Keresés

Részletes keresés

Kútásóóó Creative Commons License 5 perce 0 0 162123

Hogyha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, megtartván az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyek meg vannak írva e törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez.

Mert e parancsolat, a melyet én e mai napon parancsolok néked, nem megfoghatatlan előtted; sem távol nincs tőled.

Nem a mennyben van, hogy azt mondanád: Kicsoda hág fel érettünk a mennybe, hogy elhozza azt nékünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt? 

Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád: Kicsoda megy át érettünk a tengeren, hogy elhozza azt nékünk és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt?

Sőt felette közel van hozzád ez íge: a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt.

Lám elődbe adtam ma néked az életet és a jót: a halált és a gonoszt.

5Móz, 30,10

 

 

 

 

Előzmény: Leslie07 (162121)
Kútásóóó Creative Commons License 20 perce 0 0 162122

 Az Új szovettség Torvényét Isten már nem kézzel írta, nem is kotáblátra,

hanem :

 

Zsidók 8:10Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

 

Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Zsolt199,11

 

Úgy tűnik, hogy már az Ószövetségben is voltak olyan bibliai alakok, akiknek az Úr a szívébe írta az Ő Törvényét, nem csak a kőtáblára.

 

Lenne egy kérdésem:

Miféle törvényeket írt be az Úr az emberi szívekbe?

 

1. Az erkölcsi életre vonatkozóan például ugyanazokat az örökkévaló törvényeket, amiket a kőtáblákra is vésett annak idején a Sínai-hegyen, Az Örökké való elsőre is igazságos, tökéletestés jó Törvényt adott az emberiségnek és így nincs szükség annak a módosítására.

(a Ne törj házasságot, például ma is azt jelenti, hogy Ne törj házasságot!)

 

2. A jehovisták, jobb tökéletesebb és igazságosabb és aktuálisabb törvényeket alkottak Amerikában mint az Isten Az Úr ezt belátta, lekoppintotta, el leste, és ezeket helyezi ma már az új megtérők szívébe az elavult és ósdi saját törvény helyett. Valamint figyelembe vette a nők emancipálódását és ennek szellemében, engedett és új liberálisabb törvényt adott.

 

 

 

 

   

 

 

 

Előzmény: Leslie07 (162121)
Leslie07 Creative Commons License 2 órája 0 0 162121

Mi is töröltetett el igazándiból:

 

 

Az a Torvény, amelyet az Isten kotáblára, kézzel írt.

 

Kol. 2:14Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

 

Az Új szovettség Torvényét Isten már nem kézzel írta, nem is kotáblátra,

hanem :

 

Zsidók 8:10Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.

 

13Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

 

 

Lám ,lám a Szentírás nem támogatja a magaválasztotta istentiszteletet, de nem ám!

 

Kol. 2:Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.

 

 

Előzmény: Eklatáns Béla (162100)
Leslie07 Creative Commons License 2 órája 0 0 162120

Ezek bizony a kőtábla parancsai. Vagyis még mindég érvényesek. Ezért lettek kőbe vésve.

 

 

Attól, hogy egy Torvényt kobe véstek , még nem jelenti azt, hogy ma is érvényesek.

 

A Mózes által kozvetített Torvényt megelozoen és utána is sok torvény lett a torténelembe kobe

vésve , ma mégsem érvényesek.

 

Ami pedig az Izrael Istene a Khrisztosz által kobe vésett Torvényt illeti,arról maga Izrael Istene jelentette

ki, hogy csak addig marad érvénybe, amíg betoltetik, majd Új parancsolatot adott.

 

Ugyan miért adott volna új parancsolatokat, ha a régit érvényben hagyta volna?

 

János 13:34Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.

 

Ezt kozvetlenul a halála elott adta, amikor tudta, hogy halálával betolti a régi Torvényt.

 

Kol. 2:13És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket,14Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;15Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban.16Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:17Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.18Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével.19És nem ragaszkodván a Főhöz, Akiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel.20Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel:21Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd.22(Amik mind a velök való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint?23Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennök semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.

 

Az az istentisztelet , amelyet valaki magaválaszt, és nem veszi figyelembe az Isten akaratát,

abban bizony nincs semmi becsulnivaló.

 

A régi szovettség Torvényét felváltotta az Újszovettség Torvénye.

 

Zsidók 8:13Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

Előzmény: Eklatáns Béla (162108)
Kútásóóó Creative Commons License 6 órája 0 0 162119

Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

Gal5,23

 

Az Apcselben le van írva milyenek a Szent Szellemtől vezérelt emberek.

