Keresés

Részletes keresés

Eklatáns Béla Creative Commons License 13 órája -1 0 162941

Látom, tehetetlen dühében egy jahovista mínuszolt - ha már cáfolni nem tudja a tényeket...

:-)

Előzmény: Eklatáns Béla (162940)
Eklatáns Béla Creative Commons License 1 napja -2 1 162940

Hogyan értendõk a Mózes 1. könyve 1. részében említett „napok”

 

 

 

Mit mond nekünk a Biblia a Mózes 1. könyve 1. részében szereplõ „nap” szó jelentésérõl? Egy szónak több jelentése is lehet, amint azt a következõ mondat példája is mutatja: „Nemrégiben napvilágra került, hogy valakinek sikerült tíz nap alatt átkelnie a Szaharán úgy, hogy csak nappal menetelt.” A „nap” szó elsõ elõfordulása a „napvilágra kerül” szólásban nyer értelmet, ami annyit jelent, hogy „ismertté válik”; második elõfordulása (“tíz nap”) a tízes számmal összefüggésben a szokásos 24 órás napok számát jelenti; vé- gül harmadik elõfordulása („nappal”) ezeknek a 24 órás napoknak a világos idõszakát jelöli*. Egyes szavak jelentésénél tehát sok múlik a szövegösszefüggésen. Hogy megértsük a „nap” szó jelentését Mózes 1. könyve 1. részében, ki kell derítenünk, hogyan használja a Biblia a „nap” szó héber megfelelõjét, a jóm szót. A lényeges pontok a következõk: – Ha fellapozunk egy jó konkordanciát**, láthatjuk, hogy a jóm szónak egy sor jelentése van: a nappali idõszak (ellentétben az éjszakával), egy 24 órás idõtartam, az idõ általában, egy megadott idõpont, vagy egy év. – Egy klasszikus és nagy tekintélyû héber-angol szótár9 a jóm szó hét jelentését adja meg, de a Mózes 1. könyve 1. részében szereplõ teremtési napokat szokásos napokként definiálja: „Egy nap, amelyet a reggel és az este határoz meg.” 

 

 

8 Berkhof, Louis, Introductory volume to Systematic Theology [Rendszeres teológia– bevezetõ kötet], 60., 96. o.

* A magyarban – az angollal és a némettel ellentétben – a „Nap” szó ráadásul egy égitest neve is (a fordító).

** Valamely mûben (esetünkben a Bibliában) használt szavak összes elõfordulását közlõ szótár vagy szójegyzék (a fordító). 9 Brown, Driver & Briggs, 1951: A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, Clarendon Press, Oxford, 398. o.

 

 

– A Bibliában a teremtés napjai meg vannak számozva egytõl hatig, a kö- vetkezõ szöveg kíséretében: „Így lett este, és lett reggel” (1Mózes 1,5.8. 13.19.23 és 31). – A Biblia más helyein a jóm szó 410-szer szerepel valamilyen számmal kapcsolatban, és mindig egy szokásos napot jelent.10 1Mózes 1 miért lenne kivétel?11 – A Biblia más helyein a jóm szó 23-szor fordul elõ az „este” és „reggel”12 szavakkal. Az „este” és a „reggel” együtt, de a jóm szó nélkül 38-szor fordul elõ. A szöveg mind a 61 alkalommal (23 + 38 = 61) egy szokásos napra vonatkozik. Miért lenne ez másképp 1Mózes 1-ben?13 – 1Mózes 1,5-ben a jóm szó az „éjszakával” összefüggésben fordul elõ. A Biblia más helyein az „éjszaka” 53-szor szerepel a jóm szóval kapcsolatban – és a jóm minden esetben egy szokásos napot jelent. Az 1Mózes 1 miért lenne kivétel? A jóm szó használata a „fény” szóval összefüggésben szintén arra utal, hogy jelentése: egy szokásos nap.14 – Egy hosszabb idõtartam leírására a jóm fõnév többes száma használható (pl. „azokban a napokban”), ami azonban 1Mózes 1-ben nem fordul elõ;15 akkor értelmetlen lenne a napok számozása. Az 2Mózes 20,11-ben szereplõ „hat nap” kifejezés tehát egyértelmûen hat szokásos napra utal. – A bibliai héber nyelvben vannak olyan szavak, amelyek nagyon alkalmasak hosszú vagy meghatározatlan idõtartamok jelölésére (pl. ólám vagy

 

10 Egyesek szerint Hóseás 6,2 kivételt jelent a jelképes nyelv miatt. Az itt használt héber idiomatikus kifejezésnek – „…két nap múltán… harmadnapra…” –, amelynek jelentése „rövid idõ múlva”, csak akkor van értelme, ha a „napot” szó szerint értelmezzük. Lásd még Van Bebber, M. & Taylor, P.S, 1994: Creation and Time: A Report on the Progressive Creationist Book by Hugh Ross [Teremtés és idõ: Beszámoló Hugh Ross haladó szellemû kreácionista könyvérõl], Films for Christ, Mesa, Arizona, 74-74. o.

11 Stambaugh, James, 1996: The days of creation: A semantic approach [A teremtés napjai: szemantikai megközelítés], Proc. Evangelical Society’s Far West Region Meeting [Az Evangéliumi Társaság Nyugati Parti Regionális Konferenciájának Közleményei], The Master’s Seminary, Sun Valley, California, április 26., 12. o.

12 A zsidóknál a nap kezdete az este (naplemente). Ez nyilván azon alapul, hogy 1Mózes 1- ben a napok az „estével” kezdõdnek.

