Keresés

Részletes keresés

Eaglet Creative Commons License 25 órája 0 0 6884

2018. július 20. – Péntek

Evangélium

Húsvét táján az egyik szombaton Jézus vetések között járt tanítványaival együtt. Tanítványai megéheztek, tépdesni kezdték a kalászokat, és eszegették. Ennek láttára a farizeusok megjegyezték: „Nézd, tanítványaid olyant tesznek, amit szombaton tilos cselekedni!” Jézus erre megkérdezte: „Nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor társaival együtt megéhezett? Hogyan ment be Isten házába, és hogyan ette meg a kitett kenyereket, amelyeket sem neki, sem a kíséretének nem lett volna szabad megennie, csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok szombatonként a templomban megszegik a szombati nyugalmat, anélkül hogy vétkeznének? Mondom nektek: a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent a mondás: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, akkor sohasem ítéltétek volna el az ártatlanokat. Mert az Emberfia ura a szombatnak is." 
Mt 12,1-8

 
Elmélkedés

A tegnapi evangélium kapcsán már szót ejtettünk arról, hogy a törvények farizeusi értelmezése milyen elviselhetetlen terhet jelentett az emberek számára. A mai és a holnapi részlet két példával világítja meg, hogy a farizeusok túlzott szigorúsággal értelmezték a szombati nyugalomra vonatkozó parancsot. Értékelésük szerint Jézus tanítványai megszegik a szombati nyugalmat, mert munkát végeznek, amikor egy búzamező mellett elhaladva leszednek néhány kalászt és a zsenge búzaszemeket megeszik. A kalászok letépése ugyanis aratásnak minősül szerintük, ez pedig munkavégzés, azaz szombaton tilos ilyet tenni. 
Jézus védelmébe veszi tanítványait és nem helyteleníti cselekedetüket, mert túlzásnak és helytelennek tartja a farizeusi törvényértelmezést. Válaszában bírálatot fogalmaz meg azokról, akik kiüresedett módon tartják meg a törvényeket és nem látják azok eredeti szándékát. A törvények lényege ugyanis az, hogy az ember Isten felé fordulhasson a szeretet érzésével és kifejezhesse iránta tiszteletét. Eredetileg ezt szolgálta a szombati nap, a nyugalom napja, az istentisztelet napja, a felebaráti szeretet gyakorlásának napja. 
Jézus a parancsok helyes értelmezőjeként lép fel, aki nem a törvény betűjét nézi, hanem annak szellemiségét, s aki nem a parancsok látszat szerinti megtartását várja el tanítványaitól, hanem azt, hogy Isten parancsainak engedelmes teljesítése szeretetből fakadjon. 
© Horváth István Sándor


Imádság

Mindenható Istenünk! Te megbízol bennünk és arra kérsz minket, hogy talentumainkat helyesen használjuk fel. Segíts, hogy felelősségünk tudatában minden talentumunkkal, képességünkkel és adottságunkkal a te dicsőségedet szolgájuk, és segítsük mások és magunk örök üdvösségét! Te nem kívánsz lehetetlent tőlünk, csupán azt, hogy munkatársaid legyünk, fedezzük fel magunkban talentumainkat és akaratod szerint éljünk azokkal. Adj nekünk bölcsességet, önzetlenséget és szelídséget, hogy a teremtett világot jobbá tegyük!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható: 
Igenaptár
 
Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
Bartimeus ma - 20180720
 

 

 


_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Eaglet Creative Commons License 2 napja 0 0 6883

2018. július 19. – Csütörtök

Evangélium

Jézus egy alkalommal így fejezte be tanítását: Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű és nyugalmat talál lelketek. Mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. 
Mt 11,28-30

 
Elmélkedés

Az Atyához szóló magasztaló imáját követően Jézus újra az emberekhez fordul, de szavai már nem csupán a jelenlévő hallgatóságnak szólnak, hanem minden embernek, aki tiszta szívvel keresi Istent és vágyakozik az örök életre. Ezt mondja: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!” Ezt követően az ő igájának felvételéről beszél. Kijelentésének helyes értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a zsidók a mózesi törvény megtartását igahordozáshoz hasonlították. A hívő zsidó embernek vállalnia kellett, hogy hordozza a törvény „igáját”, terhét. A szóhasználat ugyanakkor utalás arra is, hogy a farizeusi aprólékos törvénymagyarázat megnehezítette, sőt olykor szinte lehetetlenné tette a törvények megtartását. 
Jézus az ószövetségi törvény „igájával” szembeállítja az ő parancsát, amellyel nem akar senkire felesleges terheket róni. Az élet küzdelmeiben megfáradt emberekre nem szeretne újabb terheket tenni, hanem éppen az ember életét megnehezítő, tönkretevő bűnök terhétől akar mindenkit megszabadítani. A farizeusi módon értelmezett törvények megtartása valóban fáradtságot jelentett az emberek számára. Ezzel szemben Jézus követése és az ő parancsa szerinti élet a lélek nyugalmát eredményezi. 
© Horváth István Sándor


Imádság

Fogadd szívesen, Uram, Istenem, felajánlásomat és végtelen dicséretedre, fogyhatatlan magasztalásodra irányuló vágyódásomat, hiszen ezek kijárnak neked, mert kimondhatatlanul nagy és hatalmas vagy. Ezzel fordulok hozzád és szeretnék hozzád fordulni minden nap, minden időben, és arra kérek minden mennyei lelket, minden benned hívőt, hogy velem együtt adjon hálát neked és dicsőítsen téged.


Aktuális

Kedves e-vangélium olvasók! 

Új forma az e-mailben 
Az elmúlt napokban módosítottuk az e-mailes e-vangélium formátumát. Eddig csak formázatlan szöveget küldtünk. Mostantól egy formázott, html szöveget küldünk, amely jobban olvasható és átláthatóbb. 
Mivel sokféle eszközt és különböző levelezőprogramokat használtok, ezért előfordulhatnak megjelenítési hibák, például: egyáltalán nem jelenik meg a szöveg, vagy a szöveg furcsa karaktereket tartalmaz és emiatt olvashatatlan. Aki ilyet tapasztal, kérem, jelezze Fehér János informatikusnak az fjk1969 [kukac] gmail.com e-mail címen és keresünk megoldást. 

Új küldési idő 
Az evangéliumot mostantól a szokottnál korábban, 23 óra körül küldjük (értelemszerűen a következő napit). Ez talán nem fog senkinek gondot okozni. 

Köszönet a támogatásért 
Ezúton is köszönetemet fejezem ki azoknak, akik adományukkal segítik a rendszer üzemeltetését. Az e-vangélium küldés továbbra is mindenkinek ingyenes. Aki értékeli szolgálatunkat és szeretné azt támogatni, az alábbi lehetőségeken megteheti. Az Evangélium365 csapatának nevében hálásan köszönöm mindenki nagylelkű támogatását! 
Szeretettel: István atya - Horváth István Sándor 
2018. július 19. 

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt! 

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas 
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365 

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia 
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 
Megjegyzés: Evangélium365 
Utalás külföldről: 
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB 

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket. 

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Megjegyzés: Evangélium365 

 

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható: 
Igenaptár
 
Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
Bartimeus ma - 20180719
 

 

 


_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Eaglet Creative Commons License 3 napja 0 0 6882

2018. július 18. – Szerda

Evangélium

Abban az időben Jézus így fejezte be tanítását: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így tetszett ez neked! Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a Fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. 
Mt 11,25-27

 
Elmélkedés

Jézus rövid imáját olvassuk a mai nap evangéliumában. Hálát ad a mennyei Atyának a kinyilatkoztatásért, a tanításért, amelyet őrá, a Fiúra bízott és magasztalja Istent azért, hogy a kicsinyek hittel befogadják a tanítást. De mit gondoljunk arról, hogy a „bölcsek és okosak” előtt rejtve maradt tanítása? Egyesek talán valamiféle beletörődést látnak ebben, mintha Jézus tehetetlenül belenyugodna abba, hogy a vallási vezetők elzárkóznak előle, elutasítják üzenetét. Úgy tűnik, hogy az imát olyannyira áthatja és jellemzi az öröm, a magasztalás, hogy nem volna helyénvaló kényszerű beletörődésről beszélnünk. Inkább arról van szó, hogy Isten meghagyja mindenkinek a szabadságát. Isten országának és az üdvösség örömhírének elfogadása nem kényszer az ember számára. Mindenki saját végső sorsát figyelembe véve eldöntheti, hogy akar-e az evangélium szerint élni vagy nem. 
Jézus imája valójában abból a szempontból jelentős, hogy feltárja benne az Atyával való kapcsolatát. Kijelenti, hogy az Atya „mindent átadott neki.” Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Fiú az Atyával együtt örökkévaló és mindenható Isten, másrészt, hogy minden hatalmat megkapott az Atyától földi küldetése teljesítéséhez. Megtudjuk azt is, hogy az Atya és a Fiú kölcsönösen ismerik egymást, amely egylényegűségükből fakad, s egyetlen teremtmény sem ismerheti őket jobban, mint ők egymást. Mi emberek a kinyilatkoztatásból, Isten önközléséből ismerhetjük meg őt, s ennél többet róla csak akkor tudhatunk majd, ha eljutunk hozzá az örökkévalóságba. 
© Horváth István Sándor


Imádság

Add, Uram, hogy a mai napon teremtő és boldogító erővel tudjak azok sorába állni, akik jót tesznek, akik munkájukat és kötelességüket teljesítik, akik az emberekkel úgy érintkeznek és úgy bánnak, mint a te gyermekeiddel! Tartozzam én is azok közé, akik jót tesznek, akik irgalmasak és megértők! Szavaim ne sötétítsék el a napot, ne mondjak rosszat, és ne sebezzek meg senkit! Ne mondjak valótlant, és ne vezessek félre másokat! Dicsérjelek szüntelen téged, és emeljem föl, bátorítsam azokat, akiknek lelkére a sötétség éjjele száll!

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható: 
Igenaptár
 
Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
Bartimeus ma - 20180718

Eaglet Creative Commons License 4 napja 0 0 6881

2018. július 17. – Kedd

Evangélium

Jézus egyszer így korholta azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tartottak bűnbánatot: Jaj, neked, Korozain! Jaj, neked, Betszaida! Ha Tiruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, már régen bűnbánatot tartottak volna, szőrzsákba öltözve és hamuba ülve. Mondom nektek: Tirusz és Szidon városának tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. És te, Kafarnaum! Azt hiszed, az égig emelkedel? A pokolba süllyedsz. Ha Szodomában történtek volna a nálatok történt csodák, mind a mai napig fennállna. Azt mondom nektek: Szodoma földjének tűrhetőbb sorsa lesz az utolsó ítélet napján, mint neked, Kafarnaum. 
Mt 11,20-24

 
Elmélkedés

Három városhoz, illetve ezek lakóihoz intézi figyelmeztető, feddő szavait Jézus a mai evangéliumban, amely településeket név szerint is megnevezi: Korozain, Betszaida és Kafarnaum. Mindhárom város a Genezáreti-tó közelében található. Betszaida egy tóparti halászfalu, innen származott Péter és András apostol, valamint Fülöp is. Kafarnaum szintén tóparti település, többször is szerepel az evangéliumokban, ez Jézus galileai működésének központja és több csodájának is helyszíne. Ettől északra, mintegy 3 kilométer távolságra feküdt Korozain, amely csupán e helyen szerepel az evangéliumokban. 
Bár Máté evangéliumában a három említett város közül csak Kafarnaum szerepel, mint ahol valamilyen csoda történt, Jézus mégis úgy beszél, hogy mindhárom város lakói látták a náluk történt csodákat, amelynek legegyszerűbb magyarázata az, hogy az evangéliumok nem tartalmazzák Jézus valamennyi tettét. Az Úr szavai szerint a városok bűne az, hogy nem tartottak bűnbánatot. 
A szövegrészben szereplő másik két város, Tirusz és Szidon, nem zsidók, hanem pogányok által lakott települések. Ha a pogányok látták volna csodáit, akkor hittek volna benne, nem úgy mint a zsidók, akik csodái láttán sem jutottak el sem a hitre, sem annak felismerésére, hogy ő a Messiás, a Megváltó. 
© Horváth István Sándor


Imádság

Ó, Istenem, mikor találom meg végre nyugalmamat? Nagyon vágyódik lelkem tehozzád! De erős leszek, s türelmesen várom azt az órát, melyen isteni Megváltóm az örök üdvösségre hív. Addig csak az lesz a gondom, hogy neki tetszően éljek, s szent akaratát teljesítsem. Mindenben Isten akarata legyen meg, hiszen az övéi vagyunk az időben és az örökkévalóságban. 
Chantal Szent Franciska

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható: 
http://igenaptar.katolikus.hu
 
Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180717.mp3 
 

 

 


_______________________________________________
Evangélium365
http://www.evangelium365.hu/

Eaglet Creative Commons License 5 napja 0 0 6880

2018. július 16. – Hétfő

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak! Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a menyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt; de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmában részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom – bizony, mondom nektek: nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte tizenkét tanítványa oktatását, továbbindult, hogy tanítson, és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban. 
Mt 10,34–11,1

