Keresés

Részletes keresés

Márton Lipcsik Creative Commons License 1 napja 0 0 7581

Tisztelt tüskéskaktusz!


Nem térek ki a nekem szegezett kérdései elő, de előre kell bocsátanom, ha már elfelejtette volna: Én csupán egy tag vagyok az egyik Egyesületben (a másikban a tagsági viszonyom egyelőre rendezetlen), és ezideig is csak egy károsult tagként fejtettem ki a véleményemet az Egyesület vezetőségével való előzetes egyeztetés nélkül, és az sem biztos, hogy minden esetben örömmel, vagy teljes egyetértéssel fogadták azokat.

 

Ettől függetlenül a véleménynyilvánítás szabadságát az Egyesület eddig nem kívánta sem megvonni, sem pedig korlátozni.

 

Az Ön által forszírozott 1995-ös szerződés létéről az Elnöktől kaptam határozott igenlő választ, melynek valódiságát Önnel ellentétben nem vonom kétségbe.

 

Tagként viszont nem vagyok abban a helyzetben, hogy az ominózus szerződést akár kitakarva is nyilvánosságra hozzam, de a tervezett kártérítési igény bejelentése szempontjából semmi jelentősége nincs annak, hogy Ön magánemberként mit hisz el, és mi nem.

 

Megnyugtatására azonban közlöm, hogy ha az egyik Egyesület tagjai, valamint az egyes önálló károsulti csoportok tagai külön-külön kártérítési igényt jelentenek be, azokat az illetékes bíróság egy ügyben fogja vizsgálni, és akkor az Egyesület által becsatolt dokumentumokat önálló felperesként Ön is és valamennyi felperes is minden korlátozás nélkül áttanulmányozhatja majd, és kíváncsiságát kielégítheti.

 

A második kérdésére határozott NEM a válaszom. (Sajnos ezzel nem lendítek semmit az ügyünkön.)

 

Ön is, és a felvetés dehonesztáló kritikája alapján mások is azzal támadták az egyik Egyesületet, hogy "elefántcsont tornyukban" csak a saját javukra gyűjtik a tagdíjakat, és üres szólamokkal hitegetik a tagságot. Az Egyesület azt állítja, hogy rengeteg bizonyíték birtokában van, de tizenhárom év alatt sem tett semmi érdemlegeset a tagság érdekében.

 

Az Ön és orrlövész01 7108, valamint 7522 sorszámokon megjelent -egy tőről fakadónak tűnő- írásai tartalma alapján az azonos elbírálás elve igényével megkérdeztem: Ön az írásában feltárt bizonyítékok és ok-okozati láncolatok ilyen mélységű ismerete ellenére miért nem lépett már a tetek mezejére, és a kis csapata tagjai miért nem nyújtották be a kártérítés iránti igényüket.

 

Vagy a kényszerű tétlenségre való kárhoztatás miatti "semmittevés" csak az egyik Egyesület esetében megbocsáthatatlan bűn, de az Önök esetében jogszabályokra alapított, és dícséretesen praktikus döntés?

Nem gondolja, hogy a kettős mércével való megítélés miatti ellentmondást fel kellene oldania? 

 

Ezek előre bocsátásával nekem is két kérdésem lenne Önhöz:

 

1./ Belátja-e, hogy az Egyesületnek sem volt eddig jogi lehetősége a folyamaatban lévő felszámolási, a bűntető-és a polgári perek miatt a kártérítési igény előterjesztésére?

 

2./ Az Egyesület  -a választmány kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosultságokon túl-   felgyorsítathatta volna-e a felszámolási eljárást, és a nyomozó szervek, ügyészségek hivatalos megkereséseire adott válaszokon túl érdemben befolyásolhatta volna-e a bűntető-és polgári peres eljárást?

 

Öntől idézve: én sem olyan választ várok Öntől, amelyet a papagája is fel tudna mondani.

Lipcsik Márton

 

 

 

 

 

tüskéskaktusz Creative Commons License 1 napja 0 0 7580

Tisztelt Lipcsik Úr!

 

Az írásának utolsó két bekezdésével, kezd az út kiegyenesedni. De még mindig csak langyos.Két kérdésem lenne, de ne azt válaszolja, hogy meg van, mert a papagájom is tudja ezt mondani. Ha meg van tegye fel ide a fórumra, akkor elhiszem:

1/ Adásvételi szerződés 1995. III. 22- 1995.V. 22. bármelyik, ami meg van, ezen intervallum alatt.

2./ Ön szerint nem létező be nem jegyzett szövetkezet értékesíthet-e szövetkezeti üzletrészt?  Ha erre meg tudja adni a választ, akkor jó helyen kapirgál, ha meg nem akkor fölösleges beszélni. Mint a sakkba matt.

 

Előzmény: Márton Lipcsik (7579)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2 napja 0 0 7579

Tisztelt Tüskéskaktusz!

 

Én  több pontban is egyet értettem Önnel már korábban is, csak egy sündisznóként minden irányból kiszámíthatatlanul szúró, látens személyt senki sem ölel szívesen a keblére.

 

Örömmel nyugázom, hogy szívén viseli az egyik Egyesület tagjainak sorsát, és óva inti annak vezetőségét, nehogy fogalmazási hibába essen a keresetlevél összeállításakor.

 

Nem véletlen, hogy a közvetlen, szóbeli eszmecsere hiányában a fórumon megjelent írások néha olybá tűnnek, mintha a felek szándékosan elbeszélnének egymás mellett, holott vélhetően Önt is a jó szándék vezérelte, mint ahogy tőlem is távol áll az ártani akarás.

 

Egyesületünk rendelkezik 1995-ös adásvételi szerződéssel, melynek megtekintését, megismerését a vezetőség az egyik károsulti csoport vezetőjének lehetővé is tette volna, de Ő nem élt ezzel a lehetőséggel. 

 

Én nem tárgyalást javasoltam az Egyesület és az egyes károsulti csoportok vezetői, képviselői között, hanem közös gondolkodásra tettem javaslatot a keresetlevél összeállítását illetően.

 

Továbbra is állítom, hogy a Btk. szerinti csalás bűntettét a kártérítési perben nem hozhatjuk fel érvként, ugyanis ilyen cselekmény miatt a büntető perben a Baumag érintett vezetőit erre irányuló vádindítvány hiányában a bíróság nem ítélte el.

 

Ezzel szemben természetesen fel fogjuk használni az Egyesület birtokában lévő számos polgári per ítéletét, és azok indokolásainak sokszínű, gyakran egymástól is elétérő magyarázatát, melyek között valóban van csalásra utaló kifejezés is, mely büntetőjogi fogalmat a Baumag a nem engedélyezett pénzügyi tevékenységgel merített ki.

 

Az egyes fogalmak közötti árnyalatok érzékeltetése, és azok időrendbeli, írásban történő felsorakoztatása lehetetlen vállalkozás lenne ezen a fórumon, olyan  pl., mintha a színskálát próbálnám leírni egy látássérültnek.

