Keresés

Részletes keresés

jakabbarna Creative Commons License 2011.10.29 0 0 6797

"3. számú melléklet a 2003. évi LXXXIX. törvényhez

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke:

TTD = E ´ A ´ T

ahol

 

TTD:

a fizetendő éves talajterhelési díj,

E:

az egységdíj (Ft/m3),

A:

a díjfizetési alap (m3),

T:

a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva,

A területérzékenységi szorzó mértéke

1. számú táblázat

Sorszám

Tevékenység megnevezése

Település közigazgatási területére vonatkozó,
a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított
területérzékenységi szorzó
(T)

 

 

Kevésbé érzékeny területen 1,0

Érzékeny területen  1,5

Fokozottan érzékeny területen 3,0

1.


 

.

 

Előzmény: makkoslaszlo (6796)
makkoslaszlo Creative Commons License 2011.10.27 0 0 6796

Ami a 2011.10.13-i képviselő-testületi ülésen történt:

1.Védőnő beszámolójában éves tevékenységét mutatta be. Elmondható, hogy Vácdukán évente kb 20 gyermek születik és ez várható a következő években is. 82-85 óvodáskorú gyermek van településünkön. Szomorú, hogy ebből jelenleg 48-50-en járnak a helyi óvodába. Célként fogalmaztam meg az önkormányzat számára, hogy ezt az alacsony számot növelni kell, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ne vigyék el a gyermekeket Vácdukáról.

Háziorvos beszámolójában bemutatta éves tevékenységét valamint kitért arra, hogy milyen betegségek milyen százalékos arányban fordulnak elő. A megelőzés felé, az egészséges életmód felé kell elmozdulni. Egyik képviselő megjegyezte, ha a számokat nézzük minden felnőttnek betegnek kellene lennie. Az számok valóban azt mutatják, de valószínűleg a betegségek egybeesései viszik félre az adatokat.

Mindkét beszámolót a képviselő-testület elfogadta.

Védőnőtől kérés fogalmazódott meg az Egészség nap ismételt megszervezésére. A legutóbbi 2008-ban került megrendezésre, amely nagyon sikeres és hasznos volt. A rendezvény költségének biztosítását kérte az önkormányzattól.

2.Az Iskola beszámolójából többek között megtudtuk az osztálylétszámokat, a tanári karban bekövetkezett változásokat és a tanulók versenyeken elért eredményeit. Férőhelygonddal küszködik az iskola, szűkösen ugyan, de sikerül még az idén is és a következő tanévben is elhelyezni az elsősöket. A további évekre megoldást jelenthet az iskolával szembeni önkormányzati lakás(ok) átalakítása.

Az óvodavezető beszámolójából megtudtuk az elmúlt tanév programjait, az óvodások létszám adatait. Megragadtam az alkalmat, hogy az előző testületi ülésen elhangzott javaslatomat ismételten feltegyem, miszerint az önkormányzatnak, mint az óvoda fenntartójának törvényi kötelezettsége biztosítani a tisztasági csomagot és az óvodai felszereléseket. Az óvoda segítséget kérhet a szülőktől, de kötelezővé nem teheti. Javasoltam, hogy aki igényt tart rá, annak fizessék vissza a befizetett összeget, ezáltal is enyhítsük a lakosság terheit. Mind az óvodavezető, mind a polgármester határozottan elutasította a javaslatot.

3.A Gyermekjólét és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának módosítását (törvényességi változások miatt szükségessé vált) a képviselő-testület elfogadta.

4.A közterületek használatáról szóló rendelet módosítása a mozgó árusítás kapcsán vált aktuálissá. A falu útjain különböző időpontokban mozgó árusok járnak és kínálják áruikat. Erre a tevékenységre eddig díjat nem kértünk. A módosítás ezt szüntetné meg, számukra is kötelező lenne a díjfizetés. Annak mértékéről és időbeliségéről vita bontakozott ki, amely végén a testület úgy határozott, hogy akkor hoz döntést, ha információja van a környező településeken alkalmazott módszerekről.

