Keresés

Részletes keresés

Alpaka2 Creative Commons License 2012.02.01 0 0 85

Dr. Kalocsai Gábor:
2012. január 27. 14:50


http://www.pertarskereso.hu/…el-vadolnak/

 

Figyelmetekbe ajánlom az ügyvédként, (ügyfelem képviseletében eljárva,) a Tigáz-dso Földgázelosztó Kft. részére, megmágnesezési ügyben írt levelemet. ( Választ azóta sem kaptam )

 

Tisztelt Cím!

 

Ügyfelem, ……………………………………sz. alatti lakos képviseletében eljárva, Az Önök …………………………………-én kelt, „Értesítés kötbérről” tárgyú levelével kapcsolatosan, az ügyfelem által …………….-án megküldött válaszlevelet az alábbiakkal egészítem ki.:

A gázmérő óra – amint azt bizonyára Önök is jól tudják – un. „hitelesített mérőeszköz”, és emiatt a gázmérő óra mérési pontossága mellett un. törvényi vélelem (presumptio juris) szól.

 

Okkal feltételezzük, hogy az ügyfelem lakásából leszerelt, és Önök által bevizsgáltatott gázóra, – annak leszerelése pillanatáig – ugyancsak hiteles mérőműszer volt, hiszen a „Földgázellátásról” szóló 2008. évi XL. törvény (A továbbiakban GET) 38. §. (1) bekezdése szerint: „Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének minősül különösen, ha …

 1. olyan fogyasztásmérő berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik…”

a „Mérésügyről” szóló, 1991. évi XLV. Törvény

6. §. (3) bekezdése szerint: “Hiteles az a mérőeszköz:

 1. amelyet a mérésügyi szerv hitelesített,
 2. amelynek külföldi hitelesítését a mérésügyi szerv első belföldi hitelesítésként elismerte.”

10. § (1) bekezdése szerint pedig “A mérőeszköz-hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak..”

13. § (3) bekezdése szerint végül: „A hitelesített mérőeszközt — az ellenkező bizonyításáig — úgy kell tekinteni, hogy annak nincs a mérési eredményt befolyásoló hibája”.

 

A törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet Melléklete szerint továbbá:

“Kötelező hitelesítésű mérőeszközök
(Térfogatáram- és tömegárammérő eszközök )

Sorszám Megnevezés A hitelesítés hatálya/év
2. Gázmérők és számító egységek

 1. 6 m3/h és ennél kisebb névleges méréshatárú 10
 2. 6 m3/h-nál nagyobb névleges méréshatárú 5

Az idézett jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően: tehát a gázmérő műszerek kötelező hitelesíttetésének éppen az a célja és értelme, hogy azok mérési pontosságát – “az ellenkező bizonyításáig” – egyáltalán ne lehessen vitatni.

Ez a szabály természetesen mindkét félre, azaz nem csak a fogyasztóra, hanem a szolgáltatóra is vonatkozik!

 

A Tv. már idézett 13. § 3. bekezdése ugyanis nem tesz különbséget fogyasztó, és szolgáltató között.

 

Jogszabály egyértelmű előírásokat tartalmaz továbbá arra vonatkozóan is, hogy hogyan lehet a hiteles mérőműszer pontatlanságát bebizonyítani, (azaz a törvény szövege szerinti “ellenkező bizonyítása” milyen kötött bizonyítási eszközökkel, illetve módszerrel lehetséges csak.)

 

A GET 101. § szerint ugyanis: „Mind a rendszerhasználó, mind a földgázelosztó jogosult a fogyasztásmérő berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kezdeményezni. A felülvizsgálatra vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg.”

 

A GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 115. § (3) bekezdése szerint továbbá:

 

„A GET 101. §-a szerinti mérésügyi felülvizsgálatot a rendszerhasználó, illetve a felhasználó a kereskedőjénél jogosult kezdeményezni. A felülvizsgálat idejére – eltérő megállapodás hiányában – a fogyasztásmérő berendezés tulajdonosa köteles a földgázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni.

 

(4) Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a felülvizsgálatot kezdeményező köteles megtéríteni.
(5) Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolt volt, az érintett felek kötelesek a GESZ szerint elszámolni.

 

A fentiek szerint tehát Önöknek, – amennyiben a gázmérő műszer pontosságát kétségbe akarják vonni, – a fogyasztókhoz hasonlóan, a költségek előzetes letétbe helyezése mellett, a Mérésügyi Hatóságtól kellett volna kérniük a gázmérő műszer mérésügyi felülvizsgálatát, vagy újrahitelesítését.

 

Ha a Mérésügyi Hivatal a műszer felülvizsgálata, vagy újrahitelesítése során megállapítja, hogy a gázmérő valóban pontatlanul mért (az Önök kárára), Önök akkor, és csak akkor hivatkozhatnának a hiteles gázmérő mérési pontatlanságára.

 

Önöknek tehát nem azt kellett volna – és pláne nem a saját szakértőjükkel – igazolniuk, hogy a kérdéses gázórát „megmágnesezte” valaki, hanem Önöknek meg kellett volna dönteniük a hitelesített mérőeszköz mérési pontosságába vetett törvényi vélelmet. (presumtió iuris)

 

Ez utóbbit viszont a jelenleg hatályos törvényi rendelkezések szerint csak úgy tehették volna meg, ha a Mérésügyi Hivataltól kérik a műszer mérési pontosságának felülvizsgálatát (a mérőműszer újrahitelesítését).

Ezzel kapcsolatosan azonban fel kell hívnom az Önök szíves figyelmét arra, hogy a Mérésügyi hatóság viszont a hitelesített gázóra esetleges pontatlanságát nem a gázórán található külsérelmi nyomok, karcolások, illetve azok lefestésének vizsgálatával, hanem azzal bizonyítja, hogy egy laboratóriumi körülmények között kimért, adott mennyiségű gázt bocsát a mérőműszeren keresztül, és a műszer által megmért mennyiségi adatot összehasonlítja a valós értékkel.

 

Ilyen vizsgálatra azonban jelenleg nem került sor.

 

Tekintettel tehát arra, hogy
• a gázmérő mérési pontatlanságát a Mérésügyi Hivatal, (hivatalos eljárása keretében) nem állapította meg, továbbá arra, hogy


• a gázmérő mérési pontosságának tiltott befolyásolását az ingatlan használói nem ismerik el, – és azt szerintük az Önök által kirendelt, (és Önök által díjazott) szakértő megállapításai sem bizonyítják be, végezetül arra, hogy


• az Önök gázmérő órájának a plombái a gázóra szétszereléséig sértetlenek voltak,

emiatt

ügyfelem továbbra sem tudja elfogadni Önöknek, a gázóra megmágnesezésével kapcsolatos állításait.

 

Felhívom szíves figyelmüket továbbá arra, hogy ha a gázóra mérési pontosságát a fogyasztók valóban ilyen könnyen és egyszerűen meg tudnák változtatni – illegális beavatkozással – az önök hátrányára, emiatt önöket az alábbi károk érnék.:

 

1.) A méretlenül elfogyasztott gáz ellenértéke


2.) Az a szándékos rongálással okozott kár, amely a mérőműszert érte.

 

ad 1.)
A korábban már idézett kormányrendelet pontos előírásokat tartalmaz arra vonatkozóan is, hogyan kell elszámolni az elfogyasztott gáz mennyiségét abban az esetben, ha a mérőműszer pontatlansága a fentiekben körülírt módon bebizonyosodik. Eszerint:

36. §. (3) A hibás mérés időtartamának megállapítását követően a gázmérő mérésügyi hatóság által megállapított hibaszázalékával helyesbíteni kell a hibás mérés időszakára kibocsátott elszámolást (elszámolásokat).

 

(4) Ha a mérésügyi hatóság a gázmérő hibaszázalékát megállapítani nem tudja, vagy a gázmérő nem mért, a hibás mérést megelőző utolsó helyes vagy a felek által közösen helyesnek elfogadott elszámolási időszak adatait és a hibás mérést követő elszámolási időszak adatait átlagolva kell megállapítani a hibás méréssel érintett időszakban felhasznált földgáz mennyiségét.)

 

Amennyiben tehát egy hiteles gázmérő által megmért, elfogyasztott gáz mennyiségét utólag kétségbe akarják vonni, úgy célszerű lett volna, ha előzetesen tanulmányozzák a gázóra leszerelését közvetlenül megelőző időszak fogyasztási adatait, és ezeket az adatokat összevetik a korábbi, és az azt megelőző év azonos időszakának fogyasztási adataival.


Ha a jelzett adatok valóban lényeges eltérést mutatnak, Önöknek akkor, és csak akkor lett volna érdemes a Mérésügyi Hatóságtól a gázmérő műszer újrahitelesítését kérniük.

ad 2.)


A szándékos rongálással okozott kárral kapcsolatosan pedig tájékoztatom Önöket arról, hogy a Ptk. a kötbért, un. „kár átalány”-ként határozza meg.

Főszabály szerint ugyanis mindig a kárt szenvedett szerződő félnek kell bizonyítania, azt, hogy

 1. őt kár érte,
 2. az őt ért kár összegét,
 3. az összefüggést az őt ért kár, és a szerződő partner magatartása között, és végezetül
 4. a szerződő partner magatartásának szerződésszegő voltát.

A szerződő felek azonban már a szerződéskötéskor megegyezhetnek abban, hogy a másik fél szerződésszegő magatartása esetén a károsult felet minden további bizonyítási kötelezettség nélkül egy bizonyos összegű „kár átalány” illeti meg. Ezt a kár átalányt nevezik kötbérnek, amely a szerződésszegés fajtájától függően lehet:


• késedelmi kötbér,
• hibás teljesítési kötbér, vagy
• meghiúsulási kötbér.

 

A kötbér a Ptk. szerint igazodik annak a kárnak a mértékéhez, amely a szerződő partnert, a másik fél szerződésszegése következtében érheti. A kárt szenvedő fél ugyanis – a törvény rendelkezése szerint – a ténylegesen keletkezett kárának azt a részét is érvényesítheti, amely meghaladja az előre kikötött kötbér összegét, feltéve, ha be tudja bizonyítani azt, hogy annál valóban nagyobb mértékű kárt szenvedett. A bíróság ugyanakkor a túlzott mértékű kötbért mérsékelheti.

 

A fentiekből következően tehát, – ha Önök esetleg be is tudnák bizonyítani azt, hogy ügyfelem szerződésszegő magatartást tanúsított, és ezzel önöknek kárt okozott, – a keletkezett kár összegét akkor is Önöknek kellene bizonyítania.

