Keresés

Részletes keresés

Rozálka3 Creative Commons License 10 órája -1 0 26079

"Adj Urunk nagy gondolatokat nekünk ! Segíts kitekinteni minket mindennapjaink szűk horizontján túlra ! Tedd nagylelkűvé szívünket ! / Wilma Kammermeier / .


Az Úr Jézus mindig óvott a hétköznapi valóságba való belesüppedéstől !


Nyugodjál , egyél , igyál , élvezd az életet ! Isten azonban így szólt hozzá : esztelen ! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet / Lk 12.19-20 / .


Összeszedte mindenét , elment egy távoli országba , és ott léha élettel eltékozolta vagyonát / LK 15.13 / .


Maga a feltámadt Jézus jelenléte sarkall , hogy az ember túltekintsen a csak földi horizonton .


Jézus tudta , hogy az Istentől jött el és az Istenhez megy /Jn 13.3 / .


A hitből fakadó nagylelkűség és a nagyvonalúan tágas szív ezért kötelező !


Például , nem is olyan régen megjelent egy könyv , kiváló keresztények életét bemutatva , ezzel a címmel : valamit nagyot Krisztusért !


A nagyböjti memento mori / emlékezés a halálra / sem világmegvető pesszimizmus , hanem éppen annak tudatosítása , hogy a véges földi idő alatt kell a végtelen Istenhez eljutnunk !


Bárhol tartasz az életedben , Jézus továbbhív , még nagyobb szeretetre !

Rozálka3 Creative Commons License 10 órája -1 0 26078

Kortárs szentek, akik mások keresztjét készek vinni. Hozzád is küldi őket az, akinek a Cirenei segített. Ha nem süppedsz bele az önsajnálat fájdalmába és el tudod fogadni, te is segítettél! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 17 órája -1 0 26077

Intést kaptam, hogy térjek magamba, azért vezetéseddel bensőm mélységébe léptem. Megtehettem, mert te lettél segítőm (vö. Zsolt 29, 11). Beléptem. Lelkem szeme bármilyen gyönge volt, de lelkem e szeme fölött, értelmem fölött, változhatatlan világosságot láttam. Nem a testi szemmel is látható mindennapi világosságot. Nem is ezzel a világossággal valami egyneműt, ennél talán nagyobbat, vakítóbban világítót és özönével mindent betöltőt. Nem ebből származott, hanem másmilyen volt, minden egyébtől ugyancsak eltérő. Nem úgy terült értelmem fölé, mint például a vízre az olaj, vagy földünkre az ég. Magasabban volt, mert ő alkotott engem, és én alatta voltam, hiszen tőle kaptam létezésemet. Ha valaki az igazságot ismeri, ismeri ezt a fényt is.

 

Ó, örök igazság! Ó, igaz szeretet! Ó, szeretetreméltó örökkévalóság! Te vagy ez, Istenem. Éjjel-nappal hozzád sóhajtozom. Midőn első ízben észrevettelek, magadhoz emeltél engem, hogy rádöbbenjek: valóban létezik, amit ismernem kellene, de ismeretére még nem vagyok alkalmas. Nagy erősen reám sugaraztál, és visszalökted gyönge pillantásomat. Szeretet és borzongás remegett végig rajtam. Ráeszméltem, hogy messze bolyongok tőled, és nem hasonlítok hozzád ezen a vidéken. Mintha a magasságból szavadat hallottam volna: „Én az erősek eledele vagyok. Növekedj, és eszel majd belőlem. Nem te változtatsz azonban engem magadba, mint tested eledelét, hanem te változol majd belém.”


/Szent Ágoston püspök Vallomásainak könyvéből/

 

Rozálka3 Creative Commons License 17 órája -1 0 26076

Az ember Istenre hasonlító képmás volta jelzi, hogy Isten élő kapcsolatra akart lépni vele.
Az ember hivatása, hogy Isten képmása legyen, s végül visszatérjen az eredetéhez.
Gondoljunk csak arra a jelenetre, amikor Jézust megkérdezik, szabad-e adót fizetni a
császárnak. Erre az Úr Jézus az adópénzre mutatva visszakérdez: „Kinek a képe és felirata
ez?” S a válaszra, hogy a császáré, így szól: „Adjátok meg tehát a császárnak azt, ami a
császáré, és Istennek, ami az Istené”. S ezzel nem elsősorban az aktuális politikai rendszer
elfogadására szólít fel, hanem azt mondja, hogy a képmást hordozó mindkét esetben azt illeti,
akiről a képmás készült, vissza kell tehát adni az eredetinek. Vagyis éppenséggel azt akarja
tudatosítani, hogy a császár nem Isten – pénzünket ugyan megkaphatja, magunkkal,
személyes létünkkel viszont egyedül annak tartozunk, akinek képét magunkon viseljük: az
élő Istennek.
/Barsi Balázs/

