Keresés

Részletes keresés

Nosce Orbis_the 2nd Creative Commons License 2015.12.24 0 0 6300

Már megint a saját zsákutcádba sétáltál bele, immáron sokadszorra. LOL

Előzmény: Lalo (6299)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6299

Kikapcsoltam még néhány nicket. Szenzációs! :)))) Köszi!

Előzmény: Törölt nick (6294)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6298

A hívők tán nem gondolkoznak? Nem szokásuk? Csak mennek előre becsukott szemmel, mint a barmok? Ők ugyanúgy gondolkodnak az élet kis és nagy kérdésein mint maga, kinek milyen képességei vannak a gondolkodásra. Miért kell sértegetni bárkit is? Ezt jelenti a szabadkőműves féle humanitás és tolerancia? Nagyon csalódott vagyok. Vannak olyan élethelyzetek amikor igenis csak a hit marad és a vallásosság. És igenis csodálatos az Úrtól, hogy ezeket az embereket megajándékozta a hit és a benne rejlő remény lehetőségével, egy kapaszkódóval ami átsegíti őket ezeken az olykor nagyon nehéz élethelyzeteken. Hogy ne is gondolkozzanak, fecsegjenek a képességeiket meghaladó tudományokon, csak higgyenek, és ez elegendő. Egy idős, beteg, mindenféle téren hátrányos helyzetű embernek, aki a társadalomból – akarata ellenére – kirekesztetten éli az életét, ha belépne hozzá egy templomba lenne szíve azt mondani, hogy tessék fölállni gondolkodni, próbálja csak meg!

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6297

"De egyet cselekszem, azokat amelyek hátam mögött vannak elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára..- Filippi 3,14

**********************************************************************


I. Isten megteremtette a világot!
"Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.- Zsidók 11,3
Minden értelmesen gondolkodó embernek tisztában kell lennie azzal a ténnyel, hogy a semmiből, tervező és alkotó nélkül nem jöhetett létre ez a csodálatos és magasan fejlett élet földünkön. A világegyetem, és az élet keletkezése nem a véletlen műve, hanem Isten tervszerű, céltudatos és csodálatos alkotása. Tehát mindent Isten teremtett, mindent jónak, és mindent az ember számára teremtett.

II. Milyen az ember?
Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, de nem külsőleg hasonlítunk hozzá. Istenképűségünk azt jelenti, hogy Hozzá hasonló értelmes, lelki, erkölcsi érzékkel bíró lénynek teremtett minket. A teremtés legfőbb bizonyítéka az ember. Az ember képes a jó és a rossz megkülönböztetésére, van lelkiismerete, ismeri a kegyelmet és a szeretetet, és az istenimádat igénye a szívébe van írva.

Az ember az Éden kertben a bűnesetig tökéletes harmóniában élt Teremtőjével, csupán egy tiltó parancs volt a számára. Ez volt az a próbakő, amelyen Isten lemérhette, hogy az ember engedelmeskedik-e szavának. 
Az ember tudatos engedetlensége által megszakította kapcsolatát Istennel. Így boldogság, bizalom és öröm helyett szégyen, bűntudat és félelem költözött a szívébe. Ettől kezdve a bűn, mint a mérgezett forrás Ádám valamennyi utódát megfertőzte.
"Minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett.-Róma 5,12


III. Mennyire súlyos a bűn?
A bűneset óta az emberi természethez hozzátartozik a bűn. Értelmünk, akaratunk, lelkiismeretünk meg van fertőzve a bűn csírájával. A bűn törvényszegővé tesz, lealacsonyít és beszennyez. Isten előtt minden bűn egyformán súlyos és halált érdemlő: legyen az szóval, gondolattal, mulasztással vagy cselekedettel elkövetett bűn. "Mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség- Márk 7,21-22
Isten egyetlen bűnt sem hagy büntetlenül.
"Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni az Istennek.- Róma 14,12

IV. Mi lesz a halál után?
Sokan úgy gondolják, hogy a halállal mindennek vége. Mások úgy vélik, hogy mindenki a mennybe jut, de a Biblia mást állít a halálról. Azok, akik rendezték Istennel való kapcsolatukat a mennybe jutnak, az atyai hajlékba. A többiekre pedig, Isten igazságos ítélete által az örök gyötrelem helye, a pokol vár. A pokol tényleges, valóságos és végleges hely: a félelem és a gyötrelem helye. Isten igazságosan jár el, amikor a bűnöst a pokolra kárhoztatja, mert azok úgy döntöttek, hogy életüket Isten nélkül élik le. Döntésüket Isten örökre megpecsételi, mert megvetették Krisztus áldozatát és elfordultak tőle!

V. Van megoldás!
Isten gyűlöli a bűnt, ugyanakkor nagyon szereti az embert és kész neki megbocsátani. A bűnre az egyetlen -gyógyszer- Jézus Krisztus. Az Atya azért küldte el egyszülött Fiát erre a földre, hogy elszenvedje bűneink büntetését és ezt Jézus önként vállalta. 
Mindennél fontosabb számunkra, hogy megértsük Jézus küldetését, halálát és feltámadását. Ő azért jött, hogy " életét váltságul adja sokakért- Máté 20,28

VI. A kereszt érted áll!
"Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.- Róma 5,8
Isten csodálatos tervet dolgozott ki megmentésünk érdekében. Jézus Krisztus meghalt: helyettünk, miattunk, értünk a Golgotán. Ő elhordozta a mi bűneinket és megváltott minket a halálból. Az Úr Jézus feltámadása bizonyság arra, hogy Isten elfogadta Fia áldozatát a bűnös ember helyett. Isten felajánlja nekünk a bűnök bocsánatát és az ítélet alóli felmentésünket. Ha hiszünk Jézus Krisztusban, akkor a jogos ítélet helyett, az örök élet várományosai lehetünk.

VII. Térj meg Istenhez!
Őszintén valld meg Istennek, hogy megváltásra szoruló bűnös ember vagy és kérd, hogy könyörüljön rajtad és mentsen meg! 
Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és minél jobban ismerd meg Őt! Minden igyekezeteddel keresd Isten akaratát! Ezután megtért emberhez méltóan kell élned! Hidd el, hogy az Úr Jézus mindenkor veled van és kész rajtad segíteni. Végleg szakadj el minden bűntől, és hátralévő életedet szenteld Istennek! 

"Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk.- Róma 5,1-2 Ha helyreállt a kapcsolatod Istennel, és befogadtad az Úr Jézust a szívedbe, akkor elkezdődhet az új életed és a lelki növekedésed.

a.)Imádkozás
Naponként megtapasztalhatod Isten közelségét, és minden gondodat megoszthatod Ővele. 

b.)Bibliaolvasás
A Szentírás mindennapi táplálékod legyen, így megismerheted mindenben Urad akaratát.

c.)Közösség
Járj a gyülekezeti közösségbe. Rendszeresen ápold a kapcsolatot hitben élő lelki testvérekkel és Isten népe között lelki otthonra találsz.

d.)Szolgálat
Törekedj a megszentelt életre mindenkor. Légy kész segíteni másokon. Mond el másoknak is, milyen hatalmas dolgot tett veled Isten!

"A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.- Efezus 6,24

 

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6296

VIGYÁZZ! OKKULTIZMUS!

 

 

Mi a nyugtalanító?

Okkultizmus jelentése: titkos tudomány. Azokat a tanításokat és praktikákat értjük rajta, amelyek érzékfölötti erőkkel foglalkoznak, erre érzékeny személyek (médiumok) segítségével.

Babonának nevezzük azt az Istentől elszakadt hitbeli magatartást és gyakorlatot, amely titkos törvényszerűségekre támaszkodva úgy véli, hogy az ember megbirkózhat az élettel az élő Isten segítsége nélkül.

Ha az emberek tudnák, mi rejlik a babona és a varázslás mögött, borzadállyal fordulnának el tőle.

Mennyi a tudatlanság ezzel a veszélyes területtel kapcsolatban, mennyi a vétkes könnyelműség a démoni hatalmak működésével szemben, amelyek a segítség látszatával oly sok embert, családot, sőt azok utódait is az örök kárhozatba visznek. Milyen sokan lehetnének ismét boldogok, vidámak és egészségesek, ha fölismernék, hogy nyomorúságuk a démoni hatalmakkal való tudatos vagy tudatlan kapcsolatuk rettenetes következménye.

Mert van szabadulás a babona kötelékeiből, és minden démoni megkötözöttségből, amelyben ma ezrek meg ezrek szenvednek, és nyomorúságosan tönkremennek.

 

 

Honnét ered a babona és az okkultizmus?

Hogyan lehetséges egyáltalán, hogy ún. "felvilágosult" korunkban, amelyben a tudomány olyan jelentős szerepet játszik, és az ember nagy fejlődésről beszél, oly nagy mértékben elterjedt a babona?

Hogyan lehetséges, hogy még művelt emberek is behódolnak a babonának, és okkult praktikákhoz folyamodnak? Legyen fiatal vagy öreg, gazdag vagy szegény, egészséges vagy beteg, ha valaki azt hiszi, hogy Isten nélkül is boldogul az életben, akkor valamilyen módon, tudatosan vagy tudatlanul, áldozata lesz ennek az ördögi rabszolgaságnak, mivel a boldogság utáni természetes vágyakozás, mely mélyen benne van az ember szívében, erre ösztönzi. - Szórakozásra, időtöltésre való vágya indítja arra, hogy mindent kipróbáljon, anélkül, hogy közben gondolkodna is valamit, vagy "anélkül, hogy hinne benne" - ahogyan mondani szokták.

Mindazokat, akik hitüket nem az élő Istenbe vetik, gyötri a szerencsétlenségtől, veszteségtől, betegségtől és haláltól való félelem, és arra ösztönzi őket, hogy minden eszközzel védekezzenek. Minden jó, amiről azt mondják, hogy segít vagy használ, mindegy, hogy milyen gyökérből származik...