 

( A keletkezett kár összege azonban, beleértve:
• az állítólag megmágnesezett, és ezáltal használhatatlanná vált alkatrész cseréjének, valamint
• az alkatrész csere munkadíjának, és
• a mérőműszer újrahitelesítésének a költségeit is,
valószínűleg együttesen sem haladják meg az ezres nagyságrendet az ügyfelemtől követelt félmilliós kötbér így nyilván irreális.)

 

A gázszolgáltatásból való kizárással történő fenyegetőzésükkel kapcsolatosan végezetül felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a ”Földgázellátásról” szóló 2008. évi XL. törvény (GET) 28/A. § (1) bekezdése a gázszolgáltató részére egyfajta „szolgáltatási kötelezettséget” állapít meg, amikor kimondja „A földgázkereskedő a földgáz-kereskedelmi szerződés alapján köteles a felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget beszerezni, annak a felhasználási helyre való eljuttatásához szükséges kapacitásokat lekötni, és a szerződésben meghatározott mennyiséget a felhasználók részére értékesíteni.

 

A fenti jogszabály a szolgáltatási kötelezettsége teljesítése alól a szolgáltatót csak a 29 §. 3.) bekezdésében szabályozott, 60 napot meghaladó fizetési késedelem estén menti fel, de a nem közületi fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolására akkor is csak a jogszabályban jelzett feltételek együttes fennállása esetén, és az ugyancsak a jogszabályban meghatározott eljárási rend betartásával van mód.

Tekintettel azonban arra, hogy

 • jelenleg ügyfelemnek semmiféle gázdíj tartozása nincs Önök felé,
 • az egyéb jogcímen (kötbér) kiszámlázott összegnek pedig ügyfelem sem a jogalapját, sem pedig az összegszerűségét nem ismeri el, miután
 • az Önök által kiszámlázott összeg megfizetésére sem jogszabály, sem szerződés, sem pedig jogerős bírói ítélet nem kötelezte,

emiatt:


az ügyfelem földgázellátásból történő kikapcsolására jelenleg nincs jogszabályi lehetőség.

 

Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben Önök – a fentiekben ismertetett jogszabályi rendelkezések ellenére mégis megszűntetnék ügyfelemnél a földgázszolgáltatást, úgy ügyfelem kénytelen lesz az Önök törvényben rögzített szolgáltatási kötelezettségének bíróság úton érvényt szerezni.

 

Ez utóbbi esetben azonban Önöknek kell viselniük a pereskedés költségein kívül a kikapcsolás, és a visszakapcsolás költségeit, és meg kell téríteniük az ügyfelem részére azokat az esetleges károkat is, amelyeket – jogellenes magatartásukkal – Önök okoztak neki.

 

 

Összegezve tehát :

 

1.) A bíróság előtt nem a fogyasztónak kell cáfolnia, hanem Önöknek kell bizonyítaniuk azt az állításukat, hogy a fogyasztó ingatlanán felszerelt hiteles gázmérő műszer – a plombák sértetlensége ellenére – pontatlanul mért.

 

2.) A hitelesített mérőműszer mérési pontossága mellett törvényi vélelem szól, ezért annak pontatlanságát Önök is csak a Mérésügyi Hivatal vizsgálatáról (újrahitelesítéséről) készült jegyzőkönyvvel tudták volna igazolni. Ilyen vizsgálat azonban nem történt.

 

3.) A Mérésügyi Hivatal, hivatalos eljárása során nem a mérőműszer állítólagos külsérelmi nyomait eltüntető festéknyomokat, és az egyes alkatrészek esetleges meghibásodását vizsgálja, hanem egy ismert mennyiségű gáznak a mérőműszeren való keresztülbocsátása után, a valóságos mennyiség és a mérési eredmény összehasonlításával von le következtetéseket a hiteles mérőeszköz mérési pontosságára vonatkozóan.

 

4.) Egy olyan mérőműszer korábbi mérési pontosságát utólagosan már semmiféle szakértői vizsgálat nem tudja megállapítani, amelyet Önök leszereltek, plombáját eltávolították, és apró darabokra szétszedtek. (Azóta ugyanis számtalan alkalom kínálkozhatott arra, hogy az ügyfelem gázórájából kiszerelt alkatrészeket manipulálják, vagy kicseréljék.)

 

5.) Ha még igazolni is tudták volna a mérőműszer pontatlan mérését, jogszabály írja elő, hogy ilyen esetben Önöknek hogyan kell kiszámítaniuk a mérőeszköz meghibásodását megelőző gázfogyasztási adatokból a mérőeszköz meghibásodása után számlázandó gáz mennyiségét. Tévednek, ha azt gondolják, hogy Önök dönthetik el, a jogszabályi előírások közül melyiket alkalmazzák, és melyiket nem.

 

 

6.) A kötbér, – amint arról már ugyancsak volt szó, – olyan kár átalány, amely a szerződő feleknek, a másik fél szerződésszegése miatt bekövetkező kárát (jelenleg csak a mérőműszer javítási költségeit, mert a méretlenül elfogyasztott gáz ellenértéke Önöknek az előző pontban foglaltak szerint megtérül) hivatott kompenzálni. Konkrét összegű, vagy mértékű kötbért – az Önök állításával ellentétben – jogszabály soha nem állapít meg, az csak szerződésben köthető ki. A kötbért annak érdekében szokták kikötni, hogy ne kelljen a károsult félnek bizonyítania a kár bekövetkezését, és a keletkezett kára nagyságát.) A kötbér így „reparatív” jellegű, (a károsultat olyan helyzetbe törekszik hozni, mintha a kár egyáltalán be sem következett volna) azaz a valóságosan bekövetkezett kár mértékéhez igazodik. A kötbérnek tehát, semmiféle szankció tartalma nincs, és (az alábbiakban részletezett okok miatt) nem is lehet.

 

 

7.) A gázszolgáltató ugyanis nem büntető bíróság, és nem is szabálysértési hatóság, hanem a polgári jog rendes szereplője, és így mellérendeltségi viszonyban van a vele szerződő más polgári jogi jogalanyokkal, (természetes és jogi személyekkel). A gázszolgáltatónak ezért nyilván alkotmányos felhatalmazása sem lehet arra, hogy önkényesen „szankcionáljon”, azaz büntetést szabjon ki a vele szerződő partnereire. (A büntetés kiszabása ugyanis az államhatalmi szervek monopóliuma, amit jogállami keretek között egy sor garanciális jellegű szabály – lásd alkotmányos, és büntető eljárásjogi alapelvek – szorít korlátok közé. Ezen, – az Önök eljárása során mellőzött – garanciális jellegű büntető eljárásjogi alapelvek következetes érvényre juttatása a jogállamiság egyik alapköve.

 

 

Felhívom szíves figyelmüket végezetül arra, hogy a jelen ügyben a felek jogviszonyát az alkotmány, a törvények, és az azok végrehajtására kiadott kormányrendeletek, egyszóval jogszabályok rendezik, melyeket a Jogalkotásról szóló törvény szerint sem alacsonyabb szintű jogszabály, sem az Önök belső szabályzatai nem írhatnak felül.

Kérem tájékoztatásom bölcs tudomásulvételét.

 

Sz.kutató:
2012. január 27. 20:07
Dr. Kalocsai Gábor!

Nem csak jogi, de szakmai szempontból is korrekt.

Alpaka2 Creative Commons License 2012.02.01 0 0 84

Tisztelt Dr. Kalocsai Gábor!

 

Köszönjük szépen!

 

Sajnos azon túl, hogy a szolgáltató tudatosan nem tartja be Magyarország anyagi és eljárásjogi szabályait, valamint a jogállamiság alapelveit mára olyannyira elszemtelenedett, hogy azon, különben jogkövető és köztiszteletben álló fogyasztóit, akik ragaszkodnak ezen jogokhoz a szolgáltató gázszerelői, presszióként rendőrrel fenyegetik meg és róluk fényképfelvételt készítenek, azt tárolják és kezelik úgy, hogy erre -álláspontom szerint- jogszabályi felhatalmazásuk nincs, sőt az szöges ellentétben áll az adatvédelmi törvény előírásaival.

Ezzel kapcsolatos az alábbi panasz MINTA is.

 

Magyar Energia Hivatal Elnöke részére
Budapest
II. János Pál pápa tér 7.
1081

 

Tágy: Panasz, egyben közérdekű bejelentés
Melléklet: 1 db. 3 oldalas jkv.
és 1 db. 3 oldalas munkalap

 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

 

Hivatkozva az Alaptörvény XXV. cikkében foglaltakra, amely jogszabályi hely szerint „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy egyedül vagy másokkal együtt, írásban kérelemmel, panasszal vagy javaslattal forduljon bármely közhatalmat gyakorló szervhez”, illetve a 2004. évi XXIX. törvénynek a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentéssel kapcsolatos eljárásról rendelkező 141.§. , 142.§. és a 143.§-ban foglaltakra az alábbi panaszt és egyben közérdekű bejelentést kívánom előterjeszteni.

 

I.

 

A TIGÁZ pár hónapja elrendelte a gázórám „teszterrel” történő ellenőrzését.

Ennek során a gázóra alját a betonjárdán megkarcolták, amely tényt írásban jeleztem a szolgáltatónak. Válaszlevelük szerint a gázszerelők a gázórát sérülésmentes állapotban helyezték vissza, különben is mivel a jegyzőkönyvet aláírtam így reklamációnak helye nincs .

 

Ezt követően, írásban a Magyar Energia Hivatalhoz fordultam, mivel sajtóhírek és internetes bejegyzések szerint a szolgáltató az utóbbi időben „taktikát váltott” és egy kis karcolás miatt is tömeges méretekben szab ki 540.000 Ft.- összegű kötbért a fogyasztóira mágnesezésre és/vagy rongálásra hivatkozva

Vélhetően a MEH eljárással összefüggésben, a múlt héten, ……….-én ……..ön ismételt ellenőrzésnek vetettek alá, a mérőt lecserélték és a rendelkezésemre bocsátott jegyzőkönyv szerint megállapították, hogy az a korábbi ellenőrzés során karcolódott meg.

 

Ezzel kapcsolatban a ………… számú jegyzőkönyv ténymegállapítása következőképpen szól: „Korábban mérőhely ellenőrzés során a gázmérő tesztelése közben a gázmérő alja karcos lett”

 

Mindebből az következik, hogy A szolgáltató képviseletében eljáró ……… Panasziroda Vezető Asszony valótlanul állította a ………….-én kelt ………… iktató számú levelében, hogy a szerelőik az óra ellenőrzése után azt „eredeti állapotban (sérülésmentesen)” helyezték vissza.

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket.) 6.§. értelmében

 

(1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.

 

(2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

 

(3) A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti.