 
Elmélkedés

Jézus missziós beszédének befejező részletét olvassuk a mai evangéliumban. E kijelentések nem csupán az apostolok küldetéséről szólnak, hanem megvilágítják Krisztus küldetését is, mivel éppen ennek folytatása mindaz, amire az apostolok megbízást kapnak. A megoszlás, az ellenállás, a szembefordulás gondolata már a korábbiakban is szerepelt, de most annak konkrét megnyilvánulási formáit említi Jézus. Még egy-egy családon belül is megoszlás keletkezhet, szembefordulhatnak egymással a közeli családtagok, mert egyikük elfogadja a megtérésre és a krisztusi életre való felhívást, a másik viszont elutasítja azt. 
Jézus kijelentéseit azonban könnyen félreérthetjük, amikor a szembenállásról és a megoszlásról beszél. Nem az a célja, hogy megoszlást vagy békétlenséget keltsen, hanem ezek mintegy fellépésének következményei. Tanítása a hagyományos vallási élet megújítását szolgálja, de a vallás őrei, a farizeusok és írástudók a hagyományokkal és törvénytisztelettel való szembefordulásként értékelik azt. A velük való békesség érdekében azonban ő nem hallgathat, hiszen akkor nem teljesítené a mennyei Atyától kapott küldetését. Ugyanígy Jézus küldötteinek hallgatása megalkuvást és a küldetéshez való hűtlenséget jelentene. 
Az evangéliumi élet tőlem is elszántságot, az örömhír hirdetése pedig bátorságot kíván! 
© Horváth István Sándor


Imádság

Istenünk, Atyánk, te elküldted egyszülött Fiadat, hogy általa kiengesztelj mindent, te jössz segítségünkre! Élő Isten Fia, aki osztoztál emberségünkben, és életedet adtad a világ megváltásáért, te jössz segítségünkre! Szentlélek, alászálltál Krisztusra és kiárasztod az Atya szeretetét minden emberre, te jössz segítségünkre! Krisztus add, hogy megtestesülésed és születésed miatt szeressük az emberi életet, te jössz segítségünkre! Add, hogy hűséged miatt mi is hűségesek maradjunk elkötelezettségünkben, te jössz segítségünkre!


Aktuális

Kedves e-vangélium olvasók! 
Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt. 
A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium, amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi olvasásához, illetve hallgatásához. 
Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát, valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak, akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes! 
A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg minden támogató nagylelkűségét! 
Köszönettel és szeretettel: 
István atya - Horváth István Sándor 
2018. július 16. 

Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt! 

1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas 
Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365 

2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia 
Számlaszám: 10402355-00026472-00000003 
Megjegyzés: Evangélium365 
Utalás külföldről: 
IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB 

3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér csekket. 

4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia, H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6
Megjegyzés: Evangélium365 

 

Az e havi olvasmányok és zsoltárok szövege itt olvasható: 
http://igenaptar.katolikus.hu
 
Az evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180716.mp3 

Eaglet Creative Commons License 6 napja 0 0 6879

   2018. július 15. - Évközi 15. vasárnap

   Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével
   elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett.
   Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak
   vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut
   kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.
   Azután így folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott
   addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem
   fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a
   port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek
   s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és
   olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
   Mk 6,7-13


   Elmélkedés:
   Az Úr küldöttei
   A mai vasárnap evangéliuma a tizenkét apostol missziós útra küldését
   mutatja be, amely nem önálló feladat, melyet Mesterüktől függetlenül
   végezhetnek a küldöttek. Ezt a missziós küldetést csak úgy tudjuk
   értelmezni, mint amely folytatja, kiszélesíti Jézus küldetését. A
   tizenkettő kiválasztásával az volt Jézus szándéka, hogy "vele legyenek,
   és hogy elküldje őket igét hirdetni" (Mk 3,14). Ez az eredeti szándék
   valósul most meg. Miután tehát már jó ideje együtt van Mesterével a
   Tizenkettő, most elindulnak, hogy az ő nevében tevékenykedjenek. Ebben
   a mozzanatban észrevehetjük, hogy Jézus nem ötletszerűen cselekszik,
   hanem mindent nagyon tudatosan tesz. Amit eltervezett a kiválasztáskor,
   annak megvalósításához most jött el az idő. Láthatjuk ebből, hogy a
   megváltás művének kibontakozása halad a maga útján, s ezt az emberek
   rosszindulata, elutasítása sem tudja megakadályozni, éppen ilyenről
   hallottunk az elmúlt vasárnap a názáretiekkel kapcsolatban.
   Jézus különféle utasításokat és tanácsokat ad a küldötteknek. Útjukra
   vándorboton kívül semmit sem vihetnek magukkal. Ez a követelmény
   egyrészt azt szolgálja, hogy a küldöttek egyedül az Úrtól kapott
   hatalomban bízzanak és ne másban. Bízzanak továbbá az isteni
   gondviselésben, hiszen küldetésük nem saját megélhetésük biztosítására
   szolgál. Másrészt ez az egyszerűség is mutatja, hogy küldetésük Jézus
   küldetésének a folytatása, aki szintén így él, eszköztelenül járja
   útjait.
   Felmerül a kérdés, hogy miért kettesével küldi őket Jézus? Ennek két
   oka is lehet. Először is az, hogy a mózesi törvény szerint, amely a
   zsidó emberek teljes életét szabályozta, a tanúskodáshoz legalább két
   személy kellett. Ha egyetlen személy állított valamit, annak igazsága
   megkérdőjelezhető maradt. Ha viszont két személy állította ugyanazt,
   például egy peres ügyben, akkor ez bizonyító erővel rendelkezett. A
   tanítványok tehát nem egyedül, hanem kettesével indulnak, hogy
   tanúságot tegyenek mindarról, amit megéltek Mesterük mellett, és
   tanúságukat mindenki igaznak, hitelesnek tartsa. Másrészt azért is
   indulhattak kettesével, hogy munkájukban, igehirdető szolgálatukban ne
   legyenek egyedül, hanem egymást segítsék. Küldetésük teljesítéséhez nem
   szükséges olyan idegenek segítsége, akik nem kaptak küldetést Jézustól,
   elegendő ahhoz a küldöttek együttműködése.
   Miután Jézus felsorolta, hogy küldöttei mit ne vigyenek magukkal, azzal
   kapcsolatban ad útmutatásokat, hogy milyen legyen a küldöttek
   kapcsolata, viszonya a hallgatósággal, azokkal, akikhez eljutnak.
   Elfogadással és elutasítással, jó- és rosszindulattal egyaránt fognak
   találkozni, de ezen ne csodálkozzanak, hiszen Mesterüknek szintén
   jutott mindkettőből.
   Érdekes, hogy az evangélista egyetlen mondatot sem ad Jézus szájába a
   küldéskor a tanítás tartalmával kapcsolatban, azaz nem mondja meg nekik
   konkrétan, hogy mit kell hirdetniük. Nincs is erre szükség, hiszen
   korábban Jézus hosszasan tanította őket, most nem tartja szükségesnek
   ennek megismétlését. A küldöttek pedig megértik, hogy mi a feladatuk,
   elindultak és "hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg." A megtérés
   hirdetésével kezdte meg Jézus is nyilvános működését (vö. Mk 1,15),
   most az ő küldöttei is ugyanezt teszik. Azzal kapcsolatban sem mond
   Jézus semmi konkrétumot, hogy hová és kikhez menjenek, amely tény arra
   utal, hogy küldetésük egyetemes, mindenkihez szól.
   Az Egyház küldetése minden korban, napjainkban is ugyanez: hirdetni
   Jézus nevében a megtérést, amely felszólítás minden embernek szól.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! A te követségedben indulóknak küldetésük
   teljesítéséhez semmire sincs szükségük, csak egy vándorbotra. Bátorság,
   tiszta szív, bizalom és annak tudata, hogy te megbízol azokban, akiket
   küldesz, ennyi elegendő. Elegendő, mert a te erőd képes legyőzni a
   hitetlenséget és felébreszteni a vágyat az örök értékek, az örök élet
   iránt. Te minket is arra hívsz, hogy veled legyünk, veled éljünk,
   hallgassuk tanításodat és kövessük azt. Arra küldesz minket, hogy
   tegyünk rólad és szeretetedről tanúságot a világban. Adj nekünk erőt és
   bátorságot evangéliumod hirdetéséhez!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180715.mp3

Eaglet Creative Commons License 6 napja 0 0 6878

   2018. július 14. - Szombat

   Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: Nem különb a tanítvány
   mesterénél, sem a szolga uránál. Elégedjék meg a tanítvány azzal, ha
   olyan lesz, mint mestere, és a szolga, ha olyan lesz, mint ura! Ha a
   családatyát Belzebubnak csúfolják, mennyivel inkább háza népét? Ne
   féljetek az emberektől! Nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne,
   sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti
   mondjátok el világosban: és amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a
   háztetőkön! És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket
   nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, meg a
   testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak?
   És mégsem hull a földre egy se közülük Atyátok tudta nélkül! Nektek
   pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal
   többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt,
   én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki
   megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt, aki a
   mennyekben van.
   Mt 10,24-33

 


   Elmélkedés:
   Jézus újabb tanácsokat ad apostolainak, akiket missziós útra küld, hogy
   az ő nevében tanítsanak és gyógyítsanak. Lényeges alapelvet fogalmaz
   meg számukra, amelyet minden korban szem előtt kell tartania annak, aki
   Krisztus követségében végzi az igehirdetést és a tanúságtételt. "Nem
   különb a tanítvány mesterénél, sem a szolga uránál" - mondja nekik. Ez
   az elv alázatosságra inti a küldöttet: ne gondolja, hogy nagyobb annál,
   mint aki őt küldi! Ne gondolja azt, hogy önállósíthatja magát és mást
   hirdethet, mint amit rábízott az Úr! Ne gondolja azt, hogy önmagát
   helyezheti előtérbe, hiszen neki Krisztushoz kell vezetni az embereket,
   akikhez viszi az üdvösség örömhírét. Ne vágyakozzon soha személyes
   dicsőségre vagy elismerésre, hanem mindent Isten dicsőségére tegyen. Ne
   keresse soha az emberek tetszését, hiszen neki az Úrtól kapott
   küldetésnek kell megfelelnie, s szolgálatáért egyedül Istentől remélhet
   jutalmat.
   Jézus újra megismétli bátorítását, miszerint küldöttei a nehézségek
   ellenére se féljenek hirdetni az ő tanítását. Ennek érdekében a véső
   jutalomra, az üdvösségre irányítja figyelmüket. Isten örök országába az
   juthat el, aki hűségesen teljesíti küldetését és ragaszkodik ahhoz,
   hogy mindig Krisztus nevében tanítson. Jézus az Úr, mi pedig az ő
   szolgái vagyunk, hogy az üdvösség művét folytassuk a világban.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus! Te valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben, jelen
   vagy templomainkban. Minden templom az igaz Isten imádására és
   tiszteletére szolgáló hely, jelenléted helye, a hívő közösség helye, a
   veled való találkozás helye, az irgalom helye. Jelenléted, közelséged
   miatt templomainkban mindannyian otthon érezhetjük magunkat. A templom
   számunkra egy kis földi mennyország. Segíts minket, hogy a mennyei Atya
   földi házából az ő örök házába, a mennybe jussunk!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180714.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.13 0 0 6877

  2018. július 13. - Péntek

   Abban az időben Jézus így tanította apostolait: Íme, úgy küldelek
   titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a
   kígyók, és egyszerűek, mint a galambok! Legyetek óvatosak az emberekkel
   szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak
   titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot
   tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé
   állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik
   ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti
   beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd
   testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak,
   és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért.
   Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az
   egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba! Bizony, mondom
   nektek: Nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az
   Emberfia.

