Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 6 órája 0 0 7499

„….. , eléd tártam szeretetemet . Nem vetted észre, miként vettelek körül szabadító énekekkel? Szeretnéd, ha elénekelném neked az egyiket?

Elénekelem azt az éneket, ami az örökkévalóságig tart és mindannyiatokhoz szól. És te, kedvesem, légy a hárfám és lantom, kísérd énekemet! Jöjj, jöjj és mondd lelkednek:

 

"Jézus az én megmentőm."


Én vagyok a te Megmentőd. Látod, miként jövök a tömjén és a mirha édes illatával a szobádba?
  Törékeny gyermekem! Ne járkálj többé vándorként, hanem engedd meg, hogy magamban hordozzalak!
  Leld gyönyörűségedet jelenlétemben! Gyönyörködj Szívem gazdagságában te, akihez házassággal kötöttem hozzá magamat.
  Királyi tanácsadód lettem. Szíved felvidítására időnként meg fogok mutatkozni az emberek előtt.
  Ne kérdezd: "Ki az, ki olyan, mint a fényoszlop?
  Mielőtt a hajnali szél felkel, mielőtt az árnyék elillan, jöjj közelebb Kedvesedhez és keress oltalmat karjaiban! Akkor lelked örvendezni fog ölelésének. Senki sem fogja megzavarni pihenésedet. Senki sem érinthet téged, míg Szívemben pihensz, mert gondosan őrizlek, én kedvesem. Senki sem merészel megzavarni téged, senki sem merészel közelíteni hozzád, amikor meglátják féltékeny szeretetem lángjának fényét szememben, mert féltékenyen őrizlek.
  Miként Dávid király a zsoltárban, most én is őszintén felfedem féltékeny szeretetemet: "Te olajjal kened meg fejemet."
 Kezemben a Szívemmel mondom: Tiszteletet nyújtok neked, menyasszonyom. Újból felkenem fejedet olajjal, mert kedvemért vállaltad a nehézségeket és az üldöztetést.
  Takarja be fejedet ez az olaj, szeretett gyermekem, és gyógyítsa meg tökéletlenségeidet! Légy olyan tündöklő és szépséges, mint a liliom a bogáncsok között, és hozz sok lelket Szívem menyegzős szobájába!
  Hadd örvendezzenek ők is énbennem és tanúsítsák magasztosságomat az eljövendő napokban.
  Akkor ujjongó énekekkel fogják áldani Szent Nevemet. Én pedig fel fogom szítani szeretetüket, hogy vágyakozzanak utánam. Szomjassá teszem őket, hogy csak az én Szívemet keressék.
  
  Én mint király, aki királyi trónomon ülök teljes királyi díszben, arany és drágakövek csillogásában, jobb kezemben jogarral, első és személyes gondomnak fogom tekinteni, hogy megőrizzem trónomat szívedben, hogy szíved továbbra is Királyod és Urad gazdagságával legyen ékes.
  Ez a gazdagság abban áll, hogy ismersz engem háromságos dicsőségemben, hogy félsz engem, hogy kerülsz mindenfajta bűnt, és végül, hogy megteszed isteni akaratomat és mindazt, ami tetszik nekem, a te Istenednek.
  Pihenj még karomban, útitársam, és engedd meg, hogy karomban hordozzalak! Engedd, hogy dédelgesselek és megcsókoljalak! Senki sem merészeli megzavarni pihenésedet, ha szemembe tekint. És ha valaki olyan meggondolatlan lenne, hogy kihívjon engem, leheletem elsöpri őt és porrá zúzza.
  
  Jöjj, hadd szívja magába lelked a Bölcsesség titkait, hogy csak azzal az egy, igaz tudással dicsekedjen, amit én magam adtam neked. Örvendezzen lelked, hogy birtokol engem, az egyetlen Fiút, aki oly közel áll az Atya Szívéhez, amilyen közel csak lehetséges.
  Lelked fogadja magába édességemet! Én, Jézus, vagyok a te Megmentőd és Szent Társad, aki énekel neked, aki veled van és elrejtőzik benned. Én vagyok az!
{Jn 18,6-8.}
  ….. , vedd számba, mily sok ajándékot adtam neked! Nemcsak küldöttemnek, hanem drága menyasszonyomnak is jelöltelek. Örvendezz, akit Szavammal neveltelek, bölcsességemmel tanítottalak, Lelkemmel megajándékoztalak és akinek királyi Szívemmel kedveskedtem! Örvendezz és légy boldog, hogy én, Jézus vagyok a te Megmentőd! Emeld fel ezért szemedet, szeretett gyermekem, emeld fel szemedet és tekints Őrá, aki érted áldozta életét! Ne hallgass azokra, akik képtelenségeket beszélnek és tele vannak álnoksággal! Még nem találkoztak velem, és még nem is ismernek engem. Dicsőségem azonban felkelt feletted, és rajtad keresztül sok szívben.
  Ez az én Szentséges Szívem rég megjövendölt gazdagsága, mely sok nemzetet fog visszahozni hozzám és udvaromba.
  Emeld fel hát szemed és tekints a te dicsőséges Királyodra, a te gyengéd Szerelmedre! Az Ő ragyogását szemlélve te is ragyogni fogsz, mert Szívem gazdagsága tengerként fog kiáradni rád, hogy képes légy művemet készségesen folytatni. Felkentelek, hogy menj és hirdesd: meg fogom újítani teremtésemet, szeretett gyermekem, mert eljövetelem hamarosan bekövetkezik.
  Most azonban, én és te, újból elmegyünk a nemzetekhez, elsősorban oda, ahol több a pusztaság, mint az élet. Hadd frissítsem fel Szívemben erődet, hadd adjam meg szívednek az én békémet! Amikor eljön az ideje, látni fognak újból mindkettőnket.
  Lelkeket hódító győzelmeimet minden lépésemnél meg fogják éljenezni, és te, aki hozzám vagy kötve, sietni fogsz és nem lankadsz el, beszélni fogsz és nem epedsz el a szomjúságtól, állni fogsz és nem fáradsz bele
. Velem fogsz előre haladni, lábad alig fogja érinteni a földet, míg én felemelem kezedet, hogy háromszorosan Szent Nevemben   megáldja népemet.
  Megfogtam jobb kezedet, választott leányom, hogy legdrágább ruháimba öltöztesselek. Saját magammal foglak felruházni téged. Ha engem viselsz magadon mint ruházatot, nagy erőt kapsz a szenvedések idején. Ez a ruházat meg fog vigasztalni a nehézségekben és bajokban.
  Kíséretül elküldöm hozzád Édesanyámat, hogy mindig melletted legyen. Jóságában segíteni fog neked, hogy eljuss Isten
 félelmében a tökéletes szentségre.
  Szerezz nekem most örömet és fogadd szavaimat szívedbe, hogy bármit teszel, azt méltósággal és tisztelettel tedd, mert téged a királyok Királya jelölt küldöttévé. Ha valaki megkérdezi: "Ki ennek az éneknek a szerzője?" Így válaszolj: Az a Szerzője, aki a dicsőséges magasságokban lakozik, az, aki háromságos Szentségében életet lehelt beléd. Az szerezte, aki így szólt a szamáriai asszonyhoz: "Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökő vízforrás lesz benned."
{Jn 4,14.} Én vagyok az, aki megszólítom a kiszáradt csontokat: "Száraz csontok, halljátok az Ige szavát, teljetek el lélegzetemmel, és keljetek életre!"
  Mondd nekik, nővérem és kedvesem: "Ennek az éneknek az a Szerzője, akiben az örökkévalóság alatt élni fogtok, ha követitek Őt." Lélegzet az én lélegzetemből, szemem lángja, ne fáradj bele az írásba, hanem tartsd füledet keblemre tapasztva! Még a tiszteletemre adott ünnepélyek sem közelíthetik meg és nem múlhatják fölül azokat a drága pillanatokat, amikor veled vagyok, és te könyvként megnyílsz felém, hogy rád írjam szeretethimnuszomat. Dicsősége teljességében fogja felfedni az ismeretlenek előtt e szeretethimnuszt Ő, az Ismeretlen. Mert én, az Úr, nem vetem el az emberiséget és kegyeim nem múlnak el. Az ismeretlen nagy örömmel így fog kiáltani:

 

"Jézus az én Megmentőm!"


  Isten a te Barátod, ….. , Ő, aki mindent ismer, Ő a te Barátod. A te őszinte és hűséges Barátod, akit meghívtál asztalodhoz. Mondd el a nemzeteknek, hogy ők is megtudják, ki az, aki most ajtójuk előtt áll és zörget. Ha meghallanak és kinyitják ajtajukat, bemegyek hozzájuk, velük eszem, ők pedig énvelem.
  Majd amikor eljön az idő, én is kegyes leszek hozzájuk és meghívom őket, hogy üljenek mellém trónomon az égben.

Atyám és én lakóhelyet készítettünk magunknak benned irántam való szereteted miatt...
 Ó, ….. , még sok mindent kell elmondanom neked, de most itt az idő, hogy más feladataid után nézz. Veled vagyok és örömet szerez nekem, hogy ellátod munkádat családod körében. Szemem születésedtől kezdve egész gyermekkorodban szüntelenül örömmel tekintett rád, szeretett gyermekem, akit Szentséges Szívem arra választott, hogy egy napon fa legyen belőle. Leánya a Fiúnak, szeretlek.
  Engem, az egyetlen igaz Istent ismerni örök életet jelent. Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7498

„Krisztus szenvedésének ….. , én, Szent Mihály arkangyal köszöntelek és megáldalak.
  Emlékszel, miként hívott Isten, hogy igaz életet élj Benne? Lelki feltámadásodnak puszta emléke is könnyekre indít mind a mai napig... Egykor harcban álltál Istennel, mert minden figyelmedet lekötötte az, ami nem lelki. De most, dicsőség Istennek, az Igaz, a Magasságbeli betakart téged Szentlelkével, és hatalmas kezével felemelt, hogy Szentlelke tanúságtevője légy, mivel az Ő Lelke lakóhelyet vett benned. És az Ő Lelke kezdettől fogva otthonra talál benned és megdicsőül, amikor kiáltásodat hallja:

 

"Atyám-Abba".

 

Hamarosan leszáll, hogy letörje a gonoszságot, amely beférkőzött az emberek szívébe.

Figyelj rám, több mint három éven át fognak taposni az örök áldozaton. E hihetetlen istenkáromlás miatt lakosaitok egyharmada meg fog halni a gonoszságtól. Az Úr saját Szentségére esküdött így.

 

Készüljetek most fel arra, hogy Istennel találkozzatok!...

 

Nem szívesen mondtam el neked mindezt, de nemzedéketekben ma nagy tiszteletet nyújtanak az ördögnek, aki kezdettől fogva gyilkos és hazug, és most atyaként imádják. Őt tisztelik az Atya helyett. Napjaitokban mélyen meghajolnak művei előtt, és ezzel büntetést vont magára nemzedéketek. Országaitokat elárasztották a tisztátlan lelkek légiói, és ott nyüzsögnek mindenütt.

A Sátán ma még Isten választottjait is megkísérti. Ezért éri annyi baj ezt a nemzedéket, amely ártatlan vérrel építi tornyait, és bűnre alapozza hazáját. Egyedül ez az áldozat tetszik a Sátánnak...


