Keresés

Részletes keresés

evangeline Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12624

Hát pedofil eset az - sajnos! - van bőven ... de akinek nincsen rá se szeme, se füle, annak úgyis hiába van felemlegetve ...
Előzmény: szárnyashangyusz (12618)
a kitiltott hangya Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12623
...A rabszolgák helyét nagyon világosan szabja meg:

 „A rabszolga tudja hol a helye, engedelmeskednie kell urának, miáltal engedelmeskedik az Istennek is.” Mint minden félművelt ortodox atya Khrüszosztomosz is hadilábon állt a világi tudományokkal, hirdette: „világi tudástól tisztítsd meg elmédet.” Nem lehet csodálkozni, ha a nagy matematikusról, Püthagoraszról így ír: „Püthagorasz tízezerféle boszorkányságot gyakorolt, de csak a bolondokat tudta megtéveszteni. Azonban az embereket hasznos dolgokra tanítani képtelen volt.”
Teljesen mindegy hány száz Homíliát írt, az is mindegy milyen óriási tekintélyt szerzett magának a későbbi évszázadok folyamán: a lényeg, hogy aktív részese volt egy sötét, kegyetlen pusztításnak, amit támogatott, amit helyeselt.
Az ő idejében és környezetében egy olyan jelenség nyert egyre nagyobb teret, amire korábban még nem volt példa. Egy dühödten elkeseredett vallási meggyőződéstől fűtött kampányt láthatunk, - olyat - amit még eddig nem élt át emberiségünk. Korábban is voltak templomrombolások, vallásüldözések, de ilyen méretű, a társadalom minden intézményét, lakossága minden rétegét érintő, az ember szabadságába, belső lelki életébe  így beleavatkozó szisztematikus kártevés: példátlan volt a történelemben.
A tömegek az V. században még mindig nem özönlöttek a keresztény templomokba, főleg az értelmiségi réteg, arisztokrata családok, iskolázott közhivatalnokok még mindig nem akarták elfogadni az új  ruhába öltöztetett régi pogány megváltót, a keresztény Jézust.  Vérrel, vassal, tűzzel kellett ezért pusztítani a régi hitvilágok minden megnyilvánulását, emlékét.


Amikor turistaként csodáljuk az antik világ pogány templomainak, k, szentélyeinek romjait, akkor az  idegenvezetők elfelejtik megemlíteni, hogy azokat nem az idő vasfoga romosította, mert  bizony szilárdan, gránitból, faragott bazaltkövekből voltak azok megépítve … hanem nagy részüket  vallási őrületben tobzódó keresztény bandák rombolták le, megfosztva emberiségünket számtalan kulturális örökségétől. ..."
 

 

szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12622
"...Aranyszájú Szent János (kb. 350-407)

 

Élete részletes bemutatásától eltekintve, 398-ban éri el  karrierje csúcsát,  mikor is Arkadiosz császár beleülteti a konstantinápolyi püspöki székbe, ami majdnem felért egy társuralkodói tisztséggel. A császári udvarra gyakorolt kártékony hatását hamarosan sokfelé kezdték megismerni.

Hatalmi helyzetét kihasználva biztosította Arkadiosz pogányellenes rendeleteinek egymásutániságát, már a püspöki szék elfoglalása után egy évre, július 13-án kiadott ediktumban  megjelent a császári könyörtelenség: elpusztítani, lerombolni a tartományok vidéki pogány templomait, szentélyeit.

Évekkel később hatalma tetőfokán, 403-ban aktívan segítette a 'szürke csuhások' bandáinak Palesztinában történő fosztogatásait, rombolásait.

Khrüszosztomosz volt a kezdeményezője a  híres efezusi Artemisz templom lerombolásának is, a bontáshoz szükséges költségeket a 'saját' zsebéből állta.
Khrüszosztomoszt krónikus gyomorbetegség kínozta, ami állandóan elrontotta hangulatát, megmérgesítette kedélyét.