 

Álláspontom szerint azzal, hogy ………… –megjegyzem nem először-, mintegy a mundér becsületét védő módon valótlanul állította azt, hogy szerelőik a mérőórát a teszterrel történő ellenőrzés során nem karcolták meg –álláspontom szerint- tisztességtelenül járt el a fogyasztójával szemben és amennyiben ugyanezen nyilatkozatot a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Magyar Energia Hivatal részére is megtette, úgy az kimeríti a hatóság megtévesztése fogalmát, amivel a szolgáltató nyilvánvaló és súlyos jogszabálysértést követett el.

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató ezen magatartást nem először és sajnos tudatosan folytatja, így kérem az ettől való eltiltását, valamint a kiszolgáltatott fogyasztók védelme, illetve a szolgáltató jogkövető magatartásra bírása érdekében a szolgáltató éves árbevételéhez igazodó szankcionálását.

 

Látható, hogy a szolgáltató a fogyasztói panaszok vizsgálata során a tisztességes eljáráshoz való alapjogot semmibe véve, rosszhiszeműen, gazdasági erőfölényével visszaélve, a fogyasztói érdekeket súlyosan sértő módon jár el, sorozatosan mind a fogyasztók, mind a szabályozó hatóságok felé valótlan nyilatkozatokat tesz .

 

 

II.

Tekintettel ………… válaszlevelére és a szolgáltató gyakorlatára, amely szerint ha a fogyasztó a jegyzőkönyvet aláírja, úgy megfosztják a különben az Alaptörvényben is biztosított panasztételhez való jog gyakorlásától, továbbá mivel dr. Kisbán Judit vonatkozó cikke értelmében a Magyar Energia Hivatal is azt az álláspontot képviseli, hogyha az ügyfél aláírja a szolgáltató, mint ellenérdekű és a fogyasztóival tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytató fél által felvett jegyzőkönyvet, úgy a szabálytalan vételezést és/vagy mágnesezést és/vagy rongálást elismeri, ezt elkerülendő az egyebekben és később részletezett módon, több ponton hiányos jegyzőkönyvet nem írtam alá.

 

Erről a MEH képviselője, dr. Kisbán Judit így ír a cikkében :

 

 „Érthető tehát, hogy ha a szolgáltató feltételezése alaptalan, akkor a fogyasztót ez a gyanúsítás sokkolja. Főként akkor, ha anyagi lehetôségei jóval alatta maradnak a fizetési kötelezettségnek, és egyébként egy becsületes állampolgárról van szó.

 

 Sok fogyasztó előtt nem ismeretes, hogy az aláírással beismeri a szabálytalan vételezés tényét, noha ennek végleges „bizonyítékát” rendszerint csak a mérő bontásával történő vizsgálat eredménye nyújtja.

 

 Kedvezőtlen tendenciának minősül a jogos panaszok évről évre történő növekedése és feltétlenül az adott szolgáltatás minőségét, a szolgáltató megítélését rontja.

 

 A szabálytalan vételezés ill. szerződésszegés tényének feltárását a szolgáltatók megbízottai végzik, akik legtöbb esetben anyagilag is érdekeltek. A szolgáltatók megbízottainak viselkedése a legtöbb esetben kifogásolható – nemcsak azért, mert a fogyasztó kiszolgáltatottságát kihasználják, hanem azért is, mert sok esetben tudatlanok, vagy félrevezetik a szintén tudatlan fogyasztót.”

 

 A helyszínen készített jegyzőkönyvet a következményekre való figyelmeztetést mellőzve íratják alá.

 

Azt, hogy a fogyasztónak joga van arra, hogy a számára el nem fogadható tartalmú jegyzőkönyvet ne írja alá a szolgáltató ………….. nevű szóvivője is elismerte a Víz-,Gáz-,Fűtéstechnika Épületgépészeti szaklap 2011. 12. számában található "Megszaporodtak a gázlopásos perek" című újságcikkben.

 

 

Erre a gázszerelő rendőrrel fenyegetett meg. Miután ettől nem zárkóztam el felhívta a csoportvezetőjét, aki arra utasította, hogy akkor fényképezzen le amihez nem járultam hozzá.

 

Elfogadhatatlannak tartom, hogy a különben jogkövető és köztiszteletben álló fogyasztóit a szolgáltató rendőr hívásával fenyegeti meg csak azért, mert az a több ponton hiányos és valótlan, de aláírása esetén később joghatás kiváltására alkalmas blankettajegyzőkönyvet nem írja alá különös tekintettel az előzményekre, azaz ha a fogyasztó a jegyzőkönyvet aláírja, úgy a szolgáltató a panasz kivizsgálásától –megjegyzem jog és Alaptörvény ellenesen- elzárkózik .

 

Aggályosnak és az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel ellentétesnek tartom, azt az eljárást, amelynek során a gázszerelő közvetlen felettese a gázszerelő szakmunkásnak a fogyasztó lefényképezésére ad utasítást. Álláspontom szerint a szolgáltatónak nincs jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a fogyasztóiról fényképfelvételt készítsen és azt az informatikai rendszerében tárolja, kezelje.

 

Álláspontom szerint a szolgáltató ezen gyakorlata súlyosan jogsértő, az az elleni határozott fellépés társadalmi érdek.

 

Mindezek figyelembevételével kérem vizsgálni, hogy

 

 a szolgáltató fentiek szerinti visszaéléseit csak esetemben, mint elszigetelt egyedi esetben, vagy tömegesen gyakorolja?

 

 A rendőrséggel történő fenyegetés, mint presszió arra, hogy a hiányos, elfogadhatatlan feltételeket tartalmazó jegyzőkönyvet aláírjam csak az eljáró (idősebb) gázszerelő túlkapása, vagy általános gyakorlat?

 

 A fogyasztók lefényképezésére való, távbeszélő útján történő csoportvezetői utasítás bevett gyakorlat, vagy ez is csak a fogyasztó megfélemlítését célozta?

 

 Ezen eljárás megfelel-e az adatvédelmi törvény előírásainak?

 

 A szolgáltatót felhatalmazza-e jogszabály hogy a fogyasztói képmását rögzítse, tárolja, kezelje? Amennyiben nem, úgy kérem, hogy a szolgáltató túlkapásai ellen határozottan fellépni, attól eltiltani, a jogsértésről az adatvédelmi biztos jogutódját értesíteni szíveskedjenek.

 

 

III.

Ezen túlmenően –figyelemmel arra, hogy jelentős közigazgatási hatósági ellenőri tapasztalattal rendelkezem, sőt azt oktatom- egyéni panaszom, észrevételeim és mivel a szolgáltató a többi fogyasztójával szemben is ugyanezen gyakorlatot folytatja közérdekű bejelentésem az eljárással kapcsolatban a következőek:

 

A szolgáltató ………………..-én ……….án, délelőtt, távbeszélőn ismét a munkahelyemen keresett meg azzal, hogy az ingatlan előtt állnak és szeretnék a mérőórát lecserélni.

Panaszom, hogy a cseréről ismét nem értesítettek írásban, előre, időben, illetve nem tájékoztattak a csere okáról, jogszabályi hátteréről, továbbá az esetleges jogkövetkezményekről.

 

Szintén nem történt meg a jogaimra történő kioktatás.

 

A kellő felkészülési idő biztosításának az elmulasztása miatt megfosztottak attól a jogomtól, hogy –tekintettel az előzményekre- a cserére jogi képviselőt hívhassak. (A Ket. 46. § (3) értelmében –közigazgatási hatósági ellenőrzés esetén, főszabály szerint- erre 8 napot kellett volna biztosítani.)

 

Sajnos a szolgáltató quasi hatósági jogkörben lép fel, az általa kirótt kötbér összege többszörösen meghaladja egy közigazgatási szerv (pl. NFH) által általában kirótt bírság összegét, ugyanakkor eljárásában nem érvényesülnek a közigazgatási eljárásba beépített, ügyfeleket védő garanciák, ami rendkívül aggályos.

 

Figyelemmel a PTK-ban rögzített együttműködési kötelezettségemre –mivel az a szolgáltatónak rendkívül sürgős volt- azt tudtam felajánlani, hogy másnapra szabadságot veszek ki és akkor elvégezhetik a szükséges cserét.

 

Panaszom, hogy a gázszerelők –bár az kötelességük lett volna- igazolvánnyal és megbízólevéllel nem igazolták magukat. Tekintettel arra, hogy a szolgáltató gázszerelői nem rendőrök, így –szemben a szolgálati törvényben rögzítettekkel- a munkaruhájuk és az Eni jelzésű gépkocsijuk automatikusan és minden kétséget kizáró módon kilétüket nem azonosítja, így –álláspontom szerint- eljárásjogi jogszabálysértést követtek el. Megjegyzem, hogy nem először, hiszen az előző, …………….-es MEH határozat ugyanezen jogszabálysértést megállapította, azonban a szolgáltatót nem szankcionálta. Sajnos úgy tűnik, hogy a szolgáltató munkatársainál –bár előírás- mégsem gyakorlat, hogy az eljárási cselekmények megkezdése előtt szabályosan igazolják magukat.

 

 

IV.

Személyes meggyőződésem, hogy a szolgáltató tömeges visszaélései túlkapásai,- amelyek miatt már polgármesterek tiltakoztak (Újfehértó és Kótaj polgármestere ), fogyasztók demonstráltak , fogyasztóvédelmi egyesületek szólaltak fel és amelyekről szinte hetente készül TV riport, vagy jelenik meg újságcikk- azért történhetnek meg, mert a két tárgyban megosztott hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv –nevezetesen a Magyar Energia Hivatal és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság- nem hajlandó határozottan és érdemben fellépni, engedik, hogy a szolgáltató a fogyasztóinak 40%-át alaptalanul rágalmazza és hurcolja meg .

 

Engedik, hogy a szolgáltató visszaéljen az erőfölényével és válogatás nélkül sértse meg a fogyasztói jó hírnévhez való jogát.

 

Engedik, hogy a szolgáltató az ebben anyagilag érdekelt gázszerelőinek a gyanúsítását követően olyan szakértővel vizsgáltathassa meg a mérőórát, akit szintén a szolgáltató fizet, azaz a függetlensége nyilvánvalóan kétséges.

 

Engedik, hogy az ebben anyagilag érdekelt felek (….. nevű szolgáltató és az általa fizetett szakértő) közreműködését követően, adekvát és a bíróság próbáját is kiálló bizonyítékok hiányában, csupán feltételezésekre alapozva is kiszabják a fogyasztók tömegeinek irreálisan magas, több, mint félmillió Forintos kötbért.

 

Elfogadhatatlan, hogy a szolgáltató eljárása során nem érvényesülnek a jogállamiság alapvető normái és jogelvei, különösen a bizonyítási kötelezettség, a jó hírnévhez való jog, a pártatlanság, az elfogulatlanság, a tisztességes eljáráshoz való jog ....)

