Keresés

Részletes keresés

Eaglet Creative Commons License 2 órája 0 0 6765

  2018. március 22. - Csütörtök

   Egy alkalommal Jézus így beszélt a zsidókhoz: "Bizony, bizony, mondom
   nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." A zsidók azt
   felelték: "Most már tudjuk, hogy valóban ördögtől megszállott vagy.
   Ábrahám meghalt, és a próféták is meghaltak. Te meg azt mondod: "Aki
   tanításomat megtartja, nem hal meg örökre". Nagyobb vagy talán Ábrahám
   atyánknál, aki meghalt? A próféták is meghaltak. Mivé teszed magadat?"
   Jézus így válaszolt: "Ha önmagamat dicsőíteném, az semmit nem érne. Az
   én Atyám az, aki megdicsőít engem. Ti Isteneteknek mondjátok őt, de nem
   ismeritek. Én ismerem őt, és ha azt mondanám, hogy nem ismerem,
   hozzátok hasonló, hazug lennék. De én ismerem az Atyát, és megteszem,
   amit mond. Ősatyátok, Ábrahám ujjongott, hogy megláthatja eljövetelem
   napját. Látta, és örvendezett." A zsidók erre felháborodtak: "Még
   ötvenesztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot?" Jézus így válaszolt:
   "Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok."
   A zsidók erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék. Jézus azonban eltűnt
   előlük, és kiment a templomból.
   Jn 8,51-59


   Elmélkedés:
   Az Istentől kapott szabadságunknak köszönhetően képesek vagyunk arra,
   hogy elutasítsuk a bűnt, megszabaduljunk annak kényszerítő erejétől és
   Isten szolgálatát válasszuk. Szabad és felelősségteljes választásunk
   következménye az, hogy az örök életben együtt lehetünk majd Istennel.
   Ezzel kapcsolatban teszi Jézus a következő kijelentést: "Aki
   tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." Értelemszerűen az fogja
   Jézus tanítását megtartani, aki hisz benne és hisz abban, hogy ez a
   tanítás az örök életre vezet. Ehhez azonban hozzá kell tennünk azt,
   hogy a mi Urunk nem csak a szóbeli tanítás megvalósítását várja tőlünk,
   hanem az ő követését is, hiszen ő a vezetőnk az örök élet útján.
   Jézus tanítása túlmutat a földi élet néhány évtizednyi keretein,
   kiszélesíti az idő távlatait, megnyitja számunkra az örökkévalóságot.
   Földi életünk lezárul a halál pillanatával, de ezután következik a
   feltámadás, amely révén Isten átvezet minket az örök életbe. Hitünknek
   egy újabb lényeges eleme tehát az, hogy higgyünk a feltámadásban.
   Krisztus megígéri, hogy akik a földön hisznek benne és vele élnek, azok
   részesedni fognak majd a feltámadásban is. A nagyböjti időszak az Úr
   feltámadásának húsvéti eseményéhez vezet, amely esemény megerősíti
   bennem az örök élet hitét és vágyát.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Jézusom! Köszönöm, hogy jelenléteddel mindent átformálsz! Téged nem
   kötnek a formulák, az előírt rendelkezések. Nem külső parancsoknak
   akarod, hogy engedelmeskedjünk, hanem az élő Istennek. Szentlelkedet
   nem lehet korlátok közé szorítani. Az új Borhoz, ami te magad vagy, új
   tömlőt akarsz adni. S bár nem veted el a régi törvényeket, újat adsz
   nekünk, amit a szívünkbe írsz. Nem szeretnéd, ha pusztán szokások
   rabjai lennénk, hogy csak azért böjtöljünk, mert mások ezt teszik.
   Ennek csak akkor van értelme, ha belülről érezzük szükségét, amikor nem
   vagyunk közel hozzád. Köszönöm, Uram, hogy megmutatod, hogyan éljek
   Lélekből, belső indíttatásból, és nem kívülről magamra öltött szabályok
   szerint. Ámen.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180322.mp3

Eaglet Creative Commons License 1 napja 0 0 6764

2018. március 21. - Szerda

   Egy alkalommal Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta
   nekik: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim:
   megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz
   benneteket." Ők erre tiltakoztak: "Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és
   soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod tehát azt, hogy: Szabadok
   lesztek?"
   Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom nektek: mindaz, aki bűnt
   cselekszik, szolgája a bűnnek. A szolga nem marad mindig ura házában,
   de a fiú ott marad mindvégig. Ha viszont (Isten) Fia szabaddá tesz
   titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Tudom, hogy Ábrahám utódai
   vagytok, mégis az életemre törtök, mert tanításom nem fog rajtatok. Én
   azt hirdetem nektek, amit Atyámnál láttam; ti ellenben azt teszitek,
   amit a ti atyátoktól hallottatok." Erre közbevágtak a zsidók: "A mi
   atyánk Ábrahám!"
   Jézus így folytatta: "Ha Ábrahám gyermekei vagytok, tegyétek is azt,
   amit Ábrahám tett! De ti az életemre törtök, bár azt az igazságot
   hirdetem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt
   teszitek, amit atyáitok tettek!" Ők azonban tovább erősködtek: "Mi nem
   vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van: az Isten." Jézus
   azonban megállapította: "Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem,
   mert én Istentől vagyok, és tőle jöttem. Nem a magam nevében jöttem,
   hanem az Isten küldött engem."
   Jn 8,31-42

 


   Elmélkedés:
   Az Úr szavaiból tudjuk, hogy mindent az Atya megbízásából tesz,
   cselekedetei a mennyei Atya akaratának a megnyilvánulásai. Neki
   engedelmeskedik akkor is, amikor vállalja a szenvedést és feláldozza
   életét a kereszten az emberek megváltása érdekében. Az Atyával való
   egysége és iránta való engedelmessége immár nem titok senki előtt,
   nyíltan beszél erről tanításai során. Az egyszerű nép és a vallási
   vezetők egyaránt hallják ezt az üzenetet, ezt a kinyilatkoztatást, de
   mégis másként reagálnak rá.
   A mai részben nem a hitetlenekhez szól Jézus, hanem a benne hívőket
   akarja tanítani: "Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán
   tanítványaim." A tanítványi élet lényege a Jézus személyéhez való
   kapcsolódás, valamint tanításának megismerése és teljesítése. Majd
   hozzáteszi: "megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá
   tesz benneteket." János evangélista itt tulajdonképpen nem Isten, nem
   az Atya megismerésére gondol, hanem kifejezetten a Fiúisten, Jézus
   személyének megismerésére, aki aztán majd megismerteti az emberekkel az
   Atyát. Tehát az Atya megismerése Jézus személyén keresztül lehetséges
   számunkra. Jézus joggal nevezi magát Igazságnak, hiszen ő a
   kinyilatkoztatás teljessége, személyében a szentháromságos Isten
   teljesen feltárja és odaajándékozza magát az embereknek.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron
   könyörültél! Hatalmas kegyelmedbe ajánlom értelmemet, lelkemet,
   testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és
   szeretteimet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és
   veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát, és add, hogy új életet
   éljünk!
   Canisius Szent Péter

 

 


   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 350 személy 1126
   tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 1092 csomagot már el
   elküldtünk. Eddig összesen 1134 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
   köszönet minden jólelkű adakozónak!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. március 21.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180321.mp3

Eaglet Creative Commons License 2 napja 0 0 6763

   2018. március 20. - Kedd

   A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: "Én
   elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahova én
   megyek, oda ti nem jöhettek." A zsidók erre tanakodni kezdtek: "Csak
   nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: Ahová én megyek, oda ti nem
   jöhettek"? Jézus így folytatta: "Ti innen alulról vagytok, én felülről
   vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok.
   Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el
   rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben." Erre
   megkérdezték: "De hát ki vagy te?" Jézus azt válaszolta: "Kezdettől
   fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem
   rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött,
   igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam." De
   azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik. Végül Jézus azt
   mondta nekik: "Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor
   megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól,
   hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem
   van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő
   tetszését találja." E szavak után sokan hittek Jézusban.
   Jn 8,21-30


   Elmélkedés:
   Az előzményekben Jézus már tanított az Atyával való egységéről, arról,
   hogy ő az Atya küldötte, valamint arról, hogy maga az Atya tesz
   minderről tanúságot. A mai evangéliumi szakaszban e kijelentéseinek
   összefoglalásaként vonja le a végső következtetést: "semmit nem teszek
   önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam." Ennek igazsága
   majd akkor fog sokak számára világossá válni, amikor a kereszten
   felemelik őt. A hitetlenség oka az, hogy ellenfelei nem akarják
   megérteni őt, nem akarják elfogadni isteni származását. Mindaddig, amíg
   csupán valóságos embert látunk benne, de nem hiszünk abban, hogy Jézus
   valóságos Isten, nem fogunk megérteni semmit a küldetéséből, és nem fog
   vágy ébredni bennünk, hogy kövessük őt. A benne nem hívők számára az Úr
   figyelmeztetése így hangzik: "meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek
   el rólam, hogy ki vagyok."
   A hit és hitetlenség állnak itt egymással szemben, mint az ember
   lehetséges válaszai. Amikor Jézus származásának és küldetésének titkába
   beavatja az embereket, és amikor megismerteti velük az Atya üdvözítő
   tervét, akkor lehetőséget ad a döntésre. Az egykori hallgatósághoz
   hasonlóan mi is választás elé kerülünk: hiszünk-e benne vagy hitetlenül
   elutasítjuk őt? A döntés távolabbi következménye, hogy a hitetlenek
   meghalnak bűneikben és emiatt a kárhozatra kerülnek, ezzel szemben a
   Jézusban hívők és a hitükben hűségesen kitartók elnyerik bűneik
   bocsánatát és jutalmul az örök életet kapják.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Istenem, szívből bánom egész életem minden vétkét, mert ezzel
   rászolgáltam büntetésedre; mivel hozzád, legnagyobb jótevőmhöz hálátlan
   voltam; különösen pedig azért, mert téged, végtelenül jó Istent ezáltal
   megbántottalak! Ígérem, hogy életemet megjavítom, és többé nem akarok
   vétkezni. Jézusom, add ehhez kegyelmedet!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180320.mp3

Eaglet Creative Commons License 3 napja 0 0 6762

   2018. március 19. - Hétfő, Szent József, a boldogságos Szűz Mária
   jegyese

   Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt
   Máriának, Jézus Krisztus szülőanyjának. Jézus Krisztus születése pedig
   így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban
   egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől.
   Férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy
   határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent
   neki álmában az Úr angyala, és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj
   attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a
   Szentlélektől van. Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő
   váltja meg népét bűneitől!" Amikor József felébredt álmából, úgy
   cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.
   Mt 1,16.18-21.24a


   Elmélkedés:
   Szent Józsefet, Mária jegyesét, Jézus nevelőapját ünnepeljük a mai
   napon, akiről nagyon keveset tudunk meg az evangéliumokból, csupán
   Jézus születésekor szerepel néhány alkalommal. Az evangélista "igaz
   embernek" nevezi őt, ami arra utal, hogy vallásos ember volt, aki
   igyekezett a maga életében Isten törvényeit megvalósítani. Hitének,
   igaz életének egyik tanújele, hogy megérti azokat a látomásokat,
   amelyeket álmában kap, és azoknak megfelelően cselekszik. A mai
   evangéliumban is egy ilyen álomról, látomásról olvasunk, amelyből
   József megtudja Isten küldöttétől, az angyaltól, hogy jegyesének,
   Máriának a Szentlélek közreműködésének köszönhetően fog hamarosan
   gyermeke születni, és azt az utasítást kapja, hogy vegye feleségül
   Máriát. József pedig nem kételkedik abban, hogy az üzenet valóban
   Istentől származik, hanem megteszi amit Isten kér tőle.
   Az éjszakai látomás során tehát nem csak a születendő gyermek
   származásával kapcsolatban kap útmutatást, hanem saját hivatását,
   feladatát is felismeri.
   Nekünk is figyelnünk kell Isten küldötteire és üzeneteire. Nekünk is
   meg kell hallanunk, amikor ismerteti velünk szándékát és nekünk is
   készséggel kell azt teljesítenünk. Életünk boldogságát akkor fogjuk
   megtalálni, ha a magunk elképzelései helyett Isten akaratát valósítjuk
   meg.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
   választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
   kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
   benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
   általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
   tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
   szent akaratodat.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180319.mp3

Eaglet Creative Commons License 4 napja 0 0 6761

 2018. március 18. - Nagyböjt 5. vasárnapja

   Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen
   imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a
   galileai Betszaidából származott, és kérték: "Uram, látni szeretnénk
   Jézust." Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp
   elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: "Eljött az óra,
   hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony mondom nektek: ha a
   búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban
   elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti az életét, elveszíti azt, de aki
   gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki
   nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám
   is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a
   lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen
   éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" Erre hang
   hallatszott az égből: "Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem." A
   tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött.
   Mások így vélekedtek: "Angyal beszélt vele." Jézus megmagyarázta nekik:
   "Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok, ítélet van most a
   világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd
   fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok." Ezt azért
   mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni.
   Jn 12,20-33

 


