Keresés

Részletes keresés
Így működik

Bővebben az új keresőről

2xkiss 11 órája Creative Commons License 12569

Kedves LvT!

 

Jóval korábban választ kaptam tőled a Szerbin családnév kapcsán, és akkor

igen hathatós segítséget adtál a név mai szlovákiai elterjedtségére, amely

szinte egy központra mutatott. Ez pedig a mai Velky Ruskov, a régebbi 

Nagyruszka falu. Innen indult a Szerbin család, és még a mai tőketerebesi 

járás 8-10 falujában hagytak nyomokat. Ezek Terebestől ÉNy-ra és DNy-ra

fekszenek, a mai államhatárig, - és persze magát a várost is lakták.

 

A család görög katolikus vallású volt, s a falvak többsége ahol éltek, vegyes

magyar-ruszin-szlovák lakosságú a források szerint. Bár Vályival egy kicsit

becsapódtam, mert ő nagyon gyakran ír olyan helyen is 'tót' lakosokat, ahol

más források egyértelműen 'oroszról' beszélnek. Feltételezem, hogy ennek

a magyarázata az, hogy az ő idejében még bőven beletartozhatott a ruszin

is az akkori 'tót' fogalmába.

A mai Szerbin család emlékezetében nincs meg már az a tudat, hogy ők a

magyaron kívül beszéltek volna más nyelvet is. ( Pedig vsz.)

 

Ezen görög katolikus Szerbin család házastársi neveit szeretném több részletben

eléd hozni, hogy megfejtődjenek általad. Én már itt tanultam meg azt, hogy

a nevek nem feltétlenül etnikumjelzők. Mezőbándi fogalmazta meg régegebben

igen jól, hogy csak útjelzők a nevek, és nem mutatják meg a nemzetiséget.

Ennek ellenére kérem tőled azt, hogy jelezd a nevek esetén, ha egy-egy

szláv nyelvre, vagy névadási szokásra jellemzőbb elemre figyelsz fel. 

 

A következő nevekre lennék kíváncsi  a mai sorozatban:  Zsdy(i, Szuhár,

Ilya (női keresztnév) Ilykó, Bobáj(ly), Resetár, Melatisin, Bandolya, Bodrogh.

 

A Resetár volt már itt kérdés, de a választ nem találtam meg valamiért, -ha volt.

A Sztruhár talán faragót jelent, nem tudom a Szuhár ugyan az a név-e?

A bobájká-t tudom mit jelent, ettük mi is az utódját a mákos-öntött kiflit, de ugyan az-e Bobáj(ly)?

 

 

 

LvT 2 napja Creative Commons License 12568

Ad Torzsok: A Fehértói Katalin összeállította Árpád-kori személynévtárban megtaláltam ezt a kun személynevet 1277-ből: terram Tawarnuk … quam Torzok Comano contulimus ’Tawarnuk [= vélhetően a mai Pest m.-i Tárnok – LvT] földjét … amelyet kun Torzok-nak átadtunk ’.

 

Az itteni alakban lévő <z> betű inkább olvasandó /z/ vagy /sz/ sziszegő hangnak, semmint susogó /zs/-nek. A sziszegő hangú olvasathoz illik a kirgiz és kojbál-hakasz торсук ~ torsuk, valamint a kazanyi tatár турсык ~ tursıq szó, amelynek a jelentése ’bőrtömlő <kancatejnek, kumisznak>’. A kunok ugyanúgy a kipcsak török ágba tartoztak, mint a mai kirgiz és tatár, így valószínű, hogy a nevünk ezzel a szóval egyeztethető.

 

Szóval szerintem az a kun személynév inkább Torzok, semmint Torzsok. Így még kevesebb az esélye, hogy köze legyen a magyar Törzsök családnévhez.

Előzmény: LvT (12567)
LvT 3 napja Creative Commons License 12567

A német Sier nem zsidó eredetű, hanem német. Alapvetően is elvétve vannak zsidó eredetű családnevek a környéken. Ettől még lehet olyan zsidó, aki viseli, de ez magáról a névről nem derül ki.

 

A Torzsok a forrásod szerint nem nemzetségnév, hanem férfi személynév. Egyébként ahogy a „sor” szavunknak sincs köze a „sör” szavunkhoz, úgy a Torzsok névnek sincs köze a Törzsök-höz.  

