorolható is, ezekből messzemenő következtetéseket nehéz levonni. Ilyen megkülönböztetéssel a kézművesek bizonyára nem sokat törődtek, mint ahogy

156 középkori koronaábrázolásainkon sem a tárgy alakja, hanem a műves elképzelése jelentkezik. Talán e sablonos ábrázolásból fakad, hogy a paláston hímzett lándzsáról a zászlót elhagyták, István lándzsájáról csak azt jegyezték fel hitelt érdemlően, Rómába való visszaküldése után, hogy "aranyos" (aurata) volt.

Előzmény: csanak (188)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 189
Szerinted mennyire hűek ezek az ábrázolások?
Előzmény: A falu Bikája (187)
csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 188
De jól hangzik :)
Előzmény: freelance (186)
A falu Bikája Creative Commons License 2007.03.29 0 0 187

Róma zászlaja hogy nézett ki akkoriban?

 

 

Előzmény: freelance (182)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 186

Ez így van. A képen egy lándzsa látható, amit isten nyújt át, mivel a királyi hatalmat istentől eredeztették. De ha ezen a lándzsán árpádsávos lobogó lenne, akkor az azt is jelenthetné, hogy az árpádházi királyok isteni eredetűek, ez azonban nincs így.

A képen nem a királyi lobogó látható.

Előzmény: csanak (184)
csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 185
Istvánnak az “imperatoris gratia et hortatu” nyert koronája (miként a Bécsben őrzött császári korona) zárt, pántos sisakkorona, ormán a III. Ottó egyik pénzén is ábrázolt, enyhén dőlt kereszttel. A pántos és 4 liliommal díszített korona létét II. Henrik szakramentáriumának egyik ábrázolása is igazolja. 

István nagyharsányi dénárleletében a H2 dénáron a “király lándzsáját” enyhén ívelő, vízszintesen majdnem kinyújtott ujjú tenyérnek támasztva látjuk, amelyet csak a hüvelykujj simít a tenyérhez, vagyis a lándzsát a kézfej nem markolja meg, nem fogja, vagy szorítja. A lándzsát nem birtokban tartó, hanem átadó, átnyújtó mozdulat ez, függetlenül attól, vajon a veret ruhaujjból, vagy felhőkből kinyújtott kezet ábrázol-e. A “manus Dei” ábrázolások nem függenek attól, ruhaujjból vagy felhők közül nyúlik-e ki a kéz: II. Henrik 1002 és 1014 közt készült regensburgi szakramentáriumának egyik képe, amely a királyt koronával a fején, trónon ülve mutatja be, felette a magasban ruhaujjból kinyúlva ábrázolja az Isten kezét.

 

Ezt a H2 dénáron látható jelenetet, a király lándzsájának Isten kezéből való átnyújtását úgy tekintjük, mint István égi invesztitúrájának bemutatását, és elszakíthatatlan az Egbert szertartásrendben is visszatérő, ősi imádságtól: “Adj Uram a te szolgádnak, a mi fejedelmünknek égi fegyvert.” A mennyei fegyver a dénáron: a király lándzsája Isten kezében. Összhangban van ezzel a ténnyel, hogy a H2 dénár másik oldalán a térben ábrázolt, zárt korona abroncsán a REGI (“a király részére”) dativus olvasható, amely megmondja: a királynak készült uralkodói jelvényről van szó. 

Előzmény: freelance (182)
csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 184

a képen nem a királyi lobogó van, mert akkor a felirat ezt tükrözné.

A LANCEA REGIS dénáron látható zászlóval díszített királyi lándzsát vízszintesen kinyújtott ujjaival egy kéz hüvelykujjával megtámasztva nyújtja át. Lényeges annak kiemelése, hogy ez a kéz a lándzsát nem markolja meg, nem tartja ujjai közt, hanem átadó mozdulatot tesz, vagyis Isten átadó kezét akarja ábrázolni, és nem földi király átvevő jobbját. Hogy a kéz István dénárján nem felhők közül, hanem ruhaujjból nyúlik ki, az nem akadálya annak, hogy az ábrázolt kézben a manus Dei-t lássuk. A manus Dei-t pl. II. Henrik 1002 és 1014 közt készült szakramentáriuma a magasban ruhaujjból kinyúlva ábrázolja a német király felett.  A dénáron a „király lándzsáját” átnyújtó kéz Istennek a király mennyei invesztitúráját végző jobbja. Megítélésünk szerint itt a dénár az Egbert-ordo imádságának (Post communionem) képszerű ábrázolását adja: „Adj (variáns: Add) Uram a Te szolgáidnak, a mi fejedelmeinknek égi fegyvert (variáns: az igazságosság égi fegyverét)”. Amint több mint egy évtizede megállapítottuk, annak a határozott bemutatása is, hogy a lándzsa birtokosa senki másnak nincs alávetve, csak az égi Hatalomnak. 


