Keresés

Részletes keresés

Gergely Erzsébet Creative Commons License 1 napja 0 0 1495

"Az ember központi idegrendszerében nem létezik Isten.

 

Elolvastam.

Előzmény: Este +Bánó (1494)
Este +Bánó Creative Commons License 1 napja 0 0 1494

Az ember központi idegrendszerében nem létezik Isten.

Előzmény: Gergely Erzsébet (1493)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 1 napja 0 0 1493

Isten üdvterve tökéletes. Egy adott korban egyik esemény épül a másikra. A cél pedig ezekkel, az

Úr kinyilatkoztatása önmagáról. Ha pedig valaki nem akarja felismerni ezt a törvényszerűséget, elmu- 

lasztja az adott eseményben rejlő kegyelmet. Nem biztos , hogy a következőnél ez már bepótolható. 

 

 

Ez tűnik fel elsők között, miközben a Lukács 20. részét olvasom, A főpapok és írástudók ott vannak 

a templomban és hallgatják Jézus tanítását. Tapasztalják, amit mond azt hatalommal mondja. Meg - 

kérdik Tőle, kitől kapta erre a hatalmat? De kérdésükre választ nem kapnak, mivel egy előző ese - 

ményre nem reagáltak megfelelően . Bár kimentek ők is bemerítő Jánoshoz, de Ábrahámra hivatkoz - 

va nem teremték a megtéréshez illő gyümölcsöt. Nem tartottak bűnbánatot, nem vallották meg bű - 

neiket. Pedig ez lett volna a kulcs, az első lépés Isten kinyilatkoztatásának megértésre. Ekkor játszot- 

ták el a lehetőségét annak is, hogy Jézus későbbi tanítását a templomban megértsék. 

 

 

Úgy gondolom minden korra komoly üzenettel bír ez az esemény. Isten nem hagyja magát megcsú - 

folni. Az Ő terve megállíthatatlanul halad a végkifejlet felé. Ha pedig valaki elmulasztja a számára 

Istentől felkínált kegyelmi időszakot, nem ismeri fel az eseményeinek sorrendjében rejlő kinyilatkoz - 

tatást, az úgy járhat mint a főpapok és az írástudók. Későbbi kérdéseire választ már nem kap.  

 

 

"Hiszen szól az Isten egyszer vagy kétszer is, de nem ügyelnek rá!

 (Jób 33:14)

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2 napja 0 0 1492

Szeretem a kisközösségeket. Ilyen alkalmak a falumban ismétlődő bibliaórák, ahol Isten igéje 

körül páran együtt vagyunk. Előtte, utána hasznos informálódni egymásról, mert így Isten fel - 

használhat abban, hogy a nehézségeket szentséges jelenlétében imádságban hordozzuk. 


A tegnapi alkalmon a 39. Zsoltárról beszélgettünk. Számomra az egyik hangsúlyos üzenet, hogy

mennyire nehéz megzabolázni a nyelvet még akkor is, ha a szándék megvan erre az emberben.

Fájdalom kíséretében vulkánként törnek fel az indulatos szavak Isten felé. De az a jó, ha Őfelé.


A másik, az emberi élet rövidségét szemléltette, ami arasznyi mint a lehelet. Ez a tény mégis 

hálára ösztönöz. Ha rövid és szinte semmi is az emberi lét, valami nagyszerű, hogy élhetek!

Oly sok mindent tapasztalok e rövid idő alatt. Örömet - szomorúságot, fájdalmat - gyógyulást,

támadást - támogatást, szeretetet - gyűlöletet, fiatalságot - idős kort, és még sorolhatnám. 

 

De a legértékesebb az élő létállapotomban azt, hogy megismerhetem Istent. Az, aki meg sem 

születik, esélye sincs erre. Az Ő megismerése pedig a János 17:3 verse és saját tapasztalataim

alapján egyenlő az örök élettel:

 

"Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az

 egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust."   

 

Ezért van értelme ennek az arasznyi lehelet életnek. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 3 napja 0 0 1491

"Addig pedig élek a lehetőséggel és locsolok."

 

Nagyon kellemes érzés, ha a növények elvannak látva mindazzal, ami fejlődésüket biztosítja.

Gyomtalanítás, tápanyag és nedvesség. Ilyenkor a földtakaró alatt a gyökerek remekül érzik ma - 

gukat. Ismerős ez a gondoskodást követő jó érzés. Azon töröm a fejem, mikor éltem át hasonlót. 