 


   Mt 10,16-23
   Elmélkedés:
   A missziós útra induló apostolok tanítását folytatja Jézus a mai
   evangéliumban, újabb tanácsokkal ellátva őket. Ezek az útmutatások
   arról szólnak, hogy miként viselkedjenek olyan helyzetekben, amikor nem
   fogadják őket szívesen vagy kifejezetten elutasítással, ellenséges
   érzülettel találkoznak. Az Úr nem csinál titkot abból, hogy útjuk során
   bizony nehézségekkel is szembe kell nézniük. Bár sokan örömmel fogadják
   majd fellépésüket, lesznek olyanok, akik szembeszállnak velük, miként
   küldőjüknek, Jézusnak is ezt kellett megtapasztalnia útja során.
   Ahogyan az ő szava is megosztást keltett, ugyanúgy küldötteinek
   igehirdetése is ilyen hatást fog kiváltani.
   Lényeges szempont, hogy Jézust sem tántorította vissza soha a negatív
   fogadtatás. Nem hallgatott el csupán a békességre törekedve, hanem
   határozottan folytatta útját. A tanítványoknak is eltökéltséggel,
   magabiztossággal kell útnak indulniuk, hogy hirdessék az Isten
   országáról szóló tanítást. A támadások, bántalmazások vagy üldözések
   nem személy szerint nekik szólnak, hanem amiatt érik őket, hogy
   Krisztus követségében járnak. A várható nehézségekre való
   figyelmeztetés mellett Jézus bátorítja is őket, hogy szolgálatuk során
   mindig számíthatnak a mennyei segítségre, Isten Lelke velük lesz, hogy
   megerősítse őket a tanúságtételben.
   Jézus felhívása engem is elindít a tanúságtétel útján.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Add nekem, Uram, kegyelmedet, hogy mindig velem legyen, velem
   dolgozzék, s kitartson velem mindvégig! Add, hogy mindig azt kívánjam
   és akarjam, ami neked leginkább helyesnek és kedvesnek tetszik! A te
   akaratod az enyém legyen, az én akaratom mindig kövesse a tiédet, s a
   lehető legjobban értsen vele egyet.
   Canisius Szent Péter
   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
   küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
   személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
   A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
   el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
   amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
   használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
   olvasásához, illetve hallgatásához.
   Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
   fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
   eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
   szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
   valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
   minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
   akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
   A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
   lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
   legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
   e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
   adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
   minden támogató nagylelkűségét!
   Köszönettel és szeretettel:
   István atya - Horváth István Sándor
   2018. július 13.
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
   2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Evangélium365
   Utalás külföldről:
   IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
   (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
   valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
   csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Evangélium365


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180713.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.12 0 0 6876

 2018. július 12. - Csütörtök

   Jézus e szavakkal küldte a nép közé apostolait: "Menjetek, és
   hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Gyógyítsatok betegeket,
   támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki
   ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok! Ne legyen övetekben se
   arany, se ezüst, se rézpénz! Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se
   két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére. Ha
   egy városba vagy faluba érkeztek, érdeklődjetek, hogy ki az, aki méltó
   arra, hogy nála maradjatok, amíg csak el nem távoztok! Amikor pedig
   beléptek a házba, köszöntsétek a ház népét. Ha érdemes rá a ház, akkor
   a békétek rászáll; ha pedig érdemtelen, akkor békétek visszaszáll
   rátok. Ha valaki nem fogad be titeket, sem szavatokra nem hallgat,
   akkor menjetek ki a házból, de még a városból is, és rázzátok le a port
   a lábatokról! Bizony, mondom nektek: Szodoma és Gomorra földjének
   tűrhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint annak a városnak.
   Mt 10,7-15

 


   Elmélkedés:
   Az Isten országának meghirdetésével és eljövetelével kapcsolatban az
   evangéliumokban észrevehetünk egy bizonyos következetességet,
   folytonosságot. Keresztelő Szent János, a Megváltó előfutára így kezdte
   fellépését: "Tartsatok bűnbánatot, mert közel van a mennyek országa"
   (Mt 32,). Nyilvános működésének kezdetén Jézus szintén ezekkel a
   szavakkal kezd tanítani (vö. Mt 4,17). Amikor pedig apostolait küldi
   Jézus missziós útra, akkor ezt kéri tőlük: "Menjetek, és hirdessétek,
   hogy közel van a mennyek országa!", ahogyan erről a mai nap
   evangéliumában olvasunk. Mindehhez még hozzátehetjük, hogy az Egyház
   küldetése is az idők végéig az, hogy ugyanezt hirdesse.
   Jézus pontos utasításokat ad a küldetés teljesítésével kapcsolatban. A
   Márk szerinti változat még megengedi, hogy legalább sarut viseljenek és
   a vadállatok ellen legyen náluk vándorbot, de a Máté szerinti szöveg
   szerint ez is tiltott. Az apostoloknak semmit sem szabad magukkal
   vinniük, egyedül a küldőjük által rájuk ruházott erőben bízhatnak. Az
   Úr küldötte nem bízhat semmiféle vagyonban vagy földi eszközben.
   Mindarról, amire feladatának teljesítéséhez szüksége lesz, majd Isten
   fog gondoskodni, mégpedig azok által, akikhez az örömhírt elviszik. A
   küldöttnek tehát nincs szüksége semmire, amiben jobban bízhatna, mint
   az Úr tanításában, amit hirdet.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, ne engedd, hogy azt higgyem, a jóság, a barátságos magatartás
   csak afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat,
   önzetlenséget, az igazság buzgó keresését, a testvéri szeretet ragyogó
   kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni
   tökéletesség találkozik bennem.
   Szent XXIII. János pápa


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180712.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.11 0 0 6875

  2018. július 11. - Szerda, Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje

   Egy alkalommal: Péter megkérdezte: "Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és
   követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?" Jézus így válaszolt: "Bizony,
   mondom nektek: ti, akik követtetek engem a világ megújulásakor, amikor
   az Emberfia dicsőséges trónjára ül, együtt ültök majd vele tizenkét
   trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse felett. Sőt mindaz,
   aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját,
   gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök
   életet."
   Mt 19,27-29

 


   Elmélkedés:
   A mai napon ünnepelt Szent Benedek a nyugati keresztény egyházban a
   szerzetesség megalapítójának számít. A bencés szerzetesek számára írt
   Regula (Szabályzat) pontosan megfogalmazza, hogy miként kell élni a
   szerzetesnek és milyen szabályok szerint működjön a szerzetesek
   közössége. Ezek szerint a szerzetesek életének vezérfonalául az
   evangéliumi tanácsok szolgálnak. Az engedelmesség, az egyszerű élet és
   a tisztaság segíti őket abban, hogy odaadóan szolgálják Krisztust. A
   közösségben végzett imádság és munka tölti ki idejüket, miként
   jelmondatuk is megfogalmazza: Imádkozzál és dolgozzál!
   Regulájának bevezetőjében Szent Benedek a következőt írja: "Bármi jóba
   kezdesz, igen állhatatos imádsággal kérjed, hogy Krisztus Urunk vigye
   azt végbe, hogy ő ne legyen kénytelen valaha is szomorkodni rossz
   tetteink miatt."
   Munkánktól, erőfeszítéseinktől mindig eredményeket várunk, de ezek
   olykor elmaradnak. Vajon miért? Többféle oka is lehet ennek, de talán
   sokszor éppen az, hogy nem imádkoztunk eleget, nem kértük előzetesen
   Isten tanácsát terveinkhez vagy nem kértük segítségét munkánk folyamán.
   Egy másik szempont, hogy munkánk során elsősorban ne a magunk hasznát
   vagy előnyét nézzük, hanem azt, hogy tevékenységünk Isten dicsőségére
   szolgáljon.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyánk, Fiadat, Jézust elküldted közénk, hogy örömhírt hozzon
   mindenkinek. Az ő számára senki sem idegen. Betegségeinkből,
   gyöngeségeinkből, bűneinkből ma is kiálthatunk hozzá: Jézus, Mester,
   könyörülj rajtunk! Kérünk, erősítsd bennünk a hitet, hogy gyógyulást
   lelkünknek egyedül tőle nyerhetünk. Kérünk, ne engedd, hogy szívünk
   megkeményedjék. Add, hogy készek legyünk mindig őszinte köszönetet
   mondani neki, aki nem taszít el magától soha senkit, s aki azért jött
   közénk, hogy mindannyiunknak élete legyen.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180711.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.10 0 0 6874

  2018. július 10. - Kedd

   Egyszer egy ördögtől megszállott néma embert hoztak Jézus elé. Mihelyt
   kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma. A nép elámult ezen, és azt
   mondogatta: "Ilyen még sohasem történt Izraelben." A farizeusok azonban
   megjegyezték: "Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az
   ördögöket." Jézus ezután bejárta az összes városokat és falvakat.
   Tanított a zsinagógákban, hirdette Isten országának örömhírét, és
   meggyógyított minden betegséget és minden bajt. Amikor látta a
   népsokaságot, megesett rajtuk a szíve, mert olyan fáradtak és
   kimerültek voltak, mint a nyáj, amelynek nincsen pásztora. Akkor így
   szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek
   az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába!"
   Mt 9,32-38

 


   Elmélkedés:
   Máté evangéliumában Jézus csodáinak sorozatában a némából való
   ördögűzés a tízedik, az utolsó csoda. A betegség leírására Máté nem
   szentel külön figyelmet és azt sem részletezi, hogy miként történt a
   gyógyítás, mit tett Jézus. Csupán az eredményt írja le röviden: az
   ördög, a gonosz lélek eltávozott az általa megszállt emberből, s ennek
   tényét az bizonyítja, hogy a korábban néma ember most már tud beszélni.
   Az evangélista inkább a reakciókra figyel. A nép csodálkozva, ámulattal
   szemléli az eseményt. Csodálkozásukban egyrészt azt látjuk, hogy nem
   értik az esetet, másrészt elismerik, hogy valóban rendkívüli dolog
   történt, amihez hasonlóról sem hallottak korábban.
   A jelenlévő farizeusok véleménye már sokkal negatívabb. Ők azonnal
   megvádolják a gyógyító Jézust, hogy az ördöggel szövetkezve képes ilyen
   cselekedetre. Őket nem az értetlenség, hanem inkább az irigység, a
   rosszindulat jellemzi. Egy váratlan, szokatlan helyzetben, amikor
   ismeretlen képességgel találkoznak, nem jóindulattal keresik a
   magyarázatot, hanem valami rosszat feltételeznek a háttérben. Ennek oka
   az, hogy szívük mélyén elutasítják Jézust, nem hisznek abban, hogy ő az
   Isten Fia és nem hisznek abban, hogy általa az irgalmas mennyei Atya
   cselekszik az emberek javára.
   Engedem-e, hogy Isten bennem is legyőzze a rosszat? Kész vagyok-e
   egyedül neki engedelmeskedni?
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szentséges Atyánk, Teremtőnk, Megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
   Mindennapi kenyerünket, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust add meg
   nekünk ma, annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és
   tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk
   mondott, tett és szenvedett.
   Assisi Szent Ferenc
   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
   küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
   személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
   A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
   el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
   amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
   használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
   olvasásához, illetve hallgatásához.
   Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
   fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
   eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
   szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
   valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
   minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
   akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
   A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
   lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
   legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
   e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
   adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
   minden támogató nagylelkűségét!
   Köszönettel és szeretettel:
   István atya - Horváth István Sándor
   2018. július 10.
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
   2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Evangélium365
   Utalás külföldről:
   IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
   (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
   valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
   csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Evangélium365


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180710.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.09 0 0 6873

  2018. július 9. - Hétfő

   Amikor Jézus Kafarnaumban tanított, egy elöljáró lépett hozzá, leborult
   előtte, és így kérlelte: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj, tedd
   rá kezedet, és életre kel." Erre Jézus fölkelt, és tanítványaival
   együtt elment vele.
   Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról
   Jézus közelébe férkőzött, és megérintette ruhájának szegélyét. Azt
   gondolta magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." Jézus
   erre megfordult, ránézett, és így szólt: "Bízzál, leányom! Hited
   meggyógyított téged." Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.
   Amikor Jézus az elöljáró házába ért, és látta a fuvolásokat meg a
   lármás tömeget, rájuk szólt: "Távozzatok, hiszen nem halt meg a leány,
   csak alszik!" Azok kinevették. Miután eltávolították a tömeget, Jézus
   bement, megfogta a leány kezét, és az életre kelt. Ennek híre elterjedt
   azon az egész vidéken.
   Mt 9,18-26