 

Ezt lenne hivatott kiváltani az általam javasolt közös gondolkodás, amely meggyőződéssel állítom, hogy valamennyi résztvevő, és az általuk képviselt károsultak javát szolgálhatná. Természetesen úgyí gondolom, hogy az Egyesület is profitálhatna belőle, hiszen  ő sem birtokolja Baumag bölcsek kövét.

 

Javaslatom hasznosságáról az Egyesület vezetőségét minden bizonnyal meg tudnám győzni, de nem tisztem hogy a különböző károsulti csoportokat is én győzködjem, de ez nem  jelentheti azt, amit Ön feltételez, hogy akár én, akár az Egyesület "hülyének nézne" bárkit is.

 

A közvetlen párbeszédek hiánya miatti elhallások, félreértések okozta eltérőnek tűnő álláspontok miatti feszültséget

nem tisztességes dolog azok oldalán felróni, akik a párbeszédre, az együttműködésre tesznek javaslatot. 

 

Örömmel venném, ha végre Ön is megértené: Ma már semmi jelentősége nincs annak, hogy az egyes csoportok és az Egyesület milyen bizonyítékokkal rendelkeznek a Baumag jogellenes működését illetően.

 

A kártérítési kereset szempontjából kizárólag az dominál, hogy a Baumag jogellenes működését lehetővé tevő érintett állami szervek, szervezetek oldalán kellő alappal és súllyal tudjuk felsorokoztatni azokat a felróható érveket, amelyek eredményeként a Baumag külső tagjait anyagi kár érte. 

Ezek között is a legfontosabb annak bizonyítása, hogy ez az anyagi kár kizárható, vagy megszakítható lett volna, ha az alperesekként megnevezett állami szervek következetesen végrehajtják, megvalósítják a rájuk vonatkozó ellenőrző, szankcionáló jogaikat, kötelezettségeiket.

 

Az "I"-re a pontot a kártérítési perben a fentiek bizonyításán túl is csak akkor tudjuk rátenni, ha egyúttal azt is bizonyítjuk, hogy az állami szervek, szervezetek felróható magatartásának egyenes következmény lett a kár bekövetkezte, és azt is be kell bizonyítanunk, hogy a jogerős bűntető ítélet állításával szemben igenis károsultak vagyunk. Ennek bizonyítása lesz az igazi kihívás.

Lipcsik Márton tüskéskaktusz Creative Commons License 5 napja 0 0 7578

Tisztelt Márton Lipcsik!

Örülök, hogy részben egyet ért velem. Néha jó helyen kapiskál, de nem tudja a lényeget kikaparni. De mindig kitérő választ add. Ha birtokukba volt , és tudomásuk van mind arról ami le lett írva, akkor most tegyék fel az 1995. évi adás vételi szerződést. Had lássa mindenki, akkor tárgyalhatunk. Felejtsék már el a pénzügyi tevékenységet (betét gyűjtést). Egyértelmű csak csalásról lehet beszélni. A többi süket duma. Most mondom, ha ezzel indítanak pénzügyi tevékenység (betét gyűjtés) már el is bukták az ügyet.

Előzmény: Márton Lipcsik (7577)
Márton Lipcsik Creative Commons License 5 napja 0 0 7577

Kedves tüskéskaktusz!

 


Az egyik Egyesületen kísérletezett fogáskeresésének eredménytelensége a jelek szerint tartósan frusztrálttá tette, de azt elérte, hogy a kígyó a saját farkába harapott...

Ön megközelítőleg helyesen állapította meg, hogy az Egyesület által feltett anyag közel 90%-ban megegyezik az orrlövész01 által 7522 sorszámon közzétett és általam is nagyra értékelt elemző, és összegző írás tényállításaival.

 

Ha én is Önhöz hasonlóan szőrszálhasogató lennék, úgy már augusztus 6-án szóvá tehettem volna, hogy orrlövész01 írása közel 90%-ban megegyezik az Ön 7108 sorszámon megjelenített írása tartalmával, azzal a különbséggel, hogy orrlövész01 kicsit részletesebben és szélesebb körben vázolta fel ugyanazokat az előzményeket, melyekkel a két írás két összercsengő mondata miatt minden bitzonnyal Ön is tisztában volt már április 21-én is, csak akkor még hosszúnak vélhette az öt oldalnyi értékelést is.

 

Én ugyanis nem tartom elképzelhetetlennek, hogy tüskéskaktusz és orrlövész01 írásait ugyanaz az az "Egy, a hülyének nézett 70 ezer károsult közül." tette közzé.

 

Ez természetesen mitsem von le abból, hogy mindkét esetben alapos és dícséretes, kitartó munkáról van szó. 

 

Az a tény, hogy csak egy Baumag-eseménysorhoz kapcsolódó tevékenységi kört igyekezett valamennyi károsulti csoport utólag feltérképezni, és ezek a fellelt adatok, események, tények és bizonyítékok 90%-ban megegyeznek, azt bizonyítja, hogy a maga helyén ki-ki egymáshoz viszonyítva is ugyanoda jutott az elmult 13 év alatt.

Ezért érthetetlen, hogy Ön még mindíg versengést, vagy adathalászást sejt a többször megismételt együttműködési javaslatom mögött.

 

Téves meggyőződésével szemben nagyon is jól tudja az Egyesület, hogy a többszörösen jogellenes Baumag-játék kezdettől fogva csalásra épült, de mint írtam korábban, ezt hiába is hangoztatnánk egy Állam elleni perben. Ugyanis az ügyészség a Baumag büntető eljárás alá vont személyeit nem gyanúsította meg csalással, így a bíróság azt nem is állapíthatta meg. És ennek a ténynek a bíróság az ítéletében hangot is adott.

 

Az Állam elleni perben tehát csak az ítéleti megállapításokat lehet bizonyítékokként felhozni a felperesek által fotosaknak tartott ok-okozati kapcsolatok, a felróhatóságok, és a felróható magatartásokból eredő kár összefüggéseinek bizonyításával. És ez nem mutatkozik egyszerű feladatnak. Erre utaltam akkor, amikor a keresetlevél tartalmának megalapozott kimunkálására, körültekintő megfogalamzására egy közös gondolkodást javasoltam az Egyesület vezetőségének tudta nélkül.  

 

Azt hiszem, sokkal hasznosabb lenne Önnek és csoportjának is arra koncentrálni, hogy a felszámolási eljárás befejezetlensége miatt nehogy idő előtti legyen a kértérítési igénybejelentés, vagy hogy a Ptk. 324.§-a szerint nehogy mégis elévüljön ez a jog, mert akkor a 325.§ alapján a bíróság már a kereseti kérelmet is elutasítja akár tárgyalás nélkül is.

 

És több kereseti lehetőség már nem lesz!

 

Ezen túlmenően alaposan át kell gondolni, hogy a jogutódlások miatt számításba vehető állami szervek MNB, ügyészség, bíróság, stb. közül kiket kívánunk majd alperesekként megnevezni, mert a jogalkotók jól felfogott előrelátásuknak köszönhetően számottevő akadályt állítottak a jogutódoknak felróható magatartás, valamint annak bizonyítása elé, hogy a károsultak kára kizárólag ennek a felróható magatartásnak, vagy a kötelező eljárási cselekmények elmulasztásának köszönhetően keletkezett. 