Az embert mohó kíváncsiság indítja arra, hogy jövőjét kutassa, sorsát fürkéssze, életének talányát megismerje, mégpedig az emberi "bölcsesség" és a titkos mesterkedések segítségével, anélkül, hogy tudakolná Isten Igéjét és akaratát. Elmegy a jósnőhöz, hogy megtudja jövendőjét, vagy hogy házastársa hűséges-e, a látnokhoz, hogy távoli hozzátartozója él-e még, vagy hogy hol található valamely elveszített értéktárgya. Kártyát vettet magának, hogy megtudja: ez vagy az a vállalkozása jövedelmező-e, vagy hogy honnan fenyegeti veszedelem. Horoszkópot készíttet, hogy megismerje sorsát, ráolvastat magára, hogy a betegségét kiűzzék. Kedélyes társasággal együtt asztalt táncoltat, és rendkívül szórakoztatónak találja, hogy meg lehet kérdezni a holtakat mint szellemeket, és rejtett dolgokat le lehet leplezni.

Mindenekelőtt a fiatalok veszélyeztetettek, mivel csak ritkán sejtik, hogy mibe bonyolódnak. Kíváncsiság és unalom sokakat visz bele okkult körökbe. Az egyik szeretné egy fontos vizsga eredményét megtudni, a másik nem hiszi, hogy egy poharat valamilyen "szellemi kéz" mozgat, és ezért saját szemével szeretné azt látni.

Sokan mágia segítségével akarnak győzni az üresség és tehetetlenség érzése fölött - csaló illúziók, ahogyan az hamarosan kiderül.

Az okkult dolgokkal való foglalkozásra ma bőségesen akad ösztönzés. Könyvek, horror-videók és Sátán-filmek árasztják el a médiumok piacát.

A legtöbben úgy gondolják, hogy mindez hum-bug, nevetnek rajta és azt mondják: "Természetesen én nem hiszek ezekben a dolgokban". Mások azért csinálják, mert kedvüket lelik a titokzatos dolgokban, vagy mert így akarnak kedvében járni vendéglátójuknak, vagy nem akarnak a társaságban feltűnést kelteni; ismét másokat titkolt sóvárgás indít a jövendölés és a varázslás tiltott műveletei felé - mígnem egy napon meglepi őket a búskomorság, az idegösszeomlás, a kétségbeesés, úgyhogy akár az öngyilkosságig is eljuthatnak.

Nem tudják, hogy mindezek a dolgok veszélyes igézet alá viszik őket, ami az egész további életüket tönkreteheti, de mindig súlyos zavarokat, betegségeket, szétszórt lelkiállapotot, boldogtalanságot, viszálykodást, ingerlékenységet, dühöngésre való hajlamot, bosszúvágyat és üldözési mániát von maga után. Nyomorúság és reménytelenség a következmény, valamint egy különös és ijesztő "hinni nem tudás" Isten Igéjében, sőt, gyűlölet a megváltás üzenete és minden isteni dolog iránt.

 

Ki áll mindezek mögött?

Hogyan magyarázható a lelki élet eme beteges megnyilvánulása egészséges értelmű embereknél? Aki ismeri e jelenségek hátterét; annak elmegy a kedve a nevetéstől. Megrendülve és rémülten fordul el mindettől. A babona, valamennyi kihatásával együtt az ördög kínálata, aki fölött a felületes vagy tudatlan emberek könnyelműen gúnyolódnak, és azt a túlfűtött fantázia termékének nevezik, akivel a félénk kedélyeket és gyermekeket riasztgatják.

 

Ki hát az ördög?

Ahhoz, hogy ettől az ellenségtől megmeneküljünk, tudnunk kell, ki ő és melyek a szándékai. Itt csak a mindentudó Isten adhat érvényes felvilágosítást. Őt kell kérdeznünk. Isten Igéje, a Biblia nem hagy minket tudatlanságban e személy felől.

Az ördög neve a görög "diabolosz"-ból származik, ami azt jelenti: szétdobáló, csalárd módon támadó, bűnre csábító. A Sátán héber szó, azt jelenti: ellenség, vádló, ellenfél, ellenálló.

Nevezik még a Gonosznak, szörnyetegnek, megtévesztőnek, csalárdnak vagy megrontónak.

Az ördög "a sötétség világának ura", a "gonoszság szellemi hatalmassága", "a szellem, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik".

(Máté 4,1; 13,39; 25,41; Efézus 4,27; 6,11; 1Péter 5,8; Jelenések 12,9; 20,2; 20,10; Jób 1,6-12; 2,1-7; 1Krónika 21,1)

 

Az ördög származása

Ezt a személyt egykor "Lucifer"-nek, "fényes hajnalcsillag"-nak nevezték, akkor még dicsőséges kerub volt, hatalmas angyalfejedelem. A sorsával elégedetlen Lucifer fellázadt a Mindenható ellen. Olyan akart lenni, "mint az Isten" ezért Isten letaszította őt, így lett Luciferből Isten ellensége - a Sátán.

Mikor Isten megteremtette az eget és a földet, uralkodót adott neki: az embert Ádámot. A Sátánnak azonban sikerült - mint "ősi kígyónak" - az első emberpárt rászedni és engedetlenségre csábítani, és így elbuktatni. Az ördög bennük is fölkeltette a vágyat, hogy olyanná legyenek, "mint az Isten". Megcsalta őket, és a maga alattvalóivá tette.

(Ézsaiás 14,12-15; Ezékiel 28,14-17; Lukács 10,18; 1Mózes 1,2; Ézsaiás 45,18; 1Mózes 1,3; 2,17; 3,1-7; 2Korintus 4,3-4; 11,3.14; János 8,44)

 

Mit akar az ördög?

Az ember tévútra vezetésével a Sátán romlásba döntő hatalomhoz jutott fölötte: "Aki bűnt cselekszik, az ördögtől van." Isten Fia ezért "e világ fejedelmének" nevezi ezt a hatalmasságot. Bizony, az emberiség fölötti hatalma oly nagy, hogy a Biblia még "e világ istenének" is mondja. Milyen borzalmas és megrendítő!

A Mindenható elleni olthatatlan bosszúvágyában minden embert romlásba akar dönteni azzal, hogy rabszolgáivá teszi őket. Ehhez minden eszközt felhasznál. Ahhoz, hogy eltérítse őket Jézus Krisztusba, a Megváltóba vetett üdvözítő hittől, a megvakított emberek előtt kívánatossá teszi a babonákat. Ezáltal vonja őket a maga igézetébe.

Amikor Isten Fia, a mi Urunk Jézus Krisztus a Földön járt, az ördög odáig merészkedett, hogy még Őt is megkísértse és lehetőleg elbuktassa. Istene iránti engedelmességében Jézus azonban ellenállt az álnok kísértőnek, és győztes maradt.

(János 14,30; 2Korintus 4,3-4; Márk 1,13; Lukács 4,1-13; 22,3.31; 1János 3,8)

 

Okkultizmus és babona a nevén nevezve

Ami a világra vár, az a babona növekvő áradata, a romboló tévtanok növekvő sokasága, a népek gyógyíthatatlan zűrzavara és tanácstalansága, háborúk és háborús veszélyek... s a vég: Isten méltó ítélete!...mindezt Isten előre megmondta! Miért mindez? - Mi már tudjuk.

Ennek a világméretű nyomorúságnak az okozója az ördög, aki kezdettől fogva embergyilkos. Aki elszalasztja az Isten Fia által felkínált szabadítást, annak mindez osztályrésze lesz.

 

Hallgass a figyelmeztetésre!

A babona által azonban a Sátán az áldozatait sűrű homállyal veszi körül; saját romlásukra és vesztükre elaltatja a lelkeket. Csalárd eszközei, félrevezetései közül csak a leggyakoribbakat soroljuk fel röviden a következőkben.

Mindezek gyakorlását Isten "utálatos bűn"-nek nevezi, amely haragja ítéletét érdemli ki.

Jelek magyarázása. Hisznek bizonyos jelekben, amelyek szerencsét hoznak vagy bajt okoznak. Ilyenek a szerencsemalac, amulett, szerencsepatkó, négylevelű lóhere, kéményseprő, keresztbe-kézfogás, fülcsengés, fekete macska stb.

Figyelés számokra. Bizonyos számoknak szerencsét vagy szerencsétlenséget tulajdonítanak. Félelem a 13-as számtól. Napok megkülönböztetése. Figyelés bizonyos napokra, órákra, időszakokra, amelyek meghatározzák a cselekvést, vagy annak elhagyását. Ez gyakran kapcsolatban van babonás cselekedetekkel, amikor pl. nem szabad utazni, házasodni, mosni, hajat vagy körmöt vágni.

Madárszóra ügyelni. Amikor a kuvik kiált, a szarka csörög, a varjú károg vagy a kakukk szól, számolják, hány évig fognak még élni.

A csillagokra figyelés. Figyelik az állatkört, amelyben születtek, használják az asztrológiai naptárt, bizonyos dolgokat csak telihold, másokat csak újhold, ismét másokat csak fogyó hold idején cselekszenek, pl. gyógyszerszedés. Az égöv jeleit hordani is ide tartozik.

Jövendőmondás. Kutatni a múltat, vagy a jövendőt tudakolni kártyavetőnők, cigányasszonyok, jósnők felkeresésével, kávézaccból, ólomöntésből, kéz vonalaiból, álomfejtés útján, vagy pénzfeldobással. Ide tartozik a betegség megállapítása íriszdiagnosztikával is.

Asztrológia. A csillagjóslás a Sátán egyik leghatásosabb elvakító eszköze, amellyel megjövendöli az egyének, sőt egész népek jövendőjét és sorsát. A csillagok állása szerint készítik a horoszkópokat és magyarázzák a csillagjeleket.

Varázsszavak. Ahhoz, hogy szerencséje legyen, vagy a bajt elkerülje, az ember összeszorítva a hüvelykujját, "nyak- és lábtörés"-t kíván, halpikkelyt hord a pénztárcájában és gesztenyét a zsebében, kenyeret és sót tesz a kályha mögé, lekopogja a dolgot stb.

Varázslás. Míg az ún. "fehér mágia" rendszerint "természetes" vagy "kegyes" köntösben dolgozik, miközben visszaél "a három legszentebb névvel", és a kereszt jelével gonoszul mesterkedik, sőt még a Bibliát is varázseszközként használja addig a "fekete mágia" tudatosan és közvetlenül áll kapcsolatban az ördöggel, hogy becsvágyból és kapzsiságból természetfölötti dolgokat és hazug csodákat hajtson végre.