   Elmélkedés:
   Az új élet ígérete
   Az Isten-látás vágyával ma csatlakozunk azokhoz a lelkes görög
   zarándokokhoz, akik az evangéliumi beszámoló szerint annak idején így
   fordultak Jézus egyik apostolához, Fülöphöz: "Uram, látni szeretnénk
   Jézust." Egészen biztosan állíthatjuk, hogy lelkesedésük nem csupán
   kíváncsiságból fakadt. Kérésük jelzi, hogy Jézus tanításának és
   cselekedeteinek híre távolabbi vidékekre is eljutott, és most látni
   szeretnék azt, akiről a hihetetlen történetek szólnak. Hittel és
   jóindulattal keresik Jézust, szeretnék őt személyesen is megismerni,
   hallgatni. Kicsit sajnáljuk, hogy az események ezután más fordulatot
   vesznek és János evangélista nem jegyzett le semmit arról, hogy
   találkoztak-e személyesen Jézussal. Fellépésük megemlítésével az
   evangélista mintha csak arra törekedne, hogy bemutassa a lassanként
   felálló két tábort, az egyik oldalon azokat, akik lelkesen hallgatják
   és hittel fogadják Jézust, a másik oldalon azokat, akik hitetlenül
   elutasítják őt.
   A jelenet ebben a megközelítésben ösztönzés, hogy mi is odaálljunk
   valamelyik oldalra. Számunkra sem lehet elegendő az, ha valamiféle
   emberi kíváncsiság vezet minket az Úrhoz. Talán arra sincs jelen
   esetben szükség, hogy fogadalmakat tegyünk, hogy nem fogjuk sem
   elhagyni, sem megtagadni Jézust, hanem kitartunk mellette. Az ilyen
   magabiztos keresztény számára legyen figyelmeztetés, hogy az áruló
   éppen a legszűkebb tanítványi körből, az apostolok köréből került ki,
   de még a többi apostol hite is több próbatételen esett át. Gondoljunk
   csak Péterre, aki meglehetősen gyáva módon tagadta meg Mesterét
   szenvedésének óráiban, igaz, rögtön megbánta bűnét és később volt
   lehetősége jóvátenni azt. A nagy lelkesedés helyett elégedjünk meg
   szívünk érzésével, az Úr utáni vágyakozással. Az a szándék legyen
   bennünk, hogy kövessük, elkísérjük őt a szenvedések útján.
   A görögök kérdése után János evangélista Jézus beszédét közli, amely
   így kezdődik: "Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia." Az Úr
   jól tudja, hogy eljött a megváltás ideje. Eljött az ő áldozatának,
   önfeláldozásának az ideje. Magként hull a földbe, hogy
   újjászülethessen. Meg kell halnia, hogy feltámadhasson az örök életre.
   Amikor arról beszélünk, hogy Jézus emberré lett, akkor ebben az is
   benne van, hogy meghalt, mert a halál is hozzátartozik az ember
   életéhez. Jézus nem csak az emberi élet szép oldalát vállalta, hanem
   azt is, hogy szenvedjen és meghaljon. Minden újjászületés
   megsemmisülésből fakad. Minden újjáéledés elmúlásból fakad. Mindenki
   feltámadása a halálból fakad. Kikerülhetetlen ajtó a halál, amelyen
   Jézus is átlépett. Értünk, minden emberért vállalta a szenvedést és a
   halált. Ennek ismerete indítson minket, hogy felvegyük keresztünket és
   vele vigyük azt életünk napjaiban, mígnem megérkezünk ahhoz a kapuhoz,
   amely mögött nem a semmi, nem a sötétség, hanem Isten és az ő ajándéka,
   a mennyország vár minket. Ha kitartok Jézus mellett a
   kereszthordozásban, akkor Isten kegyelmének köszönhetően részesedni
   fogok a feltámadásban is. Minden meghalásban benne van az új élet
   ígérete, az örök élet ígérete.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus, te példát mutattál életeddel és haláloddal.
   Példát mutattál nekünk az imában és a szenvedésben. Taníts meg
   mindkettőre! Nem félek attól, hogy megváltozom, mert tudom, hogy
   közelebb kerülhetek hozzád. Szeretnék az imában elcsendesedni, az
   Istenre hallgatni, és hagyni, hogy tetszése szerint alakítson engem.
   Szeretnék bátorságot kérni a szenvedéshez, az elhagyatottsághoz, hogy
   eljuthassak oda, hogy az élettől már semmit se várjak, hanem mindent
   Istentől várjak. Jézusom, te buzgó voltál az imában és erős a
   szenvedésben. Taníts engem erényeidre!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180318.mp3

Eaglet Creative Commons License 5 napja 0 0 6760

2018. március 17. - Szombat

   Amikor Jézus a jeruzsálemi templomban tanított, szavainak hallatára a
   nép közül egyesek felkiáltottak: "Ez valóban a Próféta." Mások meg azt
   mondták: "Ez a Messiás." Voltak azonban olyanok, akik megkérdezték:
   "Hát Galileából jön a Messiás? Az írás szerint nemde Dávid családjából
   és Dávid városából, Betlehemből kell jönnie a Messiásnak?" Erre
   szakadás támadt a nép között. Néhányan el akarták őt fogni, de senki
   sem mert rá kezet emelni. A szolgák (akiket Jézusért küldtek), nélküle
   tértek vissza a főpapokhoz és a farizeusokhoz. Azok felelősségre vonták
   őket: "Miért nem hoztátok őt ide?" A szolgák mentegetőztek: "Ember így
   még nem beszélt!" Erre a farizeusok rájuk förmedtek: "Csak nem vezetett
   titeket is félre? Mondjátok: hitt-e benne egy is a főtanács tagjai vagy
   a farizeusok közül? Csak ez az átkozott népség, amely semmit sem ért a
   törvényhez." Ekkor az egyik tanácstag, Nikodémus, aki egy alkalommal
   éjnek idején fölkereste Jézust, így szólt: "A mi törvényünk nem
   ítélkezik senki felett anélkül, hogy ki ne hallgatta volna, és meg nem
   állapította volna, mi (rosszat) cselekedett." A többiek azonban neki
   támadtak: "Talán te is galileai vagy? Kutass csak utána, és rájössz,
   hogy Galileából nem származik próféta!" Ezután mindegyikük hazatért.
   Jn 7,40-53


   Elmélkedés:
   A templomban való tanítás után János evangélista ismerteti a nép
   vélekedését Jézus személyéről. Egyesek a messiási idők nagy
   prófétájának, mások a messiásnak nevezik őt. Az eltérő vélekedések a
   nép bizonytalanságát tükrözik, illetve azt is, hogy az eljövendő
   messiásról alkotott kép egyáltalán nem volt letisztult. A felkiáltások
   inkább csak találgatásnak minősülnek, mintsem komoly hitvallásnak. A
   főtanács tagjai tisztázni akarják a helyzetet, maguk elé akarják
   vezettetni Jézust, de tervük meghiúsul, mert a szolgák megijednek annak
   láttán, hogy a nép Jézus pártján van. "Ember így még nem beszélt!" -
   mondják a szolgák megbízóiknak, tehát ők is megérezhettek valamit Jézus
   különleges hatalmából, szavainak erejéből. De véleményüknek ne
   tulajdonítsunk nagyobb jelentőséget, hiszen nem hitvallás ez sem, mert
   Jézust csak "embernek" tartják. Azt láthatjuk, hogy akik előítéletekkel
   közelednek Jézushoz, azok nem tudnak válaszolni arra, hogy ki ő. Akik
   csak kíváncsiságból akarják megismerni, azoknak nem tárja fel
   származásának titkát.
   A főtanácsban a farizeusok a saját elképzelésüket hangoztatják, amikor
   saját soraikból érkezik a figyelmeztetés. Nikodémus kérdése arra
   figyelmezteti őket, hogy ugyan állandóan a törvényeket emlegetik, de ők
   sem tartják be azokat, mert kihallgatás nélkül mondanak ítéletet Jézus
   személyéről.
   A nagyböjti időben nekem is érdemes tisztáznom, hogy kinek tartom
   Jézust.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyám, vétkeztem ellened - mondom én is a tékozló fiúval - már nem
   vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Képmásodra teremtettél, nagy
   feladatokra hívtál, és én megbántással válaszoltam cselekedeteimben,
   beszédemben, gondolataimban. Én vétkem, én igen nagy vétkem! De rád
   tekintek, Uram, a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki
   értem is vérét ontotta a kereszten: bocsásd meg bűneimet, vétkeimet,
   gyöngeségeimet! Te vagy az örök szeretet, fogadj ismét gyermekeddé, és
   tarts meg kegyelmedben! Tiéd akarok lenni, tiéd akarok maradni
   mindörökre.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180317.mp3

Eaglet Creative Commons License 6 napja 0 0 6759

2018. március 16. - Péntek

   A csodálatos kenyérszaporítást követő viták után Jézus Galileában
   működött. Júdeában nem akart mutatkozni, mert a zsidók az életére
   törtek. Közeledett a zsidók Sátoros-ünnepe. Miután rokonai
   elzarándokoltak az ünnepre, Jézus is fölment utánuk Jeruzsálembe, de
   nem nyilvánosan, hanem titokban. Amikor a templomban tanítani kezdett,
   a jeruzsálemiek közül néhányan ezt kérdezték: "Nemde ő az, akit halálra
   keresnek: íme, nyilvánosan beszél, és nem szólnak neki semmit. Talán
   bizony már a vezetők is elismerik, hogy ő a Messiás? De róla tudjuk,
   honnan való. A Messiásról pedig, ha majd eljön, senki sem tudja, honnan
   való." Erre Jézus, aki a templomban tanított, emelt hangon odaszólt:
   "Ti ismertek engem, és azt is tudjátok, honnan vagyok. Én nem magamtól
   jöttem. Az Igaz (Isten) küldött engem, akit ti nem ismertek. Én viszont
   ismerem, mert tőle vagyok, és ő küldött engem." Erre szerették volna
   Jézust elfogni, de senki sem emelt rá kezet, mert még nem jött el az ő
   órája.
   Jn 7,1-2.10.25-30

 


   Elmélkedés:
   Az evangéliumokban többször találkozunk azzal, hogy a vallási vezetők,
   az írástudók és a farizeusok Jézus ellen fordulnak, vitába szállnak
   vele, megkérdőjelezik hatalmának eredetét. A szembenállásuk idővel csak
   fokozódik, lassan megérlelődik bennük az a gondolat, hogy Jézusnak
   vesznie kell. Tanításával és törvényértelmezésével meglátásuk szerint
   zavart okoz a nép körében, és persze saját hatalmukat és tekintélyüket
   is féltik, bár ezt érthető módon nem hangoztatják. Haragjuk és
   gyűlöletük fokozódik, gyilkos szándékukról Jézusnak is, a népnek is
   tudomása van. János evangélista ennél a résznél az mondja, hogy a
   kenyérszaporítás után mondott beszéd, amely az élő kenyérről, az Úr
   testéről, mint az örök élet táplálékáról szólt, váltotta ki a gyilkos
   szándékot, de jól tudjuk, hogy nem csupán ez van a háttérben.
   A mai evangélium szerint az ellene irányuló gyűlölet miatt Jézus
   titokban megy Jeruzsálembe, hogy részt vegyen a Sátoros-ünnepen. Nem
   félt, hiszen akkor nem is ment volna a városba, főként nem mutatkozott
   volna a templomban. Az ellene irányuló fenyegetés nem akadályozza meg
   őt abban, hogy küldetését teljesítse, továbbra is megjelenik a
   templomban és tanítja az embereket. Nyíltan beszél arról, hogy ő az
   Isten küldötte, s aki nem hisz ebben, az magát az Atyát utasítja el.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenem! Lehet lelkünk még oly fennkölt: telve jószándékkal,
   buzgalommal, elszántsággal, mégis elég egy pillanatra elszakadnunk
   tőled, hogy legkiválóbb érzelmeink szertelenséggé fajuljanak,
   szeretetünk erőtlen érzelemmé satnyul, előrelépésünk lelki kevélységgé
   ágaskodik, buzgalmunk erőszakossággá türelmetlenkedik, önbizalmunk
   elbizakodottsággá fuvalkodik. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy biztos
   úton csak te tudsz vezetni bennünket. A te szavad a legfőbb
   életszabályunk. Az életadó erőt is belőled merítjük a hit csatornáján
   keresztül.
   Boldog John Henry Newman


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180316.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.15 0 0 6758

2018. március 15. - Csütörtök

   Egy alkalommal Jézus ezeket mondta a zsidóknak: "Ha én tanúskodom
   önmagamról, a saját tanúskodásom keveset ér. Más tanúskodik rólam, (az
   Atya), és én tudom, hogy igaz az ő tanúsága, amelyet rólam tesz. Ti
   (Keresztelő) Jánoshoz fordultatok, és ő tanúságot tett az igazságról.
   Nekem azonban nincs szükségem emberi tanúságra. Ezeket azért mondom,
   hogy üdvözüljetek. Égő és világító fény volt János, de ti csak
   ideig-óráig akartatok az ő fényében gyönyörködni. Mellettem nagyobb
   bizonyítékok szólnak, mint János tanúskodása: az én tetteim, amelyeket
   az Atya akaratából cselekedtem. Azok bizonyítják, hogy az Atya küldött
   engem. Tehát maga az Atya, aki küldött engem, ő tett tanúságot
   mellettem. Ti viszont sem szavát nem hallottátok, sem arcát nem
   láttátok. De még igéje sem marad bennetek, mert nem hisztek abban, akit
   ő küldött. Vizsgáljátok meg az írásokat, hiszen azt tartjátok, hogy
   általuk nyertek örök életet! Éppen az írások tanúskodnak mellettem. Ti
   mégsem akartok hozzám jönni, hogy elnyerjétek az (örök) életet.
   Emberektől nem fogadok el dicsőítést. Ismerlek titeket. Tudom, hogy
   nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én Atyám nevében jöttem, de nem
   fogadtatok el. Majd ha más valaki a saját nevében jön, azt
   elfogadjátok. Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem
   keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik? Ne gondoljátok,
   hogy én leszek a ti vádlótok az Atyánál. A ti vádlótok Mózes lesz,
   akiben pedig reménykedtek. Ha hinnétek Mózesnek, nekem is hinnétek,
   hiszen ő rólam írt. Ha azonban az ő írásainak nem hisztek, hogyan
   hinnétek az én tanításomnak?"
   Jn 5,31-47