 

Köztudott, hogy a felszámolási eljárásba negyven napon belül bejelentkezett károsultak is legfeljebb minimális megtérülésben reménykedhetnek, a negyven napon túl bejelentkezettek, és a be sem jelentkezettek, valamint

 

a sehová nem tartozó kb. 6000 károsult -az egyéni pereket kezdeményezők kívételével- már az elévülés okán valamennyi jogát elveszítette. 

 

Sajnálom, hogy ezt a tényt nem Ön, vagy orrlövész01 tette közzé, mert a végén még lehetnek olyanok, akik az elveszített jogot majd én én nyakamba varrnák.

Lipcsik Márton

 

 

tüskéskaktusz Creative Commons License 6 napja 0 0 7576

Tisztelt egyesület! Úgy tűnik nekem az internetre felrakott tájékoztatójuk, 90 %--ban megegyezik az orvlövész01 7522 szám alatti  remek ismertetőjével. Valójában idegen tollakkal ékeskednek, miért nem tudták ezt korábban megtenni, miért kell egy idegen szellemi termékre hivatkozni, ahogyan ezt Lipcsik úr is folyamatosan teszi. Még most is összekeverik  szezont a fazonnal, még most sem tudják értelmezni a bemutatott iratanyagot. Már a tájékoztatójukban is a felvezetés kóros teória, mert hivatkoznak pénz gyűjtésre, ami valójába így ezzel a  kifejezéssel megtévesztve, egy betétgyűjtést takar. De szó nincs erről. Ugyanis a 307 millió Ft készpénz üzletrésztőke nem kölcsönből, hanem fiktív üzletrészek értékesítéséből befolyt pénzösszegből származik. Tehát még most sem értik igazából a Baumag Szövetkezet csalásra épült működését. Ez által nem csak önök, hanem minden jogász, közgazdász félrevezeti az összes károsultat. Ha önöknek vannak bírósági végzései köztük lásd:  Szegedi Ítélőtábla akkor nem mondanának ekkora badarságot. Én nem szenvedem a korrupciót, nem szenvedem a hazugságot, nem szenvedem a hülyének nézést. Önök is így gondolják?

 

 

 

 

 

Előzmény: egyesületek (7574)
BAUmagnélküli Creative Commons License 2016.10.18 0 0 7575

Még hány év fog eltelni, amíg eljutunk a jogerős ítéletig? Ha veszítünk az mennyivel növeli majd a kárunk mértékét? Mennyi az esélyünk arra, hogy nyerjünk?

Előzmény: egyesületek (7574)
egyesületek Creative Commons License 2016.10.17 0 0 7574
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.10.13 0 0 7573

"Hunapénz" sajnos csak lóugrásokban követi a fórumon zajló eseményeket, és azokból is csak azokat a sajnálatos tényeket hangsúlyozza ki, amelyekkel szándéka szerint ütni szeretne az Egyesületen. (De csak az egyiken!)

Tudtommal az Egyesület soha nem kért segítséget a fórumozóktól jogi ügyekben, és én sem tettem ilyen tartalmú indítványt, felhívást.

Az Egyesület 13 éves "eredménytelen" működésének rajta kívül álló okait már egyszer felvázoltam, és akkor utaltam arra is, hogy ugyanezen okokból (is) kénytelen tétlen maradni a másik egyesület, a Bárándy Ügyvédi iroda, tüskéskaktusz, a zalaegerszegi-és más csoportok.

 

Senki nem tudott Balázson kívül mindent a Baumag-történetről, az egyesületeknek és az egyes csoportoknak, személyeknek külön-külön, vagy együttesen is csak hosszú éveken keresztül sikerült azokhoz az információkhoz hozzájutniuk, amelyekkel ma rendelkeznek.

 

Okafogyottsága miatt felesleges tehát bármilyen versengés ezen a téren, mert a kártérítés szempontjából kizárólag a felszámolási eljárás, és annak részleges, vagy teljes eredménytelensége esetén a Baumag részéről a folyamatos jogsértéseket lehetővé tevő, és azt jogellenesen és a Baumag-tagoknak (!) hátrányt okozó módon megvalósító állami szervek felelősségének bizonyítása bír bármilyen erővel.

 

Nem véletlenül van kiemelt jelentős szerepe annak az ítéleti megállapításnak, hogy a pénzüket elveszítő Baumag-tagok nem sértettjei a B.L.által elkövetett csekményeknek.

 

Mi alapozhatja meg így a kártérítési (kereshetőségi) jogot?

 

Az Egyesület a kezdeti időket leszámítva nem toboroz tagokat, és különösen nem teheti azt az utolsó közgyűlés óta.

Az Egyesület ugyanis az elévülést megszakító bejelentéseit csak a bejelentés idején nyilvántartott tagjai nevében és érdekében tehette, az újonnan belépő tagok ezt a jogot csak kétségesen gyakorolhatják a belépéskori háromszoros tagdíj megfizetese ellenére is.

 

Szó sincs tehát arról, hogy az általam elképzelt, a kereseti kérelem megalapozott volta érdekében javasolt együttműködést követően az Egyesület háttérbe szoríthatná, vagy kizárhatná a vele közösen gondolkodókat bármiből is.

 

A nem egyesületi tagoknak, így a tüskéskaktuszhoz kapcsolódó csoport tagjainak és más csoporttagoknak, személyeknek is saját magukat kell majd képviselniük. (Csendben teszik is dolgukat állításuk szerint.)

 

És ebben  a kereshetőségi jogban, vagy annak hiányában szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy az Egyesület hasznos tanácsokkal szolgálhatna a hozzá fordulóknak, így a 12 ezer tagnak is, akik jelentős részének ez a kereshetőségi jog már soha nem fog megnyílni, de már előre mondom: ennek nem az Egyesület lesz az oka!

 

Az Egyesület tehát nem kér segítséget, de alapszabályából fakadóan nem zárhatja el az információit a hozzá fordulók elől, viszont a jogi képviselője nem kötelezhető arra, hogy nyilvánosságra hozza az általa tervezett keresetlevelet.

 

Az Egyesület eddig sem és ma sem állítja, hogy meg fogja nyerni a tagjai érdekében kezdeményezendő kártérítési pert, de eddig is és ezt követően is mindent megtesz majd annak sikere érdekében.

 

A kártérítési kereseti kérelem közös kidolgozására tett javaslatommal a továbbiakban nem kívánom savanyítani a szőlőt, aki élni kíván vele, tegye szíve szerint, aki visszautasítja, az pedig ne háborodjon fel.

 

Lipcsik Márton

 

 

 

hunapénz Creative Commons License 2016.10.12 0 0 7572

He he he, a szokásos egyesületi blabla.

