Keresés

Részletes keresés

S.Piroska Creative Commons License 2001.12.21 0 0 684
VASKÚTI HÍRHARANG 2001. DECEMBER

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. október 25-i ülésén az alábbiakban döntött:

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

Meghallgatta a Bajai Rendőrkapitányságnak Vaskút község közrend-, közbiztonság helyzetéről és a helyi körzeti megbízott tevékenységéről szóló beszámolóját azzal, hogy a képviselő-testület által megfogalmazott kéréseket a körzeti megbízott vonatkozásában érvényesíti és 2002. évben 2 fő körzeti megbízottat foglalkoztat.

Megtárgyalta a Vaskúti Általános Művelődési Központ igazgatója által előterjesztett beszámolót a művészeti oktatás bevezetésének tapasztalatairól, melyet a testület elfogadott.

A Képviselő-testület módosította a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát (vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározása tekintetében).

Módosította a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendeletét (vállalkozók körében kedvezőbben szabályozta a fizetők körét, csökkentette egy kategóriával a díjakat).

A Vaskút, Szeremlei utcában megépülő öt kétszintes lakóházban összesen tíz szociális bérlakás építésére meghirdetett közbeszerzés ajánlati dokumentációját elfogadta.

A Vaskút, Szeremlei utcában megépülő tíz szociális bérlakás építésével kapcsolatosan a műszaki ellenőrzési és bonyolítási feladatok ellátására Léderer Mártont bízta meg.

Támogatta a pedagógusok számítógéphez juttatására kiírt pályázat benyújtását, és 13 pedagógus részére személyenként 10.000 Ft önrész megfizetését vállalta.

A házi gyermekorvosi szolgálat közös működtetésére megállapodást kötött Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselőtestületével.

A Vaskút 932 hrsz-ú 55 férőhellyel megvalósuló idősek otthonának szakmai programját elfogadta, mely program a pályázat benyújtásához szükséges.

A Széchenyi-terv keretében megvalósuló idősek otthona építésére pályázatot nyújtott be.

A Képviselő-testület a Petőfi, Szeremlei utca és a Templom tér szakaszán közút szélesítésére, burkolat megerősítésére pályázatot nyújtott be. A pályázathoz a szükséges önerőt biztosította.

A Baja központtal létrejövő adó-végrehajtási társulásba belépési szándéknyilatkozatot tett.

A temető melletti kocsitároló épületét értékesíti Klemmné Szabó Judit Vaskút, Temető u.22. szám alatti lakos részére, amennyiben vevő vállalja, hogy a kocsitároló helyett másik épületet épít a temető területén.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Népszabadság elleni perben elfogadta a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, s nem vagyoni kárigényt nyújtott be a Bajai Városi Bíróságnál.

Megtárgyalta a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra beérkezett kérelmeket és az „A” változatra benyújtott pályázatok közül az alábbi rangsort fogadta el az oktatási és a szociális bizottság javaslata alapján:
1. Nóti Attila Vaskút, Aradi u.32.
2. Nagyházi János Szabolcs Vaskút, Kossuth u.139.
3. Szűcs Zoltán Vaskút, Mohácsi u.11.
4. Mazug Anita Vaskút, Alkotmány u.30.
5. Mazug Ildikó Vaskút, Széchenyi u.47.
6. Oláh Anna Vaskút, Széchenyi u.60.
7. Paulic Krisztina Vaskút, Damjanich u.87.
8. Lukacz Noémi Vaskút, Iskola u.11.
9. Hirmann Henrietta Vaskút, Dózsa Gy.u.61.
10. Wolf Nóra Vaskút, Kossuth u.67.

Képviselő-testület elutasította az alábbi kérelmeket:
1. Balázs Sándor Vaskút, Damjancih u.138.
2. Márton Zsolt Vaskút, Batthyány u.10.

A „B” tipusú pályázatokra támogatta az alábbi kérelmeket:
1. Kubatov Zsuzsanna Vaskút, Vörösmarty u.33.
2. Vér Roland Vaskút, Aradi u.30.
3. Mülbacher Ottó Vaskút, Petőfi u.2.
4. Péter Zsuzsanna Vaskút, Aradi u.12.
5. Péter Judit Vaskút, Aradi u.12.

Elutasította az alábbi kérelmeket:
1. Szabó Helga Vaskút, Széchenyi u.4.
2. Schimpf Tamás Vaskút, Hársfa u.14.

A Képviselő-testület Müller Mátyás Vaskút, Táncsics u.11. szám alatti lakos nem lakás céljára szolgáló ingatlan lakásként való bérbeadására vonatkozó kérelmét elutasítja azzal, hogy kérelmét bérlakás iránti kérelemként benyújthatja.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vaskút, Kossuth u.87. szám alatti, nem lakás céljára szolgáló utcai épületrészt lakásként nem adja bérbe, azt fenntartja a templom restaurátorainak az elhelyezésére.

Képviselő-testület a Szent Korona Szövetség Budapest kérelmét, mely a millenniumi oratórium kiadásának támogatására irányult, teljesíteni nem állt módjában, anyagi lehetőségei hiányában.

A Képviselő-testület a területi kiegyenlítést szolgáló elnyert pályázati támogatással a Vörösmarty utcában az útépítést megkezdte.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. november 28-i ülésén az alábbiakban döntött:

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

A Vaskút Községi Önkormányzat 2001. I-III. Negyedévi gazdálkodásáról készített tájékoztatást elfogadta.

A Vaskút Községi Önkormányzat 2002. évi költségvetési koncepcióját elfogadta.

Megtárgyalta a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásról készített rendelet tervezetet.

Megtárgyalta és elfogadta a polgármester és jegyző közös utasítását a Polgármesteri Hivatal Ügyrendi Szabályzatára vonatkozóan.

Megtárgyalta a Baja Központtal létrejövő Végrehajtási Társulásban való részvételt, és úgy határozott, hogy a társuláshoz csatlakozni kíván. Felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a társulási megállapodás aláírására.

Módosította a Vaskút Községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét, tekintettel a nyugdíjasház építésére benyújtandó pályázatra, továbbá elfogadta a beruházás szakmai programját.

Az Önkormányzathoz érkezett támogatás iránti kérelmeket a Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy anyagi lehetőségei hiányában azokat támogatni nem tudja.
Támogatást kért:
- Bács-Kiskun Megyében a Rák Ellen Alapítvány,
- Habilitációs Alapítvány Budapest,
- Staféta az Életért Alapítvány Budapest,
- ADRA-VITIUM Esélyegyenlőség Alapítvány Budapest.

Megtárgyalta az Oktatási Minisztérium pályázati felhívását az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételre. Képviselő-testület úgy határozott, hogy az idei évben nem tesz javaslatot.

A Pilinszky János Alapítvány Kecskemét felhívására Képviselő-testület javaslatot tett egy kitüntetésére, olyan személy részére, aki a községben él és munkásságával, életművével és kiemelkedő alkotásaival hozzájárult a nemzeti kultúra emlékeinek védelméhez.

A Garai Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kérésére a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által Németországból behozandó segélyszállítmány költségtérítéséhez hozzájárul az önkormányzat azzal, hogy a segélyszállítmányból Vaskút község lakossága is részesül.

A VODAFON Távközlési Rt. Adótorony építésére területet bérelne 20 évre az Önkormányzattól évi 400. 000 Ft-os bérleti díj ellenében, a bátmonostori új út mentén. Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a szerződés megkötésére.

A Sportkör megsegítésére Képviselő-testület támogatást nyújtott az éves tervezetten felül a számláinak kiegyenlítése végett.

A község közvilágításának korszerűsítésére és bővítésére Képviselő-testület meghatalmazta a polgármestert a DÉMÁSZ RT-vel történő megállapodás megkötésére.

Ács Zoltán Vaskút, Kilián u 24. szám alatti lakos részére Képviselő-testület kiutalta a Vaskút, Kossuth u. 91. szám alatti lakást.

Gál Mihály Vaskút, Aradi u. 1.szám alatti építkezésének befejezéséhez Képviselő-testület támogatást nyújtott.


Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. december 4-i ülésén az alábbi ügyben döntött:

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.

A Vaskúton 5 kétszintes lakóépületben 10 szociális bérlakás építésére beérkezett pályázatokat bontotta. Az ülésre meghívást kaptak az ajánlattevők is.
Pályázatot nyújtott be:
1. ÉPREMA KKT Baja, Kálvária u.83.
2. Lipai Kft. Baja, Szüretelő u.16.
3. EMEL Kft. Baja, Grassalkovich u.3.
4. SUGÓ ÉPKER Kft.Baja, Bereczki u.22.
5. AKTÍV KFT Hajós, Kossuth u.21.
6. DEBMUT RT Kecskemét, László K.u.16.
7. BETON KFT Baja, Dózsa Gy.u.97.
8. MERKBAU KFT Kiskunhalas, Jókai u.81-83.

Képviselő-testület megállapította, hogy valamennyi ajánlat érvényes. A pályázatok kiértékelésére december 17-ig kerül sor.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Bajai úton lévő telkekből maximum 5000 m2-t biztosít egy vállalkozó részére, aki a telekért cserébe egy 40 m2-es lakást biztosít az ott felépítendő lakásokból az önkormányzat részére. A tárgyalások lefolytatására képviselőtestület felhatalmazta a polgármestert.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vaskúti Polgárok Zöld Föld Természet és Környezetbarát Egyesülete által a Vaskúti Hírharangban 2001. október 20-án megjelent „Nyílt levél Vaskút község képviselő-testületéhez” című cikkében lévő vádak miatt helyreigazítást kér az Egyesülettől.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. december
12-i ülésén az alábbi ügyekben döntött:

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Megállapította, hogy a Vaskút Szeremlei utcában megépülő 5 lakóépületben 10 szociális bérlakás építésére meghirdetett közbeszerzési pályázatra beérkezett mind a 8 pályázat megfelelő.
A pályázati kiírás szerinti pontrendszer alapján pontozta a pályázatokat, mely alapján az eredményhirdetésre december 17-én kerül sor.

A Képviselő-testület zárt ülésen Katzenmayer János Vaskút, Alkotmány u. 11. szám alatti lakos részére Vaskút Községért Kitüntetést adományozott.2001.

Az Aktív 2000 MN Kft. gyöngyfűző cég részére a Vaskút, Kossuth u. 138. szám alatti ingatlanában közel 90 m2-es helyiséget biztosít 12.000 Ft+Áfa bérleti díj ellenében, 3 év időtartamra.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. december
14-i ülésén az alábbi ügyekben döntött:

Elfogadta a polgármester tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Az Önkormányzat 2001. évi költségvetési gazdálkodásának 2.számú előirányzat módosítását elfogadta.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendeletét módosította, mely szerint a szociális elhelyezést biztosító összkomfortos bérlakás esetén 100 Ft/négyzetméter, komfortos lakás esetében 75 Ft/négyzetméter a bérleti díj.

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló rendeletét módosította, mely szerint a 70 literes űrtartalmú szemétgyűjtő edény esetén 1.728 Ft + Áfa, 110 literes űrtartalmú edény esetén
2.700 Ft +Áfa, konténer esetén 15.000 Ft+Áfa a szemétszállítási díj.
A szeméttelepre kiszállított egyéb szilárd hulladék után köbméterenként 112 Ft Áfá-val együtt a lerakási díj.

A Közterület-használatról és a közterület-használati díjról szóló rendeletét módosította az alábbiak szerint:
- közterületre elhelyezett hirdetőtábla, cég- és címtábla 5000 Ft/év
- önálló hirdető berendezés 12000 Ft/m2/hó
- tüzelő- és egyéb anyagok 50 Ft/m2/hó
- idényjellegű árusítás 150 Ft/m2/nap
- mozgóárusítás 80 Ft/m2/nap
- vendéglátó ipari előkert 13000 Ft/év
- mutatványos tevékenység 200 Ft/m2/nap
- engedély nélküli közterület foglalás 1600 Ft/m2/nap
- roncsautó, roncs-munkagép 300 Ft/m2/nap

A helyi iparűzési adóról szóló rendeletét módosította, mely szerint az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

A vízszolgáltatás díjáról szóló rendeletét módosította, mely alapján a vízszolgáltatásért fizetendő díj 108 Ft/köbméter + Áfa.

A Közoktatás 2002. pályázat keretében Új kistérségi társulás létrehozására kistérségi társulási formában szakértő igénybevételét tervezi, mely érdekében az önkormányzat a társulásban való részvételi szándékát kinyilvánítja. A szakértői tevékenység ellátásával az OKT-TÁV 2000. Betéti Társaságot bízza meg. A szakértői díj igénybevételére pályázatot nyújt be.
A kistérségi társulás gesztorának Nagybaracska Község Önkormányzatát bízza meg.

A Vaskúti Idősek Otthona Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította a rendeletben foglaltak szerint.

A Vörös és Társa BT-vel a 2002. évi közétkeztetési feladatok ellátásra vonatkozó megállapodás megkötését jóváhagyta.

A Képviselő-testület zárt ülésen a PRO REHABILITÁCIÓ Kft. kérelmét megtárgyalta, mely a Petőfi u.109.szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozott és úgy határozott, hogy az ingatlant nem kívánja eladni, és fenntartja eredeti határozatát a bérleti díj vonatkozásában.

A Vaskút Községi Önkormányzat Közművelődési Bizottságának tagjává megválasztotta Posgay Gyuláné Damjanich u.128. szám alatti lakost és Kun Sándor Segesvári u.15. szám alatti lakost.

Elfogadta a testület a Polgármester tájékoztatóját az útépítésről.

Elfogadta a Képviselő-testület a KÖM-BM pályázattal kapcsolatos tájékoztatót, továbbá a KÖM-BM eszközbeszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési kiírásokat.


Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. december
17-i ülésén az alábbiak történtek:

A Vaskút, Szeremlei utcában megépítendő 5 lakóépületben, 10 szociális bérlakás közbeszerzési pályázatára beérkezett pályázatok eredményét kihirdette.
Nyertes pályázó: Liptai Kft.Baja, második helyezett: Merkbau Kft Kiskunhalas.
(Összesített pontszám alapján a közbeszerzési értesítőben megjelent pályázati kiírás szempontjai szerint)

Ünnepi évzáró ülésén átadta a „Vaskút Községért” kitüntető címet Katzenmayer János Úr részére.

Anyakönyvi hírek:

Születtek:

Antal Adrián
An: Farkas Krisztina Baja, 2001.10.30.

Varga Máté
An: Rigó Hajnalka Baja, 2001.11.18.

Csányi Patrik
An: Csőzik Adrienn Baja, 2001.11.11.

Antal Amanda
An: Kaszás Melinda Baja, 2001.11.23.

Horváth Dorina Petra
An: Orodán Timea Baja, 2001.11.25.

Végh István
An: Kulisics Erika Baja, 2001.12.07.

Meghaltak:

Tóth István Győző 44 éves 2001. okt.13.

Prodán Ferencné
Sz.Balázs Erzsébet 36 éves 2001. okt.23.

Domokos Antalné
Sz.Beke Erzsébet 79 éves 2001. nov.8.

Erős Piusz 77 éves 2001. nov.19.

Apró István 78 éves 2001. dec.1.

Házasságkötés:

Koszter József – Hodovány Erika 2001. okt.20.

Sétáló Csaba – Jankovits Zsanett 2001.dec.7.


Köszönet: Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik segítettek és a mai napig is segítenek gyermekeim nevelésében és családi házam mielőbbi elkészültében. Köszönöm továbbá azoknak a kedves személyeknek a támogatását is, akik munkájukkal, vagy anyagi hozzájárulásukkal teremtettek biztonságos jövőt magam és gyermekeim számára.

Teljes erőmmel azon leszek, hogy a mindannyiuk által belém vetett bizalmat és kedvességet a jövőben kellőképpen meghálálhassam.

Köszönettel: Gál Mihály

A vaskúti alapítványi gálaműsorokról…

Lehet, hogy nem tűnik fel, hogy Vaskúton, egy 3. 800-as lélekszámú községben, az őszi időszakban három alapítványi jótékonysági gálaműsort is szerveztünk. Más községekben nem természetesek az ilyen arányú megmozdulások, amelyekben a jótékonysági célokon túlmenően - nagyon helyesen – az is ott lappang: mire vagyok képes?
A három gálaműsor közül az utóbbival, a mikulás napi, vaskúti óvodások támogatására rendezett programmal szeretnék részletesebben foglalkozni.
A műsor első részében bábjátékot láthattunk, amelyben az erdő lakói egymás megajándékozására készülődtek. Jó volt érezni, a gyermek-közönség nyíltságát, ahogyan párbeszédbe sodródtak a szereplő macival, rókával, és észre sem vették, hogy közben saját vágyaikat, jóakaratukat is kinyilvánították. Megkockáztatnám, hogy egy ilyen bábjáték (mese) megtekintése még egy felnőttnek is nagyobb élmény, mint a felkorbácsolt szenvedélyű Dél-amerikai szappanoperák, amelyeknek csak az a célja, hogy fondorlatosan minél szélesebb rétegeket ültessen le a TV elé a nézettség növelése céljából, és közben észre sem vesszük, hogy a rendező ötlettelensége miatt annyira „szájbarágóssá” válik a történet, hogy még naiv pozitív irányultságát is elveszíti. (Ezt azért tartottam szükségesnek megjegyezni, mert nagyon sok általános iskolás gyermek is e sorozatok rabjává válik.)
Az óvoda pedagógusai a műsor második részében egy Mátyás királyról szóló történet színpadi megjelenítésében maguk is szereplőkké váltak. Dicséretes és nemes feladatvállalás ez, hiszen a pedagógia a játékosságot nem mellőzheti. Úgy lehet jól tanítani, ha közben magunk is együtt tanulunk a gyermekekkel, erős érzelmi szálak pedig csak akkor alakulhatnak ki pedagógus és gyermek között, ha a gyermek titkon megérzi, hogy az őt nevelő pedagógus lelkében van egy pici a gyermeklélekből; vagyis a pedagógus örül az együtt-játéknak. Ezt a pluszt, ezt a játékörömöt lehetett kiérezni mindkét előadásból, amelynek szinte koronája volt a korabeli reneszánsz tánc. (Köszönet ezért a segítőknek, felkészítőknek is.)
Az a pedagógus, aki akkor ott volt és látta az önfeledten játszó óvó néniket, mindenképpen erőt meríthetett lelkesedésükből, és ismét felfedezhette, hogy a személyiség fejlesztése nem nélkülözheti a játékosságot.

Fábri Géza
.

Karácsonyi rendezvény a Vaskúti Templomban

Az adventi időszakban a fény az új nap születését várja az emberi lélek. Ahogyan karácsonykor a Nap, a világosság és a sötétség harcában fölülkerekedik, úgy éljük meg mi is családi örömként Jézus születését.
A karácsonyt megelőző adventi időszakban az iskolás betlehemesek járják a vaskúti házakat jókívánságaikkal, hogy aztán végül a betlehemi játékot a templomban is bemutassák. Nagy ilyenkor a készülődés, a várakozás a családoknál, jól esik, hát, a köszöntés.
Karácsonyi rendezvényünknek ismét a Vaskúti Templom ad otthont december 21-én 18.00 órakor. Azt szeretnénk, ha - hitbéli hovatartozása nélkül - mindenki sajátjának érezné, és együtt örülhetnénk annak, amit gyermekeink és kulturális csoportjaink már jó ideje erre az alkalomra készítenek.

„ Karácsony estéjén szépen vígadjanak,
Első órájában békére jussanak.”
(népköltés)

A műsorban részt vesznek: az óvodások, az általános iskola és a művészeti iskola növendékei, a Szent Imre Ifjúsági Ének- és Zeneegyesület, a Vaskúti Templomi Énekkar, a Kisparti Zenekar. Felcsendül Händel Vízizenéje, Largója, Szonátájának első és második tétele. Karácsonyi ihletésű énekeket, verseket, népi betlehemes játékot láthatunk.
Együtt énekelve szeretnénk egymásnak meghitt karácsonyt és boldog újesztendőt kívánni.

Fábri Géza

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt vaskúti Polgárok!
Ilyenkor év vége felé közeledve a sok év végi teendő mellett egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, próbáljuk egymást megörvendeztetni, jobban látjuk egymás problémáit és próbálunk segíteni.

Ennek jegyében telik el az ünnepre való készülődés és az ünnep. Kár hogy ez a figyelmesség, az embertársaink iránti szeretet nem nyilvánul meg egész évben. Ilyenkor mindig fogadkozunk, hogy a következő évben ezt is másképp fogjuk csinálni, mint sok minden mást.

Aztán ismét ránk szakad a következő év hajrája, és időközben sokszor elfeledkezünk arról, amit ünnepekkor megígértünk.

Csak őszintén tudok bízni benne, hogy ez a következő évben nem így lesz.

A 2001-es évet is kemény munka jellemezte az önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatal dolgozói és valamennyi intézményünk dolgozója részéről. Sok eredményt is értünk el, bár ezek még mindig nem igazán látványosak. Mégis bízunk benne, hogy amit elértünk az jó ugródeszka, ahhoz hogy ettől nagyobb terveinket is meg tudjuk valósítani és jó alap a továbbhaladáshoz. Ebben a reményben végeztük és végezzük munkánkat a ciklus hátralévő időszakában is.

Engedjék meg, hogy egy rövid Kosztolányi idézettel kívánjak Önöknek, valamennyiüknek
Boldog és békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, sikeres Boldog Újesztendőt
a Vaskúti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a hivatal dolgozói és valamennyi intézményünk dolgozója nevében.

„Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”
- Kosztolányi –

BÉRLAKÁS ÉPÍTÉSRŐL
A közbeszerzési pályázat kiírását követően 8 cég pályázott. A pályázatokat a Képviselő-testület elbírálta. Igen nehéz döntést kellett a testületnek hozni, hiszen amellett, hogy a rendelkezésre álló pénz adott volt, azt is tekintetbe kellett venni, hogy mennyire biztonságos egy-egy kivitelező, azaz mennyire biztos, hogy be is tudja fejezni az építkezést.

Végül a Közbeszerzési Értesítőben megjelent pályázati kiírásnak megfelelő szempontok alapján, melyek az alábbiak voltak: ár; szavatosság; kis- és középvállalkozók alkalmazása alvállalkozóként; műszaki tartalom, minőségi anyagok alkalmazása; és késedelmi kötbér, a 8 pályázó közül győztesként a Liptai Kft Baja, Szüretelő u.16. mellett döntött a Képviselő-testület.
A második legjobb ajánlatot a Merkbau Kft. Kiskunhalas adta.

A döntést követően 2001. december 31-én megtörténik az alapkőletétel, majd a kivitelező vállalása szerint 2002. június 30-ig elkészülnek a lakóházak. A nyertes vállalkozó természetesen igen magas számban, mintegy 46 %-ban alkalmaz kis- és középvállalkozókat, ezen belül 38 %-ban vaskúti alvállalkozókat.

ÚTÉPÍTÉSEKRŐL

Mint bizonyára tapasztalták november végén és december elején egy új utat építettünk a Vörösmarty utcában. Az út 4 m-es, eredetileg azt terveztük, és erre is pályáztunk, hogy az utat úgy építjük meg, hogy összekötjük a Táncsics és Vörösmarty utcát is. Sajnos a Területfejlesztés nem tudta támogatási igényünket teljes mértékben elfogadni, így csak fele annyi pénzt kaptunk a beruházásra, mint amit kértünk. Emiatt az önkormányzat többletköltség vállalása mellett a Vörösmarty utca készült el, beleértve azt a négy házat is, amely már a Deák utca felé húzódik.
Az összekötő szakasz a Tácsics u. felé azonban nem készülhet el.

Úgyszintén sor került 5 utcának a burkolat felújítására. Nevezetesen a Segesvári utca, a Kiss Ernő utca, Petőfi utca északi szakasza és déli szakaszának egy része, a Damjanich utca északi szakasza és az Arany János és Kun Béla utca közötti összekötő rész. Ezek közül csak 3 utcára nyertünk támogatást, így a fentiek önkormányzati többletvállalással valósulhattak meg. A lakosságnak nem kellett hozzájárulnia a beruházáshoz.

Hogy miért ilyen későn építettünk utakat, annak egyszerű a magyarázata. Csak az utolsó pillanatban kaptuk meg az állami támogatásról szóló döntést, és a pénzeket még ez évben fel kellett használni. Ha rajtunk múlott volna, nyilván jobb időben tettük volna meg mindezeket. Ezek az utak igen komoly mértékben megrongálódtak, ha nem javítjuk ki őket, akkor egy, maximum 2 telet követően nagyrészük teljesen tönkrement volna.

Elég szomorú, hogy egyes, néhány éve épült utakat kell teljesen felújítanunk annak érdekében, hogy ne menjenek teljesen tönkre.
A Vörösmarty utca vízelvezetése úgy alakul, hogy a legutolsó szakaszon megmarad az árok, egy szakaszon viszont árok helyett egy vízgyűjtő vápa kerül elhelyezésre. Ezek azonban a rendkívül rossz idő miatt csak tavasszal fognak elkészülni.
Az árok ásását megkezdtük az utolsó négy háznál azonban abba kellett hagynunk az idő miatt.
A vízlefolyás a megfelelő padkarendezés révén biztosított addig is.

A kivitelezést nehezítette egy csőtörés, mely következtében a Vörösmarty utca egy kis szakaszát ki kell majd javítani, ha az idő engedi. A folytatásról annyit szeretnék elmondani, hogy 2002. évben megterveztetjük a Mohácsi sarokban is az utakat, hogy legyen kész terv arra az esetre, ha lehetőségünk nyílna pályázni.

A Székely utca pályázatát jövőre be adjuk (ott a tervek már készen vannak) de hogy lesz-e lehetőségünk pályázni a 2002-es évben, azt még nem tudjuk. A fenti 5 utca teljes felújítása helyett kettő kisebb utat megépíthettünk volna, de sajnos fontos volt ezeket az utakat megvédenünk.