Előzmény: Ditta88 (12566)
Ditta88 3 napja Creative Commons License 12566

Köszönöm a választ. Én is próbáltam utána olvasni a neveknek..

Az egyik dédnagymamám neve volt Sier-és van egy rokonom még akinek ez a vezetékneve, ő is említette h. Németo-ban sok ilyen nevű van- ő úgy tudja zsidó eredetű  a név.

A Törzsök nevet illetően találtam én is egy oldalt, ahol Torzsok néven szerepel a kun nemzetségnevek között

 

http://www.birbin.mystica.hu/arm-magynev.htm

LvT 3 napja Creative Commons License 12565

Pungor: Kázmér Miklós véleményét veszem át, mert osztom azt. Eszerint a név képzőtlen magyar apanév az azonos régi személynévből, amely a ma is anyakönyvezhető Pongor név ejtésváltozata. A Pongor a Pongrác (< latin Pancratius <: görög Παγκράτης /Pankratész/ < παγκρατής ’nagyhatalmú; mindenható; mindent legyőző, leigázó’) személynév régebbi, továbbmagyarosodott Pongorác alakjának rövidülése.

Előzmény: SBobb (12562)
LvT 3 napja Creative Commons License 12564

Krutek: Vö. szlovák Krutek ~ Krútek családnév. Ez –ek névképző-kicsinyítő képzővel lett ragadványnév a szlovák (és más szláv) krutý ’kegyetlen, kemény, szigorú, zord’ melléknévből. A néhány mai cseh- és morvaországi előfordulása szlovák eredetűnek tűnik, de egyébként cseh alapról is kialakulhatott. Lengyelországban ma kimutathatatlan, de egyes lengyel nyelvjárásokban esetleg régen megjelenhetett.

 

 

Törzsök: Magyar ragadványnév a többjelentésű magyar törzsök szóból. Ezek közül bármelyik szolgálhat a névadás alapjául:  1. ’fatörzs, tuskó, tönk, rönk; törzs’, 2. ’család, nemzetség; annak őse’, 3/a. ’kicsiny, tömzsi’, 3/b. ’ostoba’.

 

 

Sier: Egyelőre úgy veszem, hogy a [zi:ɐ̯] /zír/ ejtésű német Sier névről van szó. Ez a régi német Sigiher (< germán *seġaz ’győzelem’ + *harjaz ’had, sereg’) személynév összevonással egyszerűsödött formájáról van szó.

 

Ha más lenne az ejtés, akkor ahhoz kell majd etimológiát keresni. 

Előzmény: Ditta88 (12561)
LvT 3 napja Creative Commons License 12563

Ha már beindult az asszociáció, akkor nekem az alábbi név jutott az eszembe:

 

Krleža ['kř̩leʒa]: Horvát vezetéknév. Komoly forrásra nem sikerült rátalálnom, amit leltem, az lehet, hogy nem mentes a népetimológiától. A szerb-horvát keleti nyelvjárásaiban a krlež ['kř̩leʒ] ~ krljež ['kř̩ʎeʒ] szó ’kullancs’, valamint ’ricinus’ jelentésű. Etimológiailag ezek az azonos jelentésű krlj [kȓ̩ʎ], ill. krlja ['kř̩:ʎa] szavak –ež képzős származékai. Ezért is vetették fel valahol, hogy a család talán macedóniai eredetű.

 

Ugyannakkor van egy azonos írású, de némileg eltérő ejtésű szerb-horvát krlja ['kȓ̩ʎa] szó is, amelynek jelentése ’szőlőtő; tőke, tuskó; pásztorbot’. Az ennek megfelelő szlovén szót sikerült adatolnom: krlj [kərl] ’rönk, fatörzs, gerenda’. Tehát lehet, hogy ennek a szónak az –ež képzős származéka az alapnév, és ekkor lehet helyi fejlemény is.

 

Így vagy úgy, úgy tűnik, hogy a fenti krl(j)ež szavak egyikéhez járult hozzá a kicsinyítő szerepű –a toldalék családnévvé megszilárdult ragadványnevet adva. 