  Gyermek, helyezd bizalmadat a Magasságbelibe, és bíztasd az embereket, hogy kérjék közbenjárásomat! én, Szent Mihály, az Isten arkangyala, sohasem fogok belefáradni abba, hogy megvédjem az igazságot. Állj helyt még akkor is, ha az ellenség ütései sérülést okoznak. Veled vagyok. örvendj a Magasságbeli kegyének!

 Légy békében! Jöjj közel hozzám, és érezd békémet! Sohasem foglak elhagyni. Segíteni foglak, hogy Szívem diadalmaskodjon benned. Ne engedd, hogy a Sátán kétkedéssel tévesszen meg! Erősíteni fogom benned jeleimet. Nevem tiszteletére teszem mindezt.”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2 napja 0 0 7497

„….. , mondtam neked, hogy elküldtem figyelmeztetéseimet különböző próféták által, de nemzedékedben nem veszik komolyan prófétáimat. Legkevésbé sem törődnek azzal, amikor ma az ég beszél. Alighogy szócsövemen keresztül egy szót kiejtek, máris rárohannak és keresztülszúrják. Pedig házamat a szegények, a nyomorékok, a vakok és a bénák fogják újjáépíteni. Az utolsóból lesz az első, és az elsőből az utolsó. Közületek a legrosszabbak szemét és fülét nyitottam meg. Vakká és süketté tettem azokat, akik azt állították, hogy látnak és hallanak. Nevemet ismét tisztelni és imádni  kell.

Gyermekem, ne merülj ki a velem töltött találkozások alkalmával! Még semmit sem láttál misztériumaimból, teremtmény! Ezért ne fogjon el a félelem, amikor ily módon látogatlak meg...! Térj be most Sebeimbe!  Veled vagyok üdvösségedért és mások üdvösségéért.”

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7496

„Ó ….. ! Ábelem ezúttal életben marad.  Az őszinteség eltörli a gonoszságot. Boldogok, akik támogatják Szavamat. Boldogok azok a juhaim, akik felismerik hangomat. Boldogok, akik újból táplálni fogják bárányaimat. Boldogok, akik szívükben egyszerűek. Boldogok, akik Garabandal elismerésének napján imádkozzák a rózsafüzért, és akik térdet hajtva üdvözlik Édesanyámat. Boldogok, akik egyesülve  hordozzák a béke és a szeretet keresztjét.

Boldogok azok a juhaim, akik visszatérnek Péterhez. Boldogok, akik megalázzák magukat, és követik példámat. Boldogok, akik követik parancsomat, és úgy szeretik egymást, ahogy én szeretlek benneteket. Boldogok, akik tanúságot tesznek mellettem, és nem botránkoznak meg bennem.
  …..  Lelkem kedvese, higgyél és bízzál bennem, mennyei Tanítód vagyok, soha ne kételkedj Szavamban! Jöjj, hiszen gyenge vagy, jöjj, támaszkodj rám, én vagyok a te erőd.

 Engem szeress, engem akarj, légy a mennyországom! Ó ….. , most áldozatot hozol értem, de hamarosan közelemben leszel.

Maradj mellettem, kérdeznék tőled valamit.

Az én kedvemért ….. , az én kedvemért, megtanulnád-e a rózsafüzért? Üdvözöld Édesanyámat minden időben! Megteszed ezt értem, ….. ?

Hiszen tudom, ….. . Azért jövök, hogy megtanítsalak rá téged, és mindazokat, akik még sohasem hallottak a rózsafüzérről.  

Ezt szeretném mindenkitől hallani, aki nem ismeri a rózsafüzért: "Igen Uram, kész vagyok megtanulni: Segíts megtanulnom!" Mindenkit megtanítok, akik kész megtanulni. Jöjj leányom, pihenj meg bennem, nem hagylak el soha.” 

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 7495

„Sohasem fog elhagyni és visszautasítani téged az a kéz, amely megformázott... Valahányszor leköpnek téged, növekszik irántad való szeretetem. Ne félj, udvaromban nem fog szégyen érni téged. Nem, ne nyisd feleletre szájadat, ha durván bánnak veled! Azonban jaj azoknak, akik rossznak mondják a jót, és a rosszat jónak!

ÉN VAGYOK.

Engedd meg akkor, hogy rajtad keresztül egész nemzeteket hívjak össze! Adj át mindent, amit adtam neked! Add tovább mindazt, amit kapsz, ez a parancsom számodra. Még azok is sietve jönnek hozzád találkozóimra, akik előtt ismeretlen Szent Nevem, és én meg fogom gyógyítani hűtlenségüket. Királyod Szíve nem fogja elhagyni őket. én, Jahve vagyok a ti Gyógyítótok. Továbbra is kinyilvánítom jóságomat gyermekeimnek és magamhoz vezetem őket. Siess gyermekem, mutasd meg képmásomat a legkisebbtől a legnagyobbig mindenkinek, és meg fognak menekülni. Jöjj, újból leszállunk a völgybe, ahol elszórtan feküsznek a kiszáradt csontok...

Mondd gyermekem, miért vagy meglepve? Azt mondtam, hogy semmitől sem foglak megfosztani. Nem mondtam-e, hogy lelked tűrőképessége szerint te is mindazt meg fogod tapasztalni, amit én tapasztaltam a Földön? Látod, milyen tiszteletet nyújtok neked? Figyelj rám! Ha engem, aki a te Mestered vagyok, elárult valaki, aki velem egy asztalnál ült, nem fognak-e neked is kelepcéket állítani, tanítvány? Igen! Még azok is, akik veled ették a kenyeret! örvendezz! Veled van Tanítód és kéri, hogy imádkozz e lelkekért, mivel ők éppoly értékesek számomra, mint te.  Jöjj, légy a tükörképem!... Bátorságot öntök beléd, leányom. Szeretlek és megáldalak.”  

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7494

 „Én vagyok. Tanítsd meg gyermekeimet azokra az imákra, amelyeket adtam neked.

Pontosan. Kedves, szenteld magad teljesen nekem! Az én szándékaimat keresd, és engem dicsőíts!

Tőlem függj! Én mindvégig vezetni foglak, és kellő időben minden megvalósul.  Műveim hasonlóak egy szőlőtőhöz. Éppúgy kivirágzik és gyümölcsöt hoz a megfelelő időben, mint ahogy a szőlőtő is meghozza gyümölcsét a megfelelő időben. Viseld el kedvemért a nehézségeket, amelyek körülvesznek téged, és hagyatkozz rám, a te Istenedre! Ne veszítsd el bizalmadat! A te korszakod pusztaság; ne hagyd, hogy ez a szárazság téged is elhervasszon, gyermekem. Bíznod kell bennem! Nem én keltettelek fel a halottak közül?

Én magam vagyok a Világosság és az Élet. Engedd meg, hogy időről időre próbára tegyelek! Engedd meg, hogy vakhitben vezesselek! Engedd meg, hogy próbára tegyem és megnöveljem irántam való szeretetedet! Légy a Világosság gyermeke, élj az én Világosságomban! Én vagyok a világ Világossága, aki megszépít téged.
 Maradj hűséges hozzám!

 Közeledik az én napom! Úgy jövök el, mint a tolvaj, váratlanul, anélkül, hogy figyelmeztetnélek. Jeruzsálem! Elárultál engem, Uradat, és szíved közepében maga a gonosz vert gyökeret. Igen Jeruzsálem, a te bensődben található a lándzsa hegye; árulás és eretnekség szivárgott beléd. Hogyan gondolhattad, hogy nem veszem észre gonoszságodat! Váratlanul jövök hozzád, hogy megdöntselek. Közvetlenül ajtódban állok, villámként fogok lecsapni rád, és megsemmisítelek.  Ellenfelem hatalmát választottad, nem az én kegyelmemet. A Gonoszságot választottad a fekete vadállatra támaszkodva, és nem a Világosságot. Eljövök, és saját kezemmel borítom föl székeiteket, legyőzök minden gonosztevőt, aki eltorlaszolja az Igazsághoz vezető utat. Jeruzsálem! Megpróbáltatásaid éppen hogy megkezdődtek, tüzemben akarlak megmosni és megtisztítani. Ki akarom irtani és ki akarom égetni gonosz gyökereidet, és azokat a tanokat, amelyek Testemet bemocskolták. Pásztorodat már nem akarod többé. Hiúságtól, engedetlenségtől és széthúzástól ittasan hogyan gondolhatod, hogy képes vagy fennmaradni? Engedetlenségeddel kiéheztetted bárányaimat, mivel saját céljaidat keresed, nem az enyémet. Jeruzsálem! Olyan sok szomorúságot okozol nekem! Mennyire vágyódtam mindig arra, hogy egyesítselek és egybegyűjtselek benneteket gyermekeim, ahogy a tyúk gyűjti szárnya alá csibéit és védi meg őket; de ti visszautasítottátok... Nem szűnt meg véres könnyeket ontani szemem és Szent Édesanyátok szeme, mivel-oly sok igazságtalanságot látok saját házamban . Örökkétartó szeretettel szerettelek benneteket, mégis elárultak és megsebeztek saját barátaim... Irgalmam nagy, és hajlandó vagyok nektek teljesen megbocsátani. Nem tekintem Sebeimet, hajlandó vagyok elfelejteni bűneiteket.  ….. , szakadatlanul korbácsolnak, keserves szenvedésem ellenére mégis kész vagyok megbocsátani nekik és feledni... Jöjj gyermekem, maradj Szentséges Szívemben! A Szeretet szeretetre szomjazik.

Pihenjünk. Veled vagyok. Imádkozz azokért a lelkekért, akik visszautasítanak engem, enyhítsd szenvedésemet azáltal, hogy szeretsz! Légy Istened, a te Abbád
 tetszésére! Jöjj, mi ketten?

….. , érezz részvétet testvéreid iránt! Érezz részvétet bukásaik és vakságuk iránt! Imádkozz értük!”

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7493

A BIZALOM KILENCEDE JÉZUS SZENT SZÍVÉHEZ

Uram Jézus Krisztus, a Te Szent Szívedre bízom ezt a szándékot.
(Itt meg kell nevezni a kívánságot)
Tekints csupán rám, aztán tégy Szíved szerint.. a Te Szent Szíved döntsön! Számítok rá... bízom benne ... irgalmasságára hagyatkozom...

Uram Jézus ne hagyj el! Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Jézus Szent Szíve, hiszek irántam való szeretetedben. Jézus Szíve, jöjjön el a Te országod! Ó Jézus Szent Szíve, sok kegyelmet kértem már Tőled, de ezt az egyet most különösen kérem. Fogadd Szent Szívedbe könyörgésemet! Ha az Örök Atya meglátja drága Véredet rajta, bizonyosan elfogadja. Az már nem az én imám lesz, hanem a Tied ó Jézusom. Ó Jézus Szent Szíve, bízom Benned! Ne engedd, hogy elvesszek!. Amen.

 

IMA SZENT MIHÁLYHOZ

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A Sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten! Te pedig mennyei seregek vezére, a Sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen. 

Mária, Szent Angyalok Királynője - könyörögj érettünk!

 

SZENT BERNÁT IMÁJA

Legkegyesebb Szűzanya Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy Te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek Hozzád, Szüzek Szent Szüze! Hozzád jövök Anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat Örök Igének Szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Amen.

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7492

„Én vagyok. Fogadd békémet! Már több mint három éve tanítalak, ugye?

Legyen bizalmad tehát, most sem foglak elhagyni. Az én kötelékeim örök kötelékek. Te hozzám vagy kötve. Én és te, te és én. Mindörökre a szeretet egységében! Ó igen!