Rozálka3 Creative Commons License 17 órája -1 0 26075

Röviden a szeretetről:

 

"Az élet, legyen az világi, vagy isteni, profán, vagy szent, a szeretet körül forog. A szeretet mozgatja az univerzumot, - Dante még a pokol bejárata előtt is ezen meditál...

Mindannyian tudjuk, hogy szeretni sokféleképpen lehet. Az áttekinthetőség miatt itt most csak két kategóriát említek.

A szeretet egyik fajtáját nevezhetnénk centripetálisnak, a másikat centrifugálisnak.

Az előbbinek az a sajátja, hogy mindenekelőtt magával törődik. Mottója így hangzik: "Szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié" (Ady E.). Várok, keresek valakit aki rám pazarolja életének, személyiségének kincseit. "Ezért van minden önkínzás, ének. Szeretném, ha szeretnének..." Ennek a szeretetnek önzés a rugója. Ezzel szemben a centrifugális szeretet kilép önmagából, és a másik, sőt mások felé fordul. Tud önfeledten, sőt önfeláldozóan, önmagát odaadva, önzetlenül szeretni. Ennek Monteverdi canzonettája lehetne a mottója, mely így kezdődik: Szeretnék szeretni... Szeretni mindig jobban, mindig tisztábban."


/Barlay Ödön Szabolcs - TALÁLKOZÁSOK JÉZUSSAL - részlet/

 

Rozálka3 Creative Commons License 17 órája -1 0 26074
Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26073

"Az ember halála nem egyszerű befejezés . Az ember elveszti az életét , de nem a létét . Léte kezdetén az örökkévalóságra lett beállítva , az örökkévaló Isten választására lett megteremtve" / Heinrich Spaemann / .


Sokan vannak , akik azt állítják , az ember semmiféle végcélhoz nincs rendelve . Egyszerűen csak biológiailag él , belekerül idegen akaratból a világba , mások döntöttek a létezéséről .


A kérdés persze az , hogy az ember miért tekint túl minden határon , miért tudja határnak észlelni a halált , ha pusztán csak anyagi és biológiai érdekek mozgatják ?


A válasz az , hogy az emberi szellem már a végtelen Szentháromságra nyitottan él : a kezdete egyben a célja is . A végtelen Szeretet már megszólította , teremtményeként magánál tartja , s végső célhoz , önmagához vezeti .


Az Úr Jézus emberként ezt élte elénk .


Nem tudtátok , hogy nekem az én Atyám dolgaiban kell lennem ? / Lk 2.49 / .


Befejeztem a művet Atyám , melyet rám bíztál / Jn 17.4 / .


Szent Perpetua vértanú asszony a kis csecsemőjénél is fontosabbnak tartotta , hogy Jézushoz , élete végső céljához ragaszkodjon !

 

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26072

Tudj elégedett lenni!

 

Megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van. Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… (Fil 4:11-12)

 

Meg lehet tanulni az elégedettséget. Lehet előbbre jutni ennek tanulásában. Pál apostol megtanulta.
Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is… – írja az apostol önmagáról.
Persze bővölködni jobban szeretünk ez igaz, de tudunk-e szűkölködni is, ha úgy hozza a helyzet, ha abban van részünk? Zúgolódás nélkül tudunk-e élni örömben és nehézségben? Ez lelki beállítottság kérdése. Vagy ha egyszerűbb akarok lenni, akkor azt mondhatom, hogy hit kérdése.
Tanuljunk ma közösen a megelédedettség útját járni!