Fekete mágia. Ez a "Mózes 6. és 7. Könyvét" használja (melyeknek Mózeshez semmi közük nincs; a nevet ördögi csalárdság adta), ezt a veszélyes, óindiai varázsló könyvet, vagy ehhez hasonló könyveket, mint a "Menny hét zárja" - "Mennyei levelek" - "A bennünk levő mágikus erők" - "János tíz könyve" Lorber Jakabtól stb.

Inga vagy láncán függő ezüstóra, vagy valami más, zsinóron függő tárgy arra szolgál, hogy segítségével emberek és állatok betegségét és annak gyógymódját megállapítsák. Fényképek, térképek és ruhadarabok fölött is szoktak ingázni, hogy eltűnt emberek és elveszett holmik nyomára bukkanjanak. Állatok vemhességének megállapítására is használják az ingát.

Varázsvessző. Mogyoró- vagy fűzfavessző, olykor acélpálca segítségével keresnek vízeret a szabadban vagy a ház alatt. De használják gránitkő, érc, szén, olaj és más nyersanyagok felfedezésére. Ez a módszer az ún. "földsugárzás"-sal, amely állítólag krónikus betegségeket, sőt rákot is idézhet elő, új alkalmazási területet talált. Noha ezt a sugárzást a varázsvessző használóján kívül még sohasem igazolták, mégis ezrek hisznek a létezésében és az emberekre gyakorolt káros hatásában. A vessző jövendőmondó eszköz, ugyanúgy, mint az inga.

Ráolvasás. Alkalmazzák emberek vagy állatok megbetegedésekor, amikor "bölcs asszony" vagy a csodadoktor olvas rájuk titkos igéző szavakat. Vannak, akik önmagukra vagy másokra olvasnak "varázsigéket", "a három legszentebb névben", még a Bibliából vett Igékkel is. Szuggeszció, varázscédulák, megszentelt amulettek vagy áldáskoszorúk által akarják elűzni az ember betegségét, vagy vélik megóvni attól.

Varázsáldás. Imaformulák elmondása tűzoltásra, "áldás" kimondása vérzéscsillapításra, szemölcs-eltávolítás telihold idején igéző szavakkal, titokzatos cselekvések éjfélkor a temetőben, keresztúton, s közben visszaélnek Isten nevével, hogy a lelki vagy testi bajt megszüntessék.

Mágikus és más okkult gyógyászati módszerek. Távgyógyítás telefonhívásra, mágneses terápia, gyógyítás idegen testek magnetizmusa segítségével, szuggeszcióval vagy hipnózissal, homeopátia használata. Az úrvacsorai kenyér és bor mágikus alkalmazása, akupunktúra, akupresszúra, talpmasszázs stb.

Meditációs praktikák. Ide tartoznak: jóga, transcendens meditáció és autogén tréning. Ezeket a praktikákat gyakran ártalmatlannak álcázva,ajánlják, azonban az önmegváltás a céljuk. A csoportdinamikát is ide lehet sorolni. Általa manipulálni lehet a csoport tagjainak véleményalkotását.

Spiritizmus. Ez a latin szó szellemektől való tudakozódást jelent, és a halottak szellemével való kapcsolatfelvételt értik alatta. Az ilyen szellemek megidézése és kikérdezése közvetítő személy, a médium által történik. - Kiváltképpen veszélyes a finoman álcázott ún. "keresztény spiritizmus", a maga kegyes énekeivel és imádságaival. Az asztaltáncoltatás és kopogtatás a spiritiszta szeánszokon "érdekes kísérlet"-nek számít sokak előtt. Ilyenkor a szellemek "kopogtató távíró" által közlik mondanivalóikat. Ide tartoznak még a "szellemfényképek" és a szellemek arcáról és tagjairól készült viaszlenyomatok.

Tévtanítások és szekták. Sok "vallásos" próféta terjeszt olyan tanokat, amelyekben az isteni igazságokat keverik a pogány babonával, s így élnek vissza a Bibliával. Istentelen eredetű "kijelentésekre" támaszkodnak, amelyeket mértékadóbbnak tartanak a Szentírásnál. - Ide sorolhatjuk (többek között) a "Jehova tanúi"-t, az antropozófiát (Waldorf-pedagógia), a különböző gurukat stb. Mások pedig ún. keresztény köntösbe öltöztetett csodálatos gyógyításokat visznek végbe, amelyek démoni hatásra vezethetők vissza. Sok egyházban és szervezetben olyan tévtanításokhoz ragaszkodnak, amelyek ellentmondanak a Biblia alapvető tanításainak.

Más áramlatok (látszólag) ragaszkodnak ugyan a Bibliához, de amelyeket az a veszély fenyeget, hogy a gonosz befolyása alá kerülnek, amennyiben minden rendkívüli jelenséget Isten munkájának tulajdonítanak.

 

Mik a következmények?

Aki nyomorúságában nem az élő Istenhez és az Ő Igéjéhez menekül, hanem ilyen eszközökben és tévtanításokban keres segítséget, az kapcsolatba kerül az ördöggel. Akár tudja, akár nem, akár akarja, akár nem - a kapcsolat létre jött! Csak azt nem tudja az illető, hogy a Sátán drágán fizetteti meg ezt a segítségét.

Melyek a következményei ezeknek az utálatos bűnöknek? Valamennyit lehetetlen felsorolni! Ilyenek: marcangoló nyugtalanság - szorongás - lidércnyomás - kényszerképzetek - rettenetes gondolatok - tartós búskomorság, amely öngyilkosságba is vihet - kísérteties görcsök - erős érzékiség, egészen a természetellenes fajtalankodásig - hirtelen harag egészen a dühöngésig és bűnözésig - látomások - titokzatos hangok - borzalmas átkozódás és istenkáromlás - irtózás Isten Igéjétől és az imádságtól - hitre való képtelenség - vallásos téboly - démoni megszállottság - utoljára a vég, borzalmas halálfélelmek és reménytelenség közepette!

A betegek egész serege szenved a babona következményeitől, és csődöt mond náluk mindenféle orvosi kezelés. Nem is szervi betegségek ezek, hanem a démonizált emberek varázsló bűneinek a következményei.

 

Meditációs praktikák

A meditációs praktikák az önmegváltás különböző formáit jelentik. Pl. gimnasztikai gyakorlatként leplezik a jógánál, koncentrációs gyakorlatként a transcendentális meditációnál (TM), feszültségfeloldó gyakorlatként az autogén tréningnél (AT). A különböző meditációs praktikák sohasem voltak annyira elterjedtek, és olyan készséggel fogadottak, mint éppen korunkban. Sokan szembesülnek napjainkban ezekkel az áramlatokkal, és jó, ha megismerik e mozgalmak alapvetően téves voltát, hogy sikerrel védekezhessenek ellenük.

Lássuk röviden a következő meditációs formákat:

 

Jóga

Különböző fajtái vannak, de mindegyiknek ugyanaz a célja: testi, lelki, szellemi téren a tökéletes uralom az "én" fölött. A jóga különböző fokozatain át végül az "én" elérkezik a legfelső lényhez - Indiában a Brahma istenséghez. A jóga tehát az önmegváltás vallása.

A nyugati világban a jógát teljesen ártalmatlannak, egyfajta "gimnasztikai gyakorlat"-nak tekintik. Pedig egyes mozdulataiban és koncentrációjában nyilván meglátszik szakrális jellege. Akik jógáznak - még ha nyugati módon is - mindig megnyitják önmagukat, öntudatlanul is, egy idegen szellemi világ és a mögötte álló hatalmak előtt.

 

Transcendentális meditáció (TM)

Olyan gyakorlatot értenek rajta, amely állítólag lelki kiegyensúlyozottsághoz vezet (pl. mély belső békességhez, az önzés feloldódásához, tökéletes szabadsághoz). A gyakorlat végzője, akinek egyetlen gondolat nélkül csöndben kell ülnie, és csupán egyetlen szótagra vagy szóra - amelyet "mantrának" neveznek - koncentrálhat, nem is tudja, hogy az ilyen magatartás a tudatalattijának veszélyes, nem ellenőrzött megnyílását jelenti, amelynek következménye legtöbb esetben pszichózis (lelki betegség). Azt sem tudja, hogy amikor a TM-t végzi, tulajdonképpen egy hinduista vallást gyakorol, és a bevezető ceremónia szanszkritul egy klasszikus hindu szertartás.

 

Autogén tréning

Amint már említettük, az autogén tréning (AT) is a meditációs praktikák közé tartozik. Első fokozatában mint a feszültség feloldása, ártalmatlan, sőt csalogató gyakorlatnak látszik, mivel a hat alapgyakorlat a test és szervei feszültségének feloldásához és nyugalmi állapotához vezet.

Aki azonban azt hiszi, hogy a nyugalomnak ez az állapota, amelyet valóban el lehet érni, az imádságnak és a bibliatanulmányozásnak legjobb előfeltétele, az tökéletesen téved. Az ilyenkor szükséges gondolatok és elképzelések ugyanis nem Istenre irányulnak, hanem teljesen a testre kell összpontosulniuk, mégpedig oly módon, ami már a fentebb leírt meditációs elmerülés kezdetét jelenti (azaz: önhipnózis).

Így a hívő ember idegen szellem befolyása alá kerül, és - a gyakorlatok sikere által is - arra csábul el, hogy naponta kétszer-háromszor is végezzen autogén tréninget. Ezzel kényszerűen elhanyagolja a csendes időt, és végül lelkigondozóhoz kell fordulnia, mivel hitében hanyatlott, és közönyös lett az imádsággal és Isten Igéjével szemben. Meg kell így értenünk, hogy az újonnan született keresztyén ember az AT-nek még a kezdeti fokozatát sem gyakorolhatja, ha nem akar a lelkében kárt vallani. Ehhez járul, hogy a hívő az önhipnózis állapotában megkísérli önmagát megváltani a rossz és bűnös szokásoktól és jellemvonásoktól.

Az okkult terheltség, azaz a sötétség hatalmainak hatása az emberre, sőt benne tartózkodásuk, mindezeknek a praktikáknak sokszorosan ördögi nyugtázása". Megrendítő megállapítás!

E meggyötört emberek igen nagy része a kábítószer-élvezők közül kerül ki. Többnyire az alkohol és a nikotin élvezete készíti az utat az ismert kábítószerekhez: hasishoz, kokainhoz és heroinhoz. Miként a jógameditációnál, úgy a kábítószerélvezetnél is megnyílik a lélek a megígért "gyógyító hatás" előtt, és ezt az ürességet elfoglalják a démonok! Az ily módon megcsalt ember azután önmagától képtelen megszabadulni.