Vágyakozz utánam! Kegyelmemben vagy. Vágyakozz utánam, Istened után! Vágyakozz utánam, Atyád után! Éreztesd velem, hogy te nem tartozol a világhoz! Szerezz nekem örömet virágom, és fordulj felém, az én világosságomat keresd! Szomjazz rám, éppen úgy, mint a virág, amelynek gondozóra van szüksége, hogy megtartsa szépségét! Akarj engem, akard világosságomat, akard forrásaimat! Növekedj, kedves, növekedj hitedben!
 Jöjj, megsúgom neked azt a részt, amelyet a Szentírásból a következő találkozón fel fogsz olvasni. Támaszkodj rám, és én támogatlak téged. Ne feledd, hogy semmi vagy! Engedd meg, hogy én legyek minden a te semmiségedben! Mindig ügyelek lámpásod olajára, sohasem hagyom kifogyni. Én fogom égve tartani lángodat, sohasem hagylak sötétségben. Békében vezetlek, ezért azt kívánom, hogy engem soha ne veszíts el szemed elől.

Én vagyok.

Nyugodtan kérdezz!


 Én támasztottalak fel .

….. , fel fogom támasztani a holtakat, már ott vagyok a holttestek mellett. Olyat fognak maguk körül látni, amiről még sohasem esett szó, és olyasmiről fognak tanúskodni, amit eddig sohasem hallottak. Akiknek sohasem beszéltek szépségemről, meg fognak látni engem, a Világosságot. Akik sohasem hallottak szeretetemről, meg fogják érteni és megtérnek. Ők lesznek Szavam új edényei, akik visszahozzák hozzám az ifjúságot. Igen, az idegenek lesznek azok, akik újjá fogják építeni Egyházamat. Újjá fogják építeni a régi falakat. Gondozni fogják, ami parlagon maradt. Mindent helyreállítanak, ami most romokban hever. Nem vetted észre?

Megsokasítom őket, csak várj és figyelj. A Szeretet Szeretetként tér vissza. Mindig veletek vagyok. Jöjj most, pihenj meg bennem! Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.12 0 0 7491

„ÉN VAGYOK... miért fogyatkozol, mint az árnyék?

Ne félj, mert a közeledben vagyok. Hagyd, hogy ezek a dolgok megtörténjenek, mert ennek az áldozatnak árán lelkeket nyerek meg, akik a kárhozat útján vannak. Ó ….. ... Egy napon majd megmutatom neked a lelkeknek azt a hatalmas sokaságát, akiket becsmérlőid által okozott sebeid és jóvátételed által megmentettem... Minden értelmet meghalad a lelkek iránti szeretetem, és mondom neked, nagyon szomjazom a nyomorúságos lelkekre! Miképpen maradhatnék közömbös, ….. ? Hogyan maradhatnék közömbös, amikor a nemzetek egész sora lesz hitehagyottá és lázadóvá? A mai lázadás még nagyobb, mint a múltban
 ismert nagy lázadás.

Vajon elhagyja-e pásztor a nyáját? Én vagyok a ti Pásztorotok, és szeretem kis nyájamat. én és te továbbra is együtt fogunk dolgozni. Munkád nem hiábavaló, és Szívem gyönyörűségét leli abban, valahányszor ajkad kiejti Nevemet. Szívem minden rostja szeret téged... Jöjj, támaszkodj rám, csillapítsd szomjamat: hozz nekem lelkeket! Továbbra is el foglak küldeni minden nemzethez, hogy hirdesd szeretetóhimnuszomat. Rajtad nyugvó árnyékom fogja bizonyítani jelenlétem valóságát, mert jeleim el fognak kísérni téged,
 én mirhám. Jöjj most!”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.11 0 0 7490

„Én vagyok. Jöjj gyermekem, fogd meg a kezem, és együtt fogunk dolgozni. Én vagyok a Bölcsesség, a te Tanítód. Ezért egyedül bennem bízz! Tanuld meg, hogy senki más nem adhat neked jobb tudást, mint én, aki az Úr  vagyok. Figyelj és írj!

 Teremtés! Lélek! Te, aki olvasol, aki hallasz engem, dicsérj, dicsőíts engem! Napkeltétől napnyugtáig dicsérj engem, szüntelenül dicsérj és magasztalj, engesztelj azok helyett, akik sohasem dicsérnek és dicsőítenek engem! Áldj engem, imádj és vágyakozz utánam! Senki sem beszélt nektek a három ifjú énekéről? Tanuljátok meg, és hirdessétek a nemzeteknek! Az igazság Lelke van veletek, kis gyermekeim! Emlékeztetlek benneteket, hogy Isten vagyok, és ti azért jöttök hozzám, hogy találkozzatok velem és imádkozzatok. Mivel élő Isten vagyok, megérzem, ha csupán ajkatok imájával fordultok hozzám. Azt akarom, hogy vágyakozzatok utánam, vágyakozzatok utánam, vágyakozzatok utánam, szomjazzatok engem, buzgón keressetek! Ne legyen rajtam kívül más vágyatok! Vágyódjatok arra, hogy állandó kapcsolatban legyetek velem! Vágyódjatok arra, hogy örömöt szerezzetek nekem! Vágyódjatok arra, hogy érezzetek és halljatok engem! Vágyódjatok jelenlétemre! Ne hagyjátok, hogy e világból bármi is megtévesszen benneteket ! Mert ha gyűlöl benneteket a világ, ne feledjétek, hogy engem előbb gyűlölt. Engem helyezzetek az első helyre! Ne sebezzétek meg Szentséges Szívemet azzal, hogy nem törődtök velem. Közelemben megérzitek szeretetemet, békémet, és ha még közelebb jöttök hozzám, ti is élvezhetitek az égi harmóniát, amelyben angyalaimmal élek. Örökkétartó szeretettel szeretlek benneteket, olyan szeretettel, amelyet ti a Földön nem tudtok felfogni. Jöjjetek, és megmutatom nektek, ha akarjátok, mit jelent az igaz élet Istenben! Bizony mondom nektek, hogy aki a szeretetben él, bennem, Istenetekben él, és én őbenne. Ébredjetek álmotokból, ébredjetek fásultságotokból, és ne csapjátok be magatokat mondván: "Hiszen én szeretem az Urat, és Ő tudja, hogy mindig is szerettem, ezért tiszta a lelkiismeretem." Ma azt mondom nektek: "Térjetek vissza hozzám!" Azt kérdezitek: "Dehát hogyan térjünk vissza?" Megmondom hogyan: "Térjetek meg!" És ha azt mondjátok: "Hiszen mi már megtértünk, hogyan kell megtérnünk?" Megmondom hogyan: Vágyakozzatok utánam, szomjazzatok, keressetek engem, a Szentet! Jöjjetek és imádjatok, hadd legyek én a ti Szent Istenetek, a ti sorsotok! Hullassátok a szeretet könnyeit jelenlétemben! Legyetek éberek, legyetek éberek! Bárcsak tudnátok, mennyire aggasztó, hogy nem ismeritek bűneitek okát, nem érzitek bűneiteket, és elveszítettétek érzéketeket a jó és a rossz megkülönböztetésére! Álljatok ellen az ördög taktikájának! Legyetek éberek az imádságban! Szüntelenül imádkozzatok! Hadd érezzem, hogy állandóan vágyakoztok utánam. Az állandó imádság, a szívből jövő ima vágyakozás Isten után! Szeretteim, ha növekedni akartok szeretetemben, vessétek le fásultságotokat, és hagyjátok abba az ajkak imáját! Állandó imádságban lenni annyi, mint utánam, Istenetek után vágyakozni!  Próbáljátok meg! Értsétek meg üzenetemet! Örömmel vágyakozzatok utánam! A szívetekkel vágyakozzatok utánam, és ne az ajkatokkal! Hadd halljam, amint azt kiáltjátok, Abba! Jöjjetek újból kisgyermekként hozzám! Forduljatok vissza hozzám, és szívből kérjetek, a szívetekkel keressetek engem! Jöjjetek, és ajánljátok fel nekem szíveteket! Az odaadás széppé teszi lelketeket. Ne térjetek el az igazságtól, mert az igazság szeretet. Jöjjetek hozzám szeretettel, merítsetek Szívemből! Legyetek az igazságban, éljetek az igazságban szüntelenül utánam vágyakozva! Mindezt úgy tegyétek, hogy éljetek!

Ezekben a végső napokban kiárasztom a kegyelem Lelkét az egész emberiségre. Nem veszitek észre, hogy még a legkisebbnek is adok? Kiárasztom nemzedéketekre a kegyelem Lelkét, Ő fog megtanítani titeket, hogy szeressetek engem. Azért jövök, hogy emlékeztesselek benneteket Szavamra, azért jövök, hogy világosságommal eloszlassam ezt a sötétséget! Azért jövök, hogy figyelmeztesselek és felébresszelek benneteket mély álmotokból. Nem haraggal jövök, hanem szeretettel, békével és irgalommal, hogy levegyem a halál szemfedőjét, amely nemzeteteket takarja. Azért jövök, hogy emlékeztesselek, Szent vagyok és szentül kellene élnetek! Azért jövök, hogy emlékeztesselek, hogyan kell imádkozni és megtanítsalak rá. Mindent megadtam nektek, hogy hozzám emeljétek lelketeket, és osztozhassatok velem királyságomon. Koldusként jövök hozzátok kérlelve benneteket. Bölcsességként jövök hozzátok, hogy újból mindent buzgón megtanítsak nektek a szentségről. Felkínálom nektek Szívemet. Nagy alázattal felkínálom magamat, hogy mindennapi Kenyeretek lehessek. Eledelt adok nektek, hogy kedvetek szerint egyetek és jóllakjatok. Jöjjetek hozzám, forduljatok vissza hozzám, és dicsérjetek engem, Isteneteket!
 Megáldalak benneteket. Szeretetem leheletét hagyom homlokotokon. A Szeretet szeret benneteket. Legyetek eggyé!”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.10 0 0 7489

„ÉN VAGYOK veled van. Az én békémet adom neked. Vendéged kérdezi: Ismersz-e valakit, aki felülmúlja nagyszerűségemet és tökéletességemet? Nem, nincs senki... senki sincs, aki felülmúlná bölcsességemet, tanácsomat és értelmemet. Fenséges Vendéged áll ajtódban. Te most valóban az Alfát és az Omegát, az igaz Istent hívtad meg asztalodhoz, aki nem csupán azért jön, hogy egyen veled, hanem azért is, hogy meggyújtsa lámpásodat.
 Jöjj most! Támaszkodj rám és csillapítsd a lelkek utáni szomjamat!
 Bár te másképpen gondolod, kéréseid mégsem hiábavalóak.
  Ó ….. , én vagyok a te Pásztorod is, tedd fejedet Szentséges Szívemre és fogadd Szívem gyönyörűségeit! Állj mindinkább készen arra, hogy vezekelj fivéreidért és nővéreidért! Ne félj, Atyám gyermeke, irányítani foglak, ahogy eddig is tettem.
  Jöjj! Mi ketten? Én, Jézus Krisztus, Istennek Fia, a Megváltó meg fogom szentelni maradékomat Szentlelkemmel.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.09 0 0 7488

„Ha gondosan figyelsz és nem teszel ellenvetést, ha nem hozol vetélytársakat és nem lesznek kétségeid, ha eljössz és bevallod, hogy bűnös vagy és nem késlekedsz a bűnbánattal, meggyógyítalak.
Hozzám tartozol, és én neked adtam Szívemet, ezért akarom, hogy feszíts keresztre magadban mindent, ami te vagy, hogy testeden ne legyenek más ismertetőjelek, mint amelyeket én viselek magamon.
Ha olyan lábnyomokat látsz, amelyek nem az enyémek, ne kövesd azokat! Az én lábnyomaimat Vér jelzi és mirha illatosítja. Ha hallasz valakiről, aki tündöklő ruhát visel, hagyd a ruhát vele együtt elporladni és ne törődj avval, amit mond! Én, a te Megváltód, zsákvászonból készült rongyos ruhában és mezítláb járok. Köpenyem vértől ázott, és Szívemet lángoló tűz veszi körül. Ajkam kiszáradt a szeretethiánytól.