A Szelem ajándékai azonnal megnyilvánulnak rajuk jelekkel, erővel és csodákkal,kijelentésekkel és elragadtatással.

A Szellem gyümölcsei is tapasztalhatóak az életükön, melyek ezek:

 

De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 

Az ilyenek ellen nincs törvény.

Gal 5,22

 

Szóval az ilyenek ellen nincs törvény, de a többiek ellen bizony van.

 

Nem egy J,T.-vagy H.gy-s ül most is például börtönben, de azért mert a Szellem, hanem mert a test cselekedeti nyilvánultak meg rajtuk. Ha nem is a Mózes törvénye de a Btk, alapján vádat emelt ellenük az ügyészség és le is sittelték őket.

 

 

Ha valakit a Szent Szellem vezérel, azt biztos, hogy nem fogja arra vezetni, hogy Bankot raboljon, vagy  menjen el fajtalankodni, vagy ahogy tisztátalan nővel háljon, stb...

 

A Szent Szellem biztos, hogy nem fog olyasmire vezetni, az embert, amit az Isten Igéjének parancsolatai  tiltanak  mivel  Szent Szellem a Biblia írója.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: szókeno" (162116)
bethsabé Creative Commons License 10 órája 0 0 162118

Javítás:

A keresztények nincsenek a Törvény ákja alatt, mert szabadok.

A keresztények nincsenek a Törvény átka alatt, mert szabadok a Törvényektől, (ezt Jézus tette lehetővé a halálával) ami az Izraelitákat a Mózesi Törvényszövetség alatt sokszor átokkal sújtotta.

Előzmény: bethsabé (162117)
bethsabé Creative Commons License 10 órája 0 0 162117

Van még (előttem -az itt olvasottak alapján nyitva) az a kérdés, hogy mi a "Törvény átka" - ez a kérdésem nem csupán hozzád szól.

 

 

Rengeteg áldást és átkot tartalmazott a Mózesi Törvény, melyek beteljesedése a Törvény rendeleteinek és előírásainak a betartásától függött (5Mó 28:1, 2, 15).

 

-Mielőtt az izraeliták beléptek volna az Ígéret földjére, Mózes kiemelte, hogy az egész nemzetnek, illetve az egyes tagjainak is választaniuk kell, hogy vagy engedelmeskednek Istennek, és áldást nyernek, vagy engedetlenek lesznek, és átok száll rájuk.

 

5 Mózes: 30:19-20

Az ég és a föld a tanúm rá, hogy az életet és a halált tártam eléd, az áldást és az átkot. Válaszd az életet, hogy élj, te és a leszármazottaid is!

Szeresd hát Jehovát, a te Istenedet, hallgass arra, amit mond, és ragaszkodj hozzá! Mert ő adja neked az életet, és az ő segítségével fogsz hosszú ideig élni azon a földön, melyet Jehova esküvel az ősapáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak ígért.

 

 

-Ha Izrael nemzete nem engedelmeskedett a törvényszövetségben foglalt törvényeknek, akkor az egész nemzet átok alá került, még azok is, akik igyekeztek lelkiismeretesen betartani a törvényeket, bár ezt nem tudták hibátlanul megtenni.

Az átkok visszatartották az izraelitákat attól, hogy komolytalanul vegyék, illetve megvessék Isten alapelveit és kijelentett szándékait.

 

Pál apostol leírta, hogy Krisztus Jézusnak ebből az okból kellett oly módon meghalnia, ahogyan meghalt: egy kínoszlopon (Galata: 3:10-13)

 

és eltörölte az ellenünk szóló, kézzel írt okiratot, amely rendeletekből állt. Eltávolította az útból azáltal, hogy odaszegezte a kínoszlopra.

 

-Tehát, ha valamit nem tartottak be az Izraeliták amit a Törvény kötelezően előírt, akkor bizony ebben az esetben a Törvény átokkal sújtott le nem csak egyes személyekre, hanem sokszor az egész nemzetre is. Jézus ezáltal így a Törvény átkától szabadította meg az újszövetség tagjait és  a választott nemzet minden személyét is.  A halálával  eltörölte a Törvény átkát, így már többé nem vonatkoztak a nemzetre a Mózesi Törvények, mert már többé nem voltak a Törvény átka alatt. Így nem lehettek többé átkozottak, ha valamit nem úgy tettek, ahogyan a Törvényekben le volt írva. Jézus szabaddá tette az akkori nemzetet a Törvény átkától és ezzel egyetemben eltette láb alól a Mózesi Törvényeket is, melybe a tízparancsolat is bele tartozott.