13 Stambaugh, i.m, 15. o.

14 u.o., 72. o. 15 u.o., 72-73. o

 

 

qedem), de 1Mózes 1-ben e szavak egyike sem fordul elõ.16 Alternatív módon a napokat vagy éveket a tengerparton lévõ homokszemek számá- hoz lehetett volna hasonlítani, ha hosszú idõtartamokról lett volna szó. – James Barr (a héber nyelv professzora az Oxfordi Egyetemen), aki maga nem hiszi, hogy Mózes 1. könyve valódi történetírás, a könyv nyelvé- vel kapcsolatban hozzáteszi: … Amennyire én tudom, a világ vezetõ egyetemein a héber nyelvnek és az Újszövetségnek nincs olyan professzora, aki nem hisz abban, hogy az 1Mózes 1-11 részek írójának vagy íróinak az volt a szándéka, hogy közvetítsék az olvasóknak azt a gondolatot, miszerint (a) a teremtés hat nap alatt zajlott le, amely napok megfelelnek a mai 24 órás napoknak, (b) a Mózes 1. könyvének nemzetségtáblázataiban szereplõ számok egyszerû összeadásával megkapjuk a világ kezdetétõl a bibliai történelem ké- sõbbi eseményeiig terjedõ idõszak pontos kronológiáját, és (c) az özönvíz egy az egész világra kiterjedõ áradás volt, amely kioltott minden emberi és állati életet, eltekintve azoktól, akik a bárkában voltak.17 Hasonló értelemben mondta Marcus Dods, 19. századi liberális profeszszor (New College, Edinburgh): Ha a „nap” szó ezekben a részekben nem 24 órás idõszakokat jelent, akkor nincs remény az Írás értelmezésére.18 Következtetés: Ha hagyjuk, hogy a szavak úgy szóljanak hozzánk, hogy összhangban legyenek a szövegösszefüggéssel és az elfogadott definíciókkal, és nem hagyjuk magunkat a Biblián kívüli felfogások által befolyásolni, akkor a Mózes 1. könyvének 1. részében szereplõ „nap” szó (amelyet a napok számozása, az „este és reggel” kifejezés és az elsõ napnál a világosság és sötétség” kifejezés közelebbrõl meghatároz) nyilvánvalóan egy szokásos napot jelent.

 

 

16 u.o., 73-74. o. Lásd még Grigg, Russel, 1996: How long were the days of Genesis? [Milyen hosszúak voltak a Teremtés Könyvének napjai?], Creation 19(1):23-25. – örökkévalóság és régmúlt – a kiadó.

17 Barr, James, 1984: Levél David C.C. Watsonnak, április 23.

18 Dods, M., 1888, Expositor’s Bible [A Biblia értelmezése], T&T Clark, Edinburgh, 4. o.. Idézi: Kelly, D.F., 1997: Creation and Change [Teremtés és változás], Christian Focus Publication, Fearn, UK, 112. o.

 

 

 

http://bitflow.dyndns.org/hungarian/WernerGitt/Hungarian-Kerdesek_A_Kezdethez_2003.pdf ...

Előzmény: Esox Lucius61 (162914)
Eklatáns Béla Creative Commons License 1 napja -1 0 162939

El nem tudom képzelni, hogy humorral fűszerezett, kristálytiszta, logikus és igei gondolatvezetésedet ki mínuszolta, ahelyett, hogy cáfolta volna? Föltehetőleg valamely jahovista tehetetlen dühében, hisz' jól tudja, nem képes cáfolni az Igével, legfennebb a brooklyn-i "bölcsek" - állandólag váltakozó - homályos magyarázványaival. Mindenesetre én azért adtam egy pluszt neked...

:-)

Előzmény: llang-ilang (162925)
Kútásóóó Creative Commons License 2 napja -1 0 162938

Mivel sok katolikus gyakorlatilag a mennyoeszagert dolgozik, a pokol elől menekülve. Ez a pavlovi, reflex. Kialakitották bennük.

 

 

Van ilyen katolikus is, de van olyan is, akin napi rendszerességgel működnek a Szent Szellem ajándékai.

Nagyot nézte, én is amikor találkoztam nyelveken szóló apácákkal, akik kézrátétellel gyógyítottak, stb..

 

 

 

Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig.

És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja), 

Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. 

Az ilyennel dicsekeszem...

2 Kor. 12,2

 

Előzmény: Esox Lucius61 (162935)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 162937

"Minden vallás ezt csinálja, ha nem is olyan szinten mint társulat, azert szórólap nélkül is megy nekik. :)"

 

Ebben igazad van, hiszen a katolicizmusnak is az egyik alaptanítása volt (talán a II. Vatikáni Zsinatig), hogy más vallásúak a pokolba kerülnek. Most már persze a katolikusok sem úgy beszélnek, ugyanis lényegében megszüntek katolikusnak lenni. A nagy tömegeknek már fogalmuk sincs a saját vallásukról, a papok meg a teológusok olyan egyetemeken tanulnak, ahol az előadók tagadják a Biblia fontosságát és az evolúciót "hiszik"* Úgyhogy ilyeneket figyelmeztetni arra, hogy a "hamis vallás hamarosan leomlik", teljesen nevetséges, hiszen már leomlott. Ahol meg nem omlott le (Oroszországban), ott ez meg is látszik. És ahol a leginkább kéne figyelmeztetni, a muszlim országokban, ott nem lehet, mert aki figyelmeztetne, az fej nélkül maradna. Úgyhogy vicces ez az egész.

Apropo: evolúció. Az iskolákban most biológián tanítják az evolúciót mint igazságot, hittanon meg a teremtést. Szegény gyerekek!! Így vannak hülyítve. Ez egy tökéletes módszer arra, hogy a gyerek megútálja a tanulást.

Előzmény: Esox Lucius61 (162935)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2 napja -1 0 162936

Teszem hozza!

Hogy mindezt ugy kell erdemes, hogy az egyén ne sérüljön.

Kenyes dolog ez, mikor Sanyi, katolikus, en pedig nem. Mert nyilvan Sanyi, hiszi, hogy helyes uton jar...

Előzmény: Esox Lucius61 (162935)
Esox Lucius61 Creative Commons License 2 napja -1 0 162935

Minden vallás ezt csinálja, ha nem is olyan szinten mint társulat, azert szórólap nélkül is megy nekik. :)

Ez a vallások, hitek egyik sajátossága, 'aki mást vall mint én (mindegy melyik felekezet.) Az hamis.'

 

Ahogy hozod is, lélek halhatatlansága. Szerintük, és szerintem is hamis tétel. Ez egy igen nagy szakadék.

Mivel sok katolikus gyakorlatilag a mennyoeszagert dolgozik, a pokol elől menekülve. Ez a pavlovi, reflex. Kialakitották bennük.

Én a fölért dolgozom, vagyis inkább reménykedek abban, hogy helyet kapok.