Talán ennek köszönhetően sértett meg rendszeresen nagyon sok püspöktársat, elöljárót,  nemest, befolyásos dámát,   - ami még nem lett volna nagy baj – de többször megbántotta Eudoxia császárnőt is, aki meg is utálta ezért főpapját. Alaposan összeveszett egy másik fanatikus félművelt főpappal Theophilosz pátriárkával, aki Khrüszosztomoszt a 'világosság angyalának köntösében bújtatott sátánnak' nevezte. Ő meg válaszképp szép keresztény zsargont használva 'őrjöngő Herodiásnak' nevezte Theophilosz, aki az ő fejét akarja tálcán látni.
Hiába tartott ékesszóló prédikációkat már jóval Konstantinápolyba érkezését megelőzően, türelmetlen gyűlölete mindig felszínre tört.  
Antiókhiában 390-ben Khrüszosztomosz így prédikált egyházának női egyenjogúsága érdekében: „Falakat kellene építeni a templomban a nők különválasztására, mert az előttünk lévő atyák is fontosnak tartották, hogy titeket deszkafalakkal elkerítsenek és benneteket ilyen elkerített részbe parancsoljanak. De most mindenkitől úgy hallom, erre nincs szükség, mert Krisztusban nincs nő meg férfi. Ám a helyzet most pont ennek az ellenkezője. A nők a kuplerájok szokásaival hivalkodnak, míg a férfiak nem jobbak a gerjedt csődöröknél.” (Lane-Fox)
A zsidókról így ír: „Sajnálatra méltó nyomorult zsidók … Elérkezett az idő, hogy tudassam: a zsinagógákban démonok tanyáznak, de nem csak magában az épületben, de a zsidók lelkében is. Ezért történt, hogy isteni szolgálatra a zsidók alkalmatlanná váltak, de a lemészárolásra pont kiérdemelten megfeleltek.” (Zsidók ellen, I. Homília) ..."

a kitiltott hangya Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12621
Emeljünk ki néhány eseményt, melyben Damasus pápának személyesen része volt, illetve az ő idejében, az ő emberei vittek végbe. 368-ban keresztény elöljárók hamis rágalmakat tartalmazó feljelentése alapján, letartóztatták, majd varázslásért, megrontásért kivégezték  Libanioszt a híres orátort. A bölcs pogány tanító meggyilkolásának okához hozzájárult: bátran ki merte mondani, hogy Julianus császárt keresztény tisztek orvul meggyilkolták a 363 június 26-án lezajlott perzsák elleni csatában.

Keresztény püspökök vallásuk védelmében, 370-ben megkínozták, majd elevenen megégették Simonidész filozófus- tanárt. Egy másik filozófusnak, Maximusnak is az elveszejtés lett a sorsa ugyanez  banda által, csak őt lefejeztették.

372-ben a római egyházi elöljárók erőteljes hangnemben követelték Valens császártól, hogy lépjen fel keményebben az ősi görög kultúrát követőkkel szemben, mert azok tanításait, szellemiségét ki kell irtani, el kell tüntetni végleg a birodalomból.

 Damasus pápa 382-ben elítélte és a keresztény erkölcsökkel összeegyeztethetetlennek nyilvánította a közfürdőket, a nyilvános és sokszor nyitott latrinákat,  betemetésüket és bezárásukat rendelte el.   Járványok, fertőzések elterjedésének lehetőségét figyelmen kívül hagyva nem támogatta, illetve akadályozta a józan polgári vezetők egészségügyi, tisztasági viszonyok érdekében tett erőfeszítéseit, mint: szennyvízcsatornázás, viadukt építés/karbantartás, tisztálkodóhelyek vízellátása. Az ilyenféle antihigiénikus hozzáállás még keresztény körökben sem váltott ki megelégedést és csak olyan koszmókok tudtak annak örülni mint pl. Szent Jeromos, meg barátnője a 'szutykos' Szent Paula.

 

szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12620

Ok.

 

Szent Damasus pápáról: 366-384-ig volt pápa

 

"....Csak hogy a római elöljárók, presbiterek  Ursinust választották meg pápának, ám válaszképpen egy héttel később Damasus a híveivel saját magát szintén pápává választatta. Két pápája  volt Rómának, minek következtében a  helyzet zavarossá vált és annyira elmérgesedett,  hogy  véres utcai összetűzések, kisebb csaták törtek ki a városban a két keresztény párt között.

A harcok elfajulásának tetőfokán Damasus fegyveres bandája beszorította Ursinus csapatát a Nagy Szent Mária-bazilikába, amit utána szabályosan ostromolni kezdtek. A szétzüllesztett római patrícius családok maradványai tehetetlen keserűséggel szemlélték az új vallás követőinek marakodását az egyre inkább pusztulásnak induló 'örök városban'. Damasus bandája nem tudott betörni a nehéz kövekből összerakott  bazilikába, ezért felmásztak a tetejére, leszedték a cserepeket és a tátongó nyílásokon keresztül kövekkel bombázták az alattuk védtelenül kiszolgáltatott ellenpártiakat. A csapdába esett Ursinus-követők  ,   ezután megadták magukat, ám így is 137 társuk vesztette életét a felülről záporozó kőesőben. Damasus győzött, - Ursinus elmenekült Rómából - és az új pápa összeköttetéseinek, megvesztegetéseiknek ,  köszönhetően vezető helyzetét megszilárdította. Ebben szerves része volt az akkori római prefektusnak aki együttműködve kiszolgálta és továbbra is szemet hunyt Damasus törvénytelen cselekedetei felett.

