Keresés

Részletes keresés

Düdi anyuka Creative Commons License 2009.01.15 0 0 8

köszönöm mégegyszer a segítséget, tegnap sikeresen elintéztem, nem voltak sokan és 10-15 perc alatt el is intéztem:)

az első kártya vagy névváltozás esetén nem illeték köteles, tehát teljesen ingyen elintéztem. Kaptam róla egy igazolást, hogy mi a gyerek adószáma rajta van és mindenhol elfogadják. Kb két hét és kiküldik a kártyát postán.

Illuminati Creative Commons License 2009.01.09 0 0 7
szoc polhoz is kell a gyerekek adószáma.. csak nem értem miért
Düdi anyuka Creative Commons License 2009.01.05 0 0 6
azt hiszem  ez az köszi:)
Előzmény: Anna_01 (5)
Anna_01 Creative Commons License 2009.01.05 0 0 5

Erre gondoltál?

 

Itt található: http://www.apeh.hu/bevallasok/nyomtatvany

 

 

09T34
ADATLAP
magánszemélyek adóazonosító jelének kiadásához, az adateltérések rendezéséhez és levelezési cím bejelentéséhez
TÁJÉKOZTATÓ
az adatlap benyújtásának módjáról

Az adatlapot annak a magánszemélynek kell kiállítani:
-aki még nem kapta meg az adóigazolványát,
-akinek az adóigazolványán szereplõ adatai eltérnek a személyi igazolványában szereplõ adatoktól,
-akinek az adóigazolványa valamilyen módon megsemmisült, megrongálódott, eltulajdonították vagy elveszett,
-aki elõször szerzett adóköteles jövedelmet,
-ezen a nyomtatványon kérheti a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a gyermek részére megképezett adóazonosító jel igazolására szolgáló adóigazolvány kiállítását.
-aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik és levelezési címet kíván bejelenteni.

Az adatlapot annak a kifizetõnek, az önkormányzati adóhatóságnak és a munkaügyi kirendeltség kell kitölteni:
-aki a magyar állampolgárságú magánszemély és a nem magyar állampolgárságú magánszemély - aki adóazonosító jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizetõ adatszolgáltatási kötelezettsége körébe esõ jövedelmet - adóazonosító jelének megállapítását kéri.

Az illetékes adóhatóság:
-magánszemély esetében az állandó lakóhely, ennek hiányában ideiglenes lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely szerint illetékes adóhatóság,
-egyéni vállalkozó esetében a székhelye, ennek hiányában telephelye szerint illetékes állami adóhatóság.

A 09T34 számú adatlap az APEH internetes honlapjáról (http://www.apeh.hu
) tölthetõ le, mely letöltés ingyenes. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az APEH internetes honlapján az Adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az Adatlap kitöltése elõtt a változásokat szíveskedjék figyelemmel kísérni, és az Adatlap legfrissebb verzióját kitölteni.


TÁJÉKOZTATÓ
a bejelentõ és változásbejelentõ lap benyújtásának módjáról

Papír alapú benyújtás
Amennyiben Ön papír alapon (postai úton vagy személyesen) kívánja az adatlapot benyújtani, kérjük, szíveskedjék azt két példányban eljuttatni a területileg illetékes elsõfokú állami adóhatósághoz. A bejelentett adatokat igazoló okiratokat másolatban csatolhatja az adatlaphoz.

Elektronikus úton történõ benyújtás
Felhívjuk    szíves     figyelmét,      hogy      amennyiben    elektronikus    úton     tesz    eleget
bejelentési / változásbejelentési kötelezettségének, az adatlapot kizárólag egy példányban kell benyújtania az Ügyfélkapun keresztül. Ebben az esetben az adatokat igazoló okiratokat szkennelt formában csatolhatja.

Amennyiben további kérdései vannak az adatlappal, illetve az egyes adózási szabályokkal kapcsolatban, akkor az APEH internetes honlapján (http://www.apeh.hu
) kívül a - bármely hálózatból hívható - 06-40/42-42-42 kék számon is érdeklõdhet.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az adatlapot nyomtatott nagybetûkkel kérjük kitölteni úgy, hogy egy kockába csak egy betû illetve szám kerüljön.

Az adatlap fõbb részei:
A hivatal tölti ki - a táblázat felsõ rész - az adóhivatal tölti ki.
Az igénylõ/kifizetõ/bejelentõ tölti ki - a táblázat további része sorszámozott rovatokkal.