Elfogadhatatlan hogy a szolgáltató a „taktika váltás” következtében fogyasztói tömegeit kényszeríti bele egy költséges és hosszadalmas eljárásba, amelynek végén cinikusan mindössze csak annyit írnak: "Elnézést, ha kellemetlenséget okoztunk Önnek."

Egy deklaráltan független, demokratikus jogállamban az ilyen tömeges eljárás megengedhetetlen.

 

 

V.

Panaszom továbbá, hogy nem került bemutatásra a munkalap sem, így a fogyasztót megfosztották attól a jogától, hogy megismerhesse a csere okát, valamint azt, hogy a gázszerelőknek pontosan mire, milyen ellenőrzésekre van felhatalmazásuk.

 

 

VI.

A fiatalabb gázszerelő nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy panasszal éltem a Magyar Energia Hivatalnál és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, mivel –állítása szerint- Ők csak akkor szabják ki az 540.000 Ft-os kötbért, ha a karcolás az óra oldalán van.

 

Panaszom, hogy a fogyasztók számára nem teszik lehetővé azt, hogy megismerhessék azokat a szempontokat, amelynek alapján a szolgáltató eljárást indít, ebből következően úgy vélem nem kérhető rajtam számon az, miszerint nem tudtam, hogy a gázóra alján lévő, különben az előző ellenőrzéskor az eljáró gázszerelők által megkarcolt mérőóra nem alapozza meg a szakértői vizsgálatot. Megjegyzem, mivel mindez sehol nincs az ügyfél számára elérhető módon rögzítve, így nem zárható ki az, hogy ugyanezen gázszerelő egy későbbi ellenőrzés során ugyanezen tényállás esetén nem homlokegyenest más véleményt fog képviselni, mindez pedig jogbizonytalanságot eredményez, ami ellentétes a jogállamisággal.

 

A szolgáltató az utóbbi időben –utalva a megjelent és a szolgáltató jogsértéseivel foglalkozó újságcikkekre, TV riportokra, polgármesteri tiltakozásokra, fogyasztóvédelmi szervek felszólalásaira, internetes bejegyzésekre és nem utolsó sorban a szolgáltató ellen demonstráló fogyasztók tömegére- elvesztette a fogyasztói bizalmát.

 

Tekintettel arra, hogy a szolgáltató egyre több panaszost hurcol meg, majd sújt több, mint félmillió Forintos kötbérrel akár egyetlen karcolás miatt, sokszor úgy, hogy ezen karcolásokat maguk a gázszerelők ejtik a gázórán úgy gondolom, hogy a tőlem elvárható módon jártam el akkor, amikor haladéktalanul jeleztem a szolgáltató által végzett, teszterrel történő ellenőrzés során, a szolgáltató szakemberei által keltett karcolást, így azt az eljáró gázszerelő által a terhemre róni tisztességtelennek tartom.

 

Elvárnám, hogy azok a gázszerelők, akik tisztában vannak a szolgáltató gyakorlatával a legnagyobb körültekintéssel, karcolásmentesen végezzék el a rájuk bízott ellenőrzést.

Elfogadhatatlan, hogy a szolgáltató egy későbbi időpontban azon karcolások miatt hurcolja meg a fogyasztóit, amely karcolást a felületes és trehány munkája miatt a saját dolgozója okozott. Amennyiben ezen gyakorlat gondatlanság következménye úgy az azért elfogadhatatlan, mivel az a fogyasztónak legkevesebb 540.000 Forintjába fog kerülni, ha viszont szándékos, úgy az megengedhetetlen, felveti a büntetőjogi felelősség kérdését, ezért kérem, hogy a szolgáltató ezirányú gyakorlatát vizsgálni a szükséges érdemi intézkedést megtenni, a kiszolgáltatott fogyasztók érdekeit sokkal határozottabban védeni szíveskedjenek.

 

 

VII.

Panaszom, hogy a szakmunkás gázszerelők által felvett, részemre átadott jegyzőkönyvek több ponton hiányosak, a blanketta szövegrészben pedig valótlan információk kerültek rögzítésre.

 

A ……….. sz. „Jegyzőkönyv ténymegállapításról” rész ……………….. pontja üresen maradt, nem lett lehúzva, így –tekintettel a szolgáltatónak a velem szembeni, közel ……….. éve tartó aggályos és rosszhiszemű eljárásra- nem zárható ki, hogy a jkv. szolgáltatónál maradt példányának az üres rovatait a szolgáltató képviselői, mint ellenérdekű felek a helyszínről történő távozás után, utólag kitöltik, ezért kérem, hogy az eredeti példányt a szolgáltatótól bekérni és azt a részemre átadott, és jelen panaszhoz csatolt példánnyal összevetni szíveskedjenek. Amennyiben a szolgáltatói példány a részemre történő másolat átadását követően, utólag kiegészítésre, megváltoztatásra került, úgy a nyomozóhatóságnál az okirat hamisítás miatt büntetőfeljelentést tenni szíveskedjenek. Megjegyzem, hogy a dobozolás során, a helyszínen, a zárószalagot egyik gázszerelő sem látta el aláírásával.

 

A nyomtatvány, ill. jegyzőkönyv kitöltés alapszabálya, hogy amely rovat kitöltésre nem kerül, úgy azt ki kell húzni. A szolgáltató képviselői ezen kötelezettségüknek nem tettek eleget, így fennáll a lehetőség a fogyasztó kárára történő visszaélésnek. Kérem, hogy a szolgáltatót a jövőben olyan eljárásra kötelezni szíveskedjenek, amely az előbb ismertetett visszaélés lehetőségét kizárja.

 

Hasonlóképpen nem került kitöltésre „A gázmérő igazságügyi szakértői vizsgálatát kezdeményezi Igen Nem” „ A felhasználó a fentiek szerinti szakértői vizsgálathoz hozzájárul: Igen Nem” és „A felhasználó, vagy meghatalmazottja nyilatkozata:” elnevezésű, közel fél oldalas, ……….. rovatból álló jegyzőkönyvi rész, amely véleményem szerint szintén aggályos. Álláspontom szerint a jegyzőkönyvet kitöltő gázszerelő szakmunkások eljárásjogi hibát követtek el akkor, amikor ezen rovat eldöntendő és fogyasztói szempontból releváns kérdéseire nem válaszoltak.

 

 

A fogyasztó tudatos „megvezetését”, egyben „csőbehúzását” jelenti és súlyosan egyoldalú, a fogyasztói érdekeket semmibe vevő cselekedetként értékelem azt a blankettába foglalt mondatot, miszerint „A felek az igazságügyi szakértői vizsgálat megállapításait magukra nézve kötelezőnek ismerik el”, mivel a szolgáltató –az üzletszabályzat előírásait jogellenesen figyelmen kívül hagyva – a szakértő kiválasztásából a fogyasztót kihagyva, sorozatosan olyan szakértőket választ, akik vele tartós megbízási jogviszonyban állnak, vele keretszerződést kötöttek és mint ilyen nyilvánvalóan elfogultak az Őket megbízó szolgáltatóval. Nyilvánvaló, hogy akinek a megbízásaitól függ a megélhetésem, azzal szemben független, objektív nem lehetek.

Ebből következően az ügyféllel azt aláírattatni, hogy kötelező erővel fogadja el az ellenérdekű fél által fizetett, és így vele szemben elfogult szakértő szakvéleményét tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatként, a szolgáltató gazdasági erőfölényével való visszaélésként értékelem, amely eljárás ellentétes a jogállamiság alapvető elveivel.

A szolgáltató egyoldalú szakértőválasztását jól szemlélteti az alábbi internetes bejegyzés is:

 

…érdekességként egy viszonylag friss ügyvédi észrevétel (kérés) a szolgáltató "szakértőválasztásával" kapcsolatban.


„Csorbáné dr Sziráczki Ilona:
2011. november 4. 14:25


Tisztelt Cím!


Ügyvédként több ügyben járok el a gázóra mágnesesezést érintő ügyekben.
Nagyon jó lenne ha azon szakértők névjegyzékével rendelkeznék akiket kizárni lehetne vagy nem ajánlott mivel a TIGÁZ mostmár kifejezetten névszerint megjelölt szakértőket kér az általam felajánlott /ügyeimben már eddig eljárt / szakértők helyett.
Szíves közreműködését előre is köszönve dr Sziráczki Ilona ügyvéd
Forrás: http://www.pertarskereso.hu/…el-vadolnak/

 

 

Életszerűtlen az ellenbizonyításra vonatkozó jegyzőkönyvi rész is, hiszen egy már alaposan szétszedett gázmérő valóban független, pl. bíróság által kirendelt szakértő általi vizsgálata ezt követően komoly nehézségekbe ütközik, amellyel valószínűleg tisztában van a szolgáltató is, gondolom nem véletlenül alakította ki ezt, a fogyasztókra nyilvánvalóan hátrányos, tisztességtelen gyakorlatot.

 

Megalapozott a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének megállapítása és felhívása, amely szerint :

 

 A független szakértő (itt jegyezném meg, hogy tartós megbízási viszonyban áll a szolgáltatóval) számtalan általunk látott esetben gyatra, hipotetikus, középkori istenítéleteket idéző logikát és következtetéseket alkalmazva állapítja meg, hogy az óra bizony mágnesezve volt, megtörtént a szerződésszegés. Ehhez sokszor elég egy mágnesfólia, vagy egy tesla meter laikusnak semmit mondó eredménye. A szolgáltató mossa kezeit, a szakértő független, tehát fel sem merül, hogy az alkalmazott eszköz önmagában édes kevés annak bizonyítására, hogy mikor, ki, hogyan helyezett mágnest a mérőre, még kevésbé alkalmas annak bizonyítására, hogy a fogyasztó gázt lopott volna mágnes segítségével. A szolgáltató azt állítja, nincs joga felülbírálni a szakértőt. Hogy is van ez? A szakértő szakért is meg ítélkezik is? Valamire való eljárásban a szakértő tényeket állapít meg, melyeket mérlegelve aztán dönt, akinek ez tiszte és joga. Az üzletszabályzat idevágó rendelkezései kiforratlanok és aránytalanul hátrányos helyzetbe hozzák a fogyasztót.

 

 Állítjuk, hogy a szolgáltató a jogszabályt fogyasztói érdekeket súlyosan sértő módon értelmezi, és erőfölényével él vissza.