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26071

Akik végigmentek rajta, azok tudják, hogy a keresztút járható és az Életre visz. Ott van Mária, Jézus édesanyja is, és átölel mindenkit, aki a Fia útját járja! Engedjük meg neki, hiszen szükségünk van gyengéd szeretetére! /Laci atya/

 

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -2 0 26070

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldonak 2018. március 18-án

 

"Drága gyermekek! Földi életem egyszerű volt. Szerettem és örültem a kicsi dolgoknak. Szerettem az életet, Isten ajándékát, bár fájdalom és szenvedés járta át a szívemet.

Gyermekeim, a hit erejével és Isten szeretetébe vetett határtalan bizalomban éltem. Mindazok, akik a hit erejével rendelkeznek erősebbek. A hitből fakad az, hogy a jóért élsz és akkor Isten szeretetének fénye mindig a kellő pillanatban érkezik. Ez olyan erő, amely megtart a fájdalomban és a szenvedésben. Gyermekeim, imádkozzatok a hit erejéért és bízzatok a Mennyei Atyában, ne féljetek.

Tudnotok kell, hogy Isten egyetlen teremtménye sem fog elveszni, hanem örökké fog élni. Minden fájdalom véget ér és akkor kezdődik a szabadságban való élet ott, ahová minden gyermekem megérkezik, ahová mindenki visszatér.

Gyermekeim, a ti harcotok nehéz. Még nehezebb lesz, de kövessétek a példámat. Imádkozzatok a hit erejéért, bízzatok a Mennyei Atya szeretetében. Veletek vagyok, megnyilvánulok számotokra, bátorítalak benneteket. Mérhetetlen édesanyai szeretetemmel simogatom lelketeket. Köszönöm nektek."

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26069

Benne vagyunk nyakig! Még a keresztények is! Sok keresztény lett számítóvá,templomba jár,de a szíve nem változik,csak keményedik! Az evangéliumot kiforgatja,torz fogalmai vannak a szeretetről,sőt - ott rúg bele a másikba,hol csak tud.... Ha a keresztény szíve kemény - akkor még nem találkozott Isten szeretetével!

 

Akkor az emberek magukat fogják szeretni, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak gyűlölői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint Istent.

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26068

Sok kereszténynek megvan az imádkozás látszata az életében, de annak az erejét nem ismeri. Ők azok, akik sokkal inkább egy intézményhez kapcsolódnak, és nem ahhoz az élő személyhez, akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. Tiszteletreméltó hagyományokat ápolnak, de nincs közösségük az élő Istennel. Vallásosságuk az életük külsején meglátszik bizonyos dolgokban, de az életük tartalmát teljesen érintetlenül hagyja. Pontosan úgy, ahogy Jézus beszélt erről a képmutatóknak, hogy megtisztítjátok a tál külsejét - csillog, villog -, belül azonban tele van utálatosságokkal és szennyel.


Testvérek, ez az újjászületés nélküli vallásosság életveszélyes dolog. Örök élet veszélyes dolog. Mert ezek az emberek végzetesen megtévesztik magukat. Azt gondolják, hogy ezzel, hogy a kegyesség látszata megvan az életükben, minden rendben van. Azt gondolják: üdvösségük is van. Márpedig, ha így lenne, akkor Nikodémus miért ment volna Jézushoz? Miért érezte, hogy valami lényeges hiányzik az életéből és pontosan az üdvösségében nem bizonyos? Nem tudja, hogy teljesített-e már mindent, amit ahhoz teljesíteni kell. És akkor egy ilyen kiváló, vallásos embernek, Izráel tanítójának miért mondta volna Jézus: szükséges újjászületned?


De akiknél a kegyességnek csak a látszata van meg, azok megtévesztenek másokat is. És ez megint nagyon nagy felelősség. Mert az őszintén Istent kereső, nem hívő ember találkozik egy ilyennel, és csak botránkozik. Csalódik. És útját állja az ilyen vallásoskodó ember az Istent kereső nem hívőnek.

Rozálka3 Creative Commons License 1 napja -1 0 26067

Légy jó szántóföld!