   Elmélkedés:
   Újabb két csodáról olvasunk az evangéliumban, az elöljáró halott
   lányának feltámasztásáról és a vérfolyásban szenvedő asszony
   meggyógyításáról. Márk és Lukács leírásában az elöljáró neve Jairus, de
   azt Máté szükségtelennek tartja megemlíteni. Az ő története amúgy is
   rövidebb, nem tér ki a részletekre. Mintha mindkét esettel kapcsolatban
   egyetlen dolgot akarna hangsúlyozni, a hit szerepét. Az elöljáró hittel
   fordul az Úrhoz. Hallhatott már arról, hogy Jézus betegeket gyógyít, de
   arról még nincs tudomása, hogy halottakat is képes feltámasztani.
   Kérése mégis ilyen tartalmú: "Uram, a leányom most halt meg. De jöjj,
   tedd rá kezedet, és életre kel." Jézus isteni erejébe vetett hit nélkül
   aligha kérne ilyet.
   Az asszony esetében szintén a hit megnyilvánulását látjuk mozdulatában,
   érintésében. Abban a hitben, abban a reményben érinti meg Jézus
   ruháját, hogy gyógyulást nyer. A gyógyulást követően az Úr is a hitét
   dicséri meg: "Hited meggyógyított téged."
   A hit mindig ott kezdődik, amikor az emberi tudás, az emberi képesség
   véget ér. Az ember tehetetlennek érzi magát, a maga erejével nem tud
   már továbblépni, nem tudja megoldani a szükséghelyzetet, de hisz abban,
   hogy van még egy lehetőség: Isten segítségében, szabadításában bízni. A
   Jézusban való hit mindannyiunk számára új életet, újjászületést hoz.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mindenható Istenünk! Gyújtsd fel szívünkben a szeretet tüzét, hogy
   szereteted által szentté legyünk! Add nekünk az irántad való szeretetet
   és az emberek felé forduló önfeláldozó szeretetet! Megdicsőült
   szentjeid csodálatos élete adjon erőt, hogy felismerjük hivatásunkat és
   magunk is jellé, szereteted, jóságod jelévé váljunk a világban! Segíts
   minket, Istenünk, hogy úrrá tudjunk lenni emberi gyengeségeinken,
   legyőzzük bűneinket és szentek legyünk!
   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Immár 14 éve, 2004. július 9-én indítottam el az internetes e-vangélium
   küldést. Újszerű evangelizációs forma volt ez, amely idővel egyre több
   személyhez jut el és hoz egyre több lelki gyümölcsöt.
   A 14 esztendő alatt több mint 125 millió e-vangélium üzenetet küldtem
   el e-mailben. Évek óta sikeresen működik a meghallgatható e-vangélium,
   amely különösen is fontos a látássérültek számára. Egyre többen
   használják az okostelefon alkalmazásokat az evangélium napi
   olvasásához, illetve hallgatásához.
   Az e-vangéliumot kizárólag az olvasók adományaiból üzemeltetjük és
   fejlesztjük. Az adományokból biztosítjuk a számítógépes technikai
   eszközöket. Ebből fizetjük a háromgyermekes anyukának a felolvasást, a
   szintén három gyermeket nevelő apukának az informatikusi munkát,
   valamint a honlap fejlesztését és időnként reklámkampányokat, hogy
   minél többekhez eljusson a szolgáltatás híre. Köszönet a támogatóknak,
   akiknek köszönhetően valamennyi szolgáltatás ingyenes!
   A mostani születésnap alkalmából szeretettel kérem: ha van rá
   lehetősége, támogassa adományával szolgálatunkat! Magyarországon a
   legkisebb fizetőeszköz az 5 forintos. Támogassa naponta ennyivel az
   e-vangelizációt! Egy évre 1825 Ft. Akinek pedig a jó Isten többet
   adott, felajánlhat e jelképes összegnél többet is. Isten jutalmazza meg
   minden támogató nagylelkűségét!
   Köszönettel és szeretettel:
   István atya - Horváth István Sándor
   2018. július 9.
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja az e-vangelizációt!
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Evangélium365
   2. Utalás Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Evangélium365
   Utalás külföldről:
   IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002 6472 0000 0003 BIC
   (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben. Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal,
   valamint röviden jelezze, hogy az e-vangélium támogatásához kér
   csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Evangélium365


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180709.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.08 0 0 6872

2018. július 8. - Évközi 14. vasárnap

   Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték.
   Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában.
   Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Miféle
   bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével
   véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon
   rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk:" És megbotránkoztak
   benne. Jézus erre megjegyezte: "Nem vetik meg a prófétát, csak a
   hazájában, rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott
   csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is
   csodálkozott hitetlenségükön.
   Mk 6,1-6


   Elmélkedés:
   A hitetlenség akadály
   Az evangéliumok segítségével a 2000 évnyi időbeli távolság ellenére is
   lélekben együtt lehetünk Jézussal, aki tanítványaival együtt járja a
   városokat és a falvakat. Könnyen az egykori hallgatóság helyébe
   képzelhetjük magunkat, leülhetünk, hogy hallgassuk az Úr magával ragadó
   tanítását, és szemlélhetjük rendkívüli erejéről, isteni hatalmáról
   tanúskodó tetteit, csodáit. Az evangélisták bizonyára azzal a
   szándékkal említik meg egy-egy csoda esetén az emberek csodálkozását és
   ámulatát, hogy írásuk későbbi olvasói, az Úr követői a későbbi időkben
   szintén rácsodálkozzanak e tettekre és az azokban megnyilvánuló
   szeretetre Isten részéről, valamint épüljenek mások hitéből.
   E szempontok alapján úgy tűnik, hogy talán jobb lett volna, ha
   hallgatnak Jézus sikertelen názáreti fellépéséről, amiről a mai
   vasárnap evangéliumában olvasunk. Jézus természetesen soha nem keresi a
   sikert, nem vágyódik az emberek elismerésére, a csodát nem azért teszi,
   hogy feltűnést keltsen, mégis elmondható a tevékenységéről, hogy
   valóban sikeres és eredményes. Legalábbis mindenhol, ahol nyitott
   szívvel, hittel fogadják őt az emberek. De nincs ez így Názáretben,
   azaz éppen abban a városban, ahol felnevelkedett. Egyszerűen fogalmazva
   a názáretieket megbénítják előítéleteik, azaz a Jézusról korábban
   kialakított képet nem képesek megváltoztatni. A zsinagógában szombaton,
   az istentisztelet alkalmával tanító Jézust csodálkozva hallgatják az
   emberek, majd pedig kérdéseket tesznek fel, amelyek teljes
   értetlenségüket jelzik. Úgy vélik, hogy mindent tudnak Jézusról, aki az
   ő körükben nőtt fel, ismerik családját és származását. Bizonyára
   hozzájuk is eljutottak azok a hírek, hogy másutt milyen csodákat tett
   Jézus, s most azt várják, hogy az ő szemük láttára is történjenek ilyen
   csodák. Jézustól viszont távol áll az ilyen önigazolás, őt az emberek
   hite és bizalma indítja mindig arra, hogy gyógyítson, segítsen a
   betegségben szenvedőkön.
   A názáretiek által felsorolt kérdések a csodálkozásból az elutasítás
   irányába haladnak, nem képesek felismerni azt, hogy Jézus az Isten Fia,
   nem tudnak hinni benne. Márk evangélista nagyon keserű megjegyzéssel
   zárja a jelenetet, miszerint maga Jézus is csodálkozott a názáretiek
   hitetlenségén. Kezdetben ugyan elismerik Jézus bölcsességét, de más
   személynek tulajdonítják azt, mintha valakitől tanulta volna. A Jézus
   által véghezvitt csodák és erőmegnyilvánulások mögött szintén más
   hatalmat sejtenek, nem tudják elképzelni, hogy saját erejéből képes
   ezekre, mert nem hisznek istenségében. A názáretiek tehát úgy
   gondolják, hogy Jézus bölcsessége és csodáiban megmutatkozó ereje nem
   Istentől, hanem az ördögtől, a gonosztól származik. Ezen a ponton
   kimondatlanul is megismétlődik az, hogy az ördöggel való szövetkezéssel
   vádolják Jézust (vö. Mk 3,22). A názáretiek Jézus hatalmát firtató
   kérdései előrevetítenek egy későbbi eseményt, amikor a jeruzsálemi
   vallási vezetők kérdezik majd őt hatalmának eredetéről (vö. Mk 11,28).
   Miért írták le mégis ezt a meglehetősen kellemetlen jelenetet az
   evangélisták? Azért, mert bizony ebből is tanulhatunk. Megtanulhatjuk,
   hogy a gyanakvás, a rosszindulat, az előítéletek akadályoznak minket
   abban, hogy megismerjük Jézus személyét és kövessük őt. Megtanulhatjuk
   azt is, hogy a hitetlenség akadálya lehet annak, hogy az Úr csodát
   tegyen velünk.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Istenünk! Életutunk során olykor meggyengül bennünk a hit.
   Kérünk, erősítsd hitünket! A hit ott kezdődik, ahol az emberi
   gondolkodás már nem képes továbblépni. Ott kezdődik, ahol már nem
   találunk emberi magyarázatokat. A hit ott kezdődik, ahol az emberileg
   megtehetőnél többre van szükség vagy több történik. A hit olyan helyre
   vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenünk, a
   hit a hozzád vezető út. Emberi véges kicsinységünk és a te végtelen
   nagyságod között nem létezik más út, csak a hit útja. Vezess minket a
   hit útján!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180708.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.07 0 0 6871

  2018. július 7. - Szombat   Keresztelő János tanítványai egyszer Jézushoz járultak, és megkérdezték
   tőle: "Miért van az, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te
   tanítványaid viszont nem tartanak böjtöt?" Jézus így felelt nekik:
   "Vajon szomorkodhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Eljönnek a
   napok, amikor elviszik tőlük a vőlegényt, akkor majd böjtölnek. Senki
   sem tesz régi ruhára új szövetből foltot, mert az új szövet kiszakítja
   a régit, és a szakadás még nagyobb lesz. Új bort sem töltenek régi
   tömlőkbe: mert így kiszakadnak a tömlők, a bor kiömlik, és a tömlők is
   tönkremennek. Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad."
   Mt 9,14-17

 


   Elmélkedés:
   A böjt a zsidó vallási élet egyik alappillére az imádkozás és az
   alamizsnálkodás mellett. A mai evangélium szerint Keresztelő János
   tanítványai azt kérdezik Jézustól, hogy tanítványai miért nem tartanak
   böjtöt? A válaszból azt olvassuk ki, hogy a böjtöt nem veti el az Úr,
   de a böjt megtartásának farizeusi módját elutasítja. A böjt a bűnbánat
   és a fájdalom jele, ezért megvan a maga ideje. Az az idő amíg Jézus
   együtt van tanítványaival, nem lehet a böjt ideje. Követőinek az a
   feladata, hogy mind jobban megismerjék Mesterüket, elsajátítsák
   életmódját, megismerjék tanítását az Isten országáról, elmélyítsék belé
   vetett hitüket. Ha majd az Úr eltávozik körükből, távozik a világból és
   visszatér Atyjához a mennybe, akkor majd eljön számukra is a böjtölés
   ideje.
   A Megváltó jövetelével az öröm új korszaka köszönt be. Erre az új
   időszakra utalnak a felhozott példák is a borról és a szövetről. A két
   hasonlat kapcsolódik az előző részek üzenetéhez is. Jézus eljött és
   ezzel új korszakot nyitott az üdvösségtörténetben. Isten a bűnösökhöz
   küldte őt, hogy bűnbánatra indítsa és a megtérés útjára vezesse őket.
   Személyében az irgalmas Atya lehajol a bűnös emberiséghez és
   megajándékozza a bűnbánókat a lelki újjászületéssel. A krisztusi
   tanítvány nem ragaszkodhat múltjának bűneihez, hanem Isten kegyelmével
   halad az életszentség útján.
   (c) Horváth István Sándor
   Imádság:
   Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad
   örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd
   őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s
   a szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az
   örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül
   dicsérjék irgalmadat.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180707.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.06 0 0 6870

2018. július 6. - Péntek

   Abban az időben: Amint Jézus továbbhaladt, látott egy Máté nevű embert
   a vámnál ülni. Így szólt hozzá: "Kövess engem!" Az felállt és követte
   őt. Később, amikor Jézus Máté házában vendégeskedett, eljött sok vámos
   és bűnös, és helyet foglaltak az asztalnál Jézussal és tanítványaival
   együtt. Meglátták ezt a farizeusok és megkérdezték tanítványait: "Miért
   eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?" Jézus meghallotta ezt,
   és így válaszolt: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a
   betegeknek. Menjetek csak, és tanuljátok meg, mit jelent ez:
   Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az
   igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket."

 

 

   Mt 9,9-13

   Elmélkedés:

   Két jelenetet kapcsol össze a mai evangélium, Máté meghívását és egy
   étkezést az ő házában, amelyen Jézus is részt vett. A meghívás
   elbeszélése rendkívül rövid. Jézus meglátja a vámos Mátét, meghívja őt
   követésére, és ő azonnal nyomába indul, tanítványa lesz.
   Máté egy zsidó ember volt, aki a rómaiaktól kibérelte a vámszedés
   jogát. Mint minden vámos, ő is igyekezett az előírtnál több vámot
   beszedni, érthetően a maga hasznát akarta így növelni. Egyrészt az
   elnyomó római hatalommal való együttműködés, másrészt a csalás miatt
   számítottak nyilvános bűnösnek, akiket lehetőleg mindenki került. A
   farizeusi gondolkodás szerint a vámosok tisztátalanok és bűnösök
   voltak, akiknek a házába nem szabadott betérni. Mindezek ismerete
   érthetővé teszi számunkra a farizeusok megütközését, akik szóvá teszik
   a tanítványok előtt, hogy Mesterük egy bűnös ember házába tér be, ott
   vendégeskedik.
   Vélekedésükre nem a megkérdezett tanítványok, hanem maga Jézus
   válaszol: "Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek." A
   mondás értelme világos. Az orvos betegeket gyógyít, olyanokat, akik
   felismerik saját betegségüket és hozzá fordulnak. Jézus szintén
   gyógyító, de itt nem a testi gyógyításai a lényegesek, hanem az, hogy a
   lelket is képes meggyógyítani, azaz a bűnösöknek megbocsátani. Csak az
   fordul hozzá segítségért, aki beismeri saját bűnösségét és hisz abban,
   hogy Jézus isteni hatalmának köszönhetően bűnbocsátó hatalommal
   rendelkezik.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Ó, Nagyasszony, tudom, hogy te végtelenül jó vagy, s legyőzhetetlen
   szeretettel szereted azokat, akiket fiad és Istened benned és általad
   királyi kedvességgel szeret. Kezeidben vannak az Úr irgalmasságának
   kincsei, s te vagy egyedül ilyen tisztességre rendelt. De kezed nem
   őrzi féltékenyen e kincseket, mivel keresed az alkalmat, hogy megmentsd
   a nyomorultakat, és kiáraszd az irgalmasságot. Dicsőséged nemhogy
   csökkenne, hanem növekszik, amikor a bűnbánók megkapják a bocsánatot, s
   a megigazultak a dicsőséget!
   Damiani Szent Péter