 

 Nyomatékosan felszólítjuk ezért a Tigáz DSO Kft-t, hogy hagyjon fel az erőfölényével való visszaéléssel és a fogyasztói érdekeket súlyosan csorbító jogértelmezéssel! Felszólítjuk a szolgáltatót, hogy kizárólag egyértelmű, adekvát tényekkel alátámasztott esetekben számlázzon ki kötbért, továbbá tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy a tisztességes fogyasztókat megkímélje az igazságtalan meghurcolástól!

Itt jegyezném meg, hogy a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének egyik vezetője a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének oktatója, így a FOME álláspontja kiállja a jogállamiság próbáját, az általuk közzétett felszólalásokat érdemes kellő komolysággal kezelni.

 

Elfogadhatatlan, hogy miután a fogyasztó az ily módon aggályos jegyzőkönyvet nem írja alá az eljáró szakmunkás gázszerelő rendőrséggel fenyegesse meg és így presszionálja a fogyasztói érdekeket súlyosan sértő jegyzőkönyv aláírására.

Elfogadhatatlan, hogy a szolgáltató nyomtatványai kizárólag a szolgáltató érdekeit védi, a fogyasztói jogokat a szolgáltató semmibe veszi.

Kérem, hogy a szolgáltató ezen gyakorlatát is vizsgálni, a visszaélésre lehetőséget adó egyoldalú részeket a jegyzőkönyvből töröltetni szíveskedjenek.

 


VIII.

Panaszom, hogy a jegyzőkönyv „Egyéb megjegyzés” rovatába nem került felvezetésre az, amit szóban elmondtam, miszerint a jegyzőkönyvet azért nem kívánom aláírni, mert nem akarok úgy járni, mint az előző alkalommal, amikor is a jegyzőkönyvet aláírtam, azonban az ezt követő észrevételeimet tartalmazó panaszomat írásban azzal utasította el Mészáros Gáborné Panasziroda Vezető Asszony, hogy a jegyzőkönyvet aláírtam, az abban foglaltakat tudomásul vettem, így további panasznak helye nincs.

 

Az ügyfél ezen szolgáltatói magatartás miatt jogbizonytalanságba kerül, mivel egyrészt szeretne eleget tenni a PTK-ban rögzített együttműködési kötelezettségének, ugyanakkor sajnos észrevételeit egyrészt a szolgáltató dolgozói nem rögzítik, elbagatelizálják (ha karcos, hát karcos, nincs annak jelentősége, nekünk még sok helyre kell menni), másrészt a saját kezű észrevételnek a jegyzőkönyvön nincs rovat (gondolom nem véletlenül, hiszen a szolgáltatónak nem érdeke, hogy hagyja, hogy az ügyfél vitatassa az ellenérdekű fél eljárását, ténymegállapításait) harmadrészt, ha azt a fogyasztó mégis aláírja megfosztják az Alaptörvényben is biztosított panasztételhez való jogától.

 

Ezzel az eljárással a szolgáltatónak sikerült elérni, hogy a fogyasztó bármit tesz, csak rosszul jöhet ki belőle, ami egy jogállamban elfogadhatatlan.

 

 

IX.

Panaszom, hogy a jkv. valótlanul tartalmazza azt, miszerint a jegyzőkönyv annak felolvasását követően került aláírásra, mivel az nemcsak hogy felolvasásra nem került, de elolvasásra sem adták át, azt csupán a szerelők távozásakor nyomták a kezembe. Ezen magatartás eljárásjogilag szintén elfogadhatatlan, ezzel ugyanis a szolgáltató csak névlegesen tesz eleget a kötelezettségének, ténylegesen azonban nem, azaz sérülnek az alapvető ügyféljogok.

 

X.

Hasonló kifogásaim vannak a másik, …………….. rendelés számú munkautalvánnyal kapcsolatban.

 

 A nyomtatvány üresen maradt részei nem kerültek kihúzásra.

 

 Valótlanul tartalmazza a munkautalvány 3. oldalára nyomtatott „blanketta szöveg”, hogy szóban és külön lapon tájékoztatást kaptam a vezetékrendszer biztonságos használatáról, kezeléséről stb. ez ugyanis nem történt meg.

 

 Szintén nem adták át a felszerelés előtt a plombát vizsgálatra, ugyancsak nem mutattak olyan mintadarabot, amellyel azt össze kellett volna hasonlítani.

 

 

XI.

Valótlanul állítja és foglalta jegyzőkönyvbe az eljáró (fiatalabb) gázszerelő, hogy „A fogyasztó azért nem írta alá, mert mi nem vagyunk hatóság.”

A gázszerelő csúsztat, illetve összekeveri az általam elmondottakat. Ezen mondat nem az aláírással, hanem a rólam készítendő fényképfelvétel kapcsolatban hangzott el, amelynek során kifejtettem az idősebb gázszerelőnek, hogy Ő, illetve a szolgáltató, amelynek a képviseletében eljár nem nyomozó hatóság, így rólam (és a többi fogyasztóról) fényképfelvételt készíteni, tárolni, kezelni nincs felhatalmazása.

Elfogadhatatlan, hogy az eljáró gázszerelő valótlan dolgokat tényként rögzítsen a jegyzőkönyvben.

 

A jegyzőkönyvet a jelen levél elején már ismertetett okok miatt nem írtam alá, amelyet többször elismételtem a jegyzőkönyvezést végző gázszerelőnek és az –némileg hiányosan és nem egészen kerek mondatokkal- ezt követően került a jegyzőkönyvre felvezetésre, ugyanakkor a gázszerelő valótlan állítása sajnos nem került lehúzásra.

 

 

XII.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési biztosa a jogállamisággal kapcsolatban többször kifejtette:

 

Az Alkotmánybíróság már működése első éveiben elvi éllel állapította meg, hogy a jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság.

A jog egésze, egyes részterületeinek és az egyes jogszabályoknak is világosaknak, egyértelműeknek, működésüket tekintve kiszámíthatóaknak és előreláthatóaknak kell lennie a norma címzettjei számára.

 

Az alkotmánybírósági gyakorlat alapján egyértelműen jogbizonytalanságot teremt, ha egy közigazgatási szerv az állampolgárokat túlbuzgóságból vagy a jogszabály hibás értelmezésből eredő indokolatlan zaklatásnak teszi ki.

 

A jogállamiság elvéből folyó követelmény a közhatalom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a jog által megállapított működési rendben, a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket.

 

Bár a fentiek a közhatalmat gyakorló közigazgatási szervekre vonatkoznak, álláspontom szerint ugyanezen normák elvárhatóak lennének a quasi hatósági, ellenőrzési jogkörben eljáró, de azt mindenképpen magának vindikáló szolgáltatótól is.

Tény, hogy a ….. nevű szolgáltató ellenőrzési eljárása során nem érvényesül a jogbiztonság.

 

Tény, hogy a a ….. nevű szolgáltató az ellenőrzési eljárása során a jogszabályokat a fogyasztói érdekeket súlyosan sértő módon értelmezi, és erőfölényével él vissza.

 

Tény, hogy a a ….. nevű szolgáltató az ellenőrzési eljárását megalapozó jogszabályok nem világosak, nem egyértelműeknek, működésüket tekintve nem kiszámíthatóaknak és nem előreláthatóak a norma címzettjei, jelen esetben a fogyasztók számára.

 

Tény, hogy a szolgáltatóval tartós megbízási jogviszonyban álló szakértők szakvéleménye többnyire gyatra, hipotetikus, középkori istenítéleteket idéző logikát és következtetéseket tartalmaz.

 

Tény, hogy egyértelműen jogbizonytalanságot teremt, ha egy monopol helyzetben lévő, multinacionális szolgáltató (jelen esetben a ….. nevű szolgáltató) az állampolgárokat (fogyasztóit) túlbuzgóságból (profitéhségből), vagy a jogszabály hibás (valójában tudatos félre) értelmezésből eredő indokolatlan zaklatásnak teszi ki.

 

Súlyosbítja a helyzetet, ha a szolgáltató ezt a gyakorlatot igen nagy számban, a szolgáltató ügyvezetésének tudtával, beleegyezésével és utasítására, a fogyasztói 40%-nál gyakorolja.

 

 

Mindezek figyelembevételével kérem, hogy

 

 panaszomat és egyben közérdekű bejelentésemet az Alkotmánybíróság és az ombudsman által kifejtettekre is tekintettel kivizsgálni,

 

 a szolgáltatót jogkövetésre és Magyarország jogi normáinak betartására bírni,

 

 a tömeges, koncepcionális eljárástól a szolgáltatót eltiltani,

 

 a nagyszámú, jogellenesen megvádolt és meghurcolt fogyasztók érdekeinek védelmében fellépni,

 

 a szolgáltató magatartásával kapcsolatos, tömeges sajtóhírekben,
újságcikkekben szereplő panaszok miatt hivatalból eljárást indítani,

 

 a fogyasztóvédelmi szervezetek felszólalásait komolyan venni,

 

 az azokban megfogalmazott aggályokat vizsgálni,

 

 a vizsgálat eredményéről értesíteni szíveskedjenek.

 

Köszönettel

……………………………….
fogyasztó

 

Dátum,

Fogyasztási hely: …………………..

 

A szolgáltató aggályos eljárásairól –a teljesség igénye nélkül- az alábbi linkeken (hiper hivatkozásokon) olvashatnak:

 

 

http://www.fome.hu/hirek/214/
http://index.hu/…kat_a_tigaz/
http://www.fn.hu/…10913/tigaz/
http://www.hirtv.hu/belfold/?…
http://www.torokbalintiujsag.hu/…ekkoes-tigaz
http://www.dehir.hu/…nem-csaltak/
http://www.nyiregyhazinaplo.hu/…szerkesztseg
http://www.szon.hu/…rton/1788158
http://www.akontroll.hu/bel1.php?…
http://www.akontroll.hu/bel1.php?…
http://www.szabadfold.hu/cikk?…
http://www.energiamedia.hu/…yved003.html
http://www.szon.hu/…azan/1803423
http://www.hirado.hu/…oljak_a.aspx
http://www.tarnokhir.hu/index.php?…

 

A Tigáz beveti az energiafegyvert 2011.09.30 | Szerző: FOME http://www.fome.hu/hirek/219/

 

Ezen túlmenően a HÍR TV-ben, 2011.09.20-án, 18 óra 20-kor, a Panaszkönyv c. műsorban szintén a TIGÁZ félmilliós kötbéres ügyeivel foglalkoztak azzal, hogy ezt megelőzően más TV csatornák is próbáltak utána járni a szolgáltató aggályos eljárásainak. Az alábbi linken megnézhető a Hír Tv. 2011.09.20-i Panaszkönyv c. műsora, amelyben kb. a 10. perctől a Tigáz aggályos eljárása volt a téma.
http://www.hirtv.hu/

 

További cikkek jelentek meg a Metropol országos napilap olvasói vélemények rovatában.