 

Nem is értem mi jó van a mennyben? :) vannak ott horgaszvizek? Jófajta szalonnák? Vagy szivar? :)

Minden ide köt, földön érzrm jól magam. Mit is csinálnék angyalok közt? Vagy a pokolban? Bar szerintem sincs pokol.

 

A régi egyházak, bizonyos helyeken mar csak öröklés utján maradnsk fenn, apu, vagy anyu az volt, akkor gyerek is az lessz. Reformátusnak születtem, katolikusnak tanultam. Aztan egyik se tetszett.

 

Mivel az irasok azt mondjak a hamissagot Isten nem tűri, es a hamis vallásokat meg lehet itelni, a vallast, v. Hitet gyakorlok meg is teszik.

 

Előzmény: Ayrton64 (162934)
Ayrton64 Creative Commons License 2 napja -1 0 162934

Más. Körülbelül 10 éve annak, hogy JT az egész világon egy olyan nyomtatványt osztogattak, amely azzal a témával foglalkozott, hogy a hamis vallásnak hamarosan vége. Persze konkrétan nem volt odaírva, hogy melyik hamis vallásra gondolnak (mert ez büntetőjogi kategória lett volna), de a lényeg ott volt: JT-n kívül minden más vallás hamis. Persze volt még közelebbi is írva, hogy a lélek halhatatlanságában hívő vallások. Én annak idején csodálkoztam is, hogy ilyen "katolikus környezetben" hogyan lehetséges nyugodtan osztogatni az embereknek ilyen nyomtatványt, hogyan lehet az, hogy a katolikusokat ez nem érdekelte és részükről abszolút semmi reakció nem volt tapasztalható. Ez csak úgy lehetett, hogy gyakorlatilag katolikusok már nem is léteznek. Akik templomba járnak, azok úgy tekintenek a vallásukra, mint valami divatra. Persze lehetnek kivételek is, de 99 százalékban igazat beszélek. Ez egy világméretű kampány volt, tehát Oroszországban is kampányoltak, ahol az ortodox kereszténységnek a 70 éves kemény ateista ideológia után, reneszánsza van. Hiszen még Putyin elnök is (aki proletár családban nevelkedett és később kommunista volt) a nagy katonai ünnepségeken nyilvánosan ortodox módon keresztet vet. Tényleg csoda, hogy 70 éves kommnista agymosás Oroszországban jobban életbe tartotta a kereszténységet, mint a nyugati jólét. JT természetesen Oroszországban is osztogatták, hogy a "hamis vallásnak" hamarosan vége. Hát Oroszországban JT-nek lett vége. Ott ez nem jött be. Érdekesek ezek a folyamatok, mindig olyasmi történik, amire a többség nem számít.

Ayrton64 Creative Commons License 3 napja -1 0 162933

No persze az elképzelésemen - jgy menet közben - még finomítani is lehetne úgy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon:

 

Tehát. Tegyük fel, hogy az emberi lélek nem halhatatlan, de rendkívül szívós, "x" évvel túléli a test halálát és képes szenvedni. Abban az ismeretlen Isten nélküli dimenzióban, amit szimbolikusan örök tűznek nevezünk, lényegében minden "lélek" el ég (azaz idővel megszűnik létezni). Viszont az erősebbek még elpusztulásuk előtt felfalhatják a gyengébbeket, tehát Sátán annál tovább fog ott élni, minél több energiaforrást halmoz föl magának. Mivel az ember Isten képmása, ezért Sátánnak kitűnő eledel, és ezért logikus, hogy Sátán végső (az örök tűzbe irányuló) számüzetése során magával akarja rántani az energiaforrásait, hogy sok-sok millió évig még nem pusztuljon el, hogy gondolkodhatjon a revanson.

 

Tehát a bibliai "örök tűz" nem azt jelenti, hogy a lélek uk-muk-fukk megszűnik létezni, hanem fokozatosan szűnik meg létezni úgy, hogy "x" évig fokozatosan gyengül, amit szenvedésként élhet meg. Ugyanúgy hat az "örök tűz" Sátánra is, ezért akar "valahonnan" energia-utánpótlást, hogy minél tovább húzhassa. Ez szerintem így elég logikus. 

Előzmény: Ayrton64 (162932)
Ayrton64 Creative Commons License 3 napja -1 0 162932

"Értem amit mondasz, azt nem értem, hogy Istennek nincs joga ellenlépéseket tenni?"

 

Addig, amíg ez a bizonyítási folyamat zajlik, addig ez nem sportszerű. A náci koncentációs táborokban is rendeztek futbalmérközéseket, a rabok és a náci személyzet között. Addig, amíg ez a mérkőzés zajlik addig egyenrangúak. Nem lehet sem elgáncsolni a "rabot", sem a pályán leütni. Persze a mérkőzés nem kötelező. De ha Isten a "közönség" előtt akarta bizonyítani, hogy ő a jobb, akkor a mérközés alatt nincs joga az ellenfélre mérgesgázt fújni, amitől az ellenfél nem fog tudni futni. 

 

Én mindezzel csak azt akarom mondani, hogy nem teljesen jó az a JT elképzelés, amely az egész világtörténelmet egy olyan csatához hasonlítja, amelyben Istennek az angyalok felé kell bizonyítania. Mert ha ez így lenne, és nem beszélnék sem a nyelvösszezavarásról sem Jóbról, akkor viszont meg lehetne kérdezni, hogy ez az egész "bizonyítás" miért tart ilyen sokáig? Hiszen Jézus óta is már 2000 év telt el! A "figyelő angyalok" ennyire szívtelenek és korlátoltak, hogy még mindig nem látják be, hogy Istennek van igaza? Ugyanis ha az egész emberi szenvedéstörténet lényegében Isten angyalainak szól, ha ez az egész színház a figyelő angyalokhoz szól, akkor bizony a "közönség" a bűnös abban, hogy ez az egész ilyen hosszú ideig húzódik, mert vagy nemtörődöm, vagy értelmileg fogyatékosak, hogy sokkal rövidebb idő alatt nem látják át a dolgokat. Mivel azonban az kizárt, hogy a figyelő angyalok ennyire buták legyenek, ezért ezekre az ellenmondásokra egy megoldás van: nem igaz ez az egész "figyelő angyaloknak szóló bizonyítás"-dolog. Valami más a megoldás. Mert ezzel a teóriával nem lehet még azt sem megmagyarázni, hogy Sátánnak mi érdeke fűződik veresége küszöbén ahhoz, hogy minél több embert elpusztítson. Nincs erre logikus indoka. Viszont ha a teória paramétereit megváltoztatjuk, és azt mondjuk, hogy az emberi és angyali lélek igenis halhatatlan, akkor sok minden a helyére kerül. Sátán cselekedete ekkor logikussá válik, ugyanis minél több embert térít el Istentől, az "ismeretlen dimenzióban - "a pokolban"" lévő birodalmában annál több alattvalója lesz, akikkel örök ideig majd azt csinálhat, amit akar. Mivel még a gonosz emberek is Isten képére vannak teremtve, ezért Sátánnak ezek az emberek energiaforrás.