 

Senkinek semmi köze ahhoz, hogy mit csinálnak, vagy inkább mit nem csinálnak a Victor Hugo utcai kis elefántcsonttornyukban de gyöjjön mán valaki segíteni, mert az éves tagdíjbevétel nem elég semmilyen eredmény eléréséhez !!!!!!!!!!!

Eddig csak 50 milla folyt el eredmény nélkül a kezeik között, de oldja meg már valaki az ügyet helyettük, persze velük összefogva, hogy aztán mondhassák, amit eddig is, hogy mi mindent tudtunk, és íme meg is oldottuk!

Köszönjük a segítséget, de sajna kedves egyesületen kívüli segítő, rád nem vonatkozik az elért eredményből semmi, mert nem vagy egyesületi tag!

Majd persze, ha befizeted a tagdíj háromszorosát, megfontoljuk, hogy beveszünk-e a csapatba, de akkor is csak akkor, ha szépen kéred.

Előzmény: Márton Lipcsik (7571)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.10.12 0 0 7571

Kedves Dr.jogász és appfeltrudle!

 

A legutóbbi, pikírt választ indukáló írásom alapvetően azért született, hogy a Legf. Bír. ítéletével rávilágítsak azon korábbi versengésnek tűnő viaskodás felesleges voltára, hogy ki-ki milyen bizonyítékokkal rendelkezik Balázsék jogellenes pénzügyi zsonglőrködéseiről.

 

A jelen helyzetben pedig azt gondolom, hogy ki-ki az általa képviselt csoport érdekeit a legjobb tudása szerint képviselve azon agyal, hogy az Állam elleni kártérítési perben kit, vagy kiket tegyen alperesekként felelőssé jogellenesség, felróhatóság, ok-okozati kapcsolat és felelősségi arány tekintetében. (Ez utóbbi kipipálható, ha több alperes esetén egyetemleges felelősséget kérünk megállapítani.)

 

Orrlövész fejlődéstörténetileg összefoglalta a Baumag jogellenes működését lehetővé tevő hatósági eljárásokat, (ugyanez mondható el tüskéskaktusz egy korábbi írásáról is), míg appfeltrudle az írásomból idézett szövegrésznek egy nem létező kétségbeesett segélykérést tulajdonít.

 

Állításom igazolására hadd utaljak arra, hogy én már ismerem a Baumaghoz hasonló elven tevékenykedett Dunaprofit részéről felkért jeles ügyvéd által a Magyar Nemzeti Bank (A PSZÁF jogutódja), valamint a Magyar Állam képviseletében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ellen 35%-os (!) sikerdíj ellenében kezdeményezett, államigazgatási jogkörben okozott kártérítési igényt elutasító elsőfokú ítéletet. 

 

Ebből kitűnik, hogy a Fővárosi Törvényszék elfogadta azokat az alperesi védekezéseket, hogy a perbe hívott jogutódok nem felelősek a Baumag Szövetkezetek tagjait ért károsodások miatt.

 

Nálunk valóban nincs precedens értékű ítélkezés, de a bíróságok előszeretettel hagyják magukat sodorni egy már részben lefutott ügy kevesebb munkát adó és kevesebb gondolkodást igénylő medrébe már csak az egy húron pendülés miatt is.

 

Amikor az egyes csoportok és az Egyesületek közötti eszmecserét javasoltam egy kellően megalapozott keresetlevél megfogalmazása érdekében, akkor arra gondoltam, hogy felperesekként mi nem követhetjük el azokat a hibákat, amelyek a Dunaprofit átmeneti, vagy pl. S.G. végleges pervesztését eredményezték. 

 

Természetesen benne van a pakliban, hogy akár az Egyesület ügyvédje, de akár az egyes károsulti csoportok vezetői is csúszós útra tévednek és eltévedhetnek abban a jogi labirintusban, amelyet óhatatlanul be kell járniuk, és amelyben felperesekként egyáltalán nem számíthatnak a bíróságok jóindulatára.

 

Én nem kértem az egyesület nevében és az egyesület ügyvédje részére külső laikusok segítségét a keresetlevél megfogalmazásához. Én a 12.000. károsult érdekében vetettem fel a kölcsönös megoldáskeresést, de az ajánlat elutasítása után ne várják el, hogy az Egyesület ügyvédje közzé teszi majd ezen a fórumon a saját szellemi termékének tekintendő és az Egyesület tagjai nevében megfogalmazandó keresetlevelet. Együttműködés esetén azonban azt sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a korábbí ítéletek tanúlságait levonva egy azonos tartalmú keresetlevél születhessen. 

 

A valóban laikus fórumozók most meglepődhetnek azon, hogy a káresemények bekövetkeztében a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Állam nem felelős, míg a cégbíróságnak pedig írásos döntés szól a vétlenségéről.

 

Maradna még az ügyészség.

 

De ez esetben arra is választ kellene adni a per során, hogy a felperes miért és milyen arányban tartja kizárólag az ügyészséget felelősnek a káresemények bekövetkeztében.

 

Mert az ügyészség lesz annyira ravasz, hogy a 100%-os felelősségét vitassa, a felperes pedig nem fogja tudni a részarány felelősséget megjelölni és forintosítani.

 

Ilyen és ehhez hasonló dolgokról lehetne és kellene egy közös eszmecserét folytatni. 

 

Végül pedig közlöm, hogy az Egyesület és az ügyvéd közötti begbízási szerződés nem nyilvános, azonban azt az Egyesület tagjai bármikor megismerhetik. 

 

A visszatérően hangoztatott 840.000.Ft/év ügyvédi készenléti és általános jogi képviseleti díj mértékét javasolom összevetni a Dunaprofit által egyedi ügyben megbízott ügyvéd 35%-os sikerdíjával, és csak azt követően alkossanak véleményt, de csak az egyesületi tagok.

Lipcsik Márton 

 

Dr.jogász Creative Commons License 2016.10.11 0 0 7570

Egyet értek Márton Lipcsik beírásával, az ok és okozat kifejtésével. A kérdés az ami korábban is volt, ehhez milyen bizonyítékkal rendelkeznek, mert itt egyet sem láttunk. Lett volna idejük, idáig is kiposztolni, nem történt meg. A másik társaság (orrlövész) állításait alátámasztotta. Önök meg felfújják a lufit, megmutatják a kedves tagoknak és elengedik. No itt a mese, megmutatjuk a semmit és nem csinálunk semmit. Tessék lehet bizonyítani, előállni a farbával.

Előzmény: Márton Lipcsik (7568)
appfeltrudle Creative Commons License 2016.10.11 0 0 7569

"....hogy -okulva az előttünk más hasonló perekből levonható tanúlságokból- szerencsésnek tartanám az egyes károsulti csoportok, valamint az egyesületek eszmecseréjét kizárólag a keresetlevél összeállítása érdekében, mert az Állam (szervei) elleni kártérítési perben a legkisebb figyelmetlenség is pervesztéshez vezethet, és senki sem hiheti magáról, hogy kizárólag birtokolja a pernyertességhez szükséges eljárásjogi ismereteket."

