Keresés

Részletes keresés

Szeretetláng Creative Commons License 13 órája 0 0 7628

„Én vagyok. Tanulj tőlem! Én vagyok támaszod és erőd. Igen, ….. , valóban a csend a leghatékonyabb imádság. Találkozz velem az én csendemben! Engedd, hogy lelked hozzám jöjjön és elmerüljön bennem, az én csendemben! Engedd, hogy elárasszalak, gyermekem! Engedd, hogy Szeretetembe takarjam lelkedet! Nyílj meg felém! Engedd, hogy Istened elárassza birtokát! E birtok tulajdonosa Én vagyok. Engedd, hogy Én vagyok szabadon növekedjék! Engedd, hogy Én vagyok megsokasítsa benned erényeit! Ne félj tőlem gyermekem, ha háttérbe szorítalak! Én vagyok azért van itt, hogy őrködjön birtoka felett, és felragyogjon benned. Engedd meg lélek, hogy körülvegyelek gyengédségemmel! Szépségem meg fog rendíteni téged. Ne tekints ruhátlanságodra, lélek, és ne utasíts vissza! Jöjj hozzám a csendességben úgy, amilyen vagy! Hagyatkozz rám a csendességben, és élni fogsz.
Légy áldott! Légy áldott, lélek! Ne engedd, hogy bármi vetélytársammá legyen!

Böjtölj ezért péntekenként, ezzel tartozol most nekem.  
Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 1 napja 0 0 7627

 „Én vagyok az Úr. Tekintet nélkül arra, hogy mi vagy, gondoskodom arról, hogy Szavam ismertté váljék. Te semmi vagy, és sokszor nem vagy kedvemre, amikor megbántasz és megsértesz . A nyomorúságot tartom kezemben, e kor  képmását, de annak ellenére, hogy mi vagy, megbocsátottam neked, és Szentséges Szívembe fogadtalak. Leányom, Isten vagyok és uralkodó, mindenek Teremtője, a magasztos Szeretet Lelke, a kifürkészhetetlen Szeretet Lelke. Tudatában vagy annak, hogy mennyire kedvedben járok? Hogyan mentettelek meg a hazugság nyelvétől? Teremtés! Add át magad nekem! Miért kalandozik el gondolatod, elfelejtetted kötelékeinket?

Azt kérem, hogy nézz rám, ne félj tőlem! Így szólj hozzám:

 

"Dicsőség Istennek! Áldott legyen a mi Urunk! s Dicsérjük Urunkat! Engedd, hogy melletted járjak! Amen."

 

Igen, ….. , elhagylak-e én téged valaha? Hűséges vagyok hozzád, ugye?

Azért szeretlek, mert egy senki vagy, leányom. Követemmé felöltelek és követként fogsz meghalni. Azt akarom, hogy kizárólag értem élj!
 Én leszek környezeted, egyedül én, a te Istened. Engedd, hogy teljesen körülvegyelek, akarod?

….. , tudod-e, hogy mit mondasz?

Hagyatkozz akkor rám! Én akartam, hogy ma itt légy, ahol vagy. Akaratommal felemellek és eltöltelek, hogy beteljesíthesd Szavamat. Szolgáimmal együtt számtalan bajt fogtok átvészelni, de a végén a mi Szívünk fog győzni. Ma titkárnőm vagy és holnap követem, ők pedig vezetőid és tanúid.

Nem ….. , ne veszítsd el reményedet, semmi sem hiábavaló, amit teszel. Megtanítalak arra, miként juss el a tökéletességre. Hiszen megmondtam, hogy tökéletesnek akarlak!

Nem vagyok-e Tanítód?

Gyenge vagy, de erőm megment az eleséstől.
 Így hát ….. , mi lehet több annál, hogy én vagyok a te Lelkivezetőd?  Mi lenne ennél nagyobb kegy?

Ó ….. ! Tudom, hogy mindezt nem azért teszed, hogy szándékosan megbánts. Ahogyan a víz szétfolyik és felszárad, úgy tűnnek el bűneid is, mert elfelejtem mindegyiket. Nem nézek vissza bűneidre és nem is emlékeztetlek rá. Hagyom, hogy mindent elölről kezdj! Megújítalak, kedves. Érezd a szeretetet, amelyet irántad érzek! Olyannak fogadlak el, amilyen vagy
. Kezedbe adtam a béke és a szeretet koronáját. Ezt a két koronát kell elvinned az igazságosság koronájával együtt, és felajánlanod házamban, szeretett Péterem lábainál. 

Jöjj, melletted vagyok, együtt fogjuk újjáépíteni házamat.
 Mi ketten?

 Jöjj ….. , legyen  a HIT a gyermeki hit, ez a szent szó a ti ismertető jeletek!”

Szeretetláng Creative Commons License 3 napja 0 0 7626

„Én vagyok. Gyermeki hittel nézz rám, és tedd széppé Egyházamat!

Bizony mondom nektek, hogy az én juhaim felismerik hangomat.

 ….. , akkor sem lennének meggyőzve, ha szemük láttára támadna fel valaki... Izajás jövendölése vonatkozik rájuk: "Hallván hallanak, de nem értik, látván látnak, de nem fogják föl, mert érzéketlenné vált e nemzedék szíve, fülük megsüketült, és becsukták szemüket félelmükben, hogy ne lássanak szemükkel, ne halljanak fülükkel, ne értsenek szívükkel, hogy meg ne térítsem és meg ne gyógyítsam  őket." Sokan elfelejtik, hogy prófétáim szintén Testem részei. Megadtam nektek azt a kegyelmet, hogy egységet alkothattok. Drága gyermek, egyeseket apostollá, egyeseket pappá, tanítóvá tettem, másokat meg a lázadás idejére tettem prófétává. Miért lep meg ez olyan sokakat, és miért nem fogadjátok el prófétáimat? Miképpen működhet Testem, ha egyik tagját levágják? Belefáradtam abba, hogy Testemet állandóan megcsonkítják és szétszaggatják. Virágom, fogadd szeretettel üldözőidet, ne ítéld el őket! Az én prófétáimat mindig üldözni fogják. Elítélik, megostorozzák, elnyomják, városról városra űzik őket; megvetéssel néznek rájuk és megfeszítik őket. Így vonjátok magatokra minden szent ember vérét, amelyet a földre kiontottak. A Szentírás sohasem hazudik. Én vagyok az Ige.  Jöjj gyermekem, arra neveltelek, hogy engesztelj a tisztítótűzben lévő lelkekért! Imádkozz virágom! Nem tudod, hogy milyen nagy hatása van az imának a tisztítótűzben lévő lelkekre? Oltsd ki tüzüket imával!  Engesztelj értük ! Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 4 napja 0 0 7625

„Én vagyok.  Kicsim, imádkozzunk!

 

Uram, Istenem,
emeld fel lelkemet ebből a sötétségből
a Te világosságodba!
Fogadd be lelkemet
Szentséges Szívedbe!
Tápláld lelkemet Szavaddal!
Kend fel lelkemet
Szent Neveddel!
Készítsd fel lelkemet hangodra!
Leheld lelkemre édes illatod,
és kelts új életre engem!
Ragadd el lelkemet
Lelked örömére!
Atyám, ékesíts fel engem, gyermekedet!
Öntsd rám tiszta mirhádat!
Bevezettél engem
mennyei csarnokodba,
ahol a választottak foglalnak helyet.
Bemutattál körben álló angyalaidnak.
Kérhetne lelkem ennél többet?
Lelked lehelt életet belém,
és Te, az élő Kenyér,
megújítottad életemet.
Innom kínáltad Véredet,
hogy országodba befogadhass engem,
és Veled éljek, örökkön örökké.
Dicsőség a Magasságbelinek!
Dicsőség a Szentek Szentjének!
Magasztaljuk Urunkat!
Magasztaljuk Urunkat,
mert irgalma és szeretete
nemzedékről nemzedékre
és mindörökkön él!
Amen.

 

Jól van, gyermekem  !”

Szeretetláng Creative Commons License 5 napja 0 0 7624

„Gyermekem, állhatatosságod megszerzi neked az életet. Szereteted és türelmed helyet biztosít számodra a mennyben. Gyermekem, gyermekem, hadd legyek én a te örökséged! Dicsőíts engem, és hirdesd a nemzeteknek szeretetem  nagyságát! Senkitől se félj, előtted vagyok. Emeld fel szemedet, és nézz rám!... Meg fogom menteni népemet. Minden népből, minden fajból, és minden nyelvből kézen fogok embereket, és megkérdezem őket: „Akartok-e követni?” És így fognak válaszolni: „Veled akarunk menni, mert most megismertük az Igazságot”, és sorra visszahozom őket, hogy Szívemben éljenek! Békét akarok hozni minden szívbe. Igen! A szőlőtő, amelyet a múltban ültettem, az én dicsőségemre fogja meghozni gyümölcsét. Nem késlekedem, és nem veszem semmibe a hívők  kiáltásait. Ha az egyik ember Egyházamat építi, míg a másik rombolja, vajon kire fog rázúdulni Atyám haragja az ítélet napján?

Figyelj rám: azért alakítottalak és neveltelek, hogy újból életre keltsd Egyházamat, és egységet vigyél a testvérek közé. Én teremtettelek téged, ….. , és keresztneveden szólítottalak, hogy enyém légy, és bármikor és bárhol szabadon jöhess jelenlétembe. Azt akarom, hogy közel légy hozzám! Ó gyermekem, akit annyira kedvel Atyám! Arra választottalak, hogy kinyilatkoztassam neked az Atyát és megjelöljelek szeretetünkkel. Rád lehelt Szentlelkem, és újból életre keltett. Eltöltötte lelkedet világosságával. Világossággá változtatta a benned lévő sötétséget. ….. , mindez azért történt, hogy a nemzetek rajtad keresztül lássák meg irgalmamat és szeretetemet. Azt kérdezheted magadtól, „miért engem választott?” Mondom neked, hogy a te nagy nyomorúságod és megdöbbentő gyengeséged miatt. Végtelen szeretetében megsajnált téged Szívem. Bárki más is lehetett volna, ne állj ilyen zavarban előttem! Nem ismered meg Szabadítódat? Ki könyörül meg népemen, ha nem én? Hogyan maradjak csendben, amikor a néptömegek folyamatosan elvesztik hitüket, a rémület koronája van minden ember fején, és kicsapongás uralkodik szívükben? Csendben kell-e maradnom, amikor istentelenség terjedt el az egész világon?

Mondd meg nekik: „Boldog az a szív, amely békét köt testvérével, mert a Magasságbeli gyermekének fogják nevezni. Boldog az a szív, amely nem járkál többé az éjszakában, és igazán kibékül testvérével. Nemcsak kegyeimnek fog örvendeni, hanem valóban fel fogom fedni előtte Szentséges Szívem kimeríthetetlen gazdagságát! Sugárzó szépségén csodálkozva azt fogják mondani a körülötte lévő emberek: „Valóban benne él az Isten!” És te, leányom soha ne szakadj el tőlem! Én, az Úr fogok mindvégig
 gondoskodni rólad. Jöjj!”

Szeretetláng Creative Commons License 6 napja 0 0 7623

 Kicsim, szenvedélyesen szeretlek, én vagyok a te Kedvesed, akit nagyon szeretsz. Hogy miért ….. ? Ne húzódj vissza tőlem! Jól sejted.