   Elmélkedés:
   A tegnapi evangéliumi rész témája az volt, hogy a Fiú egyedülálló
   kapcsolatban, teljes egységben van az Atyával. Ezt folytatja a mai
   részlet, amelyből megtudjuk, hogy az Atya tanúskodik arról, hogy Jézus
   az ő Fia, az ő küldötte. A mennyei Atya a Fiúra, Jézusra bízza üdvözítő
   tervének megvalósulását, a megváltás művét. Az ember üdvössége Jézustól
   függ. Az ő halála hozza meg számunkra a teljes kiengesztelődést az
   Atyával és ő segít minket abban, hogy életünk, majd halálunk után
   eljussunk az Atya örök országába, a mennybe. Ezt a titkot Jézus azért
   mondja el a népnek, hogy mindenki higgyen benne, fogadják el tanítását
   és legyenek a követői. A hithez az szükséges, hogy az ember
   meggyőződjön a tanítás igazságáról. Jézus olyan dolgokat állít magáról,
   származásáról, küldetéséről, amelyek nem tartoznak az emberi
   megtapasztalás körébe, tehát valami más bizonyíték kell arra, hogy
   állításai valóban igazak.
   Bizonyítékként az említi, hogy az Atya tesz róla tanúságot, amikor
   általa természetfeletti jeleket mutat. A csodák ugyanis szintén nem
   tartoznak a természetes világ rendjéhez, a betegek nem természetes,
   hanem rendkívüli módon gyógyulnak meg. E természetfeletti jelek
   bizonyítják azt, hogy Jézus nem csupán ember, hanem természetfeletti
   hatalommal rendelkező Isten is.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, ne engedd, hogy szívemet a vagyonhoz kössem. Őrizz meg attól,
   hogy szívem behájasodjon és megátalkodottá legyen. Tedd fülemet hallóvá
   és szívemet értővé! Add, hogy felismerjelek, amikor a nyomor botrányába
   öltözve felém közeledsz! Add, hogy a gazdagok jóléte láttán szívemben
   ne szülessen irigység, hanem végső sorsukra tekintsek! Jó nekem a te
   sátradban vigasztalódnom, legyen hát elég nekem a te kegyelmed!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180315.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.14 0 0 6757

 2018. március 14. - Szerda

   Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak: "Az én Atyám szüntelenül
   munkálkodik, ugyanúgy munkálkodom én is." E szavak hallatára a zsidók
   még inkább az életére törtek, mert nemcsak a szombati nyugalmat szegte
   meg, hanem Istent Atyjának mondta, és így egyenlővé tette magát
   Istennel. Jézus azonban tovább hirdette: "Bizony, bizony, mondom
   nektek: a Fiú semmit sem tehet önmagától. Csak azt teheti, amit az
   Atyánál lát. Amit ugyanis az Atya cselekszik, azt cselekszi a Fiú is.
   Az Atya szereti a Fiút, és mindent megmutat neki, amit cselekszik. Sőt
   még nagyobb dolgokat is mutat majd neki, hogy csodálkozzatok rajta.
   Amint ugyanis az Atya halottakat támaszt föl és kelt életre, úgy a Fiú
   is életre kelti azokat, akiket akar. Az Atya nem ítél meg senkit sem,
   hanem az ítéletet egészen a Fiúra bízta, hogy mindenki úgy tisztelje a
   Fiút, ahogyan az Atyát tiszteli. Aki a Fiút nem tiszteli, az nem
   tiszteli az Atyát sem, aki a Fiút küldte. Bizony, bizony, mondom
   nektek: aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban, aki engem
   küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már
   átment a halálból az életre. Bizony, bizony, mondom nektek: eljön az
   óra - sőt már itt is van -, amikor a halottak meghallják az Isten
   Fiának szavát. Meghallják, és életre támadnak. Amint ugyanis az Atyának
   élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában.
   A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert ő az
   Emberfia. Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak
   meghallják az Isten Fiának szavát, és előjönnek sírjukból. Akik jót
   cselekedtek, feltámadnak az életre; akik rosszat tettek, feltámadnak a
   kárhozatra. Én önmagamtól semmit sem tehetek. Amint (Atyámtól) hallom,
   úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát
   keresem, hanem annak akaratát, aki küldött engem."
   Jn 5,17-30

 


   Elmélkedés:
   Jézus a mennyei Atyáról és kettőjük kapcsolatáról tart egy hosszas
   beszédet a népnek. Ez a beszéd tulajdonképpen egy magyarázat arra, hogy
   miért tesz Jézus szombati napon csodát, miért nem törődik a nyugalomra
   vonatkozó emberi előírásokkal. Ő ugyanis nem az emberi törvényeknek
   akar megfelelni, hanem Isten irgalmasságának jeleit akarja megmutatni.
   Cselekvésében nem korlátozhatják az emberek által hozott szabályok,
   mert őt egyedül az Atya akarata irányítja tetteiben.
   Az Atya és a Fiú egysége a közös cselekvésükben nyilvánul meg. A
   Jézusba vetett hitnek ez az egyik jellemzője: A Fiú nem tesz semmit
   önmagától, cselekvésében nem határolódik el a másik két isteni
   személytől, az Atyától és a Szentlélektől, hanem mindig velük egységben
   munkálkodik. A Fiú ismeri az Atyát és ismeri az ő szándékait is. A Fiú
   látja az Atyát, látja, amit tesz és ő is ugyanezt teszi. Kettejük
   kapcsolatának, egységének alapja a szeretet. Az Atya mindent megmutat,
   feltár a Fiúnak, mert a Fiú mindenben keresi az ő akaratát és
   engedelmeskedik neki. Ebben az értelemben a megváltás nem Jézus egyéni
   kezdeményezése, hanem az Atya üdvözítő tervében foglaltaknak a
   megvalósítása. Jézusról, a Fiúistenről hisszük, hogy ő az Atya
   küldötte, aki a szenvedés és a halál vállalásával valósította meg Isten
   megváltó tervét.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Isten, ki hatalmas vagy, s kinek szolgája lettem, kérlek téged, és
   mindig is állhatatosan kérni foglak, hogy kiérdemelhesselek téged. Nem
   valamiféle földi jókra akarok szert tenni; azt kérem, amit érdemes
   kérnem: tenmagadat egyedül!
   Kölni Szent Brúnó


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180314.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.13 0 0 6756

2018. március 13. - Kedd

   A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az
   úgynevezett Juh-kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Beteszdának
   neveztek. Öt oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt: vakok,
   sánták és bénák. Volt ott egy harmincnyolc éve beteg ember is. Jézus
   látta, ahogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg.
   Megszólította: "Akarsz-e meggyógyulni?" A beteg azt felelte: "Uram!
   Nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire
   én odaérek, már más lép be előttem." Jézus erre azt mondta neki: "Kelj
   föl, vedd ágyadat, és járj!" Az ember azonnal meggyógyult. Fölvette
   ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért
   rászóltak a meggyógyított emberre: "Szombat van; nem szabad az ágyadat
   vinned." Ő azonban így válaszolt nekik: "Aki meggyógyított, azt mondta
   nekem: Vedd ágyadat, és járj!" Megkérdezték tőle: "Kicsoda az az ember,
   aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj?" A meggyógyult ember
   azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis továbbment, amikor
   tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban
   találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki: "Látod, most
   meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!"
   Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki
   meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton
   cselekedte.


   Jn 5,1-16
   Elmélkedés:
   Harmincnyolc esztendő nagyon hosszú idő. Ennyi ideig várni a csodára,
   valóban kitartást kíván. Ilyen hosszú időn keresztül szenvedni
   valamilyen bajban, sok türelmet kíván. Ennyi idő már bőven elég ahhoz,
   hogy az ember feladja, beletörődjön abba, hogy helyzete
   megváltoztathatatlan, egészségi állapota nem fog jobbra fordulni. De az
   evangéliumban szereplő béna ember nem adja fel a reményt még akkor sem,
   ha immár harmincnyolc esztendeje szenved.
   A jelenet helyszíne a Beteszda-fürdő, amelynek a lakosság gyógyító erőt
   tulajdonított. A régészeti ásatások szerint ez a jeruzsálemi fürdő
   elsősorban esővizet gyűjtött össze, de egy föld alatti forrás is
   táplálhatta, amelyből gyógyhatású víz fakadt. Ebből érthető, hogy miért
   mozdulhatott meg időnként a víz, ez lehet a dolgok természetes
   magyarázata. A néphit viszont természetfeletti erőket sejtett a víz
   megmozdulásában, felbugyogásában, azt tartották, hogy Isten angyala
   hozza azt mozgásba, és aki ilyenkor elsőként merül alá a vízbe, az
   meggyógyul betegségéből.
   A csoda ebben az esetben Jézus szavának köszönhető. Nem érinti meg a
   beteget, nem használ semmit, csak egyszerűen felszólítja, hogy keljen
   fel és járjon, aminek hatására a mozgásképtelen ember azonnal járni
   képes. Isten számára nincs reménytelen helyzet, ő bármikor képes
   megmutatni jóságának és szeretetének jeleit.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Jézus Krisztus, világosságunk! Te nem azért jöttél, hogy elítéld ezt a
   világot, hanem hogy föltámadásod által minden embernek elhozd az
   üdvösséget és a kiengesztelődés örömhírét. Amikor bensőnkben felizzik a
   megbocsátó szeretet, szívünk minden megpróbáltatás ellenére új életre
   kel. Gyógyítsd, Urunk, a mi lelkünket!

 

 

 

 

   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 274 személy 781
   tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 684 csomagot már el
   elküldtünk. Eddig összesen 822 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
   köszönet minden jólelkű adakozónak!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. március 13.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180313.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.12 0 0 6755

   2018. március 12. - Hétfő

   Egy alkalommal Jézus Szamariából Galileába ment. Jóllehet maga mondta,
   hogy a prófétának nincs becsülete saját hazájában, mégis, midőn
   Galileába érkezett, az ottaniak szívesen fogadták. Látták ugyanis
   mindazt, amit Jézus az ünnepek alkalmából Jeruzsálemben cselekedett,
   mert ők is ott voltak az ünnepeken. Így jutott el Jézus újra a galileai
   Kánába, ahol a vizet borrá változtatta.
   Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett.
   Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment
   hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán
   volt. Jézus ezt mondta: "Hacsak jeleket és csodákat nem láttok, nem
   hisztek." A királyi tisztviselő azonban így szólt: "Uram, jöjj, mielőtt
   meghalna a fiam!" Jézus erre azt felelte: "Menj csak! Fiad él." Hitt az
   ember Jézus szavának, és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje
   futottak szolgái, és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük:
   "Melyik órában lett jobban?" Ezt mondták: "Tegnap déltájban hagyta el a
   láz." Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus:
   "Fiad él." Erre hitt ő maga, és vele egész házanépe. Ez volt Jézus
   második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt (az ünnepek
   után).
   Jn 4,43-54

 


   Elmélkedés:
   Az evangéliumok Jézus működésének kezdetétől fogva bemutatják azokat,
   akik kételkedve figyelik tevékenységét. A vallási élet irányítói, a
   farizeusok és az írástudók az első pillanattól kezdve gyanakvással
   hallgatják tanítását, amely valóban újszerűen tárja fel Isten
   országának titkát. Még nagyobb figyelemmel és gyanakvással hallgatják
   azokat a tanításait, amelyek a törvények helyes értelmezésével és
   megtartásával kapcsolatosak. Nehezményezik például azt, hogy szombaton
   is gyógyít, azaz munkát végez és ezzel megszegi a nyugalomra vonatkozó
   előírásokat. Rosszindulatuk jele az a vád is, miszerint a gonosz lelkek
   fejedelmének segítségével képes kiűzni a megszállottakból az ördögöket.
   Később pedig kérdéseket tesznek fel neki az adófizetéssel, a
   házassággal vagy a parancsokkal kapcsolatban. Ezekben a helyzetekben
   bölcs feleleteivel Jézus tanúságot tesz arról, hogy jól ismeri a mózesi
   törvényt, de azok szószerinti értelmezése helyett azt ajánlja, hogy az
   eredeti isteni szándékot kell feltárni és figyelembe venni.
   A farizeusok és írástudók kötekedő megnyilvánulásaival szemben a nép
   lelkesen hallgatja őt, szavaiban, tanításában felismerik Isten
   igazságát, azt az igazságot, amely felszabadító örömhír mindenki
   számára: Isten irgalmas és irgalmát mindenki megtapasztalhatja.
   A kérdés az, hogy ki hisz Jézusban? A királyi tisztviselő kérése azért
   teljesül, mert "hitt az úr szavában." Én hiszek-e Jézus szavában?
   Hiszem-e, hogy egyedül az ő tanítása vezet az üdvösségre?
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Szentséges Atyánk, szenteld meg életünket! Kísérj minket hatalmaddal,
   hogy tanúsíthassuk: te, aki mindenek forrása vagy, egyedüli forrása
   vagy a szeretetnek és a szabadságnak. Köszönjük neked az Istennek
   szentelt élet ajándékát, mely a hitben téged keres, s a maga egyetemes
   küldetésében mindenkit arra hív, hogy a hozzád vezető utat járja.
   ________________________________