István dénára tárgyi szempontból: a dőlt keresztes, zárt koronának és az Isten kezéből átnyújtott lándzsának a bemutatásával igazolja az Egbert-szertartásrendnek a magyarországi királyavatások során való alkalmazását. Ugyanígy alátámasztja a dénár Ademarus Cabannensis kortárs krónikás († 1035 körül) adatát (e mű egyébként az első magyar király lándzsájának egyetlen írásos forrása): eszerint III. Ottó a magyarok urának „megengedte, hogy teljes szabadsággal királysága legyen (vagy: megengedte nagylelkűen, hogy királysága legyen), engedelmet adva neki arra, hogy mindenhol szent lándzsát hordoztasson, amint az magának a császárnak szokása, és az Úr szegeiből és Szent Móric lándzsájából saját lándzsáján való ereklyéket engedett át neki.”

Előzmény: freelance (183)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 183
Az biztos, hogy a képen nem a királyi lobogó van, mert akkor a felirat ezt tükrözné.
Előzmény: freelance (182)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 182

Csakhogy az a zászló Róma zászlaja, azért kapott ilyen különös jelentőséget, mert egyenesen a pápától kapta.

 

Bővebben a témában:

 

http://www.bgrg.sulinet.hu/tant/inf/verseny/kecskemet/samandob/g15.htm

Előzmény: A falu Bikája (181)
A falu Bikája Creative Commons License 2007.03.29 0 0 181

http://www.mkb.hu/red_ertekeink/bankjegyek_ermek/honfoglalas.mkb?isFlashCompliant=true&session_id=PSJmFlolhivtfupqMfdutnvZ&flashVersion=9

 

A bimetál érem aranyozott magja az első magyar pénz hasonmása. Szent István, első királyunk bajor minta alapján verette a magyar dénárt, valószínűleg 1001-ben.

Az érem előlapján a királyi attributum, a zászlós lándzsát tartó kar látható LANCEA REGIS felirattal.

 

Előzmény: freelance (180)
freelance Creative Commons License 2007.03.29 0 0 180
Ez nem bizonyíték az árpádsávok használatára, mivel az érme felirata szerint ez a király lándzsája, és ezek akár szalagok is lehetnek. Ha zászló lenne, a 'király zászlaja' (vexillum regis) felirat szerepelne.  
Előzmény: csanak (120)
Rübezahl Creative Commons License 2007.03.29 0 0 179
Akkor nem sűrűn olvasod az ésszelleneteit, mert már nem először írja le ezt a marhaságot, most már talán el is hiszi.
Előzmény: KukacAV (154)
A falu Bikája Creative Commons License 2007.03.29 0 0 178

lenne. mert egyelöre semmi nem bizonyítja az mszp-szdsz érvrendszerét Árpád-sáv ügyben.

 

Előzmény: B Pali (168)
Der Beste Creative Commons License 2007.03.29 0 0 177
Nem azzal.
Hol mondtam én ilyet?
Előzmény: Vasalat (155)
Der Beste Creative Commons License 2007.03.29 0 0 176
A saját nevemben.
Ki máséban?
Előzmény: Törölt nick (151)
csanak Creative Commons License 2007.03.29 0 0 175

Borítsa köd például egy-egy ország eladósodottságát

 

Jobb is az, ha  köd borítja. Még majd akasztás lenne miatta.

Előzmény: -Survivor (173)
kokinkínai Creative Commons License 2007.03.29 0 0 174

Én a Nap ellen á la Demszky retro:

 

 

-Survivor Creative Commons License 2007.03.29 0 0 173
ez a kettőszázhuszonhatodik árpádsávot rágcsáló topik.

azt hiszem, épp az imént olvastam, ide illik...idézek:

"..... A figyelemeltereléshez átfogó stratégia is, üde helyzetfelismerés is kell. Követelmény, hogy a lényeges fejleményekről ne essék szó, a lényegtelenek körül azonban szikrázzanak az indulatok. Borítsa köd például egy-egy ország eladósodottságát, népességfogyását, vagyonvesztését, reflektorfény világítsa meg viszont a félremagyarázható jelképeket,.....stb. stb. .."

:-)

.
Vasalat Creative Commons License 2007.03.29 0 0 172

Mikor érted meg, hogy nem GyF személye a porbléma

 

 

Szerintem Öszöd óta az ő személye is probléma.

 

De az MSZPs tagság totális felelősségével is egyetértek. 3 esélyt kaptak, hogy megszabaduljanak ettől a varangytól. Nem éltek vele.

Előzmény: Törölt nick (167)
Törölt nick Creative Commons License 2007.03.29 0 0 171
Igen, mert lenne alapja a ballib hisztériájának. Igy nincs!
Előzmény: B Pali (168)
Vasalat Creative Commons License 2007.03.29 0 0 170

Emlékszem, amikor Medgyessynél előjött a D-209-es ügy, akkor a fizetésemelések ellenére gyűlöltétek. Akkoriban a rút anyagiak senkit sem érdekeltek, mit nekünk 30%-os reálbér-növekedés, a lényeg, hogy elvi problémánk van a minelnökkel.