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180706.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.05 0 0 6869

2018. július 5. - Csütörtök

   Jézus egyszer hajóba szállt, átkelt a Genezáreti-tavon, és az ő
   városába, Kafarnaumba érkezett. Ott egy bénát hoztak eléje hordágyon.
   Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot
   nyernek bűneid!" Néhány írástudó erre azt gondolta magában: "Ez
   káromkodik." Jézus belelátott gondolataikba, és szemükre vetette:
   "Miért gondoltok rosszat szívetekben? Mi könnyebb, ha azt mondom:
   Bocsánatot nyernek bűneid!, vagy ha azt mondom: Kelj föl, és járj!?
   Tudjátok meg tehát, hogy az Emberfiának hatalma van a földön a bűnök
   megbocsátására!" A bénához fordulva folytatta: "Kelj föl, fogd ágyadat,
   és menj haza!" Az ember fölkelt és hazament. Ennek láttára félelem
   fogta el a tömeget, és dicsőíteni kezdték Istent, aki ilyen hatalmat
   adott az embereknek.
   Mt 9,1-8

 


   Elmélkedés:
   Jézus galileai működésének ismertetése során Máté evangélista tíz
   csodát ír le. Az első három gyógyító csoda azt igazolta, hogy Jézusnak
   hatalma van a betegségek felett. A tengeri vihar lecsendesítése a
   negyedik csoda, amely azt mutatja, hogy hatalma van a természet erői
   felett. Az ötödik csoda, amit tegnap olvastunk az ördögűzés esete azt
   bizonyította, hogy hatalma van a gonosz lelkek felett. A sorozat
   hatodik csodája a béna meggyógyítása, amit a mai napon olvasunk, azt
   mutatja, hogy Jézusnak hatalma van a bűnök felett. Ebben az esetben nem
   maga a csodás gyógyulás áll a történet középpontjában, hanem a mögöttes
   tartalom, a csoda azt bizonyítja, hogy Jézus valóban képes eltörölni az
   ember bűnét, akinek ugyanis hatalma van a test gyógyítására, annak
   hatalma van a lelket is meggyógyítani. A testi gyógyulás a hitnek
   köszönhető, amely megnyilvánult a béna barátainak cselekedetében: még a
   tetőt is képesek voltak kibontani annak érdekében, hogy a béna Jézus
   elé kerüljön.
   A történet másik üzenetére is érdemes odafigyelnünk. A jelenlévő
   írástudók nehezményezik, hogy Jézus a béna bűneinek megbocsátásáról
   beszél. Hogyan állíthatja Jézus, hogy megbocsátja az ember bűneit,
   amikor egyedül Istennek van hatalma ehhez? Véleményük szerint Istenné
   teszi magát, azaz kijelentését káromkodásnak minősítik. Ők ugyan nem
   hisznek abban, hogy Jézus Isten, mi viszont már hisszük, hogy ő valóban
   Isten, aki bűnbocsátó hatalommal rendelkezik.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Drága Jézus! Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre visz
   utunk. Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel, itass át és végy birtokba
   minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod
   legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel
   találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már ne minket
   lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy
   ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások
   számára is.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180705.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.04 0 0 6868

   2018. július 4. - Szerda

   Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két
   ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak
   elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A
   megszállottak kiáltozni kezdtek: "Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért
   jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Tőlük távol nagy
   sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust: "Ha kiűzöl
   minket, küldj a sertéskondába." Erre ezt mondta nekik: "Menjetek!" Azok
   ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a
   meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak,
   bementek a városba, és elhíreszteltek mindent, azt is, ami a
   megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és
   amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból.
   Mt 8,28-34

 


   Elmélkedés:
   Az a jelenet, amit a mai evangéliumban olvasunk, minden bizonnyal az
   egyik legkülönlegesebb csoda, pontosabban ördögűzés Jézus részéről. A
   helyszínként megjelölt Gadara városa a Genezáreti-tótól mintegy 10 km
   távolságra fekszik, ezért nem tudni biztosan, miként történhetett az
   állatok tóba rohanása. Az viszont biztos, hogy pogányok által lakott
   területről van szó, amelyet megerősít, hogy sertések szerepelnek a
   történetben, hiszen a zsidók nem tartottak sertéseket, mert tisztátalan
   állatnak tartották.
   Az elbeszélés több kérdést is felvet. Honnan tudják az ördögök, hogy
   Jézus az Isten Fia? Miért akarnak az ördögök a tisztátalan sertésekbe
   menni? Miért bünteti Jézus a pogányokat azzal, hogy teljesíti az
   ördögök kívánságát és veszni hagyja az állatokat? Aligha tudunk
   kielégítő választ adni ezekre a kérdésekre, ha szó szerint akarjuk
   venni, értelmezni az elbeszélést. Inkább a történet jelképes
   mondanivalójára figyeljünk! Jézus személyében eljött a Megváltó, akit
   még a gonosz lelkek is felismernek, s akitől rettegve félnek, mert
   hatalmát nagyobbnak tartják a maguk erejénél. Jézus küldetése nem
   csupán a zsidókhoz, az ószövetségi választott néphez szól, hanem minden
   nemzethez, a pogányokhoz is. Jézus isteni hatalmával megtöri a gonosz
   hatalmát és megszabadítja az embert. Jézus jövetelével elérkezett az
   üdvösség ideje minden ember számára.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Jézus! Te azt kéred tőlem, hogy ne legyek türelmetlen, ne
   veszítsem el reményemet, ne tagadjam meg hitemet, amikor Isten a
   szenvedésekkel vagy bármi más "rosszal" próbára tesz! Azt kéred, hogy
   szeressem őt a jón és a rosszon keresztül is, mert minden mögött Isten
   rejtezik! Keresztáldozatod azt mutatja, hogy az Atya iránti szeretet
   engedelmességet, tehetetlenséget, szenvedést jelent, de ugyanakkor
   mégis állandó Istenre figyelést és Isten akaratának elfogadását is.
   Uram! Segíts, hogy egész életemet a szeretetnek szenteljem!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180704.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.03 0 0 6867

   2018. július 3. - Kedd, Szent Tamás apostol

   Húsvétvasárnap este a tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy
   melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később
   a tanítványok elmondták neki: "Láttuk az Urat." De ő így szólt: "Hacsak
   nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek
   helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!"
   Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt
   velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és
   köszöntötte őket: "Békesség nektek!" Tamásnak pedig ezt mondta:
   "Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és
   érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívőt" Tamás így
   válaszolt: "Én Uram, én Istenem!" Jézus ezt mondta neki: "Most már
   hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis
   hisznek!"
   Jn 20,24-29


   Elmélkedés:
   Tamás apostol történetét, kételkedését az Úr feltámadásával
   kapcsolatban, szokatlan kérését, miszerint meg akarja érinteni Jézus
   sebhelyeit, vágyának beteljesedését és csodálatos hitvallását jól
   ismerjük, hiszen minden esztendőben a húsvét utáni vasárnapon ezt
   olvassuk az evangéliumban. Ma, az ő ünnepén szintén ezt az evangéliumi
   jelenetet idézzük fel.
   Tamás apostol esete azt mutatja, hogy a hitnek vannak próbatételei.
   Hitünk nem megingathatatlan, hanem folytonos erősítésre szorul. És
   Isten, akitől ajándékként kapjuk, képes azt megerősíteni. Egyáltalán
   nem kell csodálkoznunk azon, hogy Tamás kételkedve hallgatja
   apostoltársainak beszámolóját arról, hogy Mesterük, Jézus, akit
   keresztre feszítettek és néhány nappal korábban meghalt, feltámadt a
   halálból és megjelent nekik. Ki az közülünk, aki nem kételkedve
   hallgatta volna ezeket az emberi szavakat? Ki az közülünk, aki ne
   tartotta volna kitalált történetnek? Ki az közülünk, aki ne akart volna
   teljes bizonyosságot szerezni, mint Tamás apostol is? Tamás, aki ugyan
   nem adott hitelt az emberi szavaknak, a kért jelet, az Úr sebhelyeit
   látva, rögtön eljutott a hitre és hitét meg is vallotta. Keressük mi is
   a találkozás lehetőségét a feltámadt Krisztussal és kérjük tőle hitünk
   megerősítését!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Istenünk, világunk tele van gyűlölettel, előítélettel, egymás
   elutasításával. Add, hogy nyitottak lehessünk minden emberi nyomorúság,
   elesettség, fájdalom, seb orvoslására. Nyisd meg szemünket, hogy
   meglássuk embertársainkat, akik ugyanazon az úton járnak, s akikkel az
   úton találkozunk. Veszélyek fenyegetnek, kiszolgáltatottak vagyunk,
   segítségre szorulunk magunk is. Jézus nem megy el mellettünk, hanem
   sebeinket bekötözi és fölemel minket. Add, hogy mi is hasonlóképpen
   cselekedjünk!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180703.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.02 0 0 6866

2018. július 2. - Hétfő, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós
   Boldogasszony)

   Azokban a napokban Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik
   városába sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.
   Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a
   magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így
   kiáltott: "Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek
   gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám?
   Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve
   felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt annak
   beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!"
   Mária megszólalt:
   "Magasztalja lelkem az Urat,
   és szívem ujjong megváltó Istenemben!
   Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát,
   lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék.
   Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve!
   Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, mindazokra, akik félik őt.
   Nagyszerű dolgot tett karja ereje,
   széjjelszórta mind a gőgös szívűeket.
   Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat,
   és felmagasztalta az alázatosakat.
   Az éhezőket elhalmozta minden jóval,
   de a gazdagokat elküldte üres kézzel.
   Felkarolta gyermekét, Izraelt,
   megemlékezve irgalmasságáról,
   amint atyáinknak megígérte:
   Ábrahámnak és utódainak mindörökre!"
   Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az
   otthonába.
   Lk 1,39-56

 


   Elmélkedés:
   Szűz Mária az angyali üdvözletkor tudta meg, hogy Isten őt választotta
   ki, hogy a Megváltó anyja legyen. Ő elfogadta ezt a kiválasztottságot,
   igent mondott Isten akaratára, s ennek köszönhetően megfogant méhében a
   gyermek. Ugyanekkor az angyal mintegy szavainak igazolására arról is
   említést tett, hogy Mária rokona, Erzsébet szintén gyermeket vár. A hír
   hallatára a názáreti leány elindult Erzsébethez. Nem az vezette, hogy
   bizonyítékot szerezzen az angyal által hozott üzenet igazságáról, hanem
   hogy a szülés előtti hónapokban segítségére legyen Erzsébetnek, aki
   ekkor már idős volt.
   Kettejük találkozását ünnepeljük a mai napon, amelynek evangéliuma a
   két gyermeket váró asszony örömét hirdeti. Érdemes odafigyelnünk Mária
   alázatára. Egyrészt az Úr alázatos szolgálóleányaként fogadja el Isten
   vele kapcsolatos tervét. Jézus megtestesülésének pillanatától fogva
   Mária egész élete a megváltás szolgálatában áll. Másrészt rokonát, a
   megváltó előhírnökének, Keresztelő Jánosnak az édesanyját szolgálja.
   Nem hivatkozik arra, hogy neki is sok gondja, tennivalója van, hanem
   szeretettel áll Erzsébet szolgálatára. Csatlakozzunk mi is a két
   örvendező asszonyhoz! Fejezzük ki mi is hálánkat a megváltás isteni
   ajándékáért! Állítsuk mi is alázattal életünket Isten szolgálatába!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, te ajándékoztad a világnak az igaz
   világosságot, Jézust, a te fiadat, Isten Fiát. Te teljesen
   ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely
   Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket őhozzá. Taníts
   meg minket megismerni és szeretni őt, hogy mi magunk is valóban szerető
   emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.
   XVI. Benedek pápa


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180702.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.07.01 0 0 6865