   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 274 személy 781
   tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 684 csomagot már el
   elküldtünk. Eddig összesen 822 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
   köszönet minden jólelkű adakozónak!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. március 12.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180312.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.11 0 0 6754

2018. március 11. - Nagyböjt 4. vasárnapja

   Abban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak: "Ahogy Mózes fölemelte a
   kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz
   benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a
   világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne
   vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a
   világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözüljön a világ.
   Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz, az már
   ítéletet vont magára, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában. Az ítélet
   ez: A világosság a világba jött, de az emberek jobban szerették a
   sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak. Mert
   mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, és nem megy a
   világosságra, nehogy napvilágra kerüljenek tettei. Aki azonban az
   igazságot cselekszi, a világosságra megy, hadd nyilvánuljanak ki
   tettei, hogy Isten szerint cselekedte azokat."
   Jn 3,14-21


   Elmélkedés:
   Isten irgalmas
   Az emberi bűn mélységes titkára mutat rá Jézus kijelentése, amelyet ma,
   nagyböjt 4. vasárnapján olvasunk az evangéliumban: "A világosság a
   világba jött, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a
   világosságot, mert tetteik gonoszak voltak." A bűn azt jelenti, hogy
   Isten világossága helyett a bűn sötétségét választjuk. Ebből persze
   könnyen felismerhetjük azt is, hogy a bűntől való szabadulás pedig azt
   jelenti, hogy Isten kivezet minket bűneink sötétségéből és újra ránk
   sugározza irgalmának és szeretetének fényét.
   A bűnbánattal és annak gyakorlati megnyilvánulásával, a szentgyónással
   kapcsolatban érdemes tisztáznunk, hogy mi történik valójában. Abból
   kell kiindulnunk, hogy a szentgyónás arra szolgál, hogy Istentől
   bocsánatot kérjünk. Elismerjük, hogy ő a szent Isten, mi pedig a bűnös
   emberek. Elismerjük, hogy az ő teremtményei vagyunk, tehát nem vagyunk
   függetlenek tőle. Elismerjük továbbá, hogy azt kéri tőlünk, hogy
   parancsai szerint éljünk, de amikor megszegjük törvényeit, akkor
   szembefordulunk jóságával, megtagadjuk szeretetét, mintha nem volna
   arra többé szükségünk. Ha csak ennyi volna bocsánatkérésünk hátterében,
   akkor túlzottan leszűkítenénk annak hatását, hiszen minden fakadhatna
   egyszerűen csupán abból a félelmünkből, hogy bűneink miatt büntetésre
   számíthatunk az igazságos Istentől, de éppen ezt szeretnénk elkerülni
   bocsánatkérésünkkel. Mindehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy bűneink
   megbánásával és megvallásával együtt kifejezzük hálánkat azért, hogy
   Isten végtelenül irgalmas, kész megbocsátani minden eltévelyedésünket.
   Bármilyen távolra is kerülünk tehát tőle, ő mindig utánunk siet, mert
   emlékeztetni akar minket szeretetére és irgalmára. Amikor felébred
   bennünk a bánat érzése, akkor eszünkbe jut az irgalmas Isten, belátjuk,
   hogy megsértettük őt és annak reményében indulunk vissza hozzá, hogy ő
   nem fog minket elutasítani, nem fog minket megbüntetni, hanem
   visszafogad a vele való szeretetközösségbe.
   A szentgyónással és a bűnbocsánattal kapcsolatban helytelennek tartom
   azt a szóhasználatot, hogy Isten eddig bűnösként tekintett ránk, de
   mostantól ismét úgy tekint ránk, mint szeretett gyermekeire. Valójában
   ő akkor is szeretett gyermekének tartott minket, amikor mi a bűneink
   miatt éppen távol voltunk tőle és nem láttuk az Atya arcát. Az ő
   véleménye tehát nem változott meg, bűneink ellenére sem feledkezik meg
   rólunk. A fordulatot nem az ő véleményének, rólunk alkotott képének
   megváltozásában kell látnunk, hiszen erről nincs is szó, hanem abban,
   hogy a mi véleményünk változik meg róla. Eddig elfordultunk tőle, mert
   nem vettük észre felénk sugárzó szeretetét, de mostantól ismét
   felismerjük azt és belátjuk, hogy szeretete nélkül nem élhetünk, nem
   találjuk meg a boldogságot.
   Ahhoz, hogy valakit helyes szándék indítson bűneinek megbánására, azaz
   ne csupán félelemből, hanem Isten iránti szeretetből tegye ezt,
   feltétlenül szükséges, hogy helyes képünk legyen Istenről. Ha egy
   kegyetlenül büntető bírót vagy egy bosszúálló személyt látunk benne,
   akkor nagyon helytelen az elképzelésünk róla. Ki merne egy ilyen Isten
   elé állni bűneivel? Szerencsére Isten nem ilyen. Ő nem a bosszút és
   vétkeink könyörtelen megtorlását forgatja a fejében, hanem irgalmas
   szívvel közeledik hozzánk. A nagyböjti időszak lehetőség számunkra,
   hogy csendesen szemléljük az irgalmas Isten arcát.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Jézus, tisztíts meg bűneimtől, amivel elcsúfítottam istengyermeki
   arcomat! Segíts felismerni és őszintén megbánni bűneimet, hogy a
   szentgyónás által újra tiszta arccal, szívvel és lélekkel tudjak eléd
   állni! Hiszem, hogy te vagy a világ Ura, akinek hatalma van ítélkezni
   mindenki felett. Hiszem, hogy te vagy lelkem gyógyítója. Kérlek, légy
   irgalmas hozzám, és add meg a bűnbocsánat tiszta örömét!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180311.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.10 0 0 6753

2018. március 10. - Szombat

   Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották,
   másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: "Két ember
   fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. A
   farizeus megállt, és így imádkozott magában: Istenem, hálát adok neked,
   hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan,
   házasságtörő, mint ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és
   tizedet adok mindenből, amim van. A vámos pedig távolabb állt meg, és a
   szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt:
   Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, hogy ez
   megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki magát
   felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt
   felmagasztalják."
   Lk 18,9-14

 


   Elmélkedés:
   Jézus példázata két személy magatartását állítja egymás mellé.
   Mindketten azzal a szándékkal lépnek a templomba, hogy imádkozzanak, de
   mégis van valami különbség a szándékukban. A történet folytatása éppen
   ezt a láthatatlan különbséget világítja meg. Külső cselekedetük csak
   abban hasonlít, hogy ugyanazt a helyet választják imájuk elmondására,
   az Isten lakóhelyét, a templomot. De már itt is különbség van, hiszen a
   farizeus magabiztosan áll Isten elé, miközben a vámos hátrébb áll meg,
   alig mer Isten elé járulni. Szavaik, gondolataik, Istenhez intézett
   fohászuk még nagyobb különbségről árulkodik, arról, ami a szívükben él.
   A farizeus szavai inkább dicsekvésnek tűnnek, felsorolja Istennek
   vallási érdemeit, illetve amit saját érdemének tart. A vámos alázatosan
   beismeri bűnösségét és Isten bocsánatáért könyörög.
   Az öndicséret aligha tetszik Istennek, bűneink megvallása viszont igen.
   Aki tökéletesnek és bűntelennek tartja magát, azzal Isten nem tud mit
   kezdeni. Aki alázattal fordul felé, annak meg tudja adni az
   újjászületés kegyelmét. A farizeusi lelkületet ne másokban keressük,
   hanem elsősorban saját magunkban. Van miért bocsánatot kérnem Istentől.
   A nagyböjti idő erre ad lehetőséget. A szentgyónásban nem vallási
   érdemeimet kell felsorolnom, hanem a bűneimet. Tegyem ezt szerényen és
   alázattal!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk! Sokszor érezzük, hogy magunkra maradtunk. Reményeink
   szertefoszlottak, értelmetlennek látjuk, hogy tovább menjünk az úton.
   Kérünk, Urunk, erősíts ma is minket, hívj magadhoz mindannyiunkat!
   Bárcsak Péterrel együtt válaszolhatnánk: igen, Uram, tudod, hogy
   szeretlek! Bátoríts bennünket, hogy a te segítségeddel éltetői
   lehessünk családunknak, közösségünknek, minden embertársunknak!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180310.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.08 0 0 6752

  2018. március 8. - Csütörtök

   Egy alkalommal Jézus egy néma emberből űzött ki ördögöt. Amint az ördög
   kiment, a néma megszólalt. A nép elcsodálkozott rajta. Egyesek azonban
   azt mondták: "Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki
   az ördögöket." Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek
   tőle. Jézus belelátott gondolataikba, és így szólt hozzájuk: "Minden
   önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán
   önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn az országa? Ti ugyanis azt
   mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. Ám ha én
   Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok kinek a
   segítségével űzik ki? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten
   ujjával (vagyis Isten erejével) űzöm ki az ördögöt, akkor bizonyára
   elérkezett hozzátok az Isten országa. Az erős ember fegyveresen őrzi
   házát. De birtoka csak addig van biztonságban, amíg el nem jön az, aki
   erősebb nála. Ez legyőzi, elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és
   szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt
   velem, az szétszór."
   Lk 11,14-23


   Elmélkedés:
   A mai evangéliumban Jézusnak arról a csodájáról olvasunk, amikor egy
   néma emberből kiűzte a gonoszt, az ördögöt. A némaság ebben az esetben
   a gonosztól való megszállottságnak a jele. Az ördög megakadályozza,
   hogy az ember beszéljen, megértesse magát másokkal. Ezért a csoda
   eredményét az evangélista így foglalja össze: "a néma megszólalt." A
   megszólalás tehát annak a jele, annak a bizonyítéka, hogy a gonosz
   távozott az emberből, aki immár érthetően tud beszélni. Némasága
   korábban bezárta őt saját világába, korlátozta kapcsolattartási
   lehetőségeit, de ezeket az akadályokat az Úr csodája megszüntette.
   A sikeres gyógyítás elgondolkodtatja az embereket, akikben felmerül a
   kérdés, hogy milyen hatalom birtokában képes Jézus ilyen tettekre?
   Egyesek azt gondolják, azzal vádolják meg őt, hogy a gonosz lelkek
   fejedelmével szövetkezve cselekszik. A vád ellentmondásos, hiszen miért
   segítené a gonosz Jézust abban, hogy az ő hatalmát megtörje, befolyását
   csökkentse? A gonosz uralkodni akar az emberen, ártani akar neki, meg
   akarja őt téveszteni. Ezzel szemben Isten az ember javát, boldogságát
   és üdvösségét akarja.
   A bűn és a gonosz elleni küzdelmünk nem hiábavaló. Isten a
   segítségünkre siet és kegyelmével megtöri felettünk a gonosz hatalmát,
   hogy őt tekinthessük életünk Urának és egyedül neki engedelmeskedjünk.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely
   telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget,
   köszönöm a munkakedvet, hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más
   emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és az
   alkonyt, a nyílt horizontot. Itt állok, kezeim telve vannak
   ajándékaiddal, segíts nekem, hadd osszam meg önmagamat másokkal.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180308.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.07 0 0 6751

  2018. március 7. - Szerda

   A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak: "Ne gondoljátok,
   hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem
   megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek,
   amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i
   betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak
   egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az
   embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És
   mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek
   országában."
   Mt 5,17-19


   Elmélkedés:
   Jézus szavaiból két tanulságot is leszűrhetünk. Először is azt, hogy
   tartsuk meg Isten parancsait. De miért tartsuk meg? - kérdezik azok,
   akik személyes szabadságukat mindennél fontosabbnak tartják, és
   mindenféle törvényben annak korlátozását látják.
   Isten parancsait azért érdemes megtartanunk, mert ezek megtartásával
   juthatunk el Isten országába, az üdvösségre. Az ószövetségi időkben
   Isten Mózes által törvényt adott a választott népnek. Aki megtartotta a
   törvényt, az a zsidó néphez tartozott, Isten népéhez, és remélhette
   azt, hogy a törvények megtartásának útján eljuthat az üdvösségre.
   Világos, hogy Jézus azért nem akarja eltörölni a régi törvényt, mert
   Istentől származik, a törvény jó, valóban az emberek javát szolgálja.
   Az is igaz, hogy nem mond le arról, hogy ezt a régi törvényt
   tökéletessé tegye, azaz megtisztítsa az évszázadok során hozzátapadó
   téves emberi magyarázatoktól.
   Amikor megtartom a törvényeket, akkor ezzel azt fejezem ki, hogy
   elfogadom Isten akaratát. Belátom, hogy Isten nem korlátozni akarja az
   életemet, hanem parancsai által vezet engem és megóv azoktól a
   veszélyektől, amelyek eltéríthetnek az üdvösség útjától. Isten nem
   kényszerít parancsainak megtartására, hanem azt szeretné, ha azokat
   iránta való szeretetből teljesíteném.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Jézus, nyisd fel szememet az imára és taníts engem imádkozni!
   Nyisd fel szememet, hogy a szenvedésben ne elviselhetetlen rosszat
   lássak, hanem lehetőséget az Istenhez való közeledésre. Vezess engem az
   ima és a szenvedés által a megtérés útján!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180307.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.06 0 0 6750