Szeretetem újra fellángolt, és amikor Én, aki vagyok, megengedem magamnak, hogy szeretetet kérjek, azt kívánom tőled, hogy csak értem élj, azt akarom, hogy rám szegezd tekintetedet, rám nézz, engem szeress, végy körül illattal, engem ékesíts, engem áldj, utánam vágyódj, értem lélegezz, csak kedvemért mosolyogj, mondd el nekem, mennyire szeretsz engem, Istenedet. Keresd, hogy miként vezethetsz másokat hozzám, oltsd el csillapíthatatlan szomjamat! Szomjazom ….. ! Szeretetre szomjazom, lelkekre szomjazom. Miért hozol nekem vetélytársakat, ne hozz több vetélytársat, ne hozz! Magasztalj engem! Bőséggel adtam neked. Nem akarsz-e elégtételt adni mindazért, amit adok neked? Sétáltam veled gyönyörűségem kertjében, megosztottuk egymással szépségét. Megosztottam veled örömeimet és szenvedésemet. Keresztemet tettem rád, amit megosztunk egymással. Megosztjuk aggodalmát, szomorúságát és fájdalmát. Megosztjuk szeretetét. Hiszen keblemre emeltelek, tápláltalak és gyógyítottalak! Úgy tettem veled, mint menyasszonyommal, megosztottam veled keresztemet, mint hitvesi ágyat.  Nem nézel rám?

El tudnálak-e valaha is hagyni téged, virágom?
 Én szeretlek téged a legjobban.  Maradj közelemben, figyelj, kötelékeinket most még szorosabbra veszem.

Figyelj! Most még szorosabbra veszem kötelékeinket. Azt akarom, hogy még közelebb légy hozzám, azt akarom, hogy egy légy velem.  Ki volt az első, aki téged kézen fogott?

Én voltam az első, aki téged megszentelt, és aki tekintetét feléd fordította. ….. , magamnak  teremtettelek téged. Hadd emlékeztesselek rá, hogy ki vagy. Nem vagy semmi más, mint por és hamu, és én végtelen könyörületemben keltettelek életre a halottak  közül, emlékezz erre mindig!

  ….., én gazdag vagyok, de nagyon kevesen tudnak gazdagságomról! Nem vetettek-e meg, amikor testben voltam? Nem megvetéssel tekintettek-e rám? Nem neveztek-e istenkáromlónak? Nem vetettek-e el ugyanúgy, ahogy az építők elvetették azt a követ, amelyből szegletkő lett? Tisztelj engem úgy, hogy elfogadod a megvetést és a megaláztatást! Alázd meg magad, légy hozzám hasonló! Emlékszel? Nem mondtam-e, hogy szenvedések között kell szolgálnod engem? Nem mondtam-e, hogy nem lesz pihenésed? Fogadd el, amit neked ajánlok, ne ijedj meg attól, hogy megalázd magad. Vérző Szívem két csepp Vérét cseppentem szívedre, és az teljesen be fogja borítani.

Te, akit kezem szentelt meg, élj fényemben! Tanulj visszautasítottnak  lenni!

 


Én vagyok. Gyújts nekem gyertyát …..  és tedd jóvá hibáját! Kérd Jézust, hogy bocsásson meg neki!  Megtennéd ezt nekem?

Engesztelj kedves! Ne kételkedj Jézus műveiben! Tisztelj bennünket!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.14 0 0 7622

„Én vagyok. Nézz körül és értsd meg! Neked adom Szavamat, ismerd fel jeleimet, és ne félj! Áldott gyermekem, benned maradok kicsinységed miatt. Én szabadítottalak meg láncaidtól. Ne hagyd, hogy bárki is csapdába ejtsen! Ne feledd, hogy én árasztottalak el tudással és felismeréssel, kedvesem! Ne hagyd, hogy bárki is tévedésbe ejtsen téged, kicsim!

Az én békémet és szeretetemet adom neki. Áldd meg őt, és bocsáss meg neki, ahogyan én, az Úr is megbocsátottam neki.  ….. , megmondtam, hogy adományaimat csupán az én céljaim érdekében adtam neked. Azért tápláltalak közvetlenül magamból, hogy széppé tegyem lelkedet. Maradj meg kegyelmemben, maradj karjaimban! Én, az Úr, mondom neked, hogy sohasem fogok neked csalódást okozni. Fegyelmed miatt tartanak téged keménynek. Ellened mondanak, mert az én utam, nem az ő útjuk. Ezek az emberek az árral szemben úsznak.  Légy békében leányom, megáldalak.”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.13 0 0 7621

„Nagyon elégedett vagyok munkáddal. Vedd Szívemből azt a kimeríthetetlen Kincset, amelyet rejtve tartottam a ti időtök számára, amikor az emberek szíve hideg, hálátlan, vallástalan, és tele van dicsekvéssel.  Az a szándékom, hogy felélesztem ezt a pislákoló lángot, és megváltoztatom az emberek lelkét. Így az, aki egyszer meggyógyult, el fog ismerni engem mint legfőbb Papot, Krisztust, és a királyok Királyát.  Jöjj hát közel hozzám, és örülj a jó dolgoknak, amelyeket látsz! Töltekezz a jólét kimeríthetetlen Forrásából! Ne kedvetlenedj el, amikor az emberek rád néznek és nem értik, hogy a kegyelem és az irgalom van közöttük! Imádkozz értük! A jég nem bírja a tüzet. Szentlelkemmel fogom elolvasztani ezt a jeget, ezért bízz bennem, és mondd:

 

"Hamarosan velünk lesz az Isten."

 a te Kedvesed.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.12 0 0 7620

„Kicsim, ne tiltakozz, ne mondj véleményt, ha megpróbáltatás ér! Egyedül az én békém, csak az Úr békéje áradjon belőled! A vita hevében adott hirtelen válasz helyrehozhatatlan hiba forrása lehet! Vedd azt, amit Szívemből adtam neked, se többet, se kevesebbet! Abból vegyél, amit én adtam neked!
Értesz engem?

Halljad hát: Én vagyok Jézus, Isten szeretett Fia, a testté vált Ige, aki eljött, hogy közöttetek éljen. Én vagyok a te Szabadítód, aki veled beszél. Virágom, bátorság, pihenj meg Szívemen, hallgasd Szívem dobbanását, ahogy a galambét hallgattad látomásodban! Hallgasd! Felfoghatatlanul szeretlek benneteket! Most jobban ismersz engem,
 a Pantokratort!  Nevelőd vagyok, és meg foglak tartani a hit, a hit, a hit által. Szeretlek! A hit által, és a hitben akarlak nevelni és felemelni. Mindig fogod hallani a belső hangot. Összeszedettnek kell lenned, hogy hallj engem, és eljuss a szemlélődésre. Hogy jelenlétemre emlékeztesselek, megvonom tőled kezed irányításának képességét. Fogadd el mindezt, mert tőlem való, és így tetszik nekem. Nem vetted észre, hogy minden tőlem való, amit tanultál? Mindvégig ezen az úton foglak vezetni, örvendezz tanítvány!

Légy boldog, mert egyet sem érdemeltél meg e kegyelmek közül. Jöjj, a Szeretet szeret téged.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.11 0 0 7619

„Béke legyen veletek ! Csupán szeretetet kérek tőletek!

Szeretett gyermekeim, én vagyok az, a ti Jézusotok, aki oly sok üzenetet adott nektek, hogy törvényemre és arra emlékeztesselek benneteket, hogy ki vagyok én. Ha Szavam lesz otthonotok, akkor lelketek hozzám emelkedik, és elér engem. Jöjjetek hozzám, mielőtt csalódnátok lelketekben! Jöjjetek, és gondolkozzatok mindazon, amit nektek adok. Jöjjetek, és fontoljátok meg kívánságaimat! Keressetek engem, szomjazzatok rám! Jöjjetek, és elmélkedjetek mindazon, amit nektek adtam, és fogadjátok szívetekbe Szavaimat! Azt akarom, hogy mindazt lendületesen megvalósítsátok és megbecsüljétek, amit nektek adtam.


Ó, szeretett gyermekeim... ha tudnátok, mennyire megsebzi Szentséges Szívemet, ha valaki közületek halogatja kérésem teljesítését... ha tudnátok, hogy mit kínáltam fel nektek, és most mit kínálok, örömötök teljes lenne. Dicsérjetek engem, Szabadítótokat egész nap és egész éjjel! Dicsérjetek engem, mivel saját kezemből tápláltalak benneteket. Meghallottalak benneteket a magasból, és segítségetekre jöttem. Nem hallgatnátok rám?

Engedelmesen fogadjátok el tanításomat és kívánságaimat, amelyeket mint magokat belétek ültettem. Tegyétek meg, amit én, a ti Szabadítótok kérek, és ne csupán hallgassátok üzeneteimet, mert ezzel becsapjátok magatokat.

Szeretteim, akiket Szívem szeret, bizony mondom, hogy szívből fakadó imát kérek tőletek. Azt kérem, hogy imádkozzatok minden püspökért és papért. Azt kérem, hogy figyeljetek mindazok tanítására, akik engem képviselnek!

Azt kérem, hogy böjtöljetek, és tartsatok bűnbánatot! Azt kívánom, hogy olyan gyakran vegyétek magatokhoz Oltáriszentségemet, amilyen gyakran csak tudjátok! Azt kérem, hogy havonta legalább egyszer gyónjatok! Azt kérem, hogy mindennap olvassatok el egy részt a Szentírásból! Azt kérem, hogy áldozatot hozva nyújtsatok elégtételt másokért! Azt kérem, hogy imádkozzák a rózsafűzért, ha lehetséges mind a három titkot. Az a célom, hogy visszavezesselek benneteket az istenségre [a szerk. megj.: az isteni életre], hogy szentül éljetek, mivel én Szent vagyok. Ezek az én alapigazságaim
. Azt kívánom, hogy naponta adjátok át magatokat nekem! A szeretet Forrása vagyok, és mindannyian meríthettek Szívemből, hogy továbbadjátok ezt a szeretetet. Azt is kérem, hogy tanuljátok meg, hogyan kell engem imádni, és állandóan jelenlétemben élni. Jelenlétem is misztérium. Mindenkor emlékeznetek kellene arra, hogy SOHASEM vagytok egyedül, mindig veletek vagyok.

Jussatok el a tökéletességre... hadd virágozzék ki újból ez a kiszáradt föld! Nem kérek tőletek olyan dolgokat, amit nem ismertek, olyat sem, ami meghaladja képességeteket. Azt kérem tőletek, ami szent. Ami az enyém, az szent, a Testem Szent. Ezért jöjjetek, és egyétek Testemet, és igyátok Véremet, mert nem fordulok el attól, aki hozzám jön. Én vagyok az élet Kenyere.

Imádkozzatok, hogy az ördög meg ne tévesszen titeket! Ne engedjétek, hogy szemem könnybe lábadjon a szomorúságtól. Hirdessétek szeretetemet házatok
 tetejéről! Hirdessétek, hogy szeretetem ízletesebb a bornál. Emlékeztetni foglak arra, hogy mindannyiotoknak van Atyja a mennyben, aki végtelenül szeret benneteket, és Neve olyan, mint a Belőle csorduló mirha, amellyel felken és megáld benneteket. Az Ő Neve: Szeretet .

Megáldalak benneteket. Homlokotokon hagyom szeretetem leheletét. A Szeretet szeret benneteket, és mindennap veletek van. Legyetek egy
 !Béke legyen veletek!  Szeretett gyermekeim! Tegyetek úgy, ahogy az Úr kéri. Imádkozzatok azokért a fiaimért és leányaimért, akik messze vannak tőlünk! Imádkozzatok megtérésükért! Mindig azt keressétek, ami szent! Legyetek olyanok, mint a napraforgók, amelyek a Napot keresik, a Nap felé fordulnak, és fényét követik. Törekedjetek arra, amit az Úr kínál fel nektek, és dicsérjétek Szent Nevét!