5.Egyebek rovatban sok téma felmerült.

A rendezési terv kapcsán kérte az egyik résztvevő, hogy állítsák vissza az eredeti állapotot, mivel különböző jogszabályi előírásoknak a folyamat nem felel meg, amelyről ő csak most szerzett tudomást. Kérte a testületet a mihamarabbi döntésre.

A szemétszállítással kapcsán ismételten szóba jött a közbeszerzés. Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy a polgármester szerezzen be két adatot, amely a döntéshez szükséges. Mivel csak egyet sikerült beszereznie, így a döntés ismételten el lett napolva.

Az egyik váci gyógyszertár jelezte szándékát mozgópatika kihelyezésére. Ehhez kérte az önkormányzat segítését: áram biztosítása és az adminisztráció meggyorsítása. Utóbbi azért fontos, mert Vácduka Váchartyánhoz tartozik gyógyszertári ellátás tekintetében. Az ő hozzájárulásuk kell a mozgópatika megszervezéséhez. A testület támogatja az ügy folytatását.

Polgármester bejelentette, hogy a Vácduka honlap beindult.

Polgármester beszámolt, hogy a külterületi Kővágót 10,5 millió Ft-os áron eladta az önkormányzat.

A népszámlálással kapcsolatban döbbenetét és csalódottságát fejezte ki a polgármester, hogy Vácdukán a 477 háztartásból csak 70-n töltötték ki internet segítségével a kérdőíveket. Ő azt hitte, hogy a mi falunk lakói sokkal nagyobb arányban használják a számítógépet. Felvilágosítottuk több érvvel, hogy ebből ne vonjon le téves következtetést és higgye el nagyon sokan használnak számítógépet.

A polgári védelem állományából életkoruk miatt többen távoztak, így a pótlásukról gondoskodni kell. Javaslatot a következő ülésen lehet tenni.

Az önkormányzat ellen folyó munkaügyi per elsőfokú ítélete megszületett, írásban még nem érkezett meg.

A Szabadics Zrt. (a csatorna kivitelezője) 1 millió Ft több iparűzési adót fizetett be, így ezt vissza kell téríteni. Beleegyeztek abba, hogy egy év alatt részletekben történjen a teljesítés.

Az önkormányzat hivatalosan megkapta, hogy a DMRV Zrt. átvette a csatornahálózat működtetését, amely egyfajta készre-jelentést takar. Ez alapján az önkormányzat el tudja készíteni a talajterhelési rendeletet. Az Ügyrendi bizottságot felkérte az aljegyző, hogy készítse elő és vegyen részt a munkában. Talajterhelési díjat az fog fizetni, akinek a vízhálózata nincs rákötve a csatornára. A díj mértéke valószínűsíthetően hasonló lesz, mint a csatornadíj.

A képviselő-testület támogatta, hogy Vácduka ismételten részt vegyen a Bursa Hungarica ösztöndíj programban.

A múlt héten megszavazott táblák és zászlók megvétele és elhozatala a lakosság bevonásával megtörtént. Kihelyezésük folyamatos, általában a környék lakóinak a munkájával.

A következő pontban zárt ülés keretében segélyekről döntött a képviselő-testület.

A testületi ülés előtt a novemberben kiírandó ovi-pályázattal kapcsolatban folytak az egyeztetések a pályázatíró képviselőivel. Annyi kiderült, hogy a meglévő épület lesz felújítva egy harmadik csoportszoba bővítésével. Pontos tervek még nincsenek, a részleteket az önkormányzat vállalásairól (pl. összeg, létszám) és a fenntarthatóságról még tisztázni kell.

jakabbarna Creative Commons License 2011.10.24 0 0 6795

Pályázati kiírás gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére Legutoljára frissítve: 2011. október 18., kedd

Vácduka-Kisnémedi Községek Körjegyzősége a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2167 Vácduka, Béke tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet II.2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok II. besorolási osztály