 

Maga Isten az, aki jelentős szántási munkálatokat végez bennünk. Az Úr ekéje egyrészt az Ő Igéje, ami belehasít az életekbe, megtöri a kemény szívet, felfedi bűnös voltunkat, és megtérésre ösztönöz. Rávilágít arra, hogy menthetetlenül bűnösök vagyunk – és ezáltal szívbeli megtörtségre és bűnbánatra vezet, hogy Isten irgalmáért könyörögjünk.
A megpróbáltatások ekéje metsző, hegyes élével utat szaggat magának a szívünkön keresztül – és mi azt hisszük, belepusztulunk! Panaszkodunk a szenvedéseink miatt, de valójában nem engedhetjük meg, hogy Isten ezt elvegye tőlünk.
Ne állj ellen Isten ekéjének! Engedd,hogy formáljon a Mester!

 

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -1 0 26066

A múlt terheitől, a jelen gondjaitól, a jövő terveitől gyakran megroskadunk. Csak a mai nap keresztjét vedd fel! Vidd tovább szeretetből és bírni fogod, ahogy Jézus is folytatta a keresztúton! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -1 0 26065
Rozálka3 Creative Commons License 2 napja -1 0 26064

Amikor ítélkezünk Pilátusok Pilátusai leszünk. Egyedül a Bárány nem ítél el, hallgat! Majd magára veszi Pilátus bűneit, és elindul érte is a keresztúton. Követed? Ebben is? /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 3 napja -1 0 26063

Amikor az egyház megteríti az "irgalom asztalát" és találkozásra hív minden embert, akkor az intézményen átragyog a kegyelem és hitelesen hirdeti Isten országának örömhírét! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 4 napja -1 0 26062

Botrányok az egyházon belül s kívül. "Megfosztják ruháitól", elveszíti hírnevét, becsületét, hatalmát! Én hiszek Isten egyháza iránti hűségében, ezért nem tiltakozom, nem kesergek, nem lázadok. Hiszem, hogy feltámad! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -1 0 26061

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -1 0 26060

Mikor körülnézek, azt látom, hogy sok olyan dolog hiányzik belőlünk, melyeket pedig Jézus szeret.

 

Hiányolom a mi Mesterünk szelídségét és kedvességét – közülünk sokan nyersek, durva természetűek és nyíltan kritikusak vagyunk másokkal szemben, s közben azzal áltatjuk magunkat, milyen hűségesek vagyunk.

 

Hiányolom az igazi bátorságot abban, ahogyan Krisztusról vallást teszünk mások előtt – gyakran többre tartjuk a hallgatás idejét, mint a szólásét.

 

Hiányolom az igazi alázatot – közülünk nem sokan szeretjük a legalacsonyabb helyet elfoglalni, és mindenkit nagyobbra értékelni saját magunknál, illetve elfogadni, hogy az erőnk gyengeségben lesz teljes.

 

Hiányolom az igazi, törődő szeretet – közülünk csak alig páran bírnak azon önzetlen lelkülettel, amely nem a magáét keresi; kevesen vannak, akiket mások boldogsága jobban érdekel, mint saját érzelmeik és boldogságuk.

 

Hiányolom az igazi, háládatos lelkületet – panaszkodunk, morgolódunk és idegeskedünk; azon morfondírozunk, mely dolgokkal nem rendelkezünk még; és megfelejtkezünk azokról, melyekkel viszont már bírunk. Ritkán vagyunk elégedettek.

 

Hiányolom a világtól való, határozott különválást – a határvonal gyakran elmosódik. Sokunk olyan, mint a kaméleon: mindig felöltjük az éppen aktuális társaságunk színeit, és annyira hasonulunk az istentelenekhez, hogy az embernek igencsak erőltetnie kell a szemét, hogy bármi különbséget észrevegyen.

 

Olvasó, ezeknek nem így kellene lenniük. Ha még több reménységet szeretnénk, akkor legyünk még buzgóságosabbak a jónak cselekvésében!

 

Rozálka3 Creative Commons License 5 napja -1 0 26059

Ha igent mondtál a Szeretetre, többé ne sirasd a múltat, ne panaszkodj a jelenre, hanem szítsd fel magadban a Szentlélek tüzét és lendülj neki a Tőle kapott jövőképnek! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -1 0 26058
Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -1 0 26057

"Isten talán teljesen más arculattal jön hozzád , mint a szomszédodhoz . Esetleg a múlt és a jövő egészen egyéni tanújaként kíván téged . Légy tehát figyelmes és bátor !" / Johann Kuhlmann / .