 

-Ezáltal Jézus – bár tökéletesen betartotta a Törvényt – magára vette a Törvény átkát, amely mindazokat sújtotta, akik a Törvény hatálya alatt voltak. Az 5Mózes:21:23 kijelenti: "mert átkozott Isten előtt az oszlopra felakasztott ember". Jézus tulajdonképpen "átokká lett" azzal, hogy bűnözőként oszlopra szegezték a zsidó papi bíróság utasítására. Majd miután Jézus bemutatta az áldozata értékét az égben, Isten megszüntette a Törvényt. Amikor Isten elfogadta Jézus áldozatát, jelképesen odaszegezte a Törvényt az oszlopra, és a Törvénnyel együtt járó átok törvényesen el lett törölve (Kol 2:14). A zsidók türelmetlenül igyekeztek elérni, hogy Jézusnak és a gonosztevőknek a holttestét még a nap vége előtt levegyék az oszlopokról, mivel átkozottnak tartották Jézus holttestét, és mert eleget akartak tenni a Törvény előírásának, hogy a sabbat ne legyen megszentségtelenítve .

 

5 Mózes: 21:23

ne maradjon a holtteste egész éjjel az oszlopon. Temessétek el még aznap, mert átkozott Isten előtt a felakasztott ember, és ne szennyezzétek be a földeteket, melyet Jehova, a ti Istenetek ad nektek örökségül.

 

János:19:31

Mivel ekkor előkészületi nap volt, a zsidók arra kérték Pilátust, hogy töresse el a megfeszített emberek lábát, és vetesse le a holttesteket, hogy ne maradjanak sabbaton a kínoszlopon (ekkor ugyanis nagy sabbat volt).

 

A keresztények nincsenek a Törvény ákja alatt, mert szabadok.

 

Az adventisták, viszont ezt a szabadságot elvetik és továbbra is átok alatt szeretnének lenni.

Mivel nem értik Jézus Krisztus váltság áldozatának a lényegét, ezért ragaszkodnak olyan  Törvényekhez , ami soha nem is vonatkozott rájuk.

 

 

Előzmény: szókeno" (162116)
szókeno" Creative Commons License 12 órája 0 0 162116

Félek, hogy tényleg annyi lesz a vitánknak, de megkérdezem, hogy a szeretet ellen van-e törvény? Van-e törvény, ami arra kötelez, hogy bármi miatt ítélkezz a másik ember fölött? Nem azt kérdezem, hogy el kell-e fogadnod mindenféle viselkedést; nem azt, hogy mindig mindenre legyen-e egy "dobzse", hanem azt, hogy kell-e valakit elítélned, megbüntetned - mert a "Mózesi törvények" szerint: bizony kell!

 

Jézus kegyelmet hozott, szeretetet hozott-hirdetett-adott -hagyott nekünk, és ezek ellen nincs törvény - én hiszek ebben. Abban is hiszek, hogy nekem senkit sem kell tisztátalannak tartanom; akár eszi a disznót, akár nem eszi azt a hülye disznót. :)

 

Van még (előttem -az itt olvasottak alapján nyitva) az a kérdés, hogy mi a "Törvény átka" - ez a kérdésem nem csupán hozzád szól.

Nagy szeretettel kérek mindenkit, hogy aki tudja, az írja le nekem (ó, én tudatlan) a választ - röviden, nem mellébeszélve!  :)

Előzmény: llang-ilang (162111)
Kútásóóó Creative Commons License 12 órája 0 0 162115

Csak annak van sok gyereke, aki hülye a védekezéshez.

 

Ez a túlnépesedett alsóbbrendű népcsoportokra lehet hogy igaz, de a keresztény európai fehér ember nem vállal elég gyermeket, és az ez miatt kialakuló demográfiai vákum miatt telepedik be tömegesen a dzsunga.

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: bethsabé (162033)
llang-ilang Creative Commons License 12 órája 0 1 162114

Nemtudom.

Előzmény: friss szél (162071)
llang-ilang Creative Commons License 12 órája 0 0 162113

"Jézus viszont betölteni jött a Törvényt."

 

Jól mondád! 