Előzmény: vadász2 (12559)
SBobb 3 napja Creative Commons License 12562

Igen, valahogy úgy vagyok vele ilyen estekben, hogy egy válasz nem válasz, ezért is szeretek több helyről információkat begyűjteni és így magam összerakni a lehető legpontosabb választ (persze még az is lehet, hogy messze van az igazságtól). 

 

A Pungor névről mi a véleményed?

 

Válaszod előre is köszönöm!

Előzmény: LvT (12533)
Ditta88 3 napja Creative Commons License 12561

Pár családnév eredetére lennék kíváncsi.-amik a családomban előfordulnak, és idegen hangzásúak.:

 

1. Krutek név milyen eredetű?

 

2. Törzsök név honnan származik?

 

3. Sier név eredete.

 

 

Minden választ előre is köszönök!

 

 

LvT 4 napja Creative Commons License 12560

A Krizsa kifejtése a 6900-as hozzászólásban már szerepelt.

 

 

Kirzsa: Arra gondolok, hogy a Kristóf személynév *Kiristóf alakban továbbmagyarosodott formája járt be hasonló utat, mint a Krizsa, azaz rövidült és megkapta az –a kicsinyítő képzőt. Ezt a Kirisa alakot családnévként ki lehet mutatni, sőt a képzőtlen Kiriss előalakját is. A Kirisa formából a két nyílt szótagos tendencia ejthette ki a második –i-t. Hasonló alakuláshoz, vö. szláv sreda > magyar szereda > szerda. Az s hang vagy az r hatására zöngésedhetett zs-vé (Kirisa > *Kirsa > Kirzsa), vagy még a két magánhangzó között (Kirisa > *Kirizsa > Kirzsa).

 

Adalék lehet a névhez, hogy a fenti Kiris(a) névforma a (vélhetően itt horvát) –ić apanévképzővel is származékot adott: vö. Kirisics, (részben németes lejegyzésű) Kirisicz, Kirisits, (német lejegyzésű) Kirischitz, mai horvát Kirišić. Az alapnévnek nincs horvát etimológiája, valószínűleg a magyar együttélés során került horvát használatba. 

Előzmény: vadász2 (12559)
vadász2 4 napja Creative Commons License 12559

Ennek kapcsán kérdeznék rá a Krizsa és Kirzsa nevekre.

Köszönöm

Előzmény: LvT (12557)
LvT 4 napja Creative Commons License 12558

Addendum: a szláv kъnędzъ ’fejedelem’ szó, amelyből az előző hozzászólásban említett közszavak lettek, az ógermán *kuningaz méltóságnév átvétele. Ez utóbbiból vannak a mai német König, angol king stb. ’király’ szavak.

 

De szintén innen jő az észt, finn kuningas ~ finn kunkku ’király’ (az utóbbi későbbi újraátvétel). Valamint a litván kunigas, amely a nyugati szlávval rokon jelentésváltozást mutat: ’pap, lekipásztor; (régen) fejedelem’.

Előzmény: LvT (12557)
LvT 4 napja Creative Commons License 12557

Kniezsa: Vö. szlovák Knieža ['kɲi̯eʒa] családnév. Ez közszóval azonos ragadványnév, vö. szlovák knieža ’herceg, fejedelem’. Azaz családnévként a magyar Herceg (Herczeg) vezetéknév párhuzama. Ez utóbbi motivációjához vö. a 11547-es hozzászólást: „valamilyen (pl. rokoni, jobbágyi, udvarnoki, szolgálati, szomszédi) kapcsolatot jelöl egy herceggel, hercegi családdal vagy hercegi birtokkal. Esetleg metaforikusan (fennhéjázó, úrhatnám) viselkedésre, ruházatra utal.”

 

 

Knezsik: Vö. szlovák Knežík ['kɲeʒi:k] és Knežik ['kɲeʒik] családnév. Ez az előbbi szlovák Knieža név továbbképzése –ík kicsinyítő képzővel. Ez utóbbi lehet apanévi értelmű, de jelölhet kis termetet, fiatal kort, de akárcsak érzelmileg közelebbi kapcsolatot, illetve lehet puszta megkülönböztetés a hasonló alapnevűektől.