Ellátandó feladatok:

gazdálkodás tervezés, szervezés; mérleg, beszámoló, költségvetés készítése; könyvelés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati szintű gazdálkodás tervezése, szervezése, önkormányzati szintű pénzügyi tervezés (beszámolók, költségvetés, mérleg) készítése. Az önkormányzat gazdálkodását meghatározó szabályok naprakész megfelelőségének biztosítása. Területet érintő rendeletek készítése. Pénzügyi igazgatás, könyvelés, számvitellel és gazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

§  Magyar állampolgárság,

§  Cselekvőképesség,

§  Büntetlen előélet,

 

§  Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

§  Önkormányzati hasonló területen szerzett, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§  Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  végzettséget igazoló okiratok, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr Erős Emese nyújt, a 27/566-610 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Vácduka-Kisnémedi Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (2167 Vácduka, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 174/2011 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző

vagy

§ Elektronikus úton dr. Erős Emese részére a jegyzovacduka@invitel.hu E-mail címre

vagy

§ Személyesen: dr. Erős Emese részére  2167 Vácduka, Béke tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. október 28.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. október 17.

 málnaszeder Creative Commons License 2011.10.21 0 0 6794

A kérdésedre senki nem akar válaszolni azok közül akik illetékesek. Szerintem hivd fel az óvodát, vagy a polgármesteri hivatalt.

Előzmény: Babzsu (6789)
fenyőgomba Creative Commons License 2011.10.18 0 0 6793

Én is örülök a tűkörnek, de legfőképpen az összefogásnak.

Előzmény: tamasattila (6792)
tamasattila Creative Commons License 2011.10.17 0 0 6792

Örömmel jelenthetem, hogy a domború tükör a helyére került 2011. okt.15-én!

Köszönöm a képen látható és nem látható Kikelet utcabeliek segítségét!

Egyúttal kérném, hogy minden arrafelé közlekedő használja azt és vigyázzon rá, a MI biztonságunk érdeke!

jakabbarna Creative Commons License 2011.10.17 0 0 6791

Nagyon jó a figyelemfelhívás.

Egy újabb tájákoztató jelleggel az önkormányzat terveihez.

http://index.hu/gazdasag/magyar/2011/10/17/megszuntetik_az_offshor_onkormanyzatokat/

Előzmény: Frt0221 (6790)
Frt0221 Creative Commons License 2011.10.16 0 0 6790

Hátha van akit érdekelnek csatornáról fejelemények ITT

Babzsu Creative Commons License 2011.10.14 0 0 6789

Kedves Vácdukaiak! Én nem vagyok Vácdukai, de egy kérdésem lenne, melyre Önök tudnának reagálni:

Úgy informálódtam, hogy az étkezést a Sodexo biztosítja. Milyen tapasztalatok vannak? (minőség, mennyiség, ár)

Fontos lenne tudnom, mivel nálunk is velük szeretnének szerződést kötni vagy a Juniorral, a főzőkonyhánk helyett.

Köszönöm előre is.

zui5 Creative Commons License 2011.10.14 0 0 6788

mi volt a tegnapi ülésen?

Előzmény: egeresiné (6787)
egeresiné Creative Commons License 2011.10.13 0 0 6787

 

 

  Személy szerint én azt a tervezőt kövezném meg aki közvetlenül az úttól kezdte el kimérni a telkeket!!!

Hiszen mindenki be keríti a kertjét, vagy nem?? Ha drót kerítést tettem volna, azon sem látna át senki mert azon is futna a     vadszölő,  és bokor lenne mindenhol, mert nekem ez így tetszik:))

Ki mondta hogy örülök annak amiért eddig nem volt tükör????

Annó én magam mentem és gyüjtöttem aláírást azért hogy tegyenek mert hát az én gyerekeim is voltak picik, és szánkóztak volna egy jót, csak a felfelé kanyarodó autóval össze találoztak!!!

De már az akkori polgálmester sem tett semmit, mondván drága, és a gyerekek úgyis ki fogják dobálni.