 

Az a 30 % nem volt 30 %. Propaganda. Megszálott KSH. A 800 000 közalkalmazott kapott 50%-os fiz. emelést. Az húzta fel az átlagot, de NEM 30 %- RA.

 

 

Most meg kizárólag a pénz számít.

 

Megint melléfogtál: nekem például nem a pénz számít. Nekem az számít, hogy egy koszos volt KISZes, milliárdokat MSZMP vagyonból semmi pec alatt átmentett, "legőszintébb becsületszóra" hivatkozó, majd azt egy pillanat alatt meghazutoló, a politikai hatalomszerzés érdekében rendőrök életét kockáztató, 6 500 000 000 000-ot elkúró, 10 % os ÁHT hiánycél helyett az "ÁHT köszöni szépen, jól van"-t és Pannon Pumát kommunikáló, ÁFA-visszatartásával körbetartozási spirált erősítő, gazdák EU-juttatását 1 évig visszatartó, a költségvetés helyzetét 2 évig folyamatosan elhazudó, a bajt relativizáló megjegyzéseivel a választási győzelem érdekében hamis illúziókat keltő, öszödi példátlan lebukása után a felelősségét szétkenéssel kisebbíteni szándékozó, miniszterelnöki vitában a vizitdíra hivatkozót ledorongolva méltóságától megfosztó és "nemigazországra" nárcisztikus gesztusokkal utaló, majd "nemigazországot" maga megteremtő szarházi ne legyen miniszterelnök.

 

Ez számít barátom. A pénz meg azoknak - én egyenlőr nem tartozom közéjük - akiknek tényleg alig van. Na azoknak az is számítani fog de nagyon !

Előzmény: KukacAV (163)
Törölt nick Creative Commons License 2007.03.29 0 0 169
Ezek minősitések csupán, viszont ellenérvként =0
Előzmény: B Pali (166)
B Pali Creative Commons License 2007.03.29 0 0 168
ugyan. a túlélők közül nem nagyon hallani, hogy felszólalnának ellene.

Lenne érteme?
Előzmény: A falu Bikája (162)
Törölt nick Creative Commons License 2007.03.29 0 0 167

Szeretni kellett volna érte? A saját zsebéből fizette?

 Mikor érted meg, hogy nem GyF személye a porbléma, hanem az a mentalitása a koalának amely őt annak ellenére fenntartja, hogy:

1. bevallottan nem csinált semmit, hogy semmivel se rontsa az újraválasztása esélyeit.

2. ehhez viszont szélhámoskodnia kellett, megtévesztenie a választóit. Ahogy be is ismerte.

3. azóta sem csinál semmit, ha a megszoritásokat nem akarnád esetleg valaminek nevezni.

Ha ő sikeresen kormányozna, nem lehetne ellene mozgósitani a népet, bárki helyette így tenne, azt is elfogadnák. Mert a politikában is végül is a tetek számitanak hosszú távon.

Előzmény: KukacAV (163)
B Pali Creative Commons License 2007.03.29 0 0 166
Én téged nem minősítettelek. Az "érveidet" meg inkább hagyjuk. Nagyon a hajuknál fogva vannak idecibálva.
Előzmény: Törölt nick (153)
Tunyacsááp Creative Commons License 2007.03.29 0 0 165
Petőfiék a nemzeti színeket "gyalázták".
Az a történelmi zászló az enyém is arra használom amire akarom.
Honnan tudod, hogy milyen történelmi szerepe lesz és milyen helyet kap a történelemben, az szdsz és az mszp elleni társadalmi tiltakozás és jelképe.

Előzmény: Der Beste (149)
Tunyacsááp Creative Commons License 2007.03.29 0 0 164
Ez a jelkép kialakult és nem pedig úgy lett, hogy valaki azt mondta, hogy ezután így lesz. Volt ennek egy folyamata.
Előzmény: Törölt nick (131)
KukacAV Creative Commons License 2007.03.29 0 0 163
Emlékszem, amikor Medgyessynél előjött a D-209-es ügy, akkor a fizetésemelések ellenére gyűlöltétek. Akkoriban a rút anyagiak senkit sem érdekeltek, mit nekünk 30%-os reálbér-növekedés, a lényeg, hogy elvi problémánk van a minelnökkel.

Most meg kizárólag a pénz számít. A 30%-os növekedésből visszavesznek 5-10-et: nemzethalál, megbocsáthatatlan merénylet a magyarság ellen.

Ezért sincs értelme annak, hogy lemondjon Gyurcsány: akárki követné, ugyanúgy elfogadhatatlan lenne, mint ahogy mindenki az, aki nem Orbán.

Ha nem ezt az eszement, minden rációt elvető hörgést produkálnátok, a szocik nem lennének ennyire összeszorítva és rég elküldték volna Gyurcsányt oda, ahová való.
Előzmény: Vasalat (157)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!