Közeledjetek Hozzá mind, akik közelében akartatok lenni, és lakjatok jól gyümölcseiből! Isten a ti Teremtőtök, és Nevelőtök is Ő lehet. Ne hagyjátok abba az imádkozást, amikor minden rendben van körülöttetek! Még örömötökben is imádkozzatok! Jöjjetek és dicsérjétek Őt, jöjjetek és magasztaljátok! Isten a ti Őrzőtök is. Bízzatok Benne, és Ő sohasem okoz nektek csalódást, mert az Ő világossága vezet benneteket a sötétségben. Tartsátok meg parancsolatait, szeretteim! Legyetek készségesek Atyátok kezében! Buzgón igyekezzetek elfogadni a Bölcsességet, hogy Nevelőtök és Tanítótok legyen! Növekedjetek a bölcsességben, növekedjetek az Úr Lelkében, hogy békében és teljes egységben legyetek az Úrral.

Még egy tanács a mai napra: járjatok a hit útján, és tartsátok meg a törvényt! Kérlek benneteket, éljetek üzeneteink szerint, elmélkedjetek üzeneteinken! Értsétek meg, hogy Jézussal együtt milyen nagy örömmel tanítunk benneteket, de örömünk csak akkor lesz teljes, ha teljesen legyőzitek közömbösségeteket, ha egészen átadjátok magatokat Istennek, és Őbenne bíztok.

Mindegyikőtöket megáldom.
 Ne feledkezzetek meg szent jelenlétünkről! Ne hagyjatok itt minket!... Imádkozzatok szeretett gyermekeim! Töltsétek ki napjaitokat a Szeretet jelenlétével!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.10 0 0 7618

„Én vagyok. Senkit se bánts meg! Vess meg mindent, ami nem tőlem való. Tiszta és szent vagyok. Különben hogyan munkálkodhatna benned Lelkem, úgy ahogy kívánom? ….. , semmit sem tudsz nélkülem megtenni. Én magam fogom Nevemet újból megdicsőíteni. A bűnösök visszatérnek hozzám. Szentnek tartják majd Nevemet, és mindent beteljesítek, amit mondtam.

Gyermekem, én fedem fel misztériumaimat, és sokaknak feltárom, hogy mi fog bekövetkezni. Te is egyik kiválasztott lelkem vagy, akinek megmutattam Szent Arcomat és szándékaimat. Csupán üzenetemet kell továbbadnod, senkit sem kell meggyőznöd! Virágom, tégy meg mindent, amit tudsz, a többit én teszem meg.

Ismerem korlátaidat, de ne aggódj, melletted vagyok, hogy bátorítsalak. Sokszorozd meg imádat! Légy gyönyörűségemre, és maradj mellettem! Ne feledd, hogy halott voltál és felemeltelek. Hideg voltál hozzám, és felébresztettem benned lángomat, hogy felemésszelek szeretetemben. Közömbös voltál irántam, de buzgóvá tettelek, és szomjúságot keltettem benned magam iránt. Évekig éltem pusztaságodban, és én, a te Istened nem találtam pihenőhelyre és vigasztalásra annál a teremtménynél, akit annyi szeretettel teremtettem. Nagy szomorúságomra látnom kellett, hogy messze mentél tőlem. Csak azt mondhattam: "Ujjongjon ez a pusztaság és ez a kiszáradt föld!" Azt akartam, hogy velem munkálkodj, de nem akartam megsérteni szabadságodat. Azért, hogy megszabadíthassalak, hagynom kellett, hogy elvigyenek a pusztaságba, és ott magadra  maradj.

Csak akkor értetted meg, milyen ruhátlan vagy, és milyen foltos a lelked. És így jöttél lábamhoz  repülve nagy félelemmel. Felismerted, mennyire nem voltál elég magadnak.

Akkor megértettem veled, hogyan szenvedtem pusztaságodban, és szeretetre szomjazva a pergamennél is jobban kiszáradt ajkam miattad. Majd megmutattam neked, hogy milyen pusztasággá vált bensőd, alkalmassá arra, hogy viperák fészkeljenek benne, és félelem nélkül lerakják tojásaikat.  Akkor megengedtem, hogy lehulljon fátylad, és megláthasd szépségemet. Megérintettelek ujjammal és átváltoztattalak. Azt kerestem, hogy milyen módon lehetnél az enyém mindörökre, és hogyan avathatnálak be misztériumaimba. Forrást fakasztottam pusztaságodban, és kiszáradt földedet folyókkal öntöztem. Igen! Én vagyok az, aki kiszáradt földetekre hamarosan tavakat, és a felrepedezett talajba forrásokat hozok.

Nem engedem, hogy meghalj! Figyelj, mert megrendítelek benneteket, és hallatni fogom hangomat szent lakóhelyemről! Sok nemzettel akarom tudatni szentségemet és irgalmamat, hogy elismerjenek. Szent vagyok, és meg akarom értetni veletek, hogy nektek is szentül  kell élnetek!

 

"Későn szerettelek meg
ó ősi és mégis mindig új szépség!
Későn szerettelek meg!
Bennem voltál,
de én kívül maradtam,
és ott kerestelek.
Rútságomban belemerültem
a kellemesbe,
amit Te teremtettél.
Velem voltál,
de én nem voltam Veled.
A teremtett dolgok
tartottak távol Tőled,
amelyek egyáltalán nem lennének,
ha nem Benned lennének.
Hívtál, kiáltottál,
és áttörted süketségemet.
Felvillantál, rám ragyogtál,
és elűzted vakságomat.
Rám lehelted illatodat,
magamba szívtam, és most utánad epedek.
Megéreztelek!
Most még többre éhezem és szomjazom.
Megérintettél,
és a Te békédért égek."


Hiszen megmondtam, és megmutattam neked gyermekem, hogy egyesek milyen merevek! Békét és egységet kiáltanak, de egyetlen szót sem hisznek abból, amit mondanak. Szívük olyan kemény, mint a szikla, és olyan rendíthetetlen, mint a malomkő. Lángommal fogom őket meghajlítani, csak várj és meglátod...”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.09 0 0 7617

„Ó leányom, én, az Úr szeretlek, jöjj, ajánlj fel nekem mindent, amid van, még rosszaságodat is, és én jóra fordítom. Én az Úr, Isten vagyok, és istenségem mindent át tud alakítani, amit nekem felajánlanak. Megtisztítok minden egyes tettet, tisztaságommal mindent át tudok alakítani.  ….. , gyakrabban vonulj vissza, jöjj hozzám, ha csak egy rövid időre is!

Az én békémet adom neked.


 Légy csendben és figyelj! Ajánld fel nekem akaratodat, hadd ujjongjon Szívem örömében! Szerezz örömet Istenednek! Növeld örömömet, légy gyönyörűségére ennek a forró Szívnek! Ajánld fel nekem akaratodat! Atyádnak ajánlod, aki megteremtett téged.  Jöjj, felelek neked. Testvéreidnek meg kell érteniük és el kell hinniük, hogy én, az Úr akarlak titeket egyesíteni. Testvéreidnek el kell hinniük, hogy téged használlak fel, mint írótáblát, hogy leírjam kívánságaimat. Mindannyiuknak le kell szállniuk azokról a magas székekről, amelyeket maguknak készítettek. Az én egykori Egyházam tiszta volt, alázatos, és szeretettel teli. Mai Egyházamat úgy átalakították, hogy egy seregnyi trónhoz hasonlít. Mindannyiuknak le kell szállniuk azokról a magas székekről, és követniük kell az új parancsot, amelyet adtam nekik. Szeretem gyermekeimet, azok a káinok távolították el őket, azok tették házamat pusztasággá, ahol most csak tövis és tüskés bozót nő. ….. , az idő egészen közel van, eljövetelem hamarosan bekövetkezik, a Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok.  A Szeretet szeret téged! Ne kutasd, hogy miért választottalak téged üzenetem leírására. Egyedül csak azt értsd meg, hogy jobban megdicsőülök azáltal, hogy egy semmit választottam a "Béke és Szeretet" üzenete számára. Mert minél kisebb vagy te, annál nagyobb vagyok én; minél jelentéktelenebb vagy, annál szívesebben hajolok föléd, hogy elérjelek. Légy semmi, és ezáltal engedd meg Lelkemnek, hogy benned lélegezzék. Válj teljesen semmivé, hogy csak engem lássanak. Örvendeztess meg engem, lélek! Add át magad, gyakran ajánld fel nekem akaratodat! A Szeretetnek adod át magad.  Mi ketten?”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.08 0 0 7616

„Én vagyok.

 

….. , imádkozz azért, hogy visszatérjen a Szeretet, imádkozz Egyházam megújulásáért, imádkozz újjászületéséért!  Jelenlegi langyossága a szeretet lángjává változik, közömbössége buzgósággá és forró vággyá alakul, hogy megismerjen és kövessen engem. Hűtlensége hűséggé válik, szárazsága zöld legelővé. Egyházam a tisztaság forrásává lesz, megvigasztalja bárányaimat, enyhíti szomjukat és oltalmazza őket. Bárányaim megtalálják benne azt a melegséget, amit egykor én adtam nekik. Szeretetet és békét fognak találni, vissza fognak térni.

 

 Imádkozz tehát Egyházam megújulásáért! Imádkozz azért, hogy teljességükben megértsék az Evangéliumokat, és hogy a kihagyott részeket visszategyék! Imádkozz gyermekem, hogy egyesítsék Egyházamat, és régi ruháiba öltöztessék! Imádkozz, hogy Szavaimat ne magyarázzák tévesen, ahogy most teszik! Ezek a téves magyarázatok olyanok számotokra, mint a mérgezett étel. Az én Ételem tiszta és tápláló. Imádkozz papjaimért, hogy teljesen megértsék útjaimat, azt az Utat, amely valóban én vagyok. Ők még nem értettek meg engem. Imádkozz, hogy megvilágosodjanak. Ó gyermekem, imádkozz dicsőségemért, hogy végül újból dicsőítsék Szent Nevemet, és minden nemzet  tisztelje!

Leányom; fogadd békémet, lelkesen állj készen fogadásomra! Bizony mondom neked, hogy az órák elszállnak, szertefoszlanak, mint az árnyék, és ti már eljövetelem első jelét tapasztaljátok. Már jelentkeznek a születés első fájdalmai; de teremtésem kineveti, mint ostobaságot, és visszautasítja első jeleimet. Nem akarják elhinni, hogy a szülési fájdalmak már megkezdődtek! Ezért szenteld magadat nekem, gyermekem, és belőlem táplálkozz! Gondoskodom róla, hogy semmiben se legyen hiányod. Ne nézz se jobbra, se balra, jöjj egyenesen hozzám! Én vagyok az Úr. Tanítód és lelki vezetőd akarok maradni. A Bölcsességtől tanulsz, tőlem tanulsz, és én tartom kezemben a Bölcsesség kulcsát. Egyet sem engedek be a "tudósok"- közül; csak a gyermekeknek adom oda, csak egyszerű gyermekeknek engedem meg, hogy belépjenek a Bölcsességhez és találkozzanak vele.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.08 0 0 7615

Többnyire az úgy van, hogy amikor azt gondolom, hogy jó vagyok, akkor a „jóságomban” megvártam alkalmas pillanatot, ami nekem alkalmas

Holott a szükség nem hozzám igazodik

Ha pedig alkalmazkodom a szükséghez, akkor rádöbbenek, többnyire akkor jön, amikor nekem a pillanat alkalmatlan

Ha pedig felvállalom az alkalmatlan pillanatot, hogy megsegítsem az ínségest, akkor jön a felismerésem, alkalmatlan vagyok

Az alkalmatlanságomban meg megjelenik a segítőm, mint a Segítségem

Ha tehát valóban jót teszek, akkor éppen nem az jön ki nekem, hogy jó vagyok

Hanem a hála lép a szívemben, az iránt, Aki segített legyőznöm az alkalmatlanságomat

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.07 0 0 7614

„….. , csupán szeretetet kérek tőled.  A szeretetből fakad minden erény - minden erény gyökere a szeretet. A szeretet olyan, mint a gyümölcsfa, amely előbb virágot hoz, majd gyümölcsöt - gyümölcse az erény.  Jöjj, előbb csendben imádkozzunk együtt az Atyához, te és én, teljes csendben imádkozzunk!  Diktálom.