 

Csoportdinamika

Eredete és terjedése

A csoportdinamika (CSD) 1947-ben kezdődött az USA-beli Bethelben (Maine), és azóta érthetetlenül nagy mértékben terjedt el. Éppen ez a hatalmas elterjedés az, amelynek föl kell keltenie figyelmünket. Az ipartól kezdve a CSD alkalmazást nyer az üzemekben, tisztviselőknél, kórházakban, egyházakban, iskolákban, egyetemeken stb.

 

Különböző nevei

Csoportdinamika, érzékenységi gyakorlat, encounter-csoport, önismereti csoport, T-csoport, sianon-csoport, kreativitás-műhely stb. Olykor használják a "felnőttképzés" fedőnevet is.

 

Mit várnak a CSD-tól?

Sokan azt remélik a CSD-tól, hogy megszünteti és feloldja a konfliktusokat, feszültségeket, problémákat és komplexusokat, amelyek az emberek együttélését megnehezítik. Nő a munkaképesség, békésebb, szebb és produktívabb lesz az együttélés. Általa szabadulást várnak a megoldatlan belső konfliktusokból és szorongásokból, tájékozódási képességet az általános tanácstalanság közepette, kiemelkedést a kétségbeesésből.

 

A CSD meghatározása

Az USA-beli Béthel tréninglaboratóriuma, amelyben ezt a módszert kifejlesztették, a CSD következő meghatározását adta: "Kisebb és nagyobb csoport-összejövetelek, amelyekben az intim, személyes dolgokat, véleményeket, erkölcsi értékmérőket, köztük a hitet is nyíltan megtárgyalják. Szabadon kimondják azokat az érzéseket és érzelmeket, amelyeket a résztvevők egymásban keltenek. Alkalmazzák ennél az önvád és a kölcsönös kritika technikáját. Beható módon munkálja a CSD a résztvevők véleményének megváltozását, gondolataiknak reformálását és az agymosást." A CSD kiindulási pontja, mértéke, módszerei és célja nem Isten Igéjéből erednek, hanem az antikrisztusi szellemből.

 

A bioritmusok

Azt állítják, hogy a biológiai életpálya különböző szakaszaiban ritmusokban, azaz apály- és dagályszerű hullámokban folyik le, amelyeknek megvan a maguk tetőpontja és mélypontja. A bioritmusoknál tisztán testi életfolyamatokról van szó. Kiértékelésük megadja a testi teljesítőképesség görbéjét.

Mielőtt elhatározná valaki, hogy kiszámíttatja saját "görbéjét", gondolja végig a következő két szempontot:

1. A bioritmus naptára megakadályozhat fontos döntéseket. Azonkívül saját bioritmikus szinuszgörbéjének rabszolgája lesz az ember.

2. Veszélyes a bioritmikus naptár azért is, mert közel visz az asztrológiához. A bioritmikus megállapításoknál fontos szerepe van az ember születési dátumának.

 

Okkult gyógyítási praktikák

Akupunktúra

Az akupunktúra eredete az ősi Kína vallásában, a taoizmusban van. Ahogy a kínai orvosok is elismerik, nincs tudományos alapja, azaz a tű alkalmazása nem a test fölépítése szerint történik, hanem titokzatos, láthatatlan csatornák (ún. meridiánok) szerint, amelyek a bőr felszíne alatt oszlanak el az egész testen, és állítólag minden tagnak láthatatlan életenergiát közvetítenek.

A tű hatása pszichikai. Az akupunktúra megfelel a hipnózis elvének távol-keleti köntösben.

A taoizmus szellemi világa és tévtanításai, amelyek az akupunktúra mögött állnak, nem közömbösek, s nem is lehet közömbösíteni azokat. Ezért a vele kapcsolatos akupunktúra sem közömbös, s nem is lehet közömbösíteni, nem szólva a keresztyén módon való alkalmazásáról. Ezért minden komoly keresztény ember, akinek ezzel dolga volt, vagy jelenleg dolga van, vallja ezt meg az Úr Jézus Krisztusnak bűnként, Jézus Krisztus nevében a kezelés minden befolyását tagadja meg, és kérjen az Úrtól teljes szabadítást.

Hasonló meggondolásokkal dolgozik az akupreszszúra is. Tűk helyett a kezelés a fő pontok és vonalak (meridiánok) masszírozása, ill. ujjakkal való nyomkodása által történik.

 

Homeopátia

A homeopátiát Samuel Ch. F. Hahnemann (1755-1843) német orvos találta fel. Ahogy az ismert francia tudományos lexikon, a "20. századi Larousse" 1930. évi kiadásában kutatások alapján írja, Hahnemann hitt abban, hogy "a homeopátiát mennyei (földönkívüli) hatalmak kijelentése által nyerte". Ez a gyógymód egyfelől az ismert gyógyszerek egészen nagymérvű, dinamikus felhígításán (potenciálás), másfelől a "hasonlatosság" elvén nyugszik.

A potenciálás mágikus-alkimista folyamat, amelynek rejtett szellemi erőket kell felszabadítania. Hahnemann erre a "dinamizálás" kifejezést használta.

Feltehetjük azonban a kérdést, vajon Isten, vagy pedig eltévelyítő szellemek ihlették a szabadkőműves Hahnemannt! Ezért ne csodálkozzunk azon, hogy sok homeopata gyógyász nem tanult orvos, és spiritiszta eszközökkel, mint az inga és a látnoki szemdiagnózis, dolgozik. A páciensek ezt természetesen nem tudják megállapítani, mivel rendszerint mindez titokban történik, vagy pedig egyszerű szemvizsgálat címén.

Mivel a homeopata kezelés - ingával és szemdiagnózissal - általi spiritiszta befolyásolás veszélye rendkívül nagy, tanácsos kerülni.

A homeopátiát nem lehet a gyógyászatban természetes gyógymódnak, sőt akár tudományosan igazolt eljárásnak tekinteni. A marburgi Philips Egyetem orvosi kara elveti a homeopátiát, mint tévtanítást. Ehhez a nyilatkozathoz a jénai Friedrich Schiller Egyetem orvosi fakultása is csatlakozott:

"Mi nem tekintjük a homeopátiát mintegy szokatlan módszernek, amelynek további vizsgálatokra van szüksége. Megvizsgáltuk. A homeopátiának semmi köze a természetes gyógytudományhoz. Gyakran hangoztatják, hogy a homeopátiának "másfajta gondolkodás" az alapja. Ez lehetséges. A homeopátia szellemi alapja mégis tévedésekből áIl (hasonlósági szabály; gyógyszerkép; potenciálás; nagymérvű hígítás). Céljuk, hogy ezeket a tévelygéseket valóságnak tüntessék föl."

 

Gyógymódok az úgynevezett "modern tudomány" leple alatt

A modem tudomány leple alatt dolgoznak bizonyos "szemdiagnoszták", akik minden betegséget meglátnak a szemben a "látnokság" (jövendőmondás szelleme) spiritiszta adománya által, vagy bizonyos "asztrális megvilágosodás" által, azaz "csillagfény"-ben (ókeleti eredetű) vagy más okkult erők által.

Ennek a módszernek semmi köze a szivárványhártyának szakorvos által végzett tudományos vizsgálatához.

Ezenfelül a látnoki vagy okkult erőket gyakran rejtett módon alkalmazzák, úgyhogy a páciens előtt azt a látszatot keltik, mintha mikroszkóppal vagy nagyítóval végeznének tudományos vizsgálatot.

Egyébként egy közönséges nagyítóval is lehet "látnoki módon" dolgozni, és meglátni olyan betegségeket, amelyeket okkult adottságokkal nem rendelkező orvosok ugyanazokkal az eszközökkel nem tudnak megállapítani. Az utóbbi évtizedekben ismert európai szemspecialisták tudományos kutatásokat végeztek, és kimutatták, hogy ama gyógyászok ún. "szemdiagnózisai", akik azt állítják, hogy a szivárványhártyából mindenféle betegséget föl lehet ismerni, elvetendők, mert a szem állapotából csak bizonyos általános betegségekre lehet következtetni. Egy nagy kórház szemosztályának egyik korábbi főorvosa tanúsítja, hogy mintegy ezer esetben azoknak a betegeknek boncolásánál, akiket a legismertebb szemdiagnoszták kezeltek, megállapítható volt, hogy ezek diagnózisa az eseteknek mindössze két százalékában felelt meg a valódi helyzetnek, ami véletlennek is tekinthető.

Ezért óvunk mindenkit azoktól a diagnosztáktól, akik a betegséget a szemben vélik felismerni, ami csak médiumos képesség útján lehetséges. Mennyire szükséges tehát, hogy ezen az oly vitatott területen rendkívül óvatosak legyünk, és esetről esetre imádságban kérjünk Istentől kegyelmet és világosságot, hogy megmeneküljünk az ellenség minden csalárdságától.

Pszichoanalízis

A "pszichoanalízis" (lélekvizsgálat), amelyet bizonyos idegorvosok, sőt köztük Isten országának a munkásai is alkalmaznak, a lélekgyógyászat új módszere. Azt kívánja, hogy az ember mélyen a tudatalattiban, a fantáziában és a tisztátalan szexuális álmokban kutasson, és igyekszik egészségtelen "önmagába nézés" által megállapítani az erkölcsi zavarok okát, hogy meg lehessen találni a lélek gyógyulását, egyensúlyát és békességét.

A lélek területén dolgozik, emberi erőfeszítéssel, a szellem területének semmibevételével, de csak látszatbékességet adhat, mivel nem távolítja el a kereszten történt megváltás útján a baj gyökerét, a bűnt. Kezelése által nyitottá teszi a lelket minden lehetséges, veszélyes okkult hatalomnak, amelyek azt megkötözik, ahogyan azt a tapasztalat mutatja.

Tagadja a bűn realitását, és sokszor akadályozza vagy tönkreteszi az Isten Igéjébe vetett egészséges, biblikus hitet. A pszichoanalízis vagy "autoanalízis" új, tudományos formái elhatárolják magukat az alapító Sigmund Freud módszerétől, aki túlságosan is kihangsúlyozta a szexualitást. Ennek ellenére mindig kiteszik a lelket annak a veszélynek, hogy okkult hatalmak befolyásolják és megkötözik.