 

Előzmény: dukai0001 (6785)
Gumimaci31 Creative Commons License 2011.10.12 0 0 6786

Nem az Egeresinét kel bántani hanem aki az engedélyt megadta a keritésre.

dukai0001 Creative Commons License 2011.10.11 0 0 6785

Nem baj ha nem volt, de jó lenne ha lett volna és lenne most?

Szerintem igen, csak az a kérdésem, miért örülsz annak, hogy nem volt?

Csak nem a Te kerítésed miatt nem látni be a kereszteződést?

Honlap ma sem indult el!

Vicc ez a polgármester és úgy tünik a képviselő testület sem tesz meg mindent a falu érdekében.

Előzmény: egeresiné (6784)
egeresiné Creative Commons License 2011.10.11 0 0 6784

Kedves Attila!

 

A kikelet utca sarkán SOHA DE SOHA  NEM volt domború tükör!!!!

 

Előzmény: tamasattila (6780)
makkoslaszlo Creative Commons License 2011.10.10 0 0 6783

Tisztelt Lakosság!

 

Október 13-án, csütörtökön 18:00 órai kezdettel képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a község egészségügyi ellátásáról (védőnő, háziorvos)

2. Tájékoztató az általános iskola és az óvoda működéséről (Szabó Mária, Toldi Péter, Törtei Sándor)

3. A Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat társulási megállapodásának módosítása

4. A 6/2009.sz., a közterületek használatáról szóló rendelet módosítása

5. Egyebek

6. Szociális segélyezés (zárt ülés)

 

Tisztelettel:

Makkos László

önkormányzati képviselő

 

bernadett76 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 6782

Sikerült?

Előzmény: tamasattila (6780)
Gumimaci31 Creative Commons License 2011.10.06 0 0 6781

Köszönöm a  Attila, ezek szerint figyelmetlen vagyok,és köszönöm hogy a helyesbítés érdekében kivételt tetél,és további szép napot.

Előzmény: tamasattila (6780)
tamasattila Creative Commons License 2011.10.06 0 0 6780

Nem fórumoztam eddig, s ezután sem fogok!

Most kivételt kell tennem, a korábbi hozzászólásokat olvasva.

2 témában szeretnék update-t adni:

1. – domború tükör: Gumimaci31!  Régen, sok évvel ezelőtt igenis volt domború tükör! Meg lehet kérdezni másokat is. Annak helye a Bacsahegyi és Nyár u. találkozásának alsó „sarka” volt, ahol nem is olyan régen egy nyitott betongödör is volt. Egyik alkalommal a tükör betörését vettem észre, nem sokkal később már a tartó és annak lába is eltűnt...
Ehhez a témához kapcsolódik: igazából az érintett betonút nem használt „útsávjában” keresendő a bajok forrása. Minden arra járó láthatja/tapasztalhatja a bajok eredendő okát. Betontörmelékből útalapot csinálnak máshol... A miértekre itt nem térnék ki!
Gondoljunk csak bele: hogyan fogja belátni télen a lendülettel nekifutó autós a Kikelet u.-ból STOP tábla után kinéző autóst, hogyha utóbbi az új betonzsalus kerítés mögül akar kifordulni? És ezt lehetne tovább ragozni...
100 szónak is 1 a vége: hogyha a polgármester úrnak sikerül időben, 10. 07-ig beszereznie a domború tükört, akkor azt el fogjuk helyezni  szombaton (10.08.). Lehet csatlakozni bárkinek!

2. – Vácduka honlap: a honlap határidő után néhány órával élesítve lett! Azonban ugyanezen honlap 10.03-a délelőtt le lett állítva a polgármester kérésére. A miértre egyszerű a válasz: nem volt megelégedve a tartalommal (és itt nem design-ról beszélek!) Megteheti mert „copyright Vágó Sándor”!
A háttérben lévő tárgyalások várható eredménye alapján javasolni szeretném, hogy a vácdukai honlapot látogassa minden érdeklődő hétfő (2011.10.10.) után. Ez van!

zui5 Creative Commons License 2011.10.04 0 0 6779

Szerencsém volt, láttam a működő honlapot. Jó volt, lett volna. Valami biztos volt abban, amit a polgármester nem akart.