 

"Igazságos Atyám, oltalmazóm,
áraszd ki fényedet és igazságodat!
Engedd, hogy vezetőim legyenek,
és arra a szent helyre vigyenek, ahol Te élsz.
Teljes szívemből szeretlek.
Szeretném megtartani fogadalmamat,
hogy beteljesítsem Szavadat.
Szent Atyám,
hibáim és bűneim tudatában kérlek, légy irgalmas hozzám!
Jóságoddal és szereteteddel bocsásd meg bűneimet!
Tisztíts meg engem, Uram,
légy Szabadítóm, újíts meg engem,
őrizd meg a lelkemet irántad való hűségben és engedelmességben!
Dicsérem Szent Neved,
egészen átadom Neked akaratomat.
Készséggel leszek írótáblád.
Köszönetet mondok minden áldásodért,
és a békéért, amit nekem adtál.
Amen."


 Most ismételd meg velem!

 Leányom, utánam vágyakozz mindig! Szeress és tisztelj, maradj hűséges hozzám!  Maradjunk együtt, ne feledkezz meg jelenlétemről!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.06 0 0 7613

„Én vagyok.

 ….. , mindenható vagyok és mindentudó. Fel akartalak ébreszteni a halálból, és meg akartalak világosítani.  Emlékszel a "Nap" látomására?

Ez a gömbölyű fény ugyanaz, mint amit ti "Napcsodaként" ismertek. Ez a gömbölyű fény, amelyet neked mutattam, ugyanaz, mint a fatimai. Hagytam, hogy belsejébe lépj. Megengedtem, hogy bemenj.  Ó, ….. , ha tudnád, mekkora kiváltságot adtam neked! Kicsim, ezt még nem fogod fel, mert fátylat tartok szemed elé.

….. , Szentséges Szívembe rejtelek, drága vagy nekem. Én, a te Istened szeretlek. Soha ne félj tőlem, mert Szeretet vagyok. Mindig jóságos Atyád vagyok, csak akkor félj, ha ellenem lázadsz. Ó, ….. , sok az én misztériumom. A legtöbb rejtve van előttetek. ….. , gondosan figyelj rám most! Minden kinyilvánított jövendölés beteljesedik. Az Írás minden szava megvalósul. ….. , azt kívánom, hogy rajzolj két Szívet!

Igen, egymáshoz közel, a valóságban egyesülve, vedd körül őket egy töviskoszorúval! Igen, Édesanyám Szeplőtelen Szíve egyesült az enyémmel. Mindegyikőtöktől azt kívánom, hogy úgy tisztelje az ő Szeplőtelen Szívét, ahogy megérdemli. Látod leányom, mennyire elborítják Szívünket az emberek tövisei, akik csak hálátlanságot, szentségtörést, és szeretetlenséget nyilvánítanak felénk - bűneik összességét.  ….. ; én, az Ige szeretem és tisztelem őt, azt kívánom tőletek, hogy úgy közeledjetek Édesanyámhoz, és úgy tiszteljétek, ahogy én tisztelem. Azt kívánom, hogy minden térd hajoljon meg az ő tiszteletére, azt kívánom, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és köszöntsétek Szent Édesanyátokat. Azt akarom, hogy tegyétek jóvá bűneiteket, kérjétek meg őt, hogy tanítson meg benneteket erre . Légy éber, leányom! Jöjj, kinyilvánítottam előtted, miképpen lett eggyé Édesanyám Szíve és az én Isteni Szívem egyetlen töviskoszorúval körülvéve.  Emlékeztetlek jelenlétemre. Szeretlek.

Jöjj!   ….. , akarsz-e velem imádkozni?

"Atyám, ó, Abba!
Felajánlom Neked akaratomat,
felajánlom életemet,
átadom magam.
Igazságos Atyám!
Ha ez a Te akaratod,
tégy méltóvá arra,
hogy egészen szolgálatodba vehess.
Tégy engem égő vágyaid áldozatává,
tégy Szíved szándéka szerint!" 

 

….. , áldjad üldözőidet, imádkozz értük!  Jöjj, imádkozz Szent Édesanyádhoz, imádkozz velem!

 

"Ó Szent Anyám!
Úgy engesztellek
a Szeplőtelen Szívedet ért megbántásokért,
hogy kész vagyok a szeretet áldozatává válni
a Szeretetért. Ámen"

 

….. , imádkozz velem az Atyához! Jöjj, mondjuk együtt:

 

"Szeretett Atyám,
szükségem van Rád,
növeld hitemet,
szeretetemet,
reményemet,
hogy újból dicsőíthessem Szent Nevedet! Ámen.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.05 0 0 7612

„….. , örömet szerez nekem igyekezeted. Nem vagy egyedül. …örülök, amikor komolyan veszed intő szavamat és nem haladsz el mellette, ügyet sem vetve rá. Engedd, hogy én legyek irányítód és lelki vezetőd! Beléd helyeztem mentő tervemet, hogy rajtad keresztül az én akaratom  vigye véghez üzeneteimet. Engedd, hogy most kissé tovább igénybe vegyelek! Tarts ki kötelességedben, és örömmel tedd meg! Számodra az én társaságom az édességek édessége. Ne félj, ha tövisek és tüskés bokrok akadnak utadba, ezekkel mindenképpen találkoznod kell. Fel foglak emelni, hogy elhaladj felettük. Nem fognak téged bántani. Növeld szőlőskertemet, leányom! Megsokasítom gyümölcseit és végtelen nagy lesz határa. Az a tervem, hogy megmentelek benneteket, de nagylelkűségre van szükségem ahhoz, hogy jóvátegyétek e nemzedék bűnét. Nagy az én szomorúságom, amint látom, hogy a lelkek arra a tűzre jutnak, amelyet ellenségem készített.

 

Én vagyok az élet Forrása!


 Az én keblemből élő víz folyik! Jöjjetek! Jöjjetek, és igyatok! Nem foglak vádolni benneteket. Aki szomjas, jöjjön hozzám! én vagyok az élet, itt állok előttetek és közöttetek...


Leányom, egész sereg angyal lesz melletted, hogy elkísérjen küldetésedben. én, Jézus, megáldalak és azt mondom:

 

"Lo tedhal!"

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.04 0 0 7611

"Átkot szór és nem éri baj,
szája álnoksággal és hazugsággal tele,
nyelve alatt romlás és gazság rejtőzik.
A nádba bújva les, hogy az ártatlant orvul megölje,
szeme a szegényt fürkészi."
(Zsolt 10,7-8).

 

„Szegény, nyomorúságos eszközöm! Növekedj szeretetemben! Én vagyok az, aki téged örökbe fogad. Ezért maradj szeretetemben, és növekedj szeretetemben! Gazdagságomból fogsz táplálkozni, hogy kinyilváníts és megdicsőíts engem.
 

 Lelkem áldottja, írd:
  Ahol bizalmatlanság és racionális gondolkodás uralkodik, ott vita és veszekedés támad. Az ilyen emberek szellemileg sötétségben élnek és elidegenednek a Lélek műveitől. Leányom, ők még nem figyeltek föl szépségemre... A te szívedet arra választottam gyermekem, hogy írótáblám legyen, amelyre ráírhatom minden gyermekem számára szeretetem énekét. Szeretet-himnusszá alakítottalak. Nem csupán nyomtatott szó az én szavam, benned levő szavam élet és Lélek. Igaz tanítást adtam neked. Ne bosszankodj azok miatt, akik végnélküli érvekkel jönnek hozzád, mindent betegesen megkérdőjeleznek és szavakon vitatkoznak. Ezeket az embereket zsákmányul ejtette a kísértő. Helyet adtak a kísértőnek, mivel megengedték neki, hogy nagyravágyásukon keresztül kelepcébe ejtse őket. Tedd rá kezedet ezekre az emberekre, és áldd meg őket "az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében"! Tisztelni és dicsőíteni fogsz engem.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.03 0 0 7610

„Légy gyönyörűségemre, és írd le számomra e szavakat:

 

"Jézusom jöjj, Te, aki élsz, jöjj!
Ó Emmanuel, bocsáss meg nekem,
fogadd be gyengeségemet a Te erődbe,
fogadd be szárazságomat forrásodba,
fogadd lelkemet kezedbe!
Szeretet örök Forrása,
használd szívem minden rostját arra,
hogy szeresse, dicsérje és hirdesse
magasztos Nevedet!
Engedd, hogy lelkem Teremtőm után szomjazzon,
hogy ez a por, amelyet gyermekeddé formáztál,
a szeretet égő lángjává legyen,
mert hatalmad van élet és halál fölött.
Tekinteted hatalma megolvasztja a vasat,
féltékeny szereteted megteheti,
hogy életemet őrültségnek tekintsék a bölcsek.
Feszítsd meg ismét íjadat,
és vedd célba kedvenc céltábládat!"

 

Nem vagyok könyörtelen, hanem igen könyörületes és szelíd. Valóban fel fogom emelni íjamat, és nyilamat kedvenc céltáblámra irányítom, mert különben milyen bizonysága lenne annak, hogy én jártam ott? Fogd meg erős kezemet és segíteni fogok, hogy megdicsőíts, de hogy ezt meg tudd tenni, ismét szükségem van beleegyezésedre... Szükségem van rám hagyatkozásodra, akaratodra, szívedre és teljes "igenedre". Amint megkapom beleegyezésedet, akaratom megvalósul benned... és megdicsőítesz engem. Béke neked, gyermekem, szeretlek ….. . Szeress te is engem, ahogy én szeretlek téged, hogy egyszer majd ezt mondhassam:

 

"Nemzedéketekben senki sem szeretett
engem úgy, ahogy te szerettél engem."

 

Jöjj, én vagyok Tanítód, és tőlem fogod megtanulni szabályaimat.  IC”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.02 0 0 7609

„….. , kedves, én vagyok, a Szent Isten! A szobádban vagyok. Én vagyok az, Jézus. Boldog vagy, hogy meglátogattalak?

Ragaszkodj minden tanításhoz, amelyet neked adok! Ne hagyd, hogy bárki megtévesszen! Arasd folyamatosan jóságom és gyengédségem termését! Sokasítani fogom látomásaidat, hogy tanúságot tehess az én Nevemben. Ellátlak szavakkal, hogy képes légy tanúságot tenni. Leányom, emlékeztesd a világot nagy szeretetemre!

  Ez lesz a minden időkre szóló üzenet:

  Béke legyen veletek!
Én vagyok Jézus, a ti Megváltótok. Én, a Szentek Szentje szólok hozzátok. Bizony mondom nektek: Különleges kegyelmeket árasztok mindazokra, akik elfogadják ezt a tanúságtételt, mert ha elfogadják a Szeretet e tanúságtételét, elismerik a Magasságbeli hűségét és végtelen szeretetét, mert mindaz, ami le van írva, tőlem származik.