Ez a fenti gondolat abban van megalapozva , hogy eleve minden ember egyedi , csakis másoktól mindenben különböző személyek léteznek , ezzel is visszatükrözve a Szentháromság abszolút személyességét .
Mégsem esik szét a világ és a társadalom , mert a Szentháromság által minden egyben össze is tartozik , hiszen minden létező vele van közösségben !


Így például , a négy evangélium ugyanúgy evangélium , de mégis mindegyik sajátosan adja vissza Jézus életének történéseit .


Szent Domonkos szerette volna a ferencesekkel való fúziót , a két rend összeolvadását , de Szent Ferenc tisztelettel elhárította a javaslatot , mert meg akarta őrizni a sajátos jelleget .


Az Úr Jézus az összes ember életét összefoglalta saját végtelen életében , mégpedig nem sablonosítva , hanem a saját létéből mindenkinek egyedi életet adva .


Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk , kegyelmet kegyelemre halmozva / Jn 1.16 / !

Rozálka3 Creative Commons License 6 napja -1 0 26056

Az ezotéria nem a barátod - Jessica

szinkronizált riport | 

 

Jessica Smith szabados természete számára a hívő lányok túl jól viselkedtek. De barátnője hirtelen halála olyan kérdések elé állította, amelyekre csak szellemi módon kaphatott választ. Ezért megnyitotta magát a különböző ezoterikus gyakorlatok előtt, és a megismert szellemeket barátainak hitte. De Jézus mellett a démonoknak nincs maradása.

 

készítette: 700-as Club, CBN
magyar változat: ATV

 

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.15 -1 0 26055
Előzmény: Rozálka3 (26051)
Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.15 -1 0 26054

Amíg "házi" bálványaink és bűneink takarásban vannak, addig tapadásaink,és tagadásaink megakadályozzák, hogy teljes szívünkből, lelkünkből, minden erőnkből szeressünk! Hozd ki őket a Fényre és eltűnnek! /Laci atya/

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.15 -1 0 26053

Saját gyengeségeink ellen az Úr kegyelme


Nagyon csúnya dolog külső körülményeket okolni saját gyengeségük, tehetetlenségünk, nem ritkán hülyeségeink miatt. Álljon itt néhány sor Avilai Szent Teréz Önéletrajzából, ahol férfiasan, egyenesen, értelmesen beszél erről:

 

"Az a lélek, amelynek az Úr megadja ezeket a kegyelmeket, amennyiben alázatosan és óvatosan halad, s mindig szem előtt tartja, hogy az Úr teszi mindezt vele, s magától semmire sem képes, nézetem szerint közéje keveredhetik akármilyen embereknek, még ha a legvilágiasabbak, vagy a legromlottabbak volnának is: nem lesznek rá rossz hatással, és nem fogják megingatni egy csöppet sem..." (215. old)

 

 

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.15 -1 1 26052

Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!


„Vigyázz, Uram, Fülöpre, mert meglásd, estére még elárul Téged!” (Néri Szent Fülöp)

Ma böjtölünk, holnap vétkezünk... bűnbánatunk is ingatag... mert olyan a hűségünk „mint a reggeli felhő és mint a harmat, hamar tovatűnik.” (Oz 6, 4)

 

De miben látod meg Uram a szeretetemet? Nemde abban kellene, hogy úgy gyakorlok hűségesen irgalmat azokkal, akik megsértenek és „titokban tőrt vetnek elém...” (Zsolt 142, 4), mint ahogyan te velem, amikor megsértelek szeretetlenségemmel, és hamis szívvel áldozok?

 

A megújuló szív kedves előtted, amelyik a bűnbánatban visszatér hozzád, és a hűségében megerősödik. Amelyik önmagát megalázza színed előtt, és nem kevélykedik templomodban.

Adj nekem, Uram, őszinte és mélyérzésű, hűséges és bűnbánó szívet, amely nem ítélkezik, és őszintén és tapasztalatból bíztat: „Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz! Két nap múlva életet ad, harmadnapra föltámaszt, hogy színe előtt éljünk.” (Oz 6, 1. 2)

 

Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.14 -1 0 26051
Előzmény: Rozálka3 (26045)
Rozálka3 Creative Commons License 2018.03.14 -1 0 26050

Igen, róla. 

Előzmény: magyarpityu (26049)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!