1. rovat:Az igénylõ tölti ki
A kódkockába a megfelelõ betû beírásával jelölje a kitöltés okát.
A.Az adóigazolvány egyedi kiadása és az adateltérések rendezése
B.Adóazonosító jellel rendelkezõ gyermek adóigazolványának kiadása
C.A kifizetõ, az önkormányzati adóhatóság és a munkaügyi kirendeltség részére a magánszemély adóazonosító jelének kiadása
D.Levelezési cím bejelentése
Rendelkezik-e adóazonosító jellel sorban igen, illetve nem válasz esetén az "X" jelet a megfelelõ válasz kódkockába kérjük beírni. Amennyiben a válasza igen, kérjük az adóazonosító jelét is feltüntetni.

Az adóhatósági értesítés alapján javítani kívánt adatlap vonalkódja rovat:
Ha adóhatósági értesítés alapján hibás (hiányos) adatlap helyett javított adatlapként nyújtja be az adatlapot, fel kell tüntetni a hibás adatlap iktatószámát. Az adatlap iktatószámát az adóhatóság értesítésében közölte. A javításként benyújtott adatlapon nemcsak a hibás adatot kell javítani (pótolni).  Ismételten meg kell adni minden olyan adatot, amelyre a bejelentés (változásbejelentés) vonatkozott.
2. rovat:
Az Adatlap kiállítási oka kódkockába a felsorolásban szereplõ oknak megfelelõ számjegyet kérjük beírni.
A magánszemély adatai
Amennyiben Ön az 1 . rovat kódkockájában kitöltés okaként:
-Az A vagy a B betût jelölte, akkor a rovat teljes körû kitöltése kötelezõ.
-A C betût jelölte, akkor a nem magyar állampolgárságú magánszemély általa ismert, a magyar állampolgárságú magánszemély esetében az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.). 20. § (1) bekezdésében meghatározott természetes azonosító adatainak (családi neve, utóneve(i), születési családi név, utóneve(i), születési helye, ideje, anyja születési családi és utóneve(i), lakóhelye) és amennyiben a magánszemély rendelkezik értesítési címmel, annak közlését is kérjük.
Nem magyar állampolgár esetében az állampolgársága rovat kitöltése is kötelezõ.
-A D betût jelölte (levelezési cím bejelentése), akkor ebben a rovatban csak a családi és utóneve(i) kitöltése kötelezõ.

Az adóigazolvány kiadása díjmentes, ha
-elsõ alkalommal történik a kiadása,
-módosított adatokkal történik a kiadása, téves vagy megváltozott adat miatt (a megváltozott adattartalmú kártya leadása mellett),
-sérült igazolványt kapott (a sérült igazolvány leadása mellett),
-egyedi kérelemre nem kapott igazolványt.
Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, ha az igazolvány kiadására elvesztés, megrongálódás, megsemmisülés vagy eltulajdonítás miatt kerül sor.
A díjat illetékbélyegben az adatlapon kell leróni.
A díj mértéke az általános tételû eljárási illetéknek megfelelõen 2.200,- Ft.
Kérjük, hogy a személyazonosító adatokat - családi név, utóneve(i), születési családi név, utóneve(i), születési hely, idõ, anyja születési családi neve, anyja születési utóneve(i) - érintõ reklamáció esetén a kifogásolt adatokat jelölje az azt tartalmazó sor elején lévõ kódkockába tett X-szel.
Az állampolgársága sor kódkockáinak kitöltése magyar és nem magyar állampolgárok esetén egyaránt kötelezõ.
A családi neve sor kódkockáiba a családnevét kérjük beírni. Az elsõ két kockába kizárólag csak a dr. cím kerülhet (id., ifj., özv. megjelölést kérjük mellõzni).
Az utóneve(i) sor kódkockáiba a utónevét, a utóneveit kérjük beírni. (Az utolsó két kódkockába kizárólag csak dr. cím kerülhet.)
A születési családi neve sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni.
A születési utóneve(i) sor kódkockáiba a születési anyakönyv szerinti utónevét, utóneveit kérjük beírni.
Az elõzõ házassági családi neve sor kódkockáit csak abban az esetben kell kitölteni, ha a jelenleg viselt házassági nevében az elõzõ házassági családi neve is szerepel.
A születési helye sor kódkockáiba a helység nevét kérjük beírni.
A születési ideje sor kódkockáiban a születés évét, hónapját (arab számmal 1-tõl 12-ig) és napját kérjük megjelölni.
Az anyja születési családi neve sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti családi nevét kérjük beírni. (Az elsõ két kódkockába kizárólag csak az anyja saját jogán szerzett dr. cím kerülhet.)
Az anyja születési utóneve(i) sor kódkockáiba anyja születési anyakönyv szerinti utónevét, neveit kérjük beírni.
Az állandó lakóhelye sor kódkockába a személyi okmányában feltüntetett lakóhelyének címét kérjük beírni: az irányítószámot, a helység nevét, a közterület nevét, a közterület jellegét (pl. út, utca, tér stb.), a házszámot, ennek hiányában helyrajzi számot és ha van épület, lépcsõház, emelet, ajtó, akkor ezek számát kérjük megjelölni. Külföldi állampolgár esetén a kódkockákban kell feltüntetni a magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelyet, ennek hiányában a szokásos tartózkodási helyet. Amennyiben az elõzõekkel nem rendelkezik, kérjük e rovatot üresen hagyni!
Külföldi állampolgár külföldi állandó lakóhelye sor kódkockáit kérjük, hogy kizárólag az a külföldi állampolgár töltse ki, akinek nincs magyarországi állandó vagy ideiglenes lakóhelye.
A postázási (egyéb értesítési) címe rovatba azt a címet kell feltüntetni, ahová az adóigazolvány kipostázását kéri.

