Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 4 órája 0 0 7659

„Igazad van, mert ha nem állnék melletted, egyáltalán nem tudnál állva maradni. Lélek, akit világosságomba emeltelek, kész vagy-e engedelmeskedni tanításomnak?

Jöjj akkor, és osztozz velem köpenyemen! Hadd legyek Vezetőd, és folytatom Szentséges Szívem titkainak felfedését előtted. Folytatom a menny mélységeinek feltárását. Nem fogsz csalódni bennem, lélek.
Maradj szegény! Lelkesen vágyakozz táplálékomra! Igen, éhezz eledelemre, és vágyakozz utána! Ne légy olyan, mint a gazdag, aki nem éhezi és nem is keresi táplálékomat. Keresd Szívem gazdagságát! Semmiséged által nyilvánítottam ki nagyságomat, a te nyomorúságod által mutattam meg irgalmamat, és törékenységeden keresztül erőmet. Megmutattam a világnak Szívem égő vágyának lángját.
  Viszonzásul mindössze szeretetet kérek.


Leányom! Bizony mondom neked, aki engem, Istenedet kívánod szolgálni, hogy megáldalak téged, valahányszor kinyitod szájadat, hogy az igazság mellett tanúskodj. Tüzet gyújtok benned, valahányszor rólam beszélsz. Imádkozz és kérj, és többet adok neked, mint amennyit kértél. Mindig emlékeztetni foglak tanításomra, hogy ismételni tudd Szavaimat. Nem hagylak el, engem igen hűségesnek ismernek. Ezért ….. , engedd meg, hogy mindaddig igénybe vegyelek, amíg érted nem jövök, hogy magammal vigyelek. Áldott gyermekem!
Maradékom! Virágom! Helyes lelkülettel jöjj hozzám, és bízzál bennem! Meg akarod csókolni lábamat?

 

Jöjj, fogd meg Mestered kezét, és kövess!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7658

„Én, Jézus, megáldalak. Fogd meg hatalmas kezemet, vezetni foglak. Mindenkor gyönyörűségemet lelem abban, hogy vezetlek, és Szent Társad vagyok életutadon. Tudod ezt? Megadtam neked a szív szabadságát. Lelkem által kapod meg szabadságodat, az Ő Tisztító tüze mos tisztára téged. Ahol Lelkem van, ott szabadság van, mert jelenléte megújít és átváltoztat. Újjászületésed nem halandó ivadéktól való, hanem Szentlelkemtől. Szívem öröme, engedd meg, hogy hálóként használjalak, hogy sok lelket keltsek életre ebben a szabadságban! Szeress és vigasztalj engem! Veled vagyok. Dicsőítsd és áldd háromszorosan Szent Nevemet!” 

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7657

„….. , soha ne veszítsd el bátorságodat, mert előtted állok. Kivel tudnál engem összehasonlítani? Én vagyok a Kezdet és a Vég, az örök Egy, mert én vagyok, voltam és mindörökkön örökké  leszek. Szavamat meg fogják ismerni mindenütt az égbolt alatt. Akik Szavam ellen lázadnak, meg fogják tapasztalni, hogy az ösztöke  ellen rugdalóznak. Még sok üldöző támad a világ minden sarkában. Mint óriási gránitsziklák, kerítést alakítanak, hogy eltorlaszolják utamat az egész emberiség felé. Kezdettől fogva ismerem szívtelenségüket! Tele vannak kérkedéssel és csalással, letarolt pusztaság. Hiába kelnek fel seregeik, egyetlen leheletemmel legyőzöm, elsöpröm őket. Én vagyok az Úr, a Szent és engem úgy ismernek, mint aki legyőzte a királyokat és a királyságokat, hogy megismerjék Szavamat. Hatalmammal trónokat borítottam fel és megszégyenítettem azokat, akik magukat "tekintélynek"tartották. És most is így lesz. Megfosztom őket ruháiktól mindenki szeme láttára.

Elég sokáig késleltettem haragomat. Én, az Úr, ma ünnepélyesen felszólítom őket, hogy szálljanak le trónjaikról, és tartsanak bűnbánatot! Lelkem továbbra is kiárad az egész emberiségre. Nem lesz olyan ember - bármennyire is erőlködik -, aki meg tudná gátolni Lelkem kiáradását! Jaj azoknak, akik rátaposnak Lelkemre! A hűtleneket és a képmutatókat elsodrom leheletemmel.
 Ha tudnák, mennyire visszatartom igazságosságomat, hogy rájuk ne sújtson, nem hagynák abba az imádkozást, és bűnbánatot tartanának. Ha tudnák, hogy mit kínálok fel nekik, és ki az, aki azt mondja nekik: "Egyesüljetek! Egyesüljetek! Legyetek eggyé, miként az Atya és én, Egy és ugyanaz vagyunk!"De ők nem akarnak meghallani, mert nem értettek meg. Figyelmeztettem őket, de nem figyeltek, és nem is hitték el. Teljes komolysággal mondom, hogy az óra közel, egyre jobban fenyeget! Itt van a leszámolás ideje! Egyetlen ember sem mondhatja, hogy nem figyelmeztettelek benneteket erre az órára. Még a halottak is megmozdultak kiáltásomat hallva... még ők is. Én az Úr, életre keltem a halottakat is, igen! Életre fogom kelteni azokat a holttesteket, amelyek meghallották kiáltásomat. Élő fényoszloppá alakítom őket. Egyeseket Egyházam szilárd pillérévé teszek, és mindegyikük jobb kezébe adom tekercsemet, bal kezébe pedig lámpásomat, hogy vezetőjük  legyen. A tanítvány szavát adom nekik, és előttetek  fogom szolgálatukat fogadni. Minden nemzetnek bemutatom hűségüket, és a Föld egyik végéből a másikig fogják hirdetni az igazságot. Megígérem nektek, hogy miként a föld új növényt terem, és a kert rügyet fakaszt, úgy fogom én, az Úr felébreszteni ezeket a holttesteket, és magam mondom meg nekik új Nevemet . Jöjj, légy velem gyermek, maradj Atyád karjaiban!  Mi ketten?

Rajzold le Nevemet!

               

Igen .

….. , sokuknak válaszoltam már. Rátalálhatnak a válaszra a Szentírásban és ebben az üzenetben.

Nyugodtan sorold!


Jegyesem, olyan kérdésekre nem felelek, amelyek nem méltóak Szentségemhez.
 Hívom azt, aki alázatos, feltámasztom a halottakat, bátorítom a gyengét, megkeresem a bűnöst. Számtalanszor hívom az istentelent . Mostantól kezdve ezek lesznek a személyes üzenetek, ahogyan ti nevezitek. Soha ne fáradj bele az írásba! Légy olyan okos, mint most! Jöjj mindig, és először engem kérdezz meg!

Én fogok választani és dönteni. Én vezetlek téged, füledbe súgom, amit mondani
 akarok. Jöjj, mi ketten!

 Én vagyok. Kedvesem, kövesd programomat! Egész idő alatt veletek vagyok. Jöjj, együtt fogunk munkálkodni. Mi ketten.” 

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 7656

 „Én, az Úr, megáldalak téged.  Szentséges Szívem gyötrődik fájdalmában, tövisekkel van tele. Megkönnyebbülést és vigaszt keresek mindazoknál, akik szeretnek engem. Áldj és keress engem! Kis lelkeimhez fordulok, hozzájuk megyek, mert az ő kicsinységükben találok pihenést és vigaszt.

Imádkozz azokért a lelkekért, akiket meg kell menteni! Imádkozz hozzám, mert az én Nevem:

 

"Az aki megszabadít".

 

Az órák elszállnak, a leszámolás napjai megkezdődtek, a megtorlás napjai itt vannak. Ennek a nemzedéknek olyan nagy a gonoszsága, és súlyos a hitehagyása, hogy Szívünket át- meg átjárják a szúrások, amelyeket igazságtalansága és nyilvános sértései okoznak. Kérlek benneteket, forduljatok vissza hozzám, forduljatok felém, és meg fogok bocsátani nektek! Tartsatok ki a szeretetben és eltöltelek áldásokkal. Legyetek igazságosak és jók egymáshoz! Szeressétek egymást! Váljatok világosságom gyermekeivé! Értsétek meg, hogy miért sújt ennyi katasztrófa benneteket! A gonoszság hozta rátok, ami lelketekben felhalmozódott. Térjetek vissza hozzám, és engedjétek, hogy Vérem megtisztítson benneteket.