GYALOGÁTKELŐ HELY GYERMEKEK SZÁMÁRA

A legnagyobb tömegű gyermekforgalom a gyermekétkeztetés Szőlőfürt Vendéglőben történő megvalósítása miatt az Alkotmány utca és a Damjanich utca kereszteződésében található. Itt elég veszélyes átkelni. Ezért a testület úgy döntött, hogy amint az idő engedi, gyalogátkelő helyet készítünk a szükséges felfestéssel és előjelző táblákkal. Az előkészületek megtörténtek, csak a jobb időre várunk.

HELYREIGAZÍTÁS

Vaskút község Képviselő-testülete elolvasva a Hírharang legutóbbi számában megjelent „Nyílt levél a Képviselő-testülethez” című írását úgy döntött, hogy az írás szerzőit arra kéri, hogy tegyenek helyreigazítást, mivel valótlan dolgot állítottak és a testület tagjainak személyi hitelét rontották az írás bizonyos részeivel.

Mellékelten megjelentetjük az alábbi levelet, amelyet a testület nevében Welchner Antal alpolgármester írt. Ugyanitt jelentetjük meg az érintettek válaszlevelét, amelyet nem kívánunk kommentálni, ki-ki úgy érti ahogy akarja.

Vaskúti Polgárok Zöld Föld
Természet és Környezetbarát Egyesülete
Grünfelder János elnök úr részére

A Vaskút Községi Önkormányzat 2001. november 28-i és december 4-i ülésén tárgyalta az Önök szervezete által a Vaskúti Hírharang 2001. október 20-i III. évfolyam 3. számában nyílt levél Vaskút Község Képviselő-testületéhez c. írásukat, amelyben többek között az alábbi megállapítást teszik.
„Az a hír járja, több millió forintot jelent a képviselő testületnek a „hulladéklerakó” sikere. A milliók többet érnek, mint Vaskút egészséges környezete, az élhető élet csecsemőtől az idősekig?”
E megállapítást a Képviselő-testület tagjai sérelmesnek tartják, és kijelentik, hogy a Képviselő-testületnek semmilyen egyéni érdeke az ügyben nincs. A Képviselő-testület azt a döntési felelőséget vállalta fel, hogy megpróbálja megoldania jelenlegi áldatlan és életveszélyes hulladék helyzetet. Mindezt a jelenlegi helyzet és kötelességük ismeretében tették és nem anyagi előnyökért.
Éppen ezért a fenti megállapítást rendkívül sérelmesnek tartják, és kérik, ezúton a Hírharang következő számában, amely várhatóan december 21-22-én fog megjelenni / cikkek leadási határideje december 19 szerda/ szíveskedjenek helyre igazítani.
Vaskút 2001. december 5.
Tisztelettel:
Welchner Antal
Alpolgármester
A Képviselő-testület nevében

Vaskúti Polgárok Zöld Föld
Természet és Környezetbarát Egyesülete
Helyesbítése

Az Egyesület nyílt levelet intézett a község képviselő testületéhez. A nyílt levélben több oldalról kíséreltük meg feltenni a kérdést, mégis mi az álláspontja a megválasztott és hivatalban lévő képviselőknek, mennyiben képviselik választóik érdekeit.
Sajnálatosan részünkre nem érdemi válasz érkezett, hanem félreértés lett az ügyben.
A képviselő testület tagjai azon kérdésünkre, miszerint mit szólnak a községben terjedő pletykáról / a hulladéklerakó több millió forintot jelentő sikeréről/ alábbiakat válaszolták:
„ E megállapítást a képviselő testület tagjai sérelmesnek tartják, és kijelentik, hogy a képviselő testületnek semmilyen egyéni érdeke az ügyben nincs.”

Tisztelt Képviselőtestület!
Helyesbítjük a nyílt levélben foglaltakat, bár először az Önök tiltakozására kell helyesbítéssel élnünk:
Az Egyesület sohasem állapította meg, hogy a képviselő testületnek tényleg több millió forintot jelent a hulladéklerakó sikere.
Csak kérdeztük, mintegy aggódva, tényleg ilyen sokat jelent?
Levelük alapján megnyugodtunk és kijelentjük, nagyon örülünk, hogy a képviselő testületnek semmilyen egyéni érdeke nincs a hulladéklerakó ügyében.
Ezért elhatároljuk magunkat azoktól a községben terjengő eléggé el nem ítélhető beszédektől, melyek ilyeneket fogalmaznak meg.
Az ilyen beszédekkel nem értünk egyet.
Úgy szintén nem értünk egyet azzal sem, hogy nemcsak a hulladéklerakó esetében nincs semmilyen egyéni érdekük, hanem ilyen egyéni érdek hiány tapasztalható a község más ügyeiben is.
A községben a hulladéklerakó ügy csak egy, igaz, hogy a legnagyobb ügy is lehet.
De itt volt /van következményeiben/ a belvíz ügye, a hozzá kapcsolódó lakásügyekkel, a károsultak csalódásaival, egyéb érzelmeikkel.
Vannak nyilvánvalóan más ügyek is, de most ezekre nem indokolt kitérni.
Mi azt szeretnénk, hogy képviselőtestületnek igenis legyen érdeke, egyéni érdeke is, hogy képviselje választói akaratát, legyen kíváncsi mit is akarnak a község polgárai, mit támogatnak, mit szeretnének!
A képviselőtestület nem önmagáért van, hanem választóiért, erről kellene talán nyilatkozni, Tisztelt Képviselőtestület!
Hogyan képviselik a választókat???

Tisztelettel:
Vaskúti Polgárok Zöld Föld
Természet és Környezetbarát Egyesülete
Grünfelder János elnök

TEMPLOM RESTAURÁLÁSRÓL

Vaskúton a lakosság többségének összefogásával elkészült a templom belső rekonstrukciójának jelentős része. A szervezésben élenjárók egy picit megtorpantak és megijedtek attól, hogy 2002. évben még nincsenek biztos források a befejezésre. Ebben az ügyben az önkormányzat is mozgolódott és több állami szervet megkeresett. Konkrét ígéret nélkül, hiszen azt jelen helyzetben még nem tudunk tenni, igen valószínűnek látszik, hogy az önkormányzat közbenjárására sikerül néhány millió forintos forrást megmozgatnunk a 2002-es évi befejező munkálatokhoz.
Természetesen, ha ez sikerül is, ez még mindig nem lesz elég a teljes befejezéshez, így továbbra is szükség lesz az adományokra és az összefogásra.
Őszintén bízunk abban, hogy ezt Vaskút meg tudja valósítani.

TEMPLOM ÉS KÁPOLNÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2001

A 2001-ik év reménytelenül kezdődött az Alapítvány életében, alig volt 200.000.- forint a számlánkon, és úgy tűnt, hogy ebben az évben szintre semmilyen munkát nem tudunk végeztetni.
Februárban kaptuk az értesítést az Amerikai Püspöki Kar által kiirt angol nyelvű pályázaton, 25.000.- dollárt nyertünk, melynek 7.500.000.- forint ellenértékét az Alapítvány számlájára utalta a Kalocsai Érseki Hatóság.
Végre kérhettünk a restaurátoroktól árajánlatokat, akinek a költségvetése a legkedvezőbb volt, annak a referencia munkáit is meg kellett néznünk. Így jártunk Jánoshalmán, Kiskunfélegyházán, és Bátaszéken, meggyőződtünk arról, hogy ugyanolyan minőségben fogják a munkát folytatni, mint az előző két boltíven és senki számára nem lesz látható, hogy ezt két külön csapat állította helyre.
A Szendi- Barokk Kft-vel olyan szerződést kötöttünk, mely szerint a templombelsőt /a hátralevő két boltívmező és szentély / két év alatt restaurálják, az oldalfalakat és a figurális részeket eredeti állapotban helyre állítják.
Ebben az évben elkészült a két utolsó boltív és a belépéskor szemünkbe tűnik a csodálatos diadalív az angyalokkal és a felirattal. Ezekért a munkálatokért kifizettünk 8. 450. 750.- forintot az állványozásért 500.000.- forintot.
Az Érseki Hatóság néhai Raffai István plébános örökségéből 3.000.000.-forintot utalt, de a hívek is igen szép összeggel járultak hozzá, hogy biztosítva legyen az összeg a templom festési munkáink befejezéséhez. Az állványok lebontása után tűnt csak szembe, milyen poros kopott a szószék, a mellékoltárok, a szentély előtti fülkék és szobrok.
A megkért ajánlatok ezek felújítására már nem férnének bele, az Alapítvány jelenlegi pénz keretébe, de a munkát mégis csak sikerült elvégeztetni.
Itt szeretnénk köszönetet mondani a Polgármesteri Hivatal Képviselő Testületének, polgármester úrnak, jegyzőnek, főtanácsadónak, kisebbségi önkormányzatnak, az egyházközösség képviselőinek-, akik egy-egy mellékoltár költségeit vállalták-, valamint az olyan magánszemélyeknek, akik a szószék és a szobrok felújítás költségeit az Alapítványnak felajánlották.
A következő évben a szentély restaurálásával befejeződik a templom falainak festése, megmarad a főoltár melynek felújítására egyáltalán nincs pénz. A teljes restaurálás után azonban így nem maradhat, mert elrontja a belső hatást.
Tisztelettel kérjük a falu lakosságát, anyagi erejéhez mérten járuljon hozzá a főoltár költségeihez.
Nagyon szeretnénk, a 2002-ik év Augusztus 19-én Dr. Bábel Balázs érsek úr által újra szentelt templomot az elődeink által felépített pompában átadni, mindenkinek a falu és idelátogató vendégek legnagyobb megelégedésére.
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, nagylelkű adományaikkal hozzájárultak a templom helyre állításához.
Ezúton kívánunk mindenkinek kegyelmekben gazdag kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet.

A Vaskúti Templom és Kápolnáért Alapítvány

KITÜNTETÉS
Vaskút község Képviselő-testülete 2001. évben helyi rendelete alapján további egy, „Vaskút Községért” kitüntető cím adományozásáról döntött. A címet KATZENMAYER JÁNOS vaskúti lakos kapta meg, aki közterületeink szebbtételéért végzett éveken keresztül áldozatos munkát.
Gratulálunk neki!

ÖSSZEFOGÁS EGY NEMES CÉLÉRT

Egy olyan hírről is be szeretnénk számolni, amely az összefogás egy szép példájáról szól. GÁL MIHÁLY mindannyiunk „MISI-je” a Vaskúti Sportegyesület aktív szervezője és munkása, évek óta nem tudja befejezni új házát, annak ellenére, hogy emberfeletti erőfeszítéseket tett annak érdekében.

Vaskúton többen úgy gondolták, hogy támogatják vagy munkával, vagy pénzzel, vagy engedmények megszervezésével. Kb. 15 vaskúti vállalkozó végzett munkát. Közülük Szász Nándor nevét külön is ki kell emelni, aki az egész lebonyolításban és koordinálásban szerepet vállalt.

Akik nem tudtak szakmájukkal segíteni, azok megpróbáltak pénzt gyűjteni, tették ezt a Takarékszövetkezet dolgozói, egyes vaskúti lakosok, a vaskúti Polgármesteri Hivatal dolgozói és a vaskúti Képviselő-testület tagjai.
Természetesen a Községi Önkormányzat, ha nem is jelentős összeggel, de szintén kivette részét a segítségből.

Őszintén bízunk benne, hogy ez alapján megvalósulhat a család régi álma, hogy végre beköltözhessenek az új házba. Egy olyan emberen sikerült valamelyest segíteni, aki önmaga is rengeteget tett annak érdekében, hogy előbbre jusson, és aki idejét, energiáját nem sajnálva rengeteget dolgozott ezért a településért, elsősorban annak sportjáért.

Új tűzoltó autó

A Vaskúti Önkéntes Tűzoltóegyesület ez év folyamán szépen fejlődött, jó néhány felszerelést, védőeszközt sikerült beszerezniük, meglévő gépkocsijukat rendbe tették. Most lehetőség nyílt egy nagy, víztartályos gépjármű beszerzésére a Baranya megyei Tűzoltóságtól.
Ezt ez évben megkapjuk és a következő évtől már Vaskúton befogható, ha szükséges.

SPORT
November 18-án befejeződött a Megyei II. Osztály bajnokság őszi idénye. Felnőtt csapatunk a 13-ik helyen Ifjúsági csapatunk a 2-ik helyen várja a tavaszi folytatást.
A november-december hónap „pihenés” időszaka.
A téli felkészülés 2002. január 9-én kezdődik. Az erőnléti felkészítésen kívül szerepel a programban a Megyei Labdarúgó Szövetség álal szervezett Teremtornán való részvétel is. A játékos állományban elképzelhető némi változás, de ez sajnos a létszám csökkentését jelentené.
Egy sikeres téli felkészüléssel felnőtt csapatunk kijavítani tudna jelenlegi helyezésén.
Néhány sort szeretnék írni a serdülő csapatunk őszi eredményeiről, hiszen a napi sajtó erről nem számol be.
A Szövetség adminisztrációs hibája miatt másik csoportba lettek besorolva, csak a bajnokság IV. fordulójában léptek először pályára. Mindezek ellenére őszi eredményük meglepetés.
Az őszi mérlegük: 7 győzelem, s mindössze 1 vereség, így a második helyen várják a folytatás.
Szeretnénk megragadni a lehetőséget, és az újság hasábjain keresztül megköszönnénk támogatóinknak, hogy akár anyagi, akár más jellegű segítségükkel lehetőséget biztosítottak az egyesület működtetéséhez.
Ugyanakkor mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, és sikerekben gazdag boldog újévet kíván a
Bácska SE Vezetősége

jpetike51 Creative Commons License 2001.12.06 0 0 683
Petőfi Népe 2001-12-05 21:27:50

Cegléden épül meg a nagytérségi szeméttelep

Hatmilliárd forintos hulladékgazdálkodási beruházás valósul meg az elkövetkező öt évben négy Bács-Kiskun és Pest megyei kistérség településeinek bevonásával. A Környezetvédelmi Minisztérium erre vonatkozó ISPA-pályázatát ugyanis elfogadták Brüsszelben.


2006 végére épül meg Cegléden a térség hulladéklerakója - jelentette be tegnapi, kecskeméti sajtótájékoztatóján dr. Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter. Az eseményen részt vett többek közt dr. Szécsi Gábor kecskeméti polgármester is, aki elmondta: a beruházás keretében korszerű szelektív hulladékgazdálkodást valósítanak meg a térségben, amihez várják a kisvállalkozók jelentkezését is. A nagylerakó mellett hulladékátrakó udvarok is épülnek majd. Szécsi Gábor hozzátette: Kecskemét határában jelenleg is dolgoznak a regionális szemétlerakón. Ez a beruházás ugyanakkor kikerült a nagytérségi hulladékgazdálkodási tervekből, így Cegléden készül el a nagytérségi szeméttelep. A kecskeméti regionális hulladékdepó építése még idén befejeződik - jelentette be a polgármester -, így öt éven át oda hordják majd a városban és környékén keletkező szemetet. A hírös város első embere elmondta még azt is, hogy 2003-ban szeretnék elindítani Kecskemét és térsége folyékonyhulladék-gazdálkodását és a csatornahálózat intenzív kiépítését. Az e célra elkülönített, 13 milliárdos keretből több mint 3,5 milliárd forintos beruházási csomag jutna Kecskemétnek. Sikeres pályázás esetén 2004-re európai uniós, azaz 75 százalékos csatornázottságot lehetne elérni a városban és térségében.
HOL A VASKÚTIRA BEIGÉRT TÁMOGATÁS???
Előzmény: jpetike51 (682)
jpetike51 Creative Commons License 2001.12.02 0 0 682
Petőfi Népe
Már beszélőviszonyban vannak az érdekeltek

Egyezkedtek a tervezett hulladéklerakó hívei és ellenzői. Megbeszélésükön néhány kérdésben megállapodtak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy teljes az egyetértés.

Vaskút

A Felső-bácskai Önkormányzatok Szövetsége és a Vaskúti Zöld Föld Természet- és Környezetbarát Egyesülete képviseletében próbáltak egyezségre jutni a felek. Vaskúton az utóbbi években kétszer tartottak népszavazást a hulladéklerakóról, mely 28 település mintegy százezer lakójának szemetét fogadná be. Mindkét esetben érvénytelen volt a voksolás, mert a szavazásra jogosultak többsége nem élt jogával. A képviselő-testület a térségi feladatokat ellátó lerakó megvalósítása mellett döntött. A tiltakozók által életre hívott egyesület eddig sikeresen lobbizott, a tervezett beruházás nem kezdődött meg.
Jelentős előrelépésnek tartja a megbeszélést Széll Péter bajai polgármester, aki a Febösz elnökeként ült tárgyalóasztalhoz. Mint elmondta, sikerült néhány alapvető kérdésben megegyezni. Az egyesület rendelkezésére bocsátották a Környezetvédelmi Felügyelőség által jóváhagyott tervet, és a térségi társulás hulladékgazdálkodással foglalkozó üléseire meghívják a civil szervezet képviselőit. Viszont arra kérték a zöldeket, hogy a realitásokat figyelembe véve alkossanak véleményt.
Grünfelder János, az egyesület elnöke kiemelte: nem mondanak le a tiltakozás jogáról. Szükségesnek tartják a szelektív gyűjtést és az újrahasznosítást. Egy térségi égetőmű megépítésétől nem zárkóznak el, ám szemétdombot nem szeretnének látni.
A vaskúti elöljárókat viszont felszólították: semmiféle lépést ne tegyenek a lerakó ügyében!
A helyhatósági választásokon ugyanis a Zöld Föld egyesület saját jelölteket állít a polgármesteri és a képviselői posztokra.

Előzmény: S.Piroska (681)


S.Piroska Creative Commons License 2001.10.20 0 0 681
Kedves Mindenki!
Egy kis előzetes Vaskúti Hírharang.
Hírharang Október hó

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. június 21-én megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület a Vaskút községben lévő kül- és belterületi földkoncepciót egyhangúan elfogadta.

Képviselő-testület a második félévi munkatervét megállapította és jóváhagyta.

Képviselő-testület megalkotta rendeletét a 2001. évi költségvetés módosításáról.

Képviselő-testület a szociális bérlakások építésével kapcsolatosan 2000. évben hozott határozatát módosította a saját erő vonatkozásában. A szociális bérlakások építésének kezdési idejét 2001. október 15, befejezésének határidejét 2002. május 5. napjában határozta meg a testület.

Képviselő-testület a szociális bérlakások építésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítását határozta el.

Képviselő-testület az Oktatási Minisztérium által kiírt Közoktatás 2001. pályázat keretében a jegyző törvényességi ellenőrzési feladatainak ellátásához szakértő igénybevételére pályázat benyújtását határozta el.
Képviselő-testület a pályázat benyújtásához az önerőt biztosította.
Képviselő-testület a Közoktatás 2001. sikeres pályázata esetén Dr.Süke Amália közoktatási szakértőt bízza meg az ellenőrzési feladatok ellátásával.

Képviselő-testület az Oktatási Minisztérium által kiírt Közoktatás 2001. pályázat keretében a pedagógiai programban megfogalmazott intézmény ellenőrzési-értékelési rendszer működtetésének megvalósulására az iskolai munka gyakorlatában pályázatot nyújtott be.
A pályázathoz szükséges önerőt biztosította.
Sikeres pályázat esetén a szakértői tevékenység ellátásával Fekete-Kovács Győzőnét és Dr.Süke Amáliát bízza meg a testület.

Képviselő-testület az Oktatási Minisztérium által kiírt Közoktatás 2001. pályázat keretében az általános iskola intézményegység pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzések- tanulási kompetenciák megvalósulásának kidolgozására pályázatot nyújtott be.
A pályázathoz szükséges önerőt biztosította.
Sikeres pályázat esetén a szakértői tevékenység ellátásával Fekete-Kovács Győzőnét bízza meg a testület.

Képviselő-testület Vér Mátyásné részére meghatározott időre- 2001. június 22-től
2001. október 31-ig bérbe adta a Vaskút, Kossuth L.u.87.szám alatti - nem lakás célját szolgáló - utcai ingatlanrészét, átmeneti lakás céljára, amíg nevezett a lakásgondját saját maga rendezni tudja.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a termőföldek megközelítését szolgáló, nem szilárd burkolatú utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok működőképességének fenntartása tárgyában, a községhez tartozó külterületi földutak javítására.
A pályázathoz szükséges önerőt biztosította.

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Kiss Ernő utca, a Damjanich és Petőfi S. utca szilárd burkolatú útjainak felújítására.
A pályázathoz szükséges önerőt 2002.évi költségvetésében tervezi.

Képviselő-testület támogatta a Rapley Ifjúsági Klub - Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek támogatására - vonatkozó pályázatát, a szükséges működési költséghányadot és az önrészt biztosította.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium által meghirdetett „Települési környezetvédelmi programok bevezetésének, kidolgozásának, felülvizsgálatának elősegítésére” pályázatot nyújt be.
A pályázathoz szükséges saját erőt biztosította.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Ifjúsági és Sport Minisztérium által játszótér építési és felújítási programok támogatására meghirdetett „Gyerekekkel a jövőbe” c. pályázatot nyújt be.
A pályázathoz szükséges saját erőt biztosította.

Képviselő-testület Csiki Attila Vaskút, Aradi u.1. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén a testület a kérelmet újratárgyalja.

Képviselő-testület Sztojka Gyuláné Vaskút, Petőfi S.u.4. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén a testület a kérelmet újratárgyalja.

Képviselő-testület Haber László Vaskút, Dózsa Gy.u.2. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén a testület a kérelmet újratárgyalja.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vaskút, Petőfi S.u.118. szám alatt található iskolához tartozó toronyépületet értékesíti a Bácska-Dunamelléki Önkormányzatok Környezetvédő, Infrastruktúra, Közmű- és Vidékfejlesztő Közhasznú Társaság részére. Megbízta a polgármestert az ingatlanrész értékesítése érdekében a tárgyalások lefolytatásával.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy elvi támogatást nyújt a Széchenyi Tervben „Az információs társadalom megvalósításában közreműködő civil szervezetek” támogatására vonatkozó pályázati kiíráshoz
- a Vaskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
- A Vaskúti Bácska Sportegyesület,
- a Vaskúti Bunyevác-Horvátok Kulturális Egyesülete,
- Német Hagyományőrző Táncegyesület,
- Szent Imre Ifjúsági Ének- és Zeneegyesület,
- Kraul Antal Fúvós Egyesület részére.

Képviselő-testület egyetértett a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulásnak, a Széchenyi tervben meghirdetett információs írástudat elsajátítására megrendezendő ismeretterjesztő előadássorozat tartására pályázat benyújtásával.
A pályázathoz a társulás a saját erőt biztosította.


Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. július 3-án megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot írt ki a megüresedett jegyzői állás betöltésére.
Képviselő-testület egyetértett a Vaskúti Általános Művelődési Központ 2000-2003. évre elkészített eszközfejlesztési ütemterve alapján a 2001. évre benyújtandó eszközfejlesztési pályázattal.
A pályázat benyújtásához szükséges saját erőt biztosította.
Gál Józsefné Vaskút, Garai út 7. szám alatti lakos által beadott, valamint Klock Ferenc Vaskút, Kossuth u.16. szám alatti lakos által beadott kertvásárlás iránti kérelmeket képviselő-testületnek nem állt módjában teljesíteni, mert az önkormányzat kül- és belterületi földkoncepciójában az igényelt kertingatlanok nem értékesítésre kijelölt területek.

Képviselő-testület a vaskúti 703 hrsz-ú belterületi kertingatlan értékesítésével egyetértett. Képviselő-testület úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő különböző művelési ágú ingatlanjai tekintetében megállapítja a négyzetméterenkénti eladási árat.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. július 16-án megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület a II. számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozás formájában történő működtetésére kiírt pályázatra beérkezett, Dr.László Márton Vaskút, Kossuth u.108.szám alatti lakos pályázatát elfogadta és 2001. augusztus hó 1. napjától 2006. július hó 31. napjáig, határozott időre szerződést kötött a háziorvossal.
Munkájához a felnőtt háziorvosi szolgálat rendelőjét biztosította.

Képviselő-testület az I.számú felnőtt háziorvosi körzetre kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánította és új pályázat kiírását határozta el.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázati rendszer második fordulójában részt vesz az önkormányzat területén állandó lakhellyel rendelkező, hátrányos helyzetben lévő azon tanulók megsegítésére, akik állami felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytatnak, illetve akik a 2002/2003. tanévtől kezdődően ilyen tanulmányokat fognak folytatni

Képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be Vörösmarty és Táncsics utca útjainak szilárd útburkolattal való ellátására.
A pályázathoz szükséges saját erőt biztosította.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. augusztus 2-án megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek bejárása során felmérte a hiányosságokat, intézkedési tervet készített és megbízta a polgármestert a problémák megoldására.
Képviselő-testület a Vaskúti Általános Művelődési Központ Alapító Okiratát jóváhagyta.

Képviselő-testület megalkotta rendeletét a gyermekek napközbeni ellátásáról, az intézményi térítési díjakról és az alkalmazott kedvezményekről.

Képviselő-testület megalkotta rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, az intézményi térítési díjakról és az alkalmazott kedvezményekről.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Vörös és Társa Betéti Társasággal a közétkeztetés biztosítására szerződést köt.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Széchenyi-terv keretében az idősek otthona építésére pályázatot nyújt be. Képviselő-testület javasolta szándéknyilatkozat felvételét azoktól a jelentkezőktől, akik az idősek otthonát a későbbiekben igénybe kívánják venni.

Képviselő-testület az Alkotmány utca és Kossuth u. sarkán, a Kossuth utca 91.számú áruház előtti, nem megfelelően lehelyezett átereszek felbontását és szintezés utáni visszahelyezését, valamint a Kossuth L.u.73. szám alatti lakóház-ingatlan előtt áteresz kiépítését határozta el.