A két utolsó ülésről a tájékoztató jó volt. Köszönjük. Valamit legalább mi is tudunk.

mutantattila Creative Commons License 2011.10.04 0 0 6778

Gondoltam megnézem ezt a híres weblapot, de ez a nyitó oldal fogadott. Mi lehet erre a magyarázat?

erdődomb Creative Commons License 2011.10.03 0 0 6777

Nézd meg most! Micsoda csoda a honlap.

Nem tudom mit akar a polgármester, de informálni azt biztosan nem. Meg hát minek is.

Előzmény: Törölt nick (6775)
sajtmedve Creative Commons License 2011.10.01 0 0 6776

sziasztok,

ma elmentem 5 éves fiammal az üröm-vácduka labdarúgó mérkőzést megnézni. Szerencsétlenségünkre a Vácdukai kispad mögött álltunk.

A hozzászólásomhoz nincs köze, de teljesen megérdemelten 3:2-re nyert a Vácduka idegenben.

A kispad viszont kiábrándító volt. Az hogy végig káromkodták és reklamálták az egész meccset, az sajnos nem meglepő. A gonnd az, hogy a fiatal játékosokat és a saját szurkolóit is erre veszik rá, példát mutatnak.

A nagyon sportszerűtlen, folyamatosan reklamáló és alpári stilusban beüvöltöző szakvezető végig dohányozta a mérkőzést a kispad előtt, félig a pályán állva (megjegyzem a cserejátékosok is cigarettázással melegítettek a kispad mögött....).

A második félidőben a csapat nnem focizott, csak színészkedett (2:0-ra vezettek). Az ürümi egyenlítésig csak a bírókat szídták (akik lehet hogy hibáztak, de igazán rosszul nem vezették a meccset) és relamáltak. Az egyenlító gól után kezdet el ismét focizni.

Ezzel a stilussal, példamutatással az teljes szakmai stábot zavarnám el a csapat mellől, még akkor is ha az eredmény melletük szólna. Teljesen semleges szurkolóként kiábrándító volt. Szégyelhetik magunkat!

SM.

Törölt nick Creative Commons License 2011.10.01 0 0 6775

"2. Vácduka honlap ügyében visszatérően, többször vita alakult ki. A fejlesztő mivel eddig nagyon kevés adatot kapott – azzal nem lehet elindítani a honlapot - továbbra is várja a többi tartalmat a Polgármestertől, aki felelős az adatszolgáltatásért. Ezt a felelősséget ő nem akarja kiadni a kezéből. Minden képviselőnek lett vácdukai, hivatali email címe, amelyet most kézhez kaptak az érintettek. A nagy és sokszor győzködéssé váló vita végén az a megállapodás született, hogy legkésőbb szept 30-án működni fog a honlap, felelőse a polgármester. Így legyen."

 

Kíváncsiságból megnéztem a honlapot és minden a régi, ezt sem sikerült betartani ...

Előzmény: makkoslaszlo (6764)
makkoslaszlo Creative Commons License 2011.09.30 0 0 6774

A Kővágó külterületi részének eladása folyamatosan napirenden van. Jelenleg a korábbiaktól eltérő magánszemély adott 10,5 milliós ajánlatot, egy összegű kifizetéssel. A vételi ajánlatot a törvényi kötelezettségeknek eleget téve kifüggesztették a hivatal hírdetőtábláján (a helyben szokásos módon). Sajnos a honlapra még nem kerülhetett fel. 

Gumimaci31 Creative Commons License 2011.09.28 0 0 6773

 Kiegészitésként a Kikelet u és Bacsahegyi  u. sarkon tükör soha nem volt de nagyon nagy szügség lenne rá föleg télen  amikor lendületel kéne kihajtani amugy eröl a problémárol az önkormányzat tehet mert engedélyt adot a kerités épitésére, amugy ugyanot értelmetlen a kresz szerint a harmincas tábla fölöt balkéznél az elsöbség adás tábla mert csak az vonatkozik az autósra ami jobbkézfelől van , meghát a bacsahegyi felsöbrendü ut mert szilárt burkolatal rendelkezik ,meg azért is mert a kikelet felöl stop tábla van.