 

Emlékeimben felidéződik az a kedves időszak, mikor kislányom megvacsoráztattam, megfürdettem, 

dalt énekeltem, vagy mesét mondtam, puha takarójával betakargattam és békésen aludt reggelig. 

Igen. Az hasonlított a mostanihoz. 

 

Olyan jó, hogy e földi létben van sok örömteli pillanat, amiknek kiváltott hatása ismétlődik. Bár az

 

életkörülmények változnak, az azokat kísérő kellemes érzések újból átélhetőek. Ez nagyszerű!

Előzmény: Gergely Erzsébet (1490)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 3 napja 0 0 1490

".............................................................................................................. 

 Megelégedettségem fokozza, ha az eső előtt földbe kerül a kicsírázott burgonya.

 

 

Bár a burgonya a földbe került, az eső mint oly sokszor, most is elkerülte kicsi falum. Többször

előfordul, hogy a környező településeken van eső, de itt csak a felhőkből kapunk. Épp ezért nagy

kincs az egyenlőre korlátlanul használható víz, mely számunkra a korai záport és a késői esőt 

biztosítja. Azt amiről a Jeremiás 3:3/a verse beszél: 

 

"Noha megvonattak a korai záporok, és késői eső sem volt:


Habár tudom, a locsolástól sokkal jobb az esővíz, de ha nem kapunk, locsolunk. Homokos talaj

lévén, szinte folyamatosan. Hol a csöpögtető működik, hol a kézi locsolás. A növények pedig

meghálálják. Ha pedig majd itt is vízkorlátozások lépnek fel, akkor le kell mondani a szép kert

örömeiről. Jóbhoz hasonlóan fogom mondani:

 

"Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!

 

Addig pedig élek a lehetőséggel és locsolok.

Előzmény: Gergely Erzsébet (1486)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 4 napja 0 0 1489

A 88. Zsoltár arról bizonyságtétel, milyen változatos a hívő ember élete. Az előzőben Kórah 

fiai még örömtáncban énekelve fejezték ki ragaszkodásukat Isten felé, a jelenlegiben pedig

már bajban, nyomorúságban, betegségben kiáltanak Istenhez. Ezekben a nehézségekben a

test erőtlenné válik és úgy tűnhet, mintha kikerülne az ember Isten védelmező kezei közül.  


Mily kegyelem, hogy a mélyen Istenben gyökerező hitet, bizalmat ezek nem tudják megtörni. 

Ott csüng szeretett Atyján éjjel és nappal. Neki panaszkodik, Tőle várja a megoldást. Amikor 

pedig túljut rajtuk felismeri, azok a drága védelmező kezek vették körül őt a próbákban is. 

Sőt, javára váltak azok. Áldott tapasztalatok, melyek fokozzák a bizalmat az Atya iránt. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 5 napja 0 0 1488

Bár naponta megvallom Atyámnak, amit Kórah fiai körtáncukban énekelve fejeztek ki Isten felé: 

 

"Minden forrásom belőled fakad.

 

ám mégis különös öröm tölt el, ha az évente ismétlődő igeolvasó szerint a 87. Zsoltár következik. 

Értékes szívemnek a benne lévő prófécia Sionról, mely hely felől Isten szuverén hatalma döntött. 

A Biblián túl sok információt lehet olvasni erről a helyről a neten, most azonban a zsoltárnál ma - 

radva, néhány ezek közül: 


- szent hegyen alapította az Úr 

- jobban szereti minden lakóhelynél 

- Ő szilárdítja meg 

- a benne élőknek ez a szülőhazájuk 


Szívem hevesen dobog annak bizonyosságában, hogy én is közéjük tartozhatom: 


"Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok 

ezreihez; az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyek- 

ben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez; az új szövetség köz -

benjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére."

(Zsidó 12:22-24)

Gergely Erzsébet Creative Commons License 6 napja 0 1 1487

A 86. Zsoltár bepillantást enged azon tapasztalatokba, amit Dávid élt át az ellenségeivel való 

küzdelme közben. Habár szívében bizalom és hit volt Isten felé, de ez nem mentesítette attól, 

hogy ne legyenek nehézségei. Sőt, ezek között ismerte fel, mennyire fontos is ő az Úr számára. 

 

Kevély és erőszakos emberek támadták, akik Dávid királlyal ellentétben nem számoltak Istennel. 