  Szeretteim, fenntartás nélkül adom Lelkemet.
Azért adom Lelkemet, hogy újból és újból emlékeztessem a világot ragaszkodásomra és irántatok való nagy szeretetemre. Fenntartás nélkül adom Lelkemet, hogy öt Sebemre és szenvedésemre emlékeztesselek benneteket.
Gyermekem, aki olvasod üzenetemet, vagy hallgatsz engem, nézz körül, hamarosan rád virrad a hajnal. Nem kell többé az éjszaka árnyaival törődnöd, amelyek susognak és mormognak. Nem kell többé veszélyben és sötétségben járnod, mert megsemmisülnek a csalók, akik Szent Nevemet káromolták, és a sötétséget nevezték világosságnak.
Szeretteim, hamarosan itt a hajnal, és palántáitok virágba borulnak, mihelyt megvirrad. Az Egyházamba beférkőzött kufárok megrettennek, a vásárlók elkedvetlenednek, a meggazdagodott kereskedők kétségbe esnek, mert dicsőségem és világosságom elkápráztatja őket. Elképedve és megdöbbenve állnak majd előttem.
  A jelet már kitűzték házaitok tetejére.
  Követeimet őrhelyükre küldtem, hogy várjanak jelemre.
Eljövetelem közel van, ezért ti, akik követeim vagytok, gyorsítsátok meg lépteteket, menjetek fel minden dombra, és hirdessétek, hogy hamarosan ítéletre kerülnek a kufárok, mert utálatossá váltak szememben!
Nem olvastátok még, hogy ébren kell maradnotok és őrködnötök kell? Amikor meglátjátok a vészt hozó undokságot szentélyemben, amelyről Dániel próféta beszélt, meg fogjátok tudni, hogy ez a végső idők jele.

Hogyan lehetséges, hogy nem tudjátok megérteni az időket?

Szentélyem téglái kiestek, és ti korszakotok e nagy hitehagyása idején éltek. Elnyomóim azt gondolják, hogy fölém kerekedtek, és a kufárok azt hiszik, hogy folytathatják üzérkedésüket szentélyemben, de mondom nekik:
"Bölcsességetek hamissággá vált azáltal, hogy képmásomat élettelen szoborra, hamis istenre, egy bálványra cseréltétek fel. Ti, akik azért küzdötök, hogy az iszonyatos pusztulást terjesszétek, és megszüntessétek örök áldozatomat, ki fogjátok inni igazságosságom teli kelyhét." Ez az össze nem illő színekkel kimázolt alak, amelyet ezek a kufárok megpróbálnak veletek tiszteltetni és követtetni, ez nem én vagyok. Ez csupán a romlott emberi ügyesség találmánya, hogy lealacsonyítsa a Szentségemről és az Istenségemről alkotott fogalmat. Ez hamis ökumenizmus. Ez kihívás minden ellen, ami szent.

  Szenvedek e kufárok bűne miatt.
  Imádkozz ezekért a papokért, akik kufárok lettek, az ő bűnük igen súlyos.
Imádkozzatok, hogy beléjük lehelhessem igazságom Lelkét, és rávehessem őket, hogy megtartsák törvényeimet, és őszintén tiszteljék Istenségemet
.


Szeretteim, akiket mint enyéimet megjelöltelek homlokotokon, ne engedjétek meg e kufároknak, hogy rávegyenek benneteket e hamis képmás követésére!
Vigyázzatok! Mindezt azért mondom el előre nektek, mert azt akarom, hogy bízzatok bennem, Istenetekben, amikor a nagy szorongattatás ideje elér titeket!
  Meg foglak látogatni benneteket.
Már közeledik nagy visszatérésem órája, és jaj azoknak a kereskedőknek, akik azért küzdenek, hogy szörnyű pusztulást hozzanak szentélyembe, és megszüntessék Örök Áldozatomat azáltal, hogy enni kényszerítenek benneteket mocskos ételükből! Jaj ezeknek a kufároknak, akik összeesküvést szőnek, hogy Szavamat racionalizálják, és így tönkretegyék Szavamat!
  Jaj azoknak a káromlóknak, akik tíz alkalommal káromolták Szent Nevemet!
Jaj a vadállat követőinek, akik káromló képmásokat faragtak hét Lelkem ellen! Erődűk porhalommá válik szájam leheletéből!

És te, gyermekem, aki olvasod az üzenetet, vagy hallasz engem, te, akit meglátogattalak sírodban és leheletemmel eltöltöttelek, mondom neked: Kövesd Vérem nyomát, amelyet jelül hagyok számodra!
Ha megállít és megkérdez egy járókelő útközben, mondd meg neki, hogy az én tanítványom vagy, és én a te Mestered, és hogy te éppen azon az úton vagy, hogy tanúságot tégy a keresztre feszített Krisztusról, a feltámadt Krisztusról. Ha egy kufár állít meg, őrizkedj becstelenségétől! Vigyázz, nehogy kereszted helyett, amelyet én adtam neked, romlott álbölcsességet adjon.


Egyetlen hang, egyetlen szó nélkül, még lelkesebben mint eddig, öleld át a válladon lévő gerendát, és kövesd Vérem nyomát, az hozzám vezet téged. Ha közülük valaki ellened fordul, ne takard el arcod a sértések vagy ütések elől, tartsd oda hátadat is, hogy felismerjenek sebeidről! Legyenek sebeid az én Sebeim tökéletes másai, mivel ugyanazok ejtik rajtad, akik engem, a te Mesteredet megsebeztek.

És akkor megjelenik az égen az Emberfiának jele.

Nagy világosság kél a ti sötétségetekben, mert én, a ti Szent Istenetek meg akarlak menteni benneteket Szent Nevemért!


Jöjj, gyermekem, aki hallasz vagy olvasol engem! E tanúságtételben újból kinyilvánítottam neked szeretetemet. Ne mondd, hogy túl messze vagyok ahhoz, hogy szeress, mert e pillanatban is olyan különös gyengédséggel és szeretettel tekintek rád, amelyet sohasem tudsz teljesen megérteni. Ha egyedül érted kellene visszatérnem, hogy megváltsalak, a legkisebb habozás nélkül jönnék, és újra kezdeném szenvedésemet, egyedül csak érted! Elhiszed-e most nekem, ha azt mondom, hogy embernek nem lehet nagyobb szeretete annál, mint hogy barátaiért áldozza életét? Azért mondom el mindezt, hogy békére lelj Szívemben, hogy igaz életet találj bennem, hogy igaz szeretetre találj, és megpihenj bennem, Istenedben. Tudom, hogy gyenge vagy gyermekem, de gyengeséged magához vonzza mindenhatóságomat. Fel tudod-e fogni, amit mondok? Azt mondom: Béke legyen veled! A szeretet áldozata vagyok. Én beszélek hozzád. Én vagyok az, aki a szeretet e tanúságát adtam neked szeretetem emlékére. Merülj el bennem, és engedd, hogy elárasszalak
! Érezd, menyire vágyódik Szívem a szeretet viszonzására! Ne állj ellen nekem!
Jöjj hozzám úgy, amilyen vagy!
Jöjj, és igyál Szívem áradatából, és még többre fogsz szomjazni. Ó, közületek hányan hagyták el az Igazságot, és indultak ilyen-olyan utakra.


Az Igazság SZERETET. Én vagyok az Igazság.


Legyetek az Igazság tanúi! Fogadjátok az Igazság Szentlelkét, fogadjátok a kegyelem Szentlelkét
 ! Megáldalak benneteket a szeretet sóhaját hagyva homlokotokon.
Legyetek egyek Szent Nevemben!”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.07.01 0 0 7608

„Szent Pál: Béke, nővérem az Úrban! Őrködj csoportod felett, és ne mulaszd el bátorítani őket!... Legyen szent a ti szívetek, hirdesse szívetek a feltámadt Krisztust! Beszéljetek mindig Krisztusról...


  Isten arra hívott meg benneteket, hogy részesüljetek dicsőségében. Ő kedveli az alázatost és az ártatlant. Mindenekelőtt legyetek tiszták, hogy jó lelkiismerettel állhassatok az Úr elé. Az Úr Lelke van rajtatok és mindegyiktek különös kegyelmet kapott. E különleges kegyelmeket az Egyház javára kaptátok, hogy a feltámadt Krisztust hirdessétek, akinek feltámadását napjaitokban valótlanságnak tartják.


  Át kell törnötök a hamisság korlátait, amelyeket most állítanak körétek. Az Egyház ellenségei éppen olyan erősek és ravaszak romboló munkájukban, mint a házépítő erős kőművesek.


  Isten ma a gyengét és a nyomorúságost hívja, hogy legyőzze azt, ami látványos és nagy e hitehagyott, elenyésző világ szemében. Szentlelkének jelenléte sok holtat fog felemelni.

 
  Napjaitokban az erkölcstelenség lett e gonosz világ koronája.


  De ti, barátaim, akik a ragyogó Világosságtól kaptatok kinyilatkoztatást, tartsatok ki Isten dicsőségének hirdetésében! Hirdessétek az élő Krisztust és ne féljetek az üldözéstől, hanem örvendjetek! Ennél nagyobb kegyelmet felkínálhatna-e nektek az Úr? Ne ellenkezzetek, amikor a dárda felétek fordul! Nem fogtátok fel értékét?


  Ehelyett örvendjetek Isten jelenlétének, örvendjetek Lelke jelenlétének és buzgón dicsérjétek Őt, mert mindannyian Őbenne éltek! Őbenne mozogtok, lélegeztek, Őbenne pihentek most és fogtok örökre megpihenni egy napon...


  És te, nővérem az Úrban, tölts idődből többet az Úrral, egyedül az Ő Egyházával törődj!


  Én, Szent Pál, a mi Urunk, Jézus Krisztus apostola, mondom neked: Bátorság! Állj szilárdan, maradj meg Isten kegyelmében és örvendezz jelenlétében! Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

 

Legyetek egyek!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.30 0 0 7607

„Szentséges Szívem ….. ! Jobban tetszene, ha így mondanám, a Pantokrátor ….. ? Az én Nevemben vagy felajánlva. Egy vagyok és ugyanaz, de az emberek részekre osztottak. Aki megosztottságot vet, romlást arat. Aki előítéleteket vet, ostobaságot arat. Nem hallottátok, hogy az ostoba behajlítja karját, és megeszi saját húsát? Minden húsa elfogy, ami betakarta, és lélegzete is elfogy. Semmi más nem marad belőle, csak száraz csont.


  Mindegyik Nevem Szent, de az emberek megvetettek és kiűztek saját házamból, saját városomból és most saját szentélyemből. Elnyomnak és súlyosan rám nehezednek. Gőgjükben elbizakodtak, és elégedetten élnek a sivatagban. Az eljövendő napokban azonban ki fogom nyilvánítani nagy Nevem szentségét, amit megosztottságotok meggyalázott.

Leányom, megkérdezlek: Látod, milyen közönyös és elképesztően fásult magatartást tanúsít néped, amikor arra kerül sor, hogy az egységért dolgozzanak? Ezt nem fogom megengedni! Nemzeted legtávolabbi tájaira is ki fogom nyújtani kezemet, hogy legyőzzem ezeket a kufárokat, akik megakadályozzák, hogy népem egyesüljön. Azért támasztottalak fel, hogy az egység, az irgalom és hatalmam jele légy, de vakká tette őket makacs büszkeségük szenvedélye. Ma azt mondhatom: "égessék el csontjaikat", és megbosszulhatom őket. özveggyé tehetem nemzeteteket, de irgalmamban és szeretetemben végül felemelek Keletről egyet, aki így fog szólni bátyjához: "Jöjj, és lépj földemre! Jöjj, és egyél asztalomról! Jöjj, és igyál velem! Kádjaimból kicsordul az új bor. Legeltessük együtt bárányainkat, és tegyük édenné legelőinket! Istenünk! Látod, mivé tette kezünk szentélyedet!"