 Szent Édesanyátok vagyok.


Gyermekeim, forduljatok vissza Istenhez! Kérlek benneteket, jöjjetek vissza, és Isten meg fog bocsátani nektek. Teremtés, az Ő irgalmassága harmatként száll le rátok, és ti kinyíltok és magatokba szívjátok világosságát: Hívlak benneteket, bátorítalak benneteket, de hányan tudnak hívásunkról? Hányan hisznek ezekben a hívásokban? Fáj a Szívem, amiért csak maroknyian hisznek ezekben a hívásokban. Ennek a nemzedéknek gránittá vált a szíve. Elvakította a racionalizmus, elfelejtették Isten útjait, elfelejtették Isten csodáit, elfelejtették, hogy Ő mindenható, és irgalommal teljes. Ilyen mélyre, mint most, még sohasem süllyedt Isten teremtése, még Szodoma és Gomorra napjaiban sem. Közömbösségetek az egekig hatolt, hitetlenségetek megítél benneteket. Bukásotok egyik oka az lesz, hogy könyörtelenül üldöztétek jelenéseimet és azokat, akiket Isten üzenetekkel áldott meg. Én, a ti Szent Édesanyátok, Megváltótok Édesanyja felszólítalak és kérlek benneteket, hogy tartsatok bűnbánatot és változzatok meg! Jöjjetek vissza hozzánk, éljetek szentül! Éljetek Isten akarata szerint! Készüljetek fel arra, hogy találkoztok Vele, készüljetek erre tisztasággal, ajánljátok fel jócselekedeteiteket!


Beborítottalak illatommal. Azt akartam, hogy érezd jelenlétemet! Ezzel a kegyelemmel, amelyet én adtam neked, emlékeztetni akartalak, hogy milyen kedves vagy te nekünk, gyermekem. Szent Édesanyád vagyok, és boldog vagyok, hogy újra közelünkben vagy, kedvesem. Megáldalak téged és egész családodat!


Virágom!

Szólítsd Szent Édesanyádat mostantól kezdve Anyukának, légy vele is olyan bensőséges kapcsolatban, mint velem!  Mi ketten. Ne feledd tanításomat!

Én, az Úr,   megáldalak benneteket.”  

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7655

„Én vagyok az Úr. Gyermekem, alighogy végére értem, ennek a száműzetésnek, megtaláltalak téged, akit Szívem szeret. Erősen tartottalak és visszavezettelek az egyenes útra. Nem akartam, hogy elmenj, ameddig Édesanyám házába nem vezettelek, abba a szobába, ahol engem fogant. Szenteld meg holnapi napod, légy az én tömjénem, és áraszd szét illatod! Az én Lelkem van rajtad . Bátorság! Nem hagylak el, áldásom van veled gyermekem.”

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7654

„Jöjj, ….. , az én békémet adom neked… Igen, mert békés életre hívtalak meg.


  Azért teremtettem az embert, hogy visszatükrözze dicsőségemet, mivel az én hasonlatosságomra alkottam. Arra teremtettem az embert, hogy a bölcsesség és a tudás szavait mondja. Arra teremtettem, hogy megkapja Szentlelkem adományait. Nem olvastátok?

  "Mindez értetek történik. Minél bővebben árad ugyanis a kegyelem, annál bővebben áradjon túl a hálaadás Isten dicsőségére"!


  Ó teremtés, felfoghatatlanul szeretlek!


  Bár közel álltok a halálhoz, én itt vagyok, hogy nap mint nap megújítsalak benneteket! Gyökerezzetek meg bennem most és csorduljon túl hálaadástok! Vágyakozzatok a mennyei dolgok után! Vágyakozzatok oda, ahol én vagyok és ahová ti tartoztok. Gyökerezzetek meg a szeretetben, a hitben és a reményben! Tartsátok be törvényeimet és azt az igaz tanítást, amelyet nektek adtam! Ti farkasok között éltek, bárányaim, de veletek van Szentlelkem, hogy gondoskodjon rólatok. Ne féljetek, én is veletek vagyok. Álljatok szilárdan és ne féljetek! Az Atya tekintete rajtatok nyugszik… És háromságos Szentségünkben mindvégig gondoskodunk rólatok…

 

Legyetek egyek!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.13 0 0 7653

„Béke legyen veletek  ! Kis gyermekeim! Égi Édesanyátok vagyok, Szabadítótok Édesanyja, Megváltótok Édesanyja. Ma meghívlak benneteket, hogy figyeljetek a mennyei dolgokra. Kérlek, szakadjatok el a világ dolgaitól, és emeljétek fejeteket az ég felé! Azt keressétek, ami mennyei! Keressétek a világosságot, és a világosság nem okoz csalódást nektek.  Szerezzetek örömet Istennek, és forduljatok felé! Ne ragaszkodjatok a világhoz! Istenhez igazodjatok, és Ő a mennybe vezeti lépéseiteket. Ó szeretett gyermekeim, még mindig nem értitek? A mennyben van a ti otthonotok, a Földön csak felkészültök arra, hogy Istennel találkozzatok. Isten megadta nektek szeretete adományát. Nem válaszolnátok adományára? Közületek már sokan láttak jeleket. Figyelni kell ezekre a jelekre! Ezek a végső idők jelei. Nem a világ végét jelzik, egy korszak végének jelei ezek.  Jézus és én arra készítünk fel benneteket, hogy belépjetek a szeretet és a béke korszakába, az új Ég és az új Föld korszakába, amit már régen megígértek nektek. Ezért könyörgök megtérésetekért még a tisztulás napja előtt, mert az idő sürget, és mondom nektek, még mielőtt e nemzedék elmúlik, mindaz bekövetkezik , amit nektek Fatimától kezdve a mai napig üzentem választott lelkeken keresztül,  szeretett gyermekeim. Ne feledjétek, hogy jelenlétünk is misztérium, és azt sem kellene elfelednetek, hogy SOHASEM vagytok egyedül.  Tanuljatok meg szüntelenül imádkozni, és a szívetekkel imádkozni! Tanuljatok böjtölni és bűnbánatot tartani! Ne feledkezzetek meg a havonkénti gyónásról! Ne fáradjatok bele abba, hogy jót tegyetek, és úgy tegyétek, hogy tekintettel legyetek másokra! Éljétek az Úr törvényét! Szeretlek benneteket gyermekeim, és szeretetből készítelek fel arra, hogy találkozzatok az Úrral. Megáldalak benneteket. Vigyétek otthonotokba a mi békénket, és soha ne feledjétek el, hogy veletek vagyunk!

 


Én vagyok. Az én békémet adom neked. Mutasd meg Szent Arcomat Nizzában! Sok ember előtt leszek ott. Gyermekem, ne félj! A Szeretet szeret téged !

A menny csupa fény, és amikor a menny ajtaja csak kissé is felnyílik előtted, ez a fény teljesen beborít téged. Megadtam neked a lehetőséget, hogy kissé "megízleld" a mennyországot. Szóljanak rólam dicséreteid, és hirdesd Nevemet bátyáidnak szentélyemben! Dicsérj az egész gyülekezet előtt, édesgesd hozzám gyermekeim szívét, adj meg minden dicsőítést Istenednek!
 A Szeretet van veled!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.12 0 0 7652

„Béke legyen veled! Gyönyörűségemet lelem abban, hogy hallak. Csupán szeretetre van szükségem, szeretetre, szeretetre! A szeretet mindenre képes. Szeress engem és növekedj szeretetemben, akkor nem marad benned sötét hely! A szeretet megsemmisíti foltjaidat és hibáidat. A szeretet gyógyít, a szeretet elégtételt ad. A szeretet jó gyümölcsöt hoz, amely mindig megmarad. Nem hallottad, gyermekem, hogy aki szeret, az az enyémek közül való, és ismer engem? Nem hallottad, hogy az ítélet napján szereteted mértéke szerint kerülsz ítéletre?