A király szinte nem is érti, hogy lehet ez, hisz ismeri mennyire irgalmas, kegyelmes, hosszú tűrő, 

szerető és hűséges az Úr. Megvan győződve, gyűlölőit az fogja megszégyeníteni, ha ő átéli Isten 

segítségét, vigasztalását.  

 

Minden Krisztust követő tapasztalata hasonló Dávid királyéhoz. Enyém is. Bár az ellenség megszé - 

gyenül, ha Isten kegyelmének munkáját látja a hívő életében, de gyűlölete nem csillapodik.  

 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.14 0 0 1486

Azt, hogy milyen a lemenő nap fényében, az étert megtöltő vadgalamb búgása, 

madarak csivitelése, szorgos méhek döngése, gyermekhangok közeli és távoli 

vidámságát hallva, homokos talajban, amiben úgy halad az ásó, mint vajban a 

kés, saját ritmus szerint, a vetésre előkészített burgonya helyét ásni ............. 

csak az tudja, akinek része volt benne. Én tudom, mert az imént fejeztem be. 

Megelégedettségem fokozza, ha az eső előtt földbe kerül a kicsírázott burgonya. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.14 0 0 1485

A mai ószövetségi igeszakasz Józsué 9:3 - tól Gilbeón cselével folytatódik. 

Az egyik, személyemre vonatkozó figyelmeztetését a 14. versben olvasom:

"............................................... de az ÚR akaratát nem kérdezték meg.

 

Nagyszerű lehetőségnek tartom ezt az egyszeri és megismételhetetlen életet. 

Tanulva Krisztus követését fel kellett ismernem, döntéseimnek évekre kiható 

következményei vannak, hasonlóan mint Izrael népére a gilbeóniaknak. 


Ma már tudom milyen kegyelmi lehetőség, hogy döntéseim előtt megkérdez - 

hetem Istent, aki már ekkor tudja, fogom e követni az általa adott tanácsot. 

 

Az biztos, Ő arra a bensőséges kapcsolatra akar eljuttatni, amiről a  Zsoltár

32:8 verse szól:"Bölcsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; 

szemeimmel tanácsollak téged.

   

Vágyom és akarom azt a bensőséges kapcsolatot Atyámmal, hogy tekintetéből 

(igéjéből) tudjon tanácsolni. Öröm tudni azt, részéről ennek semmi akadálya.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.13 0 0 1484

"..................... Egyenlőre úgy tűnik, a fagy nem tett kárt ........................"

 

Bármennyire is nehéz tudomásul venni, a barackfák virágai bizony elfagytak. 

Azon a fiatal fán, amelyiken tavaly annyi termett, hogy az ágakat karókkal kel - 

lett aládúcolni, idén csak levelek lesznek. A fának talán jól esik az idei pihenés,

hogy jövő tavasszal újult erővel hozza termését, a finom, édes barackokat. 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1473)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.12 0 1 1483

Ma délután bibliaórán voltam együtt hívő testvéreimmel. Hazafele jövet megkapó jelenetre 

lettem figyelmes. Szép ház előtt üde zöld gyep, ahol egy nagyon idős házaspár füvet nyírt.

 

A néni tolta a fűnyírót, a bácsi mellette a huzalt vitte. Mozgásuk tökéletes összhangot tükrözött. 

Köszöntöttem őket, így megálltak. 90 körüliek voltak, de oly gyöngéden nézte egymásra, mint két 

szerelmes. Szívesen magamhoz öleltem volna őket. A két kis drága mély nyomot hagyott bennem. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.12 0 0 1482

"..................... lányom szobáját bontjuk, feltárva az okokat, hogy miért volt a süllyedés, falrepedés,

stb. .....................................................................................................................................

 

A látvány sokkoló. Kívánom Kari, minél előbb sikerüljön lányotok szobájának helyreállítása! 

Előzmény: kari333 (1481)
kari333 Creative Commons License 2018.04.11 0 0 1481

Szombat óta nem érünk rá szinte semmire! Se politizálás, se a szavazás nincs nálunk porondon. El vagyunk havazva, lányom szobáját bontjuk, feltárva az okokat, hogy miért volt a süllyedés, falrepedés, stb. Nagyfiam szavainak beteljesülését nem megvárva, inkább bontásba kezdtünk, és milyen jól tettük! Az Úr megőrzött attól, hogy idővel beroppanjon az aljzatbeton, hogy valamilyen tragédia történjen! Az elfolyó víz lassú hatásáról álljon itt pár kép:

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.11 0 1 1480

Gyönyörű rózsaszínben pompázó kis nektarin és őszibarack fáim mosolyokat idéznek fel. 