Házamat Nyugaton kifosztják. Kértem őket, hogy gyülekezzenek Péter köré, de nem értették meg és az ellenkezőjét teszik. Sokan mondják abban a házban: "Miért szükséges, hogy legyen vezetőnk, különösen ez a vezető?" Figyelmeztettelek benneteket, hogy bíborosok fognak bíborosok ellen fordulni és papok papok ellen. Pétert azért választottam, hogy táplálja és őrizze bárányaimat, de a lázadás lelke olyan sikeresen halad, hogy a lázadás elérte csúcspontját. Ez az a nagy megpróbáltatás, amelyre figyelmeztettelek.

Házamat kifosztják Nyugaton, de Keletről fel fog támadni a szél és leheletem segítségével levetkőzteti a fosztogatót. Nemzeted sok tagja ellenáll egység-felhívásomnak, és lépteikkel saját útjukat járják. Gazdagnak nevezik magukat, de hol van gazdagságuk?... "Hogyan lehetséges, hogy elfajzott szőlővé váltatok? Mondhatjátok-e, hogy nem vétkeztetek? Van egyáltalán olyan hely, ahol nem vétkeztetek? Te, aki szentjeim barátja vagy! Aki édesanyám gyermeke vagy! Miért, miért lettél ilyen makacs? Mit ér számomra végtelen hosszú szertartásotok, ha csupán ajkatokkal dicsértek engem? Igen, ti megtartottátok hagyományomat, és ezért nem ér utol benneteket a kard, pedig félretoljátok két legnagyobb parancsolatomat, és nem követitek. Miért választjátok el a hagyományt a parancsolattól? Ha mirhával és tömjénnel takarnátok be magatokat, akkor is megérezném vétketek bűzét.

Nyissátok ki szájatokat, hadd tápláljalak benneteket, hogy életetek legyen. Ne mondjátok: ,Mi a saját utunkon akarunk járni!’ Forduljatok vissza hozzám, és ismerjétek be vétketeket!" És te, leányom, kiáltsd világgá hangosan üzenetemet, és prófétálj! Mondd: Mindent tudok a nyugati parton lévő házamról, amely közel van az élet folyójához, és azt is tudom, ki maradt hűséges hozzám ebben a házban. Leányom, mit látsz a házon kívül?

Igen. Az oroszlán elhagyta barlangját. Leányom, egy romboló lélek jár körbe. Az angyalok egymást követve figyelmeztetnek benneteket arra, hogy a pusztító készül megrohanni nyugati parton lévő házamat, mégpedig nagy kegyetlenséggel, vagyis ellenzi és megtagadja törvényemet, hagyományomat és istenségemet. Egyetlen iszonyat lesz az egész ország.

Szentjeiteket, küldötteimet és prófétáimat meg fogják akadályozni, hogy folytassák művüket... Súlyos sötétség borul rátok, mialatt az ellenség, aki egy tudós, száműzi örök áldozatomat, azt gondolva, hogy tettei észrevétlenek maradnak rejtett bűneivel együtt. Hirtelen fog leszállni rá kezem és teljesen megsemmisíti. Ez az éjszaka meg van jövendölve a Szentírásban. Ő azonban másokkal együtt örömest tette le esküjét a vadállat szájába. Egyedül a vadállatot tisztelik, mert erejét adta nekik. Jaj a vadállat imádóinak! Sírni és sóhajtozni fognak. Leányom, most mit látsz a másik parton? Keleti házamat?

Figyelj és írd! Dicsőség ragyog fel a keleti partról. Ezért mondom a nyugati háznak: fordítsd szemedet Kelet felé! Ne sírj keservesen a hitehagyás és házad lerombolása miatt! Ne ess kétségbe, mert holnap együtt fogsz enni és inni keleti partról származó hajtásommal. Lelkem fog benneteket egyesíteni. Nem hallottad, hogy egy országgá lesz a Kelet és a Nyugat? Nem hallottad, hogy meg fogom valósítani az egyetlen dátumot?

Ki fogom nyújtani kezemet, és e szavakat vésem egy botra: Nyugati part, Péter háza és mindazok, akik hozzá hűségesek. Majd a másik botra ezt vésem: Keleti part, Pál háza mindazokkal együtt, akik hozzá hűségesek. és amikor a két ház lakói megkérdezik: "Uram mondd meg nekünk, most mi a szándékod?" Így válaszolok nekik: "Megfogom a botot, amelyre Pál és mindazok nevét véstem, akik hűségesek hozzá, hozzáillesztem Péter botjához, amelyen a hozzá hűségesek neve áll, és egyesítem a kettőt. Egy botot csinálok a kettőből, és egyként fogom kezemben tartani. Új Nevemmel fogom összekötni őket. Ez lesz a híd Nyugat és Kelet között. Szent Nevem fogja összekötni a hidat, úgy hogy e hídon keresztül fogjátok kicserélni mindazt, amitek van.
  A továbbiakban már nem fognak egyedül munkálkodni, hanem együtt, és én fogok felettük uralkodni.

Amit elterveztem, az meg fog történni; és ha az emberek azt mondanák neked, leányom, hogy e jelek nem tőlem valók, mondd nekik: "Ne féljetek! Nem hallottátok, hogy Ő nemcsak a Szentély, hanem a botlás Köve is? Hogy Ő az a Szikla, amely lerombolhatja a két házat, de újból felépítheti egyetlen házzá?" Ezt mondd nekik, leányom! én az Isten, veled vagyok. Még sok szívet fogok elárasztani Lelkemmel. Jöjj! Szeretlek! Fogadd békémet!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.29 0 0 7606

 „Gyermekem, hallgass meg, és írj!

 

Én vagyok nyájam nagy Pásztora. Megtanítottam a pásztorokat, hogy ügyeljenek nyájamra, de sok társam bizonyult alkalmatlannak, nem törődtek az elveszettekkel, nem hozták vissza a nyájba az elszéledteket. Legjobb barátaim okozzák nekem a legnagyobb bánatot, és Testemen a legmélyebb sebet azzal a bottal ütik, amelyet én magam adtam nekik. Ők az én legjobb barátaim, mégis az ő kezük sebzett meg engem a felismerhetetlenségig. Szüntelenül ostorozzák hátamat. Egész Testem rázkódik a fájdalomtól, kiszáradt ajkam remeg. Félelem nélkül kiáltanak a békéért, de nincs béke, mert engedték, hogy megragadja és félrevezesse őket a racionalizmus, az engedetlenség és a hiúság. Micsoda bánatot okoznak nekem, és milyen sebeket ütnek rajtam!

Nehéz kiengedni kezükből a hazugság jogarát, ha már egyszer a kezükben tartják. Nehéz feladni emberi tanaikat és szabályaikat. Nehéz meghalniuk saját kapzsiságuknak, nehéz elfogadni az önmegalázás ruháit. Ezeknek mondom: zokogjatok pásztorok, jajveszékeljetek! Vessétek magatokat a földre, ti urai a nyájnak, mert elérkezett lemészárlásotok ideje! Úgy dőltök el egymás után, mint a legszebb kosok. Nektek kínáltam fel barátaim közül a legjobb örökséget, egy sorba állítottalak benneteket a választottakkal. Rátok bízom házamat, de ti nem követtétek utasításaimat. Elhagytátok hiteteket, azt tettétek, amit gonosznak tartok. Hívtalak benneteket, de nem akartok figyelni, nem engedelmeskedtetek nekem.

Kis menyasszonyom, engedd meg, hogy megosszam veled bánatomat!

Ó, a te szerető szavaid mennyire lecsillapítják igazságosságomat! A szeretetnek minden cseppje számít, szeretettel megszámlálhatatlan lelket lehet megmenteni. Engedd meg, hogy írótáblámnak használjalak! Azért jövök hozzád, hogy megmutassam Sebeimet, és mint barátnak elmondjam bánatomat.

 

 

 Megmutatom neked Szentséges Szívem Sebeit.

….. , most az irgalom idejében vagytok, nem vetted észre, miként árad rátok a kegyelem Lelke? Itt az idő, hogy bűnbánatot tartsatok, itt az idő, hogy megváltoztassátok életeteket! Szüntelenül imádkozzatok, szeretettel imádkozzatok!
 Ne maradjatok meg lázadásban, mert hamarosan eljön az igazságosság rettenetes órája. Készüljetek fel arra, hogy mint bíróval kell majd velem szembenéznetek.  Fiaim és leányaim, már régen megszabadítottalak benneteket láncaitoktól, melyek a halálhoz kötöttek, és nagy együttérzéssel hoztalak vissza titeket. Megszabadítottalak a gonosztól, megmutattam nektek Szívemet, és azt, hogy őseitek mennyire átszúrták. Azért áldoztam fel magamat; hogy szabaddá tegyelek benneteket. A ti korszakotok szüntelenül megbánt engem, de én nagy könyörületemben mégis emlékeztetlek benneteket a kegyelem Lelke által parancsolataimra. Irgalmam ma egyik végétől a másikig átfogja az egész világot. Figyelmeztettelek mai hangomra, fogadjátok el mai kegyelmemet! Komolyan kérlek benneteket, hogy szívből imádkozzatok, böjtöljetek, tartsatok bűnbánatot, szeressétek egymást, újuljatok meg, legyetek új kenyérré, hogy a ti átváltozástok  által nyilváníthassam ki dicsőségemet!”  

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.28 0 0 7605

„Én vagyok. A Szeretet a közeledben van. A Szeretet nagylelkű. Ne feledkezz meg jelenlétemről, és nem fog megbotlani nyelved. Leányom, jöjj, és imádkozz velem az Atyához:

 

Atyám,
bár még éjszaka borítja ezt a Földet,
tudom, hogy felettem van
Jahve,
aki látja gyermekeit a sötétben,
és meg fog könyörülni rajtuk.
Hatalomban és dicsőségben
fog leszállni, hogy eloszlassa
ezt a fenyegető éjszakát
és fényes nappallá tegye.
Béke és szeretet tölt el minket.
Az ő világosságával telik meg lelkünk.
Én vagyok eljön,
Én vagyok visszatér,
Én vagyok velünk lesz!
Dicsőség a Magasságbelinek!
Amen.


Én vagyok. Kicsim, örömtől repes a Szívem, valahányszor megszólítasz. Bárcsak megértenéd ezt, gyermekem! Azt kérdezted, hogy útra kell-e kelned, hogy tanúságot tégy, ahogy most. Igen. Nem azért, mert szükségem van rád, ….. , hanem azért mert ha elmész és tanúságot teszel Nevemben, az megdicsőít engem, téged pedig megtisztít. Virágom, megadom neked a szükséges erőt, a szükséges szavakat. Úgy viselkedj előttem most, ahogy a Király érdemli! Úgy viselkedj előttem, ahogy Szent Istened előtt kell viselkedni! Én vagyok van veled. Jöjj gyermekem, akit megmentettem! Jöjj! Lépteid  kövessék az én lépteimet, lábad az én lábamat, míg véget nem ér küldetésed!  Mi ketten?

Jöjj hát olyan gyakran hozzám, ahogy tudsz, és mindenkor eltöltelek. Hajolj hozzám, gyermekem, hogy felkészítsem füledet hangom felismerésére! Tégy eleget nekem gyermekem, és fejlődni fogsz bennem. A Szeretet veled van, és megáld téged.