Kérdezted, hogy "miért van ez az erőszakos lárma teremtésemben, miért e tisztátalanság, miért e lázadás". Drága gyermekem, eljövetelem előjátéka mindez. Neked, aki szeretsz engem, már csak kis ideig kell szenvedned. Te, aki meghajolsz hatalmam előtt, jutalmat kapsz. Te, aki nem feledkeztél meg Teremtődről, meglátsz engem dicsőségemben. Visszatérésem olyan biztosan bekövetkezik, ahogyan a hajnal eljön. Azt kérdezed, leányom, hogy mi az, amiben a legszükségesebb megváltoznotok. Hűséges szeretetre van szükségem, mert a hűséges szeretet örömet szerez nekem.

Éppen ezt akartam újból hallani tőled! Virágom, továbbra is igénybe veszlek. Kedvesem, jöjj és örvendj, míg Szívemben pihensz! Én, Jézus, aki feltámasztottalak, szeretlek és megáldalak.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.11 0 0 7651

„Béke legyen veled!  Mielőtt még egyetlen szót kiejtettél volna, megbocsátottam neked. Ha nem lennék végtelenül irgalmas, kedvesem, már magadon érezhetnéd igazságosságomat, mivel mindaz, amid van, bűn és nyomorúság. Jöjj... ne csak a távolból figyelj engem... jöjj közelebb, hiszen úgy örülök neked! A szemem fénye vagy! Dicsérj engem kedvesem! Dicsérj, mert Szent az én Nevem!

 

Jöjj, és tedd keblemre füledet, fiam, és hallgasd szívem dobbanását! Minden egyes dobbanása hívás valamely lélek számára, könyörgés egyetlen mosolyért. Mégsem értem hullasd könnyeidet fiam, hanem fivéreidért és nővéreidért, akik holtak, és testük feloszlóban van. Ne miattam sírj, ne miattam! Értük imádkozz, hogy Atyám küldje el nekik az értelem Lelkét! Másképpen hogyan lehetne őket megtéríteni?

….. , add oda nekik azt az imát, amelyet Szent Édesanyámtól kaptál! Azt kérem tőlük, hogy imádkozzák naponta. Jöjj, az Írások beteljesednek... Én, az Úr sorra emelem a tömjén-oltárokat. Ezeknek az oltároknak szolgálniuk kellett volna, de parlagon hevernek, mert nincs senki, aki törődjön velük vagy lángra lobbantsa őket.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.10 0 0 7650

„Kedvesem, azért adtam neked mindent, hogy közelebb vonjalak magamhoz, és alkalmassá tegyelek arra, hogy velem légy! Azért adtam neked ezt a kegyelmet, mert így tetszett nekem. Meg akartalak vigasztalni. Ez a te megmentésedre szolgál gyermekem, és mindvégig melletted vagyok ily módon.

Te az én oltárom vagy, és azt akarom, hogy oltárom tiszta legyen. Égő lángommal: tüzemmel: Szentlelkemmel
 akarlak betölteni. Még csak tegnap történt leányom, hogy megtaláltalak az ördög csapdájában. És ma, látod szabad vagy!  Én, a te Szabadítód szabadítottalak meg, és nemcsak megszabadítottalak, hanem életet is adtam neked. Börtönben voltál, és kiszabadítottalak, ruhátlan voltál, és fejedelmien felékesítettelek. Terméketlen voltál, termővé tettelek és felvirágoztattalak.

Azelőtt sohasem hajolt meg térded, hogy dicsérj vagy imádj engem, a te Uradat, és mégis lehajoltam hozzád, hogy elérjelek és megáldva téged felkenjelek. Sohasem hallottam, hogy hangod engem köszöntött volna, és azt sem láttam, hogy tudatosan az én kedvemért jöttél volna házamba. Én mégis eljöttem hozzád, a te házadba, a szobádba, hogy meghalljad hangomat, és elénekeltem neked a szeretet énekét, hogy menj el a nemzetekhez, és tanítsd meg őket énekemre. Hibáidat úgy eloszlattam, mint a felhőt, bűneidet, mint a párát. Örvendezz hát lélek, az én jelenlétemben! Továbbra is megmutatom általad az emberiségnek nagy szeretetemet és irgalmamat, hogy végül elhiggyék, hogy én vagyok az! SZERETET vagyok! Ily módon fogom összehívni népemet, és körülveszem őket szeretetemmel - olyan leszek körülöttük, mint egy lángoló fal. Én leszek az ô dicsőségük. Jöjj, ….. ...

E szavak olyanok számomra, mint diadémon csillogó ékkövek... Igen, szeress engem, Istenedet! Kövesd első parancsolatomat, de a többit se hanyagold el! Pihenj most, és közben ne feledkezz meg jelenlétemről! Mi ketten?

Megáldalak. Áldj te is engem!

 

(...) Megadom gyógyító békémet Oroszországnak, örökös szövetséget pecsételek meg vele. Ahogyan a pásztor kimenti a farkas torkából bárányait, úgy mentem meg Oroszország fiait. Fel akarom emelni és szentté akarom tenni őt, és fiait is. Oroszország a romlatlanságot fogja tanítani, mert Szentlelkem fog benne élni. Szentségben és igazságosságban fog uralkodni felette  (...)”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.09 0 0 7649

„Én vagyok. Engedd, hogy a Szeretet vezessen téged, ne figyelj a tudósokra! Olyanok, mint amilyenek az írástudók voltak az én időmben. Szeretettel evangelizálj a Szeretetért! Éreztesd meg velük végtelen szeretetemet!  

Kicsim, Szívem örvendez, mert érezlek, és hallom, amint azt mondod: Vágyódom utánad Uram! Ez a hűség gyümölcse. Légy az én tükörképem, az én másom! Vágyódj az Atya után! Amíg a Földön voltam, az Atya után vágyakoztam, szüntelenül imádkoztam, állandó kapcsolatban, a Szeretet  egységében akartam lenni Atyámmal. Tanítvány, én vagyok a te Tanítód, aki bölcsességgel nevelt fel téged. Tölts el tehát örömmel, és légy állandó kapcsolatban velem! Engem helyezz az első helyre, és mindig engem akarj! Örülj, ha így találkozol velem! Maradj mellettem! Csak szeretetet  kérek tőled.

Megadtam nekik a szabadságot, hogy válasszanak a jó és a rossz között, de ők szeretetteljes könyörgéseim és felszólításaim ellenére a rosszat szerették.

Gyermek, te nem érted, hogy ők teljesen visszautasítottak engem! Én mindvégig szerettem őket. De ők inkább a Sátánt akarták követni. Még haláluk után is megnyilvánultam előttük, de a legkisebb habozás nélkül inkább a Sátánt követték. Ez teljesen az ő választásuk, mindörökre a poklot választották.

….. , soha ne engedd el a kezem
! Mi ketten mindörökre, a szeretet minden cseppjét felhasználom. Szeretetre van szükségem; hogy megmentsem a kárhozat útján járó lelkeket.  Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.08 0 0 7648

„Igen, ….. , csak az én céljaimat keresd, légy igaz, ne csak olyan "ájtatoskodó", mint egyesek: Én, az Úr, ismerem őket. Bármennyire igyekeznek Ábelhez hasonlítani, engem nem csalnak meg. Álarcuk nem tudja elfedni kilétüket. Bizony mondom neked, leleplezem azokat a csalókat. Váratlanul jövök el hozzájuk. Miért legyenek házamban káinok - akik csak saját céljaikra figyelnek, nem az enyémekre? Égi erővel fogom levenni álarcukat - Le fogom leplezni azt, amit elrejtettek.

Ne félj, kedves! Én fogom megtisztítani Egyházamat. Elsöpröm mindazokat, akik eltorlaszolják az utat az isteni Szeretethez, és megakadályozzák a bejutást Szent Szívembe.  Látod ….. , a kelyhem keserű. A világ megbánt engem kedves,  azok a káinok eltorlaszolják az utat, óriási sziklákkal torlaszolják el, elzárják bárányaim elől a hozzám vezető átjárót. Kezük üres, semmivel sem tudják megkínálni bárányaimat, - semmijük sincs többé. ….. , Lelkem áldottja, kövess engem! Én foglak vezetni, ne ess kétségbe, hiszen nem hagylak el soha!


Itt a kezem; fogd meg; soha ne engedd el!  Fogadj el mindent, ami tőlem való.’ 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.07 0 0 7647

„Gyermekem! Én vagyok az egész emberiség egyedüli Édesanyja, minden ember az én gyermekem.