   2018. március 6. - Kedd

   Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: "Uram, ha
   testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán
   hétszer?" Jézus így felelt: "Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer
   hétszer!
   A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni
   szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki tízezer
   talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr
   megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és
   mindenét, amije csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga
   leborult előtte és úgy kérlelte: Légy türelmes irántam, mindent
   megfizetek! Az úr szíve megesett a szolgán: szabadon bocsátotta őt, sőt
   még az adósságát is elengedte.
   A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki száz
   dénárral tartozott. Elkapta és fojtogatni kezdte: Add meg, amivel
   tartozol! Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: Légy türelmes
   irántam, mindent megfizetek! De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe
   vetette, míg meg nem fizeti tartozását.
   Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az
   úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá: Te gonosz szolga!
   Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett
   volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én
   megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg
   meg nem fizet mindent, amivel tartozik.
   Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem
   bocsát mindegyiktek a testvérének."
   Mt 18,21-35


   Elmélkedés:
   Péter apostol kérdése és ezt követően Jézus példázata a megbocsátás
   természetére irányítja figyelmünket. "Hányszor kell megbocsátanom
   embertársamnak?" A kérdésből úgy tűnik, mintha bizonyos számú
   megbocsátás után már nem kellene megbocsátani, azaz ha valaki
   sorozatosan megbánt minket, akkor egy idő után már nem kötelességünk
   megbocsátani neki. Előfordul velünk, hogy ezt mondjuk: "Ez volt az
   utolsó eset. Ezt még megbocsátom, de ha még egyszer előfordul, akkor
   már nem lesz bocsánat."
   E gondolkodásmóddal szemben áll Isten végtelen irgalma. Ő soha nem
   mondja, hogy "ez volt az utolsó eset." Valahányszor megsértjük őt
   bűneinkkel, majd pedig kifejezzük felé őszinte bűnbánatunkat, ő kész
   megbocsátani nekünk, elfelejti a bűnt és tiszta lappal kezdhetünk.
   A megbocsátás határtalanságával kapcsolatban Jézus elmond egy
   történetet, amelyben az úr mérhetetlenül nagy adósságot enged el egyik
   szolgájának. Ugyanez a szolga viszont könyörtelenül bánik azzal a
   társával, aki neki egy csekély összeggel tartozik és erőszakkal
   követeli annak megfizetését. A példázat az emberi kicsinyességet és az
   isteni nagylelkűséget szemlélteti. Az előbbit félre kell tennünk, hogy
   a másikat megtanulhassuk. Az irgalmasság gyakorlásában Istent kell
   utánoznunk, akinek irgalma végtelen.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! Súlyos teherként nehezedik ránk a tudat, hogy
   felelősek vagyunk tetteinkért, és bűneinkért vállalnunk kell a
   következményeket. Bűntudatra ébredve jogosan tartunk az isteni
   ítélettől. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy mennyei Atyánk irgalmas és
   kész a megbocsátásra. Urunk, a te tekintetedből nem elítélés, hanem
   megbocsátás sugárzik. Bizalommal sietek feléd, mert nálad rátalálok az
   irgalmas szeretetre. Hiszem, hogy irgalmad nagyobb az én bűneimnél.
   Irgalmazz nekem, Istenem!

 

 

 

 


   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
   tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
   elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
   köszönet minden jólelkű adakozónak!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. március 6.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180306.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.05 0 0 6749

 2018. március 5. - Hétfő

   A názáreti zsinagógában Jézus így beszélt a néphez: "Bizony mondom
   nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom
   nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három
   évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész
   földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni
   Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is
   sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai
   Námán." Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak,
   kiűzték Jézust a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen
   városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt
   közöttük, és eltávozott.
   Lk 4,24-30

 


   Elmélkedés:
   Jézus sikertelen názáreti fellépéséről olvasunk a mai nap
   evangéliumában. A hallgatóság azt gondolja, hogy jól ismeri Jézust, aki
   az ő körükben nevelkedett fel. Jézus is azt gondolja, hogy ismeri a
   názáretieket, akik között ifjúkorának éveit töltötte. A csalódás
   kölcsönös, hiszen a názáretiek mást vártak Jézustól, mint amit
   zsinagógai fellépése alkalmával tapasztaltak és Jézus is mást várt
   tőlük, azt, hogy ők is ugyanúgy elfogadják, mint más települések lakói,
   ahová tanító útja során eljutott.
   Jézus ezzel kezdi beszédét: "Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem
   kedves a maga hazájában." Prófétának nevezi magát, s mindjárt azzal
   nyit, hogy nem számít semmi jóra, hiszen a korábbi idők prófétái mind
   üldözést szenvedtek. Utólagos okoskodással persze mondhatnánk, hogy
   másként kellett volna kezdeni ezt a beszédet. És azt is felróhatnánk
   hibájául, hogy a választott nép tagjai előtt olyan példákat említ,
   amikor Isten a pogányok számára mutatja meg jóindulatát. Tudhatta
   volna, hogy bár igaz ez a gondolat, várhatóan felbosszantja a
   hallgatóságot.
   Ez azonban nem térítette el Jézust annak kinyilatkoztatásától, hogy az
   üdvösség nem csak a zsidó népnek, hanem minden nemzetnek szól.
   Felismerem-e Jézus személyében a mennyei Atya küldöttét, aki nekem is a
   megtérést és a bűnbocsánatot hirdeti?
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
   kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
   rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
   el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
   hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
   vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
   téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!

 

 

 

 

 

 

   ________________________________


   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Friss információ: A jótékonysági akció első hetében 76 személy 252
   tanszercsomagra küldött adományt, amelyből 246 csomagot már el
   elküldtünk. Eddig összesen 384 tanszercsomagra érkezett igény. Hálás
   köszönet minden jólelkű adakozónak!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. március 5.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180305.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.04 0 0 6748

  2018. március 4. - Nagyböjt 3. vasárnapja

   Abban az időben, mivel közel volt a zsidók Húsvétja, Jézus fölment
   Jeruzsálembe. A templomban árusokat talált, akik ökröt, juhot és
   galambot árultak, valamint pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor
   kötelekből ostort font, és kikergette mindnyájukat a templomból,
   ugyanígy a juhokat és az ökröket is, a pénzváltók pénzét pedig
   szétszórta. Az asztalokat felforgatta, a galambárusoknak meg azt
   mondta: "Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek Atyám házát
   vásárcsarnokká!" Tanítványainak eszébe jutott, hogy írva van: "Emészt a
   házadért való buzgóság."
   A zsidók erre így szóltak: "Miféle csodajelet mutatsz, hogy ezeket
   teszed?" Jézus azt válaszolta: "Romboljátok le ezt a templomot, és én
   három nap alatt fölépítem!" A zsidók azt felelték: "Negyvenhat
   esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépíted azt?" Ő
   azonban testének templomáról beszélt. Amikor feltámadt a halálból,
   tanítványainak eszébe jutott, hogy ezt mondta, s hittek az írásnak és
   Jézus szavainak. És amíg (Jézus) a Húsvét ünnepén Jeruzsálemben volt,
   sokan hittek az ő nevében, mert látták csodáit, amelyeket tett. Jézus
   azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, és nem szorult
   rá, hogy bárki is tanúskodjék előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi
   lakik az emberben.
   Jn 2,13-25


   Elmélkedés:
   Isten hajléka
   Nagyböjt 3. vasárnapjának evangéliuma a templom megtisztításának
   mozgalmas jelenetét állítja elénk. Egészen pontosan a templom
   előudvaráról van szó, amelyet a pogányok udvarának is neveztek, ahová
   még az idegenek, a pogányok is beléphettek, de a templom területére már
   csak a zsidó vallásúak. Az ünnep előtt megmozdult az élet a templom
   környékén. A húsvéti ünnepre a távolabbi országrészekből is érkeztek
   zsidók, akiknek itt volt lehetősége arra, hogy pénzt váltsanak, a
   templomadót ugyanis csak a helyi pénzben lehetett megfizetni. Ez
   magyarázza a pénzváltók jelenlétét a templom előcsarnokában. Ezen kívül
   itt lehetett megvásárolni azokat az állatokat, amelyek az
   áldozatbemutatáshoz kellettek. Érthető, hogy a távoli helyekről nem
   hoztak magukkal áldozati állatokat az emberek, hiszen azokat itt is meg
   tudták vásárolni.
   Jézus fellépése nem tűr ellenkezést vagy ellentmondást. Isten házából,
   a jeruzsálemi templomból a legnagyobb határozottsággal távolít el
   mindent, ami nem része az istentiszteletnek, ami méltatlan ehhez a
   helyhez. A kiűzött kereskedők nem tiltakoznak, hanem szó nélkül
   távoznak, s ezzel elismerik, hogy tényleg semmi keresnivalójuk nem
   volna itt. Jézus a próféták tekintélyével és határozottságával lép fel,
   mint akinek joga van e helyen rendet tenni, hiszen ő Isten küldötteként
   cselekszik. Ugyanakkor még ennél is többről van szó, hiszen Jézus az
   Isten Fiaként birtokba veszi Atyjának házát, azaz cselekedetével, a
   templom megtisztításával rejtett módon arra utal, hogy ő az Isten Fia,
   azé az Istené, akinek lakóhelye a jeruzsálemi templom. Az épületet
   Jézus visszaadja eredeti rendeltetésének, az istentiszteleti
   szertartásoknak.
   Miközben a kereskedők távoznak, megjelennek azok, akik kérdőre vonják
   az Urat cselekedete miatt. Minden bizonnyal a templomőrség tagjai ők,
   akiknek az a feladatuk, hogy biztosítsák a rendet, a szertartások
   zavartalanságát. Ezt kérdezik Jézustól: "Miféle csodajelet mutatsz,
   hogy ezeket teszed?" Tulajdonképpen ők sem Jézus tettét kifogásolták,
   hanem jelet kértek tőle annak igazolására, hogy joga van beleszólni a
   vallási életbe, a templom rendjébe. Kérdésükre Jézus prófétai választ
   ad, amelyben saját halálát jövendöli meg: "Romboljátok le ezt a
   templomot, és én három nap alatt fölépítem!" Ettől kezdve élesen
   szétválik a kérdezők és Jézus gondolkodása. A kérdezők ugyanis a
   templom épületére gondolnak, a kőből készült építményre, amit
   lehetetlenség három nap alatt felépíteni, fel is idézik, hogy
   negyvenhat évnyi munkával épült fel a templom. Jézus viszont saját
   testéről beszél, amit lerombol a halál, az emberi gonoszság, de
   újjáépül. Újjászületik a feltámadás által a kereszthalál utáni harmadik
   napon. Az Úr jelképes mondásának értelmét nem értik, nem érthetik még a
   kérdezők. A keresztény közösség már a kezdeti időkben is úgy emlékezik
   vissza Jézusnak erre a mondására, mint utalásra az ő feltámadására.
   Jézus egy másik templomot is szeretne felépíteni, a mi lelkünk
   templomát és abból az Egyház közösségét. Mi vagyunk azok az "élő
   kövek", akiből felépül a krisztusi közösség. Ahogyan egykor
   megtisztította a templomot, ugyanúgy minket is megtisztít bűneinktől,
   hogy lelkünk méltó hajléka, méltó otthona legyen Istennek.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus! Rombold le bennünk a bűn ingatag építményét, amelyet mi
   oly szorgosan építünk, valahányszor megszegjük Isten parancsait!
   Rombold le bennünk azt a falat, amelyet mi emelünk azért, hogy
   elszigeteljük magunkat Isten szeretetétől! Rombold le lelkünkben azokat
   az akadályokat, amelyek meggátolják Isten szeretetének felismerését!
   Építsd fel lelkünk templomát, amely egészen tiszta és méltó hajlék
   lehet Isten számára! Építsd fel belőlünk az Egyház közösségét, amely
   otthona lehet mindazoknak, akik Istent keresik.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180304.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.03 0 0 6747

  2018. március 3. - Szombat

   Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák
   őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. "Ez szóba áll
   bűnösökkel, sőt eszik is velük" - mondták. Jézus erre a következő
   példabeszédet mondta nekik:
   "Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szóit apjához:
   Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta
   köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét,
   és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta
   vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség
   támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy
   ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket.
   Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból
   sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos
   bővelkedik kenyérben - mondta -, én meg itt éhen halok. Felkelek,
   atyámhoz megyek, és azt mondom neki; Atyám, vétkeztem az ég ellen és
   teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak
   béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához.
   Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett,
   nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: "Atyám,
   vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy
   fiadnak nevezz." Az atya odaszólt a szolgáknak: "Hozzátok hamar a
   legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a
   lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és
   vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és
   megkerült." Erre vigadozni kezdtek.
   Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a
   házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának,
   és megkérdezte: Mi történt? Megjött az öcséd, és atyád levágatta a
   hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt - felelte a szolga. Erre
   az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja
   kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én
   annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És
   te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a
   barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre
   pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki.
   Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied.
   De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd
   meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült."
   Lk 15,1-3.11-32

 