Ó igen! Újra velem vagy! Ma este tökéletessé teszem beszédedet. Én magam fogok sok mindent megmagyarázni. Ismételd utánam e szavakat:

 

Jézus, érintsd meg szívemet!
Te vagy az én gyönyörűségem,
szólj hozzám!
Vezess
és alázz meg engem!
Amen

 

Légy gyönyörűségemre, és dicsőíts minden időben! Szeretlek, ezért rajtad hagyom keresztemet. Én mindvégig hordoztam. Tisztelj és dicsőíts azáltal, hogy időnként viseled keresztemet! Ezzel megpihentetsz engem. Jöjj!” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.27 0 0 7604

„Meg fogom nyitni ajkadat. Én, az Úr, megáldalak téged. Figyelj rám! Prófétálj nekik!  Az én hatalmas erőmre támaszkodj! Tőlem való minden eredmény és nem tőled.

Tüzet és vizet teszek minden lélek elé, és hagyom, hogy válasszanak.
  Sohasem fogom megsérteni az ember szabadságát, soha... Megengedem az embereknek, hogy válasszanak, és szeretném, ha tudnák, mennyire örülök, ha helyesen választanak. Mindig követni fogom azonban a bűnöst, hogy hagyja el bűneit. Mindenhova utána megyek, hogy megnyerjem, és valahányszor elesik, ott leszek, hogy felemeljem. Nem fogom félreállítani, és nem teszek neki szemrehányást. Lehet, hogy ellenségei örülnek majd, de én könnyekkel szememben csupán arra fogom kérni, hogy siessen karjaimba.


  Ha megteszi, megkérdezem tőle, megengedi-e, hogy benne lakozzam. Ha beleegyezik, birtokba veszem lelkét, és ezen a helyen verem fel sátramat. Ettől kezdve szeretetemmel veszem körül, ezzel biztosítom, hogy betolakodók ne jöhessenek e területre, amelyet már magamévá tettem, és mindörökre
 az enyém. Boldog az az ember, aki velem lakozik. Tudásra tesz szert, és eljut az örök életre.”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.26 0 0 7603

„Tökéletes semmiséged indítja Szívemet arra, hogy repessen az örömtől és vonja magára körülöttem álló angyalaim figyelmét.


Mit nem adnék meg annak, aki ily gyenge...
  Legyen áldott futásod, melyet velem teszel meg a világban, mert sok lelket fog megmenteni. Hajoljanak meg még a hegyek és a dombok is, amikor hallják békeénekemet, melyet népemnek adok. Emlékeztesd őket arra, hogy megvédem a legszegényebbet. Mondd meg nekik, hogy napjaitokban fel fognak virágozni az erények, és teremtésemre hamarosan egyetemes béke fog kiáradni, mert birodalmam tengertől tengerig fog kiterjedni.
  A vadállat rettegni fog színem előtt, és ellenségeid, akik az én ellenségeim, a porban fognak csúszni.


  Az Amen útban van, hogy emésztő tűzzel megtisztítson minden népet, mert iszonyodom a hitehagyók tetteitől. Munkához látott a menny, ezért hordozz engem mint ruházatot, hogy hirdesd találkozóinkon az Amen szavait! Kövesd lábnyomaimat, melyek vértől áznak!


  Szeretlek, gyermekem, fordulj meg és nézz rám, azután mondd, hogy te is szeretsz engem! A köztünk lévő szeretet nem ér véget, szeretetem örökké tart. Igyekezz követni engem! Töltekezz szeretetemmel! Én, Jézus, megáldalak téged.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.25 0 0 7602

„Béke legyen veletek, érezzétek jelenlétemet! Közöttetek vagyok. Készítsétek fel szíveteket, hogy meghallgassátok és megértsétek Szavaimat!

 Szeretett gyermekeim, én, az Úr már több, mint egy éve vagyok veletek. Ilyen rendkívüli úton adom nektek üzeneteimet, és így mutattam meg nektek Szent Szívem Sebeit is. Megismertettem veletek Egyházam mai állapotát és Lelkem keserűségének okát. Megosztottam veletek a béke és a szeretet keresztjét. Megismertettem veletek legbensőbb vágyaimat. Szentlelkem folyamatosan emlékeztet parancsolataimra titeket, én pedig Egyházam tanítására emlékeztettelek benneteket. Összegyűjtöttelek benneteket, mert enyéim vagytok, és enyéimhez jövök, hogy megmutassam dicsőségemet. Bennetek vagyok és ti énbennem. Én vagyok a világ Világossága, és ti, kicsikéim, világosságomnak és a "Béke és szeretet"  üzenetnek hordozó edényei vagytok. Összegyűjtöttelek benneteket, miként a pásztor gyűjti juhait a nyájba, és átöleltelek két karommal. Vannak azonban más juhaim is, amelyeket szintén vezetnem kell.

Arra készítelek fel benneteket, hogy az új Ég alatt és az új Földön éljetek, mert közeledik az idő, amikor a Szeretetnek vissza kell térnie, és veletek fog élni. Hamarosan meghalljátok a visszatérő Szeretet lépteit az úton. Hangom ezért hallható az egész földkerekségen. Ezért látnak az ifjak látomásokat. Megmondtam, hogy az egész emberiségre kiárasztom Lelkemet. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és még a legkisebbet is megáldom. Igen, hangom ma belekiált a pusztaságba. Minden egyes embert hívok, bár némelyek nem értették meg, amit Lelkem mondott. Nem értették meg jeleimet és az ifjak látomását sem. Nem becsülik már Szívünk gyümölcseit, választott lelkeimet pedig hazugnak
 tartják.

Már csak rövid ideig maradok ily módon veletek, de nem hagylak el anélkül, hogy oltalomra és legelőre találnátok. Én vagyok a ti jó Pásztorotok, aki gondot visel rátok, én vagyok az Úr, aki őrként vigyáz rátok a magasból. Hogyan tudnék ellenállni nektek, hogyan tudnék távol maradni tőletek, és miért ne ragadnék meg minden eszközt, hogy elérjelek benneteket, amikor fájdalmas panaszotokat hallom? Hogyan tudnék ellenállni, és miért ne sietnék hozzátok, amikor azt látom, hogy egyenesen az örök tűzbe rohantok?

Nem azért jövök ily módon hozzátok, hogy elítéljelek, hanem azért, hogy felrázzalak benneteket. Nem azért jövök, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem, de a világ ismét tévesen ítéli meg az időket, ahogyan azt az időt is, amikor Messiásként jöttem. Nem ismertek fel, hanem tetszésük szerint bántak velem, és kiszolgáltattak a pogányoknak. A világ ismét tévesen ítéli meg az időt, mint annak eljövetelekor, akinek ki kellett egyenesítenie előttem az utakat. Nem ismerték fel Keresztelő Szent Jánost, aki épp olyan feddhetetlenül jött, mint Illés, hanem vele is úgy bántak, ahogy nekik tetszett
.

És ma a ti nemzedéketek újból nem ismeri fel az időket, mert ezek az idők nem kedveznek nekik. Megmondtam, hogy az eljövendő utolsó napokban elküldöm nektek Mózest és Illést a Földre, de nemzedéketek nem fogja őket felismerni. Nem fogják meghallani és felismerni őket, hanem rosszul bánnak velük, és visszautasítják őket, ahogy Keresztelő Szent Jánost, és engem, mint Messiást is visszautasítottak.

Megmondtam, hogy a végső napokban sok hamis krisztus támad, és figyelmeztettelek, hogy legyetek éberek, mert napjaitokban a hamis vallások lesznek a hamis krisztusok. Nektek adtam Szavamat, és óvtalak, hogy ne csatlakozzatok e szektákhoz! Péter gondjaira bíztam Egyházamat, és kértem, hogy tápláljon benneteket, ügyeljen rátok és szeressen benneteket!

 Bizony mondom nektek, hogy minden, amit mondtam nektek, megtörténik, mielőtt még e nemzedék elmúlik. Ne hagyjátok ezért, hogy megtévesszenek benneteket, hanem helyezkedjetek szembe ellenfeleitekkel, szegüljetek szembe azokkal, akik Péter ellen vannak. Én magam adok nektek olyan ékesszólást, hogy felismerjétek, mit mond ma a Lélek az Egyházaknak, ezért ne készüljetek fel a védekezésre!...

A fügefa termése beérett, és országom közel van hozzátok! Imádkozzatok azokért, akik nem értenek. A hit is olyan kegyelem, amelyet én adok. Én választottalak benneteket, és emiatt üldözni fognak, de ne aggódjék szívetek! Szeressétek egymást, és ne ítélkezzetek! Legyen új tanítványaim ismertetőjele az a szeretet, amelyet én mutattam nektek! Erről ismerjék fel, hogy az én nyájamból jöttök, Isten gyermekei vagytok, és Istenben
 vagytok. Kis gyermekeim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket! Ne kérjetek jeleket, elégedjetek meg azzal, amit a Lélek ad nektek! Bizony mondom nektek, hamarosan egyetlen nyáj lesz, amelyet majd egyetlen pásztor  vezet és terelget.

Lélek vagyok, és azt akarom, hogy lélekben és igazságban imádjatok engem, nem pedig holt szavakkal. Ezért tanuljatok meg szívetekkel
 imádkozni! Imádkozzatok az egész Egyházért! Legyetek Egyházam tömjéne, vagyis imádkozzatok azokért, akik Szavamat hirdetik, az engem képviselő helyettesemtől kezdve napjaitok apostolaiért és prófétáiért!

Imádkozzatok a papi és a szerzetesi lelkekért és a világiakért, hogy megértsék: egyetlen Test, az én Testem
 tagjai vagytok mindannyian, akiket felsoroltam. Igen, mindannyian egy testet alkottok bennem. Imádkozzatok azokért, akik nem akarnak hallani, hogy ne utasítsák el, hanem legyenek készek meghallgatni a Szentlélek által sugallott beszédet vagy kinyilatkoztatást. Imádkozzatok, hogy megértsék, milyen különböző módon munkálkodik, miképpen tanít, emlékeztet és óv benneteket Lelkem! Imádkozzatok azért, hogy engedjék szóhoz jutni  Lelkemet! Semmi újat nem fedek fel.

Mindezt azért mondtam el nektek előre, nehogy meginogjon hitetek, amikor nehezebb idők következnek. Ne feledjétek kicsinyeim, hogy aki még nem élt át megpróbáltatásokat, az igen keveset tud.
 Mindig vigyázni fogok rátok, tőletek viszont azt kérem, hogy ajánljátok fel, adjátok át magatokat teljesen nekem, hogy úgy alakíthassalak titeket, ahogy nekem tetszik. Azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint az agyag a fazekas kezében. Újból isteni képmásommá akarlak alakítani benneteket. Szeretném visszaadni nektek az istenséget, amely egykor a tiétek volt, de elveszítettétek.  Virágaim! Én szeretlek benneteket a legjobban! Megáldalak benneteket, homlokotokon hagyva szeretetem leheletét. Legyetek eggyé!  

Jöjj, hallgasd meg Édesanyámat!Fogadd üzenetemet, ….. ! Virágom megáldalak.