 

Persze nem azt mondom, hogy én ebben hiszek. De ez is egy lehetőség, amit fontolóra veszek, mert lehet így is indokolni. Főleg akkor, ha tudatosítjuk, hogy még maga Jézus is valamiféle halál utáni szenvedésről számolt be. Pontoabban nem számolt be, hanem az egyik példázatához használta természetes keretként azt a "pogány" elképzelést, hogy a gazdag ember a halála után valami ismeretlen dimenzióba került, ahol nem érezte jól magát.

Előzmény: Esox Lucius61 (162931)
Esox Lucius61 Creative Commons License 3 napja 0 0 162931

Meredek. :) Igen az. Nem is allitom, hogy igy volt. Felvetettem mint lehetőség. Van erre mutató jel.

Mivel Nimród lazadó, lázad az Isten ellen, igy lazad azon áldás ellen is, hogy Isten akarata az, hogy az ember töltse be a földet.

 

Nyilván dönthetett volna Isten másként, felkap egy forgószél egy csapat embert elviszi máshova, ajzószert ad nekik és a szál nem szakad meg. :) No, de ilyet nem tesz.

Ezerféle mód dönthetett volna, es cselekedhetett volna.

Ezt a megoldast valasztotta.

 

Ha a gonosz megszerezte a bizonyításhoz való jogot, úgy a vedelemnek, vádlottaknak is kijár ugyanazon bizonyítási jog.

 

Értem smit mondasz, azt nem értem, hogy Istennek nincs joga ellenlépéseket tenni?

Lehet hitem akadályoz abban, hogy máskent szemléljék dolgokat. :)

Előzmény: Ayrton64 (162930)
Ayrton64 Creative Commons License 3 napja 0 0 162930

Ez már egy kicsit meredek! Hogy ne akartak volna szaporodni :-) Ezt vezeted le abból, hogy nem akartak szétszéledni? De hiszen te mondtad, hogy a hírnévre hajtotak. Hírnév pedig nem létezhet eljövendő generációk nélkül, tehát átlagban 2 gyerekük biztosan lett volna, legalább annyi, hogy szinten maradjanak és így hírnevük fennmaradjon. És ha nem akartak szétszéledni az miért baj? Hiszen Sátán ihlette őket arra, hogy ne széledjenek szét, elvégre Sátánnak joga volt erre, mert ő akart valamit bizonyítani. De nehéz úgy bizonyítani, hogy Isten folyon beleszól, meg mindenféle kötöttségeket talál ki. Kellett volna Sátánt hagyni, és akkor ha bukott volna, sokkal hamarább bukott volna. De Bábelnél még nem úgy látszott, hogy bukni készül. Ezért kellett ilyen sportszerűtlenül elgáncsolni? Másrészről Sátánnak úgy kell bizonyítania, hogy Isten folyton beleavatkozhat a folyamatokba, viszont Armageddon után Isten úgy fogja építeni az Új Világot, hogy abba már Sátán nem beszélhet bele, ugyanis meg lesz kötözve.

Előzmény: Esox Lucius61 (162929)
Esox Lucius61 Creative Commons License 3 napja 0 0 162929

Nem akarok cselezni, vagy kicsavarni....

Mig a kertben dolgoztam volt időm gondolkodni. :)

 

Mit szólsz ahhoz, hogy ez a lepese is jogos volt Istennek?

Miert tette?

1Móz 11:4 Ezt mondták: Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén!

 


Ezek az emberek, akik babelt epitettek, igazából nem is akartak sokasodni. Mert azt mondják, el ne széledjünk a földön.

Inkabb a hírnévre dolgoztak.

Ez nem is lenne gond, hiszen ehhez vette el Adam a jogot, hogy eldöntse mit akar, mi a jo neki. Viszont ha nem szaporodnak, akkor az egyetemleges vita meg áll, igy se satán, se Isten nem tudja bemutatni érveit. 

 

Miutan a nyelvük össze lett zavarva es szetvszeledtek, megindult a szaporulat.

A vita kérdése folytatódhat.

 

Miutan ez a probléma megoldva, rögtön nemzetség-vonallal folytatja.

1Móz 11:10 Ez Sém nemzetsége: Sém százesztendős korában nemzette Arpaksadot, két évvel az özönvíz után.

Előzmény: Ayrton64 (162928)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162928

Igen, ha össze van kötve a lábad, akkor sokféleképpen botladozhatsz. De két dolog tény:

 

1./ Jób nevét nyilvánosan az ÚR ejtette ki, így Sátán figyelmét Jóbra az ÚR hívta fel. 

 

2./ Amikor már Sátán majdnem elért egy egységet, majdnem meg tudta mutatni, hogy képes ő is uralkodni, akkor kapott egy óriási övön aluli ütést, és Isten összezavarta az emberek nyelvét. Ez tényleg brutális volt, ugyanis mint a mai napig nyögjük ennek következményét. Képzeld el, a világtörténelemben menyi probléma addott abból, hogy az egyik nemzet nem érti meg a másikat! Mennyi tolmácsot meg mindenféle haszontalan embert kellett fizetni! Pedig ezek az energiájukat a matematikába, meg a természettudományokba fektethették volna, így már ingyen energiával is rendelkezhetnénk (Lásd pl. Tesla munkásságát!) Hiszen még a Biblia is ennek nyomát viseli, hiszen azért kell össze-vissza elemezgetni a héber szavakat, mert pontosan nem értjük, még a  Bibliát sem. Ennél brutálisabb dolog csak az Özönvíz volt, de szerintem az Özönvíz igazságos volt, mert az Özönvíz előtt Sátán akart cselezni és új fajta nefilim fajjal akarta lecserélni az embereket, hogy rövidebben tudja bizonyítani, hogy képes uralkodni. Viszont a bábeli nyelvösszazavarás nem volt feer.