Töltsd el örömmel Szívemet, és imádkozz azokért, akiknek szíve bezárult az értelem, valamint az én bölcsességem előtt!

Szájam harmata könnyebbülést fog hozni szívednek. Meg foglak szabadítani bánatodtól. Szemem letekint a Földre, mindenkit jól megvizsgál. Ha most leszállnék, csak egy maroknyit találnék azokból, akik jelemet viselik homlokukon.
A mennyet azért nyitottam meg életem árán, hogy legyen a tiétek is. Kérdezlek benneteket, melyik ember ragaszkodik inkább a halálhoz, mint az élethez? Mikor akartok észhez térni? Sohasem? Még meddig tagadjátok meg és sértitek meg a ti Felkenteteket azáltal, hogy visszautasítjátok szeretetemet? Az igazságosság és az igazság foglalnak helyet azon a trónon, amely leszáll közétek a mennyből és kijelenti nektek: Rajtam keresztül vezet az út mennyei lakóhelyetekre, a világosság otthonába. Ha átadjátok magatokat nekem, megmutatom haza vezető utatokat. Ha megbíztok szeretetemben, elviszlek benneteket annak szobájába, aki engem fogant, hogy ápoljon és gyógyítson meg benneteket. Nem hurkolok kötelet szabadságotok köré, csupán a szeretet  koszorúival kötlek meg benneteket. Örökké tartó szeretettel szeretlek benneteket, és irántatok való gyengédségem kiapadhatatlan forrás. Figyelj leányom, mondd meg ezt az idegeneknek és a tieidnek, mondd meg nekik, mennyire fáj a Szívem a szeretet hiánya miatt!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.08 0 0 7487

„ÉN VAGYOK. Béke legyen veled, gyermekem! Hallgass meg: Csodákat művelhetek semmiségedben, igazodj hát szabályaimhoz, és soha ne feledd el, miként munkálkodom! Őrizz a szívedben, és elnyered békémet! Soha ne feledd el azt, amit tegnap mondtam neked! én legyek számodra az első, és add nekem időd egy részét, hogy folytassam üzenetem leírását! Szerezz nekem örömet, és vésd szívedbe Nevemet! Jegyesed vagyok, és tisztelned kellene Nevemet!
  Úgy viselkedjék körülötted mindenki, aki szintén szeretetóhimnuszomért munkálkodik, mintha már nem volnál közöttük! Munkád gyümölcse az ő kezükben fog megsokszorozódni. én, Jézus, veled vagyok.

….. , helyezz engem minden elé és minden fölé a világban, hogy ne tűnjék oly nehéznek száműzetésed, mint most. Siess, gyermekem, és értsd meg, milyen értékes és milyen kedves vagy nekem! Barátod vagyok. Szeretettel és részvéttel tekintek rád. Sohasem foglak elhagyni. Bánj velem gyengéden azáltal, hogy buzgón és teljes szívből felelsz hívásaimra. Szeretlek ….. , és én sohasem foglak elhagyni. Lelkemmel  
foglak megerősíteni, én városom. Jöjj most, és jelöld meg magadat a kereszt jelével!
 Jól van. Jöjj most!”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.07 0 0 7486

"Az Úr kegyelméről énekelek örökkön örökké,
hűségedet hirdeti ajkam
minden nemzedéken át.
Így szóltam ugyanis:
Kegyelmed alapját
örökre megvetetted a szövetségben,
hűségedet megszilárdítottad a mennyben."

 

„Szentséges Szívem ….. ! Szentlelkem volt a te vezetőd, ezért ne szentelj figyelmet a teológusnő véleményének. Imádkozz, hogy ő is elnyerje a Lelket, hogy megértse, az emberi számítások és az emberi tanok tették kietlen pusztasággá Egyházamat.

Nem olvasta-e, hogy "boldogok azok a szolgák, akiket Urunk érkezése ébren talál? Bizony mondom nektek: felövezi magát, asztalához ülteti és gondosan kiszolgálja őket".

Engem nem csupán úgy ismernek, mint Mindenhatót, Fenségest, mint igazságos Istent, hanem mint gyengéd Apát is. Csak azok hívnak engem Abbának
, akiket Lelkem indít erre. Könyörületes Isten vagyok, és irgalmam határtalan.

Nem hatolt be Sebeimbe, hogy megértse.
Ha behatolt volna Sebeimbe, megértette volna, hogy Sebeimet iránta érzett szeretetemben kaptam. Senkinek sincs annál nagyobb szeretete, mint annak, aki életét áldozza barátaiért!
És ti, ti mindannyian barátaim vagytok. Szeretetből áldoztam fel értetek életemet.
Leányom, éppen ezt a Keresztet tettem válladra. Ne feledd, hogy veled együtt hordozom! Az igazságosságnak kell közbelépnie, hogy titeket egyesítselek.
….. , mindvégig veled leszek. Ne félj hát, és ne légy vigasztalan! Én mindig tudtam, hogy ezek az emberek üldözni fognak téged, angyalom. Fegyvert fognak, mint a vadászok, és üldözni fognak, mert olyan néphez küldelek téged, amely nem a tiéd. Nemzeted vezetői üldözni fognak és megvetnek. Úgy bánnak veled, ahogy akarnak, mert amit kezedbe adtam, az nem emberi tanítás, hanem az enyém. Mivel az én nyelvem és az én tanításom nem járta át őket, nem értenek egyet vele, téged pedig csalónak tartanak. Mondtam már neked, hogy a világ elítél téged, de ha elítél is, hirdesd nekik, amit tőlem tanultál!
Leányom, ha a világ nem érti nyelvemet, az azért van, mert tanításuk alapja nem az igazság, nem a szeretet.
Egyiptomból hoztalak ki egy oly néphez, amely nem a tied, hogy egyesítsd Egyházamat, de még senki sem ismeri teljesen az egységhez vezető utat, és még senki sem fogott hozzá tervem megvalósításához. Még nem ismerték fel az utakat, amelyeket számukra készítek. A teológusok és a filozófusok még nem találták meg az egység kulcsát, amely a bölcsességet őrzi. Beszélek, de nem értik, amit mondok.   Csak enyéim értenek meg engem. Ismerem őket, és ők is ismernek engem.
Ezért ….. , végezd be munkádat a kijelölt idő előtt. Rád bíztam keresztemet, viseld szeretettel!
Hamarosan olyan veszélyes idő következik, ami semmi máshoz sem hasonlítható.
Kisvártatva azonban egy forrás fakad házamból, hogy megöntözze ezt a pusztaságot.
Bátorság leányom! Viseld szeretettel ezt a gerendát a válladon, és semmi sem lesz hiába. Az agyagot elmossa ugyan az első esőcsepp, de lelked örökké él.
A halál semmivé válik a győzelemben.
 A Szeretet közel van hozzád, hogy vezessen téged. Őrizkedj ezektől a teológusoktól és filozófusoktól! Szigorúbb lesz az ítélet, amelyet ők kapnak! Szeress és áldj engem! Olyan bensőségesen szeress, ahogy tanítottalak, de soha ne feledkezz meg arról, hogy Szent  vagyok!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.06 0 0 7485

„Gyermekem, bízzál bennem! Saját erődből még kisujjadat sem tudod felemelni. Tőlem származik minden hatalom. Viszonzásképpen ajánld fel nekem most akaratodat!  Várakozom.

 

AZ ÉN AKARATOM A TIED


Én Jézus mondom neked: te jóindulatomat élvezed, mert hatalmam alatt állsz. Mondd meg mindazoknak, akiket Szívem kiválasztott, hogy sohasem hagyom el őket. A Jegyes fog gondoskodni mindarról, amire szükségük van. Mindenki lássa meg bennük az igaz tanúkat! Mindenki tudja meg, hogy igazság van bennük, arról ahogyan megosztják másokkal.

 

Kiküldöm őket, hogy szembenézzenek a világgal. Tartózkodniuk kell az éles kritikától, nehogy megölje vagy megossza őket nyelvük. Egyikük sem érdemelte meg ezt a kegyelmet. Én, Jézus kínáltam fel nekik ingyen. Ezért egyikük se kérjen érte pénzt! Az erős támogassa a gyengét, a gazdag a szűkölködőt! Ahogy mondtam: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni”. Annyit mindig fogok nektek adni, hogy fedezze kiadásaitokat, ezért soha ne tegyetek engem próbára!

Legyetek egyek bennem és egymással! Megpróbáltatásaitokban ne adjatok helyet az elkeseredésnek! Tegyétek meg mindazt, ami tőletek telik, a többit én teszem meg. Bátorság! Imádkozzatok, hogy el ne vesszetek! Fedjétek fel a világ előtt Szentséges Szívem gazdagságát és dicsőségemet! A Magasságbeli tanúi akartok lenni? Akkor haljatok meg magatoknak! Egyek akartok lenni velem? Szakadjatok el a világtól! A Szeretetet akarjátok szolgálni? Kövessétek áldozatom Vérével átitatott lábnyomaimat!És ne feledkezzetek meg még valamiről: Kérjétek Szentlelkemet, hogy segítsen megszabadulni emberi hajlamaitoktól és gyengeségeitektől! Kérjetek, és kapni fogtok. Szelíd vagyok és alázatos szívű, és ismerem szíveteket. Kérjétek Lelkemet és Lelkem segítségetekre fog jönni. A Lélek most azt kéri, hogy gyakran mondjátok ezt az imát:

 

Jézus,
sem halál, sem élet,
sem angyalok, sem fejedelemségek,
sem jelenvalók, sem jövendők,
sem magasság, sem mélység,
sem hatalmasságok,
sem egyéb teremtmény
el nem szakíthat engem Tőled.
Megfogadom, hogy hűséges maradok Hozzád!
Ez az én ünnepélyes fogadalmam.
Segíts ezt mindörökkön örökké megtartanom!
Ámen.

 

Állj fel leányom, és arass! Gondolataid legyenek az én gondolataim! Hagyatkozz rám, és akkor bármit teszel, azt Lelkemben teszed és az én elgondolásom  szerint. Engedd, hogy Lelkem szabadon lélegezzék benned, és véghezviszem benned akaratomat. Boldog vagy gyermekem, te, aki elmélkedsz és megengeded Bölcsességemnek, hogy személyes Tanítód legyen! Még sok titkot  fog felfedni előtted. Fogadd be és adj, adj!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.05 0 0 7484

 „Szeretlek lélek, béke legyen veled! Imádj, légy áldott, nézz rám, Istenedre és szerezz nekem örömet! Vártam, hogy eljöjjön ez az óra, mennyire vágytam arra, hogy közelebb vonjalak magamhoz!