 

A szlovák –ie > –e változást egy speciális középszlovák jellegzetesség okozza, az ún. ritmikai törvény. Végső soron az –ík képző hosszú /í/-je rövidíti meg az előtte álló szótag magánhangzóját. A rövid –ik-es forma kelet-szlovák nyelvjárási jellegzetességet mutat. Hogy a magyar Knezsik melyikből származik, azt nem tudni, mert a magyarba kerülve az eredeti szlovák hosszú –ík is megrövidül.

 

 

Knézics (Knezics, Knezich, Knézits, Knezits): Vö. horvát Knezić ['kně:zitɕ] családnév, amely az –ić apanévképzővel keletkezett a Knez alapnévből, tehát az ilyen nevű személy leszármazottait jelöli. Az alapnév voltaképpen közszó: szerb-horvát knez [knê:z] ’fejedelem, herceg; bíró, település, közösség elöljárója, vajda, kenéz; (Boszniában) magas állami tisztség viselője’. A motivációhoz vö. a fentebb a Kniezsa esetén elmondottakat, de mivel a horvát tisztség „lejjebb szállt”, mint a szlovák, így ebben az esetben direkt jogállási névről is lehet szó. Azaz az illető (vagy felmenője, rokona) lehetett falusi bíró is.

 

Ennek a névnek a némileg nagyobb elterjedtségű közép-délszláv változata a Knežić (Hv.,Szb.) ['kně:ʒitɕ].

 

 -----

 

Igen, a magyar kenéz tisztségnév ennek a délszláv knez szónak az átvétele. Ugyanennek a szónak a –ja birtokos képzős Kneža származékából (amely tulajdonképpen a szláv kněža vьsь ’herceg falva’ kifejezés rövidülése) erednek a magyar Kanizsa és Kenese helynevek.

 

E szláv szó történetében sajátos helyet foglalnak el a nyugati szláv nyelvek, mert ott a megfelelő szó: az cseh kněz, a szlovák kňaz és a lengyel ksiądz ’pap’ értelműek lettek. Az eredeti jelentést – meglepő módon – ennek, az eredetileg ’hercegfi, fejedelemfi’ értelmű –ę kicsinyítő képzős származéka, a cseh kníže, szlovák knieža, lengyel książę vitte tovább.

Előzmény: voszi (12555)
voszi 5 napja Creative Commons License 12556

A Knezsikről Knezić Károly ugrott be. (=kenéz esetleg???)

Előzmény: voszi (12555)
voszi 5 napja Creative Commons License 12555

Sziasztok!

 

Sokszor hivatkozik LvT Kniezsa-ra. Nekem van Knezsik vezetéknevű ismerősöm. Mindkét név érdekesen hangzik, talán a megfejtése sem érdektelen.

 

 

Üdv,

voszi

2xkiss 5 napja Creative Commons License 12554

Köszönöm!

Előzmény: LvT (12551)
bandi_g_71 5 napja Creative Commons License 12553

Köszönöm szépen.

Előzmény: LvT (12551)
LvT 5 napja Creative Commons License 12552

> A Becz családnév érdekelne, illetve az, hogy a Bec régi világi név mire vezethető vissza

 

Mindkettőre a válasz a 3832-es hozzászólásban említett és etimologizált német Betz személy-, majd családnév. 

Előzmény: Nostra (12546)
LvT 5 napja Creative Commons License 12551

> Igaz "sima" Görömbe családnév is létezik.

 

Szerintem ez egy –i képző nélküli lakosnév lehet a Görömböly helynév *Görömbely /görömbej/ hangalakjából. Elképzelhető ugyanis egy szóvégi /-el/ ~ /-ej/ > /-é/ > /-e/ változás.

 

 

> Van Görömbő nevű népzenei együttes is, de fogalmam sincs a nevük jelentéséről.

 

Nem találtam utalást arra, hogy a görömbő közszó létezne. Így vélhetően a találtad Görömböly helynév alakváltozata lehet –öly > –öl > –ő alakulással. Vö. törköly ~ /törkő/.

 

 

Ui. Ilyenformán lehet, hogy a Görömbei név is inkább a közvetlenül *Görömbő alakváltozatból keletkezett (vö. mező > mezei), nem a *Görömbely-ből. Persze mindkettő mögött a mai Görömböly áll.