Előzmény: Esox Lucius61 (162927)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162927

Ó hanyfele tanclepest mutatott mar be! :)

Törzsi közösségek, varosí autonomiàk, kiralysagok, császari formak, vagy nepek szövetsége.

Hányféle erkölcsi, etikai tánclepes... mind megbukott, cagy meg fog bukni.

 

Szabadon johetett, mehetett, toborozhatott, lazithatott, sugalmazott, es öljük a földet, meg magunkat.

Evezredeken at. Az ember nem talalt nyugalmat, keptelen boldogulni, egymast csapjak be nemi haszonfert.

 

Példa. Minap felkertem egy embert rotalja meg kertem. Azt mondja 6k. Mondom rendben, gyere es csinald meg.

15cm melyen felturta es vegzwtt is. Most aszalódók a napon, hogy meglegyen csinalva rendesen. (Faradtsagos munkaval szerzem kenyerem, es a föld nem adja ki termesrt.)

Pedig ez egy kicsi falu, mindenki ismwr mindenkit, egymasra kene tamaszkodni, de szethúznak, nyereszkedni akarnak...

(Es banom is en kerhetet volna 10k is, megadom, de akkor dolgozon meg erte, azaz, huzza a gazt, hogy menjen az a kapa.)

 

Mindenhol ez van, ha nem pont ezzel, de valamivel egymast húzzák le. Estenkent szamolgatjak.. nah, ma bekerestem 20k de frankó vagyok! :)

 

Szóval aki atgondolja, az rajön, hogy az ember keptelen iranyitani csoportossan az eletét.

Ember uralkodik emberen  maga kárára.

Előzmény: Ayrton64 (162923)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162926

Sátánnak mindegy, hogy aszkéta, de hejtelen élet mód. Vagy élvhajhász, vagy akár zen, india, egyiptom, german, muzulman hitet gyakorol az ember. 

Egy a lényeges, hogy azt az egyet ne. Barmit imádhat ha erre van kedve, vagy ép tagadhat...

Olyan ez mint ezer ajtó, barmelyik nyitását támogatja, sőt meg is nyitja, csak egyet nem.

 

Az a célja, hogy el rejtse az igazságot. Igy hat letre hoz, vagy támogat olyat ami hasonló.

Egy igaz gyöngyöt legkönnyebben úgy lehet elrejteni, ha bekeverjük ezer másik hamis közé.

 

Ő (tudjuk ki. :) ) hatalmat akar. Erővel nem megy neki. Próbálja tehat elvitatni. Az ár nem fontos szamara, nem ő fizet. Gond nélkül kinyírta egesz emberiséget, Évánál, Ádámnál.

Korábbi szerepköre mint óltalmazó kerub kevés neki, imadatott, hódólatot akar. Pedig azert az az óltalmazó szerep is igen kiemelkedő állas volt hatalmas hatalommal felruházva.

 

Szóval az nem stimmel, hogy neki mindegy mi történik itt, milyen következményei lessznek.

Most arra hajt, hogy elpusztítsa a földet, minket embereket. Tudja, hogy vesztett, igy a vád targyát, vagyis bizonyítékot tüntetne el. És mondhatná akar azt is. 'Hát kerem közel jártunk, mar szerveződtek a békére... szóval megállt volna a vád. '

 

Előzmény: Ayrton64 (162924)
llang-ilang Creative Commons License 4 napja -1 1 162925

"Azt viszont tudom, hogy a héber napok estével kezdődnek. Tehát egy 24 órás nap estével kezdődik és nappallal végződik. Egy korszak (azaz több év) az nem kezdődik estével és nem végződik nappallal. Ennnyit mond a logika."

 

Igy van! Ha egy 7 ezer éves korszakrol lenne itt szó, akkor 3500 évig tartana az éjszaka mig reggel lőn. Igy nem feljődhet az élet...

 

Jahova máshol is beszél a teremtés időegységéröl, ami segit behatárolni mekkora idöröl van szó:

 

2Móz 20,9 Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat

11. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék.

Mindkét esetben ugyanaz az időegység szerepel. Milyen butaság lenne már azt mondani hogy dolgozzatok 6 ezer éven át de a hetedik évezredben pihenjetek? :)

 

Előzmény: Ayrton64 (162916)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162924

"Milyen tanacsokkal latja el az ördög az embert? Jó, es eletre vonatkózoakkal?

Mert olyanokat üzen. (Sátán bibliaja, mar ha ő a szerzője.) Szerez meg barmit amit megkivansz, taposs el másokat ha célod es közéd állnak."

 

EZ MEGINT CSÚSZTATÁS és nem általánosítható. Ha a "hamis kereszténység"-et is Sátán igazgatja, akkor vajon azok a katolikusok, akik önmagukat sanyargatták, meg kolostorokba zárva szenvedtek, meg általában igyekeznek önmegtartózkodó módon élni, akkor ezeket a katolikusokat Sátán miért nem látja el olyan tanácsal, hogy "csak élvezd az életet és ne törődj a holnappal"?? Valami nem stimel.

Előzmény: Esox Lucius61 (162922)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162923

"A bizonyitás nem lephet túl egy bizonyos hatart."

 

Ahá? Akkor már majdnem ott vagyunk, amit mondtam: nem lehet tánctehetséget bizonyjtani, ha össze van köve a lábad. Ha meg csak lazán van összekötve, akkor ez a tácpróba jóval hosszabb ideig tart.  

Előzmény: Esox Lucius61 (162922)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162922

A bizonyitás nem lephet túl egy bizonyos hatart.

Pl. Satan raveszi angyalokat, hogy a földi nők kivanatossak, es azokat meglehet maszni, mindegy vab- ferjük. Lehet hibrid fajt letrehozni. 

Ez nem leheta targyalas resze, mert nem Isten alkotasa. Az ilyet Isten elravolitja.

Mint ahogy az emberek élethossza sem vita targya, mert nem ez kepezi a vadat. Ergo, Isten közbelép, hogy az ember lélegzetét, életidejet röviditse.