Gyógyítás telepátia, azaz távgyógyászat által. Elegendő egy levél vagy telefonhívás, vagy bizonyos tárgyak elküldése (pl. haj), hogy a beteget gyakran nagy távolságból is - okkult és spiritiszta hatalmak segítségével kezeljék.

Betegség fölismerése kézírásból (látnoki módon vagy inga útján).

Gyakran szolgál a szuggeszció (távszuggeszció vagy önszuggeszció) gyógyító eszközként, amely a lelki életet önkényesen befolyásolja. Főként Coué francia orvos terjesztette el Európában gyógyászati módszerét, amelyben az ember önszuggeszció által felhasználja a "tudatalatti lelki erőit". Ezeket a "lelki erőket" azonban gyakran gonosz szellemek egészítik ki vagy erősítik fel, kivált távszuggesztió esetében, és ezáltal a páciens démoni befolyásoltság alá kerül.

Hipnózis

A hipnózist, amely által emberek magnetikus álomba, vagy alvásszerű állapotba kerülnek, sokszorosan alkalmazzák gyógymódként (kivált álmatlanság, idegbetegségek stb. esetén). Ezáltal gyakran súlyos lelki károsodás éri a beteget, ama szellemi kötelékek mellett, amelyek a hipnotizáló, spiritiszta, okkult erők révén hatnak a betegre. A hipnózis vagy szuggeszció ősi, pogány, keleti, démoni művészet, amelyet már a legrégibb népek a jövendőmondásnál használtak. Újra életre kelt a "modern tudomány" ártalmatlannak látszó köntösében, és szinte akadálytalanul készíti az utat más modern elvakító és gyógyító módszerek számára.

A hipnózis a leghatásosabb eszköz arra, hogy az akarat és a tudatos értelmi cselekvés kikapcsolásával megnyíljon a tudatalattihoz vezető ajtó a gonosz szellemek számára.

Még ha valaki puszta szórakozásból vagy kíváncsiságból vesz is részt hipnotizőrök ülésein, annak is szellemi beszennyeződés a következménye, amelyből bűnbánattal és bűnvallással kell megtisztulnia (1János 1,9).

Gyógymagnetopátia - a beteg kezelése némely emberben állítólag meglevő magnetikus erő által. Alapítója, Mesmer, abból indult ki, hogy a hipnózis jelenségeinek alapja okkult erőkiáradás ("állati magnetizmus"), amely simogatás, kézrátétel vagy pálcával történő érintés útján továbbadható, és bizonyos betegségeket meg tud gyógyítani. Az ilyen gyógyító magnetizőrök kisugárzásai mögött spiritiszta erők állnak, éppúgy, mint a hipnotizőrök mögött.

 

Mit szól ehhez Isten?

Az élő Isten halálosan komolyan óv ilyen vétkes cselekedetektől:

"Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek!... Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok jövendőmondóknál, mert tisztátalanná teszitek magatokat velük... Ha valaki halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz fordul... ellene fordulok az ilyen embernek, és kiirtom népe közül"

(3Mózes 26,31; 20,6).

 

"Ne legyen köztetek... varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik"

(5Mózes 18,10-12).

 

"...akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled... tűz égeti el őket"

(Ézsaiás 47,13-14).

 

"Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait?"

(Cselekedetek 13,10).

 

Reinkarnáció = A halál utáni újra és újra testet öltés. Ez a távol-keleti vallások (hinduizmus és buddhizmus) s a nyugati ezoterikus-okkult áramlatok véleménye, mint a teozófia, antropozófia és a New Age. Bár az egyes rendszerek között van bizonyos különbség, az alapgondolat azonban ugyanaz. Az ember meghal, de a szellemi, láthatatlan része tovább él, és egyszer, valamikor új földi testet ölt.

A hinduizmus szerint az ember állatalakot is ölthet, míg a nyugati gondolkozás befolyása alatt álló rendszerek ezt a nézetet elvetik. Szerintük az ember a jövőben mindig ember alakban jön a világra, a jelenleginél jobb vagy rosszabb helyzetben, attól függően, milyen "karmá"-t érdemelt ki magának.

A karma a sors törvénye, bizonyos értelemben a jó és rossz cselekedetek összessége, amelyek az élet végén egymással szembeállítva - attól függően, hogy a mérleg nyelve melyik oldalra billen határozzák meg a következő életet. A jó cselekedetek túlnyomó súlyánál például mint leendő herceg vagy üzletember jövök a világra, míg a rossz cselekedet a következő életben koldussorsot vagy nyomorék gyermeket eredményezhet.

A reinkarnáció gondolata tehát számol a halál utáni élettel. Látszólag reménységgel ajándékozza meg az embert, hiszen valahogy tovább fog élni. Ez a reménység azonban nem kecsegtet semmi jóval, nem okoz örömet, inkább nyomasztó és félelmetes. Mindig kérdéses, hogy elegendőek-e a cselekedeteim a továbbfejlődéshez vagy egy boldogtalan létezésbe taszítanak? És meddig forog még az ilyen "újjászületések" kereke? Mikor áll meg már végre?

Ilyen és hasonló gondolatok foglalkoztatják az embert, ha hisz a reinkarnációban. Nem csoda, hogy a távol-keleti vallások átoknak tekintik, amelytől az ember jó cselekedeteivel kétségbeesetten próbál szabadulni. Csak az újkori nyugati gondolkodók, mint G. E. Lessing és Rudolf Steiner próbáltak ennek pozitív magyarázatot adni (a reinkarnációt például újabb és újabb tanulási lehetőségnek tekintették). Ezek a magyarázatok azonban nagyon mesterkéltnek látszanak, mert mit használ például az újabb ismeret elsajátítása, ha az ember a következő életében nem emlékszik az addig tanultakra?!

A reinkarnációba vetett hit alapjaiban pesszimista tanítás, és ezt a gyökeret semmilyen magyarázattal sem lehet eltitkolni. Példa erre Christiane Gratenau egykori antropozófus. "Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig" (Evangéliumi Kiadó) című könyvében elmondja, miért ment tönkre a reinkarnációba - annak antropozófiai formájába - vetett hitétől: "Egyre inkább és nyomasztóan megértettem, milyen nagy az a bűn, amit már eddig is magamra vettem. Milyen sok vétket kell levezekelnem ebből az életből a következő életemben!

Remélhetem valaha is, hogy vége szakad egyszer a reinkarnációm? Hiszen az egyik életben nem csak az előző élet vétkeit kellett levezekelnem, hanem minden újabb életben újabb bűn járult hozzá. Valószínűleg újra és újra világra kell jönnöm, és ez örökké fog tartani annak reménye nélkül, hogy egyszer tökéletes leszek és a szellemi világban maradhatok. Rettenetes kilátás!"

A fenti szavakban egy olyan ember reménytelensége és céltalansága kap hangot, aki magát akarta megváltani. Ez természetesen nem sikerülhet. Isten Igéje józanul megmondja az 1Mózes 8,21-ben: "Gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva". Majd a Róma 3,10-12-ben: "Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem". Az önmegváltás a reinkarnáció és karma útján illúzió. Az ember így sohasem jut célba, csak kétségbeesik. Ez a gondolkozás - a halállal mindennek vége megoldáshoz hasonlóan - nem ad igazi reménységet és nem ad célt.

Nem ismeri a felelősségtudatot sem. Hiszen az ember szenvedését az előző reinkarnációból való karmának tulajdonítja. E szerint a felfogás szerint ő maga a hibás, ha például koldus lett belőle vagy leprában sorvad el. Az India utcáin tapasztalható kimondhatatlan nyomor és közömbösség többet árul el a reinkarnáció következményeiről és a karma tanításáról, mint minden teológiai vita! Ez a tanítás sem tud tehát megnyugtató választ adni a halál utáni élet kérdésére.

 

Fölismerted már azt a borzalmas veszélyt, amely mindazokat fenyegeti, akik efféle dolgokat cselekedtek és cselekszenek?

Isten Igéje, a Biblia nem hagy téged bizonytalanságban. A Szent Isten kijelenti:

"A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam: akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát"

(Galata 5,19-21).

A Szentírás utolsó lapjairól is figyelmeztet az Úr szava:

 

"A gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál..." (Jelenések 21,8).

 

El akarod kerülni Isten haragját?

Mit tegyünk? Valld meg minden utálatos tettedet és bűnödet Isten Fia, az Úr Jézus Krisztus előtt, sorold fel és nevezd nevén minden egyes vétkedet, miközben bánod tetteidet. Kutasd fel életed valamennyi babonás dolgát, amelyekben vétkeztél. Tárd fel kíméletlenül múltadat Őelőtte, és hívd segítségül az Ő nevét.

Isten maga bátorít erre ígéretével: "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól" (1János 1,9).

Ha az ebben a füzetben megnevezett gonosz dolgokkal kapcsolatba kerültél, lehetőleg ebben gyakorlott evangéliumi hitű lelkigondozó jelenlétében mondj el hangosan egy imádságot, amellyel elszakadsz azoktól, pl.: "Úr Jézus Krisztus, megtagadom az ördögöt és minden sötét művét és lényét, és átadom magam neked, Isten Fiának, a golgotai Győztesnek, hogy hűséges legyek hozzád hitben és engedelmességben mindvégig. Ámen!" Milyen biztató az Úr szava: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül" (Róma 10,13).

 

A megváltás elvégeztetett itt a szabadulás!

Az Úr Jézus megbűnhődött a bűnért és kifizette a váltságdíjat. Mindnyájunk számára lehetséges a szabadulás.

"Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen" (Jelenések 22,17).

"Aki énhozzám jön, semmiképpen ki nem vetem!" (János 6,37) - ma is hív az Úr Jézus.

Aki azonban nem törődik a nagy szabadítással, vagy megveti azt, az a Sátán hatalma alatt marad, és örök kárhozatra jut. A Sátán durva és finom eszközök segítségével uralkodik. Ha kell, igen elegánsan álcázza befolyását. Érti a mesterségét. A Sátán uralkodik e világ fölött, amely Isten Fiát elutasítja és megveti, és ezért Isten haragja vár reá.

 

Jézus Krisztus a Győztes!