 

Rm 2,13 (Mert nem azok igazak Isten előtt, a kik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, a kik a törvényt betöltik.

 

 

Előzmény: bethsabé (162105)
llang-ilang Creative Commons License 12 órája 0 0 162112

"János 13:34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást."

 

Ez a parancsolat egyáltalán nem volt uj, vagy ismeretlen.

 

3Móz 19,18 "... szeressed elebarátodat, mint magadat." Valami más értelemben Mondta ezt Jézus ujnak.

 

 

Előzmény: Leslie07 (162090)
llang-ilang Creative Commons License 13 órája 0 0 162111

"Nem arra írtál "nemet" nekem, hogy vétesz-e a Törvény ellen, amikor nem ölöd meg a paráznát.

A többi, amit nem tudsz...  nem szelektálnak a Törvények, vagy igen? :)

 

Kérdezhetem egyszerűbben is: betartod a Mózes közvetítette törvényeket, vagy nem tartod be?

 - erre nyilván egy "igent" , vagy "nemet"  tartok méltónak.  Vagy maradéktalanul be,- vagy pedig nem tartja be valaki - én így érzem korrektnek."

 

Nagyon jó kérdés, gratulálok. Ha igent mondok akkor lenne nagy látványosság:- Nézzétek az őrült szombatista kövel dobálja a miniszoknyás nőket-nagy tébolyában:)

Ha azt mondom nem, akkor máris a törvény megszegésével lehet vádolni.

 

Jézust pont ezzel a kérdéssel próbálták törbecsalni:

 

Ján 8

 

"1. Jézus pedig elméne az Olajfák hegyére.

2. Jó reggel azonban ismét ott vala a templomban, és az egész nép hozzá méne; és leülvén, tanítja vala őket.

3. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, a kit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt,

4. Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő.

5. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?

6. Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre.

7. De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.

8. És újra lehajolván, írt vala a földre.

9. Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva.

10. Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged?

11. Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!"

 

(Félreértés ne legyen, eszem ágában sincs magamat Jézushoz mérni)

 

 

Mát 18.

15. Ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között: ha hallgat rád, megnyerted a te atyádfiát;

16. Ha pedig nem hallgat rád, végy magad mellé még egyet vagy kettőt, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.

17. Ha azokra nem hallgat, mondd meg a gyülekezetnek; ha a gyülekezetre sem hallgat, legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő.

 

 

 

 

Előzmény: szókeno" (162070)
bethsabé Creative Commons License 13 órája 0 0 162110

 

 

 

-Azt írják a robot babáról, hogy könnyen hozzálehet szokni. A férfiak java része már csak az internet segítségével él sexuális életet. Ha uncsi az asszony, vagy éppen nincsen társ, akkor ott van az internet és a pornó. A való élet nehézségeket okoz a számukra az ismerkedés terén. Ezért választják a könnyebbik oldalt. A robot baba nem felesel vissza, nincsenek különösebb elvárásai, és csak csupán egy eszköz a férfiasság levezetésére. Úgy veszi azt birtokba arra az egy órára, ahogyan akarja. Ez is egy megoldás a feszültség levezetésere. Csak az a kérdés, hogy Istennek tetszik-e ez a játék.

Előzmény: Kútásóóó (162091)
bethsabé Creative Commons License 13 órája 0 0 162109

Tehát mán elmúlt az ég és a föld. Értem:

 

 

-Az ég és a föld nem kizárólagosan a fizikai égre és a fizikai földre vonatkozik, mert az sosem múlik el. Jézus ezeket a szavakat jelképesen használta, mit ahogyan általában mindig csak példázatokban és jelképesen beszélt.  Mint ahogyan a gazdag ember és Lázár története is jelképes volt. 

 

Az "ég" általában a felsőbb kormányzatokat, míg a "föld" szavak a népeket jelenti a  Jelenések könyvében is.

Előzmény: Eklatáns Béla (162096)
Eklatáns Béla Creative Commons License 13 órája 0 0 162108

"A szeretet torvénye és a Szentszellem jelenléte az igaz hitu emberben eloidézi,hogy ne gyilkoljon, ne lopjon,

ne hazudjon, ne csaljon. Nincs szukség ehhez arégi Torvény átka alá kerulni, hogy az ember embertásának

ne tegyen rosszat."