Szent Szívem mélyén készítettem helyet számodra, Szent Szívemben van a te otthonod. Jöjj, jöjj hozzám !


Jöjj, szeretlek, ….. , ragaszkodj hozzám, és vezetni foglak. Kezdettől fogva hozzám tartoztál. Leányom, szeretsz?

Ha szeretsz, az megdicsőít engem, téged pedig megtisztít. Kövesd lábnyomaimat, odavezetnek téged, ahol szeretném, hogy légy.  Imádkozzunk! 

 

Szentlélek, szállj le ránk és újíts meg minket,

töltsd meg lelkünket szereteteddel!

Pihenj meg gyötrődő lelkünkben, adj békét nekünk!

Takarj be szárnyaddal, és védj meg minden rossztól!

Tégy minket alázatossá, vezess világosságodba,

hogy észrevegyük és meg is tegyük kívánságaidat! Amen." 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.04 0 0 7483

„Szentséges Szívem ….. , teljesen fel akarod-e ajánlani magadat nekem?

Mondd utánam e szavakat:

 

Jézus Szentséges Szíve!

Jöjj, és árassz el teljesen, hogy az én céljaim helyett a Te céljaid, az én kívánságaim helyett a Te kívánságaid, az én szavaim helyett a Te szavaid, az én gondolataim helyett a Te gondolataid vezessenek, majd engedd meg, hogy betérjek Szentséges Szíved
legmélyebb helyére! Semmisíts meg teljesen! Én, ….. , teljes szívemből fogom Szentséges Szívedet imádni. Megígérem, hogy benső tűzzel szolgálom Szentséges Szívedet. Lelkesedéssel foglak szolgálni, buzgóbban, mint azelőtt. Gyenge vagyok, de tudom, hogy a Te erőd fenntart engem. Ne engedd, hogy elveszítselek szemem elől, és ne engedd, hogy máshol időzzön szívem! Én, ….. , csak a Te Szentséges Szívedet fogom keresni és csak utánad fogok vágyakozni.

Jézus Szentséges Szíve!

Add, hogy ellenszenvet érezzek minden iránt, ami ellenkezik Szentségeddel és akaratoddal! Rostálj át újból és újból, és bizonyosodj meg, hogy nem maradt bennem vetélytárs! Mától kezdve vedd szorosabbra a szeretet kötelékeit, amellyel körülkötöttél, és add, hogy szomjazzon utánad a lelkem, és szívem belebetegedjen az irántad való szeretetbe!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne várakozz! Jöjj és emészd fel izzó szereteted lángjával egész lényemet, hogy amit mostantól fogva teszek, azt csak a Te céljaidért és a Te dicsőségedért tegyem, ne magamért! Én, ….. , felajánlom Neked életemet, és mától fogva kész vagyok arra, hogy szereteted rabszolgája, égő kívánságod és szenvedésed áldozata, Egyházad segítője és Lelked játékszere legyek. Add, hogy vonásaim hasonlóvá váljanak kereszten szenvedő Arcod vonásaihoz a keserűség által, amit a lelkek süketsége és bukása miatt érzek!
Töltsd be lelkemet!

Jézus Szentséges Szíve!

Ne kímélj meg keresztedtől, ahogy az Atya sem kímélt meg Téged! Ejtsd foglyul szememet, gondolataimat és kívánságaimat, hogy Szentséges Szíved rabja legyen! Méltatlan vagyok, és nem érdemlek semmit, de segíts felajánlásom szerint élnem azáltal, hogy hűséges maradok, és fáradhatatlanul hívom segítségül Szent Nevedet! Engedd, hogy lelkem visszautasítsa mindazt, ami nem Te vagy!

Jézus Szentséges Szíve!

Engedd, hogy a lelkek megtéréséért lelkem erősebben viselje Tested ismertető jegyeit, mint azelőtt! Én, ….. , önként a Te akaratod alá rendelem akaratomat most és mindörökre. Amen.

 

És most Lelkem meg fog pihenni benned.  ... ….. , örömet szerez nekem, ha értem áldozod idődet. Egyetlen áldozatod sem lesz hiábavaló, amit Nevemben hozol!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.03 0 0 7482

„….. , komoly megpróbáltatásokkal kell szembenézned, ne feledkezz meg jelenlétemről. Közeledben vagyok. Ha valaki égi műveimben hisz, az is olyan kegyelem, amelyet én  adok. Műveim a te szemedben elég szokatlannak tűnnek, de én Isten vagyok, és kihez tudnál engem hasonlítani, és mihez tudnád hasonlítani műveimet? ….. , szenvedek, amikor azt látom, hogy papi lelkeim közül milyen sokan utasítják vissza jeleimet és műveimet, hogy miképpen bánnak azokkal, akiknek azért adtam kegyelmemet, hogy a világot arra emlékeztessék, hogy közöttetek vagyok... Akaratlanul is ártanak Testemnek, pono! Visszautasítják műveimet. Így pusztaságot hoznak létre, ahelyett, hogy termékennyé tennék a talajt.

 

Lelkileg halottak. Ők maguk is pusztaságok, és amikor ebben a nagy pusztaságban, amit ők teremtettek, virágot találnak, odarohannak, rátaposnak, megsemmisítik.

Miért? Mert nem illik bele pusztaságukba. Gondoskodnak arról, hogy száraz maradjon pusztaságuk! Nem találok bennük szentséget, mivel rendelkeznek tehát, amit nekem ajándékozhatnának?

 

Nem. Ők nem védenek engem. Engem, mint Istent megtagadnak. Visszautasítják végtelen gazdagságomat, visszautasítják mindenhatóságomat, hozzám hasonlítják magukat. Tudod, hogy mit tesznek? A pogányságot támogatják. Azok számát növelik, akik megkorbácsolnak engem. A lelki süketséget növelik, nem védelmeznek, kinevetnek engem! Készen álltam, hogy visszautasításuk ellenére segítsek rajtuk, hogy viszonzásul ők segítsenek nekem bárányaimat táplálni. Szeress engem ….. , tisztelj engem úgy, hogy sohasem tagadsz meg.

 

Édes mirhám, maradékom, kedvesem, vigyázz érdekeimre! Légy oltárom, maradj kicsiny, hogy így tudjak munkálkodni és cselekedni benned. Jöjj, imádkozzunk!

 

    "Irgalmasság Atyja, egyesítsd juhaidat,
           tereld össze őket újra!
           Engedd, hogy tudatára ébredjenek,
           milyen szárazságban vannak!
           Bocsáss meg nekik!
           Alakítsd át őket akaratod szerint.
           Emlékeztesd őket utaidra!
           Dicsőség legyen Nevednek mindörökre. Amen."

 

Kedves, a világ miatt szomorkodj és amiatt, amivé lett.  Pihenj meg bennem!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.02 0 0 7481

„Igen, kedvesem, az öröm is az én kincsem.

 

Te vagy Vigasztalóm az aggodalmakban,
a szomorúság idején.
Te megvigasztalod lelkemet, felséges Istenem,
segítsd meg lelkemet szerető gyengédségedben!

Ó dicsőséges Trón, én Istenem,
ki öröktől fogva a magasságokban lakozol!
Jöjj és gyomlálj ki
minden vétket szentélyedből,
és mutass könyörületet,
mutasd meg Szent Arcodat!


Együtt érzek veled, gyenge gyermekem! Felfedtem előtted és mások előtt Krisztus szándékait, miként Krisztus is felfedte nektek az Atya szándékait. Ne kételkedj hatalmamban! Ne kételkedj kegyelmemben, amivel megajándékoztalak, hogy képes vagy engem hallani, megérteni és most rám tekinteni! A kegyelem által kiüresítettelek és eltöltöttelek magammal. Légy ezért boldog! Azt akarom, hogy mindig légy boldog, mert a menny a te otthonod. Hangom dallamával boldogítottalak ezekben az években, ….. , először a szívedben, majd a lelkedben, és most újabb ki nem érdemelt kegyelmet adtam neked, hogy rám tekinthetsz e kinyilatkoztatás közben. Én vagyok a te Segítőd, miként az Atya és Krisztus. Most az Egy Istent szemléled, aki magában foglal minden lényt.
  Ne lepődj meg azon, hogy a világ ma érzéketlen hívásaimra, és hallja, de nem érti őket. Mindaddig ismeretlen maradok számukra, míg az ördög uralkodik felettük és e mulandó világhoz ragaszkodnak.
  Én vagyok a keresztény egység belső Forrása. Belém kellene helyeznetek reményeteket és egységeteket!
  Én vagyok a hit, a remény és a szeretet Forrása. Végtelenül gazdag vagyok, megdicsőülök dicsőségemben.
  Én vagyok a feltámadt Fiú életadó Lelke és halandó testetek életadó Lehelete.
  És így téged, aki nekünk élsz, az én isteni hatalmam tölt el életerővel, hogy a dicsőségbe juss. Nemcsak feltámasztottalak, hanem szabad utat adok neked, hogy betérj dicsőségünkbe, légy a mi fogadott gyermekünk, és örököld országunkat!
  Mondottam, hogy én vagyok a remény Forrása, mert ha elfogadnál engem mint Segítődet, a Reményt fogadnád el, és én, aki tudom, miként kell kérésedet kifejezni, a bölcsesség szavaival és a mi Lelkünk szerint fejezném ki, hogy tetszésünkre legyen. Én vagyok a te Reményed, mert lakóhelyet vettem benned. Légy ezért elégedett és reménykedj abban, hogy én megmentelek és felnevellek.
  Örülj a szabadságnak, amit én adok neked, és végy birtokba engem, ahogy én is birtokba veszlek téged, mert akkor, csak akkor fog megkezdődni uralmam tebenned ... Akkor, amikor lelked olyan szép lesz, mint menyegzős ruhájában a férje számára felöltöztetett menyasszony. Akkor könnyek között fogod megérteni, hogy Isten nem azért teremtett, hogy egyedül maradj, mert te vagy az én megígért jegyesem, és én, a Szentlélek pedig a te megígért Jegyesed.
  Az egész teremtés Vőlegénye akarja megszentelni ölelésemben és királyi bőkezűségemben lelkedet.
  Elfelejtetted-e kedvesem, hogy nemrég, menyegzőnk előtt, éjszaka, miként vágyakozott lelked utánam és hogyan keresett a lelked engem? Látod, mily fenséges az én szeretetem? Látod, miként árad szét édes illatként Háromságos Szentségünk és gyengédségünk az egész világmindenségben, hogy megillatosítsa? Jegyessé válik minden lélek, akivel kapcsolatban állok. Meghitt barátságunkba fogadjuk őket, hogy Vőlegényük legyünk életük minden napján. És a lelkek, irántunk való szeretetükben önként jönnek hozzánk, hogy isteni szeretetünk teljességét élvezzék és eggyé váljanak velünk ...