Végül minden lélek el fogja fogadni ezt az igazságot. Akik most őszintén szeretik Istent, azok el fogják fogadni.
  Gyermekem, soha ne hagyd abba az imádkozást a világ megtéréséért! Értsd meg, hogy minél több imát kapok, annál kevesebb gonoszság terjed. Sohasem hiábavaló az imádság! Felajánlom az Atyának, akinek közel van igazságossága.


  Imádkozzatok, hogy elnyerjétek Isten irgalmát! Nem tudjátok, hogy Isten mit tart készen e gonosz nemzedék számára, de emlékezzetek arra, hogy lázadás idején hogyan sújtott le keze a bűnös emberekre. És ami akkor volt, az csak egy része annak, amit most tart készenlétben számotokra. E nemzedék bűneihez mérten fog válaszolni szent lakóhelyéről igazságossága. Tűzzel, mennydörgéssel, hurrikánnal és a pusztító tűz lángjával jön el, hogy felégesse a világ bűneit. Nem, ti nem tudjátok, mit tart készen a Mindenható az emberiség megtisztítására!


  A jelek körülvesznek benneteket, de kevesen látják vagy veszik tudomásul. Fiaim és leányaim ártatlan vérét ontják, hogy odaadják a Sátánnak. Ezt az ártatlan vért mint áldozatot ajánlják fel a gonosz léleknek. A Sátánnak az a terve, hogy kiszakítsa ezt a világot a teremtés keretéből, mindannyiatokat megsemmisítsen és elégessen a lángokban. Egyetlen nagy áldozattá akar tenni benneteket.


  Kiáltok és sírok, véres könnyeket ontok, de kevesen szentelnek figyelmet neki. Isten el fog jönni hozzátok, de nem tudjátok, hogy mily módon.

A ti imátok meg tudja változtatni a világot, a ti imátok el tudja nyerni Isten kegyelmét a bűnösök megtérésére. És minél több a megtérés, annál több ima száll fel és nyer meghallgatást mások megtéréséért. Érted? Az imának hatalma van! Ezért tartok ki amellett, hogy ne hagyjátok abba imátokat és áldozataitokat, mert ma nagyobb szükség van a hűségesekre, mint valaha. Isten emlékszik minden áldozatotokra, drága gyermekeim!

 

Imádjátok és dicsőítsétek Őt!  Az Ecclesia teljes dicsőségében  fog életre kelni!ÉN VAGYOK. Légy gyönyörűségemre, és ne hagyd abba az igazság hirdetését! Megáldottam küldetésedet. Sziklád és oltalmad vagyok. Ha te kicsivé válsz, akkor válik láthatóvá az én jelenlétem teljes ragyogásában.

 

Imádkozni fogsz, hallgatom.

 

Uram, bocsásd meg bűneinket,
gonoszságunkat, mulasztásunkat, türelmetlenségünket,
szeretetlenségünket!
Bocsásd meg szeretetünk hiányát
és érzékenységünket!
Térítsd meg
a gonoszt, a konokot, a közömböst,
az istentagadót,
és alakítsd át őket a világosság edényeivé,
hogy dicsőítsenek Téged!
Alázd meg a büszkét, tedd kicsivé a nagyot,
hajlítsd meg a merevet!
Változtass át minket is úgy,
ahogyan a Te színeváltozásodban történt!
Amen.


Ha majd Szentlelkem megostromol benneteket, mindannyian át fogtok változni. Mindig készen állok arra, hogy megbocsássak nektek.


Szeretlek kicsim.
Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.06 0 0 7646

„Lélek? Én, a te Pásztorod, lehajoltam lakóhelyem magasából. Letekintettem a Földre a mennyből, hogy halljam bárányaim sóhaját és megmentsem azokat, akiket borzalmas halálra ítéltek. Ahogyan

 

Szavam

 

lámpássá lett a te lábad előtt és világossággá utadon, úgy fogom elterjeszteni Szavamat minden nemzetben, hogy mindnyájatokat természetfeletti világosságomba vonjalak, hogy amikor útra keltek, akadálytalanul haladjatok, és amikor futni akartok, meg ne botoljatok. Szeretem azokat, akik engem szeretnek. Akik buzgón keresnek, meg fognak találni engem! Azért adtam nektek Szívemet, hogy szeressetek. Szeressetek, és nagy dolgokat viszek végbe bennetek. 


  Kicsim, eljövetelem közelebb van, mint gondolnád.
 ….. , azért jövök, hogy minden szívben én uralkodjak.

  Meghallgattalak. Ne legyen szíved nyugtalan és ne szenvedjen, mert semmi sem állhat miközénk! Kérlek téged, szeretett menyasszonyom, légy állhatatos és higgy, hogy növekedhess bennem! Megáldalak. Bennem élj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.05 0 0 7645

„ÉN VAGYOK. Én még a te nyomorúságodban is veled tudok maradni. Látod, leányom, téged azért jelöltelek ki erre a küldetésre, hogy nyilvánosságra hozd szeretet-himnuszomat, és én mint hárfás szelíden sorra eljátszom általad az énekeket, hogy senki ne feledkezzen meg rólam. Mondd meg gyermekeimnek, akik hallották szeretet-himnuszomat, hogy én, Jahve, az ő Teremtőjük vagyok őrzőjük. Ha hűségesek maradtok hozzám, a semmiből házat emelek az én Nevemben. Ne féljetek utaimtól, és ne féljetek közeledni hozzám! Mennyei Atyátok vagyok, emeljétek fel tehát tekinteteteket, és engedjétek, hogy Királyotok és mindenek Atyja örökké fennmaradó szentélyt készítsen elő bennetek! Megelégeltem a világ zaklatását és erőszakosságát, mivel a gonosz nem örökölheti országomat. Tartsátok meg parancsolataimat és ne vegyétek semmibe! Ha követitek, megtartanak benneteket az imádságban. Még ha egészen nyomorúságosak vagytok is, jöjjetek és szóljatok hozzám így:

"Tekints rám Atyám, látod a lelkemen lévő foltokat? Nem vagyok állhatatos parancsolataid teljesítésében, mégis tudom Atyám, hogy irgalmas és nagylelkű vagy. Tanításodból bölcsességet tanulok. Taníts meg akaratodra, Jahve, taníts meg rendelkezéseidre! Jöjj, köss magadhoz Atyám, és emlékeztesd nyomorúságos lelkemet arra, hogy én is országod örököse vagyok. Bár kísértésem számtalan, bízom megmentő segítségedben."


és így fogok válaszolni, gyermekem:

 

"Áldott vagy, ó Lelkem áldottja, sírtam, amikor visszaemlékeztem teremtésedre, az öröm könnyeit hullattam. Szívet adtam neked, amikor édesanyád méhébe helyeztelek, hogy élj és részesülj dicsőségemben. Ne fordulj most el... Hallottam imádat, amit tiszta szívvel mondtál, és mondom neked: nagyon értékes vagy szememben! Irántad való szeretetem miatt, a mai naptól kezdve keresd:

 

a szeretetet, a békét és a kiengesztelődést!


Nem vagy egyedül. Mindig veled vagyok, újból és újból  
megáldalak.

 

 


Leánya a Magasságbelinek, engedd meg, hogy megmondjam Isten gyermekeinek;

 

törekedjenek a békére!

 

Közületek ki örül az életnek? Jöjjetek ezért közelebb a Szent Istenhez, és soha ne hagyjátok el! Maradjatok mindig szilárdak! Milyen áldottak, akiknek Jahve az Istenük! Országának ők az örökösei. Mondom nektek, Krisztus barátai, Krisztus ma zsákvászonból készült ruhát visel, hogy szomorúságát kimutassa...

 

Szeretete miatt böjtöljetek ezen a pénteken kenyéren és vízen, hogy könnyítsetek Szívén. Ajánljátok fel Krisztusnak ezt az áldozatot!

 

Valóban én hívtalak ma ide titeket, hogy tiszteletet adjatok a Magasságbelinek, és én, Szent Mihály arkangyal, igen meghatódtam látogatástok miatt. Kezem szüntelenül harcol és karomat a magasba emelve tartom, hogy távol tartsam a gonoszt... Imádkozzatok hozzám, ahogyan szoktatok, és másokat is bátorítsatok, hogy hasonlóképpen cselekedjenek. Isten ellensége elgyengül ettől az imától.