Érdekes eseteket és használható tanácsokat lehet olvasni TIGÁZ ügyben a
http://www.pertarskereso.hu/…el-vadolnak/ valamint a
http://www.jogiforum.hu/…1/11407.11.0
illetve szintén érdekes panaszlevél mintákat lehet találni a
http://www.torokbalintiujsag.hu/…ekkoes-tigaz

http://www.facebook.com/…564308406988

oldalakon.

 

2011-ben az esetek 40 százalékában a TIGÁZ alaptalanul gyanúsított meg fogyasztókat gázlopással!!! A cikket itt olvashatják:
http://hvg.hu/…pas_szerelok

 

 

Legutóbb az MTV Megoldások Magazinja c tv. műsora foglalkozott a TIGÁZ koncepcionális eljárásaival egy Brüsszelben, tolmácsként dolgozó fogyasztó panasza kapcsán. A panaszos megígérte, hogy a releváns okmányokat lefordítja és a TIGÁZ jogsértő gyakorlatát jelezni fogja az Európai Unio Fogyasztóvédelmi Bizottságának.

A riport itt tekinthető meg:

http://videotar.mtv.hu/…012/01/03/17 MM__Megoldasok_Magazinja_
2012_januar3_.aspx

 

 

A Víz-,Gáz-,Fűtéstechnika Épületgépészeti szaklap 2011.12. számában újabb cikk jelent meg "Megszaporodtak a gázlopásos perek" címmel, amelyben dr. Veresegyházi Csongor írja le tapasztalatát és egyben ad érdemi, gyakorlati tanácsokat a szolgáltató által meggyanúsított fogyasztók részére.

 

A cikk kitér a várható eljárási költségekre is.
A második részben a Tigáz részéről Száraz Gábor szóvivő vitatja a gyakorló jogász állításait. "Ez a tényállítás TÉVES!" a levél írója pedig tévhitben van....

 

A harmadik részben Szemán Róbert főszerkesztő készített egy összegzést, amely szerint furcsa, hogy a szolgáltatóval tartós megbízási szerződésben álló "független" igazságyügyi szakértő már aznap elkészül a szakvéleménnyel amely napon a szolgáltató annak elkészítésével megbízza.

 

Olvasatomban ez olyan, mint amikor az 1950-es években még meg sem történt a letartóztatás, de a bírói ítélet már készen volt.

Elfogadhatatlan, hogy egy deklaráltan független, demokratikus jogállamban tömegével folytasson le egy multinacionális magáncég ilyen, illetve ehhez hasonló koncepcionális eljárást úgy, hogy az ellen sem a Magyar Energia Hivatal, sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, sem a törvényességet felügyelő Ügyészség nem lép fel.

Blue_Sky_007 Creative Commons License 2012.01.31 0 0 83

Minden szolgáltatónak az elosztója a TIGÁZ-DSO tudtommal. És ők jönnek ellenőrizni. szerintem

Előzmény: gyuri777 (82)


gyuri777 Creative Commons License 2012.01.31 0 0 82

Csak egy kérdés. Miért nem váltotok szolgáltatót? 

tigáz mizéria Creative Commons License 2011.12.29 0 0 81

Keressük Karcagon és környékén (Jász-Nagykun-Szolnok megye) azokat a TIGÁZ által kötbér fizetésre kötelezetteket, akik nem értenek egyet a határozattal és közösen összefogva szeretnének tenni ellene. Aki hozzánk hasonló helyzetbe került, vagy tud olyanokról, akik így jártak azok jelentkezését az karcag_tigaz@freemail.hu e-mail címre várjuk.

ewyccee Creative Commons License 2011.12.21 0 0 80

Önhibánkon kívül fizetünk bírságot mások helyett?

Hát nem, azért sem!


Alanyunk családi házat vásárolt, a gázszolgáltató szemrevételezte a gázórát, amit ránézésre rendben találtak - tüzetesebb vizsgálatok nélkül. Majd rendeltetésszerűen használták a gázt, kandallófűtéssel is rásegítve, mégis folyamatosan több díjat fizettek, mint az előző lakók. Beköltözés után 3 év múlva gázóracseréket eszközölt a szolgáltató, a szerelő letépte a számlálót, és közölte, hogy az óra rongált, mert a számláló hátoldala meg volt kalapálva, és vissza volt ragasztva. Alanyunk a jegyzőkönyvben szerepeltette, hogy nem ismeri el a rongálást. A szolgáltató meg szakértette az órát, és ennek eredményeként kiküldött alanyunk részére xxx ezer Ft-os büntetést úgy, hogy alanyunkat meg sem hallgatták az ügyben. Mivel vitatta az összeget, kikapcsolták a gázszolgáltatásból.

- A földgázellátásáról szóló trv. pontosan meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a fogyasztó által tanúsított magatartás szerződésszegésnek minősül, és a közüzemi szolgáltató bírság kiszabására jogosult. A leggyakoribb ilyen eset, amikor a fogyasztó a gázt a gázmérő működésének bárminemű befolyásolásával, vagy egyéb szabálytalan módon vételezi. A mérőműszer befolyásoltságának tényét meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy állapítja meg, aki a legtöbb esetben a közüzemi szolgáltatóval sajátos, jogi-, vagy érdekkapcsolatban álló személy.

- A mérők hitelességéről szóló törvény szerint a közüzemi szolgáltató köteles gondoskodni.

- Amikor a mérő befolyásoltságát a szolgáltató által kiküldött szakemberek a beüzemelés előtt a lefolytatott vizsgálat során nem állapítják meg, a mérő hitelességét igazoló jegyzőkönyvet aláírják, és a fogyasztóval is aláíratják, a fogyasztó rendkívül nehéz helyzetbe kerül, mert a később kiderülő mérési hibákból és a szabálytalanságokból egyértelműen az következik, hogy a mérőt a fogyasztó befolyásolta! Ezekben az esetekben nem ritkán a fogyasztónak kell bizonyítani, hogy a mérőt nem ő rongálta meg, vagy pedig azt, hogy a mérő már az üzembe helyezés időpontjában hibás, vagy rongált volt.

- Első lépésként alanyunknak a szolgáltató ügyfélszolgálatával kell felvennie a kapcsolatot, mindenképpen írásban! Ebbe pontosan bele kell foglalni, hogy a fogyasztó miért tartja méltánytalannak a követelést, mi az, amit jogszerűtlennek, sérelmesnek tart.

- Ennek sikertelensége esetén jogi segítséget kell igénybe venni, és a közüzemi szolgáltató által a bírság érvényesítése iránt indított perben jogot szerezni igazának.

- Peres eljárásban célravezető, ha van olyan tanú vagy tanúk, meghallgatását indítványozni, akik igazolni tudják a mérő alapos átvizsgálásának elmaradását, illetve a hiányosan kitöltött jegyzőkönyv meglétét.

- A gázszolgáltatás azonnali megszüntetésének egyedüli módja, a szerződés megszüntetése. Ez esetben be kell fizetni a követelés összegét, de célszerű ezt jogfenntartással megtenni.

- Ezt követően a fogyasztó által indított peres eljárásban nyílik lehetőség a már befizetett összeg visszakövetelésére.

Megjegyzés: Nem kell azonnal befizetni, mint ahogy már írtam, ha tiszta az óra és valóban nem történt meg az amit állítanak, ki kell erőszakolni a megismételt vizsgálatot, ha nem megy szép szóval, rendőrséghez kell fordulni és panaszt tenni az eljárással kapcsolatban vagy feljelentést tenni a szakértő és a tigáz ellen, de ezt ott megmondják, a lényeg, hogy meginduljon a vizsgálat!

Úgy az első, mint a második szakértői vizsgálatra ügyvéddel és ha van egy általunk felkért szakértővel, aki mint megfigyelő vehet csak részt, jelenjünk meg!

Így megvan az esélye, hogy ártatlanságunkat bebizonyítsuk és kárigénnyel lépjünk fel ellenük!

Sok sikert, kitartást és a lehetőségekhez képest BOLDOG KARÁCSONYT és SZEBB JÖVŐT kívánok!

 

ewyccee Creative Commons License 2011.12.19 0 0 79

Megjött a szakvélemény!

ewyccee Creative Commons License 2011.12.07 0 0 76

Tisztelt Ismeretlen Sorstársaim!

 

Bizakodva fordúlok hozzátok, mert bízom abban, hogy a Ti ügyetek is úgy végződik mint az enyém!

A gázóra mágnesezettségéről van szó!

A Tigáz rámfogta, hogy loptam a gázt, ami nem volt igaz, mert nem mágneseztem a gázórát!

A büntetés már 750 ezernél járt, nem fizettem, pedig nagyon szerették volna, hanem panasz tettem a BRFK honlapján található panasz fórumon!

Panaszom meghallgatásra talált és a rendörség elérte azt amit én soha nem értem volna el, a megismételt gázóra vizsgálatot, ahol rajtam kívül az ügyvédem és egy általam fogadott szakértő, mint megfigyelő vettünk részt!

A vizsgálat egyértelműen bebizonyította, hogy nem történt gázlopás!

De hogyan történt mind ez még most sem értem!

A burkolaton volt valami kis értékű mágnesesség, de az kicsinek bizonyúlt, ám a lényeg beljebb volt!

Nehéz leírni, de megpróbálom szemlétetni!

Képzeljünk el egy tejesdobozt amiben egy membrán működik a két fal között, ez optimális használatnál nem éri a falakat, de ha mágnest kap hozzá szorul a műanyag falhoz és bele üt sőt bele karcolódik a műanyagba! Ez egyértelmű mágnesezettségre utal!

A Tigáznak jelenleg ez az egyetlen elfogadott biznyíték a kezében, ha ez karcos, volt mágnes, ha nem karcos akkor nem volt!

Nálam mi volt a helyzet, mivel a membrán két falat érinthet, az egyik falat megnézték egy évvel ezelőtt, ami tiszta volt ugyan és nem az következett, hogy nézzük meg a másik falat is, ha nem visszazárták az órát és a burkolat enyhe mágnesessége alapján megállapította dr N István „szakértő”, aki borsodban a gázórák réme, hogy loptam a gázt!

Most egy másik szakértő megnézte a másik oldalát is az órának, ami 5 percbe került és megállapította, hogy olyan sima mint az első oldala, tehát nem loptam a gázt!

Kérdés: miért nem nézte meg már az első „szakértő” az előző alkalommal, miér kellett az őrűletbe kergetni egy éven keresztül egy ártatlan családot!

A felettesénél fogok feljelentést tenni ellene és tetemes kártérítést fogok követelni a Független Magyar Bíróságon! Példát fogok statuálni! Fizetni fog aki hibát követett el!