Előzmény: makkoslaszlo (6772)
makkoslaszlo Creative Commons License 2011.09.27 0 0 6772

Ami a képviselőtestületi ülésen történt:

1.Szemétszállítás tekintetében a kérdés ismét az volt, hogy milyen típusú közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A korábbi 2 éves időtartam helyett már csak a 2012-es évről folynak a tárgyalások. A falu érdeke az, hogy ne változzon a szemétszállítás díja. Sajnos a polgármester nem a megjelent Remondis képviselőjétől kért hivatalos költségkalkulációt, hanem maga számolta ki körülbelülre az összeghatárt. A jövő évi ártalmatlanítási díjról sem volt a Zöld Hídtól hivatalos ajánlat. A képviselőtestület többsége úgy ítélte meg, hogy ezek nélkül a fontos információk nélkül döntés nem születhet. A kért adatok beérkezése után folytatódhatnak a tárgyalások.

2.A fuvarozókat tömörítő egyik szervezettel tárgyalások kezdődtek, hogy minél több  fuvarozó vállalkozás jöjjön Vácdukára, akiknek a súlyadójával gyarapszik a település költségvetése. Többféle konstrukció hangzott el. A tárgyalások folytatódnak, a képviselőtestület és a szervezet képviselője szóban kifejezte kölcsönös együttműködését. A következő ülésen döntés születhet.

3.Szociális rendeletet módosítani kellett az időközbeni változások miatt. A törvénykezési és jogszabályi módosulásokat a rendeletben is át kell vezetni. A változtatásokat a testület megszavazta.

4.Egyebek: -Élelmiszerbank által ismét érkezett élelmiszersegély, amely a héten lesz kiosztva. A képviselőtestület által jóváhagyott lista alapján az érintetteket a hivatal munkatársai értesítik.

-Suda László korábban felajánlotta, hogy a faluban lévő buszmegállókat faépítésüre cseréli ki. Ehhez meg kellett kérni az engedélyt a Közútkezelőtől, amely megérkezett. Az időbeli ütemezést a felajánlóval egyeztetni kell.

-A Szabadság tér és a Kastély határán húzódó önkormányzati területet az ott lakó elkerítette korábbi szóbeli megállapodás alapján. A nyár közepén az önkormányzat kérte, hogy az elkerítést szüntesse meg, ami megtörtént.

-A csanát működtető TMH Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolót juttatott el a képviselőtestület felé az elmúlt tanév vonatkozásában.

-Honlap: a fejlesztőnek a hivatal több anyagot eljuttatott, amiket már felrakhat a készülő honlapra. A honlapra friss hírek úgy kerülhetnek fel (társadalmi szervek, iskola, óvoda stb), hogy a megjeleníteni kívántakat a polgármesternek juttatják el, aki „megfelelő cenzúra után” (copyright Vágó Sándor) gondoskodik a megjelenésről.

-Óvoda-pályázatot ki fognak írni, amely erre a régióra is érvényes lesz. Vácduka felvette a pályázatíró céggel a kapcsolatot és a polgármester megbeszélte velük a részleteket (a meglévő épülethez lesz egy csoport szoba bővítés és az egész óvoda felújítása). Felmerült az egyik szülőtől az igény, hogy szervezzenek egy nyílt napot a tervek bemutatására, hozzászólási lehetőséggel. A polgármester egy kis rábeszélés után csak a majdani tervek megtekintésébe egyezett bele. A képviselőtestület egyhangúan döntött arról, hogy a pályázaton indul Vácduka.

-LenoGem Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban a polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ügyvédjükkel történt megbeszélés alapján mindkét fél a kölcsönös kiegyezést szeretné elérni. A polgármester ezt csak a szerződés módosításával tudja elképzelni.