Istent dicsérjétek és senki mást! Istenhez emeljétek fejeteket és senki máshoz! Teljes szívvel és lélekkel szeressétek Istent! Ne essetek kísértésbe! Fontoljátok meg, mennyi sok jót kaptok a Magasságbelitől, és áldjátok Őt! és újból látogassatok meg engem!  Szeretlek benneteket,


Szent Mihály, Isten arkangyala”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.04 0 0 7644

„A Szeretet a szeretet  viszonzására vár.

Igen, arra kötelezel, hogy a te nyelvtani tudásodra, és a te behatárolt szóismeretedre korlátozzam magam. Ó igen! Te nagyon tökéletlen vagy mint eszköz!

Én azonban még tökéletlenségedben is fel tudlak használni, kicsim. Jézusod újból és újból megáldott téged, és egyszer, ….. , egyszer majd megjelenek előtted az én világosságomban, és teljesen elmerítelek benne. De most, én és te, így folytatjuk tovább, ahogy eddig.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.03 0 0 7643

„Én vagyok az Úr, aki szeret téged. Üldözőid szeme láttára foglak táplálni. Áldottak legyetek mindannyian, akik meghallottátok és felismertétek a Pásztor hívását. Áldottak legyetek mindannyian; akik áldozatokat  ajánlottatok fel nekem. Mindazokat megmentem, akik hozzám ragaszkodnak. Két karom a bölcsőtök, Szentséges Szívem a menedéketek, én vagyok a ti Istenetek, és ti az én népem, örvendjetek! Örvendjetek szeretteim! Ne akarjátok megérteni, miért lett ez a gyenge eszköz Szavam hordozója! Higgyetek a szív egyszerűségével, ne akarjatok engem próbára tenni, legyetek kedvesek előttem, mint az ártatlan és tiszta gyermekek ! Tekintsetek Szentséges Szívemre! Előttetek állok, felfedem  előttetek Szívemet. Érezzétek irántatok való égő szeretetemet! Ne szegüljetek ellenem, ne álljatok ellen könyörgésemnek! Jöjjetek hozzám, és engedjétek, hogy Szentséges Szívem  mélyére fogadjalak benneteket! Az én Szívem legyen a ti menedéketek ! Én ne jönnék segítségetekre, szeretteim? Én, aki a Szeretet magasztos Forrása vagyok, én okoznék nektek csalódást? Segélykiáltástok visszhangja az egész mennyet betöltötte. Meghallottam Földről jövő könyörgéseteket. Ne féljetek szeretteim, ne féljetek! Szemem mindent lát, és mindent meghallok. Bizony mondom nektek, hogy minden lépéseteket én vezetem és én áldom meg. Én vagyok a ti hűséges őrzőtök. Meg fogom öntözni szőlőmet, és saját kezemmel fogom gondozni. Éjjel is őrködni fogok felette, nehogy betörők hatoljanak be szőlőmbe. Akik el akarnak jönni, hogy megnézzék szőlőmet, jöjjenek nappal! Csak a rókák járnak éjszaka. Keljetek tehát fel napfelkeltekor, mint a józan emberek, és látogassátok meg a szőlőmet. Én az Úr vagyok gondozója. Végtelen szeretetemben és nagy szánalmamban jövök, hogy rendbe hozzam szőlőmet!  Legyetek boldogok, és hallja meg az ég dicséreteteket! Örvendezzetek és hirdessétek az Úr dicsőségét! Legyetek az én kis követeim, akik Szavamat hordozzák. Hangotokra ébredjenek fel az alvók! Hirdessétek szeretetemet minden nemzetnek, hogy visszatérjenek, akik eltávolodtak tőlem.  Nem fogom elutasítani őket, bár szívük száraz és bőrük skarlátvörös. Megmutatom nekik megbocsátó Szívem gazdagságát. Énekeljetek és örvendjetek, mert mindvégig  veletek maradok!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.03 0 0 7642

Amikor a világban élő el akar érni valamit, akkor hozzá van kötve a környezetéhez, és másoktól függve tudja elérni akaratát, segítve, vagy éppen akadályozva az akaratában, függve mások akaratától

 

A világ alapvetően nem vizsgál, hanem próbál az uralma alá hajtani

Az ellenállásokat vizsgálja a saját szemszögéből, ami nem vizsgálat

 

Aki az ég felé törekszik, az is az akaratát akarja megvalósítani, de hatalmas különbséggel a világ akaratához képest

Mert a világ akarata a világtól függő a megvalósulásában

Az égbe törekvő akarat meg környezetfüggetlen

Keresi a csendet az égbe törekvő, és nem a világból bányássza ki, hanem a bensőjébe fordulva veszi ki az igazságot

És mint ahogyan a mindenség végtelen, úgy a törekvése is mindig talál, mert az iránya a végtelen

A világ boldogságot keres, az égbe törekvő, örömöket, és boldogságot talál

És nincs semmi, ami megakadályozza a törekvésében

A világ szolgája az időnek, az idő pedig szolgálja az ég felé törekvőt

A test a végesben kutat

Az ég felé kutató az égben tovább kutat, és tovább halad

Más nem mehet az égbe, csak az ég felé kutató

Ha a világ keresné az igazságot, akkor rácsodálkozna, mennyire megvalósul az akarata

Egyedül a vesztébe zuhanásának a megakadályozására állítod meg az akaratát

Elé téve az akaratát

Semmilyen megfoghatóból nem lehet az égbe jutni, de minden megfogható segíti az égbe jutást annak, aki keresi az igazat

Az a dőre képzelgésem, hogy majd az ég végez helyettem

Az ég az akaratomat végzi, ha beteljesítem az akaratát

A föld az gondolja, hogy az ég tétlenségbe kötöz, holott tevékenységbe indít, a szabad akaratomban

Mindenki annyira tevékeny a lényegben, amennyire szabad az akarata a lekötözöttől

A legtevékenyebb az Isten

Kiben mennyi a szeretet, annyira tevékeny

Test akaratát követni az lassulás

Ha a környezete nem késztetné tevékenységre a testet, akkor ledermedne

Aki az ég felé törekszik, az a bensejéből kapja az ösztönzést a cselekvésre

Ki milyen magasan áll a szent hegyeden, annyira tevékeny

És annyi az öröme

Ha a mélységemben megérezném az ég örömét, akkor azonnal eldobnám a mélységet, de az az akaratom befolyásolása lenne, ezért csak az érezhet belőle, aki az akarata szerint az ég felé indul

Máshogyan nem mehetek az ég felé, csak ha elhagyom a föld követését

Használom a földet, jó szolgám

Mindent azért kapok, hogy szolgáljon

Ha felismerem, akkor mosolyoghatok a kétségbeeséseimen, megállítottak a lefelé haladásomban

Itt az ideje, hogy mosolyogjak a fájdalmaimon

Ha nehézségem jön, nevethetek

Ha még ragaszkodok a síráshoz, mért akarok sírni?

Mért ne cseréljek, ha van, Aki cserét ajánl ezekért?

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.02 0 0 7641

„Fogadd azt a hódolatot, amelyet most kínáltam föl neked!

Szeress azok helyett, akik nem szeretnek engem! ÉN VAGYOK vigyáz rád. Apránként neveltelek, drága lélek, hogy dicsőíts engem. E szavakat tanítsd e nemzedéknek: szeretet és egység. Szentséges Szívem ….. , figyelj! Szeretetem meg fog menteni téged. Gyenge és megvetett leszel, házam belsejéből fognak ellened szegülni, és nem fognak hinni neked. Üldöztetés lesz mindennapi kenyered, ez lesz földi jutalmad, mert mindez országomba irányítja lépteidet.

Hátrahagyott nyomaid sok lelket fognak hozzám hozni. Ezért figyelj az én nyomaimra és kövess engem!  Örülök, hogy Édesanyámra bíztad ezt a kinyilatkoztatást. Mondom neked, nem választhattál volna helyesebben. Édesanyám lesz a te védelmeződ. Senki sem árthat ezeknek az írásoknak, mert megáldottam.  Te oly drága vagy nekem! Szeretlek. Soha ne kételkedj szeretetemben! Én, Jézus, veled vagyok. Gyönyörűségemet lelem benned.”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.08.01 0 0 7640

„ÉN VAGYOK. Előtted állok. Ne félj, gyermekem!
  Nem hallottad, hogy az Isten iránti engedelmesség előbbre való, mint az emberek iránti? Mit tettél, gyermekem?