Júda pusztájában Isten Igéjével állt Jézus Krisztus ellen a kísértőnek. Csodálatos hitből fakadó engedelmességgel vetette alá magát Atyja szavának és akaratának. Ezért lehetett Ő, a bűntelen és tiszta, a mi Megváltónk azáltal, hogy a kereszt átokfáján halálával legyőzte ezt az ellenséget.

Aki hittel és bizalommal leborul előtte, a nagy Megváltó előtt, és megvallja neki minden vétkét és bűnét, annak lelkiismeretéről leveszi a terhet, s csodálatos bűnbocsánatot és teljes tisztulást ajándékoz neki. Drága vérének ereje elég ahhoz, hogy minden bűnért eleget tegyen, és minden bűnöst megváltson!

Jézus Krisztus, az Úr, megszabadítja a Sátán által megkötözötteket az ördög és a sötétség hatalmából. Leoldja a babonák és a démonok által ránk rakott bilincseket. Ő megszabadít a halálfélelemtől is.

Áldott legyen dicső neve!

(János 8,36; 19,30; Kolossé 1,12-13; Zsidók 2,14-15; 9,22; 1Péter 1,18-19; 1János 1,7.9)

 

Gyakorlati tanácsok

Mondj el nyíltan és őszintén mindent egy bibliahű hívő embernek, akinek tapasztalata van a babonák sötét területén, és ismeri a megoldást. Keresd Isten gyermekeinek a társaságát.

Égess el minden könyvet, horoszkópot, amulettet, levelet, naptárt, folyóiratot, varázseszközt, amelyek által kapcsolatban voltál a babona bűnével. Kutasd át gondosan házadat, lakásodat, bútoraidat ilyen dolgok után!

 

Határozottan számold fel mindezt!

Olvasd naponta a Bibliát! Szakíts időt erre! Kezdd el pl. a Lukács evangéliumával, és olvass el belőle - lehetőleg hangosan - naponta egy-egy fejezetet. Olvasás előtt azonban kérd imádságban Istent, hogy világosítsa meg az Írást előtted, s közben is kiálts az Úr Jézushoz! Ő segít, ha őszintén kéred.

 

"Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a bűnös... térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani" (Ézsaiás 55,6-7).

 

„Siessetek, hamar lejár! Kegyelme már régóta vár,

ma még lehet, ma még szabad: borulj le a kereszt alatt!

Ha elkésel, mi lesz veled? Hogy mented meg a lelkedet?

Bezárul a kegyelmi út, lelked örök halálba jut.

Elszáll a perc, az életed, ma még ha jössz, elérheted.

Ne késs tovább, ne várj tovább, ma kérd Atyád bocsánatát!”

 

Ajánlott irodalom

Josuran, R.: A spiritizmus fertőjében

Gratenau, Ch.: Rudolf Steinertől Jézus Krisztusig (egy kötetben - Evangéliumi Kiadó)

dr. Erdélyi Judit: Természetgyógyászat az Ige mérlegén

Maharaj, R.-Hunt, D.: Egy guru halála (Evangéliumi Kiadó)

Gassmann, L.: New Age

Ouweneel, W. l.: Okkultizmus és keleti misztika (egy kötetben - Evangéliumi Kiadó)

Liebi, R.: Rockzene! - New Age! (Evangéliumi Kiadó)

Modersohn E.: Az ördög igézetében (Evangéliumi Kiadó)

Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6295

Ügyes :)

Előzmény: Törölt nick (6294)
Törölt nick Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6294

Az ignorálási lehetőséget évekkel (10-13?) ezelőtt javasoltam/tuk, akkor még Wúrnak. Én speciel a pravda fórumán találkoztam vele, s nagyon hasznosnak találtam. Az tele volt bértollnokokkal, s nem két, hanem megszámlálhatatlan oldalról. Pár perc alatt olvashatatlanná tették a lényeges témákat. Egy ideje itt is elérhető, köszönhetően a fórum tulajdonosának. Azóta jelentősen kevesebb az idegesítő dolog, ember, s szerintem a moderálnivaló is.

 

A linkemre (6285-ben) kattintottál, az kapcsolta be.  :-)

Előzmény: Lalo (6293)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -2 0 6293

Ha téged nem zavar az okoskodásom, akkor néhány dolgot még megjegyzek. (Ezt az egyet elismerem, szeretek okoskodni.)

 

Raffay-ról tübb éve írtam, amit írtam, azóta megvettem az összes könyvét és átnézegettem - azt nem mondom, hogy részletesen elolvastam volna. Meghallgattam az Internetre feltett előadásait. A negatív véleményem egy cseppet sem változott meg. Ugyanaz a katagória szerintem, mint Palatinus József, aki az 1920-45 közötti időszakban üldözte a szabadkőműveseket és zsidókat. Szándékosan félreértelmezi azokat a tényeket, amelyeket összegyűjtott és publikált. Ugyanaz lesz a haszna is, bizonyos adatokért nem kell a levéltárba menni, míg (félre)értelmezéseit figyelmen kívül lehet hagyni. (Ignorálni.)

 

Számomra ez az elrejtés/megnézés gomb újdonság. Ezt ki kapcsolta be számomra? Egyébként jópofa.

 

A páholy hasonlatod számomra indifferens, mert tényleg nem vagyok szabadkőműves, szemben néhány ellenem fenekedővel. (Ez utóbbi persze csak feltételezés, mert ők ezt tagadják...)

 

 

 

 

Előzmény: Törölt nick (6292)
Törölt nick Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6292

Nagyon buta ember az, aki csak a saját oldalát akarja ismerni. Teszemazt: fura lenne, ha az egyik páholy megtiltaná, hogy a másik páholy agy(ainak)szüleményeit megismerje bármely társuk. Lenne értelme? Nem. Nyilatkozhatsz mondjuk Raffayról úgy, hogy nem olvasod el, mit írt, nem hallgatod meg, mit, miért, hogyan gondol? Igen, csak fénye nincs. Mert pusztán üres, goebbelsi szólamokat pufogtathatsz, s előbb-utóbb mindenki rájön, propagandamasina lettél. Na, ezért olvaslak én téged is. Ha valaha cáfolnom kell téged (vagy csak érteni szándékszom, miért érzel így, úgy), jól jön, ha egyáltalán sejtem, mit közölsz másokkal, tehát pl. velem.

 

 

Az ignorálásnál csak te nem látod a hozzászólásait. Ez amolyan nyugalom-tabletta, ha valaki idegesít, lekapcsolod, ő meg mondhatja tovább. Előbb-utóbb abbafejezi - vagy annyira belelovagolja magát a saját dühébe és hányadékába, hogy ki fogják rakni.

Előzmény: Lalo (6291)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6291

Köszi a jótanácsot, igyekszem megfogadni.

 

Kizárólag tájákoztatásként elárulnád, hogy ha más oldalon állsz, akkor miért figyelted itt a dumapartit?

 

És hogy lehet, hogy egy letiltott nick utólag hozzászólhat bármihez is?

Előzmény: Törölt nick (6288)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6290

Ezt mire érted hogy más oldalon állsz?

Előzmény: Törölt nick (6288)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6289

Mi az az atf? 

Előzmény: Törölt nick (6285)
Törölt nick Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6288

Rutinosabb ebben a műfajban, meg se próbálj küzdeni vele a térfelén. Ignorálod, ha rám hallgatsz – túl nagy az esélye egy miatta történő kitiltásodnak. Mondom ezt úgy, hogy igencsak más oldalon állunk, tehát még kárörvendőn röhöghetnék is magamban...

Előzmény: Lalo (6286)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6287

Szerencsére, hogy nem vagy a kalapom.

"Tisztelt bíróság. Megerősitem a vallomásom. Lalo egy faszkalap."

Előzmény: Lalo (6286)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6286

"faszkalap vagy"

 

Nanana!

 

Ne légy már ilyen beképzelt!

 

Én soha nem voltam, és nem is leszek a kalapod!

Előzmény: Nosce Orbis (6282)
Törölt nick Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6285

Ha nem halt volna meg, a jelzős szerkezeted alapján azt hinném, v. Gorka Pali bácsi vagy. Az ő, nem kedvenc, de használt szófordulata volt ez az atf. Köszönöm, hogy idáig olvashattalak, most sajnos dolgom van.

Előzmény: Nosce Orbis (6282)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6284

Ha hetek óta figyelsz egy diszkurzust akkor miért nem szólsz hozzá? Szeretnék már egy értelmes emberrel beszélgetni mert Laloval sajnos nem lehet. Kicsit el van szállva önmagától az emberke.

Előzmény: van der Post (6281)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6283

Megtisztelő részedről de Rby nem én vagyok :-)

Előzmény: van der Post (6281)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6282

Nem Lalo, nem fontos és nem izgalmas és nem rúgtak ki a csoportból hanem TE léptél ki. És most tömören és világosan fogalnazok...egy arcoskodó, tudálékoskodó faszkalap vagy...ennyi.

Előzmény: Lalo (6278)
van der Post Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6281

Hetek óta figyelem ezt a diskurzust te és Lalo közt (a serény fikanickeket most felejtsük el, mert mintha téged olvasnálak). Ha valami nem érdekes a számodra, meg lényegtelen a szabadkőművesség szempontjából, akkor miért fektetsz ennyi energiát az ekézésébe?

van der Post, egy egyszerű olvasó

Előzmény: Rby (6280)
Rby Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6280

Utoljára írok ebben a témában, mert látszik, úgy sem segít.

 

Lehet, hogy érdekes, lehet, hogy sokan nem ismerik. Én se ismertem - nem is igazán érdekes számomra. 

De ezekben a dolgokban nincs egyrészt semmi olyan, ami "titkos" lenne, vagy el kéne hallgatni, mivel teljesen lényegtelen a szabadkőművesség szempontjából.

Előzmény: Lalo (6279)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 -1 0 6279

"Ez valami nemtommilyennagy valami, hogy ki kit nem szeretett 100 éve, meg 25 éve? "

 

Mindenesetre illik tudni róla. Az a tudatlanság a két rítus egyesüléséről, amit a zárt csoportban tapasztaltam, késztetett ennek a közzétételére.

 

 

"A magasab fokokról annyit írtál, hogy voltak. És? Mi az érdekes ebben? Persze, hogy voltak. És akkor ebből most mit tudtunk meg?"