   Elmélkedés:
   Lukács evangélista művében több olyan példabeszédet is olvashatunk,
   amelyek a bűnös ember felé forduló irgalmas Istenről szólnak, ezek közé
   tartozik a tékozló fiúról és az őt visszafogadó apáról szóló is.
   A történet a fiú elégedetlenségével és távozásával kezdődik, amely
   mindjárt kérdéseket vet fel bennünk. Miért nem volt neki jó az atyai
   házban? Miért lázad fel az ellen, akinek életét, megélhetését
   köszönheti? Miért enged neki az apja? Miért nem igazítja helyre? Miért
   nem akadályozza meg fia távozását? A bűn titkáról van itt szó, amely
   annak köszönhető, hogy az ember szabad, Isten ajándékozta meg
   szabadságával. Ezzel a szabadsággal vissza is lehet élni, tehát az
   ember akár szembe is fordulhat azzal, akinek életét és szabadságát
   köszönheti. És Isten nem veszi el szabadságunkat, hanem azt
   feltételezi, hogy a szabadsággal együtt vállaljuk a felelősséget is
   minden cselekedetünkért. Az ember lázadása azonban olyan zsákutcába
   vezet, amelyből egyszer vissza kell fordulni. Ha belátom tévedésem,
   akkor van lehetőségem arra, hogy új életet kezdjek, mégpedig Istennel,
   aki visszafogad szeretetébe. Emberi méltóságomat ő adja vissza, felemel
   a bűn mélységéből.
   A nagyböjt alkalom számomra, hogy beismerjem bűneimet és az irgalmas
   Isten felé induljak. A közelében újra átélhetem a megváltott ember
   örömét, a bűntől való szabadulás örömét.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek
   lépteid, s hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal,
   tanításoddal, igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s
   megmutattad az Istenhez vezető utat. Életutad végső soron mindig
   felfelé vitt, Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgotán álló
   kereszten. Társaid szeretnénk lenni utadon, amely a halálon keresztül
   az életre vezet! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180303.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.02 0 0 6746

   2018. március 2. - Péntek

   Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a nép véneinek:
   "Hallgassatok meg egy másik példabeszédet! Volt egy gazdaember, aki
   szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposógödröt
   ásott, és őrtornyot épített. Aztán rábízta a szőlőt a munkásokra, és
   elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a
   szőlőmunkásokhoz, hogy a termést átvegyék. Ám a szőlőmunkások
   megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a
   harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint
   először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. Végül a fiát küldte el
   hozzájuk, mondván: "A fiamat csak megbecsülik!" Amikor azonban a
   szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: "Ez itt az
   örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!" Meg is ragadták
   őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura,
   ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal?" Ezt válaszolták:
   "Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza,
   akik idejében átadják neki a termést."
   Jézus így folytatta: "Nem olvastátok soha az írásokban: "A kő, melyet
   az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és
   szemünkben csodálatos ez!" Ezért mondom nektek: Az Isten országát
   elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak
   gyümölcsét." A főpapok és a farizeusok hallották a példabeszédet, és
   megértették, hogy Jézus róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a
   néptől, mert mindenki prófétának tartotta.
   Mt 21,33-43.45-46

 


   Elmélkedés:
   Máté evangélista két példabeszédet is lejegyez írásában, amelyekben
   szőlőmunkásokról van szó. Egyes szentírástudósok azt feltételezik, hogy
   Jézus csupán egy ilyen példázatot mondott, de az a szóbeli igehirdetés
   során kétféle változatban is fennmaradt. Mások a különböző mondanivaló
   miatt azt mondják, hogy eredetileg is két hasonlatot mondhatott Jézus.
   Az egyik ilyen példabeszéd szerint a nap különböző időszakaiban,
   reggel, délben és esteledés előtt fogad fel a szőlősgazda munkásokat,
   majd a nap végén kifizeti bérüket (vö. Mt 20,1-16).
   A másik hasonlat a gonosz szőlőmunkásokról szól, ezt olvassuk a mai
   napon. A történet szerint a munkások megfeledkeznek saját szerepükről,
   önkényesen kezükbe veszik a helyzet irányítását. Nem adják át a termést
   a szőlősgazdának, akit az jogosan megillet, a szolgáit sorra
   bántalmazzák, majd amikor a gazda a saját fiát küldi el hozzájuk, akkor
   őt is megölik. Azt gondolják, hogy bűnüknek nem lesz következménye, és
   ez tulajdonképpen a legnagyobb tévedésük. A példázat a gazda
   fellépésével zárul, aki megbünteti a gonoszokat.
   A bűn azt jelenti, hogy az ember szembefordul Istennel, fellázad
   ellene. Kezébe akarja venni élete irányítását, de csak esztelen
   cselekedetekre képes. Lehet, hogy Isten egy ideig tűri ezt, de mindenki
   számára eljön az az idő, amikor Isten igazságosan fogja megítélni
   életét, cselekedeteit és a bűnösök büntetésre számíthatnak.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Azt a keresztet, ami most annyira nyomja válladat, mielőtt elküldte
   volna hozzád az Úr, mindenható szemével megvizsgálta, szerető
   irgalmával átmelegítette, mindkét kezével méregette, vajon nem
   nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra, mint amennyit elbírsz? Aztán
   megáldotta, szent kegyelmével, irgalmával megillatosította, reád és
   bátorságodra tekintett és így érkezik a mennyből a kereszt, mint Isten
   köszöntése, mint a te Istened szeretetének irgalmas ajándéka.
   Szalézi Szent Ferenc


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180302.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.03.01 0 0 6745

2018. március 1. - Csütörtök

   Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el a farizeusoknak:
   "Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap
   dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a
   gazdag kapuja előtt, tele fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az
   ételmaradékból, amely a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból sem
   adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. Meghalt a
   koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és
   eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta
   messziről Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: Atyám, Ábrahám!
   Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva
   hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban. Fiam -
   felelte Ábrahám -, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben,
   Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te
   pedig odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék
   tátong, hogy aki innét át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne
   tudjon hozzánk átjönni senki. Akkor arra kérlek, atyám - kiáltotta újra
   -, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt testvérem él. Tegyen
   bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.
   Ábrahám ezt felelte: Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra
   hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha
   valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő
   azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor
   még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek."
   Lk 16,19-31


   Elmélkedés:
   A szegények támogatását, a nagylelkű adakozást állítja elénk az
   evangélium, amelyben Jézus példázatot mond a szegény Lázárról és egy
   gazdag emberről. A gazdagnak mindene megvolt, amit a földi élet
   nyújthat, úgy érezte, nincs szüksége semmire. Talán azt is gondolhatta,
   hogy vagyona Isten áldásának köszönhető. Úgy vélte, hogy az anyagi
   javak tökéletesen boldoggá teszik életét és biztonságot nyújtanak neki.
   A történet másik szereplője egy szegény koldus, akinek nevet is ad az
   elbeszélő, Lázárnak hívják. Neki az élet másik oldala jutott, a
   nélkülözés, a szegénység, a betegség. Bár Jézus egy példázatot mond,
   azaz egy kitalált történetet, mégis azt érezzük, mintha valóságosak
   volnának a szereplők. Egy-egy városba érkezve Jézus bizonyára elhaladt
   előkelő, gazdag emberek otthona előtt, és az utcákon látott szegény
   koldusokat. Napjainkban is megtapasztalható ugyanez, a gazdag városok
   peremkerületeiben sokan rendkívüli szegénységben élnek. Mintha két
   világról lenne szó, amelyeknek semmi köze egymáshoz. A gazdagok nem
   törődnek a szegényekkel, észre sem veszik őket, és a szegények
   legfeljebb álmodnak arról, hogy egyszer jobbra fordul sorsuk.
   Jézus azzal folytatja a történetet, hogy a túlvilágon megfordul a két
   szereplő helyzete, a szegény ugyanis a mennybe kerül, a gazdag viszont
   a kárhozatra jut. Az irgalmasság azt jelenti, hogy észreveszem a
   rászorulót és segítek rajta. Isten a mennyország boldogságával
   jutalmazza azokat, akik földi életükben irgalmas szívvel fordulnak
   mások felé.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Uram, Jézus! Földi életed során mindig tudtad, merre visznek lépteid, s
   hová vezet az út, amelyen elindultál. Szavaiddal, tanításoddal,
   igazságoddal utat találtál az emberi szívekhez, s megmutattad az
   Istenhez vezető utat. A te életutad végső soron mindig felfelé vitt,
   Atyád felé, aki örökre magához ölelt a Golgota magaslatán álló
   kereszten. Jézusom, társad szeretnék lenni utadon, amely a halálon
   keresztül az életre vezet!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180301.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.28 0 0 6744

2018. február 28. - Szerda

   Jézus Jeruzsálembe indult. Útközben magához hívta tizenkét tanítványát
   és bizalmasan közölte velük: "Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott az
   Emberfiát a főpapok és írástudók kezére adják, halálra ítélik, majd
   kiszolgáltatják a pogányoknak, megcsúfolják, megostorozzák és keresztre
   feszítik, de harmadnapra feltámad."
   Ekkor odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak)
   anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus
   megkérdezte tőle: "Mit kívánsz?" Ő azt felelte: "Intézd úgy, (Uram,)
   hogy az én két fiam országodban melletted üljön: az egyik jobbodon, a
   másik pedig bal oldaladon." Jézus így válaszolt nekik: "Nem tudjátok,
   hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet,
   amelyet nekem ki kell innom?" "Készek vagyunk!" - felelték. Jézus erre
   így folytatta: "A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd. De
   hogy ki üljön mellettem jobb és bal felől, azt nem én döntöm el. Azok
   ülnek majd ott, akiket mennyei Atyám erre kiválasztott."
   Amikor a többi tíz (apostol) ezt meghallotta, méltatlankodni kezdett a
   testvérpár viselkedése miatt. Jézus magához hívta őket, és így szólt
   hozzájuk: "Tudjátok, hogy a pogányoknál hogyan hatalmaskodnak a vezető
   emberek: akinek nagyobb a rangja, érezteti a hatalmát. Nálatok ne így
   legyen! Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki
   első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy
   neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét
   váltságul mindenkiért."
   Mt 20,17-28

 


   Elmélkedés:
   Jakab és János apostol azt kéri az Úrtól, hogy Jézus uralmának
   beköszöntekor majd ők ülhessenek mellette jobb és bal oldalon. A kérés
   a Messiás uralkodására vonatkozó korabeli elképzelésekből fakad,
   miszerint az eljövendő Messiás földi királyságot fog létrehozni. A
   jelenet azt bizonyítja, hogy még a Jézushoz legközelebb álló
   tanítványok, az apostolok is csak lassan értik meg, hogy Mesterük nem
   evilági uralomra törekszik.
   Az uralkodás vágya helyett Jézus a következőt tanácsolja: "Aki köztetek
   nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!" A Szentírásban a szolgálat
   kétféle értelemben szerepel. Egyrészt jelenti a rabszolgaságot, amikor
   valaki kényszerűségből, alávetettségből a másik embert szolgálja.
   Ugyanakkor van egy pozitív értelme is, amikor valaki Istennek szolgál,
   illetve embertársait szolgálja, mert bennük Jézust látja és tiszteli.
   Ez is magában foglalja azt, hogy Isten nagyobb az embernél, de mégsem
   jelent megalázottságot, kiszolgáltatottságot és kényszert sem. Istennek
   önként, szabadon szolgálunk, mert felismerjük azt, hogy a mi
   szolgálatunk, a mi közreműködésünk által akar segíteni az embereken.
   Jézus maga is szolga volt, megváltásunk szolgálója, aki
   engedelmeskedett a mennyei Atyának. Szolgálatát szeretetből végezte,
   áldozatát önként hozta. Szolgálata így vált értékessé, így eredményezte
   üdvösségünket. Tanuljuk meg az Úrtól a szolgáló lelkületet!
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, te jóságos vagy, mert képességet adtál nekünk, hogy téged
   megismerjünk. Te teremtetted a mennyet és a földet. Te vagy a mindenség
   Ura, az egyedül igaz Isten, akin kívül más Isten nincs. Urunk Jézus
   Krisztus által küldd el nekünk a Szentlélek országát! Segíts minden
   embert, hogy felismerjen téged: Urát és Istenét, és hogy mindig
   kitartson melletted!
   Szent Iréneusz
   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. február 28.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018

Eaglet Creative Commons License 2018.02.27 0 0 6743

 2018. február 27. - Kedd

   Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:
   "Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg
   és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne
   kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos,
   sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek
   vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit
   tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják
   imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben
   szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe.
   Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy
   rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat
   mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek
   vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok,
   a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti
   tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi
   szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát
   megalázza, azt felmagasztalják."
   Mt 23,1-12