Eszembe jut kislányom kedves, férjem huncut, édesapám komoly és édesanyám hálás mosolya. 

Bár ők nincsenek velem, mosolyban nem szenvedek hiányt. Jártomban - keltemben emberek

mosolyognak vissza rám, továbbá udvaromban egyre több fa virágmosolyában gyönyörködhetek.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.11 0 0 1479

Isten jövőbeni tervét vélem felismerni a mai igeszakaszban, a Lukács 14:7-24. részében. 

Két üdvtörténeti korszakot, melynek első szakasza úgy gondolom a 15. versig tart. 

Ez a Gyülekezet, vagyis Krisztus menyasszonya összegyűjtésének, megalkotásának ideje. 

Ők lehetnek azok, akik feltámadnak az "igazak feltámadásakor". (14.vers)


Figyelemreméltó a számukra adott tanács. Hasonló, mint amit ahogy a Gazda fog eljárni a 

menyegzői vacsorakor. A Gyülekezetnek is azt tanácsolja, hogy: "..... ha vendégséget ren - 

dezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg," (Lukács:14:13) 

 

Miután pedig a Menyasszony már együtt lesz drága Urával, következik a menyegzői vacsora, 

ahova bár lesznek hivatalosak, de mivel ők különböző okok miatt kimentik magukat, így a

választottakat fogja megvendégelni: "......  hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a 

sántákat és a vakokat." (Lukács 14:21) továbbá: "......  Menj el az utakra és a kerítésekhez, 

és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam." (23. vers) 

 

Komoly az üzenete annak is, hogy az akkori utak és kerítéseknél levők szintén a választottak

között lesznek, akik ehetnek a vacsorából. Viszont a meghívottak közül senki nem lesz ott.

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.10 0 0 1478

Volt idő, mikor a kerítés mellé ültettem a babot, mely virágzáskor díszként szolgált. De ma már 

a tuják miatt nem lehet. Ezért szakemberrel csináltattam 30 m kordont, ami tavaly jól vizsgázott.

Annyi bab termett, hogy kitart az újig, és még másnak is jutott belőle. Íze mint a gesztenye. 

 

Szép nagy szemeket tettem félre, amiket idén ültetek el. A helyét ma készítettem elő, amit olyan 

alapossággal csináltam, hogy miután kész lettem arra gondoltam, ha babszem lennék, gyorsan be - 

bújnék a helyemre. Várom a holnapot, hogy elültessem, majd pedig jöhetnek a fejlődés különböző

fázisai, melynek legtetszetősebb szakasza a virágzás, a leghasznosabb pedig majd ősszel a szedés.  

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.10 0 0 1477

".................. A kudarcok pedig bár fájdalmasak, kedvem nem szegik, mert tanulás közben 

 megismerem drága Mesterem valóságát."  

 

Bocsánat, némi változtatás: 

 

A kudarcok pedig bár fájdalmasak, nem tántorítanak el Tőle, mert tanulás közben megismerem 

drága Uram valóságát.

Előzmény: Gergely Erzsébet (1476)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.10 0 0 1476

A 81. Zsoltár reális képet ad minden idők emberének szívbeli konokságáról, mely az isteni

beavatkozás nélkül örökre az elveszettség, és az ítélet alatt maradna. Nem csak Izrael 

népénél volt ez így, hanem hogy ne menjek messzire, saját tapasztalataim is ezt igazolják.

Elindulva a hit útján volt, hogy engedetlenségem miatt nyomorúságba kerültem, de ha

Istenhez kiáltottam, Ő megmentett, hasonlóan mint az Egyiptomból szabadult Izraelt:  

 

"Hozzám kiáltottál a nyomorúságban, és megmentettelek." (Zsoltár 81:8) 


majd a fegyelmezés időszaka következett:


"Hallgass meg, népem, hadd intselek! Bárcsak hallgatnál rám, Izrael!" (9. vers)  

előfordul, hogy dacos szívem a megmentettség ellenére süket és vak marad az intésre: 

 

"De népem nem hallgatott szavamra, Izrael nem engedelmeskedett nekem."(12. vers)   

és Isten nem erőszakos. Tiszteletben tartja döntésem, akaratom:


"Ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon, és kövessék a maguk tanácsát."(13. vers) 

mely vetésnek keserű gyümölcsét le is kell aratnom. 


