ahtuhe Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6297

"De egyet cselekszem, azokat amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára..- Filippi 3,14

**********************************************************************


I. Isten megteremtette a világot!
"Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.- Zsidók 11,3
Minden értelmesen gondolkodó embernek tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a semmiből, tervező és alkotó nélkül nem jöhetett létre ez a csodálatos és magasan fejlett élet földünkön. A világegyetem, és az élet keletkezése nem a véletlen műve, hanem Isten tervszerű, céltudatos és csodálatos alkotása. Tehát mindent Isten teremtett, mindent jónak, és mindent az ember számára teremtett.

II. Milyen az ember?
Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, de nem külsőleg hasonlítunk hozzá. Istenképűségünk azt jelenti, hogy Hozzá hasonló értelmes, lelki, erkölcsi érzékkel bíró lénynek teremtett minket. A teremtés legfőbb bizonyítéka az ember. Az ember képes a jó és a rossz megkülönböztetésére, van lelkiismerete, ismeri a kegyelmet és a szeretetet, és az istenimádat igénye a szívébe van írva.

Az ember az Éden kertben a bűnesetig tökéletes harmóniában élt Teremtőjével, csupán egy tiltó parancs volt a számára. Ez volt az a próbakő, amelyen Isten lemérhette, hogy az ember engedelmeskedik-e szavának. 
Az ember tudatos engedetlensége által megszakította kapcsolatát Istennel. Így boldogság, bizalom és öröm helyett szégyen, bűntudat és félelem költözött a szívébe. Ettől kezdve a bűn, mint a mérgezett forrás Ádám valamennyi utódát megfertőzte.
"Minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.-Róma 5,12


III. Mennyire súlyos a bűn?
A bűneset óta az emberi természethez hozzátartozik a bűn. Értelmünk, akaratunk, lelkiismeretünk meg van fertőzve a bűn csírájával. A bűn törvényszegővé tesz, lealacsonyít és beszennyez. Isten előtt minden bűn egyformán súlyos és halált érdemlő: legyen az szóval, gondolattal, mulasztással vagy cselekedettel elkövetett bűn. "Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség- Márk 7,21-22
Isten egyetlen bűnt sem hagy büntetlenül.
"Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.- Róma 14,12

IV. Mi lesz a halál után?
Sokan úgy gondolják, hogy a halállal mindennek vége. Mások úgy vélik, hogy mindenki a mennybe jut, de a Biblia mást állít a halálról. Azok, akik rendezték Istennel való kapcsolatukat a mennybe jutnak, az atyai hajlékba. A többiekre pedig, Isten igazságos ítélete által az örök gyötrelem helye, a pokol vár. A pokol tényleges, valóságos és végleges hely: a félelem és a gyötrelem helye. Isten igazságosan jár el, amikor a bűnöst a pokolra kárhoztatja, mert azok úgy döntöttek, hogy életüket Isten nélkül élik le. Döntésüket Isten örökre megpecsételi, mert megvetették Krisztus áldozatát és elfordultak tőle!

V. Van megoldás!
Isten gyűlöli a bűnt, ugyanakkor nagyon szereti az embert és kész neki megbocsátani. A bűnre az egyetlen -gyógyszer- Jézus Krisztus. Az Atya azért küldte el egyszülött Fiát erre a földre, hogy elszenvedje bűneink büntetését és ezt Jézus önként vállalta. 
Mindennél fontosabb számunkra, hogy megértsük Jézus küldetését, halálát és feltámadását. Ő azért jött, hogy " életét váltságul adja sokakért- Máté 20,28

VI. A kereszt érted áll!
"Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.- Róma 5,8
Isten csodálatos tervet dolgozott ki megmentésünk érdekében. Jézus Krisztus meghalt: helyettünk, miattunk, értünk a Golgotán. Ő elhordozta a mi bűneinket és megváltott minket a halálból. Az Úr Jézus feltámadása bizonyság arra, hogy Isten elfogadta Fia áldozatát a bűnös ember helyett. Isten felajánlja nekünk a bűnök bocsánatát és az ítélet alóli felmentésünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor a jogos ítélet helyett, az örök élet várományosai lehetünk.

VII. Térj meg Istenhez!
Őszintén valld meg Istennek, hogy megváltásra szoruló bűnös ember vagy és kérd, hogy könyörüljön rajtad és mentsen meg! 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és minél jobban ismerd meg Őt! Minden igyekezeteddel keresd Isten akaratát! Ezután megtért emberhez méltóan kell élned! Hidd el, hogy az Úr Jézus mindenkor veled van és kész rajtad segíteni. Végleg szakadj el minden bűntől, és hátralévő életedet szenteld Istennek! 

"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk.- Róma 5,1-2 Ha helyreállt a kapcsolatod Istennel, és befogadtad az Úr Jézust a szívedbe, akkor elkezdődhet az új életed és a lelki növekedésed.

a.)Imádkozás
Naponként megtapasztalhatod Isten közelségét, és minden gondodat megoszthatod Ővele. 

b.)Bibliaolvasás
A Szentírás mindennapi táplálékod legyen, így megismerheted mindenben Urad akaratát.

c.)Közösség
Járj a gyülekezeti közösségbe. Rendszeresen ápold a kapcsolatot hitben élő lelki testvérekkel és Isten népe között lelki otthonra találsz.

d.)Szolgálat
Törekedj a megszentelt életre mindenkor. Légy kész segíteni másokon. Mond el másoknak is, milyen hatalmas dolgot tett veled Isten!

"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.- Efezus 6,24