Keresés

Részletes keresés

Titanilla_ Creative Commons License 2005.12.25 0 0 130
A zombikat például meg sem említi.
Szerinted hogyan lesz ez a dolog a feltámadással?
Előzmény: Törölt nick (129)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 128

"Én nem írtam"

Hát ez az, hogy igen..

Előzmény: Paleokrites (121)
Titanilla_ Creative Commons License 2005.12.25 0 0 127
Igen, cicamókus, azért idéztem. Valamiféle testben feltámadott hulla az egyik szereplő, pedig Pál még sehol.
Előzmény: Törölt nick (125)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 126
Hova menekülsz még? Már a nyelvtannál tartunk. Kezdjünk bele, mit jelent a lélek, a szellem?
Előzmény: Paleokrites (120)
Titanilla_ Creative Commons License 2005.12.25 0 0 124
Ez is egy materialista történet:

"És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük;
És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.
És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal."
Előzmény: Törölt nick (123)
Titanilla_ Creative Commons License 2005.12.25 0 0 122
... De mit ér egy angyal, ha nem volna fiú a földön, hogy nézze amint röpköd.
Előzmény: Törölt nick (118)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 121
Én nem írtam, de az ember meghal, vele a leke is....
A mennyben meg nincsennek lelkek és ha az eredeti hozzászólásomra figyeltél, akkor ott volt egy feltételes HA..., de te inkább a kötekedést válsztotad....
Előzmény: Abu Rashid (117)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 120
A lélek etimológiai szempontból egyenlő a lehellettel!
Előzmény: Abu Rashid (116)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 119
Hát nem :-)
Előzmény: Törölt nick (118)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 117
Ha meghal a lélek, milyen lelkeknek lesz a menny a lakóhelye, ahogy írtad?
Előzmény: Paleokrites (115)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 116
Honnan van a lélek?
Előzmény: Paleokrites (115)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 115
Nos ha az ember meghal, akkor a lelke is...., avagy te másként látod?
Előzmény: Abu Rashid (114)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 114

Capisco, capisco kedves barátom,

de ez nem változtatja meg azt, hogy elbuktad a test nélküli lelkeket, csak most teóriát gyártasz a meneküléshez. Senki nem mondta neked, hogy az elrothadt testek fognak kikelni a sírból, mint egy Brueghel-festményen.. Viszont az új  test szerint való feltámadás nem jelenti azt, amit először állítottál.

 

 

Előzmény: Paleokrites (112)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 113
Nos ha még pl. a görög ideafilozófiai fogalmakat is idekavarnám, vagy Csia Lajos Bibliai Lélektan könyvéről is beszélnénk, az még jobban bonyolítaná a dolgokat....
Előzmény: Törölt nick (111)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 112
Hát igen....., abban az esetben ha nem emberek vagyunk, ugyanis az ember nem a sírból szaporodik....
de ne felejtsd el folytatni is a szöveget, mert ez kiragadás az összhöz képest...
39. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké. / más a növények magteste /
40. És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.

50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
Tehát a koporsóban lévő rothadt test tovább rothad....., a csontváz már nem növeszt izmokat...., de ha az Isten ad rá új testet, az már nem ugyan az a régi barátom, kapise?
Előzmény: Abu Rashid (108)
Törölt nick Creative Commons License 2005.12.25 0 0 111
tessék már tisztába tenni mi a különbség pszükhé és pneuma, ill. szarx és szóma között, mert ez így csak maszatolás...
Előzmény: Paleokrites (106)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 110

Tényleg elmegyek valami orvoshoz..

Nem ezt mondtam eddig, hogy az Újszövetség könyvei alapján test szerint támad fel az ember?

Melyik három könyv a kevés?

Előzmény: fixiusz (109)
fixiusz Creative Commons License 2005.12.25 0 0 109

Ésmég nagyon sokaknak nem.

 

csak épp ezt a keresztény teológia általam ismert irányzatai ezt épp fordítva tanítják,

 

az Újszövetség a test szerinti feltámadást tanítja,

 

a kettő nem úgyanazz, ezért felesleges egy választ várnirá, mert ehhez a három könyv keves.