   2018. július 1. - Évközi 13. vasárnap

   Abban az időben: Amikor Jézus a bárkával ismét átkelt a túlsó partra, a
   tó partján nagy tömeg sereglett köréje. Ekkor odajött egy Jairus nevű
   férfi, a zsinagóga elöljárója, s mihelyt meglátta őt, a lába elé
   borult, és nagyon kérte: "Halálán van a lányom. Jöjj, tedd rá a
   kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Erre ő elment vele. Nagy tömeg
   kísérte, és tolongott körülötte.
   Volt ott egy asszony, aki már tizenkét éve vérfolyásban szenvedett. Sok
   orvos sokféle kellemetlen kezelésnek vetette alá: Mindenét rájuk
   költötte, de hasztalan, egyre rosszabbul lett. Hallott Jézusról, ezért
   átfurakodott a tömegen, és hátulról megérintette a ruháját. Így
   gondolkodott magában: "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok." És
   azonmód megszűnt a vérfolyása. Érezte testében, hogy meggyógyult
   bajából. Jézus nyomban észrevette, hogy erő ment ki belőle. Megfordult
   a tömegben, és megkérdezte: "Ki érintette meg a ruhámat?" Tanítványai
   ezt válaszolták: "Látod, hogy szorongat a tömeg, mégis azt kérdezed: Ki
   érintett meg?" De ő mégis körülnézett, hogy lássa, ki volt az. Az
   asszony félve, remegve előlépett - mert hisz tudta, hogy mi történt
   vele -, odaborult eléje, és őszintén bevallotta neki az igazságot. Ő
   így szólt hozzá: "Leányom, hited meggyógyított téged. Menj békével, és
   bajodtól megszabadulva légy egészséges!"
   Még beszélt, amikor jöttek a zsinagóga elöljárójának házából és
   közölték: "Meghalt a lányod. Miért fárasztanád a Mestert?" A hír
   hallatára Jézus így bátorította a zsinagóga elöljáróját: "Ne félj, csak
   higgy!" Péteren, Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén kívül senkinek sem
   engedte meg, hogy vele menjen. Amikor odaértek az elöljáró házához,
   nagy riadalmat, sok siratót és jajgatót látott. Bement és így szólt
   hozzájuk: "Mit lármáztok itt, miért sírtok? A gyermek nem halt meg,
   csak alszik." Azok kinevették. Ő azonban mindenkit kiparancsolt, maga
   mellé vette a gyermek apját, anyját, s kísérőivel együtt bement (a
   helyiségbe), ahol a gyermek volt. Megfogta a kislány kezét, és azt
   mondta neki: "Talita kúm", ami annyit jelent: "Kislány, mondom neked,
   kelj föl!" A kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. Tizenkét éves
   volt. Azok pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. De ő szigorúan
   meghagyta, hogy ezt a dolgot senki meg ne tudja. Azután szólt nekik,
   hogy adjanak enni a kislánynak.
   Mk 5,21-43

 


   Elmélkedés:
   Válaszd Jézust!
   A mai vasárnap evangéliuma két csodát kapcsol össze. A történet azzal
   kezdődik, hogy a zsinagóga elöljárója, egy Jairus nevű ember Jézus
   segítségét kéri haldokló kislánya miatt. Jézus elindul, de útközben egy
   vérfolyásban szenvedő, őt megérintő asszony meggyógyul betegségéből.
   Mire az elöljáró házába érnek, a kislány már meghalt, de Jézus
   feltámasztja, visszahívja őt az életbe. A két elbeszélést több elem is
   összekapcsolja. Mindkettőnél nő szerepel, egy fiatal lány és egy
   idősebb asszony. Jelentősége van Jézus érintésének is. Jairus ugyanis
   azt kéri, hogy Jézus tegye kezét kislányára, érintse meg őt, s ez majd
   gyógyulást fog hozni. Az asszony pedig maga érinti meg az Urat és
   szintén gyógyulásában reménykedik. Közös elem továbbá, hogy az egyik
   történetben egy tizenkét esztendős lányról van szó, a másikban pedig
   ugyanennyi ideje szenved betegségében az asszony. Mindkét esetben
   valamilyen leküzdhetetlen akadály szerepel, azaz olyan élethelyzetek
   ezek, ahol az ember már tehetetlen. Jairus a halálán lévő kislányához
   hívja Jézust, tehát olyan állapotban van gyermeke, amikor ember már
   aligha segíthet rajta, majd pedig ez a határhelyzet tovább fokozódik,
   még jobban nyilvánvalóvá válik, amikor meghozzák a kislány haláláról a
   hírt a szolgák. Az asszony esetében szintén emberileg kilátástalan
   helyzetről van szó, hiszen Márk evangélista hangsúlyozza, hogy a
   kellemetlen orvosi kezelések egyáltalán nem hoztak eredményt a beteg
   asszony számára, hiába költötte rájuk egész vagyonát.
   Mindezek mellett a legfontosabb közös elem, hogy Jézus a hitre adott
   válaszként gyógyít. Jairus így fejezi ki hitét: "Halálán van a lányom.
   Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen!" Ha nem hinne
   Jézus gyógyító erejében, aligha kérne ilyet. Aztán pedig, amikor
   kislánya halálhírét hozzák, ő nem tartja feleslegesnek, hogy az Úr
   házába fáradjon, azaz továbbra is hisz abban, hogy Jézus képes
   segíteni. Ezért bátorítja őt Jézus: "Ne félj, csak higgy!" Az asszony
   abban a hitben, abban a reményben érinti meg Jézus ruháját, hogy ez az
   érintés gyógyulást fog hozni számára. Ha nem hitt volna erősen ebben,
   aligha tett volna ilyet.
   Érdemes észrevennünk a történetekben a szereplőkre, Jairusra és az
   asszonyra ható kétféle erőt. Jairus egyrészt a szolgák elkeseredett
   szavát hallja, ami alapján nincs oka reményre, semmi értelme nincs
   annak, hogy Jézus eljöjjön házába. Másrészt pedig Jézus bátorítását
   hallja, aki szerint a hit csodákra képes. Az asszony esetében is
   észrevehető ez a kettős hatás, de itt nem kimondott szavak, hanem az ő
   gondolatai formájában jelentkeznek. Egyrészt azt gondolja, hogy
   egyetlen orvos sem tudott rajta segíteni korábban, tehát nincs esélye
   arra, hogy meggyógyuljon, másrészt pedig nem adja fel a reményt, bízik
   abban, hogy Jézus képes vele csodát tenni, s ehhez elég lesz az is, ha
   meg tudja őt érinteni. Mindketten engedik azt, hogy a jó hatás győzzön
   bennük és éppen ennek köszönhetően teljesül vágyuk. A zsinagógai
   elöljárót nem tudják lebeszélni a szolgák arról, hogy Jézust házába
   hívja gyermekéhez, és az asszonyt sem bizonytalanítják el a korábbi
   sikertelenségek és kellemetlen élmények, bátran, bizalommal, hittel
   megteszi, amit elhatározott, amit jónak tart, megérinti Jézus ruháját.
   Életünk bizonyos helyzeteiben a hit és a kételkedés, a bizalom és a
   tehetetlenség, a bátorság és a félelem között őrlődünk. Érdemes mindig
   Jézust választanunk!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus. Értetlenül és tehetetlenül állunk, amikor
   találkozunk a szenvedéssel vagy a halállal. Segíts minket, hogy
   bajainkban, nehéz élethelyzeteinkben is mindig érezzük, hogy te nem
   hagysz magunkra minket és képes vagy segíteni rajtunk. Segíts, hogy ne
   veszítsük el isteni erődbe és szeretetedbe vetett hitünket! Segíts,
   hogy a legkilátástalanabb helyzetben is gondoljunk a te gondviselő
   szeretetedre! Bizalommal és hittel fordulunk hozzád: Mutasd meg, Urunk,
   hogy velük vagy!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180701.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.30 0 0 6864

 2018. június 30. - Szombat

   Abban az időben, amikor Jézus bement Kafarnaumba, egy (pogány) százados
   járult eléje, és így szólt: "Uram, szolgám bénán fekszik otthon, és
   szörnyen kínlódik." Jézus így felelt: "Megyek és meggyógyítom őt." A
   százados ezt válaszolta: "Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,
   hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám. Jómagam, bár
   alárendelt ember vagyok, katonáknak parancsolok. Ha azt mondom az
   egyiknek: Menj! - elmegy; a másiknak: Jöjj ide! - akkor hozzám jön; és
   szolgámnak: Tedd ezt! - és megteszi."
   Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez:
   "Bizony, mondom nektek, ekkora hitet senkinél sem találtam Izraelben.
   Ezért azt mondom nektek: Sokan jönnek majd napkeletről és napnyugatról,
   és asztalhoz telepednek Ábrahám, Izsák és Jákob mellé a mennyek
   országában, a választott nép fiait pedig kivetik a külső sötétségre.
   Ott sírnak majd, és fájdalmukban csikorgatják fogukat." A századosnak
   pedig azt mondta Jézus: "Menj, és legyen úgy, amint hitted." És
   meggyógyult a szolga még abban az órában.
   Ezután Jézus Péter házába ment. Látta, hogy annak anyósa lázas betegen
   fekszik. Megérintette kezét, mire a láz elhagyta őt. Fel is kelt, és
   szolgált neki. Amikor beesteledett, sok, ördögtől-megszállott embert
   vittek Jézushoz. Szavával kiűzte a gonosz lelkeket, és minden beteget
   meggyógyított, hogy beteljesedjék Izajás próféta jövendölése:
   "Gyengeségeinket magára vette, és betegségeinket ő hordozta."
   Mt 8,5-17

 


   Elmélkedés:
   Első olvasásra szokásos csoda-elbeszélésnek tűnik számunkra a mai
   evangélium. Valaki Jézus segítségét kéri és ő eleget tesz a kérésnek,
   csodás módon meggyógyítja a beteg szolgát. De ha jobban odafigyelünk a
   történetre, akkor észrevesszük, hogy nem a beteg szolga áll az
   elbeszélés középpontjában, hanem a pogány katonatiszt, aki hittel
   fordul Jézushoz szolgája érdekében. A történet legfontosabb kijelentése
   az, amikor az Úr megdicséri az ő hitét: "Bizony, mondom nektek, ekkora
   hitet senkinél sem találtam Izraelben."
   Hite mellett a százados tanúságot tesz tapintatosságáról és alázatáról
   is. Jól tudja, hogy Jézus, zsidó emberként nem léphet be házába, a
   törvények szerint tisztátalanná válna, ha betérne egy pogány személy
   házába. Ezért nem is ezt kéri, hanem csak egy gyógyító szót. Hiszi,
   hogy ennek a kimondott gyógyító szónak távolból is hatása, eredménye
   lesz. Katonaként jól tudja, hogy a parancsszónak milyen ereje van,
   beosztottjai engedelmesen teljesítik minden utasítását. Most nem
   parancsnokként áll Jézus elé, nem követelőzik és nem utasítást ad,
   hanem alázatosan kéri tőle, hogy szavának erejével segítsen beteg
   szolgáján. Kérésével beismeri, hogy az ő szavának ugyan nincs gyógyító
   ereje, de bízik abban, hogy Jézus szavának hatására szolgája
   meggyógyul.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mindenható és teremtő Istenünk! Te az embert a saját képedre és
   hasonlatosságodra teremtetted. Szívünkbe adtad a vágyat, hogy téged
   keressünk és benned találjuk meg boldogságunkat. Fiad, Jézus azt kéri
   tőlünk, hogy hozzá váljunk hasonlóvá. Segíts minket, hogy arcunkon
   hordozzuk Jézus arcát! Segíts, hogy egészen odaadjuk, felajánljuk
   magunkat neked! Adj nekünk bölcsességet, hogy felfogjuk Jézus szavainak
   értelmét, komolyan vegyük azt és megadjunk neked mindent, ami téged
   illet!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180630.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.29 0 0 6863

 2018. június 29. - Péntek, Szent Péter és Szent Pál apostolok

   Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
   megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
   Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
   mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérdezte őket:
   "Hát ti kinek tartotok engem?" Simon Péter válaszolt: "Te vagy a
   Krisztus, az élő Isten Fia."
   Erre Jézus azt mondta neki: "Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a
   test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám.
   Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem
   Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a
   mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a
   mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
   Mt 16,13-19