3. rovat:Az adóazonosító jel igénylõje tölti ki, amennyiben kifizetõ, önkormányzati adóhatóság vagy munkaügyi kirendeltség, és a magánszemély adóazonosító jelének kiadását kéri, és az 1. rovatban a kitöltés okaként a C betût jelölte.
Az adatlapot annak a kifizetõnek kell kitöltenie, aki a magyar állampolgárságú magánszemély és a nem magyar állampolgárságú magánszemély - aki adóazonosító jellel nem rendelkezik és belföldön eseti jelleggel szerez adóköteles, a kifizetõ adatszolgáltatási kötelezettsége körébe esõ jövedelmet - adóazonosító jelének megállapítását kéri. Amennyiben a magánszemély már rendelkezik adóazonosító jellel, ebben az esetben az adóazonosító jelet a magánszemélynek kell közölnie a kifizetõvel.
Az adatlapot az önkormányzati adóhatóságnak akkor kell kitöltenie, ha az adóazonosító jellel nem rendelkezõ magánszemély adóazonosító jelének kiadását kéri.
Az Art. 24. § (3) bekezdése alapján az állami adóhatóság az adószámmal nem rendelkezõ magánszemélyt az adóazonosító jelén - a magyar állampolgársággal nem rendelkezõ magánszemély esetén az állampolgárságát is feltüntetve - tartja nyilván.
Az Art. 24. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzati adóhatóság az adózót a fentiekben foglaltak szerint tartja nyilván. Amennyiben az adózó adóazonosító jellel nem rendelkezik, adóbevallásával egyidejûleg az adóazonosító jel megállapításához szükséges, az Art. 20. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat közli az önkormányzati adóhatósággal. Az önkormányzati adóhatóság megkeresésére az állami adóhatóság az Art. 20. § (1) bekezdésében foglalt adatok közlése esetén az adóazonosító jellel nem rendelkezõ magánszemély adóazonosító jelét megállapítja, és errõl az önkormányzati adóhatóságot értesíti. Az önkormányzati adóhatóság a magánszemélyt errõl tájékoztatja.
Az Art. 24. § (5) bekezdése értelmében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti kamat kifizetését, jóváírását a kifizetõ a magánszemélynek adóazonosító jel hiányában is teljesítheti.
Az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény 6. § (1) bekezdése alapján, a Magyarországon lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel nem rendelkezõ munkavállaló esetén, a munkaügyi kirendeltség megkeresheti az illetékes elsõfokú állami adóhatóságot az adóazonosító jel kiadása érdekében.
A 3. rovatban kötelezõen kitöltendõ adatok:
Az adóazonosító jel igénylõjének (kifizetõ/önkormányzati adóhatóság/ munkaügyi kirendeltség)
-megnevezése,
-adószáma,
-címe.