Damasust cseppet sem aggasztotta; nagyvilági életet élt, fényes mulatságokat rendezett, fényűző dolgokkal vette magát körül és pompásabb udvartartása volt mint a császárnak. Nagy szoknyapecér hírében állott, Damasusnak több törvényes és törvénytelen gyermeke volt, többek között I. Síricius pápa lányától is született egy zabigyereke. Nem véletlenül ragasztották rá a 'matronarum auriscalpius' (asszonyfülek csiklandozója) gúnynevet. Előkelő özvegy dámáknak különösen szeretett a hónuk alá nyúlni, akik hálából az istápolásért vagyonuk nagy részét ráhagyták Damasus intézményére. Egy idő múlva a császári udvartartás is felfigyelt Damasus és társai vagyonszerzési sikereire,  és aggodalommal szemlélte  a régi tradicionális családok vagyonának átvándorlását a katolikus egyház kezére. Ezért Valentinianus császár 370-ben ediktumban megtiltotta, hogy a keresztény  papok özvegyek és árvák házait látogassák és tőlük örökségeket, hagyatékokat, anyagi juttatásokat zsebeljenek be. Ezen rendelet ellenőrzése, szabályozása a gyakorlatban lehetetlennek bizonyult a hivatali kourrupció általános elterjedtsége  miatt, és az aranytallérok továbbra is szép sorjában gurultak a pápa kincstárába, akarom mondani: Damasus zsebébe...."

 

szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12618

Ez az, sehol egy újabb pedofil eset.

Dögunalom....

 

Előzmény: evangeline (12617)
evangeline Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12617

Mindenféle okok miatt a topic nyitója gátolva van az írásban ...
(de ha van téma, akkor lehet, hogy felfüggeszti önként vállalt száműzetését és igyekszik bekapcsolódni a társalgásba ...)
:-D)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.09.09 0 0 12615
Kihaltunk?
0330 Creative Commons License 2010.08.21 0 0 12614
Őrület.
Előzmény: Törölt nick (12612)
devereaux Creative Commons License 2010.08.13 0 0 12610
Irracionalis tarsadalmunkban minden tovabbi nelkül surun elofordul az a jelenseg, hogy K. Janos allampolgar lelkesen koveteli a haladonak, modernnek es europainak vallott (igazabol hazudott) ertekeket, mondjuk a homoszexualis felvonulas kozvetiteset a tevebe es magat a felvonulast pedig egy szep forgalmas foutra (mindenki pofajaba oda bele), mert az milyen halado, modern es europai es milyen gondosan apolja a demokratikus es jogallami hagyomanyokat, esatobbi. Persze K. Janos valojaban szarja le a homoszexualis felvonulast, o nem azt akarja, hogy o egyfeszt homoszexualis felvonulast nezzen, hiszen az annyira undorito meg neki is (de szigoruan csak csaladi-barati korben hangoztatva; kifele megerto), hanem o sokkal inkabb azt akarja, hogy masnak ne legyen jo, masnak kelljen neznie azt.
Előzmény: Törölt nick (12608)
brother.panda Creative Commons License 2010.08.11 0 0 12603
Hát, ha több mint egyszer tenné, akkor biztosan :-)))
Előzmény: upi2000 (12602)
upi2000 Creative Commons License 2010.08.11 0 0 12602

Ja, a sógorokat nyilván erősen befolyásolja a mi elnökünk Bibliaolvasási szokásai.

Hát még ha rendszeresen bérmálkozna is, akkor fel is oszlathatnák a kat. egyházat...:)))

Előzmény: damm (12598)
Törölt nick Creative Commons License 2010.08.11 0 0 12600
"......bizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk elnökölni a sokszínű európai folyamatokat"
Palyika, ezt nem teheted Európával
Előzmény: MayItBe (12597)
damm Creative Commons License 2010.08.10 0 0 12598

Akkor mennyien lépnének ki az osztrák egyházból, ha ezt a nyálas dolgot is ismernék!

Mert hogy igen szép számban hagyják el ugyanezt az egyházat odaát. Eddig kétszer annyian, mint tavaly!

Előzmény: MayItBe (12597)
MayItBe Creative Commons License 2010.08.10 0 0 12597

 

Ej, ha ezt Buda Béla megérhette volna ...! :-D)

 

Evangéliummal kezdi a napot Schmitt Pál - 14:32


Az új államfő az evangélium olvasásával kezdi minden napját, mégpedig egy internetes szolgáltatás segítségével, amelynek Napi evangélium a neve. A neki rendszerint reggel hatkor érkező szentírási részt ismerőseinek tovább is szokta küldeni - írta az Új Ember című katolikus hetilap.
A lap arról is ír, hogy az új elnök várhatóan szeptemberben találkozik XVI. Benedek pápával. Schmitt Pál a vatikáni magánkihallgatáson a pápa áldását kéri majd a magyar emberekre és államfői munkájára.