Sorstársaim!

El kell érni egy újabb megismételt vizsgálatot és ügyvéddel, meg ha van egy szakértővel kell elmenni és ha ártatlanok vagytok nincs mitől félni!

Bővebb fekvilágosítás a gasparistvan56@gmail.com címen vagy a 30 518 9686 telefonon!

 

Törölt nick Creative Commons License 2011.11.09 0 0 75

Barátoméknál is a Tigáz szolgáltat. Ma jött hozzájuk egy friss részszámla amiben (már most!) a november 25 és december 27 közötti időszakot számlázták ki, 2012 januári fizetési határidővel. Csakhogy a végösszeg 8 Ft-tal magasabb, mint a megszokott kalkulált érték. Nézik, hogy miért, erre kiderül, hogy azért mert rátett a Tigáz 8 Ft késedelmi kamatot. Értitek?! Késedelmi kamatot egy jövőbeni időszak még el sem fogyasztott mennyiségének jövöévi határidővel rendelkező számlájára.

Külön érdekes, hogy a szeptember végi tényleges éves leolvasás és a mostani (jövőbelátó) számla között nem jött semmilyen más számla - noha közben eltelt egy részszámlás hónap.

 

Szerintettek hogy van ez?

kriv Creative Commons License 2011.11.02 0 0 74

Ennél undorítobb szolgáltatóval még az életemben nem találkoztam!

Mi az, hogy egész nyáron nem számláznak? Nem véletlenül kértem az átalánydíjas számlákat (télen képtelenség kifizetni az összeset, inkább havonta fizetek ugyanannyit, hogy leolvasáskor ne dögöljek bele). Erre ezt a választ kaptam "mert nyáron nem szoktunk számlázni". Azt sem tudtam, hogy mit mondjak. Szerintetek ez mennyire normális dolog? 

Sajnálom, hogy nem írtam fel a picsa nevét, aki ezt mondta, mert akkor most tudnék hivatkozni rá.

Májusban kaptam 2 db számlát, az egyiket június elején, a másikat október közepén kellett átutalnom. Az agyam egy pillanatra ledobta a láncot, majd megnyugodtam és felhívtam az ügyfélszolgálatukat, hogy megkérdezzem, hogy miért van ez így. Az első kérdésem az volt, hogy miért nem számláznak 3 hónapon keresztül, a választ lsd. a hozzászólás elején.

Majd a következő kérdésem az volt, hogy miért állították át 20m3-re a havi fogyasztást, ami nekem mindig 60m3 volt. (EMFESZ-től kerültem át a TIGÁZ-hoz) erre pedig azt válaszolta szintén a picsni, hogy nem kapták meg az EMFESZ-től a szerződésemet. Mily' furcsa, akkor vajon honnan tudta meg az összes adatomat, szerződésszámot és egyéb adatokat? Erre persze nem volt válasz.

Most éppen azon gondolkodom, hogy bemegyek az ügyfélszolgálatukra és rájuk borítom az asztalt. Iszonyú! Tényleg, mégis mit gondolnak? Az ember amúgy lassan már belepusztul a rezsi számlák kifizetésébe, de így meg még inkább.

Jártam már annak idején az Energhia Hivatalnál (5 éve) más ügy miatt - áram számla - 1 évig nem számláztak. Abból szép kis cirkusz lett. Jól meg@baszarintották a "kedves" szolgáltatót. Ezért gondoltam erre, hogy megint megkeresem őket, mert nem hiszem el, hogy ez normális dolog, amit ennél a "szuper tigáz"-nál csinálnak. Annyit még, hogy nem szeretném ha más turkálna a pénztárcámban!

dejo Creative Commons License 2011.10.13 0 0 72

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=288726571156715&id=100000581234364

Aki nincs regisztrálva annak ide idézem:

 

"Zoltan Kantor ki gázzal fűt és a TIGÁZ a szolgáltató! Tigáz szívatás - ADD TOVÁBB!!! Telefon: gázóra ellenőrzés, mikor? Éppen itthon vagyok most jó. Beengedem Őket, ketten vannak. Kb. 1 m távolságból, szemrevételezi a gázórát, majd ezt mondja: " a következőt fogjuk tenni: a gázórát levesszük, és kontrolmérést csinálunk." Kontrolmérés: tűrés határon belül. Mi közben az egyik matat a gázórával, fényképezi, a má...sik papírokat tölt ki, kérdéseket tesz fel , aláírat, jegyzőkönyvez. Majd a következő mondat: "ezt a gázórát szakértői vizsgálatra küldjük, mert nem eredeti a plomba" - MI VAN? Gyorsan szemügyre veszem a gázórám és a kontrol gázóra plombáját, ránézésre teljesen egyformák! Amikor ezt szóvá teszem a válasz: a plomba hátulja nem olyan mint az eredetié. A 8 aláírandó papír egyike: "a számláló melletti OMH plomba az eredetitől eltér" - természetesen ezt nem írtam alá. Miután elmentek rossz érzésem támadt, a neten rákerestem.... Két másodperc múlva rádöbbentem: sz@rban vagyok , védekeznem kell... A gázóra levétele egyenlő a meggyanúsításoddal, hogy lopod a gázt! Az ellenőrzést végző minden "rossz" gázóráért jutalékot kap a Tigáztól!!! Ha a szakértő hibás gázórát állapít meg, kifizettetik veled a 32 000 Ft-os szakértői díjat és 500 000 Ft büntetést. A jelenlegi jogállás a szolgáltatót védi, a vétlenfogyasztót nem. A Tigáznak 9 milliárdos a kára a gázlopásokból minden módszer megengedett ennek csökkentésére... Azt ajánlják, erre a szakértői vizsgáltra vidd a saját független szakértődet akit a bíróság is elfogad és ügyvédet! REMEK! Előkerestem azt a két héttel ezelőtti fényképet, amit a gázóra leolvasó kért a gázóráról. A fénykép kb. 30 cm távolságból készült teljesen jól kivehető a plombán a címer rajzolata. Mégegyszer megpróbáltam visszaidézni a történteket...ezek már úgy jöttek ide, hogy a gázórát elviszik. 1 m távolságból a "szaki" nem láthatta a plomba "eredetiségét"! Azt, hogy milyen a plomba hátulja, csak a levétel és a kontrolmérés után tükörrel nézte meg! Nem néztem folyamatosan a gázórát, mivel a másik folyamatosan szóval tartott a papírok kitöltésével. A levétel és a gázóra bedobozolása között volt lehetősége a másiknak sérüléseket okozni . Arra is kísérletet tettek, hogy a helyiségből eltávolítsanak, kérték a gázterveket!?! Hogy ne kerülj ilyen helyzetbe, fényképezd le a gázórádat, úgy hogy a plombák jól láthatók legyenek, a hátsó ill. alsó részét tükörből! Ne engedd be őket, csak előzetes egyeztetés után! Készítsd elő a fényképezőgéped, vagy videót és minden részletet dokumentálj. A gázóra levétele és a bedobozolás között egy másodpercre se vedd le a szemed a gázóráról, papírok kitöltése csak utána. Ha ennek a gázórának bármi baja lenne, csak is kizárólag levételkor a szerelő okozhatta!!!!!! Az elmúlt három napban több mint 80 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelemhez hasonló panasszal! Javasolom, add tovább, mert ez bárkivel megtörténhet."

nova76 Creative Commons License 2011.10.03 0 0 70

Sziasztok

 

Tanácsot szeretnék kérni tőletek. Hátha van valakinek ötlete, mit tehetnék.

 

Banki nemfizetésből vásárolt ingatlan tulajdonomba szeretnék beköltözni. Azonban az előző lakónak (pontosabban halott édesapjának) hátraléka volt/van a tigáz felé. Ráadásul a gázórát is felsértette. A tigáz viszont nem óhajt szerződést kötni velem. Hivatkozik a saját üzletszabályzatára, miszerint addig nem hajlandó szerződést kötni arra a szolgáltatás pontra, amíg a tartozás nincs rendezve. Igazából én nem is tudom, és nem is tudhatnám hogy az előző lakó mennyivel tartozik. De felelősséget az óráért sem szeretnék vállalni. Miután jeleztem nekik, hogy az órájuk is sértett és szeretném ha bevizsgálnák és leplombálnák, közölték nincs szerződésünk, addig nem tudnak kijönni hogy bevizsgálják. De ügye Ők azok, akik nem akarnak szerződést kötni. Aztán a minap megjelent két szerelő, hogy elvinnék az órát. Természetesen megtagadtam az együttműködést, mert ügye, ha nincs szerződésem, akkor ne jöjjenek be a kertembe se. Egyáltalán nem kellene előtte egyeztetni velünk a szolgáltatónak levélben, hogy ilyen szándéka van? A főgáznál is próbálkoztunk, de Ő is megtagadta a szerződéskötést, lévén hogy előtte a tigázzal rendezzük az ügyünket. Újabb fejlemény hogy kijöttek ismét, amikor nem voltunk ott, és lekapcsolták a teljes soron a gázt. Egyelőre nem ott lakom, úgyhogy megint nem nekem okoznak kárt, hanem a saját ügyfeleiknek. De nem tudok alternativát a gázra, valahogy mégis meg kellene velük egyezni. De egy ügyintézővel ezt nem tudom lebeszélni és fogalmam sincs már kihez fordulhatnék. Nem szeretnék kellemetlenséget sem a szomszédaimnak, de mégis hogy engedhetném meg hogy elvigyék az órát valakik, akik még igazolni sem igazolták magukat? Nem is tudnák, mivel nem a tigáznak dolgoznak.

 

Ebben az országban egyes cégek mindent megtesznek azért hogy több rendesen fizető ügyfelet elveszítsenek. Mégse lehet olyan nagy a válság...

 

 

asdf_ Creative Commons License 2011.03.29 0 0 69

Mi az, hogy jogos? A sajat orajuk, ugy es akkor cserelgetik, ahogy kedvuk tartja (termeszetesen esszeru keretek kozott). De elvileg 5 vagy 6 vagy 10 ev a hitelesitesi ideje egy oranak (nem tudom mennyi pontosan, de 5-re tippelek) annak lejarta utan cserelni KELL. Nekunk anno egyszer egy masfel eves orat csereltek ismet, mert utkozben rajottek, hogy az belteri ora, mikozben a hazfalon figyel kint, igy raktak egy kulterit a helyebe.

Előzmény: anyoca69 (66)
Panzermeyer Creative Commons License 2011.03.29 0 0 68

10 évente cserélik, illetve akkor, ha jogtalan vételezés gyanúja felmerül

 

mivel az óra az elosztó tulajdona, így akkor cseréli, amikor akarja

Előzmény: anyoca69 (66)
anyoca69 Creative Commons License 2011.03.28 0 0 66

Valaki meg tudja mondani, mennyi idő után jogos a gázóra cseréje??