Képviselő-testület a Szeremlei utcai szociális bérlakások építésére közbeszerzési eljárás keretében pályázat kiírását határozta el. A pályázati kiírás tartalmáról és az elbírálás szempontjairól is döntött a testület. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a támogatási szerződés megkötése után az ajánlati felhívás a Közbeszerzési Értesítőben történő meghirdetésről gondoskodjon.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2001. augusztus 20-án ünnepi ülést tartott.

Az ülésen Matheisz János polgármester átadta
- Sipőcz Béla részére „Vaskút Községért” és
- Reicher Béla részére „Vaskút Községért” kitüntető díjat az 1999.július 12-i vihar miatt bekövetkezett károk elhárításában való közreműködésért,
- Dr.Lencsés Gyula háziorvosnak több mint 40 éves háziorvosi munkája elismeréseként „Vaskút Községért” kitüntető díjat
- Gál Mihálynak a község sportjáért „Vaskút Községért” kitüntető díjat
- Jakab Gedeon zenekarvezető részére a nyári zenei tábor vezetéséért, ’”Vaskút Községért” kitüntető címet és
- Kubovics Istvánné köztisztviselő részére 40 éves közigazgatási munkáját elismerve „Vaskút Község Szolgálatáért” kitüntető címet.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. szeptember 13-án megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület a jegyzői pályázatra beérkezett pályázatokat elbírálta, és a jegyzői kinevezést Sárossy László bajai lakos részére adta meg, 2001. október 1-el kezdődően.
Képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben helyszíni bejárást tartott, a megállapított hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készített.
Képviselő-testület a KÖM-BM eszközbeszerzési pályázat keretén belül pályázatot nyújtott be 400 db lakossági kukára, és egy gyűjtőszigetre. A pályázathoz a szükséges önerőt biztosította.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001. szeptember 27-én megtartott ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület az I.számú felnőtt háziorvosi körzet vállalkozás formájában történő működtetésére kiírt pályázatra beérkezett pályázatokat megtárgyalta és Fliszárné Dr.Gyulai Magdolna háziorvos pályázatát elfogadta, vele 2001. október 1-től 2006. szeptember 30-ig meghatározott időre szerződést kötött.

Fliszárné Dr.Gyulai Magdolna háziorvos részére a Képviselő-testület a Vaskút, Kossuth u. 97. szám alatti bérlakást 2001. november 1-től kiutalta.

Képviselő-testület az önkormányzat I.félévi gazdálkodásáról készült beszámolót egyhangúan elfogadta.

Képviselő-testület János Mihályné Kiss Ernő u.8. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette, és üresedés esetén újratárgyalja a testület.

Képviselő-testület Varga Lászlóné Széchenyi u.71. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén újratárgyalja a testület.

Képviselő-testület Rácz Edina Ady E.u. 12. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette, és üresedés esetén újratárgyalja a testület.

Képviselő-testület Bárdos István Táncsics u.33/a. szám alatti lakos lakáskérelmét elutasította, mivel jelenleg üres szociális bérlakással nem rendelkezik az önkormányzat. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén újratárgyalja a testület.

Képviselő-testület Bibók József Attila Vaskút, Damjanich u.41. szám alatti lakos által beadott földterület vásárlás iránti kérelmét elutasította, mivel az ellentétes az önkormányzat földterület koncepciójával.

Képviselő-testület a Művelődési Ház eszközbeszerzési pályázatához a szükséges önrészt biztosította.

„Ezer év együtt a Délvidéken „

Ez volt a címe a 2000.július 11-én a vaskúti templomkertben megrendezett Bács-Kiskun Megyei Millenniumi Gálaműsornak, és ez a címe a szeptember végén megjelent CD lemeznek (kazettának) is, amely a gálaműsor anyagából ad válogatást.
A zenei anyag egy része a vaskúti rendezvényteremben került rögzítésre idén tavasszal. Ezt követték a „Ballada a nemzetfáról” csapat fellépései. A „balladát” a Székely Mesemondó Verseny gálaműsorán, majd a nyár folyamán, augusztus 5-én, Bonyhádon a Székely Világtalálkozó rendezvénysorozaton, augusztus 18-án a Bátaszéki Millenniumi Napok keretében mutattuk be újra, részletei pedig augusztus 16-án, Kalocsán a Bács-Kiskun Megye Millenniumi Közgyűlésén csendültek fel. A művet mindig az adott helyszínhez és a lehetőségekhez (ki tud jönni, kit hogyan lehet pótolni) kellett adaptálni.
Jó volt érezni, hogy a Vaskútiak összetartanak. Kívülállók folyton azt kérdezgetik, hogyan lehetett ennyi embert, énekes csoportot, hangszert „összehozni” ? Nem tudom …
Itt a millenniumi év végén újra csak azt mondhatjuk: a millennium mindenkié; ha őszintén, nem önös érdekből akarunk valamit tenni, ami másnak is örömet okoz, lesznek követők. Ez nagyban, kicsiben egyaránt igaz.
Néhány gondolat a lemez zenei anyagáról.

A millenniumi válogatás emléket kíván állítani a sokszínű délvidéki népzenék együttélésének. A bácskai Duna-mente (Dunafalva) vokális zenéje, a Tiszamente Zenta magyar tamburamuzsikája, a Kiskunság (Kunszentmiklós) verbunkja mellett a gajcsánai (Moldva) születésű vaskúti Tálász András virtuóz furulyástól gyűjtött öves táncdallam is megszólal hagyományos furulya-koboz előadásban. A lakodalmi kis létszámú fúvós zenekarok ma is élő hagyományként játsszák a sváb lakta falvakban a marsot, polkát és a valcert. Vaskút sváb dallamokból játszik egyveleget a Kisparti zenekar. A bunyevác táncdallamok vegyes felállású zenekarral (tamburazenekar hegedűvel, fúvóssal és harmonikával kiegészítve) szólalnak meg, ami szintén a Délvidék népzenei sajátossága. A lemez kezdő dallama a „Ballada a nemzetfáról” csángó népi dallam alkalmi ihletésű költött szöveggel énekhangokra, szólóhangszerekre, vonószenekarra és kórusokra adaptálva. Szent Istvánhoz intézi fohászát a lemez utolsó száma is.
A CD lemez hangtechnikai szerkesztését Tóth István végezte, akinek sokirányú segítségéért ezúton is köszönetet szeretnék mondani. Reméljük a Vaskútiak és nem Vaskútiak egyaránt örömüket, lelik a régi dallamokban.
Fábri Géza


Őszi kulturális események Vaskúton

A vaskúti egyesületek és kulturális csoportok összefogása szép, maradandó emlékű rendezvényekkel ajándékozott már meg bennünket. Az összefogás hiánya, a fellépésről való lemondás, az utolsópillanatban történő visszatáncolás mindig pótolhatatlan űrt hagy maga mögött. A nézők érdeklődésének hiánya mindig fáj azoknak, akik hangjukkal, hangszereikkel, mozdulataikkal varázsolni szeretnének és a hétköznapok unalmas haszonelvűségét feledtetve a mindenséget próbálják egységbe foglalni, a megmagyarázhatatlant egy szóba sűríteni.
Az idei szüreti felvonulást és szüreti bálat összekapcsoltuk a Mutlangeni Fúvósegyesület vaskúti látogatásával. Szép órákat töltöttünk el együtt, élvezve az önfeledt muzsikálás hangjait és a táncos lábak pergését.
A fogadjisteni székelyek vaskúti búcsújának szervezésében és lebonyolításában az összefogás szép példáját láttuk.
Novemberben kerül megrendezésre Vaskúton a Bácska Hagyományőrző Egyesület csoportjainak körműsora, amelyen a vaskúti és a Bajától délre fekvő települések hagyományőrző csoportjai (tánc és zene) lépnek fel. Szintén novemberben kerül sor a Vaskúti Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány gálaműsorára, amely hagyományosan emlékezetes produkciókkal szórakoztatja nézőket.
Egyesületeinknek, kulturális csoportjainknak jócskán van, tehát, továbbra is feladatuk, noha egyre többet szerepelnek „külföldön”. Munkájukhoz sok-sok erőt és meg-megújuló lendületet kívánunk!


Fábri Géza

Elkezdődött az új tanév!

Az idei tanév valamivel korábban, 2001. augusztus 29-én kezdődött. Tanulóink a nyári szüneti élményekkel, teli iskolatáskákkal, új könyvekkel, az első osztályos diákok kicsit megilletődve lépték át az iskola küszöbét.
Az előzetes tervek szerint ez az év sem fog szűkölködni eseményekben.
Az első tanítási héten megtartottuk a szülői értekezleteket, ahol ismertettük a 2001/2002-es tanév esemény naptárát. A hagyományos programok mellett újítani is szeretnénk, a már meglévő programok átalakításával illetve új programok szervezésével.
Az őszi időszak jelentősebb eseményei közül a sportnapot szeptember 28-án megtartottuk, amelyen az iskola minden tanulója részt vett. A sorversenyek után a gyerekek próbára tehették erejüket kötélhúzásban, az évfolyamok közti fociban, illetve a tanár-diák focimérkőzésen, amelyen 3-2-es végeredménnyel a tanárcsapat bizonyult jobbnak.
Az Aradi vértanúkról, az ötödik a osztályosok által bemutatott rendhagyó történelem óra keretében emlékeztünk meg.
Október 5-én kerül sor a szüreti bál megrendezésére, amely reményeink szerint jó hangulatban fog lezajlani. A bál szervezését az iskola diákönkormányzata vállalta.
Az őszi szünet után, november 9-én kerül sor az ötödik osztályokban egy országos felmérés megírására, matematika és magyar tantárgyakból.
Az alapítványi gálaműsor november 22-én lesz a Művelődési Házban. Az iskolát támogató alapítvány az idén több szempontból is újítani szeretne: gyermekrajzokból összeállított naptár kiadásával, illetve gyermekek és pedagógusok saját készítésű munkáiból egy vásár szervezésével, amelyeknek a bevétele az Alapítvány tőkéjét gyarapítaná.
A december a karácsonyi készülődés jegyében telik. Tanulóink újra készülnek betlehemes játékkal, december 13-án, Luca napján kerül megrendezésre a német nap, amelyhez pályázaton is nyertünk támogatást, 20-án pedig a hagyományos karácsonyi műsort tartjuk meg.
Reméljük, a sok munka után jól fog esni a pihenés a téli szünetben!

Fábri Géza

MUTLANGEN-i látogatás

2001. szeptember 21-23. között járt településünkön a Mutlangen-i fúvós zenekar és Mutlangen-i polgármester úr. Az itt tartott program jól sikerült, úgy láttuk a vendégek jól érezték magukat. Ez a program is hozzájárult a testvér-települési kapcsolat elmélyítéséhez. Legközelebb várhatóan 2002. május közepén lesz olyan jelentősebb rendezvény, amelynek keretében valamennyi testvértelepülésünk ide utazik, így a Mutlangen-iek is. 2002. júniusára a vaskúti fúvós egyesület kapott viszonymeghívást a Mutlangen-i települési ünnepségre.

Temető rongálás

Sajnos ismételten be kell számolnunk egy szomorú tényről. Vaskúton nem sokkal a székelyek búcsúja után a temetőben négy vaskúti fiatal tett olyat, amire senki sem lehet büszke. Néhány sírkeresztet ledöntöttek és a székely közösség által felállított kopjafa körül tüzet raktak. Különösen fájdalmas egy ilyen eset akkor, ha egy népcsoport jelképeit, emlékeit gyalázzák meg. A szombati megható ünnepség után, melynek során átadták és felszentelték a kopjafát, döbbenetes volt erről a hírről értesülni.
Vaskúton a többség a békés egymás mellett élésre törekszik. Megadja mindenki a tiszteletet a másik népcsoport kulturális hagyományainak. Egy emberöltő eltelt az újkori népvándorlások óta, ma már - szinte mindannyian Vaskúton születtünk, akik egymás mellett élünk - a személyes sérelmek, hál’istennek már nem úgy hatnak mint 50 évvel ezelőtt. De még mindig sérülékeny a béke.
Az eddig elért eredményeket nem teheti tönkre egy ilyen cselekmény. Őszintén bízunk benne, hogy az elkövetők megbánták tettüket és a következőkben ilyen nem fog előfordulni.

Biztosak vagyunk benne, hogy a rongálást elkövetők csak felesleges energiájukat kívánták levezetni és nem volt semmilyen politikai indíttatása a cselekménynek.
Nem kívántunk az ügyből akkora ügyet csinálni, mint amekkorát a sajtó utólag csinált. A feljelentést mindössze azért tettük meg, mert úgy éreztük hogy ilyen esetben nem elegendő az iskolai felelősségre vonás. Semmiképpen sem akartuk a négy helyi fiatalt ilyen tortúrának kitenni. Az információk a sajtóhoz nem tőlünk kerültek ki, hanem a rendőrség sajtóosztályától.

KÖM-BM hulladékgazdálkodással kapcsolatos eszközbeszerzési pályázat

A környezetvédelmi és a belügyi tárca közösen írt ki az önkormányzatok számára pályázatot a hulladékgazdálkodáshoz szükséges eszközök beszerzésére. Ezek az eszközök gyűjtő edények, kukák, úgynevezett gyűjtő szigetek, (ahol lehetőség van szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére) és hulladékszállító gépjárművek. Azon önkormányzatok részesülnek elsődlegesen támogatásban, akiknél még szervezett hulladékszállítás nincs, vagy annak módja és mikéntje hagy még kívánnivalót maga után.
Edényzetre és gépkocsira azon önkormányzatok nem pályázhatnak, akik már rendelkeznek ilyennel. Edényzet esetében a már elhasználódott edények cseréje, pótlása lehetséges. Vaskút mintegy 400 edényre nyújtott be pályázatot, gépkocsira nem pályázhattunk, gyűjtő szigetre viszont pályáztunk Garával közösen. A kukák Vaskúton lakossági tulajdonban vannak. A beszerzésre kerülő 400 kuka azt a célt szolgálja, hogy a sérült, elhasználódott állományt kicserélhessük. Akinek ezzel kapcsolatos igénye van, az jelezze Urbán Imrénének.
Amennyiben a pályázatot megnyerjük, úgy lehetőség lesz a kukákat 50 %-os áron megvásárolni.

A hulladék gazdálkodás területén igen sok jogszabályi változás történt az elmúlt félévben.. Az önkormányzatokat nagyon sok kötelezettség terheli, ezek közül sok újonnan keletkezett kötelezettség. Ilyenek például hogy 2001. január 1-től kötelező az önkormányzatnak a hulladékszállítást megszervezni. A jelenleg működő hulladéklerakó helyekre fennmaradási engedélyt kell kérni, amelyet maximum két évre adnak meg, ha azok a legalapvetőbb követelményeket teljesítik. A miénk nem teljesíti. Tehát nem fog fennmaradási engedélyt kapni. A közvetlen környezetünkben az egyedüli olyan hulladéklerakó telep, amely várhatóan meg fogja kapni néhány évre a fennmaradási engedélyt, az a bajai. De a bajai sem szigetelt és hosszú távon nem felel meg az EU normáknak. A jövő évtől folyamatosan figyelnünk kell a vizek szennyezettségét, különös tekintettel az un. veszélyes tevékenységekre, mint például a dögtemető, a hulladéklerakó, vagy a folyékony hulladék elhelyezése. A dögtemetőt sem lehet ma már korlátlanul használni. A kényszervágott állatok esetében gyűjtő edényben gyűjtjük az állati hulladékot és hetente elszállítjuk a Fehérjefeldolgozó Üzembe Soltra.
A Kreutzfeld-Jacob kór miatt és a nyugat-európai száj- és körömfájás miatt egyes állatfajtákat egyáltalán nem lehet a dögtemetőben elhelyezni. Jelenleg a Bajai Kommunális KHT-val van megállapodásunk a marhákra és a lovakra, így kérjük a lakosságot, hogy amennyiben ilyen patás állat elhullása történik, úgy azt a hivatalban jelentsék be azonnal, hogy intézkedni tudjunk a szabályszerű elszállításról.

Most kezdenek azok az érvek igazolódni a jogszabályokban, amelyeket két évvel ezelőtt elmondtunk Önöknek az új hulladék-feldolgozó komplexummal kapcsolatban, mert például három év múlva Bajára sem lehet vinni a hulladékot, addig az EU normáknak megfelelőt kell építeni.

Az általunk tervezett technológia már régen nemcsak a lerakásban gondolkodik, hanem a német mintára a három lábon állást próbálja megvalósítani. Mégpedig fokozatosan szelektíven gyűjteni először a hulladékgyűjtő szigeteken keresztül, majd a lakosságnál elhelyezett szelektív gyűjtő edényekkel és viszont hasznosítani, amit lehet, persze ennek is megvannak a magyar ipar részéről a korlátai. Egy tágabb, nagyobb régióban, mondjuk egy megyényi területen, hosszútávon egy égető kialakítása van tervezve, így amit lehet azt megfelelő szűrőrendszer beiktatásával el kell égetni. A hulladéknak mindenképpen van egy olyan hányada is, amit mindenképpen muszáj lerakni. Ez kerül csak lerakásra.

Külön fejezetet érdemel a biológiai hulladék, amelyet ki lehet juttatni a természetbe. Itt komoly szerepet kap a komposztálás is. A törvény értelmében Magyarország azt is vállalta az EU felé, hogy bizonyos hulladékfajtát, mint például a papír és egyes biológiai hulladékok lerakott hányadát évről-évre csökkenti. Ez már önmagában feltételez egy részleges szelektív gyűjtést. Azt is nevesítik a jogszabályok, hogy a hulladék gazdálkodás költségeit a hulladéktermelőnek kell megfizetni, amely a kommunális hulladék estében a lakosság. Ez jó néhány településen nagyon komoly gondot fog okozni, hiszen vannak olyan települések, ahol 2-3 havonta egyszer gyűjtenek hulladékot gyűjtő edényzet nélkül, lovas kocsin vagy traktoron, évi 3-400 Ft-os díjak mellett. Ugyanakkor az EU normáknak megfelelő elhelyezés költsége egy családra vetítve 6-12.000 forint is lehet egy évben. Ez mind attól függ, hogy külföldi tőkés céget meg kell-e fizetni, vagy magunk tudunk befolyást gyakorolni a hulladékgazdálkodás menetére.
Vaskút község önkormányzata 12 önkormányzattal együtt nyújtott be pályázatot az eszközök beszerzésére gesztorként azon önkormányzatok pályázatát koordinálva, akik részt tudtak és részt kívántak venni az eszközök beszerzésében.
Az eszközök beszerzése mindenképpen önkormányzati feladat és kötelesség lesz függetlenül attól, hogy lesz-e regionális hulladéklerakó és azt ki fogja működtetni. Most nyílt egy halvány lehetőség arra, hogy ezen eszközök egyrészét állami támogatással lehessen megvásárolni.

Térségi beruházások
Csatorna, hulladékkezelő komplexum, kábel tv

Térségi beruházásaink ütemezése sajnos nem úgy alakult, ahogy azt korábban terveztük, de egyik folyamat sem állt le, tovább folytatódnak az ezzel kapcsolatos előkészítő munkálatok és a pénzgyűjtés.

A csatornáról a létesítési engedélyek meg vannak, itt el kell kezdenünk a pályázatok benyújtását. Ezt eredetileg már szeptemberben szerettük volna megtenni, azonban ez át fog csúszni a következő évre.

A térségi informatikai rendszer vonatkozásában, amely magában foglalja a kábel tv-t is, várhatóan a közeljövőben írjuk alá a kivitelezővel a térségi megállapodást. Saját magunk már elkészíthettük volna Vaskút és Bátmonostor vonatkozásában, azonban az egész térség egységes rendszert akart megvalósítani, ennek érdekében vártunk. A hulladék gazdálkodási komplexum esetében a legutolsó harmadik pályázatunkat forrás hiánya miatt nem nyertük meg, így itt is egyenlőre várnunk kell. A késedelem oka az objektív okokon kívül az állandó gáncsoskodás miatti időveszteség is.

Orvos választás

A második pályázati forduló már eredményesnek bizonyult, így a szeptember 27-i ülésén a képviselő-testület megválasztotta Lencsés doktor úr utódját az I. számú körzetben. Fliszárné dr.Gyulai Magdolnának hívják, komoly szakmai előélete van. Belgyógyász szakvizsgával, diabetológiai szakvizsgával rendelkezik, a háziorvosi szakvizsgán kívül és éveket dolgozott intenzív osztályokon. Bízunk benne, hogy Vaskúton a betegek megelégedésére fogja a munkáját végezni. A rendelési idő a korábban megszokott rendelési idő marad. A doktornő október 1-én kezdte meg munkáját. Lakást azonban csak november hónaptól tudtunk a számára biztosítani, így helyben lakni csak november hónaptól fog, addig Baján lakik a rokonainál és
mobil telefonon elérhető. Természetesen ez idő alatt is vállalja a hétközi készenlétet.
A helyettesítés időszaka alatt gyakorlatilag az I. számú körzet beteglétszáma, a kártyák száma nem változott, azt sikerült megőrizni.
Maga lencsés doktor úr is a doktornő pályázatát tartotta szakmailag a legalkalmasabbnak. Kérjük, forduljanak bizalommal az új orvoshoz.

Gyermekorvosi ellátásról néhány szót

Szeptembertől működik gyermekorvos Vaskúton, területi ellátási kötelezettséggel. A gyermekorvosi kártyákat hivatalból át kellett adni mindkét háziorvosi körzetből a gyermekorvosnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki köteles a gyermekorvoshoz vinni a gyermekét. Amennyiben a háziorvosok hajlandók ellátni a gyermeket és a szülők mindenképpen oda szeretnék vinni, ennek nincs akadálya, de az érintett háziorvos ezért nem kap külön finanszírozást. A gyermekorvos ez évben a rendelőn kiírt rendelési idő szerint rendel, melyet itt az újságban is közöltünk. Következő év január 1-től megszűnik Csátalja községben vállalt kötelezettsége, így Vaskúton sűrűbben fog rendelni. Lei doktor úr Vaskúton és Nagybaracskán gyermekorvos. Ilyen értelmű megállapodást kötöttünk a nagybaracskai önkormányzattal, hogy ezt a feladatot közösen látjuk el. A doktor úr Nagybaracskán lakik, viszont mobil telefonnal rendelkezik és a hétközi készenlétet ellátja. Ha szükséges még éjszaka is kijön, hiszen ez a dolga és ezt vállalta a szerződésben. Akkut életveszély esetén az itt dolgozó háziorvosok orvosi esküjük szerint kötelesek ellátni bármelyik beteget.
Kérjük adják meg a bizalmat Dr.Lei Attila doktor úrnak munkája végzéséhez.

T á j é k o z t a t á s

Tájékoztatásul közöljük a lakossággal, hogy Dr.Lei Attila gyermekorvos rendelési ideje az alábbi:
- Hétfő du. 14,00 – 16,00 óráig
- Kedd de. 8,30 – 10,30 óráig
- Szerda du. 14,00 – 16,00 óráig
- Csütörtök du. 14,00 - 16,00 óráig
- Péntek de. 8,30 – 10,30 óráig

Tanácsadás:
- Szerda du. 13,00 – 14,00 óráig

Sürgősségi esetben hívható: 30/9/452-080 mobil számon.

Jegyző választás

Vaskút község képviselő-testülete kettő eredménytelen pályázatot követően a harmadik pályázati fordulóban szeptember 13-i ülésén döntött az új jegyző kinevezéséről. 6 jelölt jelentkezett, ezek mindegyike megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak. A jelöltek jók voltak, nehéz volt választani közülük. A pályázat kiírását és az elbírálást egy külön erre a célra létrejött bizottság készítette elő. Majd ezt követően döntött a testület.
2001. október 1-től a képviselő-testület Sárossy László urat nevezte ki Vaskút község jegyzőjének, aki korábban Bátmonostor község polgármestere volt. Sárossy urat bemutató rövid cikket közöljük.

Kérem adjanak bizalmat Sárossy úrnak, ügyes –bajos problémájukkal forduljanak hozzá bizalommal.

Fénykép

Szeptemberi ülésén jegyzőt választott Vaskút Község Önkormányzata
A pályázók közül Sárossy László-t választotta meg, aki Bátmonostoron született 1949-ben. Felesége Csermák Csilla eü. főiskola, eü. menedzser a Bajai Kórház dolgozója. Gyermekei: Gábor 1974. informatikus mérnök, Endre 1975. építészmérnök.

Középiskolai tanulmányait Baján a III.Béla Gimnáziumban, Pécsett a Gépipari Technikumban végezte.
Főiskolai tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karán, a Budapesti Államigazgatási Főiskolán folytatta. Menedzseri diplomát az angliai Dél-Kenti egyetemen szerzett.
Munkahelyei: Ganz Villamossági Művek Bajai Készülékgyára, Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Bátmonostor Községi Önkormányzat, Generali Providencia Biztsító Rt.
Az államigazgatási munkát 1985-től 1998-ig végezte mint polgármester Bátmonostor községben. Két választási cikluson keresztül a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagjaként nemcsak a települési, hanem a térségi feladatok megoldásában is szerepet vállalt (gáz-, víz-, út-hálózat, intézményfejlesztés)
Francia állami ösztöndíj elnyerésével a rendszerváltást követően megismerte a francia 200 éves demokratikus hagyományokon nyugvó államigazgatási rendszert. Az USA önkormányzati szövetség ICMA oktatásán is részt vett, ahol a regionális feladatok szervezési menedzselési kérdéseit ismerte meg.
Közéleti tevékenysége a fentieken kívül a civil szerveződések felé is irányult.
A Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség alelnökeként a megye szabadidősportjának szervezésében és segítésében vett részt.
A Vaskúti Kossuth Vadásztársaság tagja és vezetőségi tagja, majd titkáraként közel másfél évtizedig dolgozott.
Célja, hogy visszakerülve az államigazgatásba szeretné továbbra is képességeit, vezetői ismereteit, tapasztalatait, melyeket mind belföldön mind külföldön megszerzett, Vaskút község önkormányzat előtt álló feladatok megvalósítása során a település érdekében hasznosítani.