Előzmény: Abu Rashid (88)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 108

Az 1Kor 15,38 bőven elég lett volna..

"Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az õ saját testét"

Mert ez az, amit te eddig tagadtál, aztán pedig csűrted-csavartad a szót.

Előzmény: Paleokrites (106)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 107

Kedves paleo,

te szerintem eltévedtél.. Nem az volt a feladat, hogy egy keresővel találd meg azokat az újszövetségi verseket, amikben szerepel a 'lélek' szó..

Előzmény: Paleokrites (106)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 106
Kedves Abu!

Talán Mazsolázhatsz most kedvedre....., de bizonyára nem tekinted válasznak, cáfolatnak és egyébnek, de olvasmánynak annál inkább.... .)

Máté 8, 16. Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget;

Máté 10, 1. És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat ada nékik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtelenséget

Máté 12, 43. Mikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresve, és nem talál:
44. Akkor ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem. És oda menvén, üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.
45. Akkor elmegy és vesz maga mellé más hét lelket, gonoszabbakat ő magánál, és bemenvén, ott lakoznak; és ennek az embernek utolsó állapotja gonoszabb lesz az elsőnél. Így lesz ezzel a gonosz nemzetséggel is.

Márk 1, 23. Vala pedig azok zsinagógájában egy ember, a kiben tisztátalan lélek volt, és felkiálta,24. És monda: Ah! mi dolgunk van nékünk veled, Názáreti Jézus? Azért jöttél-é, hogy elveszíts minket? Tudom, hogy ki vagy te: az Istennek Szentje.
25. És megdorgálá őt Jézus, mondván: Némulj meg, és menj ki belőle.
26. És a tisztátalan lélek megszaggatá őt, és fenszóval kiáltva, kiméne belőle.
27. És mindnyájan elálmélkodának, annyira, hogy egymás között kérdezgeték, mondván: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek néki?

Márk 9, 25. Jézus pedig mikor látta vala, hogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki: Te néma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj!

Lukács 14, 26. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom.
Lukács 11, 24. Mikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem.
25. És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt.
26. Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota gonoszabb lesz az elsőnél.

Apcsel 2, 26. Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.
27. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.

Apcsel 18, 5. Mikor pedig megérkeztek Maczedóniából Silás és Timótheus, szorongatá a lélek Pált,

Apcsel 16, 18. Ezt pedig több napon át mívelte. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a léleknek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Róma 8, 6. Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.

Róma 8, 11. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.
12. Annakokáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:
13. Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölitek, éltek.
14. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.
15. Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, a ki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!
16. Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

""""""" """Jelenések 6, 9. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, látám az oltár alatt azoknak lelkeit, a kik megölettek az Istennek beszédéért és a bizonyságtételért, a melyet kaptak.
10. És kiáltának nagy szóval, mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, a kik a földön laknak?
11. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák; és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, a míg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyjokfiainak száma, a kiknek meg kell öletniök, a mint ők is megölettek. """""""""""""
Jelenések 13 , 15. És adaték néki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt mívelje, hogy mindazok, a kik nem imádják a fenevad képét, megölessenek,

Jelenések 22, 17. És a Lélek és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik, jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.

Ami még ideillik fontos:

I. Korinhus 15, 35. De mondhatná valaki: Mi módon támadnak fel a halottak? és minémű testtel jönnek ki?
36. Balgatag! a mit te vetsz, nem elevenedik meg, hanemha megrothadánd.
37. És abban, a mit elvetsz, nem azt a testet veted el, a mely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzáét, vagy más egyébét.
38. Az Isten pedig testet ád annak, a mint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét.
39. Nem minden test azon egy test, hanem más az embereknek teste, más a barmoknak teste, más a halaké, más a madaraké.
40. És vannak mennyei testek és földi testek; de más a mennyeiek dicsősége, más a földieké.
41. Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve.
42. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.
44. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.
45. Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.
46. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.
47. Az első ember földből való, földi; a második ember, az Úr, mennyből való.
48. A milyen ama földi, olyanok a földiek is; és a milyen ama mennyei, olyanok a mennyeiek is.
49. És a miképen hordtuk a földinek ábrázatját, hordani fogjuk a mennyeinek ábrázatját is.
50. Azt pedig állítom atyámfiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
51. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk.
52. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.
53. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.
54. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra.
Nos Pál beszél egy lelki testről.....