 Drága lélek, pihenj meg most bennem és maradj az én diadalom! Az Atyával és a Fiúval együtt mondom neked: teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel szeresd az egyetlen Háromságos Istent! Megáldunk, mert nekünk szenteled idődet, hogy minket szolgálj.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.03.01 0 0 7480

„Én vagyok. Támaszkodj rám! Értsd meg, milyen gyenge vagy! Engedd meg, hogy vezesselek! Nélkülem elvesznél és sötétben lennél. Én vagyok a Világosság, a téged vezető Világosság.  Légy óvatos, mert a gonosz lélek egyre elszántabban igyekszik elgáncsolni és összezavarni téged. Jöjj menyasszonyom, légy velem egy! Ismerem gyengeségedet. Tudom, hogy a legkisebb támadás is megrázkódtatja és aggodalommal tölti el lelkedet.  Béke vagyok, békében vezetlek, és szeretettel irányítom lépteidet. Én ne tudnék ezekről a gyötrelmekről, kedves? Engedd, hogy munkálkodjam benned, akkor mindent véghezviszek. Hamarosan lediktálom neked  üzenetemet.
Készülj fel!
Jézus a nevem, és Jézus maga a Szeretet. Növekedj Lelkemben, másképpen hogyan tudnál tanúbizonyságot tenni? Felkészítelek, hogy tanúságot tégy mellettem, és dicsőíts engem! Szeretlek! Térj be isteni Szívembe, és meríts belőlem! Tisztasággal és alázattal dédelgess engem, Uradat! Mestered és Nevelőd vagyok, aki soha el nem hagy, még ha gyakran úgy érzed is.
 Ne feledd, hogy nélkülem képtelen vagy a legkisebb mozdulatra is!  Én vagyok az Egy, aki vezet és tanít téged. Melletted vagyok. Hadd vezesselek ezen az úton! Imádkozz, és megerősödik hited. Segítek majd, hogy észrevedd. Jöjj,  én, Jézus szeretlek!

Légy békében gyermekem, tedd félre aggodalmaidat jelenlétemben! Nézz rám a csendben, légy békében, érezd békémet! A közeledben vagyok, bár testi szemeddel nem láthatsz. Közeledben vagyok, és téged is megtanítottalak, hogy felismerj, gyermekem, ahogyan másokat is megtanítottam. Még ma is tanítok egyes kiválasztott lelkeket arra, hogy meg tudjanak hallani és fel tudjanak ismerni engem
. Pihenj meg! Jöjj! Mi ketten?

Én vagyok. Irántad való szeretetem örökké megmarad, irántad való hűségem örökké tart. Add át magad nekem mindennap, és a többit én teszem meg. Szüntelenül imádkozz hozzám! Égek a vágytól, hogy halljam imádat! Soha ne feledkezz meg rólam! Én sem feledkezem meg rólad soha. Gondolj rám állandóan! Ha tudnád gyermekem, hogy milyen közel vagyok hozzád! Úgy viselkedj előttem, mint király előtt! Ébredj rá, milyen ruhátlan voltál, és hogyan takartalak be kegyelmemmel. Ébredj rá, hogyan tekintettem rád, aki senki vagy, hogyan neveltelek és emeltelek fel. Légy tehát türelmes azokkal, akiknek nem adtam olyan sokat, mint neked! Esedezz segítségemért, és megadom neked. Nem hibáztatlak, szeretlek, és ezért nem akarom, hogy eless. Mindig emlékeztetni foglak jelenlétemre, hogy legyőzd a gonoszt. Mindig emlékeztetni foglak tanításomra, vedd át és fogadd örömmel!
 Ne feledd, hogy a Szeretet beszél, és te a Szeretettel dolgozol. Azt akarom, hogy tökéletes légy, azt akarom, hogy elnéző és hűséges légy! Soha ne feledkezz meg jelenlétemről!
Légy velem egy!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.28 0 0 7479

„Én vagyok,  leányom! Örvendezz, mert öröktől fogva szeretlek, olyan szeretettel, amelyet sohasem fogsz megérteni! Megkülönböztetett szeretettel. Arra teremtettelek, hogy Lelkem örömére légy, és Szívemet töltsd meg szereteteddel. Arra teremtettelek, hogy csillapítsd haragomat, és könnyeiddel gyógyítsd Sebeimet. Arra teremtettelek, hogy nyújts pihenést nekem, ha elfáradok, és beszélj rólam, ha elfelejtenek! Felfoghatatlanul szeretlek! Kedves, arra választottalak, hogy megismerd Szentséges Szívem kívánságait, arra választottalak, hogy megosszak veled mindent, amim van. Légy a világosság gyermeke! Én vagyok az, aki a legjobban szeret téged, és én vagyok az, aki valóban megáld téged. Irántad való féltékeny szeretetem lángra fogja lobbantani kis szívedet, és a világosság fáklyájává teszi, te viszont újabb szíveket fogsz lángra lobbantani, hogy szeressenek engem. Légy az én oltárom, amelyen az én szeretetem ég. Terjeszd ezt a lángot, és változtasd a köveket is hűséges követőimmé! Ne tégy különbséget az emberek között színük és hitvallásuk szerint! Minden embert az én képmásomra teremtettem és áldozatom minden; nemzetnek szól.
Az én Szent Nevemben legyetek egyé! Felfoghatatlanul szeretlek téged, teremtés!
Kelj új életre, teremtés! Higgyétek, hogy jelen vagyok közöttetek, engedjétek, hogy betérjek szívetekbe, és meggyógyíthassalak benneteket!


Virágom! Vágyakozz utánam, tiszteld törvényemet és légy tetszésemre! Engem helyezz az első helyre! Vess meg mindent, ami földi! Igen nagy engesztelést kell nyújtani a világban elkövetett valamennyi gonoszságért! Kárpótolj másokért, ….. , sohasem foglak elhagyni, az én tanításom vezetett téged hozzám. Én és te, te és én, mindörökre összekötve. Fogadd békémet!
 Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.27 0 0 7478

„Megbocsátok. Szívesebben bocsátok meg, mint büntetek... Elhagyatott voltál és lakatlan, sivatagodról voltál híres. Olyan voltál, mint a kert víz nélkül. És én, mint csermely, a kerten át eljöttem hozzád, hogy megöntözzem talajod. Megmentettelek ellenségeid kezéből. Hála végtelen irgalmamnak, elment tőled az oroszlán, és földed kertté változott. Szabadítód vagyok, és Jézus a Nevem. Engedd, hogy leírjam a következő üzenetet egy rhodosi ember számára  ... Én, az Úr, előtte állok, tüzet és vizet teszek elébe. Megadtam neki a szabadságot, hogy válasszon. Kezét arra nyújthatja, amerre akarja. Ismerem minden cselekedetét. Látom irántam való tudatos és nyílt őszinteségét, valamint tudatos és leplezetlen képmutatását is.  "Siess, jöjj hozzám, és felébresztem lángodat: a benned égő kis láng hamar ellobban! Örökké tartó szeretettel szeretlek, és irgalmam határtalan! Kegyelmemben  vagy!"

Sokan mondják manapság: együnk, igyunk, mert holnapra meghalunk! Ne hazudjatok magatoknak! Térjetek észhez, és nézzetek rám, Istenetekre! Törvényemnek engedelmeskedni annyi, mint szeretni engem, és aki szeretetben él, bennem él. Nincs szükségem a ti időtök tudósaira és bölcseire, sem tanítómestereire. Szegénységre... egyszerűségre van szükségem! Érted?

Eljönnek a napok, amikor szívetekbe írom törvényemet. Eljövök az irgalomnak ezen napjaiban, hogy felkészítsem a nemzeteket, és arra emlékeztessem őket, hogy meg tudom tisztítani bensőtöket a gonoszságtól és a halott cselekedetektől, amelyek az örök tűzre vethetnek benneteket. E nemzedék szíve azonban elromlott, és bár nyíltan szólok a nemzetekhez, még nem hallgatnak rám. Jöjj, vedd fel keresztedet, és kövess engem! Megáldom minden lépésedet!


Sokakat meghívtam vendégségembe, de csak kevesen készek eljönni. Ezért mondom nektek: Menjetek most a szegényekhez! Menjetek a papokhoz! Némelyiket holtnak találjátok, de ne aggódjatok, életre fogom kelteni őket. Én emeltelek fel titeket, és másokat is fel fogok emelni.
Menjetek hát a szegényekhez, a betegekhez, és gondoskodjatok róla, hogy házam megteljék! Hadd csodálkozzanak azok, akiket elsőként hívtam meg vendégségembe, de visszautasítottak! Hadd csodálkozzanak, látva, hogy a vakok visszanyerik látásukat, hogy a szegények meggazdagodnak az én tudásommal, a halottak pedig életre kelnek!
 Az én gazdagságomban gyarapodjatok! Ne sorvadjatok el! Tartsatok ki, és dolgozzatok dicsőségemért!...
Gyermekeim, hagyjatok fel önzéstekkel! Az én országom nagyon közel van hozzátok. Legyetek buzgók, és kövessétek Szavamat. Maradjatok tiszták, és tanuljatok meg semmivé válni, hogy Lelkem lélegezhessen bennetek
!
Nem azért választottalak benneteket angyalaim, mert méltóak vagytok, hanem azért, mert szegények vagytok és nyomorúságosak. Dicsőítsétek meg Nevemet azzal, hogy újból találkoztok, és nekem szolgáltok! Tegyetek sok jót! Mindig veletek vagyok!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.26 0 0 7477

„Jöjj akkor, és tanulj! A Bölcsesség a te Nevelőd.  ….. , imádkozz papjaitokért! Emeld hozzám lelkedet, és bennem élj, az én szeretetemben! Érezd szeretetemet! Ma a Pásztor szól. Ma a Pásztor keresi elveszett és szétszéledt juhait. Sokan hallják hangját, de nem mindenki ismeri fel egyeseket még bosszant is hangja. Mindaz, aki az enyém, visszatér hozzám. Az én juhaim, amelyek hozzám tartoznak, meg fogják hallani hangomat és örülni fognak lépteim neszének. Akik nem ismerik fel hangomat, nem az én juhaim. Megbíztam embereket, hogy őrizzék nyájamat visszatérésemig, de alighogy elmentem, éppenhogy kiléptem, a megbízott emberek bementek a városba, hogy „magas székeket” keressenek. Nem olvastátok?

 

„Jaj a gonosz pásztornak,
aki magára hagyja a nyájat!”

 

Ezért emlékeztetlek folytonosan benneteket, hogy országom közöttetek van. Sohasem hagytam fel azzal, hogy azokra az igazságokra emlékeztesselek, amelyeket én magam adtam nektek. És most ne ügyelnék arra, hogy igazságot szolgáltassanak juhaimnak? Azoknak a juhoknak, amelyek meghalnak legelő hiányában? A Szentírást nem lehet elvetni. Az én Szavam élő és cselekvő, de ti hitehagyott szívetekben elhagytátok Szavamat, pásztorok.

Azok a hűségesek, akik nem állítják, hogy látnak. Azok hűségesek és igazak, akik kezdettől fogva sohasem nyitották ki szemüket és nem tettek úgy, mintha olyanok lennének, mint az Isten, mert jót és rosszat ismernek. Azok a pásztorok a hűségesek, akik őrizték juhaimat, kezükben bottal velük maradtak, nem öltöttek szembetűnő ruhákat kezükben jogarral nem ültek trónomra azt állítva, hogy istenek. Azok az én igazi pásztoraim, akik életüket adták juhaimért, akik igényt tarthatnak arra, amit a Lélek ad nekik. Fel fogjátok ismerni őket a testükön lévő sebekről, amelyeket barátaik házában kaptak. Hamarosan azonban, amikor az én napom eljön, nem lesz több kufár.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.25 0 0 7476

„Én vagyok. Légy békében kicsim! Sok embert hoz majd vissza hozzám ez az üzenet. Valóban ide hívtalak, mert itt nagy szükségük van rám. Szenvedélyesen szeretlek benneteket! Ezt soha ne feledjétek! Én keltek életre mindenkit. Senkit sem taszítok el magamtól, a bűnöst és a méltatlant sem. Mind az én gyermekem. Üzenetem a szeretet üzenete, amely valóságos eredetetekre, Szavamra és létezésemre emlékeztet benneteket. Ne tőlem féljetek, hanem inkább attól, aki azzal ámít titeket, hogy ő nem létezik, és álnokul a halálba sodor benneteket. Én vagyok a Világosság.