Közvilágításról

Többszöri tárgyalások után összeállt egy használható ajánlat, amelynek alapján a következő néhány hónapban megkezdődhet Vaskút község világítás rekonstrukciója. Ez azt jelenti, hogy a teljes településen kicserélésre kerülnek a régi típusú izzók, új energiatakarékosokra. Ezzel együtt mintegy egyharmadával bővítjük az izzók számát, így minden második oszlopon lesz lámpa Vaskúton. Külön világítást kapnak az útkereszteződések, a templomkert, a temető és a Kálvária. A munkálatok tényleges megkezdéséről tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Szövetkezeti külső üzletrészek

Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy igen sokan kértek segítséget tőlünk a szövetkezeti külső üzletrészek megvásárlásának bejelentéséhez. A segítő szándékunk meg volt és jelenleg is meg van, azonban a vaskútiak döntő részét sajnos ez a törvény nem érinti, hiszen akik a Bácska RT-nél kaptak részvényeket az nem minősül szövetkezeti külső üzletrésznek, hanem részvénynek.

A tsz részvénytársasággá alakult 1990-ben. Ezt akkor Vaskúton megszavazták. Bizonyára néhányan emlékeznek az akkori vezetők egy mondatára, ami valahogy így szólt: „Most a következő 50 évre eldől, hogy ki lesz gazdag és ki lesz szegény”. Önök döntöttek. Lett néhány gazdag ember Vaskúton (sokan közülük nem is vakútiak) és több százan akik évtizedeket dolgoztak a tsz-ben a részvényen kívül nem kaptak semmit. A részvényeket aztán az idők folyamán el lehetett adni különböző árfolyamokon. Legutóbb néhány hónappal ezelőtt 10 %-ot kínáltak értük.
A többségi tulajdonos olasz a részvények olyan hányadával rendelkezik, hogy gyakorlatilag bármilyen döntést egyedül meghozhat. Éppen ezért nem áll érdekében további részvényeket megvásárolni. Tökéletesen megértem, hogy az emberek egy jelentős része becsapottnak érzi magát. Én magam 1990-ben is elmondtam a véleményemet, többé-kevésbé megjósoltam hogy mi fog történni. Az események ha nem is teljesen pontosan, de engem igazoltak. Akkor saját apám sem hitt nekem. Amit nem tudok megérteni az a következő: jó néhány embertől azt tapasztalom, hogy rajtunk kérik számon, hogy nem tudunk ebben az ügyben tenni semmit. Valóban nem tudunk, de nem, azért mert nem akarunk. Mindenkinek készségesen álltunk és állunk rendelkezésére jogi tanácsadással, technikai tanácsadással, de sajnos őszintén meg kell mondanunk, hogy reális esély nincs arra, hogy a Bácska RT-nél szerzett részvényeket el lehessen adni az államnak, mint külső szövetkezeti üzletrészt. Sokan egyszerűen nem hitték el, hogy így van és vagy engem, vagy kollegáimat tették felelőssé ezért. Én nem látom semmi értelmét, hogy embereket tévhitben ringassak, és azt mondjam nekik, hogy próbáljuk, meg és majd meglátjuk. Nagyon jól tudom, hogy ez nem így van. Nem kívánok felelősöket keresni, ez nem az én dolgom. De azt hiszem a felelősök nem itt nálunk keresendők. A vakúti önkormányzat 1990-ben tehetett volna valamit, akkor nem tett. Ma már nem lehet mit tenni. Őszintén sajnálok minden embert, aki ebbe a helyzetbe keveredett, de kérem, hogy próbáljanak belenyugodni és elfogadni a tényeket. Ha bármilyen törvényes eszköz kínálkozik majdan, esetleg valamilyen jogszabály módosulás miatt, akkor időben tájékoztatni fogunk minden érintettet.

Miért térek ki a felelősség kérdésére? Azért térek ki rá, mert az utóbbi három évben nagyon sok rendezetlen ügyben néhányan a jelenlegi önkormányzatot teszik felelőssé, holott ezek mind olyan ügyek, amelyeket évekkel korábban kellett volna rendbe tenni. Mire is gondolok? A teljesség igénye nélkül néhány példát felsorolnék.
Ilyen a csapadékvíz elvezető rendszer tökéletes működőképtelensége. Amikor az 1999. évi katasztrófa bekövetkezett, ez az önkormányzat még 9 hónapja sem működött. De sokan neki rótták fel a hibákat. Egész település részek épültek meg úgy, hogy a legelemibb szabályokat sem tartották be a csapadékvíz elvezetés tekintetében. Ennek a megoldása is ránk várt, és amikor nem sikerült tökéletes megoldást találni, akkor a kritikát is mi kaptuk.

Ez a helyzet a Bácska Rt részvényeivel de a Bácska Rt Gondoskodás Alapítványával is, ahol annak idején egy olyan alapítványt fogadtak el, amelybe gyakorlatilag beleszólás nincs. A nyugdíjasok egyrésze, akik sérelmesnek vélik az alapítvány működésének bizonyos részeit, bennünket tesznek felelőssé, hogy miért nem tudunk semmit tenni. Hasonló volt a helyzet a vaskúti szőlők tekintetében is. Annak idején senki sem vállalta fel, hogy hegyközséget hozzanak létre. Ma már nem igen lehet tenni ebben az ügyben semmit. Az önkormányzatnak nincs szinte semmi földje, azt mind magánemberek birtokolják, sokan közülük nem vaskútiak. Sokan csak spekulációs célból tartják a földeket, amelyek tele vannak parlagfűvel, vaddohánnyal és más gazokkal. Az 1990-es évek elején ebben az ügyben hatékonyan lehetett volna lépni. Mára kialakult tulajdonviszonyokon érdemben nem tudunk változtatni. Azért sok mindent tettünk itt is, pld. földutak karbantartására pénzt nyertünk, megvettük a külterületi földutak azon részét, amelyek megvehetők voltak, hogy a lakosság érdekeit szolgálják. Odafigyelünk ezek karbantartására, karbantartjuk a borkombináti utat közösen a többi tulajdonossal, stb. Nem volt rendezési terve a településnek, nem voltak építési szabályok, nem voltak tisztázva a közterületek tisztántartásával kapcsolatos feladatok. Ez mind odavezetett, ahogy ma kinéz településünk. Ezt is nekünk rótták fel, holott a folyamat nem most indult el. Amikor ezeket szabályoztuk, akkor az érthető okból néhány ember érdekeit sértette. De ugyanezt elmondhatnánk az önkormányzati épületek állagára, aminek nagyobb részét már sikerült rendbetenni. Pld. a művelődési ház azóta nem volt kimeszelve amióta megépítették, a Piros iskola 1992.óta nem volt lemázolva, ezeket mind folyamatosan pótoljuk, de így sem érjük magunkat utol.

Azt is nekünk rótták fel, hogy nyugdíjas ház ügyben még nem történt semmi. Az előző időszakban erről csak beszéltek, még egy megvalósítási terv-vázlat sem állt rendelkezésre. Ma ott tartunk, hogy meg vannak a terveink, bővítettük a telket és beadtuk a pályázatot. De még sok mindennek kell eltelnie ahhoz, hogy sor kerülhessen a tényleges beruházásra.
Rendezetlen volt a település hulladék helyzete. Ez sem új keletű dolog, és még sorolhatnám sokáig. A legbosszantóbb az egész ügyben az, hogy többnyire azok az emberek próbálják a felelősséget a jelenlegi önkormányzat nyakába varrni, akik annak idején tehettek volna valamit azért, hogy ez ne így legyen. Akkor a munkájukat nem végezték el tisztességesen, ma pedig ezért másokat okolnak.

Matheisz János polgármester

Ilyen a vaskúti határ

Az országban járva azt tapasztalom, hogy a határ sehol sem olyan mint volt 15 évvel ezelőtt, de elkeseredve kell tapasztalnom, hogy Vaskúton sokkal rosszabb a helyzet, mint bár hol az egész környéken. Ha végig megyünk a környékbeli települések mellett, többnyire rendezett, felszántott, vagy bevetett területeket találunk. Vaskúton óriási területek vannak parlagon, tele parlagfűvel és egyéb gyomnövényekkel. Őszintén örülnék neki, ha a nemrégiben megalakult Vaskúti Polgárok Zöld Föld Természet és Környezetbarát Egyesülete ennek a megszüntetését is célul tűzné ki, amelyben természetesen maximális segítségünket kínáljuk fel.

Reklámfelület lehetőség vállalkozók részére

A Vaskúti Művelődési Ház mozi részén 4 db kirakati felület található, amelyeket felújítottunk, rendbetettünk. Ezek közül kettő kiadó, bármelyik vaskúti cég elhelyezheti reklám anyagát, éves díj fejében. A másik kettő portál közül egyik már elkelt, a másikat pedig a Művelődési Ház saját céljára kívánja megtartani.
Érdeklődni a művelődési házban Sipőcz Bélánénál, vagy a polgármesteri hivatalban a polgármesternél lehet.

Utóbbi időszakban elnyert pályázataink

q Az Informatikai Kormánybiztosságnál a környezetvédelem népszerűsítésére, előadás sorozat tartására és technikai eszközök beszerzésére 4 millió forintot nyertünk a hulladéklerakó társulás nevében.
q Úgyszintén az Informatikai Kormánybiztosságnál 4 vaskúti civil szervezet kapott egy-egy számítógép beszerzésére támogatást.
q Az általános iskola eszközbeszerzésére is pályázatot nyertünk el kb. 5 millió forint értékben,
q Az általános iskola és az óvoda nemzetiségi oktatásának kiegészítő kvótája címen az önkormányzat 7,5 millió forint támogatást nyert el,
q Parlagfű írtási feladatokra az önkormányzat 820.000 Ft-ot nyert,
q Intelligens EU régió címen információ fejlesztésre 15 millió forintos támogatásra számít az önkormányzat,
q Vaskúti Művelődési Ház 2 millió forintot nyert Teleház kialakítására és működtetésére.
q További kisebb jelentőségű célokra mintegy egy millió forintot nyert 8 pályázatunk.

Folyamatban van a Területfejlesztési Tanács által befogadásra került, de még el nem bírált pályázataink a Vörösmarty u. útépítése és három rossz állapotú út felújítása. Ezek 2002. évben fognak elkészülni ha megnyerjük a pályázatot.

Bérlakás építési projekt helyzete

A Gazdasági Minisztériumtól a támogatási szerződést mintegy 6 hónappal később kaptuk vissza aláírva, mint ahogy kellett volna, így a projekt megvalósítását át kellett ütemezni. E szerint az építkezés december 31-el indul és2002. július 31-el kell befejezni. A közbeszerzési eljárást megindítottuk és néhány hét múlva várhatóan meg fog jelenni a pályázat kiírása a közbeszerzési értesítőben. A pályázat megjelenését követően össze fogunk hívni valamennyi olyan vaskúti vállalkozót, aki építési profillal foglalkozik - akár érintőlegesen is - és tájékoztatjuk őket a pályázati feltételekről, hogy szóba kerülhessenek akár pályázóként, akár alvállalkozóként, ha nem tudnak pályázni.
A pályázati elbírálás egyik fő szempont rendszere az volt, hogy a nyertes pályázó minél több vaskúti vállalkozót alkalmazzon, hiszen azt szeretnénk, hogy az itt végzett munkából elsősorban a vaskútiak részesülhessenek.

Újabb cégek Vaskúton

Rövid kivárási idő után most már ismét érezhető, hogy az alacsonyabb iparűzési adónk miatt, Baja közelsége miatt, a viszonylag jól kiépített infrastruktúra miatt, egyre több vállalkozás települ ki Vaskútra. Az utóbbi három évben mintegy hat újabb vállalkozás jött létre, bár egy jelentősebb sajnos el is ment Vaskútról.

Összefogásról, a Székelyek búcsújáról

Meghatóan szép ünnepségre került sor szeptember 22-én a Vaskúti Római Katolikus Templomban, a vaskúti temetőben, majd a rendezvényteremben. A Fogadjistenről, Istensegítsről, Hadikfalváról, József-falváról és Andrásfalváról ide származott székelyek ünnepelték egykori szülőfalujuk Fogadjisten búcsúját, ami Szent Mihály napjára esik. Ezek az emberek hosszú, fájdalommal teli út végeként jöttek ide Vaskútra és itt is szembe kellett nézniük azzal, hogy idegenként kezelték őket, újra be kellett bizonyítaniuk, hogy ők alkalmasak az itteniekkel való békés egymás mellett élésre. Szorgalmukkal és kompromisszumkészségükkel kivívták az itteniek tiszteletét és becsületét. Befogadták őket. Vaskúton minden nemzetiség és népcsoport megszenvedte a maga kálváriáját. Békére van szükségünk, egymás között nemzetiségiek és népcsoportokon belül is. Az összefogás igen szép példáját láthattuk a most itt élő székelyektől. Mindenki jelen volt, aki székelynek vallotta magát, olyan is, akinek csak távoli rokona volt székely.

Az ország különböző pontjairól is érkeztek bukovinai székelyek, hogy itt Vaskúton ünnepelhessék a székely búcsút. Tiszteletet érdemel a helyi Székely Kör, elsősorban Mihályi Pál úr munkája, amiért ilyen szépen, zökkenőmentesen sikerült megszerveznie ezt az ünnepet. Büszkék vagyunk arra, hogy ennek az ünnepnek Vaskúton adhattunk otthont. Bízom abban, hogy ez is erősíti a nemzetiségek és népcsoportok közötti együttműködést.

Ez az ünnep senki ellen nem szólt, a székelység saját múltjára és hagyományaira építve gondolta végig a múltját és jelenét, vállalta a jövőjét. Azt szokták mondani, akinek nincs múltja, annak jövője sincs. Azt hiszem a vaskútiak többsége velem együtt azt szeretné, ha ezt az összefogást valamennyi nemzetiség és népcsoport fel tudná mutatni és ha az egész településért is ilyen szépen tudnánk együttműködni.
Ez csak rajtunk múlik.

Kívánom az itt élő székelyeknek, hogy itt találják meg végleges hazájukat, soha többé ne legyenek olyan szenvedésnek kitéve, mint korábbi történelmük során oly sokszor. Kívánom, hogy mindannyiunknak sikerüljön úgy összefogni ezért a kis településért, mint ahogy azt a székelyek tették.

Egy kopjafa árnyékában

Állok a vaskúti temetőben az újonnan felszentelt kopjafa mellett és az emberi élet hihetetlen fordulatain, gondolkodom. Hiszen ki gondolta volna a múlt század elején még Bukovinában élő székelyek közül, hogy száz év múlva a távoli Bácskában fogja életüket és emléküket őrizni egy mívesen faragott kopjafa? Vagy hányan bíztak abban kényszerű elindulásuk után, hogy lesznek olyan utódaik, akik ennyi idő múltán is méltón emlékeznek majd rájuk?
Bevallom, a székelység fogalma néhány évvel ezelőttig számomra is csak nagyszüleim történeteiben élt, hiszen Vaskúton csak rövid ideje fogtak össze ismét a Bukovinából idetelepített családok leszármazottai, hogy felelevenítsék az őket vagy szüleiket összekötő múltat – máshol már régóta működő – Székely Kör keretein belül. A tavalyi évben ünnepelték meg először az otthoni (Fogadjisten-béli) búcsút Szent Mihály napján, és annak sikerén felbuzdulva szeretnének hagyományt teremteni vele a faluban. Idén ezzel az ünneppel kötötték össze a hajdan Bukovinából elinduló, de végső nyugalmat Vaskúton találó székelyek emlékére állított kopjafa felszentelését. A kopjafa fontos jelkép a székely gondolkodásban, azon belül is a halottkultuszban, ugyanis olyan emléket jelent, amit a hozzátartozók ápolnak, vigyáznak, s amiben benne van szinte az elhunyt teljes élete. Szemcsuk István bonyhádi fafaragóművész munkáját bárki megcsodálhatja a vaskúti temetőben, hiszen megfelel a fent leírt elvárásoknak: a négy égtáj, a nap, a kereszt és az egyszerű szépség mind a székelység életének egy-egy fontos vonását, pillanatát jelenítik meg. „Tisztelet az ősöknek” – hirdeti a kopjafa felirata, s alatta hatvanhat név, amiben benne van egy egész évszázad története és szenvedése.
Nem volt könnyű az életük, hiszen többször is hazát kellett váltaniuk, de – amint azt Mihályi Pál, a Vaskúti Székely Kör elnöke elmondta – a bukovinai székelyek mindig együtt tudtak élni másokkal, hiszen szinte egész sorsuk erről szólt. Igyekeztek mindenkivel jól meglenni, békében egymás mellett élni, és beérni a többi népcsoporttal együtt alul, hiszen felettük egyedül a Jóisten van, aki mindezeket így elrendezte. Mivel kényszerrel telepítették be őket a mai Magyarországra, illetve azon belül is az itt élők házaiba, nehéz volt elismertetniük magukat. Lassan sikerült csak megbékélni azokkal, akikhez beköltöztették a vagyonukból kiforgatott székelyeket, de egy idő után minden faluban, így Vaskúton is, sikerült megteremteniük életfeltételeiket a hosszabb itt-tartózkodáshoz.
Ez volt a múlt, s talán a szeptember 22-én felállított kopjafa eddigi rövid története is jól mutatja a székelység sorsát. Hiszen amikor két éve először ötlött fel az emlékállítás terve, még csak reménykedtek benne a Székely Kör tagjai, hogy egyszer majd sikerül megvalósítaniuk. Amikor pedig a fafaragó munkája végeztével a segítő vaskútiak megnézhették a kész művet, bizony szívet sajdíthatott a megvalósult álom szépsége. Amikor felállították és felszentelték, egy vidám és felszabadult ünneplésre, egész napos együttlétre szólította az ország távolabbi részeiből is hazalátogató székelyeket, rokonokat, barátokat. S amikor pár nap múlva már a hírekből köszönt vissza a felgyújtott kopjafa képe, talán velem együtt másokban is megfordult a gondolat, hogy már soha nem lesz békessége ennek a népnek ezen a világon. De természetesen ennek a tűznek is nagyobb volt a füstje, mint a lángja, s ezzel ismét az előző – talán kicsit túlzónak tűnő – érzésem erősödött meg: a vaskúti kopjafa rövid élete hűen tükrözi a faluba telepített székelység történetét. S ezzel akár meg is nyugtathatom magamat: mint a kopjafának, úgy az azt állító, emlékeiket őrző embereknek sem tud kárt okozni néhány felelőtlen rongáló – befüstölhette, de ártani nem tudott neki…

–mg–

++++++++++++++++

Béke kell! A vaskútiak között béke kell. Az ellenségeskedőkkel is béke kell. De velük olyan áron nem kell béke, hogy elveszítsük a település fejlődésének esélyeit, hogy évekig ne történjen semmi, mert ez vagy az zavarja néhány gazdag ember egyéni érdekét, a többi meg csináljon amit akar.
Valóban béke kell, mint ahogy az olvasói oldalon megjelenő írásban is szerepel. Bár nekem kissé furcsán hangzik ez a kijelentés olyan emberek szájából, akik három éven keresztül mást sem csináltak, mint szították a békétlenséget.

A 2000. áprilisi falugyűlésen egyesek azt követelték, hogy ne legyen rendezési terv. Ez az alapja minden fejlesztésnek, és még kötelező is. Nem kell ide kérem semmilyen szabály, mert az néhány ember érdekeit sérti. Könnyű ehhez az ideológiához partnert találni, mert a szabályok kötelezettségekkel is járnak, és az kellemetlen. De ez az alapja mindennek.

Arról lehet és kell is vitatkozni, hogy azok a szabályok milyenek legyenek, de hogy legyenek-e, arról nem lehet. Pont azért vagyunk nehéz helyzetben, mert éveken keresztül elmaradtak azok a fontos lépések, tervek, szabályok, amelyeknek a település fejlődésének alapjait kellett volna megteremteniük. Ma nem lenne vízgondunk, ha odafigyeltek volna az építésekre, az árkokra, nem lenne Bácska RT részvény ügy, ha akkor odafigyeltek volna, nem lenne rendezetlen a külterület, ha az önkormányzat és a kis földtulajdonosok érdekeit valaki érdemben koordinálta és képviselte volna a földkiadó bizottságoknál, nem lenne parlag a szőlők helyén, ha a hegyközségi szabályok szerint jártak volna el, egységesen lehetett volna fellépni a település és nem az egyes emberek érdekében, ha valaki vette volna a fáradságot, hogy használható nyilvántartást vezessen, amit csak most
hoztunk össze.
Nem most kellett volna földkoncepciót kidolgozni, hanem évekkel ezelőtt, mint ahogy azt pl. Nagybaracskán megtették (nincs is földvitájuk, viszont van stratégiai célra használható földjük, amit annak idején potom pénzekért szereztek meg, kihasználva az önkormányzat akkori lehetőségeit) és még oldalakon keresztül sorolhatnám, hogy mi minden maradt el akkoriban.
(Lehet hogy így is akarták akkori vezetőink, együtt gondolkodva az akkor meggazdagodott emberekkel, akik mindezt a mi nyakunkba akarják varrni?!)

Matheisz János polgármester

Valamit - valamiért

Semmit sem adnak ingyen, ha valamit akarunk azért mindig valamit áldozni kell. Elértünk egy bizonyos fokú fejlettséget, de úgy tűnik igényszintünk és elvárásaink sokszor messze felülmúlják a realitásokat. Csak néhány példát mondjak. Szeretnénk ha megfelelő számú munkahely lenne Vaskúton. Települt ide jó néhány cég, nőtt a munkahelyek száma. De úgy tűnik nem kívánunk mindannyian ezzel élni. Például a Duna-Spárga Kft. naponta átlagosan 50-60 embernek tud munkát adni, ezekből mindössze 5 fő vaskúti, a többi Mátéháza, Bátmonostor, Nagybaracska és Baja településről jár ide
dolgozni.
Ugyanakkor a munkanélküliek száma 150 fő körül mozog Vakúton. Azt akarjuk hogy, élénküljön a gazdaságunk, de ha ez számunkra kis kellemetlenséggel jár, mint például a megnövekedett forgalom, akkor azt már nem akarjuk.
Ha ide akar települni egy cég, akkor azt mondjuk neki, hogy teljesítse azokat az elvárásokat, melyeket majd 8-10 év múlva kell teljesítenie, települjön a falu szélére, hogy véletlenül se zavarjon senkit.
Egy ilyen kis település lehetőségei igen korlátozottak. Jó néhány dologban nem állhatunk elő irreális elvárásokkal. A sült galamb nem fog magától jönni, tennünk kell érte valamit. Valakinek az a feladata hogy a lehetőséget biztosítsa, valakinek pedig az, hogy bizonyos megszokott kényelméből picit engedjen.


FIGYELEM !

Értesítjük a község lakosságát, hogy 2001. október 26-án és 27-én a község egész területén

LOMTALANÍTÁS
lesz.
Kérjük a lakosságot, hogy reggel 7 órára az elszállítani kívánt hulladékot kitenni szíveskedjen.

Lomtalanításkor kirakható minden felesleges háztartási eszköz, bútor, ócskavas, ág és egyéb nyesedék, növényi hulladék kévébe kötve, vagy zsákba rakva.
Az építési törmelék nem tartozik a lomtalanítás körébe !

Olvasói oldal
Kommentár nélkül

NYÍLT LEVÉL VASKÚT KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉHEZ

Tisztelt K é p v i s e l ő t e s t ü l e t!

Amikor Önök mint jelöltek elindultak a legutóbbi önkormányzati választásokon, bizonyára szép reményekkel készültek az elnyerendő tisztségre, aki pedig a jelöltek (pályázók) közül „befutott” biztosan elszánta magát arra, hogy a választói (választókerülete) ügyes-bajos gondjait fogja képviselni, a közérdeket tekinti elsődlegesnek és elhivatottan, de elszántan mindig az igazság érvényesülését akarja elérni.

Tisztelt K é p v i s e l ő k !

Vissza kellene tekinteni!

Tényleg ez történt? Tényleg a közélet oroszlánjaként harcoltak választók (megválasztók) érdekében?

Vagy csak a költő szavaival:

„A lehetetlent nem tudtuk lebírni, de volt egy szép szándékunk gyönyörűket írni!”

Tényleg megkísérelték a lehetetlent?!

Vaskút község nyugalmasan zajló életét – közéletét is – olyan események zaklatták fel az elmúlt időszakban, amelyekről alig (vagy tán annyira sem) egy évvel a helyi önkormányzati választások előtt beszélni kellene!

A VASKÚTI POLGÁROK ZÖLD FÖLD TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETBARÁT EGYESÜLETE vállalja a kényes ügyekről a beszélgetést és most is erre tesz kezdeményezést!

Vaskúton az önkormányzat döntései (elsősorban a regionális szilárd hulladéklerakó helyszínének „bevállalása”, a belvízügy szerencsétlen, a mai napig be nem fejezett megoldása, a nyilvánosság elé nem tárt, kétséges belvízkár támogatások, a felépített de be nem fejezett négy lakás ügye) felszították a kedélyeket a község felelősséggel gondokozó lakosai körében.

(Ne higgye senki, csak azért mert hallgatnak az emberek nincs véleményük, nem lehet érv – Önök – az önkormányzati képviselők részéről, hogy senki nem szól, nem mond semmit. Nem mond mert nem látja értelmét.)