A vad bizonyitható legfeljebb 120 ev emberenkent.

 

Lót-nal, szodoma, gommora megvakultak.

Sajna az ember nem az a tipus aki rájön, hogy butasagott tett, akkor iranyt valt. Vannak kivetelek, de keves.

 

Nem szorossan ide, de, targyalasról. Meg anyam törteneteiből.

Egy embert birósagra vittek, mert megölte a fiat. Az ember tiltakozott, hogy ő ilyet nem tett, csak odább tette a gyereket fejénel fogva, es az meghalt. Biró, felkerte, hogy mutassa be, szoval az ember megfogta masik gyereket is, megemelte fejenrl fogva, es az is meghalt mikor letette. Most mar a birót is biró ele vittek.

 

Isten mint kegfőbb hatalom, es biró is, merlegrlnie kell, mit szabad a targyalason, mit nem. Mi tartozik a vad bizonyitasahoz, es mi nrm.

Ezt a satan is tudja. Tehat korlatozni kell, es szukseges a targyalas folyamatat.

.

Sátant nem erdekli a jarulekos veszteség. 

Tett-e lépeseket, hogy az ember vissza kaphassa elvesztett tökéleteseget?

Isten, tett! Vissza szerezte a jogot, úgy hogy azt a gonosz ne vonhassa ketségbe. Úgyan milyen jogon adsz örök élet remenységet az embernek? Hiszen elveszitette azt.

Jezus által! Ő lemond ezen jogról, amit kierdemelt, elajandékozta azokbak akik  nem tudták volna vissza szerezni.

 

Milyen tanacsokkal latja el az ördög az embert? Jó, es eletre vonatkózoakkal?

Mert olyanokat üzen. (Sátán bibliaja, mar ha ő a szerzője.) Szerez meg barmit amit megkivansz, taposs el másokat ha célod es közéd állnak.

Isten, azonban azt mondja, szeresd! (Bar ez sok esetben nehez) megis csak egy szimpatikusabb tanács.

A cél padig a béke, egyetlen irányitas alatt.

Előzmény: Ayrton64 (162921)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162921

"Az egységet (nyelv) is Istentől kapták, Miért kéne Istennek erre is felügyelni? hogy ezen egységgel visszaéljenek?"

Nem azért, hanem azért, mert az lett az új játékszabály, hogy Sátán bizonyítsa, hogy tud uralkodni az emberek felett. A te érved teljesen nevetséges. Hogy az egységes nyelv Istentől való ajándék? - No és??? Nemcsak az egységes nyelv ajándék Istentől, hanem maga a lélegzés is. Tehát ha Isten minden embert az utolsó szálig hagyott volna megfulladni, akkor is azzal érvelhettél volna, hogy "hiszen miért ne vonhatta vissza szellemét az embertől, amikor ez az ő ajándéka"! Ha egy tárgyaláson valaki valamit bizonyjtani akar, annak teret kell engedni arra, nem pedig folyton beleavatkozni, ráadásul a legdurvább módon, úgy, hogy összezavarjuk a nyelvét. Ha pedig ez jogos, akkor miért csak a nyelvük lett összezavarva, miért nem vakultak meg? Hiszen akkor gyorsabban kiderülhetett volna Sátán kudarca és sokkal kevesebb szenvedés lett volna. Aztán megvakultak volna és azt mondhattad volna, hogy Sátán megbukott, mert nem tudta ezeket a vak embereket vezetni. De már maga a tökéletlenné válás is egyfajta megvakulás!! Sátán nem azt állította, hogy képes vak, sánta meg nyomorék embereknek egy ideális társadalmat teremteni, hanem azt, hogy azoknak az embereknek, akik tökéletesek, azaz igazi emberek és nem selejtek. 

Előzmény: Esox Lucius61 (162919)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162920

Ezt a mondatomat elismerted és egyetértesz vele:

 

"a Teremtés emberi szemszögből lett leírva. Tehát nem úgy, ahogy ezt Isten látta vagy tudta, hanem úgy, ahogy az ember látta volna, ha a földről figyelte volna az eseményeket."

 

Másrészről tegnap ezt írtad:

 

"Ézs 14:12 Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia!? Levágattál a földre, aki népeken tapostál!

Múlt időben, mint már megtörtént tény.

Ján 12:31 Most történik e világ elítélése, most vettetik ki e világ fejedelme.

Jelen időben, mint folyamat.

Jel 12:9 hanem levettetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és Sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek.

Mint folyamatban lévő. Mégis a jövőre vonatkozik.

 

Isten felette áll az időnek, amit közöl, vagy tesz, az olyan mintha már meg is történt volna."

 

Ezek szerint Isten nem mindig a korlátolt földi megfigyelő szerint írja le az eseményeket? Van, amikor alkalmazkodik a korlátolt földi megfigyelőhöz, aki számára fontos a sorrend, az idő, a múlt meg a jővő, van pedig olyan eset is, amikor a jövő az múlt, a múlt meg jövő? Mert ha én azt olvasom a Bibliában, hogy Sátán levettetett, akkor ez múlt idő és kész. Ha ez nem múlt idő, akkor az is megengedhető, hogy a 4. teremtési nap megelőzze az elsőt. Valami szabályoknak, értelmezési szabályoknak létezniük kell, nem szabad őket úgy keverni, hogy egy előregyártott elképzelés kijöjjön. 

Előzmény: Esox Lucius61 (162917)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162919

"Talán Isten átengedte a Földet a gonosznak?"

Ha nem engedte volna át, hogyan ajánlja fel Jézusnak a királyságokat? Jó mondjuk sátán képes olyat is alkura bocsátani, ami nem övé. :)

De, maga Jézus nevezi a gonoszt E világ fejedelmének.

(mikor az ember elutasította Istent, egyben elutasította az Ő segítségét is. Isten visszavonta magát a földtől, ezért az nem adja ki termését. vissza vonta magát az embertől, aki így sérülékenyebb, és halandóvá is lett.)

" Hiszen folyton beleavatkozott a történelembe!! Hiszen amikor az izraelitákat Babilonba vitték fogságba, akkor Isten Babilonon keresztül büntette őket."

Mózes, Ahija, Jeremiás, előre szóltak. Izrael, és Isten szövetségben voltak. Mikor Izrael eltér, akkor Isten büntetéseket foganatosít. Megengedi Babilóniának, hogy szétszórják a népet.