   Elmélkedés:
   Isten új feladatra hív
   Zöldmezős beruházásnak nevezzük az olyan vállalkozásokat,
   építkezéseket, amelyek olyan területen történnek, melynek korábban más
   funkciója volt. Például egy földterületet kivonnak a mezőgazdasági
   művelés alól, hogy ott ipari létesítményt hozzanak létre vagy
   lakóházakat építsenek. A zöldmezős beruházásoknál általában nincsenek
   előzmények és abból adódóan megkötöttségek az adott helyen, tiszta
   lappal lehet mindent kezdeni. A lényeg, hogy valami egészen új dolog
   fog megvalósulni. A beruházásoknak van egy másik formája is, amikor már
   adottak bizonyos létesítmények, amelyeknek új funkciókat szánnak.
   Ilyenkor a teljes átalakítás jöhet szóba, aminek az lesz az eredménye,
   hogy rá sem lehet majd ismerni az átalakított területre.
   A mai napon Szent Péter és Szent Pál apostolokat ünnepeljük, akik
   egészen különböző előzmények után lettek Krisztus tanítványai, követői.
   Péter apostol kiválasztása Jézus részéről egy zöldmezős beruházásnak is
   nevezhető, talán nem sértődik meg emiatt a szent apostol a mennyben.
   Péter halászember volt, a Galileai-tó mellett, Kafarnaum városában
   lakott. Testvérével, Andrással együtt naponta hajóba szálltak, hogy
   halásszanak, ezzel biztosította családja számára a megélhetést. Úgy
   gondolta, hogy megvan a maga foglalkozása, élete végéig ezt fogja
   csinálni. Számára az volt a természetes, hogy nap mint nap halászni
   indul és eladja a piacon a halakat, amit sikerült fognia. Nem
   valószínű, hogy nagyszabású tervei lettek volna, nem álmodott arról,
   hogy egyszer nagyobb halászhajói lesznek és sok alkalmazottja. Vallásos
   zsidó ember volt, aki szombatonként eljárt a zsinagógai
   istentiszteletre, de vallási ismeretei nem lehettek túlzottan mélyek,
   nem tartozott az írástudókhoz. Vallási szempontból Jézus egy zöldmezős
   beruházást hajt végre Péter apostol esetében, amikor meghívja őt
   követésére, majd pedig később megbízza az emberhalászattal, az
   igehirdetéssel és a tanúságtétellel. Péter nem tiltakozott, megérezte,
   hogy Jézus egy rendkívül izgalmas feladatra hívja őt, ezért bármennyire
   is szerette munkáját, a halászatot, azonnal otthagyott mindent és az Úr
   tanítványa lett.
   A mai ünnep másik szentjének, Pál apostolnak az életútja egészen más. Ő
   fiatalkorában komoly vallási tanításban részesült, rabbiiskolákba járt,
   írástudó volt, a farizeusok vallási csoportjához tartozott. Felnőtt
   korában büszkén vallotta, hogy a törvény kiváló ismerője és megtartója.
   E vallási előzmények miatt az ő esetében inkább teljes átalakításról
   beszélhetünk, amikor Jézus meghívja őt, mintsem zöldmezős beruházásról.
   Megtérését a hagyományos egyházi szóhasználattal pálfordulásnak is
   nevezzük, mivel Jézus egy egészen új irányba állítja az ő életét.
   Vallásos zsidó emberként meg volt győződve arról, hogy az ember
   üdvösségét a mózesi törvény biztosítja, pontosabban annak ismerete és
   megtartása. Arról is meg volt győződve, hogy egyedül a zsidók vallása
   szolgálja az üdvösséget, ezért érthető azon igyekezete, hogy az új hit
   követőit üldözni kell. A damaszkuszi úton történt megtérése,
   Krisztussal való találkozása viszont egészen új irányba fordítja Pált,
   egy új meggyőződés alakul ki benne, mégpedig az, hogy az üdvösséget nem
   a mózesi törvény megtartásának köszönhetően nyeri el az ember, hanem a
   Krisztusban való hit által, az ő kereszthalálának köszönhetően.
   A két apostol életútja azt mutatja, hogy Isten képes nagy változásokat
   hozni az ember életébe, az embernek pedig érdemes bátran elindulnia, ha
   Isten egy új útra hívja, új küldetéssel bízza meg.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! A te számodra nincs elveszett ember. Te a
   kudarcot megélő emberben is meglátod, hogy nagy dolgokra képes a te
   kegyelmi segítségeddel. Belátjuk, hogy együtt kell működnünk az isteni
   kegyelemmel, hogy szentté válhassunk és életünket egészen a te
   szolgálatodba állítsuk. Te mindannyiunkat meghívsz egy nagyszerű
   feladatra, arra, hogy legyünk a te követőid és tanúid! Adj nekünk
   apostoli buzgóságot, hogy evangéliumodat bátran hirdessük az
   embereknek!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180629.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.28 0 0 6862

 2018. június 28. - Csütörtök

   Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet: "A mennyek
   országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak
   az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják
   majd nekem: Uram, Uram! Hát nem a te nevedben prófétáltunk? Nem a te
   nevedben űztük ki az ördögöket? Nem a te nevedben tettünk annyi csodát?
   Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket.
   Távozzatok színem elől, ti, gonosztevők! Mert mindaz, aki meghallgatja
   szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki
   a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a
   szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára
   épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az
   ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a
   zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak; az
   összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle." Ezzel Jézus befejezte a
   hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert
   úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az ő
   írástudóik.
   Mt 7,21-29

 

 


   Elmélkedés:
   A mai evangéliumi részlet Jézus kijelentésével kezdődik: "A mennyek
   országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem: Uram! Uram! Csak
   az, aki mennyei Atyám akaratát cselekszi." Nem elegendő tehát a szóbeli
   hitvallás, azaz annak kifejezése, hogy valaki elismeri Jézust élete
   urának, hanem szükségesek az Isten iránti hitből fakadó cselekedetek. A
   mennyei Atya akaratát az teszi meg, aki engedelmeskedik Istennek, nem
   csupán ismeri az ő parancsait, hanem tettekre is váltja azt életében.
   Az amúgy is egyértelmű mondást Jézus egy példázattal szemlélteti. A
   háza számára szikla alapot választó ember valóban bölcs, hiszen az
   általa épített ház kiállja a természeti viharokat. Hozzá hasonlítanak
   azok, akik megteszik Isten parancsait. Akik viszont, bár jól ismerik
   Isten törvényeit, mégsem aszerint élnek, ahhoz az emberhez
   hasonlítanak, aki ingatag talajt választ háza számára, amely az első
   viharban romhalmazzá válik.
   Jézus ezzel a hasonlattal zárja le hegyi beszédét, amelyet
   felszólításként értelmezhetünk. Felszólítás, hogy az emberek valósítsák
   meg, tegyék meg mindazt, amit Jézus tanított. A beszéd ugyan
   befejeződik, de a hallgatóság számára most kezdődik annak gyakorlati
   megvalósítása a vallási életben. Az evangéliumi tanítás megélésével
   válok Isten gyermekévé.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Ó Krisztus keresztje, igaz reménységünk! Valahányszor a bűn és az
   emberi gyöngeség megoszlást okoz, adj erőt nekünk a megbocsátáshoz és a
   megbékéléshez! Ó Krisztus keresztje, légy támaszunk, amikor azért
   fáradozunk, hogy helyreállítsuk a teljes közösséget azok között, akik
   föltekintenek a megfeszített Úrra, mint üdvözítőnkre és Istenünkre!
   Szent II. János Pál pápa


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180628.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.28 0 0 6861

   2018. június 27. - Szerda, Szent László király

   Abban az időben: Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan
   hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy
   törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki:
   "Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?" Jézus így válaszolt:
   "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és
   egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló
   ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson
   nyugszik az egész törvény és a próféták."
   Mt 22,34-40

 


   Elmélkedés:
   Szent László király mai ünnepén arról olvasunk az evangéliumban, hogy
   valaki a legfőbb parancsról kérdezi Jézust. A korabeli zsidó vallási
   csoportok tagjai között szinte mindennapos lehetett a kérdés, amely sok
   beszélgetést, vitát eredményezett. A vallási csoportok és tanító
   iskolák sorrendet igyekeztek felállítani a számos törvény között,
   megpróbálták meghatározni, hogy melyik a fontosabb és melyik a
   jelentéktelenebb, melyik parancs megtartása élvez előnyt a másikkal
   szemben, ha egy élethelyzetben többet is lehetne alkalmazni.
   A Jézushoz forduló törvénytudót sajnos nem a helyes törvényértelmezés
   szándéka vezette, hanem Máté evangélista megjegyzése szerint
   "alattomos" szándék, azaz próbára akarta tenni Jézust.
   Amikor a mi Urunk válaszában az Isten iránti szeretetet és a felebaráti
   szeretetet nevezi a legfőbb törvénynek, akkor látszólag semmi újat nem
   mond, hiszen mindkét parancsot jól ismerte minden vallásos zsidó. Az
   újdonság abban áll, hogy egymás mellé helyezte ezt a kettőt. Nincs
   tehát két főparancs, hanem csak egy, mégpedig a szeretet törvénye,
   amely két irányban nyilvánul meg, Isten felé és az embertárs felé. Az
   igazi istenszeretet a felebaráti szeretetben ölt testet, a felebaráti
   szeretet alapja pedig az Isten iránti szeretet.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Megfeszített és föltámadt Urunk! Taníts meg minket arra, hogyan küzdjük
   meg a mindennapi élet harcait, és így teljesebbé váljon életünk. Te
   türelmesen és alázatosan viseled az emberi élet terheit, miként
   kereszthalálod és szenvedésed kínjait. Segíts, hogy napi fájdalmainkat
   és konfliktusainkat, mint növekedésre kapott lehetőségeket fogadjuk, és
   így egyre hasonlóbbá váljunk hozzád. Add, hogy türelmesen és bátran
   viseljük a szenvedéseket, bízva abban, hogy Te támogatsz.
   Kalkuttai Szent Teréz


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180627.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.26 0 0 6860

   2018. június 26. - Kedd

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne vessétek oda a
   szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések
   elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva, szét ne
   tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az
   emberek, ti is tegyétek meg nekik! Ez ugyanis a Törvény és a próféták
   tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út,
   amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu
   és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik
   megtalálják!
   Mt 7,6.12-14

 


   Elmélkedés:
   Evangéliumi aranyszabálynak nevezzük Jézusnak azt a kijelentését, amit
   a mai napon olvasunk: "Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek
   az emberek, ti is tegyétek meg nekik!" Hasonló kijelentéssel
   találkozunk az ószövetségben is, Tóbiás könyvében: "Amit te nem
   szeretsz, azt másnak se tedd!" (Tób 4,15). E negatív megfogalmazáshoz
   képest Jézus pozitív tartalmú mondása fejlődést jelent, hiszen nem csak
   egyszerűen távol tart a másnak okozott kártól, hanem a jó megtételére
   ösztönöz.
   A mondás hátterében először egy természetes emberi bölcsességet
   fedezünk fel, hiszen általános tapasztalat szerint jót kapunk
   viszonzásul attól, akivel jót teszünk, illetve aligha számíthatunk jóra
   olyanoktól, akiknek kárt okozunk. Jótett helyébe jót várj! - hangzik a
   magyar közmondás, amely ugyanezt az evangéliumi igazságot fejezi ki.
   Tovább gondolkodva Jézus kijelentésének értelmén, észrevesszük annak
   buzdító, felszólító jellegét. Tegyük bátran a jót! Legyünk a jó
   kezdeményezői! Kötelezzük el magunkat amellett, hogy minden
   cselekedetünk jószándékból fakad! Itt már nem csupán egy emberi
   bölcsességről van szó, hanem egy komoly értékrendről, amely
   előremozdítja mind az egyén lelki fejlődését, mind pedig a közösségek
   javát. Az Úr azt kéri, hogy lépjünk ki abból a körből, hogy másoktól
   várunk jót, inkább jótetteinkkel mi tegyük meg az első lépést.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyám, őrizd, óvd a bajtól azokat, akiket különösen szeretek! Úgy
   vigyázz rájuk, mint az én szívemre, melyben nevüket őrzöm! Tartsd tőlük
   távol a kísértéseket, és térítsd őket arra az útra, amely a te
   dicsőségedbe vezet! Ha szívüket a bánat nyomja, tedd őket kitartóvá!
   Tudjanak bízni, remélni segítő, megszentelő kegyelmedben! Adj nekik
   nyugodt éjszakát, zavartalan álmot, reggel pedig újra rajtuk pihenjen
   tetszésed. Élvezzék a föld örömeit, amelyeket a tiszta lelkek számára
   készítettél, és vezesd őket egyszer országodba, hogy ott egyesülve a
   szeretetben együtt dicsérhessük szent nevedet mindörökké!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180626.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 6859

   2018. június 25. - Hétfő

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne ítélkezzetek,
   hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal
   fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal
   mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát,
   a magadéban meg nem veszed észre a gerendát? Vagy hogyan mondhatod
   embertársadnak: "Hadd vegyem ki szemedből a szálkát!", holott a te
   szemedben gerenda van? Képmutató! Vedd ki előbb a saját szemedből a
   gerendát, és csak azután láss hozzá, hogy kivedd embertársad szeméből a
   szálkát!
   Mt 7,1-5

 


   Elmélkedés:
   "Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek!" - olvassuk Jézus
   tanácsát a mai evangéliumban. Nem egyszerű véleményalkotásról van itt
   szó, amely a mindennapi életben előfordul, hanem a másik ember, illetve
   az ő magatartásának a megítéléséről. Az Úr szándékát könnyen megértjük,
   ha arra gondolunk, hogy ítéleteink sokszor elhamarkodottak és
   igazságtalanok. A másik személy vagy a körülmények elégtelen ismerete
   miatt gyorsan mondunk negatív véleményt valakiről. Mások hibáit
   előszeretettel felnagyítjuk, ami nyilvánvalóan igazságtalan ítélethez
   vezet. Ezt szemlélteti a gerendáról és szálkáról mondott hasonlat. A
   magunk hibáit, bűneit inkább kicsinyítjük, jelentéktelennek tüntetjük
   fel, miközben mások hibáival kevésbé vagyunk elnézőek, könnyen esünk
   túlzásba. Minden véleményalkotás előtt érdemes fontolóra vennünk a
   következőket: Valóban ismerjük a másik személyt? Valóban helyesen
   ismerjük az ő indítékait? Valóban képesek vagyunk igazságos ítéletet
   hozni? Valóban jogunk van mások cselekedetének minősítéséhez?
   Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! A mondás második
   része azt jelenti, hogy azért kerüljük az ítéletalkotást másokról,
   nehogy magunkra vonjuk Isten ítéletét. Isten ítélete viszont mindig
   igazságos. Ő ugyanis jól ismer minket, ismeri cselekedeteinket, de még
   szívünk szándékait is.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Jézus Krisztus! Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia. Hozzád megyek, aki a
   kereszten életedet áldoztad minden emberért. Feltekintek szenvedő
   arcodra és a te áldozatodhoz szeretném kapcsolni életáldozatomat, hogy
   megértsem az istenfiúság titkát, és élő hittel tudjam megvallani, hogy
   te vagy az Isten Fia. Tégy engem tanúságtevővé, hogy hirdessem a
   világban: te vagy az Isten Fia, te vagy a Megváltó, egyedül benned van
   üdvösségünk!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180625.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 6858