A vaskútiak örültek, igen bármennyire hihetetlen örültek annak, hogy megoldódik több ciklusú „tanácstestületen”, önkormányzati testületen keresztül érdektelenséggel kísért „szemétügy”, de annak már senki nem örül, hogy 28 település és 100 ezer ember bizonytalan összetételű és tartalmú szemete kerül Vaskútra.

Ez okozta legjobban az emberek – nyílt vagy burkolt – felháborodását.

Vaskúton béke kell!

Azt gondoljuk a jelenlegi képviselőtestület – a községért vállalt felelőssége tudatában – függessze fel a hulladéklerakó bármilyen jellegű intézkedéseit.

A soronkövetkező önkormányzati választásokon a község lakossága, felelős választópolgárai véleményt nyilvánítanak.

Ha Önök nyernek újra, nincs tovább vita, a dolgok úgy mehetnek tovább, ahogy eddig. (Fejet hajtunk és tudomásul vesszük, hiszen a polgárok (a nép) döntött így).

Ha nem Önök nyernek, akkor más megoldás lesz.

Ha kezdeményezésünk – javaslatunk – ellenére mégis – konokul, a községgel szembehelyezkedve tovább folytatják a beruházással összefüggő intézkedéseket, de mégsem Önök győznek a beruházást az új testület le fogja állítani, de a
f e l e l ő s é g az Önöké!

Béke kell a községben, békét pedig kölcsönös egyezséggel lehet teremteni.

A falu józan véleményét közvetítve – ahol jelentős számú nemzetiségi él egymás mellett, de sokszor fajtájával sem megbékélve- nyugalom kell.

A megfontolt alkotómunkához békesség és nyugalom kell.

A vaskútiak szeretnék ha községük újra felvirágozna, büszkék lehetnének környezetükre, vezetőikre. (Most ez nem így van, és erről tisztelt képviselők Önök is tehetnek!)

Az a hír járja több millió forintot jelent a képviselőtestületnek a „hulladéklerakó” sikere.

A milliók többet érnek, mint Vaskút egészséges környezete, az élhető élet csecsemőtől az idősekig?

Valamikor a közeli városból, Bajáról sokan kivándoroltak Vaskútra, mert öröm volt itt az élet, az emberek jókedve, a szép vidék, a tettrekész emberek vonzották az érdeklődőket.
Mi lesz a jövő? Szürkeség, csend és ….?

Tisztelt K é p v i s e l ő k!

Nem kellene újra gombolni a képviselői kabátot és a következő egy évben a közösség érdekében politizálni?

Nyilvánosságot teremteni minden „kényes” kérdésnek (van ilyen?), őszintén szót váltani az emberekkel, (mert ez hiányzik az utóbbi időben) kimozdulni a politikusi elzárkózásból, vállalni a kritikát, és készülni a megmérettetésre, a sikerben bízva.

Mert ha nem, a magatartás nem változik, lehet, hogy a siker is elmarad?

Sok pénz, nagy tervek kerülnek kockáztatásra!

A vaskútiak jövője, egészsége, a boldogsága a tét!

(Vagy Önök nem itt akarnak lakni továbbra is???)

Kérjük így gondolják végig javaslatunkat, amellyel békejobbot nyújtunk, ne legyen viszály, veszekedés, békétlenség Vaskúton!

Ezért legtöbbet Önök tehetnek!
Számítunk Önökre !

Tisztelettel

Vaskúti Polgárok Zöld Föld
Természet és Környezetbarát
E g y e s ü l e t e
Vezetőség

Tisztelt Olvasók!

A labdarúgásról eddig a szakosztályvezető nyilatkozott, most azt kértem engedjék át ezt a lehetőséget nekem, Vanó Sándor edzőnek. Mindezt csak azért, mert szeretnék az elkeseredésemnek és annak okainak hangot adni.
Az elkeseredésem legfőbb oka a felnőtt csapat szereplése. Ami igazán megdöbbentett, hogy ez az egyesületen belül igazából 6-7 embert bánt. Az edzéseken 4, maximum 8 fő jelenik meg, beleértve az ifjúsági csapat játékosait is. Így gyakorlatilag semmilyen edzésmunkát nem lehet végezni. Ezért vasárnaponként elképzelés nélkül, erőtlenül játszunk. Motiválni sem igazán tudom a csapatot, mert már mindenki érzi, hogy a vaskúti foci „hajszálon lóg”. Az Önkormányzat csak minimálisan tudja támogatni a sportot. Gondot jelent a pályakarbantartás, gyakran a csapat és annak egy-két lelkes segítője végzi. A nevetségesen alacsony edzői tiszteletdíjak kifizetése folyamatosan több hónapot késik. A játékosok cipővásárlásainak kifizetése szinte fél éve csúszik. Fél szezon után nem látszik megoldottnak a csapatok utaztatása sem. Ugyanis az eddigi fuvarozónk, Schweitzer úr is jelezte, hogy csak november hó végéig szállít bennünket. Mivel ezt ingyenesen tette, ez további, kb 250 ezer forint többletkiadást jelent, és sajnos nincs miből fizetni! Ami még ugyancsak nagy gond lesz az, hogy már most jelezte 4 játékos, hogy fél szezon után befejezi az aktív játékot. Ennek oka az, hogy ők is kilátástalannak látják a jövőt, és ráadásul ők azok, akik
edzésre is járnak, akarnak, és mégis nagyon sok szidást kapnak a
közönségünktől.
Én személy szerint úgy érzem, ha valami változás úgy szemléletben, mint anyagiakban nem történik, felesleges erőltetni a labdarúgást Vaskúton. Megítélésem szerint a 9 főből álló vezetés ténylegesen maximum 2, de leginkább 1 főre olvadt. Az első csapatba hiába épült be 4 ifjúsági korú tájékos, a többieket ez sem motiválja, megelégednek azzal, hogy gyakorlatilag edzés nélkül – ma még! – jönnek az eredmények. (De mi lenne, ha a felnőtt csapatban kellene szerepeltetni őket?) Hiába lelkes az edzőjük Kurucz Jani barátom, előbb-utóbb ő is elfásulttá fog válni. Egyetlen öröm az ürömben a serdülő csapat! Átlagban húszan vannak jelen edzésen, nagyon akarnak, és nagyon becsületesen készülnek. Azt eddigi eredményeik is mutatják. Tavaly Kubovics Anti lerakta az alapköveket, és úgy érezzük Kurucz edzőtársammal, hogy van értelme tovább építgetni, csiszolni őket. De sajnos az ő versenyeztetésük – anyagiak miatt – veszélyben van. Higgyék el, ez a 24. óra! Edzők, vezetők jöhetnek-mehetnek, de mi lesz az 55 igazolt labdarúgóval?
Nem kellene végre összefogni, és most már tényleg tenni valamit?

Vanó Sándor

Látlelet a vaskúti főutcáról.

Egy községről alkotott képet erősen befolyásolja az, amit az átutazók látnak a faluból. Mivel Vaskúton a legforgalmasabb, legnagyobb átmenő forgalmat lebonyolító szakasza a főutca ezért nem lehet számunkra mindegy, hogy a Kossuth Lajos utca milyen képet mutat.
Azon szerencsések közé tartozom, akik nap mint nap megcsodálhatják az utat szegélyező fasort, a szívemnek oly kedves vadgesztenyefákkal.
Leggyakoribb díszfáink egyike az Aesculus hippocastanum, magyarul balkáni vadgesztenye vagy bokrétafa. Terméseit először a középkor híres botanikusa, a belga származású Clusius hozta Konstantinápolyból Bécsbe – innen jutottak el – Magyarországra.
Mostanra ezek a fák is őszi díszbe öltöztek, és vidáman hullatják terméseiket (és lombjukat) nem mindenki felhőtlen örömére.
Talán ez lehet az oka, hogy néhányuk „balkáni” állapotba került: lassan, de biztosan kiszáradnak.
Szeretnék megkérni minden jóérzésű embert, különösen a környezetvédőinket, hogy óvjuk meg ezt a falukép szempontjából is jelentős, természeti értéket képviselő fasort, és annak minden egyes fáját! S ha megmentésük már nem lehetséges, gondoskodnunk kell az elhalt fák pótlásáról (gondolok itt a foghíjassá vált ezüstfenyő sorra is).
Remélem, hogy megértésre találok és minél hamarabb megnyugtató eredmény születik a Kossuth Lajos utcai fák ügyében.

Tisztelettel: Kató Erika

Tisztelt Nyugdíjasok!

Kedvező üdülési lehetőség Gyulán 2001. október 15. – 2002. március 30-ig. Teljes ellátás: 1 nap 2.200 Ft
10 nap 20.000 Ft
14 nap 30.000 Ft
Bővebb felvilágosítást ad: Kling Keresztély 472-017-es telefonszámon.

Hirdetés:

Kakasvárban 600 n.öl jó minőségű szántóföld eladó!
Érdeklődni lehet: Nagy Antal Vaskút, Táncsics u. 39.

Digitális telefonokról

Vaskúton 2001. szeptember 14-től a helyi telefonközpontot digitálisra alakították át. Ez néhány plusz lehetőséget jelent. Az internetezők például kedvezményes áron szerezhetnek be ISDN vonalakat, amellyel egyidejűleg lehet sokkal gyorsabban internetezni és ugyanakkor telefonálni. Néhány kellemetlenséget gondolom mindenki tapasztalt, például a telefon 3-4 csengés után, ha addig nem veszik fel, elhallgat és bekapcsol az
üzenetrögzítő.
Ezek a dolgok a készülék programozásával kiküszöbölhetőek. Be lehet állítani például, hogy hány csengés után jelentkezzen a gépi hang.
Be lehet állítani az üzenetrögzítő használatára, ehhez külön megállapodást kell kötni a szolgáltatóval, és még sorolhatnám a lehetőségeket.
Azt tapasztaltam az utóbbi hetekben, hogy az emberek nemigen tudják, hogy ezeket a problémákat hogyan küszöböljék ki. Keressék meg az Emitel szakembereit, akik meg tudják oldani a problémákat, vagy a képzettebbeknek meg tudják adni a programozási kódokat, hogy beállíthassák a saját készüléküket és a vonalukat.
EGY KIS SEGÍTSÉG A TELEFON KIKÓDOLÁSHOZ

A KAGYLÓ FELEMELÉSE UTÁN A
*62 *60 #
JELEKET BETÁRCSÁZNI,
EGY GÉPI HANG VISSZAIGAZOLJA ÉS KÉSZ.

A 60-AS SZÁMMAL ADJUK MEG A CSÖNGETÉSI IDŐT. KISEBB ÉRTÉKNÉL RÖVIDEBB A CSÖNGETÉSI IDŐ.

ENNÉL A BEÁLLITÁSI MÓDNÁL 13 CSÖNGÉS UTÁN / KB. EGY PERC/ LÉP BE AZ ÜZENETRÖGZÍTŐ.
AZ ÜZENET LEKÉRDEZÉSE A KÖVETKEZŐ:
* 92
ÜZENET ÉSZLELÉSÉT ÚGY ÉRZÉKELJÜK, HOGY A KAGYLÓ FELEMELÉSE UTÁN NEM A MEGSZOKOTT BÚGÓ HANG VAN, HANEM EGY ENYHÉN RECSEGŐ TÁVOLI BÚGÓ HANG.

Rongálás?!

Értesülést szereztem, hogy a Vaskúti Rapley Ifjúsági Klubbot megvádolták a Gesztenyés Kuglizó előtti kerítés tönkrerakásával. Szeretném ezen újságon keresztül is a vádakat helyre igazítani és eloszlatni.
A vendéglátó egység vezetője szerint mi a saját környezetünket tönkretesszük. Hát nem! Az Ifjúsági Klub működési elve, hogy ne rombolj, ne kábítószerezz, ne zülljél el. Bár az utóbbit mi nem tudjuk segítség nélkül véghezvinni, amíg a vendéglátó egységekben kiszolgálják a fiatalkorúakat szeszes itallal. Aki ismer minket, az tisztában van vele, hogy ezeket az elveket mi be is tartjuk és a legfontosabb, hogy ezt be is tartatjuk. Mi a kulturált szórakozást nyújtjuk a fiataloknak, és ezen felül a községünk szebbé és jobbá tétele a szándékunk és az elvünk. Be szeretnénk bizonyítani a falunak, hogy igen is vannak fiatalok, akik odafigyelnek egymásra és környezetükre. De vannak emberek, akik csak azt látják, vagy azt akarják látni, hogy mi csak a bulizásnak élünk. Hát ismét csak azt tudom mondani, hogy NEM! Ha így lenne, nem gondoznánk egy játszóteret, nem készítenénk jótékonysági műsorokat az emberek kikapcsolódása érdekében, nem lenne kettő tánccsoportunk, és még sorolhatnám reggelig. Igen is mi teszünk valamit Vaskútért. De sajnos csak a Polgármesteri Hivatal, és akik belülről is látják működésünket azok ismerik el a munkánkat. Most ezek után gondolkodjanak el az illetékesek azon, hogy ki teszi tönkre a környezetét. Nemtudom mire jó ha egy kultúrált Ifjúsági Klubbot bezárunk? Aki velünk dolgozott a jóért, az most ismét visszamegy a kocsmába. Na igen, ez jó! A KOCSMÁROSOKNAK!
Hát NEM!

Sipőcz Zoltán
Vaskúti Rapley Ifjúsági Klub vezetője.

Művelődési Ház hírei

Pályázatok.

Szeptemberben megnyerte a Vaskúti Rapley Ifjúsági Klub a Teleház pályázatot, melynek értéke 2 millió forint, amit számítógépekben kapunk meg.
A Teleház működése a Vaskúti Művelődési Házban lesz.
Célunk az, hogy mindenki aki szeretné megismerni a modern számítástechnikai eszközöket, és az Internet kínálta lehetőségeket, jöjjön és ismerkedjen meg ezekkel.
A Teleházat 2002. januárjában szeretnénk megnyitni. Már folyamatban van a település kulturális életének és történetének feldolgozása, ezeket az adatokat állandóan frissítjük, bővítjük.
Szívesen látjuk az idősebb korosztályt is, hogy ők is eligazodjanak az informatikában.
Minden lakossági felmerülő igényt szeretnénk kielégíteni. A honlap készítése már elkezdődött az Internet klubunk által. Szívesen látjuk azokat, akik segítenek tovább írni.
A Teleház feladata lenne még, tanácsadás, oktatás, valamint az információk hozzáférhetősége az Interneten keresztül. Szeretnénk, ha lakosaink is az Interneten keresztül kapcsolatot teremtenének a világ bármely pontján élő emberekkel.

További pályázatokat nyert még a Vaskúti Német Hagyományőrző Táncegyesület, a Vaskúti Bunyevác-Horvátok Kulturális Egyesülete, és az Anton Kraul Fúvós Egyesület.
Mindhárom Egyesület 330 ezer forint értékű számítógépet kap, amelyek a Művelődési Házban lesznek elhelyezve.

2001. Október 5-én tartottuk Nyugdíjas klubunkban a kettő 70-és három 80-éves tagjaink születés napját.
Az ünnepi köszöntőt Matheisz János Polgármester úr tartotta, majd bemutatkozott jegyzőnk Sárossy László úr.
Az Á.M.K. kis tanulói meleg hangú versel énekkel köszöntötték az ünnepelteket. Az Á.M.K. igazgatója Fábri Géza úr lágy zenei aláfestéssel kísérte a kis előadókat.
Nyugdíjasaink elérzékenyülve megköszönték ezt a kis ünneplést.

„EGYÜTT – ÉRTÜK”

A Rapley Ifjúsági klub Tánccsoportja ismét megrendezi jótékonysági műsorát, melynek bevételével idén a vaskúti gyermekek étkeztetését kívánja támogatni. A műsor alkalmával az Ifjúsági Klub mellett még fellép a vaskúti River Dance Ír Tánccsoport, a Studio 2000 Tánc Sport Klub, a Vaskúti ÁMK Művészeti Iskolájának Kiszenekara, a Vaskúti II. számú Óvoda Táncosai, valamint vendégünk lesz egy csoport Dunafalváról, és egy Bátmonostorról.
A rendezvény időpontja: 2001. október 28. este 6 óra. Helye: a Vaskúti Művelődési Ház színházterme.
Jegyek elővételben is válthatók a Művelődési Házban 250 Ft-os áron.
Szeretettel várunk mindenkit zenés-táncos műsorunkra és kérjük, ha tehetik, tegyünk valamit „Együtt –Értük”, a gyerekekért, a rászorulókért!
Molnár Anett
csoportvezető

+++++++++++++

Roma családok betelepítése, avagy a pletykák nem ismernek határokat

Vaskúton az utóbbi néhány hónapban sok más alaptalan pletykával együtt elterjedt, hogy az önkormányzat roma családokat kíván betelepíteni a településre.
Azt nem igazán tudjuk hogy mennyit, hiszen elhangzott 10-től egészen 150 családig a pletyka. A hírt nem kívánom kommentálni, mert önmagában véve képtelenség. Az önkormányzatnak egyébként meg sem fordult a fejében.
Elterjedt olyan pletyka is, hogy a nyugdíjas házat nem tudjuk megépíteni, mert ott van a telefonközpont. A telefonközpont valóban ott van, de ez nem akadályozza meg az építést.
Csak azt nem értem, hogy felnőtt, értelmes emberek hogy képesek ekkora képtelenséget készpénzként kezelni. Minden testületi döntésünkről kivonatosan hírt adunk a lakosságnak ingyen és bérmentve. Ebből világosan kiderül, hogy az önkormányzat mivel foglalkozott és mivel nem, és milyen döntéseket hozott. Egyes emberek viszont igen jól értesültnek hiszik magukat és sorban állítják a képtelenebbnél-képtelenebb dolgokat. A jól értesültséget nagyon egyszerű módon lehet biztosítani, mivel a testületi üléseink nyilvánosak, bárki bejöhet. A testület szívesen is látja az ülésen megjelenőket. Egy-egy adott témában még arra is van lehetőség, hogy szavazati jog nélkül, de szót kapjanak és véleményt nyilvánítsanak az ott ülők. Ezzel csak a mi döntéseink válnak könnyebbé és megalapozottabbá, hiszen egyfajta lakossági kontrollt azonnal kapunk. Így megelőzhetők ezek a pletykák.

Persze ha egy bizonyos érdekcsoportnak eleve az a célja, hogy feszültséget és békétlenséget keltsen és szisztematikusan megpróbálja tönkretenni az önkormányzat presztízsét, akkor nyilván nem fog beülni a testületi ülésre mielőtt a hírt elterjeszti, mert rögtön kiderülne hogy nem mondott igazat.
Egy szűk csoportnak egyértelműen az az érdeke, hogy a jelenlegi önkormányzat munkájában lépten-nyomon hibákat keressen. Az önmagában nem baj hogy hibákat keresnek és azokat fel is tárják, hiszen az a mi munkánkat is segíti. De bármilyen döntést, bármilyen irányban, bármilyen megközelítésben hozunk, azt egyes emberek mindig negatív oldalról ragozzák meg. Ez a rémhírterjesztés is része annak a kampánynak, amit ez a néhány ember három éve folyamatosan folytat. Így ennek során például a három év alatt - ide nem számítva a népszavazásokat és a jogos jogorvoslat keretében megtett fellebbezéseket - melyekhez természetesen joguk volt (az más kérdés, hogy egy fellebbezést meg lehet írni tárgyszerűen, az adott konkrét problémával foglalkozva, nem piszkálódva, és vádaskodva), összesen 19 esetben jelentettek fel bennünket különböző hatóságoknál. 19 eljárás folyt ellenünk, melyek során egyik eljáró hatóság sem tárt fel törvénysértést.
Jelenleg is folyik egy vizsgálat, amely még nem zárult le, ennek fontosabb megállapításairól természetesen tájékoztatni fogjuk a lakosságot is. Az állandó feljelentések iszonyatos energiát és időt vettek el a normális munkától, sok feladatunk emiatt csúszott, kollegáink feszültebbek, idegesebbek az állandó, jelentős túlterheléstől, hiszen ezek mellett is megpróbálunk maximálisan eleget tenni a vállalt feladatainknak.
Egy misét megérne és egyszer meg is fogom tenni, hogy számszerűsítem, hogy milyen kár érte a települést, mibe került ez nekünk - hogy értelmes munka mellett vagy helyett - állandóan ilyen dolgokkal kellett foglalkoznunk .

Természetesen nem azért választottak meg bennünket, hogy folyamatosan háborúzzunk az ilyen emberekkel, vagy panaszkodjunk, hanem hogy végezzük a dolgunkat. Természetesen azt is tesszük elsősorban, de úgy gondolom hogy kötelességünk a lakosságot ezekről a dolgokról is tájékoztatni. A lakosságnak igen is joga van tudni, hogy az ilyen dolgok mennyire hátráltatják a tevékenységet és ez mibe kerül. Végső soron ezek az események nem a polgármesternek, a testületnek, a hivatal dolgozóinak ártanak, hanem elsősorban a településnek.
Ha valaki a településért dolgozik, mert többnyire erre hivatkoznak az illetők, akkor nem lehet célja, hogy szándékosan kárt okozzon a saját településének.

Higgyék el, mi csak a munkánkat szeretnénk nyugodtan végezni. De úgy tűnik vannak akik ezt nem hagyják. Nem szívesen beszélünk ilyen témákról, de sajnos kell.

A bejelentések, feljelentések egyrésze név nélkül futott be, majd később nevekkel ellátva, a korábban megszokott nevekkel, vagy egyesületek neve mögé bújva. Egyes vélemények szerint a valóságban mások állnak mögötte. Olyan Vaskúton földtulajdonnal rendelkező gazdag emberek (többnyire nem is vaskútiak), akik komoly hasznot húztak a privatizációból, a részvénytársasággá alakulásból. Ma a fél határ az övéké, azt nem művelik, hanem spekulációs célra tartogatják. Hatékonyan támogatta őket néhány vaskúti és nem vaskúti lakos.

Az egész érdekellentét oka a hulladékgazdálkodási komplexum helyének a kiválasztása. Egyesek anyagi érdeke mást kívánt, mint amit az önkormányzat a teljes régióval együttműködve tervezett.
Több alkalommal próbáltunk velük egyeztetni, kompromisszumra jutni, de nem lehetett. Említést kell tenni egy konkrét eseményről, amelynek során kb. egy évvel ezelőtt két úr a saját irodámban megfenyegetett, miszerint ha nem állítom le a hulladék projektet, akkor anyagilag és erkölcsileg tönkre fognak tenni. Nem vagyok túl ijedős, így nem is ijedtem meg tőlük. Anyagilag nem tudnak tönkretenni, hiszen szinte nincs semmim, mert a végzett munkám, a feladat, amit vállaltam mindig fontosabb volt, mint a saját zsebem, és ez most is így van. Erkölcsileg pedig úgy érzem olyan dolgokat nem követtem el, amiért különösebben pellengérre lehetne állítani. Hibát biztosan sokat elkövettem, de szándékos visszaélést és csalást biztosan nem.
De ahogy a politikában az lenni szokott elég ha a hír elterjed, azzal le lehet rombolni egy ember tekintélyét akár jogos a pletyka, akár alaptalan. És itt erről szól a történet.

A vaskútiak érdekeire hivatkoznak a hulladék ügyben is, ugyanakkor ha már néhány száz méterrel arrébb tennénk, de még mindig vaskúti területre, az nekik már jó lenne. Ezt igazolta vissza ez év januári tárgyalásunk. Még ebbe is belementünk volna, ha lett volna lehetőség a hatóságok részéről.
Kérdezem én, akkor mennyire fontos ezeknek az embereknek a település lakóinak az érdeke. Nyilván semennyire. Ma már viszonylag kevesebb embert tudnak megnyerni maguknak, hiszen az emberek nagyobb része normálisan gondolkodik, látják, hogy mi történik a településen és milyen irányban haladunk. De még mindig sikerül jó néhány embert megtéveszteniük és maguk mellé állítaniuk. Jó lenne ha egyszer eljutnánk oda, hogy az elvégzett munka annak hibáival együtt lenne a megmérettetés alapja és nem az alaptalan piszkálódás, pletyka és mások bemocskolása.

Nemrégiben alakult meg a Vaskúti Polgárok Zöld Föld Környezetvédő Egyesülete is, amely mint látható már kifejti véleményét és kapcsolódik a fenti ügyhöz. Én örülök annak, hogy egy ilyen egyesület megalakult és igyekszünk minden környezetvédelemmel kapcsolatos ügybe bevonni őket, hiszen egy csomó fontos feladat áll előttünk a környezetvédelem területén, mint pld. a települési és régiós környezetvédelmi program készítése, a fásítások, a közterületek tisztántartásának megszervezése és sok minden egyéb. Minden ilyen munkába be fogjuk vonni ezt a csapatot, de félek, hogy mint eddig is történt, számukra csak egy lesz a fontos, hogy a hulladéklerakó ne ott épüljön meg, ahová terveztük. Az lesz a reakció ami eddig is, ész érvek helyett „csak” szó lesz a válasz, ami nagyon frappáns, csak éppen nem old meg semmit.

Természetesen azért hosszabb távon bízom abban, hogy sikerül bevonni ezt a csapatot is a normális munkába és fel fogják ismerni a település valós érdekeit és azt, hogy ezért mit tehetnek ők. Bízom abban, hogy komolyan fogják gondolni az idő múlásával a vállalt feladataikat. Annál is inkább így gondolom, mert ezen emberek nagyobb része megtévesztett. Kihasználták a háttérben állók azon tulajdonságukat, hogy szeretnek szerepelni és fontos tagjaivá válni a társadalomnak. Hiszem, hogy valóban azzá fognak majd válni, de nem ez az útja és módja, ahogy ezt elkezdték.

A leírtak alapján úgy tűnhet, hogy gondunk van a gazdag emberekkel. Szó sincs erről, örülünk annak, ha a településen valaki megtalálja az egyéni boldogulásának az útját, pláne ha azt törvényesen tette. Végső soron az ő anyagi lehetőségeik a település egészének a fejlődését is áttételesen szolgálják. Amikor egyes gazdag emberekre utalunk, akkor ez csak néhány emberre vonatkozik.