Ciruszt pedig arra inditotta, hogy elég volt a diaszpórából, engedje őket haza.

Nem más népekkel foglalkozott, csak sajátjával.

"Aztán amikor a kánaánitákat legyilkolták, akkor talán Isten nem avatkozott be olyan népek történetébe, amelyekhez - a játékszabályok szerint - semmi köze nem lett volna? "

Kánaán, tételesen az a kis darab föld volt amit említeni szoktam. Nem tudom, hány százaléka a teljes lakható földnek, de igen kicsi. Ezt a földet, még Ábrahám kapta, és az ő utódai. Mikor az egyiptomi fogságból, és pusztai vándorlásból megérkeztek, akkor jogilag örökségükbe tértek vissza.

Kánaánnak 40 éve volt, hogy elhagyja azt a földet, vagy! (és ez igen fontos tény) hitet váltson és maradhat. Nos, hitet nem váltottak, maradtak. Pedig elolvadt a szívük a félelemtől, mégis harcolni akartak.

Ha a kertem a fiamnak adom, és az unokák unokái térnek vissza, akkor nem jogos örökségük? (most hagyjuk a földi elévülési, használati jogot. :) ) Nem joggal térhetnek oda vissza? Nem joggal, és igazsággal védelmezhetem őket?

" Ha a Sátánnak lett átadva a föld, akkor minek kellett olyan szörnyűséget tennie, hogy Bábelnél összezavarja az emberek nyelvét? "

Tegyük fel a kérdést, ha egy hontalan koldus, naponta leköpne, és farba rugdosna, miért adnál neki bármit is? Nem tisztel, nincs benne alázat.

Mit tett az emberiség? Mióta elszakadt Édenben Isten vezetésétől, egyfolytában cikizte az Alkotót, semmibe vette. Odáig jutott, hogy Bábelt az Isten kapujának nevezték.

Az egységet (nyelv) is Istentől kapták, Miért kéne Istennek erre is felügyelni? hogy ezen egységgel visszaéljenek? Boldoguljanak a maguk rendszerével, és megzavarta. Azaz megfosztotta ettől is az embert. Ha nem kell az Isten, ne kelljen más jótéteménye se. (mert az nem járja, hogy koldus kéreget, köpköd, amikor pedig kap, még farba is rugdossa adományozót. :) )

 

"Sátán ne tudja bizonyítani azt, hogy ő képes vezetni az emberiséget? "
"Ki mondhatja azt, hogy ez egy feer játék volt, és hogy Isten adott időt Sátánnak arra, hogy bizonyítson?? "

Ha Istennek megy, Sátánnak miért nem? :)

A Biblia számtalan nyelven megtalálható, olvassák is sokan. Isten ugyanazon nyelvi problémákkal kell megküzdjön mint a gonosz. 

Mert ugye, mi magyarul, mások német, vagy nepál... mindegy. a nyelvi probléma az igazság terjesztésében az Isten szolgáit is nehézség elé állitják, ahogy a gonosz szolgáit is. Ugyanazon hátrány van mindkét oldalon.

.

.

"Az egész koncepció, az egész alapok (a Russell-Rutherford-féle alapok) tévesek!"

Sok dologban egyetértek W.T. kiadványokkal, azokkal amik napjainkban is közkézen forognak. Mégsem vagyok Tanújuk. Az emlitett emberhez nem sok közöm, se védeni, se támadni. :) 

Luther is indított folyamatot, vagy mások reformáció során, aztán vagy megfagyott, vagy elhalt, vagy egészen más nőt abból ki.

Hogy ebben a topikban megjelenek, inkább csak bevett szokás, rutin, mint állás foglalás a szervezet mellett.

Van egy hitem, nézetem, álláspontom, amit épitgetek... Felekezetek pedig hidegen hagynak. :)

Előzmény: Ayrton64 (162913)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162918

"Ez csak egy halom okoskodás. Ha a héber nyelv tudósa lennél, akkor talán még érdekes is lenne."

Sajnos idő hiányban szenvedek, mint mindig. Ezt a szálat nem tudom érdemben végig vinni, elnézést kérek.

Ha azt mondom, többször megvizsgáltam, és egy halom belső (bibliai szóhasználat) bizonyítékot tudnék ide linkelni, az csak szó maradna.

 

 

Előzmény: Ayrton64 (162916)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162917

"a Teremtés emberi szemszögből lett leírva. Tehát nem úgy, ahogy ezt Isten látta vagy tudta, hanem úgy, ahogy az ember látta volna, ha a földről figyelte volna az eseményeket."

 

Úgy van. :)

Mit látott Mózes? 1. a föld alakulását, benne valamiféle légkört. Már ha a felszálló por szennyeződés, és gázok annak számítanak. 2. a földrészek kialakulását. 3. növényzet megjelenése. (némely növénynek elegendő csekély fényviszony is.) 4. a fény forrásának megjelenése, azaz a napot.

 

Ezt úgy nevezik írói szempont, azt közvetíti amit lát, vagy láttatni kíván.

Előzmény: Ayrton64 (162915)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162916

"Olyan tenyezőket mint a héber nyelvben a nap, yome nem 24h nap. Önmagaban ez a szó egy időszskaszra utal (nem ezer ev.) Lehet bármilyen hosszúsagú. Tehat idő szakasz amikor valami elkezdődik, es a folyamat estere beindul. (Nem okvetlenül fejeződik be, atnyulhat mas időszakaszokba. A lőn reggel, es este kidejezes magara a folyamatra vonatkozik.Ha nincs mellette időhatarozó, akkor határozatlan."

 

Ez csak egy halom okoskodás. Ha a héber nyelv tudósa lennél, akkor talán még érdekes is lenne. Én olyantól, aki a héber nyelvet ismeri azt hallottam, hogy pontosan az bizonyítja a teremtési napok 24 órás hosszát, hogy minden teremtési nap után az a hebraizmus van írva, hogy "lőn reggel, es este első nap, második nap, stb" Akkor írjunk Izraelbe valami egyetemre, ahol ismerik a héber nyelvet és kérdezzük meg tőlük. Én nem ismerem a héber nyelvet, úgyhogy nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a héber napok estével kezdődnek. Tehát egy 24 órás nap estével kezdődik és nappallal végződik. Egy korszak (azaz több év) az nem kezdődik estével és nem végződik nappallal. Ennnyit mond a logika.