Előzmény: 2xkiss (12549)
LvT 5 napja Creative Commons License 12550

Görömbei: Egyetértek 2xkiss-sel, az –i képzős Görömbölyi lakosnév nyelvjárási-történeti *Görömbelyi alakjának nem etimologikus írásmódja: mindkettő kiejtése /görömbeji/. Az /ö/-k helyi nyelvjárási változékonyságára jellemző, hogy Kázmér Miklós a neve a XVI. sz.-ból Gerembelẏ alakban is adatolja.

 

A név így a ma már Miskolc részét képező (és eredetileg Miskolctapolcát is magában foglaló) Görömböly településről áttelepült, oda való kapcsolatokkal rendelkező, esetleg ottani birtokos személy megkülönböztető nevéből lett családnév. 

Előzmény: bandi_g_71 (12545)
2xkiss 5 napja Creative Commons License 12549

Én találkoztam már Gerembelski(y), Gerembeli nevekkel régi anyakönyvekben.

Ezekről azt feltételeztem, hogy Görömböly falu lehetett a névadójuk.

Talán a Görömbeinek is szintúgy. Igaz "sima" Görömbe családnév is létezik.

Van Görömbő nevű népzenei együttes is, de fogalmam sincs a nevük jelentéséről.

De majd LvT segít....

Előzmény: bandi_g_71 (12545)
bandi_g_71 5 napja Creative Commons License 12548

Köszi. Sajnos egyik sem a Görömbei vezetéknév származásával / kialakulásával foglalkozik.

Előzmény: B-T2 (12547)
B-T2 5 napja Creative Commons License 12547
Előzmény: bandi_g_71 (12545)
Nostra 5 napja Creative Commons License 12546

Kedves Ltv!

 

A Becz családnév érdekelne, illetve az, hogy a Bec régi világi név mire vezethető vissza (Esetleg Bendeictus?)

bandi_g_71 5 napja Creative Commons License 12545

Sziasztok.

 

A Görömbei családnévről mit lehet tudni. Én már kerestem interneten, de semmit sem találtam.

 

Előre is köszönöm.

Mezőbándi 6 napja Creative Commons License 12544

Köszönöm, így már érthető.

Előzmény: LvT (12543)
LvT 6 napja Creative Commons License 12543

Wekerle: A német Weckerle családnév részlegesen magyarosodott helyesírással. Ez utóbbiról azt mondja a Duden, hogy a német Wecker név sváb –le kicsinyítő képzős származéka. A Wecker pedig már szerepelt a 4256-os hozzászólásban. Onnan ideidézem:

 

Wecker: 1. A n. Wacker név umlautos Wäcker formájának írásvariánsa. Ez a régi n. wack (mai n. wach) melléknévből képzett ragadvénynév, jelentése: ’éber, szemes; élénk, eleven; rátermett, ügyes’. 2. Pékre utaló foglalkozásnév a régi n. wecke (mai n. Wecken > m. vekni) ’hegyes végű pékárú, kenyér; vekni’ szóból. 3. (Éjjeli)őrre utaló foglalkozásnév, vö. n. wecken ’ébreszt’ ige.”

Előzmény: Mezőbándi (12542)
Mezőbándi 6 napja Creative Commons License 12542

Ma pont aktuális: Wekerle.

 

Volt már rá etimológia megadva itt a topikban (ébreszteni, ébresztő), de annak alapján nem teljesen tiszta számomra, hogy miként tehetett szert valaki ilyen névre.

Ocimum basilicum aug. 25. Creative Commons License 12541

Köszönöm a választ meg a sebességet is, szuper volt!

Előzmény: LvT (12540)
LvT aug. 25. Creative Commons License 12540

Kelenczés: Van egy település a volt Közép-Szolnok vármegyében, amelynek neve Kelence (ma Chelinţa, Románia). Kiss Lajos ennek a nevét elsősorban a régi magyar kelence ’körméhes, méhkert’ szóból eredezteti.

 

A kérdezett név esetén is passzol ez az etimológia, a fenti szóból való –s melléknévképzős ’(nem kaptárakat, hanem) méhkertet fenntartó méhész’ vagy ’méhkertet készítő iparos’ értelmű foglalkozásnév lehet. 

Előzmény: Ocimum basilicum (12538)