Ám Isten nem adja fel. Részéről sok türelemre van szükség, amíg egy ember hallgat szavára 

és teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből viszont akarja szeretni Őt, engedelmeskedni

akar neki. Mély hála van bennem, hogy dacos szívem ellenállása a kitartó kegyelem munkájá -

nak hatására egyre inkább megtörik. Ma már mindennél fontosabb az Ő akaratának felismeré -

se és követése. A kudarcok pedig bár fájdalmasak, kedvem nem szegik, mert tanulás közben

megismerem drága Mesterem valóságát.

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.09 0 1 1475

"Csalárdság van a rosszat koholók szívében, de akik békés tanácsot adnak, azokéban öröm." (Példabeszédek 12:20) 

Mint ahogy írtam már itt valahol, nagyon szeretem az egyedüllétet Istennel, és a csendet. 

Introvertált vagyok. Ha csak az örökölt személyiségemnek engednék teret, életem végéig 

ellenék egyedül és csendbe. 


Az ebből való kilépés a megtérésemmel kezdődött. Ekkor kezdtem felismerni, milyen jó hívő 

testvéreimmel közösségben lenni. Bár továbbra is igen megbecsülöm a csendes egyedüllétet, 

időnként tudatosan keresek kapcsolatokat. Ennek egyik módja, hogy kerékpár helyett tömeg 

közlekedek. Ekkor tapasztalom, mennyire éhesek az emberek arra, hogy meghallgassák őket. 

Ilyenkor sok minden megtudható róluk. A föntebbi igéről két beszélgetésem jutott eszembe.  

 

Az első személy szeret kapcsolatokat kialakítani, de az ezekben való megnyilvánulása csalárd - 

ságot tükröz. Beszélgetéseiben arra törekszik, hogy széles látókörűségét nyilvánvalóvá tegye, 

viszont megszégyenítse azt, aki nem az. Egész lényéből hideg, fölényes magabiztosság áradt. 

 

A másik is nyitott a kapcsolatokra, viszont személyisége segítőszándékról beszél. Elmondása 

szerint szívesen ossza meg tapasztalatait, ad tanácsot, ha azt kérik, de nem okoz számára 

csalódást, ha nem fogadják meg azt. Lénye melegséget, békét, örömet sugárzott. 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.09 0 0 1474

Az alábbi rövid poszt üzenetében mindenki számára vigasztalás és előremutatás van. 

Elolvasva, bennem a következő néhány gondolat fogalmazódott meg: 

 

……….......................... továbbra is Isten az Úr! ………………………….........................”   

 

Továbbra is csendes, mély öröm van szívemben, melynek forrása az a bizonyosság,
hogy tudom, minden az Isten által meghatározott cél felé halad itt a földön, az uni -

verzumban, és azon túl. Soli Deo gloria! 

 

http://divinity.szabadosadam.hu/?p=19992 

 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1469)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.08 0 1 1473

Gyönyörű nap volt a mai! Remélem sokaknak hasonló a tapasztalata. Egy kicsit a régi 

tavaszünnepeket idézte. Lengedező széllel, napsütéssel köszöntött ránk 2018 április 8.  

A fák virágba borulnak, a madarak füttykoncertet adnak, a levegő tavaszillattal telített. 

 

Szívemben ünnepi hangulattal indultam istentiszteletre, majd a szavazás következett. 

Többen ruházatukkal is kifejezték, számukra mennyire jelentőségteljes ez a nap. Csino - 

san felöltöztek. Voltak akik gyerekeikkel, unokáikkal ismertették meg a voksolás "ízét".  

 

Nem tudtam megállni, hogy egy kicsit kertészkedjek. Ősszel a fák, bokrok tövéhez táp - 

dús mindenfélét raktam, amiből meglehetősen sok maradt még a hóolvadás után, ezért  

ilyenkor körbetányérozom, és alaposan meglocsolom. Jó látni, ahogy a föld beissza azt  

a sok értékes anyagot. Egyenlőre úgy tűnik, a fagy nem tett kárt a málnában, szamócá - 

ban, fekete szederben. A sarjhagyma zöldje újból ízesíti a salátákat és a szendvicseket. 

 

 Olyan jó, hogy mindezt békében tehetem, tehetjük! 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1472)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.08 0 0 1472

Egy idézet a Divinity blogbról, és az arra adott saját véleményem: 

 

 

………………. szívünk választások idején is őrzésre szorul, ………........................”   