 Te énhozzám tartozol, és bár semmi vagy, szeretetem mindig fenntart téged, és bár nyomorúságos vagy, irgalmam eljuttat örökségedbe. Igen, Szentséges Szívembe visz téged. Semmi értéked sincs dicsőségemmel szemben és szentjeim előtt, mégis, amikor keblemben vagy, énbennem vagy elrejtve, bennem, aki megvédi a bűnösöket, mert a te lelked, kicsiny kis teremtmény, miattam lesz megmérve és megvédve.
  Ez volt egyik bukásod, de bármily súlyos volt vétked, a kegyelem nagyobb lesz nála, mert megfontoltad, mit tettél, eljöttél hozzám, hogy bocsánatot kérj.
  Most újból élsz, de nem saját erődből, hanem az én hatalmam által.
  Mindenkor jöjj hozzám, mielőtt bármely elhatározást tennél, és kérdezz meg engem! Mindig jó tanácsot fogok adni és mindig törődni fogok veled, ha bajban vagy.
  Tiszteld parancsomat, amelyet adtam neked, és ne szomoríts meg!
  Emlékeztess minden embert arra, hogy mit ad Szentlelkem szépsége az emberiség számára. békét, szeretetet, gyengédséget, kedvességet, türelmet, igazmondást, nagylelkűséget, önuralmat és irgalmasságot ad, ami az örök életre  vezet. Soha ne fáradj el, gyermekem, abban, hogy nekem dolgozz, és bár sok a kereszted, ne panaszkodj!


  Azért vagy te korszakotok leginkább meggyötört küldötte, mert tőlem jössz, és a Szó, amit adtam neked, az igaz. Szavam bebizonyítja, hogy e nemzedék útja gonosz és az alvilágba tart. Én mindig veled maradok, Szentlelkem lesz őrződ és lámpásod, örömöd és erőd. Derűssé teszünk téged, mivel te mibennünk, a háromszorosan Szent Istenben vagy elrejtve. Teljes bizalommal jöjj hozzám és ne feledd, hogy a te megpróbáltatásaid az én dicsőségem… IC

 

"Az Úr irgalmas és könyörületes,
szelíd a haragban
és gazdag az irgalomban.
Nem perel untalan,
haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk,
és nem vétkeink szerint fizet vissza."

(Zsolt 103,8-10.)”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.31 0 0 7639

„ÉN VAGYOK. Béke legyen veled! Add az emberek tudtára, hogy amikor egyesek szája rágalmat szór rád, akkor az én adományaimat rágalmazzák, melyeket én adtam neked. Súlyosan rájuk fog nehezedni ez a bűn, amíg nem jönnek bűnbánatot tartani! Megismétlem, amit már elmondtam neked: Mindörökre a Szívemhez kötöttem szívedet, és ígéreteim szilárdak. Oly módon kötöttem az enyémhez a szívedet, hogy biztosítsam, ne lehessen többé kitépni onnan. Galambom, te jól meggyökereztél abban, ami életet és szabadságot ad. Drága gyermekem, csillapítsd le szívedet és ne szentelj figyelmet a rád szórt heves rágalmaknak! Nem tudják, hogy engem rágalmaznak, nem téged, és mély sebeket ejtenek Testemen. Akik tökéletlenségükben továbbra is kegyetlenül rágalmazzák művemet, végül megkapják részüket ...


  Végtelen szeretetemben növekedni fogok benned, és míg fejem a szíveden pihen, a füledbe súgom szeretetemet, a megmenekülés és a felszabadulás szavait. Tanítvány, ne feledd, hogy nem szabad elcsüggedned! Nézz körül! Isteni művem gyümölcsöt termett, ezért emeld arcodat hozzám és mosolyogj! Mosolyogj és tégy boldoggá engem!

Engedd meg, hogy megpihenjek mennyországomban, míg Szavaimon  
gondolkozol!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.30 0 0 7638

„Tudom, de miért nem kéred segítségemet? És miért tekintesz másfelé? Ha felém fordítod tekinteted, meglátod világosságomat, és megadom neked mindazt, amit kérsz ! Szegény vagy, de én tudok rólad gondoskodni. Elég azt mondanom: Növekedj! Virágozz! És pusztaságodba folyókat vezethetek. Gyermekem, elhagytalak-e valaha?

Akkor hogyan lehet, hogy nem hittél jelenlétemben? Nem érted, hogy állandóan tekinteted kerestem? Menyasszonyom lettél, ugye?

Akkor nézz rám olykor! - ez a te dolgod. Figyelj rám ….. , nekem nincs rád szükségem. Tudod, hogy elég vagyok önmagamban. Több alkalommal megmondtam neked, hogy mindenható vagyok, de szeretem a gyengeséget, mivel leginkább azáltal mutatkozik meg az én erőm. Kicsim, mindennap, életed minden órájában és percében veled vagyok. Mindig közöttetek vagyok... Ne feledd, hogy Édesanyámmal vagyok!

Ismételd utánam: mi ketten mindörökre!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.29 0 0 7637

„És most hányan vannak, akik értik vagy teljesen elhiszik üzenetemet?

Mondd, azok között, akik üzenetemet meghallgatják, elhiszik és teljesen megértik, kik vannak többen - juhaim vagy bárányaim? Kik akarják inkább meghallani?

Ma is úgy van, ahogy tegnap volt.  Leányom, az idők nem változtak, ma is úgy van; ahogy tegnap volt.  Amikor testben voltam a Földön, némelyek azt hitték, hogy új próféta vagyok csak kevesen hittek bennem, mint Messiásban. A farizeusok, miután meghallgattak, rám rontottak, hogy istenkáromlásért megkövezzenek, akkor most miért lepődsz meg azon, amit az emberek hisznek? Te tőlem származol, és ma követemként küldelek a "Béke és szeretet" üzenetével. Azért jövök, hogy egyesítsem Egyházamat, de ma is úgy van; ahogy tegnap volt.  Hadd mondjam meg; a vezetők zavarba fognak jönni, és sokan vonakodnak majd elhinni, hogy egyenesen tőlem való ez az üzenet. Egyesek kigúnyolnak, tüzetesen megvizsgálnak, mások meg egyetlen percet sem szentelnek arra, hogy meghallgassanak. Egyesek félreértik majd üzenetemet, mivel ez ismét meghaladja bölcsességüket.  Íme eljövök, kezemben tartom Szívemet, hogy felajánljam nektek teljes irgalmamat. Téged használlak fel arra, aki gyenge és esendő vagy, hogy eszközöm légy. Rajtad keresztül nyilvánulok meg; hogy a Földre jöjjek, és egyesítselek benneteket. De bizony mondom neked, ha legalább belenéznének az én szeretett Jánosom sugallataiba amelyek mind tőlem valók -, megértenék, hogy közel van az óra. Keresd meg szavait, mert minden jövendölés, amit mondott, valóban tőlem származik. Kicsim, mutasd meg nekik, hogyan munkálkodom.

Maradékom, ne félj! Amikor téged gúnyolnak - engem gúnyolnak ki. Amikor téged megtagadnak, engem tagadnak meg. Mindazt, amit neked okoznak, velem teszik.

 Boldog a lelked, hogy képes a felismerésre, mert mondom neked, hogy már sok lélek - akik becsesek a szememben - akarta felismerni, amit felismertél, hallani, amit hallasz, érezni, amit érzel, de sohasem sikerült nekik.   ….. ,  veled van kegyelmem.

 Maradj mellettem, mert még sokkal több megpróbáltatásban lesz részed.  Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.28 0 0 7636

„….. , évekig vártam, hogy megváltozzanak, most hagyd, hogy szabadon leírjam kívánságaimat.  

Figyelj rám, miért csak akkor hallanak meg, ha kedvező számukra, amit mondok, és miért fogják be fülüket, amikor nem tetszik?

Ha megteszik, megtagadnak, mint Istenüket.