 

És mit szól ehhez az egyesület ügyvédje?

 

Évi 840.000 Ft-ért nem vállalja ezt a felelősséget?

 

Nem kellene közzé tenni az Egyesület és a Romasz ügyvédi iroda között létrejött megbízási szerződést, hogy mindenki értesüljön arról, mit vállalt ezért a pénzért a Tisztelt Ügyéd Úr, hogy egy keresetlevél megfogalmazásához laikus, külső segítségre van szüksége pusztán figyelmetlenségre, és eljárásjogi ismeretek hiányára hivatkozva?

 

"Sajnos el kell tekintenünk a józan ész által elvárható ítélet automatizmusától, egy kedvező ítélet érdekében rendkívüli körültekintéssel kell eljárnunk....." Szintén ezért van  az ügyvéd, nem?

 

Egyébként nincs precedens jog Magyarországon, eddig ezt is tudta a V.H. egyesület.

Ezt ugyan nem így, de mindig is hangsúlyozta: csak a tagok érdek képviseletét látja el.

 

Mi újság az alkotmánybírósági beadvánnyal?

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Márton Lipcsik (7568)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.10.09 0 0 7568

Más  -a Baumag-káromnál sokkal jelentősebb-  ügyem intézése miatt eddig nem volt időm megkeresni azt a jogszabályi-joggyakorlati hátteret, amely alátámasztja a 7543. 7553. és 7560. sorszámokon megjelent írásaim azon állítását, miszerint ma már semmi jelentősége nincs az Állam (szervei) elleni kártérítés iránti keresetlevél megfogalmazása szempontjából annak, hogy az egyesületek, vagy az egyes csoportok, illetve személyek külön-külön, vagy együttesen milyen bizonyítékokkal rendelkeznek a Baumag cégcsoport jogszerűtlen működésének alátámasztására.

 

Az Állam (szervei) elleni kártérítés iránti keresetlevélben kizárólag annak lesz jelentősége, hogy a felperes kellő súllyal és dokumentumokkal bizonyított érvekkel támassza alá, hogy az általa perbe hívott Állam, állami szerv korábbi jogellenes magatartása, cselekménye, mulasztása mely jogszabály megsértése, figyelmen kívül hagyása miatt róható fel, és ez a felróhatóság okozati kapcsolatba legyen hozható a ténylegesen bekövetkezett kárral.

 

A Legf.Bír. LB Pfv. III. 20.893/2011/7. számú eseti döntése határozott éllel kimondja, hogy a kártérítési pernek nem lehet rendeltetése az alapügy jogerős határozatainak a felülvizsgálata.

 

Továbbra is határozottan állítom, hogy -okulva az előttünk más hasonló perekből levonható tanúlságokból- szerencsésnek tartanám az egyes károsulti csoportok, valamint az egyesületek eszmecseréjét kizárólag a keresetlevél összeállítása érdekében, mert az Állam (szervei) elleni kártérítési perben a legkisebb figyelmetlenség is pervesztéshez vezethet, és senki sem hiheti magáról, hogy kizárólag birtokolja a pernyertességhez szükséges eljárásjogi ismereteket.

 

Sajnos el kell tekintenünk a józan ész által elvárható ítélet automatizmusától, egy kedvező ítélet érdekében rendkívüli körültekintéssel kell eljárnunk, melyet nem nehezíthet meg, és különösen nem  tehet kockára bármilyen személyes sértődöttség sem.

 

A közös cél érdekében biztos vagyok abban, hogy a Bef.Szöv.Kar. Egyesület (Victor Hugo út) mindenki előtt nyitva tarja az ajtaját és kölcsönös, egyirányú szándék esetén a saját információit, álláspontját is megosztja a hozzá fordulókkal.

Lipcsik Márton 

 

 

 

BAUmagnélküli Creative Commons License 2016.09.29 0 0 7567

Az állam elleni perhez az elmúlt 13 évi késedelem mellett igazolnunk kell a keletkezett kárunk pontos mértékét. Ehhez a felszámoló zárómérlege, és a felszámolásból megtérült megtakarításaink összegét pontosan tudnunk kell. Ha ez megvan, akkor már a pénzügyi felügyelet (most MNB) bűnösségét megalapozottan bizonyítani tudjuk! Tudják ezt kifosztóink és cinkostársaik is, ezért nyújtják a végtelenségig az ügy lezárását...arra számítanak, kevesen érik meg az ügy végét, és akik meg is érik, jelentős erőt már nem fognak képviselni...    

Előzmény: Dr.jogász (7565)
nyakfogom Creative Commons License 2016.09.26 0 0 7566

EGYETÉRTEK A 7522-VEL.

AZ ORSZÁGOS ALÁÍRÁS GYŰJTÉSBEN IS HATALMAS ERŐ VAN.

Előzmény: Dr.jogász (7565)
Dr.jogász Creative Commons License 2016.09.26 0 0 7565

Szerencsére semelyik csaló befektetési szövetkezet károsultja,nem lettem de olvasva a hozzá szólásokat Márton Lipcsik, és Sényi Miklós urak fogadjanak el egy jó tanácsot ne egymással foglalkozzanak, mert ez nem vezet eredményre inkább olvassák el figyelmesen és ha tudják  értelmezzék  az orlövész01 7522 számú  nagyon ütős remek figyelem felkeltő tájékoztatóját, ami egy állam elleni pert jól megalapozhat.

sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.25 0 0 7564

Pár mondattal szeretnék reagálni 7560 Márton Lipcsik beírására. Úgy érzem Ön a Viktor utcai egyesület szóvivője. Már korábban is leszögeztem, hogy nem vagyok egyesületi tag, nem is leszek. Én  nem hagyom magam megvezetni, mivel komoly ténykedést előre jutást nem láttam az egyesület munkájába. Kifejtettem korábban, hogy nem egyesülünk az egyesülettel. Nem lesz az, hogy fogjátok és vigyétek. Mi megmondtuk, nekünk is meg van. Kérdem mi van meg? a semmi? Ugyan az a semmi, amit megvettünk köztük én is a 12000 károsulttal a Baumagtól?

A ködösítésből nem kérünk, nálunk a köd felszállt. De ha az egyesületnek meg vannak azok a papírjai amire hivatkozott az orrlövész01 7522 alatt, vagy a 7108 beirásba. Tessék tegyék ki az oldalra. Van Önöknek szkennelőjük. Mind két beírás alatt neves emberektől idézve is van. De ha az egyesületnek minden papírja meg van akkor tessék ide kirakni. Had lássák a károsultak. Megjegyzem nem érdekel az egyesület semmilyen formába, csak az dühít, hogy bármit felrakunk, mást sem csápolnak: nekünk is meg van, tudtunk róla. Akkor miért nem tettek ellene? Önöknek semmi nincs a meg ezekből a bizonyítékokból. Személyesen néztem utána. Blöff az egész. Felhívnám szíves figyelmét, hogy az állam elleni perhez nem kell várni. Bármikor be lehet adni. Van Önöknek egy jó ügyvédjük, meg tud szerkeszteni egy kereset levelet, ehhez nem kell a mi kicsi csapatunk.