Visszatérve eredeti témánkra, a pletykára, úgy gondolom, hogy a legegyszerűbben ezek úgy szűrhetők ki, ha tájékoztatást kérnek tőlünk, résztvesznek üléseinken. Mindenkinek nagyon szívesen állok a rendelkezésére, ha bármilyen aggálya, kérdése merül fel az önkormányzat munkájával kapcsolatban.

Matheisz János polgármester

+++++++++++++

Vigyázzunk közös értékeinkre !

Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Damjanich utcai útburkolat, amelyet tavaly újíttattunk fel a Templom-kerthez közeli részén több helyen sérült.
Először azt hitten, hogy nem megfelelő munkát végzett a kivitelező és emiatt keletkeztek kisebb csíkok és hibák az útfelületen. De amikor jobban szemügyre vettem kiderült, hogy ezek bizony karcolásnyomok. Volt közöttük frissebb és régebbi egyaránt. Egyértelműnek látszik, hogy valaki vagy valakik rendszeresen leengedett hidraulikával közlekednek a traktorjukkal és a hidraulikán lévő szerszám összekarcolja az utat.
Ez az út nagyon régóta nem volt felújítva, most volt rá lehetőségünk és ki tudja mikor lesz újra. Próbáljunk meg vigyázni rá !

+++++++++++++

A sportról

A Vaskúti Sportkör a legutóbbi időben valóban nehéz helyzetben van. Azonban nem gondolom, hogy elsősorban az önkormányzat támogatása lenne a probléma oka. A Vaskúti Önkormányzat 2000. évben összesen 940.000 Ft támogatást folyósított az egyesület részére. 2001. évben 850.000 Ft-ot ítélt meg a Képviselő-testület. Ezen felül néhány villanyszámlát az önkormányzat átvállalt, továbbá az öltöző gázbekötéséhez 200.000 Ft-tal ez évben hozzájárult.
Ezen kívül a pályakarbantartást, a fűnyírást teljes egészében az önkormányzat emberei végzik ingyen és bérmentve. Ha ezeket a számokat összeadjuk, az több mint kétszerese az 1998-ban kapott támogatásnak.
Összehasonlításul az összes többi vaskúti egyesület jó feleannyi pénzt kapott, mint a sportkör. Tudjuk jól, hogy ez az összeg nem elégséges a sportkör teljes működéséhez, de ez más településen is így van. A fő gondot a szponzorok hiánya jelenti. Schweitzer úron kívül, aki eddig finanszírozta a csapat szállítását, gyakorlatilag nincs támogatója a sportkörnek.
A pályakarbantartást nem állítom, hogy minden igényt kielégítő módon végezzük el, de Isten bocsássa meg, egy-két sportköri tagnak talán nem fog leszakadni a keze, ha szintén részt vállal ebben a munkában.
Egy ekkora településen, mint Vaskút a futtball fő célja a mozgásigény biztosítása, a versenyszellem, a játékszeretet. A nagy csapat szereplésében én elsősorban nem anyagi okokat látok, hanem emberi okokat. Ezt erősíti meg egy a közelmúltban történt esemény, melynek során Nagypaka testvértelepülésről meghívást kapott a Vaskúti Sportkör. Kint felkészültek, bajnokságot rendeztek, azt kiplakátolták a vaskúti csapat szereplésével együtt. Mi pedig nem mentünk el.
Együtt kell élni azzal a gondolattal, hogy bizonyos dolgokat a játékosoknak is fel kell vállalni, például időnként vehetnek maguknak cipőt, vagy ha egy külföldi útra mennek, részben hozzájárulhatnak az utazási költségekhez. Hozzá kell szokni ahhoz, hogy ez nem egy profi csapat, olyanoknak kell játszani, akik szeretnek játszani és a játék kedvéért teszik azt.
Az önkormányzat továbbra is természetesen szeretné a legszükségesebb kiadások tekintetében támogatni a sportkört, de a nehéz helyzetben az egyesület fenntartása csak más szponzorokkal együtt és a sportkör tagjaival együtt biztosítható.

A serdülő csapatnak gratulálok, hiszen látszik, hogy ők komolyan gondolják, amit csinálnak és ez meg is látszik az eredményeken. Azt is tudomásul kell vennünk, hogy aki képességei alapján hosszú távon ebből szeretne megélni azt mi nem tudjuk megtartani, az el fog tőlünk menni, de ez az élet rendje. A küzdőszellem, a játék szeretete, az akarat legalább annyira fontos mint a képesség. Így ha pótolni tudjuk a tőlünk elmenő profikat olyanokkal, akik szívvel lélekkel csinálják, akkor a csapatunk jól fog szerepelni és büszkék lehetünk rá. Sokszor egy meccsen a néző annak is örül, ha nem nyerünk, de mindent megtettünk a győzelemért, de sajnos a jobbik győzött.

Matheisz János polgármester

Pályázati lehetőségekről a vállalkozók figyelmébe

Az utóbbi időben felgyorsultak a folyamatok, egyre több olyan pályázat került kiírásra, viszonylag rövid határidőkkel, amelyek vállalkozókat érintenek. Néhányról próbáltuk Önöket vállalkozókat külön-külön is értesíteni. A hatékony módszer azonban az lehet, ha Önök rendszeresen informálódnak Majoros Róbert kistérségi megbízottnál tel: 79/472-230, vagy Molnár Zsoltnál polgármesteri hivatalban a 79/472-088 tel.szám 17-es melléken. Ezek a kollegák a pályázat elkészítésében is segítséget tudnak nyújtani.

Anyakönyvi Hírek

Születés

Galambos Mihály Baja ,2001.június12. an: Gál Anita
Kecskeméti Tamás Baja, 2011.július19. an: Nagy Adrienn
Varga Martin Baja, 2001. június 27. an: Csellér Kitti
Ács Vivien Baja, 2001. június 27 an: Mezei Orsolya
Rácz Alexandra Baja, 2001. aug. 16. an: Máté Adrienn
Stadler Brigitta Baja, 2001. aug. 18. an: Németh Zita
Katzenmayer Kíra Baja, 2001. aug. 20. an: Balázs Gabriella Enikő
Nagyházi Gergő Baja, 2001. aug. 24. an: Fehér Mária
Lehoczi Fanni Baja, 2001, aug. 27. an: Fáth Mónika
Matisz Dániel Baja, 2001. aug,30, an: Sztojka Anikó
Daróczi Dóra Baja, 2001. szept. 27. an: Vadász Erika
Horváth Dávid Kevin Baja,2001,okt.1. an: Kovács Adrienn

Házasságkötés

Antal Zoltán és Kaszás Melinda Vaskút,2001.június.28.
Szuszánszky Miklós Árpád és Schadt Adrienn Vaskút, 2001. szept.1.
Mayer István és Pap Anikó Vaskút, 2001. szept. 14.
Husti Krisztián és Simon Melinda Vaskút, 2001. szept.15.

Haláleset

Schmidt Istvánné
Kiss Mária 56 éves Vaskút, 2001.július. 5.

Gerdán Demeterné
Vígh Irma 63 éves Vaskút, 2001. július.14.

Némethné Tóth Margit 50 éves Vaskút, 2001.augusztus 10.

Bohner Mátyásné
Hagendorn Mária 84 éves Vaskút, 2001.szeptember.13.

Vincze József 89 éves Vaskút, 2001.szeptember 20.

Oszmayer József 79 éves Vaskút, 2001.szeptember 29.

S.Piroska Creative Commons License 2001.09.19 0 0 680
Szio Mijo!
Elnézést kérek, hogy most reagálok, köszönjük/i a Sipőcz/ szépen a gratulációt.
Kicsit sok volt az esemény.
Az Ifjúsági klub a műv-házba megnyerte a teleház pályázatot, 2 mill.ft-értékben.Még nyert 3 egyesület is számitógépeket, azok is itt lesznek elhelyezve.Igy egy kicsit fel kell forditani a müvházat az elhelyezésekre.
Más:
Hétvégi kulturális események Vaskúton szept.21-és 23.
A hétvégén rendezzük meg Vaskúton a Szüreti felvonulást, a szüreti bálat, és a Fogadjisteni búcsút./székely búcsú/
A hétvégére esik a Mutlangeni Fúvósegyesület vaskúti látogatása is.

09.21.-én 17.30-kor szüreti felvonulás
19.00-kor szüreti bál kult.műsorral /Szőlőfürt vendéglő

09.22.-én 10.30-kor Ünnepi istentisztelet
11.03-kor Kopjafa szentelés /temetőben/
13-órától ebéd,mulatság a nagy rendezvény teremben/ Márványos/

09.23.-án 9.00-kor Istentisztelet
10.00-kor Német nyelvű istentisztelet Schindler Mátyás plébánossal.
utána a Mutlangeni Fúvósegyesület koncertje a templomban.

Ennyi röviden.
Mindenkit szeretettel várunk.

Szióka
Piroska

Előzmény: Mijo (679)
Mijo Creative Commons License 2001.08.22 0 0 679

"Vaskúti díjazottak.

Augusztus 20-án a képviselő-testület díszülésén átadták a községi kitüntető címeket. Kubovics Istvánnét Vaskút Község Szolgálatáért kitüntető címmel jutalmazták. Vaskút Községért díjban részesültek: Gál Mihály, dr. Lencsés Gyula, Jakab Gedeon, Sipőcz Béla, Reicher Béla."
__________________________________________________

Szeretettel gratulálok a mi Piroskánk férjeura, Sipőcz Béla barátunk elismeréséhez :)!

Mijo

Mijo Creative Commons License 2001.06.18 0 0 677

Hovatovább ősi, bevett szokás szerint, most ismét hozzád, kedves Péter, azaz az éppen felbukkanó prominens fele tenném fel az alábbi kérdéseimet.

Mijo

Előzmény: marfai (676)
marfai Creative Commons License 2001.06.18 0 0 676
Ácsi! Abban a kistérségi összefogásban Baja is benne van, csak nem a Város kezdeményezte, hanem később csatlakozott. Ilyen is van, és ez így van rendjén.

Márfai P.

Előzmény: Thernitibi (675)
Thernitibi Creative Commons License 2001.06.18 0 0 675
Bizony Mijo, létezik egy kistérségi luftballon, vagy mi a szösz, talán Dunafalva (?) vagy hasonló központal. Mert mintha annakidején úgy hírlett volna, hogy ebből Baja (mint kistérségi központ) maradjon ki.

Továbbá jobban tájékozódva a vaskúti szeméttelep körül zajló eseményekről, kiderül, hogy eléggé rákosista stílusban oldották meg a földterület kisajátítását.

Előzmény: Mijo (672)
Mijo Creative Commons License 2001.06.18 0 0 674

Egy számomra szomorú hírt hallottam a közelmúltban itthon tartózkodó Péter Jakab barátunknál történő látogatásomkor, beszélgetvén a világ dolgairól mesélte, hogy jóságos Pechlof Mátyás, aki oly lenyűgözően bájos törődést tanúsított hajlott kora ellenére szülőfaluja iránt, csak-csak ott tért végső nyugovóra, ahol élete utolsó évei legtöbb idejét töltötte. Isten veled, Matyi bátyám !

Muity Mijo
Baja

Mijo Creative Commons License 2001.06.18 0 0 673

Szevasz Ádám, lám, akad bunyevác az ősök között szép számmal :)!
Ez a bizonyos német kiadású könyv, esetleg magyar nyelven íródott ? Szabadna valami konkrétumot róla ?

Üdv: Muity Mijo
Baja

Előzmény: adamax (671)
Mijo Creative Commons License 2001.06.18 0 0 672

"Térségi beruházások:

Hulladéklerakó esetében kettő elnyert pályázatunk van. Továbbá benyújtásra került az állami céltámogatási igényünk. Ennek esetleges kedvező elbírálása esetén jövőre megkezdődhet a beruházás."

Mintha kissé elcsendesedett volna ez a témakör. Végülis mit kíván jelenteni ez a tömörített megfogalmazás ?

"Informatikai fejlesztés:

Mintegy 29 település egészére szerepel tervként, hogy egy közös informatikai rendszert alakítunk ki. Az I. ütemben még ezévben elkezdődik egy légkábeles rendszer kiépítése, amely tartalmaz kábel TV-t is és sok egyéb olyan funkciót, ami a modern kommunikációhoz nélkülözhetetlen. A későbbi években kerül kiépítésre egy saját optikai földkábeles rendszer a teljes régióban."

Ha jól emlékszem erről már szó van két éve, létezik hogy még mindig csak jövő időben beszélhetünk e programról ? Ugye ennek a főkoordinátora Dunafalva polgármestere, az Elmer Pista ? Egyszer már valahova bejelentkezett, de sajnos nem folytatta. Kár, régi hajós ő, bizonyára sok érdekes dologról tudna folyamatosan tájékoztatni mindannyiunkat.

Muity Mijo
Baja

Előzmény: S.Piroska (670)
adamax Creative Commons License 2001.06.18 0 0 671
Üdvözlet minden bajai testvérnek!

El nem tudtam volna képzelni régi internetes motorsként, hogy pont itt lelek rá bajaiakat érintő témákra. Rövid bemutatkozás: dr. Kósa Ádám vagyok, jogász, negyed évszázadot éltem eddig. Apai nagyanyám Baján nőtt fel. Azért nem írom, hogy oda született, mert ez nem igaz: a jómódú bajai polgárasszonyok Pestre mentek szülni. Eleinte Baján, majd Bajaszentistvánon élt, az ő apja (a dédapám) ismert ügyvéd volt Baján, dr. Vuich Miksának hívták. Vaskúthoz is erős szálak fűznek, ugyanis ay ügyvéd dédpapám édesanyja ott született, és - kapaszkodj meg, Markovits -, Pestality Magdolnának hívták. Másrészt pedig nagyanyám édesanyjának felmenői kántorok voltak Vaskúton, a Lescheditzkyek, egy német kiadású, Vaskútról szóló könyv elég hosszan ír róluk.

Ennyit egyelőre, és örülök, hogy az interneten sem lanyhul a bajai polgárság összetartása.

Kósa Ádám
(a nickem adamax vagy amc)

Előzmény: Matkovits (-)
S.Piroska Creative Commons License 2001.06.16 0 0 670
Hírharang előzetes
Nyugdíjasházról

Képviselő-testület tovább munkálkodott a nyugdíjas ház tervein. Az építési tervek elkészültek, a pályázat benyújtására vá0rhatóan egy hónapon belül kerül sor. Az előzetes igényfelmérések elkezdődtek. Érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatalban Matheisz János polgármesternél vagy Kubovics Istvánné szak-főtanácsosnál.

Az egészségügyi alapellátásról

Az egészségügyi alapellátás reformja keretében Képviselő-testület úgy döntött, hogy a meglévő két vegyes háziorvosi körzetet átalakítja és helyette 3 körzetet alakít ki, kettő felnőtt háziorvosi körzetet és egy gyermek háziorvosi körzetet.
A gyermek háziorvosi körzetet Nagybaracska községgel együtt szeretnénk működtetni, hiszen így elérünk egy olyan gyermeklétszámot, amely biztosítja, hogy hosszútávon jól lehessen működtetni mindenki megelégedésére, úgy, hogy a szakmai színvonal is biztosított legyen, az orvos is megtalálja a számításait és az önkormányzatnak se kerüljön pénzébe.

Mindenképpen úgy gondoljuk, hogy a gyermekorvosi ellátás bevezetése emeli az egészségügyi ellátás szakmai színvonalát. A beteg eldöntheti, hogy hová kíván fordulni. Az Önkormányzatnak a választás lehetőségét kell biztosítani.

A felnőtt háziorvosi körzetek estében pályázatok kiírása megtörtént, és a testület minél hamarabb szeretné elbírálni.

Az I. számú háziorvosi körzet orvosa dr.Lencsés Gyula bejelentette, hogy 2001. április 1-jétől nyugdíjba vonul. Ezért a pályázat elbírálásig dr.Győri Sándor bátmonostori háziorvos helyettesítéssel végzi a betegellátást, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy az ellátást minél jobb színvonalon tudja biztosítani. A helyettesítési rendszer hosszú távon történő fenntartása senkinek sem érdeke, mivel a rendelés nem a megszokott időben, később van és ez kényelmetlenséggel jár.

A Képviselő-testület szeretné minél gyorsabban lebonyolítani a pályázati eljárást és végleges megoldást találni egy olyan új orvos személyében, aki remélhetőleg jó szakmai felkészültséggel, lelkiismeretesen végzi majd a munkáját.
Ennek a döntésnek nagy a felelőssége és benne lehet az is, hogy nem jól választunk, hibázunk. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ennek a lehetőségét minimálisra csökkentsük.

Dr.Lencsés Gyula közel 42 évet dolgozott itt Vaskúton. Tisztelettel és becsülettel látta el munkáját, az önkormányzat és a lakosság is meg volt vele elégedve.
Ezért a Képviselő-testület részére a „Vaskút Községért” kitüntető cím adományozásáról döntött nyugdíjba vonulása alkalmából. A 42 év munkáját a lakosság és az önkormányzat nevében ezúton is szeretnénk tisztelettel megköszönni.
Az esélyegyenlőség és a korrektség azt kívánta, hogy mindkét háziorvosi körzetben kiírjuk a pályázatot. A II. számú háziorvosi körzet háziorvosa nem kíván sem nyugdíjba vonulni, sem máshová menni dolgozni, éppen ezért pályázni fog, hogy megerősítse jelenlegi státuszát.

A testületnek nincs szándékában e körzetben orvost váltani. A pályázatok elbírálásakor a testület igyekszik figyelembe venni a doktor úr eddigi munkáját, a helyismeretét és egyéb olyan körülményeit, amelyet Vaskút számára biztosítani tud. Ezzel együtt törvényesen, korrekt módon kívánja elbírálni a pályázatot.

Bérlakás építés

Korábban olvasható volt a megyei lapban, hogy Vaskút bérlakások építésre pályázatot nyert 57,4 millió forint értékben. Miután a támogatási döntés késett, most van folyamatban a gazdasági minisztériummal a támogatási megállapodás megkötése. Jelen helyzetben az látszik a legvalószínűbbnek, hogy a beruházás 2001.október hónapban kezdődhet meg és műszakilag a tető alá hozásig jutnánk el ez évben, majd 2002-ben folytatódna és május végéig fejeződne be.
A beruházás teljes költsége 71,8 millió forint, amiből 6,9 millió forintot képviselnek a meglévő telkek. Az önkormányzat önrésze 7,4 millió forint, amely 2001-ben kb. 3 millió forint, 2002-ben pedig kb. 4,4 millió forint.

A beruházást a közbeszerzési eljárás keretében versenyeztetni fogjuk.
Az épülő lakások szociális bérlakások. Szűkebb műszaki tartalommal, mint a már korábban megépült kettő lakás. Ugyanakkor szerkezetileg ugyanolyanok lesznek, mint az előző két épület. Összesen 5 épület épül fel, 10 lakással.

Térségi beruházások

Hulladéklerakó esetében kettő elnyert pályázatunk van. Továbbá benyújtásra került az állami céltámogatási igényünk. Ennek esetleges kedvező elbírálása esetén jövőre megkezdődhet a beruházás.

Csatornázás: A régió 29 település közül az I.ütemben megvalósítani tervezett 14 település, melynek része Vaskút is, megkapta a létesítési engedélyeket.
Az első pályázatokat szeptember hónapban tudjuk beadni, a legutolsót 2002. áprilisában. Vaskút esetében Szeremle és Bátmonostor községekkel közös tisztítómű kerül kiépítésre. A kisrégió gesztora a beruházásnál és a pályázatoknál Vaskút lesz, a pályázatok benyújtása előtt még sor fog kerülni lakossági fórumokra, abból a célból, hogy a beruházást végigegyeztessük , létrehozzuk a viziközmű társulást, biztosítsuk a lakossági önerőhöz szükséges banki hitelek lehetőségét.
A fizetendő lakossági önrész nagysága most még nem ismert, azonban nagy valószínűséggel úgy kívánjuk megvalósítani, hogy mintegy 5 éven keresztül havi 800 forintos törlesztéssel le lehet bonyolítani a lakossági önrészt, ennek fejében nemcsak a gerincvezeték épülne ki, hanem kiépülnének az egyes házakhoz történő konkrét bekötések és egy informatikai leágazás minden házhoz.

Informatikai fejlesztés:

Mintegy 29 település egészére szerepel tervként, hogy egy közös informatikai rendszert alakítunk ki. Az I. ütemben még ezévben elkezdődik egy légkábeles rendszer kiépítése, amely tartalmaz kábel TV-t is és sok egyéb olyan funkciót, ami a modern kommunikációhoz nélkülözhetetlen. A későbbi években kerül kiépítésre egy saját optikai földkábeles rendszer a teljes régióban.

Járda építés:

Értesítjük a lakosságot, hogy sajnos ezévben járda építési keretünk kimerült. Akik sorra kerülhettek azok rövidesen megkapják az értesítést. A jövő évre veszünk fel igényeket, jelentkezni lehet a hivatalban Urbán Imrénénél.

Játszótér felújítás:

Ez évben a pályázati pénzekből sor kerülhet a Damjanich utca melletti játszótér teljes felújítására és az óvodához történő hozzácsatolására.

Nemzetiségi oktatás kiegészítő kvótája

Az iskolánál és az óvodáknál a nemzetiségi oktatás költségeinek részbeni hozzájárulására nyílik lehetőség pályázatok beadására, un. normatív támogatás kiegészítésére. Ez olyan intézmények esetében működhet, ahol a tényleges bekerülési költségnek 90 %-ától kevesebbet finanszíroz a központi költségvetés. Ez Vaskúton a 70 %-ot sem éri el, így pályázhatunk.

Templom felújítása
Reményeink szerint a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától ez évben további támogatást kapunk a templom rekonstrukciójára. Továbbá a Széchenyi terv turisztikai fejlesztési pályázatán is elindult az Egyházközség, illetve a Templom Felújításáért Alapítvány.

2001. március 23-án tartott falugyűlés tapasztalatai főbb vonalakban

A lakosság nagyobb része továbbra is érdeklődik a településen folyó önkormányzati munkáról, jelzi ezt a megjelentek száma, a megfogalmazott kérdések és a vélemények úgyszintén.
Úgy gondolom hogy korrekt, építő jellegű tanácskozás folyt.
A lakosság által felvetett kérdések szinte kivétel nélkül jogos, a munkát segítő észrevételek és kritikák voltak, amelyeket a munkánk során figyelembe vesszük..
Tisztelettel köszönöm mindenkinek a megjelenést és a konstruktív együttműködést. A falugyűlésről készült jegyzőkönyv azok számára akik kíváncsiak rá, de nem tudtak eljönni, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál megtekinthetik. Konkrét kérdésekkel munkaidőben állok szíves rendelkezésükre.

Matheisz János
polgármester

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001 március 12-i ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselőtestület 2001. március 8-án falubejárást tartott, melynek tapasztalatait, a megállapított feladatokat a Képviselő-testület elfogadta.

Képviselő-testület a 2001. március 23-i Falugyűlés előterjesztésének vázlatát elfogadta.

Képviselő-testület helyi rendeletet alkotott a Vaskút Községi Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Káptalanfüredi gyermektábor önkormányzat résztulajdonát képező 1/20-ad tulajdoni hányadát értékesíti a „Gyermekek Üdüléséért Alapítvány” részére.

Képviselő-testület a földterületek 2001. évi bérleti díjak megállapítására határozatot hozott.

Jaberné Völgyi Csilla Vaskút, Damjanich u.142. szám alatti lakos lakáskérelmét teljesíteni nem tudta, mivel üres lakással az önkormányzat nem rendelkezik. Kérelmét nyilvántartásba vette, és üresedés esetén újra tárgyalja.

Képviselő-testület Vörös Endre Vaskút, Damjanich u.103.szám alatti lakos részére értékesíti az összesen 7646 m2 nagyságú külterületi szántó ingatlanát.

Képviselő-testület a Székely Mesemondó Versenyre a testület és a polgármester részéről különdíjat adományoz, 40.000,- Ft értékben.

A Megyei Katasztrófaelhárítási Alaphoz az önkormányzat 40.000 Ft-tal hozzájárult.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001 március 28-i rendkívüli ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület az egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatok ellátása kapcsán az alábbiak szerint döntött
- 2001. április 1-től december 31-ig az I-es és II-es számú háziorvosi körzetben a kötelező egészségügyi alapellátást helyettesítéssel biztosítja.
- A jelenlegi két vegyes háziorvosi körzetből három háziorvosi körzetet alakít ki, melyből kettő felnőtt körzet, egy pedig gyermek körzet.
- A kettő felnőtt körzetre az egészségügyi alapellátási feladatok vállalkozás formájában történő ellátására pályázatot ír ki, a három önálló körzet kialakítása után.
- A gyermekkörzet vállalkozási formában történő működtetésére Dr.Lei Attila házi gyermekorvossal vállalkozói szerződést köt.
- Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyettesítések vonatkozásában a szükséges intézkedések megtételére.
- Utasítja a jegyzőt, hogy a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár felé a szükséges jelentési kötelezettségnek tegyen eleget.

Képviselő-testület könyvtárt támogató önkormányzatok c. pályázathoz nyilatkozatot adott az önerő biztosításáról.

Képviselő-testület a hulladéklerakó építéséhez céltámogatási pályázat beadását határozta el, a szükséges önerőt biztosította.

Képviselő-testület a Vaskút, Petőfi u, Szeremlei u. és Templom tér közútjának szélesítésére, burkolat megerősítésére pályázatot nyújtott be, melynek önrészét biztosította.