 

 

Épp ezért szívem továbbra is otthagyom a védelem alatt, és ha Isten éltet, így megyek szavazni. 

Hálás vagyok, hogy ebben az izgalmas és sok ellentmondástól terhes időszakban tetszett Istennek 

itt és megtartani életem. Öröm számomra, hogy mint a társadalom parányi alkotórésze, 

imádsággal, körültekintéssel és végül jó meggyőződéssel” véleményt nyilváníthatok. 

Az eredménytől függetlenül pedig, továbbra is a jól ismert igei útmutatást követem: 

 

 

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és 

 hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes 

 életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe 

 előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. 

 (1Timótheus 2:1-4) 

 

 

Így felvértezve “szívem legfőbb kincse érintetlen marad” a parlamenti választás esetleges visszásságaitól, ellentmondásaitól, csalódásaitól, tétjeitől. 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1469)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.07 0 1 1471

Végezetül egy harmadik szintén azoknak, akik esetleg még nem olvasták: 

 

http://szemlelek.blog.hu/2018/04/06/igy_fogok_szavazni_gegeny_istvan  

 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1470)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.07 0 2 1470

Egy másik vélemény a választással kapcsolatban azoknak, akik esetleg még nem olvasták: 

 

http://szemlelek.blog.hu/2018/04/07/en_nem_izgulok_mert_pontosan_tudom_mi_lesz_a_valasztasok_vegeredmenye  

 

 

Előzmény: Gergely Erzsébet (1469)
Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.06 0 0 1469

A közelgő választással kapcsolatban olvastam egy tippet az alábbi blogon. 

Számomra hasznosnak bizonyult, ezért itt is megosztom: 

 

http://divinity.szabadosadam.hu/?p=19880 

 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.04 0 0 1468

Komoly biztatás, útmutatás, örök igazság van a mai igeszakasz utolsó versében, mely úgy gondolom

egyaránt vonatkozik Isten gyermekeire, és aki nem az, arra is: 


"Aki műveli földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságokat hajszol, az esztelen."

 (Példabeszédek 12:11) 


Ha valaki földel rendelkezik, azért felelősséggel tartozik. A föld megművelésre való. Parlagon elszapo- 

rodnak a gyomok, egyebek. Ha nincs hozzá ereje, bölcs döntés eladni, vagy megbízni valakit művelé- 

sével. Természetesen, ha egyáltalán talál ilyen embert napjainkban! Nem egyszerű feladat, az biztos. 

 

Az ige konklúziója az élet minden területére igaz. Felelősek vagyunk az élethelyzetünkkel járó feladat  

megtételére. Amennyiben nem tesszük, ez ha előbb nem, a végső számadáskor kiderül. Fájdalmas 

lesz a felismerés, ha életünk hiábavalóságok hajszolásában, esztelenségben telt. Műveljük földünket! 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.03 0 1 1467

Elindulva a hit útján volt, hogy elgondolkodtam, miként ismerem fel a a szolgálati lehetőségeket. 

Segítségemre volt az "Irgalmas szamaritánus" példázata (Luk. 10:29-37), mely megkönnyítette 

ennek felismerését. Rájöttem, nem kell azt távol keresni. Egyszerűen csak menni utamon, és

miközben haladok találkozom emberekkel, akik segítségre szorulnak. Őket meglátva eldönthetem,

segítségnyújtás nélkül továbbmegyek, vagy teret engedek a bennem élő jézusi irgalomnak. 

Gergely Erzsébet Creative Commons License 2018.04.02 0 1 1466

Kedves otthonom virágos kis falum központjának rendezett parkja mellett van. Többször 

van itt különböző megemlékezés, vidám rendezvény,  melyeknek sajátságos hangulatát, 

felszabadult örömét szeretem. A 2018-as húsvét szintén békés, ünnepi hangulatban telt. 

 

Jó volt látni az áruktól zsúfolt boltokat, készülődést. Volt harangszó elcsendesedése, majd 

fölzúgása. Az Úr Krisztus halálára és feltámadására emlékező emberek összegyülekezése. 

Napsütésben sétáló locsolók, de voltak akik lovaskocsin énekelve igyekeztek a lányokhoz, 

asszonyokhoz. Áldott és szép volt, jó és igaz volt, béke volt. Hálás vagyok a szorgos keze - 

kért, a családok létéért, a biztonságiak helytállásáért. Mindent köszönök neked Istenem. 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!