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.23 0 0 7563

Hajrá!

A lelkiismeretedbe ez is belefér?

Így legalább nagyobb nyilvánosságot adsz a gazemberségnek.

Előzmény: Márton Lipcsik (7562)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.23 0 0 7562

Rendkívül sajnálom, nyakfogom.

Alaptalan vádjaihoz gyűjtse tovább a hamis érveit, mert egy Ön ellen folyó büntető eljárásban szüksége lesz rá.

Ezennel betelt a pohár!

Feljelentem nagy nyílvánosság előtt folytatólagosan  elkövetett rágalmazás bűntette miatt.

 

Lipcsik Márton

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.22 0 0 7561

Mi nem tarháljuk a károsultakat úgy mint ti a tagdíjjal,miközben a teljesítményetek 00. Egyetlen cselekedetetek az időhúzás,és a fejési idő (perzisztáció) kinyújtása a károsultak haláláig.Ezen idő alatt (legalább még 10 évig) az 5.5 milliós baumag károdat  te lipcsik kamatostól bezsebeled ,és bezsebelitek mind a hatan.Ez alatt mi meg csak némán nyelünk egyet.Minden fillért elraboltál lipcsik Budaörsről,a jogászok pedig sehol nem dolgoznak ingyen  senkinek.te egymagad elintézted a tagok hamis pestre történt átcsalogatásával azt,hogy Budaörsnek ne maradjon egy fillérje se az aláírás gyűjtéssel kapcsolatos jogászi költségek finanszírozására!!!!!!!!!!!!!!
Most ez a létező legnagyobb bűn amit ember elkövethet a 12000 idős károsult ellen.Ezt a bűnt te szemrebbenés nélkül el merted követni,de csak azért,mert ott áll melletted a másik 5 bűnöző.Egyedül te gyenge vagy mint a lisztharmat.A kerítés mögül mersz csak ugatni.

Előzmény: Márton Lipcsik (7560)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.22 0 0 7560

Áttekintés után kivonatosan rávilágítanék a Victor Hugo utcai egyesület elleni lúd-sereg messzehangzó gágosára.

 

7530 sorszámon kérdezte az egyik érdeklődő, hogy mi a helyzet az aláírásgyűjtéssel?

7531 sorszámon jött a válasz nyakfogomtól, hogy "Almás rétes pesti egyesület." De hiszen az aláírásgyűjtést egy éven keresztül nyakfogom szorgalmazta, és a nyakfogomot az elnökségbe beválasztó budaörsi egyesület vállalta fel annak megszervezését, és kivitelezését. Miért lenne felelős a pesti egyesület a felelőtlen vállalást tevő nyakfogom, valamint a budaörsi egyesület (egérke) kellő anyagi fedezet és a jogi háttér hiányáért?

(Jóval korábban arra is rávilágítottam, hogy az aláírásgyűjtés során milyen szerteágazó és kógens feltételeknek kell megfelenie a gyűjtést szervező "titokgazdának". Emiatt a figyelemfelhívó, felvilágosító írásom miatt tett közém és Balázs közé egyenlőségjelet nyakfogom, majd nevezett baumag-károsult ellenesnek, holott éppen az írásaim hatására lett tele a nadrágja, mert rádöbbenhetett, hogy vállalása meghaladhatja a képességeit, lehetőségeit.)

 

7534 sorszámon tüskéskaktusz -bizonyítva dícséretes felkészültségét, és áldozatkészségét- ismételten közzétett egy részletes, és megalapozott, a Baumag cégcsoport törvénytelen működését bizonyító összefoglalót, mely a közzététel idején már azért nem rendelkezett jogi revelanciával, mert az abban  foglaltak a Balázsék elleni büntető per ítéletében, valamint a felaszámoló által kezdeményezett polgári per ítéletében többnyire szerepelnek, és az Állam ellen tervezett kártérítési perben is csak a bírósági ítéleteket lehet majd érvként felhozni.

 

 

Némelyek hiányolták a tüskéskaktusz írásának visszahangtalanságát, strucoknak minősítve "nevesítetlen" személyeket, és erre reagáltam akkor, amikor utaltam arra, hogy a tüskéskaktusz által felsorolt bizonyítékok egy része már néhai Bakó János idején is rendelkezésére állt a budaörsi egyesületnek, és az ott 2016.április 24-én elnökségi taggá választott nyakfogom minden bizonnyal el fogja érni, hogy egyesülete ne viselkedjen strucként. 

 

7539 sorszámon a szelektív gondolkodású és emiatt következetlen érdeklődők tájékoztatására írtam, hogy a felszámolási eljárás jogerős befejezése előtt senkinek semmilyen jogi lehetősége nincs semmilyen érdemi lépésre.

Ezt az állításomat erősítette meg sztella vagyok a 7541 sorszámon megjelenő írásában, amikor azt rögzítette: ..."csöndben vagyunk, és lépni fogunk a megfelelő időben." 

 

(Érdekes módon a látszólagos semmittevést és hallgatást senki nem rótta fel eddig sem stella vagyok-nak, sem tüstéskaktsusznak, sem a budaörsi egyesületnek, csupán a Victor Hugó utcainak!?) 

 

Ezért érthetetlen a 7544 sorszámon megjelent írás kérdése, hogy miért hagyták félresíklani az ügyet, ha mindenki tudott mindenről? A Baumag cégcsoportok törvénytelen működésére  a bizonyítékokat ugyanis a károsultak csak autólag és éveken keresztül ismerhették meg (szerezhették be), de az egyéni perek kezdeményezésén túl más jogi lehetősége senkinek nem volt. Ezt az állításomat támasztja alá -igaz, más megvilágosításban- a 7551 sorszámon megjelent lidérclidi írása, miszerint felesleges közzétenni bármilyen információt.

 

Miután csak a Victor Hugo utcai egyesületet, valamint engem értek a támadások a valamennyiünk által elkövetett "semmittevés" miatt, a 7553 sorszámú bejegyzésemben "NEM VÁDLÓ CÉLLAL" megkérdeztem: sztella vagyok és tüskéskaktusz vajon miért nem lépnek, hiszen ők is rendelkeznek ugyanazokkal a bizonyítékokkal, amivel  az egyesületek?

 

Kérdésemet szögesdeszka és sztella vagyok csipőből visszautasította, azt állítván, hogy nekem ilyen számonkéréshez nincs jogom velük szemben. Én nem is kértem számon senkitől semmit, csupán az egyenlő elbírálás érdekében tettem fel a költői kérdésemet, amelyet sztella vagyok tulajdonképpen már megválaszolt a 7541-es sorszám alatt, csak időközben elfeledkezett róla. 