Képviselő-testület úgy határozott, hogy az MDK-BT vezetője ellen tett büntető eljárás során született határozat ismeretében nem kezdeményez polgári peres eljárást, továbbá az MDK BT felszámolása során a kijelölt felszámoló által elismert követelését polgári peres úton nem érvényesíti.


Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001 április 26-i rendkívüli ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2000. évi zárszámadás elfogadásáról.

Vaskúti Általános Művelődési Központ Szervezeti- és Működési Szabályzatát jóváhagyta a Képviselő-testület.

Képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról.

Képviselő-testület Mórócz Anikó Vaskút, Dózsa Gy.u.11.szám alatti lakos lakáskérelmét teljesíteni nem tudta, mivel üres bérlakással nem rendelkezett. Kérelmét nyilvántartásba vette és üresedés esetén újratárgyalja.

Egyéb ügyek keretében tárgyalta Képviselő-testület Dr.Győri Sándor bátmonostori orvos megbízását az I.számú háziorvosi körzet helyettesítésére, és Dr.László Márton megbízását a II.számú háziorvosi körzet helyettesítésére.

Képviselő-testület Kubovics Istvánné részére a 2000. december 31-ig végzett jegyzői munkája elismeréseként „Bács-Kiskun Megye Közszolgálatáért” kitüntető díj adományozására javaslatot tesz a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek.

Képviselő-testület Gál Mihály Vaskút, Kossuth u.105. szám alatti lakos részére – - az ifjusági és felnőtt sporttevékenység érdekében végzett munkája elismeréseként - Bács-Kiskun Megye Sport Díja adományozására tesz javaslatot a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlésnek.

Az átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről tájékoztatta a Képviselő-testületet a polgármester és a Szociális Bizottság elnöke.

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001 május 24
-i rendkívüli ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület megvizsgálta a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője által tett törvényességi észrevételt és arra határidő hosszabbítást kért.

,

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2001 május 31-i ülésén az alábbiakban döntött:

Képviselő-testület meghallgatta a Vaskúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, A Szent Imre Ifjusági Ének- és Zeneegyesület, a Rapley Ifjúsági Klub és a Riverdance Ír Tánccsoport, a Polgárőr Egyesület és a Bácska Sportegyesület 2000. évi tevékenységéről tartott tájékoztatóját, valamint megismerte a 2001. évi terveiket.

Képviselő-testület a jegyzői pályázatra beérkezett pályázatokat elbírálta és
a pályázati kiírást eredménytelenné nyilvánította. Az új pályázat kiírására előkészítő bizottságot hozott létre.

A Képviselő-testület az I.számú felnőtt háziorvosi és a II.számú felnőtt háziorvosi állásokra pályázat kiírását határozta el, a pályázat benyújtásának határidejét a megjelenéstől számított 20 napban állapította meg.

Képviselő-testület a Bács-Kiskun Megyei Közalapítványhoz könyvtár támogatás céljára 2 db pályázat benyújtását határozza el, ehhez az önkormányzat a saját erőt biztosította. Benyújtásra kerül egy KAC pályázat a biológiai eredetű allergén koncentrációjának csökkentésére, amelyhez szintén biztosítja az önrészt.
Játszótér felújítására kíván az önkormányzat pályázatot benyújtani, a szükséges önerőt az önkormányzat biztosítja.

Hercegszántó község gesztorságával megalakuló Baja és Környéke Tanügyigazgatási Társulás létrehozásáról szóló megállapodás aláírására felhatalmazta a Képviselő-testület a polgármestert.

A „Szemünk fényéért a gyermekekért Alapítvány” Budapest, támogatás iránti kérelmét a Képviselő-testület megtárgyalta és úgy határozott, hogy az Alapítvány munkájával egyetért, de nem áll módjában támogatást nyújtani.

Képviselő-testület a beérkezett lakáskérelmeket megvizsgálta, az igénylők Urbán Zoltán Vaskút, Kossuth u.54, Hubert Róza Vaskút, Batthyány u.12, és Huré Enikő Vaskút, Táncsics u.37.
lakáskérelmét teljesíteni nem tudta, mivel üres bérlakással nem rendelkezett. A kérelmeket nyilvántartásba vette és üresedés esetén újratárgyalja a testület.

Kertvásárlási kérelmeket tárgyalt meg a Képviselő-testület, mely területek nem kapcsolódnak más önkormányzati földterületekhez, és úgy határozott, hogy
Bohner Jánosné Vaskút Dózsa Gy. U.69.szám alatti lakos részére értékesíti a 679 hrsz-ú 1280 m2 nagyságú belterületi ingatlant, továbbá Vér Péter Vaskút, Aradi u.30.szám alatti lakos részére az 1630 hrsz-ú 284 m2 nagyságú belterületi ingatlant.

Képviselő-testület Dr.Lencsés Gyula háziorvos Vaskút, Kossuth u.24/.a.szám alatti lakos részére „Vaskút Községért” kitüntető címet adományoz, egy köszönetét fejezi ki Dr.Lencsés Gyula háziorvosnak a több mint négy évtizedes, az egészségügyben eltöltött munkájáért. Az díj átadására Augusztus 20. napját tűzi ki a testület.

Képviselő-testület feladatként határozta meg a játszóterek felülvizsgálatát szabványossági és műszaki szempontból.

A Dél-Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozott Egyesület az idei évben ünnepli 20. éves fennállását. Ez alkalomból Augusztus 11-én a Baján a Petőfi-szigeten egész napos műsoros program lesz az alapító tagok és a jelenlegi mozgássérült tagok részvételével. Vaskútról fellép a Riverdance Ír Táncegyesület, valamint a környékbeli községek néptáncosai és zenekarai.

Friedrich István
Mozgáskorlátozott Egyesület
Vaskúti csoportvezetője

Az Országos Székely Szövetség, a Vaskúti Általános Művelődési Központ és a Vaskúti Székelykör 2001. április 7-én szombaton rendezte községünkben a IV. SEBESTYÉN ÁDÁM ORSZÁGOS SZÉKELY MESEMONDÓ versenyt.

A verseny megrendezésével tisztelegtünk a néprajzkutató Sebestyén Ádám emlékének, másrészt alkalmat biztosítottunk székely népmesei örökségünk őrzésére, bemutatására, tehetségek felkutatására.

A versenyzők az általuk választott székely népmesével vettek részt a versenyen.
A neves személyekből álló zsűri előtt a versenyzők négy korcsoportban mutatták be tudásukat.
Korcsoportok: gyermek I. 10 éves korig
Gyermek II. 10-14 éves korig
Ifjúsági 14-18 éves korig
Felnőtt 18 év felett.

A versenyre 97 fő nevezett és mondta el a választott meséjét.
A délelőtt megtartott elődöntőkből korcsoportonként 6-6 versenyző került a döntőbe. A zsűri kategóriánként I-III. helyezést adott ki. A legkiemelkedőbb teljesítményeket különdíjjal jutalmazták

Különdíjat adott át:
Potápi Árpád a Székely Szövetség Elnöke
Vaskút Község Önkormányzata
Matheisz János Vaskút Község Polgármestere
Vörös Endréné a Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
Fábri Géza az ÁMK Igazgatója
Mihályi Pál a Vaskúti Székely Kör Elnöke.

A versenyt a 18 órakor megrendezett GÁLAMŰSOR zárta.
Az egész napos műsor szép ünnepe volt községünknek, a Vaskúton élő Bukovinai Székelyeknek pedig életre szóló felejthetetlen emlék.

Székely testvéreim nevében az Országos Székely Szövetségnek köszönöm a lehetőséget, Vaskút Község Önkormányzatának az anyagi feltételek biztosítását, a Polgármesteri Hivatal, az ÁMK valamennyi dolgozójának a végzett munkát.

Mihályi Pál
Vaskút Székely Kör Elnöke

A Német Kisebbségi Önkormányzat a Német Belügyminisztérium (BMI) által kiírt pályázaton 9989 DM-t nyert a helyi Idősek Otthona berendezésére.
Az otthon 1.350.292,- Ft összértékben az alábbi tárgyakkal és eszközökkel gyarapodott: Televizió, videorecorder, HI-FI berendezés, hűtőszekrény, gáztűzhely, mikrohullámú sütő, porszívó, mosógép, elektromos konyhai kisgépek, konyhabútor, 6 étkező asztal, 30 szék, fürdőlepedők, törölközők, törlőruhák 30-30 db, abroszok, rozsdamentes főzőedények, tálalóedények, evő- és tálalóeszközök, csészék, bögrék, kancsók, poharak és tálcák.

A felsoroltakon túl a Német Kisebbségi Önkormányzat további 60.000 forinttal járult hozzá a konyha felújításához.

At Idősek Otthona fenntartója a Községi Önkormányzat kisebb átépítéssel, belső és külső festéssel, mázolással tette szebbé, otthonosabbá az épületet.

A Német Kisebbségi Önkormányzat 2001. június 1-én 15 órakor szerény ünnepség keretében adta át az otthon lakóinak és dolgozóinak az új berendezéseket, gépeket, eszközöket.

Ezúton köszönöm az Önkormányzat vezetőinek és dolgozóinak, az iskola énekkarának, az Ifjúsági Tánccsoportnak és a Kraul Antal Fúvósegyesületnek a jó szándékú segítséget.

Vörös Endréné
Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Felháborító vandalizmus !

Június 8-ról 9-re virradó éjszaka valakik ledöntötték a németek betelepülésének 250. évfordulójára felállított emlékművet. Általában nem szeretjük a vandálokat. Különösen nem szeretjük azokat, akik egy népcsoport történetének, kultúrájának emlékeit gyalázzák meg.
Hiszem azt, hogy településünkön többségben vannak azok, akik tiszteletben tartják a másikat, elítélik az ilyen cselekményeket és kiszűrik maguk közül az ilyen embereket. Nem hiszem, hogy attól válna valaki férfivá, hogy ilyet tesz. A felesleges energiát ezer más, valóban jó cél érdekében is le lehet vezetni.
A rendszertelen, szemetes utcák, a parlagfűvel teli határ és a környezetünkben található nagyfokú rendetlenség munkáskezekért kiállt. Aki nem bír az energiájával, annak tudunk munkát adni. Az így viselkedő ember nem közénk, kultúremberek közé való.

Kérem, hogy annak érdekében, hogy hasonló esemény ne történhessen meg, aki bármit tud a dologról, szíveskedjen jelezni a Polgármesteri Hivatalban, vagy a körzeti megbízottnál.
Ez egyébként nem az első eset. Néhány hónappal ezelőtt a Székelykapu kerítésléceiből törtek ki néhányat.

.


VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

A PARLAGFŰ ÍRTÁSRA

A parlagfű rendkívül elterjedt gyomnövény, tömeges előfordulása miatt értékes területeket von el a haszonnövénytől.
A parlagfűre jellemző több millió nagyságrendű pollentermelés, így virágzás időszakában nagy a biológiai légszennyeződése, nagyon sok ember egészségére ártalmas.

A parlagfű irtása k ö t e l e z ő !
A 2000.XXXV.tv. rendelkezik a növényvédelemről, melynek előírása szerint „az emberi egészségnek megóvása érdekében” az egészségre ártalmas gyomnövény irtása kötelező.
A gyomnövény irtása a terület tulajdonosának, vagy használójának kötelessége.

A gyommentesítést (parlagfű irtást) a virágzásig el kell végezni legkésőbb június végéig, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy a földterület melletti, a lakóházak előtti területeken, valamint a belterületi kertekben is végezzék el a gyommentesítést !

Az oktatásról, nem szakmai szemmel

Közeledünk a tanítási év végéhez.
Így év vége felé több olyan fórum is volt, illetve lesz, amelyen felmerül a vaskúti oktatás témája, sikerei, eredményei és hibái, valamint problémái. Ilyen rendezvény a Pedagógus Nap, a ballagás, az évzáró. Ilyenkor óhatatlanul sok minden megfogalmazódik az emberekben.

Az oktatás Vaskúton, mint ahogy más településen is, az önkormányzat igen sok feladata közül az egyik. Kétségtelen hogy a legfontosabb, hiszen a jövő záloga a gyermekeink, a fiatalság, akiket úgy kell elindítanunk az életbe, hogy ott meg tudják állni a helyüket. Olyan nevelést kell adnunk számukra a tudás mellett, ami alapján becsületes, törvénytisztelő, a település és saját boldogulásuk érdekében hasznosan ténykedő tagjai lesznek a társadalomnak.
Ez nem könnyű feladat. Az eredményeket is elég nehéz számszerűen mérni.

Az oktatási területen 1999-ben egy jelentős szervezeti változás következett be, melynek során létrejött az Általános Művelődési Központ, mely integrálja az óvodai, az általános iskolai oktatást, a művészeti oktatást és a közművelődést.

Képviselő-testület ez év II. felében tervezi, hogy az ÁMK eddigi működésének tapasztalatairól mérleget készítsen. Ezt megelőzően szeretnék azonban ez alkalommal is néhány szót szólni az oktatásról.
Összességében úgy gondolom, hogy a szervezeti változások minden nehézsége ellenére megindult egy pozitív folyamat az oktatásban, amely elsősorban a gyermekek, a tanulók érdekeit szolgálja.
Átmeneti időszakot élünk most, amikor már rengeteg munka fekszik abban, hogy megpróbáltunk újítani és javítani az oktatás szakmai színvonalán, de az elvégzett jó munka eredményei csak részben éreztetik a hatásukat. Kétségtelen hogy vannak már mérhető eredményeink is, ilyenek pl. hogy a tanulmányi versenyeken is egyre jobb arányban szerepelnek tanulóink, javultak a felvételi arányok, a művészeti oktatásban résztvevő gyermekeink a térség minden kulturális rendezvényein szép sikereket érnek el, eredményes, látványos produkciókat mutatnak be.
Sok eredmény azonban csak évek múltán lesz igazán értékelhető és mérhető. Meg kell adni a bizalmat a pedagógus gárdának és az oktatás területén dolgozó valamennyi kollegának. Községünk a környező hasonló nagyságú településekhez képest számszerűen is és arányaiban is összehasonlíthatatlanul többet költ az oktatásra. Tesszük ezt azért, mert az előremenekülés taktikáját választjuk ezen a területen is. Ma már olyan fontos szakmai és szervezeti változásokat is megléptünk, amelyek csak igazán a jövőben lesznek fontosak, de akkor olyan pozícióban leszünk, amilyenben a környékbeli települések soha sem, hiszen nálunk már gyakorlata lesz azoknak a dolgoknak, amelyek ma még újak, de később a szakmai munka fontos részét fogják képezni. Ilyenek pl. a minőség biztosítása, a rendszeres pályázati figyelés és pályázat írás, a munkafolyamatba beépített szakmai ellenőrzés, a művészeti oktatás megvalósítása, amely nemcsak vaskúti, hanem régiós igényeket lát el. Ilyen továbbá a majdhogynem kétnyelvű oktatás stb. Mindezek olyan változások, amelyek bevezetése nem ment és nem megy könnyen. Miután útkeresésről van szó, nem is biztos hogy ezek hibamentesen zajlottak le. Sok hibánkból tanultunk és ez a későbbi munka során is így lesz.

Összességében úgy gondolom, hogy a Képviselő-testület elégedett az ÁMK munkájával, természetesen vannak olyan területek, amelyben javulnunk kell. Ilyenek pl. a napközis csoportok dolga, a különböző egészséges életmódra nevelés, a drogmegelőzéssel kapcsolatos feladatok és jó néhány más terület .

2000. év óta minden évben hagyományteremtő jelleggel rendezzük meg a Pedagógus Napot, ahol az oktatásban érintett valamennyi dolgozót megünnepeljük. Ez évben nyílt először lehetőség arra, hogy anyagiakban is elismerjük a végzett munkát. Mintegy 1,2 millió forint kifizetésére került sor, közterhekkel együtt. Nem mindenki részesülhetett a jutalmakból, melyek differenciáltan kerültek kiosztásra az iskolai vezetés és az abból alakult előkészítő bizottság döntése alapján. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek munkájával nem elégedett az iskola vezetése, vagy akár a Képviselő-testület. Ez az összeg egyenként nem nagy összeget tett lehetővé a jutalmazottak számára, de összességében elég komoly teher volt az önkormányzatnak. Az egyenkénti nagyságrendek inkább gesztus értékűek voltak.

Az elmúlt években szinte az egész környéken az oktatásban visszarendeződés történt. A túlméretezett intézményeket mindenütt megpróbálták a csökkenő gyerekszámhoz igazítani. Nap-mint nap olvashattunk ilyeneket a sajtóban.
Vaskúton nem került sor ilyen jellegű leépítésre, az 1999. évi ÁMK összevonást követő racionalizálást kivéve. Ellenkezőleg, itt az oktatás területén bővülés történt, hiszen a meglévő technikai hátteret és szakmai apparátust inkább jobban kihasználni próbáltuk, mintsem leépíteni, hiszen a leépítés mindenképpen a gyerekekre hat vissza. Így pl. uszodánkat, sportcsarnokunkat a környékbeli iskolákkal és óvodákkal kötött megállapodás alapján próbáltuk kihasználtabbá tenni. Új feladattal bővültünk a művészeti oktatás területén
– zenében és táncban egyaránt – a 2000-2001-es tanévben mintegy 270 diák tanult, akik egy része környékbeli. Ezen oktatási formákra plusz támogatásokat kapott az önkormányzat, de ezzel együtt is a működésnek csak mintegy 70 %-át finanszírozza a központi költségvetés. Sok más településen ez 90-100 % közötti.

Úgy gondoljuk, hogy a szülők nagy része is megértette az erőfeszítések szükségességét, azonban még mindig tapasztalni, hogy jó néhány szülő nem bízik az itteni iskolában és máshova, leginkább Bajára íratja be a gyerekét.

Nemrégen volt az óvodai ballagás, most van az az időszak, amikor el lehet dönteni, hogy a gyerek hová megy általános iskolába. Én kérem a Tisztelt Szülőket, hogy gondolják át, adjanak bizalmat ennek a csapatnak. Hiszen fontos lenne, hogy minél több gyerek kerüljön be a vaskúti iskolába, az emelt színvonalat csak akkor lehet fenntartani igazán, ha minél több a gyerek.
Nem vagyok szakember, és nem tudom a szakember szempontjai szerint értékelni az oktatás működését, de ismerve a környékbeli települések stratégiáját és az oktatási intézményeinek a működését, ki merem jelenteni, hogy a vaskúti iskola nem hogy nem rosszabb, mint a környékbeliek, hanem nagyon sok szempontból sokkal jobb az alapoktatásban is. Arról nem is beszélve, hogy mennyi pluszra van itt lehetőség, amelyre másutt nincs.
A bajai intézmények jelentős részével is fel tudjuk venni a versenyt. Biztos, hogy egy-egy speciális területre szakosodott iskolával nem, de azzal igen, hogy nagyon széles palettát tudunk kínálni, amelyből a gyerek választhat, érdeklődése és képességei alapján.

Természetesen nem kívánunk ideális képet festeni a helyzetről, hiszen nem minden tökéletes, vannak problémák, vannak teendők, vannak hibák, amiket ki kell javítani. De nyitottak vagyunk minden olyan megoldásra, ami az ügyeket előbbre viszi. Éppen ezért kérjük, hogy az iskola működésével kapcsolatban a szülők részéről bármilyen észrevétel, javaslat volna, azt feltétlenül tegyék meg az iskolai vezetés felé, vagy a Polgármesteri Hivatal felé. Komolyan érdekel a véleményük.
Minden problémára lehet valamilyen megoldást találni, nem sértve az alapvető érdekeket és célt. Sokszor azt tapasztaljunk, hogy egy-egy döntés, a gyerekek máshová történő beiskolázására, információ hiányon alapul.
Szeretnénk ezt megelőzni, éppen ezért vállaljuk, hogy bármikor szívesen adunk a döntéshez szükséges információkat.
Ha nem kommunikál egymással a szakma, a fenntartó és a szülő, akkor a félreértések és a hiányos információk miatt sorozatos rossz döntések születhetnek, mindhárom félnél.
Ennek megelőzése valamennyiünk közös érdeke.

Kérem, hogy adják meg a bizalmat ennek a csapatnak, akik már eddig is bizonyítottak és a későbbiekben még inkább szeretnének bizonyítani.

Matheisz János
polgármester


A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

Falunapok Vaskút „Vissza a Természethez”

2001. JÚLIUS 20-21-ÉN EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖRÜL

Programterv:

2001. július 20. Péntek

Délelőtti programok:

- Csepűrágók toborzója a falu egész területén.
- Sportprogramok:
kötélhúzás, tollaslabda, sakk, malom, pingpong versenyek
- Kulturális programok:
A Nyugdíjas klub kézimunka kiállítása,
MEGHÍVÓK kiállítása /az összegyűjtött különböző meghívók megtekintése/

- Délutáni programok:
- Színpadi programok: Dunafalva, Bátmonostor, Rapley Klub, Ír tánccsoport, Német Hagyományőrző táncegyesület. Kisparti zenekar
- 17-órakor Zenei táborzáró koncert

- Esti és éjszakai programok:
- 2100 óra Csepűrágók színjátszó társulat előadása a szabadtéri színpadon.
- 2200 óra Szalonnasütés, tábortüzek a volt vízmű területén.


2001. július 21. Szombat
1./
- Kerékpár és gyalogtúra a vaskúti történelmi helyekhez ( hármas dombok, várhely, öreg kápolna) találkozás 800 órakor a Művelődési ház előtt.
- A község történetének rövid ismertetése.
- Indulás 9-órakor. A túrára zárt öltözet javasolt.

Egy kis ismertető a történelmi nevezetességeinkről:

Történelmi nevezetességek közé tartozik, Vaskút határában még ma is látható, az Újkőkorban is már létező halmok és a földvár. 1868. június 12-13-15-i ásatásoknál 13 halom volt még és a „Gyűrű” vár. Két halmot bontottak fel az északi oldalon, és kettőt a gyűrű vár mellett, melyekben „két öl mélységben egy üreg szája nyílt meg, melybe 8 ember bemehetett és három gyertyafény mellett, bizton kivehette, hogy a halom gyomrában több oldalról nyílások vannak. A halom belsejében volt egy erős emberi csontváz ülve, arccal kelet felé fordulva. Az üreg minden egyes halomnál előfordult, mely úgy keletkezhetett, hogy midőn a faalkotmány összedőlt, elkorhadt, az odaszakadt föld felsőbb helyen űrt hagyott maga után.” Czirfusz Ferenc tanár ásatási jegyzőkönyvéből.

Az 1941. szeptember 13-i ásatásoknál /Tompa Ferenc dr./ megállapítást nyert, hogy a Szarmata-jazyg korból való a földvár. Rátaláltak egy tüzelőhely nyomaira is. Azóta a halmok három darabra csökkentek, földvár is kisebb lett az idő múlásával.

2./
- Kirakodó vásár a művelődési ház és a kuglizó környékén.
Mindenkit szeretettel várunk árusítani, vagy csereberélni.
- Aszfaltrajz verseny.
- Kerékpáros ügyességi lassúsági verseny.
- Kresz vetélkedő
- Tűzoltó bemutató
- A község hivatalos intézményeinek meglátogatása, bemutatása.
- A Polgármesteri Hivatal egész nap várja az érdeklődőket.

- 2000 órától szabadtéri zene.

Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre, próbáljon meg a falu egy kicsit megmozdulni a közösségi élet felé, mindenki legyen érdeklődő és aktív részese programjainknak.

Mi rendezők háttérben igen sokat dolgozunk és dolgoztunk különböző programokon, / Anyák napi műsor, Májusfa kitáncolás, Kamara zenei Koncert stb./ de sajnos csak az érdektelenséget kaptuk meg lakosainktól.
Kérünk mindenkit, ha lehet, ez a közömbösség forduljon át érdeklődésre, mivel a rendezők szívvel lélekkel dolgoznak egy-egy programért.
Köszönjük !
A rendezők nevében : Sipőcz Béláné

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Bohner Antalnak aki valahol szívügyének is érzi a Templomkert szépségét. Kisfákat ültetett melyeket reggelente megöntöz ápol. A szétvert rácsokat, díszkerítéseket megpróbálja helyre rakni. Ezt mind magánszorgalomból.
Sajnos ennek vannak ellentétjei is. Magán, szorgalmas emberek, akik az ivóvizes csapot leszerelik, a padot lecsavarozzák, el lopják, /kell otthon is/ játékokat megrongálják. Ennyire becsülik mások munkáját.
Sipőcz Béláné

2001. május 12.-én megalakult a Fidelitas Vaskúti csoportja, azzal a céllal, hogy a Vaskúti ifjúságot összefogja, és megfelelő perspektívát nyújtson számukra. Kultúrált ifjúságot szeretne a településen. A csoport a Fidesz ifjúsági társszervezete. Ebből adódóan van bizonyos fajta politikai hovatartozása. Szeretne részt venni a község társadalmi életében, fővédnökséget és aktív részvételt vállalt a július 20-21-i Vaskúti falunapokon.