-Tájékoztattam a testületet, hogy az óvodavezető a szülőktől tisztasági csomagra, színes ceruzára kért kötelező befizetést (kb. 2500-3000Ft), amelyek biztosítása a fenntartó-önkormányzat- feladata. Jogszabályokba ütközik ez a cselekedet. Kértem és javasoltam a testületnek, hogy az önkormányzat biztosítsa ezt a pénzösszeget (kb.100e-150e Ft)az óvoda részére, és azoknak a szülőknek, akik fizettek az óvodavezető térítse vissza a befizetett összeget. A mai nehéz körülmények között ne terheljük feleslegesen a családokat. Sajnos az óvodavezető nem volt jelen-az alpolgármester asszony meghívása ellenére- így a testület azon az állásponton volt, hogy a legközelebbire kapjon ismételten meghívót, hogy tudjon válaszolni a kérdésekre.

-Az egyik szülő felvetette, hogy mennyire jogszerű az az adatkérés, amely az óvodai beiratkozáskor történik, mert szerinte több kérdés a személyiségjogot érinti. Az aljegyző felhívta a figyelmet, hogy azokra a kérdésekre nem kötelező a válaszadás.

-Az egyik szülő megköszönte a polgármesternek, hogy saját kezüleg megigazított egy közlekedési táblát, majd felhívta a figyelmet, hogy a Kikelet u és Bacsahegyi sarkon baleset-megelőzés miatt volt egy tükör, amely eltűnt. A pótlása felöl érdeklődött. A beszélgetés során kiderült, hogy a polgármesternek már tudomása volt róla (korábban már történt erről bejelentés), a kérdező feleségét a korábbi bejelentőhőz irányította. A testület tagjai egységesen kinyilvánították, hogy nemcsak ezt a tükröt kell pótolni, hanem az óvodai kanyarban eltüntét is (Csatornázás óta) valamint a Széchenyi u. és Ifjúság u sarkára egy elsőbbségadás tábla szükséges és magyar lobogókat kell beszerzeni a közintézmények számára. A polgármester szavazásra bocsátotta és a szükséges pótlásokat a testület elfogadta.

5.Zárt ülés keretében szociális kérelmekről döntött a testület.

 

mutantattila Creative Commons License 2011.09.26 0 0 6771

"Csörög bűnügyileg az egyik legfertőzöttebb terület"

Vajon miért? Talán az utóbbi időben betelepült Svéd nyugdíjasok miatt? Remélem a főtörzsőrmester úr megvédi a falunkat tőlük.

Előzmény: jakabbarna (6770)
jakabbarna Creative Commons License 2011.09.26 0 0 6770