Jöjj, mondd meg nekik, hogy nem szenzációként kapták ezt az üzenetet, hanem azért, hogy rádöbbenjenek, milyen sürgős, mennyire súlyos és fontos felszólításom. Döbbenjenek rá, mennyire sürgős megtérniük, milyen súlyos lelkük állapota, milyen fontos, hogy megváltoztassák életüket és szentül éljenek! Döbbenjenek rá, milyen fontos üzenetem, mert lelki táplálék ez, lelkiségüket kiegészítő étel, gyógyító kenet sebeikre, melyeket az ördög ütött rajtuk ebben a sötétségben. Azt akarom, hogy gyermekeim nagy figyelemmel hallgassák, amit mondok! Az igazság Lelke vezessen benneteket vissza az igazsághoz! A tudás Lelke emlékeztessen benneteket az egy és igaz tudásra, amelyet én magam adtam nektek. Én, a ti Uratok és Üdvözítőtök egyenként megáldalak benneteket.”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.24 0 0 7475

„Mondd el!

Nem?

Lángoló tűzoszlopban hirtelenül jövök hozzátok! Olyan tűzben, amely meg fogja változtatni e Föld színét... Jöjj, meríts bátorságot gyermekem! Én, az Úr minden lépésedet megáldom. Azért fordul ellened a világ, mert láttad dicsőségemet, mert velem ettél, én meg teveled. Azért fordul ellened, mert beléptem házadba, hogy újból megdicsőítsem Nevemet. Talán nincs jogom ahhoz, hogy nagylelkű legyek? Szememre veted talán, hogy jóságos vagyok lelkedhez? Nem egyeztünk-e meg abban, hogy azt tehetem lelkeddel, ami nekem tetszik? Jöjj, gyenge vagy, ajánld fel nekem gyengeségedet és nyomorúságosságodat! Ó, és még valamit, ameddig földbe nem kerül a búzaszem és meg nem hal, addig egyetlen mag marad csupán, de ….. , ha meghal, akkor gazdag termést hoz. Fogadott leányom vagy, értsd meg, hogy mire gondolok. 

Gondolatod, vágyad és minden legyen hasonló az enyémhez! Vedd fel keresztedet, és kövess engem! Felfoghatatlanul szeretlek, ezért te is felfoghatatlanul szeresd keresztemet! Felfoghatatlanul szeress engem!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.23 0 0 7474

„Én vagyok.  Az én békémet adom neked. ….. , figyelj, és írj! Boldog vagyok, hogy közelemben vagy. Én, az Úr megáldalak. Készen vagy?

Szeretteim! Úgy nézzetek rám, a ti Istenetekre, mint együtt érző Szent Társatokra, amint dicsőségben, istenségemben foglalok helyet trónomon fenn a mennyben, ugyanakkor lehajolok hozzátok a Földre, lehetővé teszem számotokra, hogy érezzetek, halljatok, értsetek és így megismerjetek engem, Uratokat. Igen, lehajolok hozzátok trónomról, hogy magamhoz emeljem lelketeket, és világosságomban
 életre keltselek benneteket. Úgy nézzetek rám szeretteim, mint Jegyesetekre, aki bőkezűen gondoskodik mindenről, amiben szükséget szenvedtek! Leveszem rólatok gyászfátylatokat és a nemzeteteket takaró halotti leplet. Letörlöm arcotokról a könnyeket, és megvigasztallak titeket. Örökké tartó szeretettel szeretlek, és könyörületből meggyógyítalak benneteket. Én, a ti Jegyesetek, mindent megosztok veletek, amim csak van. Velem vannak legdrágább kincseim, keresztem, szögeim és töviskoronám, hogy ezekkel ékesítselek benneteket. Kész vagyok megosztani veletek. Hajlandók vagytok-e, és készen álltok-e osztozni velem a béke, a szeretet és az igazságosság keresztjén?  Úgy nézzetek rám, mint Megváltótokra ! Mindenkit megmentek, aki belém kapaszkodik, mindenkinek válaszolok, aki hozzám könyörög. Könyörülettel tekintek rátok, mert tudom, mennyire törékenyek vagytok, és milyen könnyen megkísért a kísértő. Végtelen szeretetemben, annyira félreértett Szeretetemben váltottalak meg titeket... Szeretet vagyok, és aki bennem él, az Igazságban él. Én vagyok az élet fájának Gyökere, és az életadó Forrás. Mindkettőt magammal hoztam, az élet fájának gyümölcsét és kiapadhatatlan forrásomból  az élő vizet. Jöjjetek hozzám, jöjjetek, és teljetek el, jöjjetek, és egyetek, jöjjetek, és igyatok élő vizemből mind, akik szomjaztok! Sohasem utasítalak vissza benneteket. Én, az Isten, hozzászoktatlak benneteket az igazi ételhez, amely bennetek marad, hogy szegénységtől sújtott lelketek élni tudjon. Földetek terméketlenné vált, és a tikkasztó szelek kiszárították torkotokat. Én azonban, aki Szabadítótok vagyok, látom mindezt a gonoszságot a magasból. Ne mondjátok tehát, hogy "az Úr elfeledkezett rólunk!" Hűséges vagyok, és irántatok érzett magasztos szeretetem megment benneteket. Sohasem fordítottam el tőletek Szent Arcomat. One agio omga elneah rima, rima, pudri pgara nedro ha unu Amen rima.
Írd!
 Békét és szeretetet árasztok halottaitok földjére. Szándékomban áll, hogy mindent elárasszak békémmel és szeretetemmel, azokat az országokat is, ahol nincs szeretet.  Szándékomban áll megdönteni minden igazságtalanságot. Feltámad ez a halott korszak, és követni fog engem arra az új Földre, amelyet számára készítek. Az új Ég alatt fog engem dicsőíteni és dicsérni éjjel és nappal. Még mindig nem értettétek meg, hogy kegyelmem Szentlelke miképpen készíti nektek szőlőskertjeit, amelyeket szelíden és oly sok szeretettel ültet el minden nép körében? Nem értitek, hogy Szent Édesanyátokkal fölétek nyújtjuk kezünket, és áldásunkat adjuk rátok? Szőlőskerteket készítünk nektek, amelyek elegendő gyümölcsöt fognak hozni sok ember táplálására. Kegyelmem Szentlelke olyan, mint a szőlőtő, kegyelemmel teljes vesszőket hoz. Bimbóim a szeretet és a béke gyümölcsét termik.

 

"Jöjjetek közelebb hozzám,
akik utánam vágyakoztok,
és teljetek el gyümölcseimmel!
Rám gondolni édesebb a méznél,
s engem birtokolni jobb a lépes méznél.
Aki engem megízlel, még jobban kíván,
s aki iszik belőlem, még jobban
 szomjazik.
Nem szégyenül meg, aki rám hallgat,
akik hozzám szegődnek, azok nem vétkeznek."

 

 Nem mondtam, hogy az eljövendő napokban vesszőket hajtok, amelyek kirügyeznek, bimbót hoznak, és az egész világot betöltöm gyümölccsel? Ez a gyümölcs szaporodni fog fényemben, és az ég lehullatja rátok harmatát, hogy felüdítse száraz torkotokat . Ezeket az áldásokat árasztom népemre.  Érezzétek, hogy szeretlek benneteket, kicsinyeim! A Szeretet szeret, és megáld egyenként mindenkit közületek. Szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
 Legyetek egyek!

 

Én vagyok az élet fájának Gyökere, és belőlem árad ki az örök élet .
Virágom, olvasd a Szentírást!

Olvasd el, és írd le:

"Menj fel egy magas hegyre,
te, aki a jó hírt viszed Sionnak;
és engedd ki hangod, jól engedd ki,
te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek.
Engedd ki hangod! Ne félj!
És hirdesd Júda városainak:
Nézzétek, a ti Istenetek!"

 

Itt van a ti új Jeruzsálemetek... Én, az Isten leszállok ebbe a korszakba, és holttesteken bukdácsolok. Mindaz valóra vált, amitől tartottam. Leszállok, de nem találok hitet, reményt és szeretetet. Zöld mezőimen hagytam legelésző bárányaimat, és most kiéhezve és siralmas állapotban látom viszont őket. Kövek között élnek, ott keresnek menedéket és némi élelmet, de semmit sem találnak. Reménykedve emelik fel egyik követ a másik után, morzsák után kutatva, magot keresve, amit elvethetnének, de morzsa vagy mag helyett skorpióra lelnek, amely alig várja, hogy megcsípje őket, és mérgét beléjük fecskendezze. Bárányaim városról városra kóborolnak, hogy az egykori nagy városnak legalább a romjait megtalálják. Igen, Jeruzsálemről beszélek, de csak kevesen készek meghallgatni. Nevén szólítom minden pásztoromat, de nagyon kevesen hallják meg hangomat... Elfulladok, fulladozom, látva, hogy telve vannak holt szavakkal. Figyelj, leányom! Azért szólítottalak, hogy az igaz ügyet szolgáld! Kézen fogtalak, és tanúvá tettelek. Megmutattam neked az igazságot, és levettem szemedről a fátylat, hogy lásd, kit választottam arra, hogy Péter utódja legyen. Így szóltam hozzá egykor: "te Péter vagy, és erre a kősziklára építem Egyházamat, és a pokol kapui sohasem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyország kulcsát: amit megkötsz a Földön, meg lesz kötve a mennyekben is, amit feloldasz a Földön, fel lesz oldva a mennyekben is." Ennek az embernek adtam a hatalmat, és ma megpróbáljátok őt elmozdítani. El akarjátok lopni pásztorbotját, hogy ti kormányozhassatok a hazugság és a bűn jogarával. Péter? Bárányaim Péterre, szeretett pásztorom! Tudom, mennyire meggyötörték szívedet, és tudom, hogy patakokban ömlik véred a hálátlan és hitetlen nemzedék miatt. Tudom, hogy a könnyek forrásává vált miattuk a szemed. Tudom, hogy hány testvéred fordított neked hátat. Kedvesem, ők azok a pásztorok, akik nem tudnak semmit, nem éreznek semmit, akik saját útjukat járják, mindegyik a saját érdekét keresi. Az esztelenségnek szolgálnak a Bölcsesség helyett, a fényűzésnek a szegénység helyett, az engedetlenségnek az engedelmesség helyett. Keresztemről szemlélem azokat, akik a Földön élnek, és mondom nektek nemzetek népei, hogy hamarosan elérkezik az óra. Az idő majdnem betelt, és már nincs sok idő addig, amikor sírva töltitek éjszakátokat, ti hűtlen pásztorok. Ti, akik hitetlenséggel vétkeztek ellenem, ti, akik békét hirdettek, amikor nincs béke! Térjetek vissza Péterhez mindannyian, akik minden irányba szétszéledtetek. Engem szolgáljatok! Miért szolgálnátok az istentelenséget? Enyéim legyetek, ne a lázadóé! Miért álltok annyira készen az ő szolgálatára? Még az idegenek is, még ők is hallgattak hangomra, és megértették Szavaimat. Az én elveim szentek, és bizony mondom nektek, hogy mindörökre  szentek is maradnak.
Leányom, olvasd Szavaimat!Olvasd el és írd:
Bizony mondom neked "Míg Ég és Föld fönnáll, egy i betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. Aki tehát csak egyet is elhagy a legkisebb parancsok közül, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában." Gyermekem, pihenj most, légy Lelkem gyönyörségére gyermeki hiteddel! Jöjj, pihenj meg bennem! Én, az Úr megáldalak. Szeress engem!”