4. rovat:Az a magánszemély tölti ki, aki levelezési címet jelent be és az 1. rovatban a kitöltés okaként a D betût jelölte.
Az Art. 16. § (3) bekezdés f) pontja alapján az adatlapot annak a magánszemély adózónak (aki adószámmal és/vagy adóazonosító jellel rendelkezik) kell kiállítani, akinek levelezési címe eltér egyéni vállalkozó esetében székhelyétõl, telephelyétõl, adószámmal nem rendelkezõ magánszemély esetében a személyazonosságát igazoló okmányban szereplõ állandó lakóhelyétõl vagy (állandó lakcím hiányában) tartózkodási helyétõl. A levelezési cím megváltozását az Art. 23. § (1)-(2) bekezdése alapján, annak bekövetkezésétõl számított 15 napon belül kell bejelenteni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bejelentõlapon szereplõ levelezési cím felülírja nyilvántartásunkban a korábban bejelentett levelezési címet!
Amennyiben bejelentését az adózó magánszemélyként teszi meg, akkor állandó lakóhelye, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye, ha egyéni vállalkozó magánszemély teszi meg, székhelye/telephelye szerint illetékes adóhatósághoz szíveskedjék fordulni.

Az adószám kódkockáiban (amennyiben egyéni vállalkozó vagy adószámos magánszemély) a 11 számjegyû adószámot kell feltüntetni.

A levelezési címe rovatba azt a címet kérjük beírni, ahová az adóhatósági küldemények kipostázását kéri.
A kódkockában a megfelelõ U vagy T beírásával kérjük jelölni, ha új levelezési címet jelent be (U) vagy levelezési címet töröl (T).
Az adózó vagy képviselõje neve (meghatalmazottja)/, szülõ(törvényes képviselõ) vagy meghatalmazottja neve sort kérjük, hogy nyomtatott betûvel szíveskedjék kitölteni.
Az Adatlapon kérjük megjelölni a kitöltés keltét és kérjük azt aláírni.

Lehetõség van arra, hogy a nyomtatványt az adózó helyett az Art. 7. § (1) bekezdésében meghatározott képviselõje, meghatalmazottja írja alá. Ha a nyomtatványt meghatalmazott írja alá - az Art. 7. § (3) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott kivételével - a meghatalmazást csatolnia kell a nyomtatványhoz, és ezt jelölni kell az aláírás alatti kódkockába történõ "X" beírásával. Ilyen esetekben a meghatalmazás csatolása nélkül a nyomtatvány érvénytelen. Ha a nyomtatványt az Art. 7. § (3) bekezdésében meghatározott, az adóhatósághoz bejelentett és a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott írja alá, úgy ezt a tényt az aláírás alatti kódkockába történõ "X" beírásával kell jelölnie. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adóhatósághoz be nem jelentett, vagy az adóhatósághoz bejelentett, de nyomtatvány aláírására nem jogosult állandó meghatalmazott által aláírt nyomtatvány meghatalmazás csatolása nélkül érvénytelen, csak az adóhatósághoz bejelentett, a vonatkozó nyomtatvány aláírására jogosult állandó meghatalmazott esetén lehet a meghatalmazás nyomtatványhoz történõ csatolásától eltekinteni.
A meghatalmazásnak a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat kell tartalmaznia, valamint annak keltét is fel kell tüntetni.
A magánszemély adózó képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az Art. 7. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdése tartalmazza.


Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

Düdi anyuka Creative Commons License 2009.01.05 0 0 4
köszi a válaszokat, az üdülési csekkhez kell, akkor ahoz ezekre a papírokra van csak szükség?
Előzmény: Dumás Sanyi (3)
Dumás Sanyi Creative Commons License 2009.01.05 0 0 3
Pl. üdülési csekknél kérték a gyerekek adóazonosító jelét, de a könyvelőnk is elkérte, hogy az SZJA-kedvezményt igénybe vehessem.
Előzmény: binlaci88 (2)
binlaci88 Creative Commons License 2009.01.05 0 0 2

Csecsemőknek adószám - agyrém. Visszamennék anyámba.

Dumás Sanyi Creative Commons License 2009.01.05 0 0 1
Adószámra vagy adóazonosító jelre van szükséged?
Előzmény: Düdi anyuka (-)
ági anyu Creative Commons License 2009.01.05 0 0 0
Születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, ha nem a szülő megy érte, akkor egy meghatalmazás - ja és akármelyik apeh kirendeltségen megcsinálják kb. 20 perc alatt
Előzmény: Düdi anyuka (-)
Düdi anyuka Creative Commons License 2009.01.05 0 0 topiknyitó

sziasztok

 

azért nyitottam ezt a topikot, mert ugy gondolom nem csak én vagyok ilyen szerencsétlen hogy nem tudok eligazodni az apeh honlapján. Most szükségem lenne a kislányom adóazonosítójára és nem tudom mit kell magammal vinnem hogy ezt meg is kapjam. Ha valakinek van ilyenben jártassága akkor legyen olyan kedves és ossza meg velem és esetleg más topik olvasokkal eme tudását. Előre is köszön Düdi anyuka

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!