Közbizton ság
7
A Váci Rendőrkapitányság 2011.
július 1-jével önálló körzeti megbízotti
alosztályt állított fel, ennek
keretében lett Cseke Péter
főtörzsőrmester Csörög és Vácduka
körzeti megbízottja. A szolgálat
szeptember 1-jétől teljesedik
ki, de már a nyári hónapokban is
működik. A főtörzsőrmester minden
páratlan hét szerdáján 9 és
10 óra között fogadóórát is tart
majd az önkormányzat tulajdonában
lévő Akácfa utcai ingatlanban
(a volt orvosi lakás épületében).
Vele beszélgettünk.
– Mit jelent az, hogy valaki körzeti
megbízott?
– A körzeti megbízott feladatát
leginkább az amerikai filmekből ismert
sherifféhez tudom hasonlítani.
Hatáskörébe tartoznak bűnügyi
feladatok, vagyis a hozzá tartozó
települések bűnügyi fertőzöttségének
visszaszorítása, bűnmegelőzés,
az állampolgárok biztonságérzetének
javítása, közreműködés
bűncselekmények felderítésében;
közrendvédelmi feladatok, vagyis
közterületi szolgálat, a közrend,
nyugalom fenntartása, valamint
közlekedésrendészeti feladatok;
végül igazgatásrendészeti feladatok
is, mint például szabálysértési
eljárások előkészítése.
– Mitől több ez, mintha járőrök
lennének a faluban?
– Én már 2007 óta látok el körzeti
megbízotti feladatokat Sződ és
Csörög területén, de nem ez volt a
kizárólagos munkám, járőrszolgálatot
is el kellett látnom. Az, hogy
a váci kapitányság most külön osztályt
is fölállított, abban segít, hogy
mostantól kizárólagosan csak ez a
feladatom, tehát sokkal többet tudok
itt lenni. Két falu, Vácduka és
Csörög közt kell magam megosztanom,
remélem, hogy
érzékelhető lesz a lakosság
számára is az általam
végzett munka.
– Miért, hogyan lett rendőr?
– Egyrészt mindig is
tetszett ez a munka, érdekelt
és testhez állónak
is gondoltam, főleg a közterületi
szolgálatot. Másrészt
rendőr a bátyám,
rendőr volt a feleségem
édesapja is, tőlük is csak
pozitív megerősítéseket
kaptam ezzel kapcsolatban.
Rendészeti szakközépiskolát
végeztem, 2001 óta
a váci kapitányságon szolgálok,
a Közrendvédelmi és Határrendészeti
Osztályon. Tíz év alatt az
egész környéket jól megismertem,
ez segíteni fogja körzeti megbízotti
munkámat is.
– És az, hogy csörögi eredetű és
csörögi lakos is, segíti munkáját,
vagy inkább hátrányt jelenthet?
– Valóban, édesapámék a 60-as
években költöztek a faluba, én már
ide születtem 1978-ban, s most feleségemmel
és két gyermekemmel
itt is lakunk. Úgy érzem, nagy előny
alapos személy-és helyismeretem,
hogy mindenkivel szót tudok érteni,
hogy másképp állnak hozzám az
emberek, mint egy ismeretlenhez.
Persze ez utóbbi kicsit hátrányos
is tud lenni, hiszen az ismerősök
ugyanolyan közvetlenek akarnak
lenni velem akkor is, amikor szolgálatban
vagyok, ezt a helyzetet
még meg kell tanulnom kezelni.
– Mit tart legfontosabb feladatának
körzeti megbízottként?
– Elsősorban a bűncselekmények
számának visszaszorítását, a
köznyugalom helyreállítását. Úgy
érzékelem, hogy elég nagy a közfelháborodás
a csörögi lakosság
körében, különösen a betörések
és a garázdaságok nagy száma
miatt. A váci kapitányság területén
Csörög bűnügyileg az egyik
legfertőzöttebb terület, kiemelt
figyelmet kap, jócskán van és lesz
tennivalóm.
– Meséljen néhány szóban még
magáról, családjáról, hobbijáról!
– Mint már említettem, feleségem
is rendőr, a BRFK-nál bűnügyi
technikus. Két kislányunk van, októberre
várjuk kisfiunk megszületését.
Nagyon szeretünk kirándulni,
erre sajnos az utóbbi időben
nagyon kevés lehetőségünk van.
Ugyanez a helyzet a sportokkal is,
valamikor versenyszerűen küzdősportoltam,
most már sajnos erre
sincs időm. Azért igyekszem magam
karbantartani!
– Köszönöm a beszélgetést, remélem,
munkájában sikeres lesz, amit
majd mi, csörögi lakosok is érzékelhetünk!
Heltai

fenyőgomba Creative Commons License 2011.09.26 0 0 6769

Köszönjük, hogy legalább Te tájékoztatod a falut a gyülésről és várjuk, hogy az ottani döntésekről is írj.

 

Előzmény: makkoslaszlo (6768)
makkoslaszlo Creative Commons License 2011.09.19 0 0 6768

Tisztelt Lakosság!

 

Szeptember 22-én, csütörtökön 18:00 órai kezdettel képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok:

1. A szemétszállítás aktualitásai.

2. Adópolitika

3. A szociális ellátásról szóló 7/2007 (VI.15) sz. rendelet módosítása

4. Egyebek

 

Tisztelettel:

Makkos László

önkormányzati képviselő

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!