Törölt nick Creative Commons License 2011.02.22 0 0 65

Kiderült, hogy öszvér számlát csináltak:

A fizetendő gázfogyasztást a leolvasott és bediktált érték szerint számolták,

a díjmegosztást pedig az átalányfizetésre vonatkozó szabály szerint kalkulálták.

Új számla készült.

 

 

Előzmény: Törölt nick (64)
Törölt nick Creative Commons License 2011.02.20 0 0 64

Volt emfesz fogyasztóként a tigázhoz kerültem 3 hónapra. A januári fogyasztásról írt első számlájukban a fogyasztás több mit 60%-át a II. árkategória szerint (tehát jóval drágábban) számlázták, pedig csak a várható éves fogyasztásom 1200 m3 feletti részének a fogyasztási jelleggörbe szerint januárra eső hányadát számolhatták volna így.

 Ez válságadó áthárítás az ügyfelekre csalással. Januárra csak az 1200 m3 felett várható fogyasztás 19,43%-a lett volna számlázható, ehelyett számláztak 34,54%-ot.

Nem csoda, hogy magasabb a számla mint az emfesznél volt.

amona33 Creative Commons License 2010.04.27 0 0 63
Sziasztok !

A gázmérő bemenő plombájának feltörése után a gázmérő babrálása nélkül lehet valahogy gázt lopni ? (költői kérdés tudtommal, de hátha okosabb valaki)
Tegnap elvitték a mérőnket, mert 7 éve aki cserélte az órát nem tett a bemenő ágra, és most vették észre. Anno eltörte a szerelő, de azt mondta nem gond, mert bemenő ág, így úgysem tudunk fűteni a lakásban az óra kikerülésével. Jah és azóta tulajdonosváltás is volt. A Tigáz emberének nem kell kimennie és ellenőrizni ilyenkor ?
Köszi előre is a választ. :-)
Két elemi Creative Commons License 2010.04.03 0 0 62
A normálisabb országok szolgáltató céget nem adtak el.
Ugyanis a megélhetési költségeket így könnyebben lehetne befolyásolni,ez minden országban szociálpolitikai kérdés is.
Szerintem megéljük még hogy a leamortizált tönkrement rendszereket visszaveszi az állam gigantikus hasznot biztosítva a tulajdonosnak.
A szolgáltatónak nem érdeke a lopások visszaszorítása hiszen mi birka nép az ellenőrző szervekkel karöltve "örömmel" fizetünk a valóban rászoruló,ill a jólétben élő,szaunát és otthon úszómedencét üzemeltető helyett.
Az szolgáltató nyeresége garantálva van,azt dalolva viszi ki az országból.
Üzemeltetni azt kevésbé tud mint mi,de a szerződéseit jobban tudja kötni.
Lassan itt a keleti régióban a dübörgő gazdaság által biztosított jövedelemből nincs lehetőség tisztességes életvitelt biztosítani,csak ha csalunk és lopunk.
Egyre kevesebbeknek adatik meg hogy munkából tisztességesen megéljen.
Szívesen olvasnám mások véleményét is.
asdf_ Creative Commons License 2010.04.02 0 0 61

Azt ugye vagod, hogy nem a tigaztol lopsz ilyen esetben, hanem az osszes tigazos ugyfeltol? Futsel faval, szigetelt a hazad, tekerd lejjebb a radiatort, szamtalan lehetoseg all elotted :P

Előzmény: I36 (60)
I36 Creative Commons License 2010.04.02 0 0 60
Kedves boysteer! Az én gázórám INVENSYS MR-8 (G4), 2004-es évjárat a jelzése szerint. Véleményes szerint a mágneses megoldás a rabló csürhe ellen alkalmazható ezen esetben? Köszönöm.
Előzmény: boysteer (41)
I36 Creative Commons License 2010.04.02 0 0 59
Kedves boysteer! Az én gázórám INVENSYS MR-8 (G4)/, 2004-es évjárat a jelzése szerint. Véleményes szerint a mágneses megoldás a rabló csürhe ellen alkalmazható ezen esetben? Köszönöm.
Előzmény: boysteer (41)
Két elemi Creative Commons License 2010.02.12 0 0 58
Az etnikai kapcsolatok működnek!!
vz55 Creative Commons License 2010.02.10 0 0 57
Azt kérdezte már valaki, hogy Penészlek és Makó alatt miért adták át a gázmezőt nem európai cégnek?????
gery7528 Creative Commons License 2010.01.22 0 0 56
Köszi!
Nem volt úgy használva,nem volt értelme.Jött valaki(ismerős)mutatta,h működik. Ennyi,azt most sz...hatok. Rád is tudják bizonyítani? Megnézem az elmü topikot.
Köszi
Előzmény: Törölt nick (55)
gery7528 Creative Commons License 2010.01.19 0 0 53
Sziasztok!
Azután érdeklődnék,h ha az elmü észreveszi,h az óra elvesztette a mágnesességét mennyi lehet a bírság,és minek számít. Előre is köszi!
gyula6 Creative Commons License 2009.12.09 0 0 52
Szevasztok!

Olvasom egy hozzászólásban,hogy rémálom,tudjátok,hogy mi az igazi rémálom: szemben lakunk Gyöngyösön a Tigáz irodájában mely a város legszélső utcájában van ha Budapest felől érkeztek . Ide tartozik kb 20-30 település sok ezer fogyasztója.Az útról röviden a mi oldalunk kertes házak a szemben lévőn pedig cégek,üzemek,üzletek,az út végén több száz garázsos garázssor mellette szemétszállító cég a város egyetlen kamion bérparkoló telephelye útépítő cégek,betonkeverő helyijárat utvonal vagyis némi túlzással olyan teher és személyautó forgalom mint az m0-áson a sebességet is beleértve!És 30-40 éve itt van a Tigáz mely nagy hátsó és oldalsó udvarokkal rendelkezik körbejárható utakkal még sem jut,jutott eszébe,hogy ügyfélparkolót építsen ki e rövid idő alatt bezzeg a főépületük mellett állnak a dolgozók autói hátul pedig hatalmas udvar illetve mellette is melyben éjjel a furgonjaik állnak .Az ide érkezők akik személyautókkal,taxival zárt furgonokkal időnként teherautókkal,buszokkal(sofőrök) is jönnek és odaállnak a kapubejárónkba(van olyan,hogy hosszában beállva mintha nálunk lennének) illetve annak 2 oldalára és bemennek ügyet intézni (a kocsiajtókat úgy csapdossák mint egy autógyárban a meósok, hangoskodnak szemetelnek volt tettlegesség is a bejárónk elején 2 méteres tócsa áll mert a zúzalékot elkapartatták és gödör lett a helyén )és a két pici babánkkal takarásból kell kitolatni az útra melynek a túloldalán is belógnak az ott parkolók .A védőnő gyerekorvos ha jön hozzánk neki is távolabbról kell visszagyalogolnia, anno teherautómról az építőanyagot a szomszéd elől kellett becipelnem. Ja el ne felejtsem 20 évig teherautóztam de azért ilyen kockáztatásba kényszerítve sosem voltam főleg nem rendszeresen!. Hazajövetelkor nem tudunk tőlük bekanyarodni a bejárónkba mögöttünk fékcsikorgó teherautók áll a forgalom. Ha szólni merek fenyegetnek anyáznak egy darabig hívtam a közterületeseket de nem győzöm pénzzel mert ez mindennapos eset. Közel egy éve kiraktam az útpadkára kisteherautó gumikat azonnal feljelentett „valaki” és a polg.m. hívatal engem büntetett meg 6500ft-ra.Felvettem a kapcsolatot a Tigáz honlapján egy kommunikációs munkatársukkal vizsgálódtak elismerték,hogy tenni kéne valamit de 1 éve semmi sem történt. Tél van megint kezdődik az”orosz rulett” Ha valaki nem értené miért ez a sok ingerült ember,azért mert pár éve megszüntették az óraleolvasásokat,számlafizetéseket a házaknál illetve a gázkonpenzációval rengeteg plusz ügyfél is keletkezett óraátírás miatt illetve telefonos bediktálás nem működik normálisan illetve ilyen látogatottságú irodát kitenni a város szélére amikor vidéki öreg nénik is gyalogolnak ide a buszmegállóból 2-3 km-t néha feleslegesen mert később nyitnak illetve kérdezősködnek mert azt hiszik már elhagyták a várost is. Arról a baráti dologról csak röviden,hogy az ügyfélszolgálati irodájuk átalakításakor este 10-ig úgy darabolták a vasakat az épület előtt mint az állat illetve volt eset,hogy 10 napig éjjel 2-kor 15 percekre megszólalt a brutális hangú riasztójuk. De az sem semmi,hogy olyan fogyatékos agyú alvállalkozók dolgoznak itt mint aki hetente 2-3 alkalommal fél 5 és negyed 6-kor mikor milyen kedve van a hepehupás betonon húzgálja ki a 8 darab szemetes kukát melyet 8-9 előtt sosem szállítanak el és mikor a 20 hónapos gyermekünk felriad ás meghallja azt mondja,hogy „apa dörög az ég” egyébként teljesen olyan(a nem irodai férfi dolgozók 7-kor amikor jönnek dolgozni 5 perc alatt kihúzhatnák de nem!!!).Vagy tavaly a biztonságiőr nő elvállalta a terület fűkaszálását sövénnyírását és benzines damilos fűvágóval melynek olyan hangja volt mint egy erdei fakitermelés Vasárnap délelőtt 10-től a Forma 1 végéig nyomatta mint az állat és amikor szóltam bármelyiknek durván válaszoltak, a helybeli vezetők azért nem avatkozhattak bele mert a központ alvállalkozói ezek az idióták illetve a rendőrség passzolt a jegyző felé az ügyemmel melynek a segítőkészségéről már az elején írtam!

Ez az igazi rémálom és EU-s
sziliria Creative Commons License 2009.10.13 0 0 51
Vazze Dejo. Mit használsz, ha nem gázt? Villany, vegyes, fa, szén vagy valamit, amit állam bácsi még véletlenül se támogat normálisan? Szél, nap, geotermia?
Előzmény: dejo (43)
CipogóCipi Creative Commons License 2009.10.12 0 0 50
szia
engem is érdekelne némi segítség!!!számithatok rád?kérdeznék.
tudok ipari mágnest........
Előzmény: boysteer (41)
méregkeverő Creative Commons License 2009.05.16 0 0 49

Az áprilisi számlát már képesek voltak normálisan benyújtani a számlavezető bankomhoz...

 

:-((

Előzmény: méregkeverő (47)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!