Előzmény: Esox Lucius61 (162914)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162915

Nem arra válaszoltál, amit írtam. Mondanivalóm szempontjából teljesen mindegy, hogy 1 nap az 24 óra, avagy "x" év. Az evolúciós könyv szerzői szerint (még azt sem tudhatjuk, kik írták ezt a könyvet!!) a Teremtés emberi szemszögből lett leírva. Tehát nem úgy, ahogy ezt Isten látta vagy tudta, hanem úgy, ahogy az ember látta volna, ha a földről figyelte volna az eseményeket.

Előzmény: Esox Lucius61 (162914)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162914

A negyedik nap egy igen fontos rész, ami látszólag ellent mond a logikának.

Ha most azt mondom, nem úgy kell azt érteni... azt mondod, hogy csűröm csavarom... :)

 

Pedig a magyarazat igen egyszerű.

Én mint hivő, allast foglaltam Isten mellett. Vagyis az egyetemleges vitában. Számomra mindegy is lenne az evolució, vagy alkotás, ha Isten keze munkája. Egy halom kérdes csak azert fontos mert azon agyalok, hogy a hitem ne döljön meg. Az egyik ilyen tétel a negyedik nap, nap es hold alkotasa. Mert ez ellent mondana annak amit a vilagról mar megállapitottunk.

Kutatok tehat, keresek, mert a szövegnek igaznsk kell lennie. :)

 

Es talalok!

Olyan tenyezőket mint a héber nyelvben a nap, yome nem 24h nap. Önmagaban ez a szó egy időszskaszra utal (nem ezer ev.) Lehet bármilyen hosszúsagú. Tehat idő szakasz amikor valami elkezdődik, es a folyamat estere beindul. (Nem okvetlenül fejeződik be, atnyulhat mas időszakaszokba. A lőn reggel, es este kidejezes magara a folyamatra vonatkozik.Ha nincs mellette időhatarozó, akkor határozatlan.

A negyedik napon, szinten a heber szövegben egy olyan ige áll, ami egy befejezetlen idejű műveltető ige. Valós forditasban; lathatóvá vált a nap és hold, csillagok. Innen földről szemlelve. Vagyis maga a feny forrasa. Valami diffuz fenyböl. Ez történt a negyedik napon. 

 

Vegyük hozza, hogy pl, jeromos a vulgata keszitesenek idejeben , azaz 1 evet tanult héberül. Munkásságát az ó latin sz. Ciprian művére alapozta. (Ez volt a tanuló, es vizsga munkaja is, amivel a koranak megfelelő tudasbazis hiányossaga ellenere is igen hamar kesz lett.)

A görög, vagy latin, vagy akar más nyelvek egymashoz való viszonya, forditasa, nem mindig adjak vissza a helyes mondani valót, közlest. Amik tevedesek lancolatahoz vezetnek.

 

A lenyeg, egy hivő erdekelve van abban, hogy addig kutasson, borogasson, mig értelmet nem talal, logikai atjarhatósagot az ertelnezesben. Hiszen a hitenek alapját kepező irasról, az Isten szavarol van szó. :)

Ezt az ertelmezes keresest, masok egyszerűen szófacsarásnak nevezik, mivel nem erdekeltek abban, hogy keressék a közles jelenteset. Elfogadjak, az első, szamukra elérhető verziót. Függetlenül attól, hogy abban van-e tevedés hibás forditas.

.

Isten nem keveri meg az embert. Ahogy előbb is emlitettem, az ember kavarodik vele, attól függően mennyire érintet.

Bar nekem szerencsem volt, mert kevesbe kavaros témakkal kezdtem. Olyasmikkel, hazudik-e Isten? Vagy olyannal, most megfoglak! Elbuksz, nrm letezel.

Nos, Ő fogot meg, hazugnak bizonyultam, elbuktam. :)

 

Az inditek mindig is fontos volt. Mi hajtja az embert? Miert fontos szamara, van-e Isten? Ha van, akkor mit akar? Mi a cél, amit kinal? Es hasonlok.

 

 

 

 

Előzmény: Ayrton64 (162909)
Ayrton64 Creative Commons License 4 napja -1 0 162913

"A tárgy a hatalom, az egesz földet átengedi a gonosznak. Kiveve egy kicsi terület, ahol Ő is bemutatja érveit."

Most miről beszélsz? Talán Isten átengedte a Földet a gonosznak? Hiszen folyton beleavatkozott a történelembe!! Hiszen amikor az izraelitákat Babilonba vitték fogságba, akkor Isten Babilonon keresztül büntette őket. Amikor pedig Círusz felszabadította őket, akkor szintén Círuszon keresztül szabadította fel őket és állította helyre országukat. Aztán amikor a kánaánitákat legyilkolták, akkor talán Isten nem avatkozott be olyan népek történetébe, amelyekhez - a játékszabályok szerint - semmi köze nem lett volna? Sőt még korábban: Ha a Sátánnak lett átadva a föld, akkor minek kellett olyan szörnyűséget tennie, hogy Bábelnél összezavarja az emberek nyelvét? Hogy azok ne értsék meg egymást? Hogy Sátán ne tudja bizonyítani azt, hogy ő képes vezetni az emberiséget? Persze hogy ez nem megy neki (mint ahogy tánctehetségét sem bizonyíthatja az olyan, akinek össze vannak kötve a lábai), ha millió nyelvre szakadtak és ez az állapot a mai napig tart! Ki mondhatja azt, hogy ez egy feer játék volt, és hogy Isten adott időt Sátánnak arra, hogy bizonyítson?? - Tehát ez az egész magyarázat - hogy Sátán bizonyítani akarja uralkodói képességét itt a földön, meg hogy Isten időt hagyott erre neki - ez téves. Az egész koncepció, az egész alapok (a Russell-Rutherford-féle alapok) tévesek!

Előzmény: Esox Lucius61 (162911)
Esox Lucius61 Creative Commons License 4 napja 0 0 162912

És a szervezet, v. Gyülekezetről.

Egy sakk-klubban ne kavarjon senki a vizilabda mellett. :)

 

Előzmény: Ayrton64 (162910)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!