 

 

Ezek bizony a kőtábla parancsai. Vagyis még mindég érvényesek. Ezért lettek kőbe vésve. Az első négy parancs az Úr szeretetét részletezi, a második hat parancs pedig a felebarát szeretetét taglalja. Az első nagy parancs az első négy parancsot foglalja egybe, a második, mely hasonlatos az elsőhöz, a második hatot. És e két parancstól függ az egész törvény. E két parancs összefoglalja, de nem eltörli a Tíz Igét. Összefoglalni =/= eltörölni...

:-)

Előzmény: Leslie07 (162095)
bethsabé Creative Commons License 14 órája 0 0 162107

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140715018&t=9003631 ...?

;-)

 

 

-Ilang-ilang sem érti a Törvényszövetség lényegét. Nem is fogja, mert nem gondolkozik és nem elmélkedik el rajta, mert nem is teheti, mert nem a szent szellem vezeti Őt, úgy mint Téged sem.

 

Hiába mosolyogsz magadban. Fogalmatok sincs, hogy miért adta Isten a Mózesi Törvényeket kizárólag csak az Izraelitáknak. A többi szomszédos országoknak viszont nem.

Előzmény: Eklatáns Béla (162100)
bethsabé Creative Commons License 14 órája 0 0 162106

A szeretet torvénye és a Szentszellem jelenléte az igaz hitu emberben eloidézi,hogy ne gyilkoljon, ne lopjon,

ne hazudjon, ne csaljon. Nincs szukség ehhez arégi Torvény átka alá kerulni, hogy az ember embertásának

ne tegyen rosszat.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-Így igaz.

 

 

Máté Evangyélioma 22. rész

 

36. Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38. Ez az első és nagy parancsolat.

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

40. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.

Előzmény: Leslie07 (162095)
bethsabé Creative Commons License 14 órája 0 0 162105

Akkor most már lehet gyilkolni, rabolni, vért inni, szombatot tapodni? Aligha. Még az ég és a föld sem múlott el...

 

 

 

 

-Nem lehet, mert az újszövetség sem engedi meg. De, viszont a Mózesi Törvénynek más célja volt az Izraeliták életében. Mégpedig az, hogy rámutasson, hogy bűnösök.

 

 

A Törvény szent és jó volt (Ró 7:12, 16), és aki teljesen eleget tudott volna tenni ennek a tökéletes Törvénynek, az tökéletes embernek bizonyult volna, olyannak, aki méltó az életre (3Mó 18:5; Ró 10:5; Ga 3:12).

De, egyetlen egy ember sem tudott a Törvénynek eleget tenni.

 

 

Jézus viszont betölteni jött a Törvényt.

 

 

17 Ne gondoljátok, hogy megsemmisíteni jöttem a Törvényt vagy a Prófétákat. Nem megsemmisíteni jöttem, hanem beteljesíteni.

 

 

A Törvény viszont elítélte az embereket, ahelyett hogy életet adott volna nekik, de nem azért, mert a Törvény nem volt jó, hanem mert a Törvény alatt álló személyek voltak tökéletlenek és bűnösök (Ró 7:13–16; Ga 3:10–12, 19–22). A tökéletes Törvény még szembetűnőbbé tette az emberek tökéletlenségét és bűnös állapotát (Ró 3:19, 20; Ga 3:19, 22). Ebben a tekintetben a Törvénynek az is célja volt, hogy Jézust Messiásként azonosítsa, hiszen egyedül ő volt képes minden szempontból betölteni a Törvényt, s ezáltal tökéletes embernek bizonyulni (Jn 8:46; 2Ko 5:21; Héb 7:26).

 

-A törvények által senki sem menekült volna meg a haláltól. Ezért kellett Jézusnak betöltenie azt, eltörölni azt, és Ő általa jött el a hit.

Az igaz ember, pedig a hitből válik igazzá és az által lesz örök élete.

 

 

Előzmény: Eklatáns Béla (162101)
bethsabé Creative Commons License 14 órája 0 0 162104

 

Hogy töltötte bé a ne ölj-t, a ne lopty-ot, vagy a szenteld meg a hetednapot? Hogy most mán lehet ölni, lopni, szombatot tapodni? Bétölteni = eltörölni...?

:-)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Te abszolút nem érted a Törvényszövetség lényegét!

 

 

-Ezeket továbbra sem lehet amiket felsoroltál, mert az újszövetség is  óva int ezektől a cselekedetektől. 