   2018. június 24. - Vasárnap, Keresztelő Szent János születése

   Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült.
   Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az
   Úr, és együtt örült vele mindenki. A nyolcadik napon jöttek, hogy
   körülmetéljék a gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak akarták hívni. De
   anyja ellenezte: "Nem, János legyen a neve." Azok megjegyezték: "Hiszen
   senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának!" Érdeklődtek erre
   atyjától, hogyan akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, és ezeket a
   szavakat írta rá: "János a neve." Erre mindnyájan meglepődtek. Neki
   pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve: szólni kezdett, és
   magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat,
   és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki
   csak hallott róla, elgondolkodva mondta: "Mi lesz ebből a gyermekből?
   Hiszen nyilván az Úr van vele." A gyermek pedig növekedett, lélekben
   erősödött és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan
   fel nem lépett.
   Lk 1,57-66. 80

 


   Elmélkedés:
   Krisztusra mutató élet
   A híres német festő, Matthias Grünewald fő alkotása az isenheimi
   szárnyasoltár, amelynek főképe a keresztre feszítést ábrázolja. A bal
   oldalon a fájdalmas Szűzanya János apostollal és a földre boruló Mária
   Magdolnával, a jobb oldalon pedig Keresztelő Szent János. A keresztelő
   jelenléte természetesen csak jelképes, hiszen a valóságban ekkor már
   nem élt. Az alak jellegzetessége, hogy hatalmas mutatóujjával a
   kereszten függő Jézusra mutat, akiről megkeresztelkedésekor
   kijelentette: "Íme az Isten Báránya." Keresztelő János felett a
   következő felirat áll latinul: "Neki növekednie kell, nekem pedig
   kisebbednem."
   A szentek ünnepét vagy emléknapját mindig a haláluk napján szoktuk
   tartani, mert ez az ő mennyei születésük napja. A liturgikus év
   folyamán Keresztelő Szent Jánosnak nem csak a halálára, vértanúságára
   emlékezünk (augusztus 19.), hanem a földi születésének a napját is
   megtartjuk, ezt ünnepeljük a mai napon. Az isenheimi oltár Keresztelő
   Jánosának példáját azért említettem a bevezetőben, mert neki az egész
   élete Krisztusra mutatott és nem csupán az egyik ujja. A János
   személyéhez kapcsolódó két ünnep már önmagában is mutatja, hogy az
   üdvtörténet jelentős alakjáról van szó, akiről maga Jézus is
   kijelentette: "asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő
   Jánosnál" (Mt 11,11).
   A mai ünnep evangéliumában János születéséről és az akkori különleges
   eseményekről olvashatunk. A történet előzménye, hogy amikor Zakariás
   szolgálatot teljesített a jeruzsálemi templomban és megjelent neki az
   Úr angyala azzal a hírrel, hogy gyermeke fog születni, akkor ő nem
   hitte el ezt az isteni üzenetet, és mintegy büntetésül megnémult.
   Zakariás kételkedése emberi oldalról részben érthető, hiszen
   feleségével, Erzsébettel együtt mindketten idősek voltak és nem
   számíthattak arra, hogy ebben az életkorban gyermekük szülessen. Abból
   a szempontból viszont nem magyarázható, nem érthető hitetlenkedése,
   hogy Isten szavai akkor is valóra válnak, ha azok lehetetlennek tűnnek
   az ember számára. Az angyal által közvetített üzenet azonban
   beteljesedett, Zakariás pedig néma maradt a beteljesedés napjáig,
   gyermeke születéséig. Érthető, hogy némasága majd pedig annak
   megszűnése csodálkozást ébresztett a rokonokban és ismerősökben, akik
   mindebben isteni jelet láttak. Az is érthető számunkra, hogy e
   különleges körülmények miatt sokan azt gondolták, hogy a megszületett
   gyermek is különleges lesz, bizonyára Isten valamilyen fontos küldetést
   szánt neki. Születésének elbeszélése után az evangélisták hallgatnak
   Keresztelő Jánosról. Kissé általánosító az a kifejezés, hogy János
   "növekedett, lélekben erősödött és a pusztában élt", de mégis fontos
   információt hordoz. János nem csupán testileg növekedett az évek
   előrehaladtával, hanem lelkileg is erősödött, felkészült arra a
   küldetésre, amit Isten szán neki. A puszta kiváló hely volt ehhez, ahol
   magányban élt, de Istenre figyelve. János személye akkor tűnik fel újra
   az evangéliumokban, amikor Jézus megkezdi nyilvános működését. Ezt
   készíti elő János, hirdetve a bűnbánatot és felszólítva a népet a
   megtérésre. Amikor pedig Jézus jön hozzá a Jordán folyóhoz, hogy
   megkeresztelkedjék, akkor János tanúságot tesz róla, hogy ő a Messiás,
   akinek jövetelét évszázadok óta várták, s akinek jövetelét hirdette.
   Keresztelő János személye és élete serkentsen minket arra, hogy egész
   életünkkel Krisztusra mutassunk, róla tegyünk tanúságot a világban!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! A te eljöveteleddel az isteni irgalmasság áradt
   ki az emberiség felé. A veled való találkozásunk feltétele az, hogy
   szakítsunk bűneinkkel. Bűnbánatunkkal azt fejezzük ki, hogy életünkben
   nincs helye a kísértéseknek és a bűnnek, hanem szeretnénk visszakerülni
   az isteni kegyelem állapotába. Adj szívembe irántad való szeretetből
   fakadó bűnbánatot, hogy képes legyek a lelki megújulásra és örömöd
   befogadására! Teljesedjen be az én életemben is a mennyei Atya akarata!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180624.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 6857

   2018. június 23. - Szombat

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Senki sem
   szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti,
   vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem
   szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek:
   ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem
   testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a
   test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és
   magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem
   értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja
   életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért
   aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig
   nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége
   teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot,
   amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten,
   akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok
   hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a
   pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre
   szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát
   keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a
   holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga
   baja."
   Mt 6,24-34

 


   Elmélkedés:
   A földi gazdagság, a földi vagyon könnyen bűvkörébe vonja az embert,
   felébreszti szívében a birtoklási vágyat és a telhetetlenséget,
   amelynek velejárója, hogy az ember szíve eltávolodik Istentől. A Jézus
   által említett "mammon" a pénzt, a vagyont, a gazdagságot jelenti,
   amely könnyen rabul ejti az embert. A vagyon bálvány lehet, amelyet
   sokan Isten elé helyeznek. A krisztusi tanítvány tehát választás előtt
   áll. Vagy a földi kincsek gyűjtésére adja életét vagy Istennek. Középút
   nincs, legfeljebb azoknak volna, akiknek két szíve van, de mindannyian
   egy szívvel születünk. Jézus egyértelműen fogalmaz: "Senki sem
   szolgálhat két úrnak. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak
   is."
   Ezt követően Jézus az isteni gondviselésről tanít, amely logikus
   folytatása a korábban mondottaknak. Ha valaki nem a vagyonban, nem a
   földi kincsek által nyújtott biztonságban bízik, akkor miben? Az Úr
   válasza egyszerű: Isten megad számára minden szükségeset. Nem érdemes
   aggódnunk amiatt, hogy miként jutunk a megélhetéshez szükséges
   javakhoz, mert Isten gondoskodni fog rólunk. Az isteni gondviselésbe
   vetett bizalom azonban nem jelenthet tétlenséget az ember részéről,
   azaz nem arra hív minket, hogy ne dolgozzunk, hanem arra, hogy ne
   nyugtalankodjunk a jövő miatt.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szent tested, Úr Jézus Krisztus Istenem, segítsen engem az örök életre,
   s drága véred bűneim bocsánatára! Legyen ez az Eucharisztia örömömre,
   egészségemre és vigadozásomra, félelmetes második eljöveteledkor pedig
   méltass általa, hogy bár bűnös vagyok, dicsőséged jobbján állhassak
   szeplőtelen Anyád és összes szentjeid imádsága által!
   Alexandriai Szent Cirill


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180623.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 6856

2018. június 22. - Péntek

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Ne gyűjtsetek
   magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a
   tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a
   mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok
   ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a
   szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested
   világosságban lesz. De ha szemed elhomályosodik, egész tested
   elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség
   mekkora?"
   Mt 6,19-23

 

 


   Elmélkedés:
   Az evilági kincsek mulandóságára hívja fel a figyelmet Jézus hasonlata.
   Arról beszél, hogy a moly és a rozsda megemészti, értéktelenné teszi az
   ember által gyűjtött kincseket. A régebbi időkben egy-egy drága ruha is
   szinte kincsnek számított, de a moly könnyen tönkretette. A rozsda
   pedig tönkreteszi a pénzt. Emellett úgy is elvesztheti valaki a
   vagyonát, ha ellopják tőle a tolvajok. A bibliai időben az emberek
   kincseiket a földbe, sok esetben a lakóház alá ásták, mert ez számított
   biztos helynek. De ha rossz szándékúak tudomást szereztek róla, akkor
   kiásták és ellopták.
   Az Úr szavai szerint az igazi kincs nem veszíti el értékét, azaz
   romolhatatlan, mások által nem tehető tönkre vagy nem lopható el. Egész
   életünket, gondolkodásunkat és természetesen a cselekedeteinket is
   meghatározza, hogy mit tartunk értéknek. Ha fontosnak tartom és
   értéknek tekintem Isten szolgálatát, akkor szívvel-lélekkel keresztény
   emberként élek, azaz ott van a szívem, ahol a kincsem. A mennyei
   kincsek gyűjtése a jócselekedetekkel egyrészt a jövő felé, az üdvösség
   elnyerésére irányul, másrészt hatása van a hívő ember életére a
   jelenben, mert lelki békével és nyugalommal tölti el. Isten el nem
   múló, örök javakat ad jutalmul mindazoknak, akik osztatlan szívvel és
   teljes odaadással érte élnek.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Jóságos Atyánk, váljék erősebbé a szeretet irántad és a felebarát
   iránt: Krisztus tanítványai támogassák az igazságosságot és a békét. A
   szegényeknek hirdettessék az evangélium, s az Anyaszentegyház mutassa
   meg különleges szeretetét a kicsinyek és kitaszítottak iránt. Dicsérünk
   téged, Atyánk, mindörökké!
   Szent II. János Pál pápa


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180622.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.06.25 0 0 6855

 2018. június 21. - Csütörtök

   Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: "Amikor imádkoztok,
   ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
   akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
   Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt
   kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok:
   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
   szenteltessék meg a te neved;
   jöjjön el a te országod;
   legyen meg a te akaratod,
   amint a mennyben, úgy a földön is.
   Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
   és bocsásd meg vétkeinket,
   miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
   és ne vígy minket kísértésbe,
   de szabadíts meg a gonosztól!
   Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
   mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
   bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
   bűneiteket."
   Mt 6,7-15
   Elmélkedés:
   Az adakozás és böjt után a vallási élet harmadik fontos elemével, az
   imádkozással kapcsolatban olvashatjuk Jézus tanítását a mai
   evangéliumban. Az előzményben említést tett a most is képmutatóknak
   nevezett írástudók és farizeusok szokásáról, miszerint a zsinagógákban,
   utcákon vagy más nyilvános helyeken imádkoznak. E szokásban azonban nem
   kell feltétlenül a feltűnési vágyat keresnünk. A vallásos zsidó ember a
   kötelező napi imádságait állva végezte, mégpedig a meghatározott
   időben. Ha éppen úton volt, bárhol is érte ez az idő, ő megállt és
   elmondta az imát. Így természetesen előfordulhatott, hogy imádságát
   nyilvános helyen, mások szeme láttára végezte. E szokás helyett Jézus
   azt javasolja, hogy az ő tanítványai inkább visszavonultan
   imádkozzanak.
   Ezt követően tanítja meg övéinek a Miatyánk kezdetű imát. A korabeli
   rabbiknak volt egy-egy saját imája, amelyet megtanítottak
   tanítványaiknak. Jézus is ezt a szokást követi. A pogányok bőbeszédű
   imájával szemben egy viszonylag rövid imát tanít, amely összefoglalja
   az ember leglényegesebb kéréseit, amellyel Istenhez fordulunk. Az Isten
   felé fordulás alapja az, hogy Isten úgy tekint ránk, mint gyermekeire,
   tehát mi szólítsuk őt bátran Atyánknak. Ha istengyermeki bizalommal
   fordulunk hozzá, akkor számíthatunk segítségére.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
   betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
   gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
   zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
   törvényt nem megszűntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
   tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
   botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak a
   számára az élet teljessége.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180621.mp3

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!