OVI-GÁLA

„A Vaskúti Óvoda Gyermekeiért” Alapítvány támogatásával 2001. Május 5-én szerveztük meg immár a második OVI-GÁLÁT ebben a nevelési évben. Hagyományteremtő műsorunkon a vaskúti óvodás gyerekek léptek fel. A nézők változatos műsort tekinthettek meg, amelyet óvónőink az év folyamán tanultakból válogattak. A kiscsoportosok mondókákat, verseket, dalos játékokat adtak elő. Ezt követően a gyermektánccsoportunk népviseletbe öltözve lépett színpadra és a helyi hagyományokból merített táncokat mutatott be a lelkes közönségnek. A középsősök mesét dramatizáltak és pünkösdi népszokást elevenítettek fel. Végezetül a nagycsoportosok egy zenés mesejátékkal kápráztatták el a közönséget. A gyerekek számára nagy élményt jelentett a színpadi szereplés. Bátran, biztonságosan mozogtak a színpadon és a hálás közönség biztató tapssal jutalmazta szereplésüket. Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az alapítvány a vaskúti óvodás gyermekek kedvezőbb körülményekhez juttatását támogatja. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat pénzbeli és természetbeni adományokkal. Céljaink nemes célok és a műsorunkon megjelent nagyszámú közönség is, azt bizonyítja, hogy a vaskúti felnőtteknek nagyon fontos az, hogy mi történik a gyermekeikkel, milyen körülmények között töltik el óvodai életüket, milyen fejlődésen mennek keresztül 3-4 év alatt. Szeretném megköszönni, minden kedves támogatónknak, hogy az előadás létrejöhetett, a Művelődési Háznak, hogy helyet adott a gálaműsornak, és különösen azoknak, akik adományaikkal támogatták az alapítványt. A gyermekek és az óvoda nevelőtestülete nevében szeretném megköszönni az alapítvány kuratóriumának munkáját és bízunk abban, hogy a továbbra is segíteni fogják óvodánkat.
Bohner Simonné

Nyári programok

2001. június 23-30. Ismét egy hetet tölthetünk a Balaton partján. Az előző évekhez hasonlóan a balatonfenyvesi gyermektáborba utazunk. A Bács-Kiskun Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványtól , valamint a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól is nyertünk támogatást az idei táborra. A programban ismét szerepel kirándulás – előreláthatólag Tihanyba - , játékos vetélkedők, sportprogramok, de a német nyelv gyakorlását sem szeretnénk kihagyni. Reméljük, az időjárási viszonyok kedvezni fognak és mindannyian barnára sülve jövünk haza.
Szintén többéves hagyományra tekint vissza a zenei tábor megrendezése. Idén 2001 július 8-20-ig kerül megrendezésre az ÁMK Művészeti Iskolájának és az Anton Kraul Fúvósegyesület közös szervezésében. Előreláthatólag az eddigieknél jóval több résztvevőre számíthatunk. A tábor ideje alatt a zenészek új zeneműveket tanulnak meg és ezeket több alakommal elő is adják. (Bajai Európa-nap, Dávod, Nagybaracska, Balaton, Bátmonostor, vaskúti zárókoncert).
Augusztus 14-től 21-ig kerül megrendezésre a Szent Imre Ifjúsági Ének és Zeneegyesület szervezésében a gitártábor. A nem vaskúti résztvevők vaskúti családoknál lesznek elszállásolva. A gitártáborban részt vehetnek a klasszikus gitáron alapszinten játszani tudók (akkordok ismerete). A táborban tanult zeneszámokból a legsikeresebbeket bemutatjuk az augusztus 20-i kulturális műsorban. A tábor főszervezője Jankó Tibor.
Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20. – A hagyományokhoz híven a Művelődési Ház előtti téren szabadtéri kulturális műsorral kívánunk megemlékezni államalapítónkról. A műsorban a vaskúti kulturális egyesületek és kiemelten a Szent Imre Ifjúsági Ének és Zeneegyesület vesz részt.


Iskolai Hírek

Évzáró

Tájékoztatjuk a község lakosságát, hogy a Vaskúti Általános Művelődési Központ a 2000/2001-es tanévzárót 2001. Június 18-án (hétfőn) 17. 00 órakor tartja.

A Vaskúti ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskolája a vaskúti és a vidéki kihelyezett tagozatok diákjainak tanévzárót tart 2001. Június 17-én (vasárnap) 17.00 órakor a vaskúti Művelődési Házban.

KISTÉRSÉGI TÁNC- ÉS ZENEI TALÁLKOZÓ

Az idén másodszorra került megrendezésre március 23-án Vaskúton a Kistérségi Tánc- és Zenei Találkozó. A bemutatót megelőző szervezési munkálatok keretében a Vaskúti ÁMK Alapfokú Művészetoktatási Iskolája kiküldte a környékbeli községek iskoláiba a jelentkezési lapokat. Nagy örömmel fogadtuk a visszajelzéseket, hiszen rengeteg jelentkező fogadta el meghívásunkat, aki részt kívánt venni a műsoron. A vaskúti gyerekek is nagy igyekezettel kezdték a felkészülést. Az idei esztendőben a zenét tanuló diákok mellett bemutatkozott a tánctagozat is. Március 23-ára 34 egyéni és csoportos produkcióiból állt össze a műsor, amelyen 160 gyermek vett részt. Előzetesen megtörtént a 3 tagú, szakértőkből álló zsűri felkérése, melynek tagjai Eördögh Gabriella és Fábri Géza a zene szakértőjeként és Nagy Dezső a tánc szakértőjeként vett részt az értékelésben. A találkozó napján Vollár Imre a Művészeti Iskola igazgatója fél 9-kor ünnepélyesen megnyitotta a műsort. Ezután kezdődtek a bemutatók a következő kategóriákban:
-népdaléneklés
-énekkar
-népi hangszeres szóló
-népi zenekar
-klasszikus zene
-néptánc
-klasszikus és modern tánc
-vegyes
A vidám gyerekzsivajt a táncosok színpompás ruhái tették színesebbé. A vendéglátó vaskútiak finom pogácsával és üdítővel, teával kedveskedtek a szereplőknek és kísérőiknek. A gyerekek nagyon sok új barátot szereztek maguknak. Az elhangzott műsorszámokat nagy tapssal fogadták. A komoly zene mellett bemutatásra került több nemzetiségi és könnyű zenei dal, tánc is. A humoros műsor sem maradt ki, nagyon ötletes volt a „Legyen Ön is milliomos!” paródia. A vaskúti tanulók is kitettek magukért, a hangszeres szólisták mellett a zenekar és a tánccsoport is nagyon szép műsort adott elő. A műsorszámok bemutatása után közös ebéden vettek részt a gyerekek, a zsűri pedig megkezdte a produkciók értékelését. 3 órától a csoportok vezetőinek, illetve a felkésztő tanároknak részletesen elemezték a bemutatott műsorszámokat, a további munkához jó tanácsokat adtak a fejlődés érdekében. A gyerekek izgatottan várták az ünnepélyes eredményhirdetést, ahol Eördög Gabriella, a zsűri elnöke ismertette döntésüket, felsorolta a díjazott fellépőket, átnyújtotta a jutalmakat. A díjak könyv-, illetve kottavásárlási utalványok voltak, ezek értékét a Művészeti Iskola pályázat útján nyerte el. Ezután következett a Gálaműsor, melyen a díjazott előadók léptek fel nagy sikerrel. A részt vevő gyerekek és a kísérő tanárok, szülők nagyon jól érezték magukat, köszönetet mondtak a Vaskúti ÁMK-nak a fesztivál megszervezéséért. A jó hangulatú Gálaműsor után meghívtuk a résztvevőket a következő évi rendezvényre. Terveink szerint az elkövetkezendő években mindig március 23-án szeretnénk megrendezni és hagyományt teremteni a Kistérségi Tánc- és Zenei Találkozó megszervezésére.
Díjazottak:
Németh Mónika /Nagybaracska/
Márton Dávid /Vaskút/
Geiger Anikó /Csátalja/
Kovács Karolina /Bátmonostor/
Dunafalvi Furulyacsoport
Dunafalvi „Homokszemek” Tánccsoport
„Legyen Ön is milliomos!” paródia /Dávod/
Vaskúti Művészeti Iskola Fúvószenekara
Vaskúti Művészeti Iskola Ifjúsági Tánccsoportja

Látogatás a mutlangeni testvériskolában

2001. május 3-án, csütörtökön este 8 órakor indultunk Mutlangenbe. Másnap délelőtt érkeztünk meg Németországba. Mivel a német családok csak a délutáni órákban vártak minket, körülnéztünk Passauban. Sok nevezetességet láttunk, pl. Szent István első magyar király feleségének , Gizellának a sírját. A Duna partján olyan hatalmas luxushajókat láttunk, amelyekkel Passautól egész a Fekete-tengerig tesznek meg az utasok kirándulásokat.. A kis séta után folytattuk utunkat és délután öt órára értünk Mutlangenbe. A vendéglátó családok már vártak bennünket. Bemutatkozás és a családok megismerése után elvittek minket haza. Másnap reggel 10 órakor Schwabisch Gmündben, a szomszédos városban a Johannis téren találkoztunk ismét. Egy nagy sétát tettünk, amely során a város nevezetességeivel ismerkedtünk meg: a Königsturm-ból ráláthattunk az egész városra, a főtéren egy templom tornyából még a harsonazenét is hallhattunk. Délután az Europa-Tag rendezvényén vettünk részt. A műsorban az itthoni próbák során megtanult műsorszámainkat adtuk elő. Szerepelt még a mutlangeni Grundschule énekkara, valamint egy horvátországi tánccsoport is. Este az Euro-Discoba mentünk, amelyet gyerekeknek szerveztek. Vasárnap délelőtt 11 órakor sportnap vette kezdetét. Kipróbálhattunk különböző cirkuszi játékokat, a mászófalon próbára tehettük ügyességünket. Hétfőn Ulmba kirándultunk, ahol számos, érdekes dolgot láttunk. Megtekintettük a világ egyik legnagyobb templomát, melynek tornyába 786 lépcső vezet. Láthattunk a Guinnes Rekordok Könyvében is szereplő Hotel „Schiefes Haus”-t is, amely a világ legferdébb épülete. A belső berendezését, a bútorokat is speciálisan tervezték és készítették. Az idegenvezetők megmutatták a Duna partján lévő Ulmer Schachel-t is és elmesélték, hogy ilyen hajókon utaztak a svábok Magyaroszágra, hogy ott új hazát találjanak maguknak. Kedden az iskola előtt találkoztunk ismét, onnan együtt mentünk a Polgármesteri Hivatalba. Ott a Mutlangeni polgármester, Peter Seyfried fogadott bennünket. Átadtuk egymásnak az ajándékokat és búcsúzol elénekeltünk egy dalt. Látogatásunk végén még benézhettünk a szíves vendéglátást. Elbúcsúztunk egymástól., néhányan még könnyeket is ejtettek. Csütörtökön reggel érkeztünk haza. A szülők és ismerősök már izgatottan vártak ránk. Az ajándékba kapott számítógépes CD lemezt, amelyen az ottani eseményekről készült fényképek vannak, még másnap feltelepítettük a számítástechnikai teremben lévő gépre. Ezeket és az általunk készített fényképeket azóta is szívesen nézegetünk, felelevenítve a németországi élményeket.
Jakab Kinga és Mazug Ramóna 5. Osztályos tanulók

A Vaskúti Hírharang márciusi számában megjelent labdarúgó csapataink edzőinek nyilatkozata a tavaszi felkészülésről, s célkitűzéseikről, hogy a bajnokság befejezése után csapataikat a tabella mely részébe szeretnék rangsorolni. Ma már majdnem végleges eredményekről számolhatunk be. Serdülő csapatunk befejezte a 2000/2001-es bajnokságot. A tavasszal leirt gondok beigazolódtak. Ők még kicsik, az eredményre még várni kell. A gondokat még tovább fokozta, hogy edzőjük Kubovics Antal munkahelyi elfoglaltság miatt az utolsó hetekben csak a mérkőzéseken tudott megjelenni. Ez egy feladat, az utódot meg kell találni, hogy az utánpótlásunk továbbra is biztos kezekben legyen. Reméljük, hogy a 2001/2002-es serdülő bajnokságban legkisebbjeink továbbra is lelkesen készülnek, s akkor az eredmény is előbb, vagy utóbb megmutatkozik. Ezúton is szeretnénk megköszönni Kubovics Antalnak, hogy a nehézségek ellenére eddig is a legkisebbek csatasorba állításáért fáradozott. Ifjúsági csapatunk az elmúlt egy-két éves gyengébb szereplés után komoly siker kapujában áll. Már most biztosan kijelenthetjük, hogy a játékosok nyakába érem kerül. Hogy milyen? Lehet, hogy ezüst, de a bronz már biztos. Talán egy kicsit nagyobb odaadással, egy kicsit nagyobb szerencsével, kevesebb gonddal talán ez az érem szebb is lehetett volna. Bízunk abban, hogy a még hátralévő két fordulóban győztesen jönnek le a pályáról, és ezzel a fényesebb érmet szerzik meg. Az írás végére maradt a legtöbb nehézséggel küzdő felnőtt csapat. Vanó Sándor edző márciusban leírta gondjait. Bizakodunk, hogy előbb, vagy utóbb javulás áll be. Tévedtünk. A személyi kérdések nem rendeződtek. Sajnos el kell ismernünk, hogy játékosigazolásaink csak részben erősítették a csapatot. Azok az emberek, akik ezekben a nehéz hetekben is kitartottak a csapat mellett ismerik, hogy kényszerűségből hétről-hétre minként változott a csapat összeállítása. Külön köszönjük ezen szurkolóknak, hogy ilyen eredmények mellett is a csapattal tartottak. Két fordulóval a bajnokság befejezése előtt világosan kirajzolódik, hogy reálisan a 10-12-ik hely érhető el. Át kell gondolnunk, hogy hol hibáztunk, hol kell a jövőben másképp csinálni, hogy a következő bajnoki évben az egyre fogyó támogatóinknak ettől sokkal több örömet szerezzünk. Egyenlőre a legnagyobb feladatunk az, hogy együtt tartsuk az amúgy is nagyon szűkös játékoskeretünket, hiszen már a bajnokság vége előtt beindulnak az átigazolási csábítások. Ebben a játékban a jobb anyagi helyzetben lévő csapatok uralják a játékospiacot. Sajnos az előzetes információk a jövőre nézve még nehezebb körülményeket, szűkebb anyagi lehetőségeket jeleznek. Aki most feladatot vállal a vaskúti labdarúgás fellendítésének érdekében, nem keveset vállal. Bízunk benne, hogy nagyobb összetartással a 2001/2002-es bajnoki évben a jelenleginél sikeresebb eredményt érünk el.
Bácska SE Vezetősége

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagy örömmel fogadtam, hogy reagálni tetszett a levelemre, valószínű, fogalmazás és a tartalom miatt. Bizonyára az Ön drága ideje nemigen engedi meg, hogy a „pórnép” gondolataival tudjon foglalkozni. A féloldalt betöltő cikkben hétszer említi a nevemet, elég lett volna, ha az elején említi egyszer, kinek szól a cikk. Szerény személyem azért most más gondolatokat kíván közzé tenni, mert a harmadik éve megjelenő „Hírharang” nagyon egysíkú véleményt továbbit a falu lakossága felé. Ezért próbáltam – illetve merészeltem – másképp gondolkodni. Az Ön gondolatai szerint Én „másképp” gondolkodó vagyok. Ez arra utal, ha valaki másképp gondolkodik, mint Ön, annak veszélyes a gondolkodása. Abban Én is egyetértek, hogy a belvizet és a csapadékvizet el kell vezetni. Az a helyzet, hogy a belvíz és a csapadékvíz két különböző dolog. Az árokrendszer építését szakemberekre kellett volna bízni, olyanokéra, akiknek szakképesítése van. A faluban szépen halad az árokrendszer építése, csak össze-vissza, itt-ott-amott a víz is összevissza folyik vagy el sem folyik. Valóban bementem Önhöz, de csak nagyteljesítményű szivattyút kérni, és kaptunk is, a szomszédsággal összefogva megoldottuk a csapadékvíz elszivattyúzását. A Bajai úton épült házak a kor követelményeinek megfelelően, szabályosan épültek, csak akkor nem volt ilyen magas a belvíz. A Dávodról érkező ivóvizet idevezették, csak arra nem gondolt senki, hogy a felgyülemlő belvizet el kéne vezetni. Nem áll szándékomban a falu vezetését kritizálni, sem áskálódni, csak szeretném, ha a napi dolgok mellett ne kellene olyan dolgokkal foglalkozni, amik visszatérők bizonyos természeti folyamatok bekövetkezésekor. Az egyik gondolatára visszatérve, hogy veszélyes a gondolkodásom, nem értek egyet. Bizonyos kor és élettapasztalat elmúltával minden embernek vannak gondolatai és véleménye, ezt Én természetesnek tartom. E gondolatok alapján merek veszélyesen gondolkodni. A felsorolt dolgok, amik elkészültek pozitívumok, nap mint nap élvezhetők. Arra egyenlőre nincs igényem, hogy Ön határozza meg, mit és hogy gondoljak, vélemények és gondolatok különböznek. A közterheket (pl. súlyadó, szemét szállítás) befizetjük, amik helyinek minősülnek. Az, hogy mennyi munkát keresek magamnak és mennyit dolgozom, az a személyes ügyem. A következő kérdésem lenne: Az ivóvíz m3-kénti áráról miért a képviselőtestület dönt, amikor a számlákat a „Bajaviz KFT” szolgáltatónak fizetjük be?
Tisztelettel:
Viszmeg Sándor

Hangok:
Köszönjük, hogy a Family-Frost-ot át kellett rakni péntekre. Azóta nem tudunk tőlük vásárolni.
A buszmegállókat, ha lehet ne használják más célokra /pl.tábortűz, WC/ nem az a rendeltetésük.

Egy hétvégi telefon:
A sokadszori, büdös a víz, nincs víznyomás, nem indul be a gázboyler hatására felhívtam telefonon a Dávodi Vízművet.
Mi az oka annak hogy nincs víznyomás szombaton délután 3-kor?
-Locsolnak.
-A gépek mutatják, hogy jó minden.
Nálunk kakasvárba nem ezt észleljük, fürödni nem lehet, itt állok koszosan büdösen és várom a gép szerinti nyomást.
5-óra előtt ismét jelentkeztem telefonon, még mindig nem volt víz nyomás.
Már megismertek mint notórius telefonálót, aki csak reklamál.
A válaszuk: sok évi probléma, forduljak a Polgármesterhez és a Jegyző asszonyhoz a panaszommal.
Kérdésem: Ők talán tudnak nyomást biztosítani a boyleromba?
Válasz nincs.

Győztem: este 7-re le tudtam fürödni.
Megjegyzés: délután 3-kor locsolnak este 7-kor már nem.

Tisztelettel: Wohlrábné

Anyakönyvi hírek

Születtek:

1./ Molnár Mercédes Baja, 2001. Március 4.
An: Jakab Vanda
2./ Ács Róbert Baja, 2001. Március 17.
An: Haász Heléna
3./ Szöllősi Anna Baja, 2001. Március 22.
An: Bermüller Krisztina
4./ Salamon Márk István Baja, 2001. Március 26.
An: Szitás Szilvia
5./ Csiki Attila Baja, 2001. Április 17.
An: Ollmann Mónika
6./ Stéhli Benjamin Baja, 2001. Április 28.
An: Sarok Gabriella
7./ Csóti Krisztián Baja, 2001 május 15.
An: Párducz Ildikó
8./ Fehér Virág Baja, 2001. Június 6.
An: Koczán Erika
9./ Bondor Dávid Baja, 2001 június 1.
An: Major Gabriella

Házasságkötés:

1./ Kecskeméti Gábor Vaskút, 2001. Március 17.
Nagy Adrienn
2./Sirok Attila Vaskút, 2001. Május 12.
Hévizi Edit

Elhaláloztak

1./ Reppmann István 76 éves Vaskút, 2001. Március 26.
2./Halász Antalné 69 éves Vaskút, 2001. Április 27.
Gimpel Katalin

Hangok:
Köszönjük, hogy a Family-Frost-ot át kellett rakni péntekre. Azóta nem tudunk tőlük vásárolni.
A buszmegállókat, ha lehet ne használják más célokra /pl.tábortűz, WC/ nem az a rendeltetésük.

mmugy Creative Commons License 2001.05.18 0 0 668

Ki van irva a rendelö hirdetötáblájára elérhetöséggel /cim ,vonalas telefon,mobil
telefon/ együtt 2001.03.29. 14.30 ota.
Egyébként nem fogod elhinni,de van akinek más
dolga is akad mint hogy naponta azt figyelje,
hogy ki mit kérdez az interneten.Máj 17-i
kérdésedre már másnap türelmetlenül választ vársz.
Egyébként ez a forum szerintem nem ügyfélszolgálat.Én legalábbis legjobb emlékezetem
szerint nem vállaltam,hogy napi kérdésekre itt
válaszoljak,mégpedig azonnal.

MJ

Előzmény: Törölt nick (666)
gazo2 Creative Commons License 2001.04.29 0 0 665
A bajai kamarazenekar egy szép hangversenyt adott a Magyarországi Németek Művelődési Központjában. Amiért erről a Vaskút-ban hírt adok: vaskúti kisiskolások is szerepeltek, mégpedig nagyon aranyosan és ügyesen. Egy tréfás darabot is játszott a zenekar, melyben kis törpék is szerepeltek. A törpék is rendeztek konferenciát, ehhez járult a zenekari aláfestés. A kicsinyeket Kapornyai Enikő tanárnő tanította be, mégpedig olyan nagyszerűen, hogy a közönség hangosan nevetett a zenei tréfán. A vaskútiaknak is köszönhető, hogy egy feledhetetlen szép esténk volt. Sokaknak, mert a hagversenyre a nagyterem zsúfolásig megtelt, a tapsnak pedig nem akart vége szakadni.
S.Piroska Creative Commons License 2001.04.09 0 0 663
Köszi a dicséretet, mindenkinek átadom.
piroska
Előzmény: gazo2 (662)
gazo2 Creative Commons License 2001.04.08 0 0 662
Jelen voltam a székely mesemondó verseny eredményhirdetéssel egybekötött gálaműsorán. Ha azt mondom, hogy csodálatos volt, akkor keveset mondtam. Talán úgy fejezhetném ki az érzéseimet, hogy meghatóan szépek voltak a népmesék, de akkor hozzá kell tennem, hogy a páratlan székely humoron alkalmanként - a közönséggel együtt - nagyot nevettem. Nagyon jó volt a rendezés, és nagyon színvonalas a Gemenc, a Vaskúti Hagyományőrző Táncegyüttes, a Garai Asszonykórus és a vaskútiak fellépése. Felejthetetlen élmény volt. Igyekeztem az újságot és a rádiót is tudósítani róla.
Előzmény: S.Piroska (661)
S.Piroska Creative Commons License 2001.04.07 0 0 661
Kedves Mindenki!
Ma Országos IV.Sebestyén Ádám Székely Mesemondó verseny van Vaskúton.
A Programok:
9-től elődöntők az iskolában.
10 órakor a Székely kapu és a templom megtekintése.
12-től ebédeztetés
14-től döntők.
18-órakor a Vaskúti Rendezvényteremben / Bácska Rt. nagy terme/ Záró gála műsor.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

piroska

oszibá Creative Commons License 2001.04.02 0 0 656
Józsikám, ha erre jársz, kapsz tőlem egy húszast!!

Előzmény: Törölt nick (653)
balazss Creative Commons License 2001.04.02 0 0 655
Köszönöm Piroska néni!!
Végre lehet rendesen telefonálni!!
Előzmény: S.Piroska (654)
S.Piroska Creative Commons License 2001.03.30 0 0 654
Szia Sanyi!
Egy észrevétel:
Csütörtök du.2-től 4-5ös térerő van a művházban a Pannonon.
piroska
Előzmény: balazss (652)
balazss Creative Commons License 2001.03.26 0 0 652
Köszöntök mindenkit! Ifj Balázs Sándor vagyok Vaskút Damjanich utcából.Csak egyetlen kérdésem lenne: Ki tud valamit arról, hogy mikor lép működésbe Vaskúton a Pannon GSM torony??Ott voltam falugyűlésen a polgármester úr elmondta, de sajnos nem értettem, mi a feltétele.Előre is köszönöm:Balázs Sándor
Előzmény: Törölt nick (651)
Mijo Creative Commons License 2001.03.19 0 0 650

Józsikám, ez nagyon egyszerű: a bunyevác, az bunyevác :)!

Mijo

Előzmény: Törölt nick (649)
Mijo Creative Commons License 2001.03.19 0 0 648

Lehet, Józsi, de én ettől még egészen békésen elvagyok "saját" fikcióimban :)!
( Neked külön mégegyszer és kategórikusan leszögezem: én bunyevác voltam mindig is, és míg meg nem döglök, az is maradok ! )

Mijo

Előzmény: Törölt nick (647)
Mijo Creative Commons License 2001.03.19 0 0 646

Na akkor, ezeknek az legyen bármiben is segítségükre, aki ezt a nevet adta, vagy tanácsolta nekik :((( !

Neked meg, kedves Piroska, köszönöm hogy utánanéztél :)!

Mijo

Előzmény: S.Piroska (645)
S.Piroska Creative Commons License 2001.03.19 0 0 645
Kedves Mijo!
Utána néztem a kérdésednek, most tudtam meg a teljes nevet a bunyevácokról.
A Vaskútiak teljes neve:
„Vaskúti Bunyevác - Horvátok Kulturális Egyesülete”
Ennyit tudok.
piroska
marfai Creative Commons License 2001.03.18 0 0 643
Kedves Jóska!

Azért nem megy, mert pontot (.) tettél a végére. Oda nem lehet pontot tenni. Ez van. :-)))

Márfai P.

Előzmény: Törölt nick (641)
lajkós Creative Commons License 2001.03.15 0 0 638
Tisztelt Olvasó
Idézet kommentár nélkül:

"50/1998. (XI. 27.) AB határozat
4. Az Alkotmány a Magyar Köztársaság alaptörvénye. Az Alkotmány tételes jogszabály, törvény, amely alkotmányos szokásjog kialakulására nem ad felhatalmazást."

Üdv.:Lajkó S.

Előzmény: marfai (637)
marfai Creative Commons License 2001.03.15 0 0 637
Kedves Urak!
2001. március 1.-óta nincs védett domain. Aki akarta, az előtte megszerezhette. Akkor volt védelem, de nem jogszabály alapján, hanem szokásjog alapján.
Azért Vasútnak lenne esélye, ha nagyon akarná... Mégis egyéb megoldást választanék, békésebb, és gyorsabb...
Márfai P.
Előzmény: lajkós (636)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!