 

 

Isten a törvényszövetség révén külön választotta magának Izraelt, mint választott népet 1545 évre (3Mó 20:26), de a Fia áldozati halálával ledöntötte azt a jelképes válaszfalat, amely elkülönítette egymástól a nem zsidókat és a zsidókat, azaz eltörölte a parancsolatok Törvényét. Az Efézus 2:12–16-ban Pál arra a válaszfalra (szoreg) utalt, amely a templom területén volt. Ha egy nem zsidó átlépte ezt a határt, halálbüntetést kapott érte. Az apostol találóan szemléltette ezzel a fallal azt, hogy a törvényszövetség elkülönítette a zsidókat.

 

 

-Más népekre ez a Törvényszövetség nem vonatkozott.

 

 

Pál apostol leírta, hogy Krisztus Jézusnak abből az okból kellett oly módon meghalnia, ahogyan meghalt: egy kínoszlopon (Ga 3:10–13). Ezáltal Jézus – bár tökéletesen betartotta a Törvényt – magára vette a Törvény átkát, amely mindazokat sújtotta, akik a Törvény hatálya alatt voltak. Az 5Mózes 21:23 kijelenti: „mert átkozott Isten előtt az oszlopra felakasztott ember. Jézus tulajdonképpen átokká lett azzal, hogy (igazságtalanul) bűnözőként oszlopra szegezték a zsidó papi bíróság utasítására. Majd miután Jézus bemutatta az áldozata értékét az égben, Isten megszüntette a Törvényt. Amikor Isten elfogadta Jézus áldozatát, jelképesen odaszegezte a Törvényt az oszlopra, és a Törvénnyel együtt járó átok törvényesen el lett törölve 

 

Kol:2:14

14 és eltörölte az ellenünk szóló, kézzel írt okiratot, amely rendeletekből állt. Eltávolította az útból azáltal, hogy odaszegezte a kínoszlopra.

 

A Törvény egységes volt azt nem lehetett különválasztani. Így a tízparancsolat is vele együtt megszűnt és az újszövetség váltotta fel.

 

 

Előzmény: Eklatáns Béla (162102)
bethsabé Creative Commons License 14 órája 0 0 162103

 

 

 

-Így igaz.

 

Minden beteljesedett aminek a Törvényszövetség alatt be kellett teljesednie.

 

 

Előzmény: Leslie07 (162099)
Eklatáns Béla Creative Commons License 19 órája 0 0 162102

"Be is toltotte a Torvényt."

 

 

 

Hogy töltötte bé a ne ölj-t, a ne lopty-ot, vagy a szenteld meg a hetednapot? Hogy most mán lehet ölni, lopni, szombatot tapodni? Bétölteni = eltörölni...?

:-)

Előzmény: Leslie07 (162099)
Eklatáns Béla Creative Commons License 19 órája 0 0 162101

Akkor most már lehet gyilkolni, rabolni, vért inni, szombatot tapodni? Aligha. Még az ég és a föld sem múlott el...

Előzmény: Leslie07 (162099)
Eklatáns Béla Creative Commons License 19 órája 0 0 162100

"eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást"

 

 

 

Mi is töröltetett el igazándiból:

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140715018&t=9003631 ...?

;-)

Előzmény: Leslie07 (162090)
Leslie07 Creative Commons License 19 órája 0 0 162099

Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik...

 

 

Nem kellett elmulnia ,sem az égnek, sem a foldnek, hisz a Mag már rég betoltotte a torvényt,

majd a keresztfára szegezvén eltette azt az útból. Az igaz Isten Khrisztosz utalt rá, hogy

O pontosan azért jott, hogy betolotse a torvényt. Nem dolgavégezetlenul hagyta el a foldet.

 

Be is toltotte a Torvényt.

Előzmény: Eklatáns Béla (162096)
Leslie07 Creative Commons License 19 órája 0 0 162098

1.Az apostoli határozvány 4 pontjából "csupán" 3 pont foglalkozik a mózesi (most nevezzük így Barjézus kedvéért) étkezési törvényekkel.

2.Ennyit arról, hogy Barjézus szerint a pogányokra nem érvényesek a mózesi (most nevezzük így a kedvéért) étkezési törvények.

3.Láthattuk, hogy az apostoli határozvány 4 pontja pontosan a 3Móz 17:3-18:30-ig terjedő szakaszban tárgyaltakat foglalja magába. (Az csak hab a tortán, hogy még a sorrend is megegyezik az ACs 15:29 szerint).