 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.22 0 0 7473

„Én vagyok. Támaszkodj rám, gyermekem! Én szeretlek téged a legjobban. Ó ….. ! Én gyermekem, engedd meg, hogy újból igénybe vegyem kezedet, és átadjam gyermekeimnek üzeneteimet, melyet Szentséges Szívemben őriztem számukra!

 Béke legyen veletek! Egészen ajtótokig jöttem. Én vagyok az, a Szentséges Szív, aki szól hozzátok. Azért jöttem, hogy felkínáljam nektek Szívemet. Ma ezen a különleges módon jövök hozzátok, hogy útjaimra emlékeztesselek benneteket.
Azért jövök hozzátok, mert szegények vagytok és bár nincs sok mindenetek, látásotok még van, mert mennyei Atyátok kegyelme veletek  van.

Fel sem tudjátok fogni, mennyire szomorú a lelkem amiatt, hogy a magasból olyan széthúzást látok szentélyem szívében, amilyet ezelőtt soha. Testem vérzik, és Szívem egyetlen nagy Seb. A pásztorbot, amelyet egészben adtam át nekik, most szilánkokra törve fekszik, de hamarosan meglátogatlak benneteket, hogy összerakjam a pásztorbotot, amelyet nálatok hagytam. Ezért, szeretteim, akik megkaptátok ezt a kegyelmet, imádkozzatok azokért, akik még nem tudják megkülönböztetni jobb kezüket a baltól!
  Úgy imádkozzatok, mint eddig még sohasem, hogy ők is megkaphassák ezt a kegyelmet a tisztulás napja előtt. Mondom nektek, hogy hamarosan, igen hamar veletek lesz Szeretetként a Szeretet. Imádkozzatok, hogy mindenki készen álljon és térjen meg, nehogy valaki a sötétségbe és a halál árnyékába kerüljön az egész örökkévalóságra. Irgalomból jövök, hogy figyelmeztessem nemzedéketeket, és szeretetből jövök, hogy kegyelmem Szentlelkének erejével észre térítselek benneteket. A Szeretet arra vár, hogy viszonozzák a szeretetet! Ez az én mondanivalóm.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.21 0 0 7472

„Béke legyen veled!  A Szeretet szeret téged. Virágom, figyelj és írj! Miként az az ember, aki meghívja barátait, hogy vele egyenek, úgy hívlak titeket imádkozni ma, és arra is meghívlak, hogy vegyetek részt szenvedésemben, örömömben és vágyaimban.  Ti alig várjátok, hogy meghallgassatok, és csendben figyeljetek arra, amit mondok. De ó! ... Tudom, hogy mennyire szomjaznak egyesek közületek! Ezekben az időkben még inkább kinyújtom felétek kezemet a magasból, hogy megmentselek a gonosz hatalmától, aki kész kioltani a bennetek megmaradt kis világosságot, és arra akar kényszeríteni, hogy éljetek sötétségben. Ne mondjátok ezért: "Senki sincs, aki megmentene, senki, aki pártomat fogná", ne mondjátok, hogy nem kaptok segítséget! A szívetekkel hívjatok segítségül engem, és repülve jövök hozzátok...

 

Én vagyok a ti Barátotok!

 

  Én vagyok az, aki titeket a legjobban szeret!
  Én vagyok a Hűséges. Arra tanítottalak benneteket, hogy ne vonjátok meg a jóságot senkitől, aki kéri. Nem tennétek meg nekem, ha azt kérném, hogy szedjétek ki a töviseket, melyek Szívemet szúrják? Ezért van szükségem jóságos lelkekre! Ma még inkább szükségem van áldozatot vállaló lelkekre, mint valaha. Maradt-e még közöttetek érző lélek? Közületek ki helyez engem pecsétként szívére? Közületek kinek a szíve erősebb a halálnál?
  Nem értetted még meg, hogy belebetegedtem az irántad érzett szeretetbe, nemzedék?
  Nyissátok meg számomra teljesen szíveteket, nővérem, fivérem, szeretteim, mert szájam szárazabb a pergamennél a szeretet hiánya miatt. Hagyatkozzatok rám! Miért féltek átadni magatokat? Hiszen Szent Isteneteknek adjátok át magatokat, annak, akiről azt mondjátok, hogy szeretitek. Adjátok nekem teljesen szíveteket és mennyországgá alakítom, hogy dicsőítsetek engem, a ti Királyotokat. Ajánljátok fel magatokat Szentséges Szívemnek és dicsőítsetek! Ti mindannyian az én házam népe vagytok, és nem kívánom, hogy bárki is elvesszen. Ha bennem maradtok, élni fogtok. Továbbra is ismertessétek meg, kis bárányaim, testvéreitekkel a Szentséges Szívemnek szóló felajánlást és az Édesanyátok Szeplőtelen Szívének szóló felajánlást! Megáldalak benneteket, és szeretetem sóhaját hagyom homlokotokon.
Szeretett gyermekeim! Tegyetek meg mindent, amit Jézus mond nektek! Adjatok hálát Nevének hűséges szeretetéért! Emeljétek Isten felé fejeteket és ragyogni fogtok. Szegény gyermekeim! A magasból letekintek városaitokra, amelyekben nincs nyugalom, és nagy a felfordulás. Körülnézek, de nem találok elég szeretetet és nagylelkűséget.  Több imára van szükségem, több nagylelkűségre és szeretetre, hogy segíthessek rajtatok. Oly kevés lelket találok, aki támogat engem imáimban.  Mondjatok le gonosz útjaitokról, és éljetek szentül! Szükségem van imátokra, miként a szomjas talajnak az esőre, hogy segíthessek rajtatok, és széppé tehesselek benneteket Fiam számára. Ne késlekedjetek! Az ellenség elszánta magát arra, hogy könyörtelenül és irgalmatlanul öljön, és továbbra is kiűzze az embereket saját országukból. Rettenetes dolgokat láttam a magasból, és Szívem összeszorult. De csak akkor tudom helyreállítani az országokat és visszaállítani a békét a testvérek között, ha éberen figyeltek imádságot kérő könyörgéseimre és áldozatot  kérő felszólításaimra. Akkor nem lenne többé elvesztett gyermek és megszűnne az özvegység is. Fogadjátok most szívetekbe üzeneteinket! Ajánljátok fel magatokat Istennek! Ő kézenfog és nevel benneteket. Szent képmásának  tükörképévé fog alakítani titeket. Vele meg fogjátok tanulni: A szenvedés isteni, a megalázottságnak enyhítő hatása van Isten szemében, az engedelmesség tetszik Neki. Vágyakozzatok arra, amit leginkább elutasít ez a világ:

 

Az Ő keresztjére!

 

Megáldalak benneteket anyai szeretetemmel.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.20 0 0 7471

„Béke legyen veled gyermekem! Ecclesiám újra fog éledni, de előtte még sokat fog szenvedni. Most van megpróbáltatása kezdetén.  Vess egy pillantást igazságosságom kelyhére!

Látod mennyire tele van? Nagyon közel ahhoz, hogy túlcsorduljon. Vigyázzatok! Mert ha igazságosságom, egyszer túlcsordul, egyenesen rád ömlik, teremtés, előidézve a régen megjövendölt átkot. Akkor sötétségbe merültök. Úgy jövök hozzátok, mint a tolvaj, váratlanul. Figyelmeztetéseket adtam nektek, jeleket adtam, hogy éberek maradjatok, de visszautasítjátok. Nem vagytok hajlandók tudomásul venni az idők végét. Számtalanszor próbállak benneteket figyelmeztetni, mégis teljesen hitetlenek maradtok. Figyelmeztetésem tisztulásotokra szolgál, hogy általa megtérjetek. Ezt könyörületességemből adom nektek. Jaj neked teremtés! Jaj nektek hitetlenek, akik egyre inkább ellenem fordultok! Sötétségbe borult lelketeket folyamhoz hasonlóan ragadja magával a sötétség.

Teremtés! Mennyire sajnállak, mennyire szenvedek látva, hogy örökre elveszel. Gyermekeim, akiket leheletemmel keltettelek életre, és megszenteltelek még mielőtt megszülettetek volna, térjetek vissza hozzám! Szívem megszakad attól, hogy annyian sodródnak ezzel a folyammal a teljes sötétségbe és az örök kárhozatba! Teremtés! Bár bűneitek skarlátvörösek, én hajlandó vagyok nektek megbocsátani. Jöjjetek, jöjjetek hozzám, forduljatok- vissza hozzám, Atyátokhoz! Szívesen fogadlak benneteket, és ezerszer kedvesebben, mint a tékozló fiú apja. Forduljatok vissza hozzám, mielőtt kelyhem túlcsordul! Forduljatok vissza, mielőtt igazságosságom lesújt rátok, számtalan sebet ejtve rajtatok, megperzselve benneteket és mindent, ami körülöttetek élő. Lélegeznétek, de csak perzselő szelet szívhattok magatokba, amely belülről éget, és égő fáklyákká tesz benneteket! Teremtés, értsd meg, milyen fenyegetővé vált ez az óra! Mert ma még látjátok a virágzó fákat, de holnapra egy sem marad belőlük. A Sátán füstje halálos fátyolként fog betakarni benneteket. Ó, értsétek meg, hogy ezeket a csapásokat és bajokat saját gonosz cselekedeteitek hozzák rátok, a ti hitehagyásotok és ellenem való lázadásotok. Most tartsatok bűnbánatot, amíg van idő, most térjetek meg! Kész vagyok megbocsátani nektek.
 ….. , engedd meg, hogy igénybe vegyelek!

 Légy tetszésemre, engedelmeskedj nekem, Uradnak! Sohasem hagylak el, Szentséges Szívem az én békémet adja neked .”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.02.19 0 0 7470

„Jöjj! Fogadd Kenyeremet, nem utasítalak vissza! Saját kezemből foglak táplálni,  széppé teszlek, ….. .  Szerezz nekem örömet, és dicsérj engem!

Jöjj, írj! Írj! Káin nem fogja végrehajtani tervét, és ezúttal nem fog megszabadulni Ábeltől. Megakadályozom ebben, rajtaütök.
 Nem is sejti, hogy úgy fogok szobájába lépni, mint a tolvaj, hogy leleplezzem tervét, és megfosszam ruháitól. És Káin mindaddig ruhátlan marad, amíg bűnbánattal elém nem járul. Ez lesz az igazságosság órája , amely esedezést, könyörgést és félelmet vált ki. Imádkozz ezért az óráért!

Légy áldott, gyermekem, én, a te Szent Atyád szeretlek
. Én vagyok a Szentháromság, helyesen ismerted fel! Írd le!

 Én vagyok a Szentháromság, mindhárom az Egyben.  Szeretlek. Jöjj gyermekem, dicsőségemre mély misztériumokba foglak beavatni. Fogd meg a kezem! Én teremtettelek. Mi ketten?”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!