 

Úgy látom, figyelmetlenül olvasol. Kiemelem számodra a lényeget:

 

"Pikáns dolog, hogy a Symbolikus Nagypáholy is elismeri a magas fokokat, van saját Nagytanácsa, s ehhez a jogi alapokat abból vezeti le, hogy 1886-ban a skót rítusú Nagyoriens is alapítója volt a Symbolikus Nagypáholynak. Tehát mind a két Nagytanács (természetesen a Nagyorienshez is tartozik nagytanács) ugyanarra a lausanni konventre hivatkozik, mint amely jogfolytonosságot biztosit nekik, pedig egymást nem ismerik el... "

 

Ez egyáltalán nem közismert. És rendkívül érdekes. Lehet, hogy a szimbolikusok többsége nem tud erről.

 

U.i.:

 

Érdekesen megváltozott a stílusod. Egyre inkább hasonlít Nosce Orbis-éra...

Előzmény: Rby (6277)
Lalo Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6278

Az, hogy ez fontos és izgalmas az 100%-ban biztos.

 

Hiszen emiatt rúgtak ki a szabadkőműves zárt csoportból...

Előzmény: Rby (6277)
Rby Creative Commons License 2015.12.23 0 0 6277

Most ez komoly? Ez valami nemtommilyennagy valami, hogy ki kit nem szeretett 100 éve, meg 25 éve? 

 

A szabadkőművesség szempontjából nagyjából 0 fontosságú információt tartalmaz, amit leírtál. 

A magasab fokokról annyit írtál, hogy voltak. És? Mi az érdekes ebben? Persze, hogy voltak. És akkor ebből most mit tudtunk meg?

 

Ha számodra a lent közöltek valami nagyon fontos és izgalmas dolgot tartatlmaznak, akkor sajnos ki kell, hogy ábrádítsalak: nem sokat értesz abbül, hogy mi a szabadkőűvesség. Sőt, ettől függetlenül, általában véve bármely más hasonló szervezet lényegéből és tevékenysége feldolgozásából.

Előzmény: Lalo (6276)
Lalo Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6276

De igaz. Mégis kifogásolták. Minden bekezdést cáfolni igyekeztek azzal, hogy nem tudhatok ezekről a dolgokról. Különösen a magas fokok emlegetése zavarta őket. Nem hitték el, hogy a Kelet számaiból idézek. Ha az az Interneten olvasható, akkor már nem is igazi. stb. stb.

Előzmény: Rby (6275)
Rby Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6275

Látod pont ezt ítam korábban: Ennek a szabadkőművesekhez van köze, de nem a szabadkőművességhez.

Előzmény: Lalo (6274)
Lalo Creative Commons License 2015.12.22 -1 0 6274

Azt a több részletben előadott szabadkőművesség történetet, ami kiverte a biztosítékot és ami miatt megtiltották a magas fokok emlegetését, ezt mindenesetre lementettem, íme:

 

Kezdjük az előtörténettel. A kiegyezés után két rendszerben alakult újjá a magyar szk-ség. A polgáribb, kiegyezéspárti, főként német és zsidó polgárság alkotta Jánosrendi Nagypáholy és a függetlenségpárti szellemi foglalkozásúak, vidéki nemesség és néhány arisztokrata alkotta Nagyoriens vetélkedett egymással sokáig. Sokáig vajúdott az egyesülés kérdése. A jánosrendiek csak az inas/legény/mester fokokat ismerték el és féltek a magas fokúak esetleges dominanciájától. A skótok viszont pártolták az uniót. Végül 1886-ban létrejött az egyesült Symbolikus Nagypáholy, a jánosrendiek dominanciájával. Számszerűleg 2:1 volt a páholyok és a létszámok aránya az ő javukra. Az egyesülés utáni periódust hívják a hazai szabadkőművesség aranykorának. A skót magasfokú műhelyek függetlenül működtek mintegy 15 évig, azután szép lassan elhaltak. 1919-ben a Tanácsköztársaság korlátozta a nagypáholy szuverinitását, de csak a Horthy-rendszer tiltotta be 1920-ban. 25 év betiltás után 1945-ben alakult újjá a Szimbolikus Nagypáholy, amelyet aztán 1950-ben Kádár, mint belügyminiszter tiltott be. Egyik betiltás sem járt személyes üldöztetéssel. Ezek azok a háttér információk, amelyek a rendszerváltás utáni újjáalakulás megértéséhez kellenek.

 

A rendszerváltás közeledtével, az ausztriai Breitenbrunnban 1989-ben a bécsi Gleichheit páholy támogatásával értekeztek az újjáalakulás lehetőségéről. Megállapodtak abban, hogy a hazai, még életben levő öregek mellett a főként Bécsben és Párizsban felavatott ill. dolgozó szabadkőművesek együttesen hozzák létre az új nagypáholyt. Erre a az új társasági törvény adott lehetőséget. 1989. december 27-én János napon adták át a nagymesteri kalapácsot Galambos Istvánnak, az újjáalakul Symbolikus Nagypáholy nagymesterének.

 

Galambos István és munkatársai úgy döntöttek, hogy az angol irányzathoz fognak csatlakozni, s az UGLE támogatását kérték. Ezzel az újjáalakult nagypáholy tagjainak egy jelentős része, de kisebbsége nem értett egyet. Ezek főként a párizsi Martinovics páholy tagjai, ill. ott felavatott szabadkőművesek voltak. Miután kisebbségben maradtak, kivonultak a nagypáholyból és megalakították saját nagypáholyukat, a Nagyorienst. Tehát újra létrejött az a helyzet, ami a kiegyezés után jellemezte Magyarországot, hogy két irányzatban dolgoznak a szabadkőművesek. A Symbolikus Nagypáholy a Jánosrendi hagyományokat folytatja, míg a Nagyoriens a régi Nagyoriens vonalát követi. Létrejött ezen kívül még egy vegyes (Tolerancia és Testvériség) és egy női (Napraforgó) páholy is. Ezek az őket csak részlegesen elfogadó Nagyoriens páholyházában kaptak bérelt helyet. (A részleges elfogadás azt jelenti, hogy ők nem fogadják munkán a nőket, de meghívásra szívesen részt vesznek azok munkáin.) A két nagypáholy közti viszony nem felhőtlen, különböző események borzolják, borzolták a kedélyeket.

 

Egy személyi kérdések miatt kirobbant botrány után a soproni Testvériség páholy elhagyta a Nagyorienst és betagozódott a Symbolikus Nagypáholyba. (Pontosabban tagjait egyenként újra felvették és azok a szimbolikusok keretei között újjáalakították páholyukat.) Egy másik belső konfliktus után a volt nagymester, Báti Márk hagyta ott a Nagyorienst páholyával (Leonardo da Vinci páholy) együtt, s az előhöz hasonló metódussal létrehozta a szimbolikus Quadrum Leonardi páholyt. (Pletykaszintű információ, hogy a volt nagyoriensesek, csak a piros kötényükhöz ragaszkodtak az átlépési tárgyalások során ...) Mindenesetre napjainkban újra az 1880-as évek 2:1 létszámaránya tért vissza.

 

Mind a két nagypáholy természetesen különböző nemzetközi szövetségekben vesz részt, a szimbolikus UGLE elismertekkel, a nagyoriensesek francia orientációjúakkal. Pikáns dolog, hogy a Symbolikus Nagypáholy is elismeri a magas fokokat, van saját Nagytanácsa, s ehhez a jogi alapokat abból vezeti le, hogy 1886-ban a skót rítusú Nagyoriens is alapítója volt a Symbolikus Nagypáholynak. Tehát mind a két Nagytanács (természetesen a Nagyorienshez is tartozik nagytanács) ugyanarra a lausanni konventre hivatkozik, mint amely jogfolytonosságot biztosit nekik, pedig egymást nem ismerik el... A Symbolikus Nagypáholy újabban elismeri a Royal Arch magas fokait is. A Nagyoriensben pedig vannak francia és modern francia rítust követő páholyok a skót rítuson kívül.


A korábbi liberális és elfogadóbb légkör napjainkra megváltozni látszik, egyre kevesebb nyilvános rendezvényt szerveznek a páholyok. Ráadásul a szélsőjobb állandó támadásának is ki vannak téve. Ennek következtében pl. szimbolikusok Kelet című folyóirata már nem vásárolható meg könyvesboltokban, sőt az OSzK kötelespéldányait is zároltatták. A Magyar Jelen című szélsőjobboldali, sőt már fasiszta lap "Téglaként épültünk be a szabadkőművesek közé" címmel "leleplező" cikksorozatot publikáltak igaz is hamis információkat keverve rendkívül rosszindulatú körítéssel.

Lalo

Előzmény: Törölt nick (6270)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6273

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6272

D

Dicsőség a magasságban Istennek!

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6271

Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. (Lukács 1,30-33)

 

Az Úristen azt akarta, hogy legyenek ünnepeink, hogy legyen olyan nap vagy olyan időszak, amit megszentelünk, amit odaszánunk neki, mert az nekünk használ. Valaki egyszer azt mondta, hogy az ünnep nem más, mint egy asztalhoz ülni Istennel. Ahogyan az étkezés megadja a nap ritmusát, ahogyan közösséget teremt, mert nem jó igazán egyedül enni, és ez a közösség a teljesség felé segít minket, ugyanígy van az Adventtel is. Az Advent megadja az egyházi év ritmusát, hiszen ezzel kezdődik, közösséget teremt, mert eljön a várt vendég, aki a teljesség felé vezet minket. Arra készülünk, hogy eljön a Vendég, egy asztalhoz ül velünk, és Ő nemcsak vendég, hanem egyben házigazda is, aki vállalja velünk a közösséget, és a nagy ünnepen mi ülhetünk oda az Ő asztalához, ami a teljességet kínálja.

Elérkeztünk Advent negyedik vasárnapjához. Igénk egy fiatal nő életének meghatározó eseményébe enged bepillantást. Nekünk, mai olvasóknak, igehallgatóknak talán furcsa, de nagyon sok botránkozást okozhatott ez a történet. Miért küldte az Úr Gábrielt pont Galileába? Mert az még csak-csak érthető lenne, hogy a jeruzsálemi templomban, szertartás végzése közben megjelenik egy papnak (Zakariás). De éppen Galileában? Éppen Názáretben? Hiszen így gondolták: „Származhat-e valami jó Názáretből?" (János 1,46) Ráadásul pont egy nőhöz szól az angyal. Izráelben abban az időben az asszonyoknak nem is köszöntek. Minden, ami együtt jár Gábriel látogatásával, Mária számára is megdöbbentő. Ő mindvégig hallatlan méltósággal és nyugalommal fogadja a meglepő közléseket.