4.Vagyis az apostoli határozvány szerint a Lev 17:3-18:30-ig terjedő szakaszban tárgyaltak kötelezőek az ACs 15:29 szerint a pogányokra.

5.Eme inkriminált szakaszban található az, miszerint nemcsak izrailita, hanem környűlmetekedetlen jövevény is csak és kizárólag ehető, azaz tiszta állat vérit onthatja: Lev 17:13.

6.Tehát ahol tilos vért enni, ott tisztátalan állatot is tilos fogyasztani: Noé sem fogyaszthatott sem vért sem tisztátalan állatot, és a Lev 17:11-14 szerint sem lehet sem vért sem tisztátalan állatot fogyasztani.

7. Az apostoli határozvány tiltja: a vér fogyasztását, így a tisztátalan állatok fogyasztását is (ld. 3-6. pontokat!)...

 


 

Ezeket a kifogásokat az apostolok levelei nem tartják elfogadhatónak, tekintettel arra, hogy az egész

Torvényt betoltotte a Mag, majd a fára szegezte.

 

A hitetlenek, akiknek nincs igaz hituk és nem az igaz Isten a Krisztusuk állnak elo ilyen kifogásokkal,

mikozben megvetik az Isten új parancsolatait. Gyulolik azokat, akik veluk egyutt nem tartózkodnak

bizonyos ételektol, italoktó. Nincs bennuk Szetszellem, sem szeretet.

Előzmény: Eklatáns Béla (162097)
Eklatáns Béla Creative Commons License 20 órája 0 0 162097

"Ap. Csel. 15:24Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:25Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,26Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.27Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.28Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,29Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!"

 

 

 

 

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=146496737&t=9003631 ...

:-)

Előzmény: Leslie07 (162094)
Eklatáns Béla Creative Commons License 20 órája 0 0 162096

Tehát mán elmúlt az ég és a föld. Értem:

 

 

Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik...

Előzmény: Leslie07 (162094)
Leslie07 Creative Commons License 20 órája 0 0 162095

Tobb tucat kijelentés utal arra a Szentírásban, hogy miután eljott a Mag, hogy betoltse a régi Torvényt,

majd új Parancsolatokat adván, halálával félre tegye az útból, mikozben egyetlen egy olyan kijelentést

nem találni , hogy a régi Torvényt be kell tartani.

 

Gal. 5:3Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani.4Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek.

 


12Bárcsak ki is metszetnék magukat, akik titeket bujtogatnak.13Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak.14Mert az egész törvény ez egy ígében teljesedik be: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

 

A szeretet torvénye és a Szentszellem jelenléte az igaz hitu emberben eloidézi,hogy ne gyilkoljon, ne lopjon,

ne hazudjon, ne csaljon. Nincs szukség ehhez arégi Torvény átka alá kerulni, hogy az ember embertásának

ne tegyen rosszat.

Leslie07 Creative Commons License 20 órája 0 0 162094

Tehát lehet gyilkolni, rabolni, fosztogatni, szombatot tapodni, vért inni, mert elgyött a "mag"...?

 

 

Eljott a MAG, aki új parancsolatokat adott, mivel tudta, hogy hamarosan betolti a Régi Torvényt,

és azt a keresztfán elveszelyti, mint haszontalant.

 

Az Új parancsolat a szeretetre épul. Aki pedig szeret, az se nem gyilkol, se nem lop de még csak nem is hazudik.

 

Eljott a Szetszellem és megtiltotta a vérevést, és a paráznaságot.

 

Ap. Csel. 15:24Mivelhogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva a ti lelketeket, azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok; kiknek mi parancsot nem adtunk:25Tetszék nékünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok a mi szeretteinkkel, Barnabással és Pállal,26Oly emberekkel, kik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért.27Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élőszóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket.28Mert tetszék a Szent Léleknek és nékünk, hogy semmi több teher ne vettessék ti reátok ezeken a szükséges dolgokon kívül,29Hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fúlvaholt állattól, és a paráznaságtól; melyektől ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben!

 

Akik a régi Torvényt meg akarják tartani, a Torvényt adó és a Torvényt betolto, majd azt eltorlo

Istennel ellenkeznek. Ezek Pál szavai szerint a világból vannak, nem a Szetszellemtol .

 

Gal. 3:Gal. 3:19Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

 

Gal. 3:1Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg?2Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából?

 

10Mert akik törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje.

 

 

Előzmény: Eklatáns Béla (162093)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!