   Elmélkedés:
   Jézus jól ismerte a farizeusokat és azt is tudta, hogy vallásosságuk
   mennyire felszínes, azaz látványos vallási cselekedeteikkel inkább az
   emberek elismerését keresik, mintsem Isten tetszését. Elismeri, hogy a
   farizeusok és az írástudók jól ismerik a mózesi törvényt, de ez az
   ismeret inkább elméleti, a gyakorlatban másként élnek. A mai
   evangéliumban Jézus azt kéri követőitől, tanítványaitól, hogy
   tetteikben ne kövessék azokat, akik a törvény hivatalos magyarázói.
   Mivel cselekedeteik nem felelnek meg annak, amit tanítanak, ezért nem
   szabad tetteiket utánozni!
   Jézusnak tehát a farizeusok képmutatásával, kétszínűségével van gondja.
   A képmutatás ellenszere a bűnbánat és az alázat. A bűnbánó ember
   elismeri Isten előtt, hogy hibázott és megvallja bűneit. Nem tartja
   önmagát tökéletesnek, hanem Istentől kéri lelki tökéletesedéséhez a
   kegyelmi segítséget. Az alázatos ember nem önmagát, hanem Krisztust
   teszi az első helyre. Aki alázatos, az nem próbálja önmagát, saját
   értékeit vagy érdemeit felnagyítani, de hibáinak, bűneinek súlyát sem
   csökkenti. Az Isten előtti alázat azt jelenti, hogy nem kérkedek
   vallási cselekedeteimmel, hanem beismerem bűnösségemet.
   Milyen indíttatásból végzem nagyböjti cselekedeteimet? Milyen szándék
   vezet? Kinek a tetszését keresem?
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Add meg, ó, Atyánk, hogy az Egyház örömmel fogadja Fiad Lelkének számos
   sugallatát, és iránta való tanulékonysággal gondoskodjon papi és
   szerzetesi hivatásokról! Erősítsd meg a püspököket, papokat,
   diakónusokat, szerzeteseket, és minden Krisztusban megkereszteltet,
   hogy hűségesen teljesítsék küldetésüket az evangélium szolgálatában!
   Kérünk téged Krisztus, a mi Urunk által. Mária, Apostolok Királynője,
   könyörögj érettünk!
   XVI. Benedek pápa
   ________________________________
   Aktuális:
   Kedves e-vangélium olvasók!
   Tanszercsomag 2018.
   2016-ban újszerű jótékonysági akciót indítottunk: leendő első osztályos
   gyermekeket ajándékoztuk meg egyedi tanszercsomaggal, így ösztönözvén
   szüleiket arra, hogy beírassák őket az iskolai hitoktatásra. 683
   felajánlónak köszönhetően 1998 gyermeknek adományoztunk ingyenesen
   tanszercsomagot országszerte 57 plébánián, illetve iskolában. 2017-ben
   is folytatódott az akció, ekkor 898 adakozónak köszönhetően 2660
   gyermeknek adományoztunk ingyenesen tanszercsomagot országszerte 74
   plébánián, illetve iskolában.
   A kezdeményezésnek a vártnál is jobb visszhangja volt a szülők és
   iskolák részéről, ezért 2018-ban is szeretnénk folytatni. Célunk most
   is ugyanaz: ha egy gyermek már 1. osztályos korában hittanra jár, akkor
   jó esély van arra, hogy legalább 8 éven keresztül a hitre neveljük őt,
   bevezessük a vallási életbe és az egyházi közösségbe, felkészítsük őt
   az elsőáldozásra és a bérmálásra, valamint rajta keresztül elérjük
   családját is.
   A Tanszercsomag 2018. akció keretében a gyermekek ingyen kapják a
   tanszereket.
   Egy tanszercsomag tartalma: 1 db A5 füzetbox és benne a következő
   tanszerek: 4 db füzet (vonalas, négyzetrácsos, sima), 1 db órarend, 8
   db füzetcímke, 1 db színesceruza és zsírkréta készlet. Valamennyi
   tanszer egyedi tervezésű és gyártású, színes, vallásos témájú képekkel
   díszített, illetve evangéliumi idézettel és imákkal feliratozott.
   Akciónkat úgy időzítjük, hogy a csomagok még az iskolai beíratás előtt
   célba érjenek, ezért az adományokat húsvétig (2018. április 1.) várjuk.
   Egy személy akár több csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem
   a felajánlóknak, hanem a kedvezményezetteknek küldjük plébániákon és
   egyházi iskolákon keresztül.
   Szeretettel kérem, segítse Ön is adományával jótékonysági akciónkat,
   hogy minél több leendő iskolás gyermeket tudjunk elindítani a
   hittantanulás útján. 1900 Ft adományból 1 gyermek kaphat 1 csomagot, ez
   az összeg a szállítást is magában foglalja. Egy személy akár több
   csomagot is felajánlhat. A tanszercsomagokat nem a felajánlóknak, hanem
   a kedvezményezetteknek küldjük.
   Köszönettel és szeretettel: István atya - Horváth István Sándor
   2018. február 27.
   További részletek a felajánlásokról és arról, hogy kik kapják a
   csomagokat, a következő oldalon találhatóak:
   http://www.evangelium365.hu/list/projektek/1005
   Köszönjük, hogy Ön is támogatja akciónkat! E célra szánt adományát a
   következő módokon küldheti el:
   1. Online adomány internetes fizetésre alkalmas bankkártyával
   http://zalalovo.plebania.hu/tamogatas
   Az Adománynál válasszuk célként: Tanszercsomag 2018
   2. Utalás
   Számlatulajdonos neve: Zalalövői Plébánia
   Számlaszám: 10402355-00026472-00000003
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018
   Utalás külföldről: IBAN (nemzetközi számlaszám): HU25 1040 2355 0002
   6472 0000 0003
   BIC (SWIFT) kód: OKHBHUHB
   3. Sárga postai csekk kérhető tőlem a zalalovo@gmail.com címen
   e-mailben.
   Kérem, írja meg nevét és postacímét irányítószámmal, valamint röviden
   jelezze, hogy a Tanszercsomag 2018. akció támogatásához kér csekket.
   4. Postai (rózsaszín) utalványon a következő címre: Zalalövői Plébánia,
   H-8999 Zalalövő, Szabadság tér 6.
   Megjegyzés: Tanszercsomag 2018


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180227.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.26 0 0 6742

2018. február 26. - Hétfő

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Legyetek irgalmasok,
   amint mennyei Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött,
   s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor
   titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.
   Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló
   mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyannal
   mérnek majd nektek is."
   Lk 6,36-38

 


   Elmélkedés:
   Legyetek irgalmasok, amint mennyei Atyátok is irgalmas - kéri Jézus
   tanítványaitól a mai evangélium szavai szerint. Ezzel a kérésével az Úr
   valóban magasra teszi a mércét, hiszen mi sokszor szűkkeblűek vagyunk,
   vonakodunk kimondani a megbocsátó szót, miközben Isten végtelen
   irgalommal közeledik felénk. Amikor tehát megbocsátunk embertársunknak,
   akkor az irgalomban gazdag mennyei Atyát utánozzuk, aki megbocsátó
   szeretettel fordul felénk. Isten végtelenül irgalmas. Nem fontolgat,
   nem méricskél, nem késlekedik a megbocsátással. Az irgalmas Isten
   keresi a bűnöst, elé siet, visszafogadja szeretetébe. A megbocsátás azt
   jelenti, hogy készek vagyunk mindent elfelejteni, amivel felebarátunk
   sebet okozott nekünk, megbántott minket.
   Miként Isten senkit nem zár ki irgalmából, úgy nekünk is mindenkinek
   meg kell bocsátanunk. Mindenkire úgy tekintsünk, mint testvérünkre, aki
   szintén Isten gyermeke. Ne tagadjuk meg a megbocsátást senkitől! Tegyük
   félre előítéleteinket és ne ítélkezzünk másokon! Legyen jóindulat a
   szívünkben mindenki iránt! Lássuk be, hogy mi magunk is bűnösök
   vagyunk, akik Isten felemelő irgalma nélkül elvesznénk bűneink
   mélyében. Gondoljunk mindig Jézusra, aki nem azért jött, hogy elítéljen
   minket, hanem, hogy megváltson.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás
   szülessen, akik élő hittel őrzik Fiad, Jézus szent emlékét, igéjének
   hirdetése, és a szentségek kiszolgáltatása által amelyekkel
   folyamatosan megújítod híveidet! Adj szent szolgákat oltárodhoz,
   legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eucharisztiának, amely szentség
   Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért! Hívj szolgákat a te
   irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által
   megbocsátásod örömét terjesszék!
   XVI. Benedek pápa


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180226.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.26 0 0 6741

2018. február 25. - Nagyböjt 2. vasárnapja

   Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és
   egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája
   olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes
   így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és
   beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: "Mester! Olyan
   jó nekünk itt lennünk! Készítsünk három sátrat: neked egyet, Mózesnek
   egyet és Illésnek egyet!" Nem is tudta, mit mond, annyira meg voltak
   ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat
   hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Mire
   körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről
   lejövet megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak,
   amíg az Emberfia fel nem támad a holtak közül. A parancsot
   megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy
   feltámad a holtak közül.
   Mk 9,2-10


   Elmélkedés:
   Ki erősít meg?
   Nagyböjt 2. vasárnapjának evangéliuma az Úr színeváltozásának hegyére
   vezet minket. Lélekben csatlakozunk Jézushoz és az általa kiválasztott
   három apostolhoz, Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz, mi is felmegyünk a
   hegyre, hogy egy kis időre bepillantást nyerhessünk abba a dicsőségbe,
   amely Jézusra vár feltámadása után, és amely örök dicsőségbe mi is
   eljuthatunk majd halálunk és feltámadásunk után.
   A színeváltozás eseményének megértéséhez tudnunk kell, hogy Jézus éppen
   elindul Jeruzsálem felé, ahol majd szenvedése és halála történik.
   Galileai működése lezárult. Eddig itt tanította az embereket és
   csodáival megmutatta Isten országának jeleit. Az emberek megérthették,
   hogy tanítása nem elmélet, nem életvezetési szabályok gyűjteménye,
   hanem rá kell lépni arra az útra, amelyet az Úr tanítása kijelöl. Az
   emberek megértik azt is, hogy csodái által Isten irgalmassága ér el az
   elesett emberhez, hogy segítsen rajta. Szavaival és tetteivel Jézus
   feltárja, hogy ő az Isten Fia, de ezt nem mindenki érti meg, ezért bár
   sokan elfogadják őt és kifejezik iránta hitüket, emellett vannak
   olyanok is, akik elutasítják. Ez utóbbiak közlésével az evangélista azt
   jelzi, hogy az emberek elutasításának lesz a következménye az, hogy
   Jézust halálra ítélik és megölik.
   Jézus tehát elindul, úton van Jeruzsálem felé, azaz nem tér le
   küldetésének útjáról. Mert küldetésétől az sem térítheti el, hogy neki
   meg kell halnia. A színeváltozás eseményekor Jézus megerősítést kap a
   mennyei Atyától, hogy jó úton halad, valóban küldetésének útján. És
   megerősítést kap, hogy ő az Atyának a Fia. A felhőből az Atya hangja
   hallatszik: "Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Az Atya tehát
   soha nem fordul el a Fiútól, mindig vele van. Honnan veszi Jézus az
   erőt, hogy végigjárja messiási útját? Honnan veszi az erőt, hogy
   vállalja a szenvedést és elviselje a fájdalmakat? Honnan veszi az erőt,
   hogy feláldozza magát a kereszten? A válasz egyszerű: a mennyei
   Atyától. Az Atya erősíti meg őt abban, hogy végigjárja küldetésének
   útját, amely üdvösségünket eredményezi.
   Életünk során vannak olyan pillanatok, amikor lelkesedünk Jézusért. Az
   apostolok és a tanítványok életében is voltak ilyen helyzetek. De
   vannak olyanok is, amikor elgyengülünk, elkeseredünk, nehéznek tartjuk
   a kereszthordozást, talán azt is érezzük, hogy elhagyott minket az
   Isten. Hitünk és hűségünk próbatételei ezek. Ki erősít meg minket
   ezekben az élethelyzetekben? Honnan várhatunk ösztönző erőt, ami
   átsegít minket a holtponton? Már rejtett lelki tartalékainkat is
   feléltük, embertársainktól sem számíthatunk segítségre. Minket is az
   Atya erősít meg: Jézus az ő szeretett Fia, őt hallgassuk, őt kövessük!
   Vegyük fel újra életünk keresztjét és induljunk Jézussal! Ne csak arra
   gondoljunk, hogy életünk végén a halál vár minket, hanem nézzünk
   tovább, higgyünk a feltámadásban, higgyünk az örök életben! Életünk
   leggyengébb pillanata az, amikor meghalunk. De könnyebb erre a
   pillanatra felkészülnie annak, aki hisz a feltámadásban, hisz abban,
   hogy halála után Isten kegyelméből új életre támadhat. Életünk nehéz
   szakaszaiban legyen számunkra megerősítő annak tudata, hogy Isten a
   mennyországba, az örök boldogságba hív minket.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus! A te színeváltozásod, dicsőséged látványa egykor
   megerősítette az apostolok hitét. Erősítsd meg a mi hitünket is! Ők
   egykor megláthatták a te dicsőséges arcodat. A nagyböjt idején a te
   szenvedő arcodat szemléljük, feltekintünk a keresztre, a te szenvedő és
   meggyötört arcodra, és észrevesszük, hogy tekintetedből most is
   szeretet és megbocsátás sugárzik. Segíts minket, hogy ne féljünk a
   szenvedésektől és az áldozattól! Ne féljünk felvenni életünk
   keresztjét! Hisszük, hogy a szenvedések vállalása hozzád kapcsol
   minket. Hisszük, hogy ha veled vagyunk a szenvedésben és a halálban,
   akkor veled együtt fogunk részesedni a feltámadásban is.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180225.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.24 0 0 6740

   2018. február 24. - Szombat, Szent Mátyás apostol

   Jézus így tanított az utolsó vacsorán: "Amint engem szeret az Atya, úgy
   szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha
   megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is
   megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket
   azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök
   ezzel teljes legyen. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást,
   amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál,
   mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha
   megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé
   szolgának, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak
   mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul
   adtam nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
   titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok:
   maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja
   nektek. Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!"
   Jn 15,9-17