Üdv: PaleoElőzmény: Abu Rashid (62)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 105

Kedves Paleo,

ne haragudj, de azok, amiket írtál, nem arra voltak válaszok, amit kérdeztem :-)

Nem a különböző egyházak hittanáról beszéltünk eddig, és továbbra sem erről beszélünk, hanem a te állításodról, mely szerint az "újszövetség tanítása szerint" a mennyben testetlen lelkek tanyáznak. Erre hozz légy szíves egy olyan részt az Újszövetség könyveinek valamelyikéből, amelyben ez kimondatik, vagy mondd azt, hogy "bocs, tévedtem, az újszövetség könyveiben nem tanítják ezt".

Érthető a kérésem?

 

 

Előzmény: Paleokrites (104)
Paleokrites Creative Commons License 2005.12.25 0 0 104
Kedves Abu!

Nos én válaszoltam, de te elmentél azok mellett....
A kérdésedre nem lehet egyértelmű választ adni, de ha jártál teológiára, ismered a különböző egyházak hittanát, akkor bizonyára sok minden ismerősen cseng le írásaimból...

A magam véleménye az, hogy nincs feltámadás, sem testben, s3em lélekben és Isten sem szponzorálja eme keresztényi dogmát..... A testhez hozzátartozik a lélek, ennélkül nem létezik, egyik a másik kiegészítője és személységének záloga.... Az Isten által bocsájtott lehellet nem egyenlő lélekkel, amit ugye a kereszténység miként is tanít szerinted?

Lehet emberileg elképzelni, álmodni szépeket, sőt hinni nagyokat, de ettől még nem válik valóra, majd 2000 évre visszatekintve....letisztulhat sok minden....

Üdv: Paleo
Előzmény: Abu Rashid (94)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 102
Na ezt megint nem értem. A pokolba nem testbe kerülnek, de a kárhozatra igen? A kárhozatra kerülők hova kerülnek? Nem a pokolba? Na most vagy nekem kell kidobálni a teológiakönyveket, vagy neked elmesélni, hogy ez miféle nézetrendszer :-)
Előzmény: HansBlack (100)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 101

"hisz ott vannak a testek a temetőben"

Ez mire indok, már ne haragudj?

Előzmény: HansBlack (100)
HansBlack Creative Commons License 2005.12.25 0 0 100
A pokolba nem testbe kerülnek (hisz ott vannak a testek a temetőben)
Az utolsó ítéletre viszont mindenki feltámad, vagyis akik akkor kárhozatra mennek, testben kell, hogy menjenek.
Előzmény: Abu Rashid (99)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 99
De igazad van; összekevertem most a két vallást. Maradjunk a Bibliánál; testben kárhoznak el az emberek a Biblia szerint?
Előzmény: Abu Rashid (98)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 98
Vannak most ott? Ez nekem nem létező dolog egyelőre. Annak tudása pedig, hogy mi lesz, majd, amikor eljön az ideje, Istennél.
Előzmény: HansBlack (97)
HansBlack Creative Commons License 2005.12.25 0 0 97
Nem kérdéses számomra, hogy akik a Mennyben vannak, testben vannak ott.
De mivan azokkal, akik a pokolban vannak?
Előzmény: Abu Rashid (96)
Abu Rashid Creative Commons License 2005.12.25 0 0 96

Bocsáss meg, de pontosítok; te azt írtad annak idején, hogy az "újszövetség tanítása szerint".

 

"Mivel a kereszténységben sokszor különválaszják a testet a lélektől"

Ha szabad, ezzel a mondattal erősen vitatkoznék. Minden bizonnyal vannak olyanok, akik magukat kereszténynek vallják, és abban a tévhitben élnek, hogy a test és a lélek különválasztható dolgok egymástól, csak épp ezt a keresztény teológia általam ismert irányzatai ezt épp fordítva tanítják, hasonlóképpen a mennyben lakozó csupasz lelkek teóriájához.

Előzmény: Paleokrites (91)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!