 

Ami egyeztetésre pedig az Állam elleni keresetlevél megfogalmazása kapcsán utaltam, az elsősorban a tüskéskaktusz és a sztella vagyok által képviselt, valamint más kisebb csoportok érdekében történt. A Victor Hugo utcai egyesület ugyanis alaposan körbejárta, hogy a régi, vagy az új Ptk.-ra alapítva szerencsés-e a keresetet előterjeszteni. Különös súlyt kell fektetni ugyanis az elévülés megváltozott rendelkezéseire, mert bizony itt nagyon sok a buktató. Arról nem is beszélve, hogy ki legyen az Állam elleni kereset alperese, meg más nem elhanyagolható körülmény. (Pl. a pénzügyi felügyeletek jogutódlási kérdései.)

Ezekben lehet jóvátehetetlen alaki és tartalmi hibákat véteni. Az egyesületünk felállt a startvonalhoz és én tulajdonképpen a 12 ezer károsult érdekében a saját szakállamra vetettem fel, hogy szerencsés lenne az együttműködés az egyesületek és a csoportok között.

 

Érdekes módon szögeszkeszka, sztella vagyok lidérclidi és tüskéskaktusz azok, akik az általam javasolt együttműködést ellenzik, miközben a Victor Hugo utcai egyesületet vádolják elkülönüléssel.

Nem lenne szerencsés mégis felülvizsgálni az álláspontjukat? Továbbra is csak a zsigerekből jövő szembenállás fog dominálni? Ez esetben már az sem érdekes, ha a 12 ezer károsult egyesületen kívüli tagjai esetleg éppen szögesdeszka, tüskéskaktusz, lidérclidi vagy sztella vagyok önzése, makacssága miatt válik vesztessé? nyakfogom káros "munkásságáról" már nem is beszélve.

A jelen írásomban kiragadott ellentmondások közzételét a 7553 sorszámú előző nyilatkozatomban felhozott visszavonulásom ellenére a 12 ezer károsult érdekében szükségesnek tartottam, de a továbbiakban csak a személyes e-mail címemen állom bárki rendelkezésére.

Lipcsik Márton

hunapénz Creative Commons License 2016.09.20 0 0 7559

Az alkotmánybírósági döntés már el van kapálva?

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.19 0 1 7558

te baumag károsult ellenes lipcsik(az vagy mert saját zsebed tömése érdekében meghiusítottad az országos aláírás gyűjtést) , ezt írtad a 7553-ban:

 

Én csak azt javasoltam, hogy szerencsés lenne az egyes csoportok csapatok, és az egyesületek egyeztetése egy olyan keresetlevél megfogalmazása érdekében, amelyet a bíróság nem utasíthat el csupán alaki, formai okok miatt.

Akkor miért fizettétek ki a 840.000 Ft ügyvédi díjat,ha még az alaki ,formai

feladatokat sem tudjátok megoldani? 

Előzmény: Márton Lipcsik (7553)
sztella vagyok Creative Commons License 2016.09.19 0 0 7557

Lidérclidinek, nahogyisvanez tejesen igaza van egyet értek Önnel. A nyári egyetemi oktatás ezennel befejeződött. Minek ide posztolni az igazságot, amikor pár ember fujjog a többi meg nem érti.Próbáltam észt, világosságot a fejekbe pumpálni, de továbbra is a sötétség maradt. Szajkózzák, amit az egyesület is szajkózz a jogosulatlan pénzügyi befektetést. Emberek ébresztő. Nem ez volt ha nem csalás, amit a bíróság szépen átugrott. Olvassák el az alábbi beirásokat. Márton Lipcsik tőlem milyen alapon kér számon valamit? Nem vagyok egyesületi tag.Nem részesültem a tagdíjakból. Számon lehet kérni az egyesületektől, hogy a tagságot miért vezette félre. Először én is megettem, ezt a maszlagot, majd egyre mélyebbre ástam, és megvilágosodtam. Ezt a tudásomat osztottam meg Önökkel, de többet nem énekelek, mert nem látom értelmét.

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7556

Az évi 3.230.000 Ft tagdíj bevétellel szemben az egyesület 2.784.908 Ft kiadást szerencsétlenkedett össze.Még arra sem képesek,hogy a saját trágyájukat eltávolítsák maguk alól,és eltüntessék a bűnjeleket.

 

Ha lennének is bizonylatok a kiadásra-saját bevallásotok szerint- miért fizettetek ki:

   

irodaszerekre        138.926.Ft.-ot .Ebből az egész országot el lehet látni,nem egy bűnbandát.

   

ügyvédi díj:          840.000.Ft.????????????????????????????????????????????????????????????????

   

könyvelési díj:      180.000.Ft. Ez  egy nagy vállalatnál is sok lenne.A pénzt könyvelitek le ennyiért?

   

postaköltség:       245.473.Ft. Ha az USÁBA kellett volna írogatni,akkor is sok, elfogadhatatlan.

 

irodabérletí díj:    813.790.Ft. Nem kell palota a ti nulla munkátokhoz.Melegedjetek otthon.

                                            Hazudozni saját lakásotokból is tudtok.

telefonköltség:      26.567.Ft.  A szexre,és a tagtoborzásra biztos sok duma kell.

   

egyéb költség:     385.372.Ft. Ez a szemétgyűjtő ládátok.Na ezt még részletezzétek még egy      kicsit. Kíváncsian várjuk a hazudozást erre vonatkozóan is.

 

bankköltség:        154.780.Ft. Ugyan mire? A lopott pénzt csak fel kellett markolnotok.Nem kellett                                                   ehhez pluszba még egy bankot is igénybe vennetek.

 

Mi történt a 445.092 tagdíjjal,amiről még elszámolni sem todtok.

 

Előzmény: nahogyisvanez (7550)
nyakfogom Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7555

Az "egyéni vállalkozóink" nem tarhálják a károsult társaikat,nem rakják zsebre azok megmaradt pénzét.

Szögesdeszka Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7554

Szó sincs alaptalan rágalmazásról, meg "zsigerből gyűlölésről", bár ez utóbbit nem is tudjuk, hogyan kellene értelmezni.

 

Van egy pár ember, aki Önökön kívül is tud olvasni, és képes arra, hogy 13 év történéseit értelmezze és levonja azokból a következtetést, meg az önmagáért beszélő eredményt: a semmit.

 

Hogy miért jutott ide az ügyünk, azért mert az állítólag az egyesületi tagokat képviselő egyesületi vezetés vagy születésénél fogva ostoba, és ebből kifolyólag képtelen egy ilyen horderejű ügyet megfelelően képviselni, vagy csak eljátsza az ostobát, és különböző manőverekkel hagyja hogy kimúljon az ügy magától,  nem avatkozik közbe sehol eredményesen.

A károsultak szempontjából mindegy, mert egy a végeredmény: elbukják a pénzüket.

 

Szívesen adózna mindenki elismerő szavakkal az egyesületi munka felé, ha lenne mit dicsérni, de nincs.

 

Látjuk, amit látunk, és nagyon nem tetszik!!!!!!!!!!!

 

Önnek semmi joga nincs az ügyüket saját kezükbe vevő, tenni akaró embereken bármit is számon kérni, a beszámolási kötelezettség kizárólag Önöket terheli a tagságuk felé, és minden károsult felé is!