Magyarország jövő évi európai uniós elnöksége kapcsán az államfő elmondta: "el fogjuk érni, hogy fontos támasza és része leszünk a közös építkezésnek. (...) bizonyíthatjuk, hogy képesek vagyunk elnökölni a sokszínű európai folyamatokat".

(MTI)

 

A helyzet szar és egyre szarabb lesz, de hogy a szórakoztatásunkra sokat adnak, az biztos! Paja bácsi, a napi evangyéliom olvasó ... Ez ma mindent visz!

:-D)

 

 

devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12591

Ertem, tehat most innentol fogva nem "vegulis", hanem "bizonyos forras szerint" es "mas velemenyek szerint."

 

Hasznos volt. Ismet tanultunk valami ujat.

Előzmény: Törölt nick (12590)
devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12588
Amikor Bruno eretnekkent megegettetett, annak semmi koze nem volt a kopernikuszi kozmologia tamogatasa erdekeben megirt irasaihoz.
Előzmény: Törölt nick (12585)
devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12584
(Javasoltam a masik topicban is, hogy ott szivesen latom a tippjeidet es otleteidet. Udv: d.)
Előzmény: Törölt nick (12583)
devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12582

Amit te rinyanak gondolsz (es ne zavarjon, hogy nem a te velemenyed szamit ebben az esetben - sem), az csupan annak a megallapitasa, hogy a szokasos mintat latom felbukkanni itt is: magabiztos allitas - ellentetes velemeny - csond. Aztan persze kesobb ez elfelejtodik, hogy ujabb magabiztos allitasok vegyek at a terepet.

 

De nem kell ertened. Minek is ertened?

 

Ugorgyunk!

Előzmény: Törölt nick (12581)
devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12580
Es lassuk be, hogy roppant kevesse erdekel, amint egy trollkodo es nagykepu akarki elmondja, hogy o mit is gondol a kismalac-temporol.
Előzmény: Törölt nick (12579)
devereaux Creative Commons License 2010.08.05 0 0 12578
Olyba tunik, hogy az elletetes velemeny megakasztotta a tenyszerunek tuno beirasok boseges folyamat.
devereaux Creative Commons License 2010.08.04 0 0 12577

Végül is a heliocentrikus világnézet tette be a kaput, amely elfogadhatalan volt a katolikus egyház számára.

De elkepzelheto az is, hogy nem.

 

According to the Stanford Encyclopedia of Philosophy, "in 1600 there was no official Catholic position on the Copernican system, and it was certainly not a heresy. When [...] Bruno [...] was burned at the stake as a heretic, it had nothing to do with his writings in support of Copernican cosmology."

Előzmény: Törölt nick (12566)
MayItBe Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12573

 

Könyörgök! Nyissál már egy topicot és tárgyald ki a liberálisok vétkei a katolikus egyház ellen c. problémádat - nyilván hatalmas érdeklődés közepette! -, hogy végre kielégülhess!

Mi akadályoz meg a topicnyitásban?

Előzmény: ószereseké.a.target (12572)
ószereseké.a.target Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12572
persze hogy mond,újabb libsi hazugságokat terjesztessz
Előzmény: Törölt nick (12571)
ószereseké.a.target Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12570
elkúró bűneit mikor ismeri be a katolikus egyház ellen és megy börtönbe évtizedekre ?
Előzmény: Törölt nick (12569)
MayItBe Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12568

 

Helyes! :-)

(A tálcaszedő híre kellőképpen ki lett vesézve, előítéletek pedig minden topicban vannak.)

Előzmény: Törölt nick (12565)
ószereseké.a.target Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12567
mondjuk kun béluci bűneit a katolikus egyház ellen mikor ismeritek be ?
Előzmény: Törölt nick (12566)
MayItBe Creative Commons License 2010.08.03 0 0 12564

 

OFF

Nem, a "vonalat" a gyakorló nekrofil hozta ide, te meg rácuppantál.

Olvasgassál nyugodtan, jó hosszasan ...addig is csendben vagy.

ON

 

Előzmény: Törölt nick (12561)
sensei47 Creative Commons License 2010.08.02 0 0 12559
Dehogy foglalkoztam aznap szőlővel! Elmentünk és megnéztük a budaszentlőrinci pálos kolostor romjait majd onnan indulva fölgyalogoltunk a János-hegyi kilátóhoz és azután visszasétáltunk...
Előzmény: Törölt nick (12554)
MayItBe Creative Commons License 2010.08.02 0 0 12558

 

Na, hát akkor már ketten is vagytok, ahogy elnézem, akik erről barátilag eszmét tudtok cserélni, úgyhogy éppen ideje, hogy valamelyikőtök nyisson róla egy topicot ...

 

Előzmény: Törölt nick (12556)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!