   Elmélkedés:
   Szent Lukács evangélista az Apostolok Cselekedeteiben beszámol arról,
   hogy az Úr mennybemenetelét követően, de még a Szentlélek pünkösdi
   kiáradása előtt Jeruzsálemben gyűlést tart a tizenegy apostol. Céljuk
   az, hogy az áruló Júdás helyébe válasszanak valakit, s így újra teljes
   legyen a Tizenkettő csoportja (vö. ApCsel 1,15-26). Olyan személyt
   akarnak választani, aki velük együtt fog majd tanúskodni Jézus
   feltámadásáról és átveszi az apostoli szolgálatnak és hivatásnak a
   helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott. Közös imádságuk után így
   választották meg Mátyást, akit a mai napon ünneplünk. Mátyás is Jézus
   tanítványi köréhez tartozott, vele járt tanító útja során, látta
   csodáit és személyesen hallotta tanításait. Mindez feltétele a
   Krisztusról szóló tanúságtételnek. Néhány nap múlva a Szentlélek
   eltölti a tizenkét apostolt, erőt adva nekik a tanúságtételhez.
   Az ünnep evangéliumában Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott szavait
   olvassuk: "Maradjatok meg az én szeretetemben!" Júdás, aki a többiekkel
   együtt mindvégig együtt volt az Úrral, nem maradt meg az ő
   szeretetében. Szívét lefoglalta a kapzsiság, engedett a kísértésnek,
   hűtlenül elfordult Mesterétől. Az apostoli hivatásra csak az méltó, aki
   hűségesen kitart Jézus mellett. Jézus engem is arra hív, hogy tanúságot
   tegyek róla.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Atyám, te irgalmas szívvel hívsz engem, hogy találkozzak veled. Te nem
   elítélsz, hanem kiemelsz bűneimből és elindítasz egy új úton. Be kell
   ismernem, hogy sokszor ítélkezem embertársaim felett, és köveket
   ragadnék a kezembe, hogy a bűnös elnyerje méltó büntetését. A
   könyörtelen ítélkezés elnyomja szívemben a megbocsátás lelkületét. Te
   feltétel nélkül megbocsátasz mindenkinek, nekem is. Ezt a feltétel
   nélküli megbocsátást szeretném megtanulni, s gyakorolni embertársaim
   felé. Segíts, hogy szívemben őszinte bűnbánat ébredjen, és tudjak
   mindenkinek megbocsátani!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180224.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.23 0 0 6739

 2018. február 23. - Péntek

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha igaz voltotok nem
   múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a
   mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: "Ne ölj!"
   Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az
   ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének:
   "Te esztelen!", méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: "Te
   istentelen!", méltó a kárhozat tüzére. Ha tehát ajándékot akarsz az
   oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami
   panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj,
   előbb békülj ki testvéreddel. Csak azután térj vissza, hogy bemutasd
   áldozatodat! Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton
   vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a
   börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az
   utolsó garast is meg nem fizeted.
   Mt 5,20-26

 


   Elmélkedés:
   A mai evangéliumban az egyes ószövetségi törvények felidézése után
   Jézus sorra megfogalmazza elvárásait tanítványaival, követőivel
   szemben, mintegy új parancsot adva. A krisztusi új törvény nem törli el
   az ószövetségi törvényt, hiszen annak a maga idejében megvolt az
   értelme és célja, de tökéletessé akarja azt tenni abban az értelemben,
   hogy visszataláljon eredeti céljához. A törvényhez kapcsolódó farizeusi
   törvénymagyarázatok az évszázadok folyamán kissé eltérítették azt az
   isteni szándéktól. Amikor Jézus a törvények hiteles értelmezőjeként,
   magyarázójaként lép fel, akkor mindig az a szándék vezérli, hogy
   rávilágítson a helytelen értelmezésekre és megmutassa, mit is kell
   tennie az embernek, hogy vallásossága Istennek tetsző legyen.
   Azért kell az isteni törvényeket ismernünk, helyesen értelmeznünk és
   megvalósítanunk, mert ez vezet minket az örök életre, az üdvösségre.
   Nem nekünk kell kitalálnunk azt, hogy mit kell tennünk üdvösségünk
   érdekében, hanem követnünk kell Isten útmutatásait, amelyek az ő
   parancsaiban mutatkoznak meg. Ne elviselhetetlen teherként és ne
   megvalósíthatatlan feladatként tekintsünk a parancsokra, hiszen azok
   lelkünk javát szolgálják. A törvények Isten akarata szerinti megtartása
   azt jelzi, hogy komolyan vágyakozunk és törekszünk az üdvösségre.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Istenünk, Fiad, Jézus országod örömhírét hirdette, gyógyulást hozott a
   betegeknek, szabadulást mindazoknak, akiket fogva tart a bűn, a
   gyöngeség, világosságot hozott azoknak, akik elvakultan, önmagukba
   zárkózva élnek. Add, hogy életünket őhozzá tudjuk alakítani, aki a
   törvényt nem megszüntetni jött. Add, hogy életünkön változtatni
   tudjunk. Add, hogy ne öntelten éljünk, hanem figyeljünk mindig őrá, aki
   botránykő azoknak, akik nem fogadják el, de akik befogadják, azoknak az
   élet teljessége.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180223.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.22 0 0 6738

2018. február 22. - Csütörtök, Szent Péter apostol székfoglalása

   Abban az időben amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért,
   megkérdezte tanítványaitól: "Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
   Ezt válaszolták: "Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek,
   mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának."
   Ő tovább kérdezte őket: "Hát ti, kinek tartotok engem?" Simon Péter
   válaszolt: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Erre Jézus azt
   mondta neki: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér
   nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom
   neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a
   pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának
   kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit
   feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is."
   Mt 16,13-19


   Elmélkedés:
   Amikor az apostolok Jézus mennybemenetelét követően szétszéledtek
   Jeruzsálemből, Péter Antióchiába került. Ennek a városnak lett a
   püspöke mindaddig, míg Rómába nem indult. A mai ünnep az ő antióchiai
   püspöki tevékenységének állít emléket. Székfoglalásának napja a
   katolikus hagyomány szerint a Jézus Krisztus által alapított Egyház
   egységét jelképezi. Az Úr Jézus egyetlen Egyházat alapított és ennek
   vezetését a tizenkét apostol egyikére, Péterre bízta. Krisztus
   szándékának megfelelően Péter és utódai, a római pápák minden korban a
   Jó Pásztor példája szerint vezetik az Egyház közösségét, megerősítve
   hitükben a Krisztushoz tartozókat. A pápa egyik feladata a hit, a
   szentségek és a közösség egységének védelme és előmozdítása.
   Szembe kell néznünk azzal a sajnálatos ténnyel, hogy Egyházunk
   történelme folyamán a szakadások okozták mindig a legnagyobb sebet
   Krisztus Testén. Bár a különféle keresztény közösségek részéről erős
   törekvés mutatkozik a hitbeli egység megteremtésére, ennek
   megvalósulása időbe telik. A szeretet egysége viszont könnyen
   megvalósítható a keresztények részéről, bármelyik egyházi közösséghez
   tartozzanak is. Fel kell ismernünk azt, hogy az egységet Krisztus
   mindig is óhajtotta, s ennek alapja egyedül ő lehet. Krisztushoz
   tartozásunk segítsen minket a szeretet mindennapi megélésében minden
   keresztény testvérünk felé.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Mindenható Úristen, aki gondviselésed eszközéül gyarló embereket
   választasz, ily módon is kitünteted isteni hatalmadat a világ
   kormányzásában, áraszd ránk kegyelmedet, hogy ki imádva elismerem
   benned a legfőbb hatalmasságot és minden hatalom kútfejét: annak
   általad rendelt egyházi és világi képviselőit köteles engedelmességgel
   tiszteljem, s így isteni törvényednek készséggel hódolva, teljesítsem
   szent akaratodat.


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180222.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.21 0 0 6737

 2018. február 21. - Szerda

   Egyszer Jézus köré sereglett a csodaváró tömeg, de ő így szólt
   hozzájuk: "Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Csodajelet követel, de nem
   kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Ahogy Jónás jel volt a
   niniveieknek, úgy lesz az Emberfia is jel ennek a nemzedéknek. Az
   ítéleten majd ezzel a nemzedékkel együtt megjelenik Dél királynője is,
   és helyeselni fogja elítélésüket, hiszen ő a föld végéről is eljött,
   hogy hallgathassa Salamon bölcsességét; itt pedig nagyobb valaki van,
   mint Salamon. Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a
   nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás
   szavára bűnbánatot tartottak; itt pedig nagyobb valaki van, mint
   Jónás."
   Lk 11,29-32

 


   Elmélkedés:
   Az ószövetségi idők egyik jól ismert személyét, Jónás próféta alakját
   idézi fel Jézus hallgatósága számára a mai evangéliumban. Jónás azt a
   küldetést kapta Istentől, hogy hirdessen bűnbánatot a Ninive városában
   élőknek. Nagy vonakodás és kitérő után Jónás elkezdi hirdetni a bűnös
   városban, hogy térjenek meg, különben Isten büntetése utoléri őket. A
   város lakói hallgattak szavára és bűnbánatot tartottak. Jónás azonban
   nem örült annak, hogy szavai ilyen pozitív fogadtatásra találtak, hanem
   megütközött azon, haragra gerjedt amiatt, hogy Isten ennyire irgalmas
   és megbocsátó, azaz nem fordult büntetéssel a niniveiek felé.
   Jónás esete azt tanítja, hogy a bűnbánó ember jogosan érez örömet,
   felszabadultságot, amikor megtapasztalja az isteni irgalmasságot.
   Ugyanakkor annak is örüljünk, hogy Isten másoknak is megbocsát! Ha
   ugyanis tudunk őszintén örvendezni annak, hogy Isten megbocsátásának
   köszönhetően megszabadulunk bűneink súlyától, ugyanezt az isteni
   megbocsátást ne sajnáljuk másoktól. A megbocsátás az irgalomban gazdag
   Isten mindenkinek szóló ingyenes ajándéka. A kiengesztelődésben Isten a
   kezdeményező, ő hív minket bűneink megbánására. A bűntől való
   szabadulás és az Istennel való kegyelmi közösség útját Krisztus mutatja
   meg nekünk, általa jutunk el az irgalmas Atyához.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Hozzád fordulok, Atyám, mindenható Isten: őszinte szívvel és
   kicsinységem tudatában hálát adok neked, s egész lelkemmel kérlek,
   rendkívüli jóságodban fogadd jóakarattal könyörgésemet: hatalmaddal űzd
   el az ellenséget tetteimtől és cselekedeteimtől, erősíts engem a
   hitben, kormányozd értelmem, adj nekem bensőséges gondolatokat, és
   vezess el engem boldogságod birtoklására! Vezess el engem arra, hogy
   téged mindenkinél és mindennél jobban szeresselek!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180221.mp3

Eaglet Creative Commons License 2018.02.20 0 0 6736

  2018. február 20. - Kedd

   A hegyi beszédben Jézus így szólt tanítványaihoz: "Amikor imádkoztok,
   ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok! Azt hiszik ugyanis, hogy
   akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek. Ne utánozzátok őket!
   Hiszen mennyei Atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek
   őt. Ti tehát így imádkozzatok:
   Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
   szenteltessék meg a te neved;
   jöjjön el a te országod;
   legyen meg a te akaratod,
   amint a mennyben, úgy a földön is.
   Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
   és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
   vétkezőknek;
   és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
   Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek,
   mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket. De ha ti nem
   bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek
   bűneiteket."
   Mt 6,7-15


   Elmélkedés:
   Tanítványai kérésére Jézus a mennyei Atyához szóló imádságot mond,
   tanít övéinek, erről olvasunk a mai evangéliumi részletben. A Miatyánk
   imádság után pedig annak egyik kérését fejti ki részletesebben,
   mégpedig azt, amelyik a megbocsátásról szól. Mindenki olyan mértékben
   részesül Istentől a megbocsátásban, amilyen mértékben ő bocsát meg
   ellene vétő felebarátjának.
   Az Egyház küldetése minden korban az, hogy folytassa az Úr Jézus
   munkáját. Ennek részeként az igehirdetés főként a nagyböjti időszakban
   nem hallgathat a megtérés fontosságáról, hanem arra irányul, hogy az
   emberi szívekben felélessze a bűnbánatot és emlékeztesse a bűnbánókat
   Isten végtelen irgalmára, amely nagy ajándék számunkra. A bűn
   személyiségének legmélyén sebzi meg az embert, aki ettől a
   sebzettségtől egyedül Isten gyógyításának köszönhetően tud
   megszabadulni. Jószándékkal és kellő tapintattal hívjuk fel az emberek
   figyelmét arra, hogy nem a bűnök tagadása, hanem azok őszinte
   beismerése vezet ahhoz, hogy Isten elé tegyük azokat. Emlékeztetnünk
   kell arra is, hogy a keresztény ember bűnbánata csak akkor valódi, ha
   Isten iránti szeretetből és nem csupán félelemből, a bűnökért járó
   büntetéstől való félelemből fakad. A bűnbánónak komolyan kell
   törekednie arra, hogy levesse magáról a régi embert és újjászülessen
   Krisztusban.
   (c) Horváth István Sándor


   Imádság:
   Urunk, Jézus Krisztus, te kicsinnyé lettél, amikor Isten létedre emberi
   testet vettél fel és közöttünk éltél. Egész életeddel példát adtál
   nekünk a kicsik alázatos szolgálatára. Taníts minket arra, hogy
   felismerjünk téged minden emberben, a kicsinyekben is és téged
   szolgáljunk mindenkiben!


   A mai olvasmány és a zsoltár szövege itt olvasható:
   http://igenaptar.katolikus.hu/

   A mai evangélium és elmélkedés szövege itt hallgatható meg:
   http://evangelium.katolikus.hu/audio/NE20180220.mp3

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!