 

Egyeztetni akar? Miről, amikor Önök mindent tudnak!?

 

Csak azt szeretnék tudni, hogy ki-kicsoda ebben a mozaikban, hogy aztán a maguk kis "fondorlatos" eszközeikkel megpróbálják kikezdeni, lejáratni, megfenyegetni.

 

Nem az itt fórumozók járatták le magukat, hanem maguk saját magukat, elég elolvasni Szabados András megnyilvánulásait, meg az itt közzétett teljesen megtévesztő állításaikat.

 

Közszájon forognak viselt dolgaik, ne legyen illúziója, lejáratták már magukat kellő képen, és senki nem hisz már maguknak kivéve egy-két idős megtévesztett embert, akikkel azt fogadtatnak el, amit csak akarnak.

 

Ezért ne is csodálkozzanak azon, ha visszautasítják az Önökkel való együttműködést, az eddig nyújtott teljesítményük és megnyilvánulásaikkal alaposan rászolgáltak erre.

 

A "szeressük egymást gyerekek" könnyfakasztó slágert meg énekeljék el szerencsétlen, megvezethető tagságuknak a jövő évi közgyűlésükön a József Attila színház színpadán. Talán még tapsot is kapnak érte.

 

Előzmény: Márton Lipcsik (7553)
Márton Lipcsik Creative Commons License 2016.09.17 0 0 7553

Tisztelt Fórumozok!

 

Korábban már leírtam, hogy én nem képviselem az Egyesületet, csupán egyesületi tagként fejtettem ki a saját véleményemet.

Nem kívánok részt venni egy óvodás "ki tud nagyobban mondani" játékban, de megismétlem: az Állam elleni kártérítési per szempontjából ma már teljesen érdektelen, hogy kik milyen bizonyítékokkal rendelkeznek a Baumag cégcsoportok jogszerűtlen működésével kapcsolatban.

Azokat a polgári és a büntető bíróságok már megítélték.

Ezektől függetlenül mindenkinek szíve-joga, hogy az Egyesületet  -de csak az egyiket (?!) impotensnek tekintse, és akár kellő jogi ismeret hiányából fakadó téves meggyőződésből, vagy akár csak zsigerből gyűlölje, szapulja azt.

 

Egyhez nincs joga, hogy alaptalanul rágalmazza annak vezetőségét!

 

A "józanabbul gondolkodók" figyelmébe ajánlom azt a kettős mércét, amellyel szembe kívánják állítani az Egyesület tevékenységét, látszólagos tétlenségét a tüskéskaktusz, a sztella vagyok, valamint az orrlövész által dícséretes módon beszerzett, rendszerbe állított és nyilvánosságra hozott tényanyagokhoz fűződő jogi lehetőségek kihasználása terén.

 

Továbbra is határozottan állítom, hogy az Állam elleni per szemponjából ezeknek szinte már semmi jelentősége nincs, azokat a bírósági ítéletek tartalmazzák. Ami nincs az ítéletben, az jogilag nem létezik.

Hiába is erőlködne bárki, hogy a Baumag tevékenysége már a kezdetekben is csalásra épült, ha azt az ügyészség nem tette vád tárgyává, és emiatt a bíróság sem foglalhatta az ítéletébe.

 

Arra is utaltam, hogy a Baumag elleni felszámolási eljárás folyamatába csak minimális, a büntető és polgári perekbe pedig a tényleges károsultaknak  -és így az egyesületeknek is-  semmilyen ráhatásuk nem volt sem az ügyek menetére, sem irányára, sem pedig azok időt rabló voltára.

Azok az események csak sajnálatos módon megtörténtek velünk.

 

Az Egyesületet kritizálókkal szemben -a kettős mérce kizárása érdekében- nem vádló céllal megkérdem: orrlövész, tüskéskaktusz valamint sztella vagyok vajon miért nem csapott már évekkel, vagy hónapokkal ezelőtt a lovak közé, és miért nem élt az Állammal szembeni kártérítési igényével?

Az Ő kivárásuk nem ugyanazon  tőről fakad, mint az Egyesületnek felrótt tétlenség? Vagy csak az Egyesület kényszerű "tétlensége" a megbocsáthatatlan, és az Ő tétlenségük mögött egy tudatos praktikum húzódik?

Tüskéskaktusz, orrlövész és sztella vagyok is nagyon jól tudják, amit az Egyesület: még nem jött el a jogi ideje az Állam elleni kártérítési keresetlevél benyújtásának.

 

Hátrébb tehát az agyarakkal! A károsultak szempontjából rendkívül fájó 13 év ugyanúgy nem róható fel az egyesületeknek, mint a fentebb említett és hasonló, vagy ugyanolyan bizonyítékokkal rendelkező vádlóknak.

Soha nem kértem, hogy orrlövész, tüskéskaktusz, vagy sztella vagyok egy nyári egyetem keretében osszák meg bitzonyítékaikat az Egyesülettel. Én csak azt javasoltam, hogy szerencsés lenne az egyes csoportok csapatok, és az egyesületek egyeztetése egy olyan keresetlevél megfogalmazása érdekében, amelyet a bíróság nem utasíthat el csupán alaki, formai okok miatt.

De utalnék itt az új Ptk.-nak a követelés elévülésére vonatkozó megváltozott rendelkezéseire is.

A kártérítési felelősség megállapítása szempontjából kizárólag a bírósági ítéletek indokolásában felhozott érvek, valamint a Baumag működését lehetővé tevő állami szervek, szervezetek figyelmetlen, felelőtlen, nem jogkövető magatartása, eljárási gyakorlata esik latba. Ezek rendszerbe foglalása érdekében javasoltam én az egyeztetést.

 

Miután úgy látom, hogy egyesek a legjobb szándékkal megfogalmazott nyilatkozataimban is tudatos félrevezetési, hátrányt okozó szándékot vizionálnak, és arra alapítva rajtam keresztül az Egyesületen kívánnak bosszút állni, ezennel kiszállok a véleménynyílvánítók közül. 

Akit mégis érdekelne az én álláspontom, annak e-mail címemen szívesen állok rendelkezésére, de semmilyen sárdobálásban nem leszek partner.

Lipcsik Márton

nyakfogom Creative Commons License 2016.09.16 0 0 7552

Mivel az egyesület tagdíj bevétele közismert ( 850 fő X 3800=3.230.000 Ft/év),ezért itt jól láthatóan kilóg a lóláb.

Ez a téma kézzel fogható,napnál világosabb,és jobban a látókörünkben van,mint az egyéb gazemberkedéseik,amit egyébként el tudok képzelni én is.

A fenti bevétellel szemben az egyesület korábban tételesen ugyan habratyolt bizonyos költségekről ezen a fórumon,de azt ők maguk sem hiszik el,ez a takarójuk erősen likas.

 

Ezért toborozzák folyamatosan a tagokat,és ezért csábítottak át legutóbb Budaőrsröl 150 tagot.

 

 

 

 

Előzmény: nahogyisvanez (7548)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!