….. , azért jöttem, hogy egyesítselek benneteket. Vajon tanítványaim közül visszautasítaná egy is felhívásomat?

Ebben a megállapításban rejlik a lényeg: "ha őszinték", akkor meghallgatnak.  Azért jövök, hogy felragyogjak felettetek, hogy megvilágosítsalak, és így egyesíthesselek benneteket. ….. , nagy szomorúságomra azonban lesznek olyanok, akik jobban szeretik a sötétséget a Világosságnál, mert cselekedeteik gonoszak. Azért fognak fényemtől tartózkodni, mert félnek, hogy kiderülhetnek tetteik. Akik azonban hűségesek hozzám, őszintén elfogadják műveimet és követnek engem, világosságomban lesznek és félelem nélkül cselekszenek, mert be akarják bizonyítani, hogy amit tesznek, azt bennem, Istenükben teszik. Egykor azt mondtam, ha befogadjátok az Igét, akkor valóban tanítványaim lesztek. Megismeritek az Igazságot és az Igazság szabaddá tesz benneteket. És most ezt mondom nektek: ha hitelt adtok mai Szavamnak, valóban az én tanítványaim lesztek. Az Igazságban őszinteséget fogtok Tanulni, és az Igazság szabaddá tesz, képessé tesz arra, hogy szeretetben egyesüljetek és dicsőítsetek engem.  Szívemmel a kezemben jövök hozzátok, felajánlom nektek, de felhívásom ellenére sokan vissza fognak utasítani, megtagadnak engem, mint Istent, mert szívük megkeményedett. Ha szeretnének, hallgatnának felhívásomra. Azért vonakodnak meghallgatni, mert elvesztettem őket, mint gyermekeimet. Tudásuk elvakította őket: Bizony mondom nektek, azok a juhok, akik hozzám tartoznak, felismerik hangomat. Akik nem ismerik fel hangomat, nem az én juhaim, mert nem hisznek mindenhatóságomban. Tudjátok-e, hogy miért szóródtak szét bárányaim és miért darabolták fel Testemet? Tudjátok-e, hogy miért van széthúzás Egyházamban? Azért, mert az éjszakában bolyongtak, és semmi világosságuk nem volt, amely vezethette volna őket.  Keressetek engem, én vagyok a Világosság, és én vezetni foglak benneteket. Hagyjatok fel képmutatásotokkal és makacsságotokkal, legyetek szelídek és alázatosak, nyissátok ki szíveteket, és töltekezzetek az én erőmmel! Jó Pásztorotok vagyok, aki szeret benneteket. 

 

 ….. , szólj hozzám! Úgy viselkedj velem, mint Szent Társaddal.

Kedves, Nevemet megdicsőítettem, és újból meg fogom dicsőíteni. Uralmam örökké fennmarad,

 

 jöjj, bátorság leányom, veled vagyok.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.28 0 0 7635

Az égben amilyen a szeretetben a különbség az angyalok között, az az égben megmarad

Együtt törekednek a tökéletesedésükre

A Földön meg az történik, ami kinek-kinek az akarata

A Földön egymás mellett van a mélység és a magasság, és ki mint akarja, felemelkedik, vagy süllyed

Sem a mélységem mértéke, sem a magasság mértéke, ahol vagyok, nem határozza meg hova jutok, egyedül a küzdelmem

Ha a mélység felé küzdöm magam, azt érem el

Ha mélységből küzdöm fel magam, minél mélyebbről, annál több lesz bennem a hála, amikor belélegzem az életet

Ha akarom, első leszek, ha akarom, az utolsó

Szeretetem más magamban, és más Jézusban, Jézusban tudom meg, ismerem fel a szeretetemet

Amíg nem ismerem meg Jézust, magamat sem ismerem

És ha magamat sem ismerem, akkor mást hogyan ismerhetnék fel?

Magamban a hasonlót keresem, Jézusban Jézushoz emelek, hogy megtaláljuk Benne a hasonlót

A tisztulásunkban

A mélység nem ismerheti fel a magasságot

A mélységet ismeri fel a magasság érintésében

A magasság békéjében ismeri fel a mélység békétlenségét

A mélység is békét akar, erőszakkal akarja

A magasság elnyeri Jézusban

Ha Jézusba lépek, magasságba lépek, az a felismerésem

Ha mélység felismerné a magasságot, akkor eltaszítaná magától a mélységet

Ha Jézusba lépek, eltaszítom magamtól a mélységet

Sárból kilépve, köves útra térek

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.27 0 0 7634

 „….. , ezeket a kegyelmeket az én érdekemben és az én dicsőségemért kaptad. Engedd meg, hogy igénybe vegyelek, ismerd fel feladatodat! Jöjj, segítek neked.   ….. , én akartam neked sugallatokat adni, higgyél gyermekem! Én adtam Jánosnak azt a sugallatot, hogy könyörögjön az új pünkösdért. Ez a sugallat a Bölcsességtől származik, és az új pünkösdöt, én, az Úr ugyanazon a talajon hozom létre, mint alapításomat. Egyesítelek benneteket, egyetlen pásztor köré gyűlik teremtésem, és benne alapítom meg királyságomat. Házam békében és szeretetben fog uralkodni. Teremtésem újjászületik, és olyan lesz, mint a gyermek, ártatlan, jóakaratú. Ez lesz a nagy visszatérés, az újjászületés, a pásztor hívása, az új pünkösd, ahogyan kezdetben volt a korai kereszténység idején, amikor a kereszténység még gyermek volt, ártatlan és önzetlen. Ó teremtés! Várj csak és láss!

….. !

Érezz engem, melletted vagyok! Elhiszed ezt gyermekem annak ellenére, hogy testi szemeddel nem láthatsz?

 Mennyire szeretlek, amikor látom, hogy szemed engem keres. Tudom, hogy egyszerű gyermek van velem, aki tehetetlen és semmi. Sajnállak ….. , hogy a farkasok közt kell lenned. Sohasem hagylak el: Megáldalak gyermekem.  Engedd, hogy mindvégig vezesselek! Igen?

 Ott vagyok, kedves, fogadd békémet! 

Igen, mi ketten
.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.26 0 0 7633

Fatima Szentélye Garabandal elismeréséért kiált!  Megtanítottalak arra, hogy felismerjétek az idők jeleit. Keresitek-e ezeket a jeleket? Hogyan lehet, hogy nem ismeritek fel a jeleket? Ennyire nem érzitek? Miért zárkózik el értelmetek? Miért nem akartok látni? Miért nem akartok hallani? Elfelejtettétek szavaimat? Miért ismétlitek tévedésteket? Kedves, miért van ez a sok haragos támadás a garabandali üzenet ellen, amelyet Szent Édesanyátok adott nektek, aki Szavam frigyszekrénye? Papjaim ellenállása a garabandali jelenésekkel és üzenettel kapcsolatban mind a Sátán mesterkedése.
Most is újból megkísérli, ahogy Fatimában tette, hogy megakadályozza üzenetem széleskörű elterjedését. Nem fogjátok föl, hogy a Sátán - aki ismeri üdvözítő tervemet, amelyet Édesanyám által adtam egyszerű gyermekeknek Garabandalban - ismét megkísérli megdönteni tervemet, hogy sötétségben hagyva benneteket, elessetek? A Sátán megkétszerezi erőfeszítéseit, hogy diadalt arasson Szent Édesanyátok felett. Mesterkedéseivel ráveszi Egyházamat, hogy tagadja meg ezeket a jelenéseket, a fatimai, üdvöt hozó üzenetek folytatását. A Sátán dühödten próbálja megakadályozni, hogy belőlem táplálkozzatok. Az én üdvözítő tervem világos: azért jövök, hogy megmentsem gyermekeimet. Ismerjétek fel hangomat - ne lepődjetek azon, hogy milyen eszközöket használok.

Egy senkit választottam, aki semmit sem tud, tiszta vásznat, hogy ezáltal váljék nyilvánvalóvá, hogy tőlem való minden, ami ezen a vásznon látható, és hogy elhiggyétek, hogy én vagyok az, Jézus, Isten szeretett Fia, aki beszél.
 Az én országom köztetek van. Ábeleim, tudom hogy ti újból fel fogtok ismerni. Ó szeretteim, mennyire szeretlek benneteket!  Hamarosan felfedem előttetek tervemet.