Béke legyen veletek! Jézus és én megáldunk benneteket. A Szent Isten van közöttetek, és tanítótok a Bölcsesség. Hallgass meg! Irántatok való szeretetünk olyan mértékű, hogy nincs ember a Földön, aki értelmével valaha meg tudná közelíteni. A Szent Isten felfedte nemzetetek előtt Szent Arcát. Felfedte szeretetét, és megmutatta Szentséges Szívének  Sebeit. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát küldte áldozatul, aki elveszi bűneiteket. Ő, aki Isten jobbján, az Atya mellett foglal helyet, végtelen irgalmában leszállt, hogy ily különleges módon legyen veletek, és legyen jelen övéi körében. A Szentek Szentje jött el, hogy emlékeztesse nemzeteteket, éljen szentül, mivel Ő Szent. Eljött, nehogy elfeledjétek:

 

"Minden test olyan, mint a fűszál,
s egész dicsősége, mint mező virága:
Elhervad a fűszál és lehull a virág,
De az Úr igéje örökké megmarad."
 

Kis gyermekeim, napjaitokban egyre jobban kiterjed az Úr szőlője a földkerekségen, és az Úr hangját is egyre jobban meghallják pusztaságotokban. Sokasítani fogja országának kis oázisait, hogy olyan legyen országa a Földön is, mint a mennyben. Ne csodálkozzatok, és ne álmélkodjatok, hanem örüljetek! Örüljetek, hogy ily bőségesen árad ki Szentlelke minden nemzetre, és új tanítványokat támaszt. Bárcsak hallgatnátok ránk, és ne keményítenétek meg szíveteket, mint a lázadás idején!... Az idő elszáll. Esedezve kérlek, hallgassatok ránk, mert rövidesen már nem láthattok engem!

Drága gyermekeim, éljetek Krisztusban! Őbenne éljetek, legyetek mindig készen arra, hogy találkozzatok az Úrral, mert az Úr közöttetek van. Legyetek boldogok és velem együtt örvendezzetek! Folytassátok mindazt, amit tőlünk tanultatok! Éljetek üzeneteink szerint, és Isten majd világossá teszi előttetek. Elmélkedjetek szavainkon, hogy végül megvalósuljon Isten terve! Az a szándéka, hogy testeteket az Ő isteni képmására alakítsa, újból vissza akar vinni benneteket az istenségbe, és mindnyájatokból egyetlen tiszta és szent Testet akar formálni. Az egység egyedül csak Isten dicsőségére valósulhat meg. Jöjjetek hát, és dicsérjétek az Urat, ne legyetek olyanok, mint a pogányok, ne tegyetek különbséget egymás között Krisztusban! Ti, akik Krisztusban vagytok, segítsétek egymást, és így teljesítsétek Krisztus törvényét! Erre kér minden keresztényt a ti Uratok Édesanyja!

Erre a dicsőséges napra az Úr készít fel benneteket, akik Szent Nevét viselitek.
Igen, az Úr egyesíteni akarja népét, és meg akarja menteni minden gonoszságtól. Az irgalom és az igazságosság olyan csodákat művel, amilyenek azelőtt sohasem történtek nemzedékeken keresztül... és úgy száll le rátok az egység, mint a harmat, és olyan hirtelen, mint a kommunizmus bukása. Istentől jön, és a nemzetek úgy emlegetik majd, mint a nagy csodát, mint történelmetek
 boldog napját. Ez a csoda teljesen Isten dicsőségére lesz, az egész mennyország meg fogja ünnepelni, és örvendezni fog. Esedezve kérlek ezért gyermekeim, éljetek szüntelen imádságban, és szeressétek egymást! Teljesen adjátok át magatokat Istennek, és a többit  Ő teszi meg. Egyenként megáldok mindenkit! Hazatérve sokan fogják érezni jelenlétemet. Szeretlek benneteket!”

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.24 0 0 7601

„….. , támaszkodj rám! Szerezz nekem örömet, és újítsd meg hűségfogadalmadat!

 

                 Megújítom Neked tett hűségfogadalmamat,
                 Szabadítóm és Uram.
                 Segíts, hogy meg tudjam tartani!
                 Segíts, hogy hűséges maradjak Hozzád!
                 Uram, nagy dolgokat cselekedtél velem!
                 Magadhoz emelted lelkemet,
                 és megengeded, hogy világosságodban éljek.
                 Fenséges adományaiddal takartad be ruhátlanságomat.
                 Megújítottál!
                 Életre keltettél engem, miként Lázárt.
                 Megszabadítottál!
                 Szeretlek és imádlak!

                

Szívem kedvese, támaszkodj rám! Én és te, te és én, együtt osztozunk a béke és a szeretet keresztjén. Ó ….. , most az enyém vagy, szabad vagy és élsz! Figyelj és írj!

Szőlőskertemet most még jobban kiterjesztem, mivel ez a nemzedék annyira elveszítette a lelkiek iránti érzékét, hogy képtelen megkülönböztetni jobb kezét a baltól. Fátyol borítja őket, és sötétségben élnek. Azért látogatlak meg benneteket ilyen módon. Hamarosan visszatérek, és senki sem tartóztathat fel, még azok sem, akik a vadállat hatalma alatt állnak, és akiket a vadállat pusztító tűzként küld, hogy eltapossák szőlőskertemet. Hatalmammal tovább növelem ezeket a szőlőskerteket. Szent ütközet ez a szentek és a mélységbe zuhant angyalok között. A Föld megérzi e hatalmas küzdelmet. Senki sem akadályozhat meg abban, hogy bárányaimat tápláljam. Nemcsak szavaim vannak, én, az Úr, Hatalom  vagyok. Nem azért jöttem nemzedéketekhez, hogy fenyegesselek, hanem, hogy megtérésre szólítsalak benneteket. Azért jövök, hogy felragyogjak felettetek. Leszállok hozzátok. Nagy irgalmasságomban és szeretetemben vissza akarlak hozni titeket magamhoz. Én, az Úr, a szeretet és az irgalom Istene vagyok. Értsétek meg végre, hogy én, az Úr fogom szőlőskertté alakítani kiszáradt földeteket! Már csak kis idő, igen kis idő, és eljön az, akit vártok. Nem késlekedem, közel van az én órám. Azt ígértem nektek, hogy visszatérek, és bizony mondom nektek, hogy már úton vagyok felétek. Visszatér a Szeretet. A Szeretet Szeretetként tér vissza hozzátok. Én, az Úr, Szeretet vagyok, és közöttetek fogok lakni. Gondolkozzatok rajta, és értsétek meg! Gondolkozzatok, és értsétek meg az időket! Bizony mondom nektek, hogy amíg nem tartotok bűnbánatot, nem böjtöltök és nem imádkoztok szüntelenül, képtelenek lesztek meglátni világosságomat. Egyetek gyümölcseimből, amíg még van idő. Térjetek meg, és éljetek szentül! Soha ne hagyjátok abba az imádkozást! Szentlelkem továbbra is kiárad az emberiségre. Értsétek meg az idők jeleit! Én mindenkor jelen vagyok.


Jöjj leányom, a Szeretet végtelenül szeret téged.” 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.23 0 0 7600

„Szeretet vagyok.  Mondd meg, mondd meg nekik ….. , hogy az őszinteség le fogja győzni a gonoszt, az alázat meggyengíti az ördögöt, a szeretet leleplezi a Sátánt.

 Fatima szentélye engesztelésért kiált! Térj vissza hozzám, teremtésem! Jöjj, és ismerj el, teremtés! Jöjj, és imádkozz hozzám - ne vétkezz többé! Higgy bennem, és ne kételkedj! Jöjj, és tarts bűnbánatot! Jöjj, és fogadj engem! Légy szent, ….. ! Ó, …..  hozd vissza hozzám teremtésemet! Oltár! Lángomat fogom beléd önteni, szeretettel gyújtalak lángra téged. Az én céljaimat kell keresned és engem dicsőítened. Ne légy olyan; mint a többiek, akik saját dicsőségüket és méltóságukat keresik.   

 Igen, ….. , csillapítsd szomjamat.  Úgy viselkedj jelenlétemben, ahogy egy király jelenlétében illik, tisztelj engem, Istenedet, soha, ne lázadj ellenem! Benned élő jelenlétem tiszteletére szenteld meg testedet, kedves! Jöjj, hamarosan napvilágra kerül minden, ami rejtve van, isteni kezem elmozdítja a leplet, és kinyilvánítok nektek mindent, amit elrejtettek. Garabandal Fatima folytatása,  uralmam örökké fennmarad, mert én vagyok. Én vagyok az Alfa és az Omega.  Mennyire szeretlek, teremtés! Az enyéimet, saját gyermekeimet! Kedves jöjj, jöjj kitárt karjaimba, jöjj vissza Atyádhoz!
Szeretlek benneteket. Figyelj ….. , amikor ábeleim között leszel, én is veletek leszek. Füledbe fogom súgni utasításaimat.
 Kenyeremet kínálom. - Kenyerem szent. Csak kevés kovászt használtam fel éléstáramból, és ez elég volt az egész tészta megkelesztéséhez. Ez a tészta most az én új Kenyerem. Szabaduljatok meg régi kovászotoktól, az már elvesztette hatását szeretteim. Jöjjetek, és használjátok új kovászomat! Újuljatok meg mindannyian, váljatok új kenyérré, amely ízletes az ínynek. Felneveli és táplálja bárányaimat. Tiszteld Kenyeremet, amelyet megszenteltem, az őszinteség, az igazság és a szeretet Kenyerét.  Szerezz nekem örömet, kedves. Ízleltesd meg bárányaimmal új Kenyeremet! Oszd szét köztük, és adj enni a kiéhezett tömegnek, hagyd, hogy jóllakjanak.  A tudósok érvei nem győznek meg engem, nem hatnak rám, ezért te se hagyd, hogy befolyásoljanak, leányom. Az a szándékom, hogy visszavezetem szétszóródott bárányaimat, visszahozom őket a Szeretethez.

Írd ide Nevemet: 

Szeretetláng Creative Commons License 2018.06.22 0 0 7599

„….. , emlékszel-e arra, amikor mannával tápláltam népemet? Az égből hintettem számukra, égi éléstáramból. Tudod-e, hogy én vagyok az, aki a tengert kettéválasztottam, hogy népem áthaladhasson rajta a Sínai hegy felé?

 

Mindenható vagyok  kis gyermekem, én vagyok az, aki ezt a lelki vezetést úgy állítom össze, hogy sokakat tápláljon.  Én szóltam hozzád egész idő alatt, érted?

 

Hadd mondjam meg most azonnal, hogy sohasem tudtad volna egyedül véghezvinni mindezt!

 

Hiszel a csodákban?

Tekintsd ezt tehát csodának, szeretlek!

 

Mondd meg nekik, hogy lelked  szemével látsz engem.

 

Ha ezt teszed, megbántasz ….. . E kegyelmet én adtam neked, fogadd el ajándékomat, fogadd el, amit neked adok!

 

Elég erőt adok neked ahhoz, hogy befejezd műveimet.  Lukács mondta egyszer: "Sosem fáradok el, mert az Úrnak dolgozom, mert maga az Úr az én erőm."  Kicsim, úgy vezettelek, ahogyan az apa vezeti kézenfogva kisgyermekét az iskolába. Fel tudod-e mérni, hogy mit nyertél velem?

 

Gyümölcsöt adtam neked saját kertemből. Gyümölcseimmel szeretnélek jóllakatni benneteket.

 

Tudom ….. , legyen úgy, ahogy én akarom.

 

Én is vidám vagyok.

….. , tudod-e milyen gyönyörűek ezek a pillanatok, és mennyire örülök nekik? Amikor úgy beszélsz velem, mint társaddal? ….. , még munkánkat is el kell látnunk, légy áldott! Jelét fogom adni jelenlétemnek, kedves.

 

A te házadban.  Bizonyítékát adom annak, hogy jelen vagyok.

 

Oltárom! Belőlem meríts mindig, és benned égő lángomat tartsd izzó lobogásban!”

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!