….. , nem a te a dolgod, hogy kérdezz, por és hamu! Hadd vezesselek úgy, ahogy én akarom, a többit hagyd rám!

Ó jöjj, ne érts félre! Szeretet vagyok, tanulj meg elfogadni!  Jöjj, mi ketten? Megtöltöm lámpásodat.

Menjünk.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.25 0 0 7632

„Béke! Szentséges Szívem öröme, figyelj! A halandók gondolkodása nem isteni. Én, az Úr, végigjártam a Földet, hogy figyelmeztessem: az ellenség óriási hullámként fog rátörni, hogy elnyelje. De senki sem hitte el igazán, hogy a Sátán egyszer át fogja lépni szentélyem kapuját. Pedig megtette... egyenesen bement szentélyembe enyéim bűnei és tévedései által. Enyéim a mai napig szembehelyezkednek a pásztorral akit én adtam nektek. Hogyan remélhetitek, hogy bárányaim tisztelni tudják azokat a papokat, amikor azok választottam ellen lázadnak? Nem figyelnek pásztoromra... szomorúság fog el, és Szívem összeszorul attól, ami még jönni fog. Ami idáig csak részleges hitehagyás volt, az most általános hitehagyássá válik, jól meg fog gyökeresedni. Ez a hitehagyás olyan kiterjedt lesz, hogy sokakat el fog nyelni...

Az összeesküvés, gyermekem, az összeesküvés és az árulás együtt jár. Amikor a halál belopakodott szentélyem ablakain, és utat tört magának házam szívébe, elküldtem Édesanyámat, hogy figyelmeztessen benneteket. Ezért ne mondd, hogy túl sokáig vártam. Leányom a ... voltak azok, akik meggondolatlanok voltak. Nem keresték akaratomat. Figyelmeztettem őket, de olyan kevesen ügyelnek figyelmeztetéseimre. Még a mai napig is, és ó... hányszor panaszkodtam gőgjük miatt... Megfenyíthettem volna, haragomban porrá tehettem volna, de inkább szelíden követem őket.

Mondom neked, hogy összeesküvés van folyamatban azok között a pásztorok között, akik szembehelyezkednek mindannyiuk vezetőjével. A pusztító arra indítja őket, hogy szentségtelenítsék meg Szent Nevemet, és a lázadó lélek bennük megerősödve fog láthatóvá válni. Nem olvastátok, nem értettétek meg?

 

„Egy nyomorult fog felkelni,
és megjelennek hadai,
meggyalázzák a szentséges várat,
megszüntetik a mindennapi áldozatot
és felállítják a vészt hozó undokságot”...

 

Nagyobbnak fogja gondolni magát az isteneknél, rettenetesen fogja káromolni az istenek Istenét, és addig fog erősödni, amíg a harag ki nem robban. Nagy tiszteletet nyújt azoknak, akik őt elismerik, széleskörű tekintélyt ad nekik... Ez a lázadó lélek győzelmet arat a világ népei fölött.

Olyan nagy szorongattatás következik, amely páratlan a népek keletkezése óta. Kértelek benneteket, hogy maradjatok ébren, virrasszatok és imádkozzatok, hogy el ne sodorjon benneteket is. Álljatok készen és legyetek hűségesek! Ennél többet mit mondhatnék, amit még nem mondtam el?

Hirdesd üzenetemet ….. !” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.24 0 0 7631

„Én vagyok, ….. , soha ne veszítsd el bátorságodat! Ne feledd, hogy Szeretetem nyugszik rajtad! Drága lélek, gyengeségeddel együtt szeretlek. Törékeny vagy. Engedd, hogy Lelkem vezessen téged, semmisülj meg bennem, az én erőmben, és oldódj fel bennem! Hagyd, hogy mindent én tegyek, hogy lássák, mindezt a munkát én végeztem el! Te semmi vagy. Maradj semmi, és adj teret Lelkemnek, hogy növekedjék benned. Igen, hagyd, hogy semmiségedben lélegezzek, hagyd, hogy gyönyörűségemet leljem benned! Engedd meg nekem, hogy ilyen módon vegyelek igénybe az emberek megmentésére és egyesítésére  

Virágom? Ezekben a napokban arra tanítalak, hogy meg tudd különböztetni a valódi kinyilatkoztatásokat a hamis kinyilatkoztatásoktól, a hamis tanoktól és a hamis látomásoktól.  Minden, ami hamis, a Sátántól származik. A Sátán a zűrzavar magjait veti el, hogy elferdítse az igazságot, mint Pescarában. Konkolyt szór a búza közé, és megzavar benneteket. Dühös a medjugorjei jelenésekre, ezért igyekszik mindenkit összezavarni és bebizonyítani, hogy azok az isteni művek nem tőlem valók.  Leányom, ha olyan kinyilatkoztatásról olvasol, amelyből világosan kiderül, hogy nincs egységben Egyházammal, megtagadja Pétert, megtagadja Szent Édesanyátokat, tudd, hogy ezek nem tőlem, az Úrtól, a ti Istenetektől származnak. Ellenfelemtől valók, aki azért jelenik meg, és ölti magára képmásomat, hogy saját terveit valósítsa meg. Terve az, hogy amennyire lehetséges, osszon meg benneteket.

Tudod, hogy én, az Úr nem akarom, hogy bárányaim szétszóródjanak, hanem azt akarom, hogy mindannyian egy nyájban egyesüljetek Péter vezetése alatt. Azt akarom, hogy mindannyian gyűljetek össze. Megismétlem, hogy én, Jézus Krisztus, az Úr, a ti Megváltótok választottam ki Pétert arra, hogy eljövetelemig táplálja és őrizze bárányaimat és juhaimat. Pétert, aki ma II. János Pál. Figyeljetek arra, hogy mit mond a Lélek az egyházaknak!

….. , a Sátán tudja, hogy napjai meg vannak számlálva, és ezért a vörös sárkány annyi lelket igyekszik magával vinni, amennyit csak tud. Sok lélekbe beférkőzött, akiknek lelkiekkel és szentséggel kellett volna töltekezniök. Mindenféle szórakozással elvon benneteket az igazságtól és mindentől ami szent. Nézz körül kedvesem, és látni fogod, hogy ezek a szórakozások azért terjedtek el ma éppúgy, mint Szodoma és Gomorra idejében, hogy ez töltse be lelketeket, és ne hagyjon helyet annak, ami szent, hogy ne hagyjon helyet számomra, Teremtőtök és Istenetek számára. 12345  Igen ….. , visszautasítottnak érzem magam. Úgy érzem, hogy elfelejtettek és nem szeretnek engem, aki szeretetből haltam meg értetek a kereszten, nem szeretnek engem, aki a Szeretet Lelke vagyok. Nézd, hogyan bánnak velem ! Megérdemlem ezt?

….. ; imádkozz, imádkozz, imádkozz ezért a megtérésért.  A Sátán fokozza működését teremtésemben, hogy magával vigyen benneteket le a mélybe. Ó teremtés ! Milyen gyenge vagy, milyen rettenetesen gyenge vagy!.  Az olyan kinyilatkoztatás, amely rítusnak tekinti és megtagadja az Oltáriszentséget vagy Szent Édesanyátok Szeplőtelen Szívét tagadja, nem tőlem  származik. Én, az Úr, határtalanul szeretlek benneteket, és újból óvni akarlak ezektől a hamis prófétáktól. 

 

Szeress!

Mi ketten?"

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.23 0 0 7630

 „Ó ….. , ….. , fogd meg a kezem! Ha téged üldöznek, akkor engem üldöznek. Ha téged kigúnyolnak, engem gúnyolnak ki. A Szeretet szenved.

 

A Szeretet segít neked.  Ékesíts engem tisztasággal, légy oltárom, hordozd velem együtt keresztemet!  Oltárom, ne szomorkodj! 

 

 …..  érezz együtt velem, és érezd fájdalmamat.  Újból keresztre feszítenek.

 

Kedvesem, nem tudják, mit cselekszenek.

 

Sok lélek. Szeretem őket és ők mégis megvetnek engem.   ….. , osztozz fájdalmamban, légy egy velem!

 

Igen leányom, együtt szenvedünk az emberek hűtlensége miatt, fogd meg a kezem, együtt.”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!