Számára is hangzik a biztatás: Ne félj! A kegyelembe fogadás mindenkor valamilyen szolgálatra való elhívás. Máriának egy soha nem volt és soha többé meg nem ismétlődő megbízatás és felhatalmazás az, amit el kell vállalnia. Foganni fog és fiút fog szülni, akit Jézusnak kell elneveznie. A gyermek – Isten neve kiejtését megkerülendő – a Magasságos Fiának fog neveztetni. Józsefen keresztül lép be az ígéretek sorába Dávid trónja, mely neki adatik. A történetben nem a részleteken van a hangsúly, hanem a lényegen. Ez pedig az, hogy Isten belép az emberiség történetébe. Ez most először egy leány életén át történik meg, és itt azt tapasztalhatjuk meg, hogy amikor Isten így intézkedni kezd az ember életében, az mindig azzal jár, hogy szétfeszíti az ember gondolatainak és útjainak kereteit. Az Ő útjai és a mieink, az ő gondolata és a mieink sohasem ugyanazok. De lehetünk adott esetben, kitüntetett időben Isten alkalmas eszközei, ahogyan Mária azzá lett.

Az adventi várakozás értelme: Isten jónak látta, hogy utat nyisson az emberekhez, ezért küldte közénk Egyszülött Fiát, Ő taposta ezt az ösvényt. Őáltala, Őérte, Őbenne van utunk az Istenhez, ezért nem vagyunk elveszettek, ezért taposhatunk utat még a halál kertjében is. Nem a tökéletesekért jött, hanem olyanokért, mint mi, akik telve vagyunk kétségekkel, bizonytalansággal, félelemmel, a magányosság érzésével, az elveszéstől való rettegéssel. Akik elfelejtünk hálát adni és megköszönni minden napot. Akik természetesnek veszünk mindent, ami jó, és kérkedünk vele, ha a miénk, és számon kérjük Istent, ha elveszi.

Isten az Ő Egyszülött Fiában, a Szentlélek által ma is kopogtat a szívünk ajtaján, ahogyan tette az angyal által Máriával: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, véle vacsorálok és ő énvelem" (Jel. 3.20.). Halljuk meg szavát, és fogadjuk alázatos szívvel! Ámen!

Törölt nick Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6270

Reméltem, hogy elmentetted. Hmm, meglepő. Beszélgetésiirány-szabásról (személyes tématiltásról) nem volt szó.

Köszönöm.

Előzmény: Lalo (6267)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6269

"Kicsoda szakíthat el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság... vagy éhség?" Róma 8,35 

Parton élünk. Egész mai világunk mintha egyfajta billegés lenne: látjuk a végtelent, vagy legalábbis sejtjük, hogy ez a világ túlnőtt minket. Mégis, ezt a mi világunkat, a partot érzékeljük igazán valóságosnak. A part kavicsait a szívünkben elmozdíthatatlannak látjuk. Valahogy jobban kötődünk azokhoz, mint a tenger távolba hívó reményéhez. Aztán van az életünkben néha olyan forduló, amikor döntenünk kell. Fontosabb-e a szívünk vágya, a belénk oltott mély remény, mint az, amit magunk előtt látunk? Át tud-e a szívünk billenni abba az irányba, hogy előrébb való a távoli, mint a közeli? Maradunk-e ebben a matériában, odaragadunk-e a kavicsok közé, vagy hiszünk, bízunk a messzeség ígéretében? 
Pál apostol szavai ebből a sóvárgásból érthetőek. Hiába van itt nyomorúság, akár éhség. Krisztus szeretete, Isten tapasztalata valóságosabb a számunkra. Mintha ezt mondaná: inkább a tenger, mint a kavics. 
Pedig a földi körülmények, különösen az éhezés, nagyúr. A történelem folyamán az emberiség háromféleképpen válaszolt rá:vagy elvándoroltak, vagy fellázadtak, vagy belehaltak. A Biblia első lapjain rögtön találkozunk a vándorlás megoldásával. Ábrahám az éhezés elől egy időre Egyiptomba menekült. Így kerül egész Izrael is József segítségével később Egyiptomba. De olvasunk lázadásról is, hiszen a pusztában Mózes ellen az éhezés miatt lázad fel a nép: Kihoztál minket az egyiptomi húsos fazekak mellől, hogy éhen haljunk a pusztában? - mondogatják vezetőjüknek. De sajnos rengeteg olyan emberről is olvasunk a Bibliában, akinek nem volt módjában sem elvándorolni, sem fellázadni, csak várta az éhhalált. A sareptai özvegy azt tervezte, hogy előveszi az utolsó adag kis lisztecskéjét, megsüti az utolsó pogácsát, és meghal. De létezik egy negyedik féle viszonyulás is az éhezéshez. Sőt a Bibliában újból és újból előjön a nép imádságában: az Úr szemmel tartja az őt félőket, kimenti őket a halálból, és az éhségben is eltartja őket. Létezik valami különleges bizalom, ami az ételt, az élet legalapvetőbb mozgatórugóját is Istenre bízza. Van olyan, hogy valaki ott áll létének tengerpartján, és bízik abban a távoli erőben, amelyik nem az övé. Ez a bizalom jelenik meg Pál apostol vallomásában: "Ki választhat el Krisztustól? Az éhség? Nem. Sőt meg van győződve arról, hogy sem halál, sem élet, sem éhezés, sem fegyver sem semmi nem választhat el Isten szeretetétől minket." 
Ma az ösztönökkel igyekeznek bennünket megfogni. Ha Ábrahám ösztönszerűen elvándorolt hazájából, ahol éhezés volt, most csordában mennénk el azonnal onnan, ahol nincs mit enni, mert már annyira tömegesen és ösztöneinkben lettünk irányíthatóak. Isten egy olyan egységre hív bennünket, ahol már nem számítanak ezek a belső irányító erők. Pál apostol nem tagad, nem azt mondja ájtatosan: ne fájjon annyira az éhezés, ne ez irányítson, hanem állít: egy új és sokkal fontosabb kötődésre hív. Isten szeretetében mindez megoldódik. A sareptai özvegynek az volt a dolga, hogy az utolsó marék lisztjéből az Isten emberének adjon pogácsát. Ez volt a bizalom jele. Erre hangzott Isten válasza: nem fogy ki a véka, mindig lesz a korsóban olaj. 
Ezt a kicsi bizalmat kéri tőlünk is. Sose felejtem el, amikor egyszer régen festettünk, és nem volt pénzünk kifizetni a végén azt a számunkra hihetetlen nagy összeget, amit a festő mondott. Akkor olvastuk éppen Mária énekét, aki megénekelte, hogyan töltött meg éhezőket javakkal, gazdagokat pedig üres kézzel bocsátott el... Gondolkodtam, mit kellene eladnunk ahhoz, hogy kifizessük az összeget. Mire innen is, onnan is hozott a postás váratlanul pénzt, és minden magától megoldódott. Az ember életében vannak ilyen kis csodák, ha észrevesszük őket. Ha bizalommal keressük Isten kezét, akkor az éhezés sem annak a jele lesz, hogy innen el kell menni, hanem hogy Krisztus szeretetétől még ez sem választ el. Adja Isten, hogy Ő valóban egy mindennél biztosabb pont legyen számunkra: tengerparton a tenger. Ámen.

ahtuhe Creative Commons License 2015.12.22 0 0 6268

Csendesedjünk el, és imádkozzunk!

 

Mindenható Istenünk, Mennyei Édesatyánk! Köszönjük Néked, hogy a Te Igéd örök, és annak tanításából, mindig láthatjuk azt, hogy annyi minden van, amit nem tudunk, nem értünk, amivel mi nem rendelkezünk. Urunk, Te látod, hogy mindegyikőnknek milyen lelki ajándékra van szüksége ahhoz, hogy szolgálatát, a Te dicsőséged szolgálatát, híven és hűségesen betöltse. Urunk, add, hogy ne különböztessük meg mi ezeket a lelki ajándékokat, és ne gondoljuk azt, hogy egyik, vagy másik ajándék egyértelmű jele annak, hogy a Te Lelked munkálkodik. Köszönjük, hogy azokban a közösségekben is, ahol nem szólnak nyelveken, a Te Lelked munkája tetten érhető, és köszönjük, hogy azokban a közösségekben is, ahol nyelveken szólnak, ott is érezhető a Te jelenléted. Urunk, könyörgünk azokért, akik szektás kizárólagossággal gondolkodnak magukról. Könyörülj rajtuk és azokon is, akikre kiterjesztették hatalmukat, és akiknek nem engedik, hogy szabaduljanak. Urunk könyörgünk az élményt kereső világért, amelyben élünk. Könyörülj azokon az embereken, akik olyan csapdákba kerülnek, amelyekből végül nem tudnak megszabadulni. Mennyei Édesatyánk, így hozzuk Eléd a mi református egyházunkat. Te látod, hogy hányféle vonulata van kegyességben, gondolkodásban a mi református egyházunknak. Urunk bocsásd meg, amikor egymást kitagadjuk, és egymás hitét kérdőjelezzük meg. Add, hogy tudjuk elfogadni, befogadni egymást! Ámen

Lalo Creative Commons License 2015.12.19 -1 0 6267

A címük: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

De mivel zárt csoport, pontosabb linket már nem tudok adni.

 

 

Előzmény: Törölt nick (6265)
ahtuhe Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6266

Ferenc pápa jóváhagyta az illetékes vatikáni kongregáció döntését Teréz anya szentté avatásáról. A szegényeket segítő szerzetesnőt jövőre kanonizálják.

 

A szentté avatási ügyekben döntő vatikáni kongregáció elismerte a Teréz anya közbenjárására történt csodát, ez a kanonizáció feltétele. Egy brazil mérnök gyógyulását minősítették csodálatosnak: a halálos betegségben szenvedő férfi felesége kérte Teréz anya közbenjárását, a férfi pedig meggyógyult, ma is egészséges. A szentté avatási kongregáció orvosok véleményét is meghallgatta, ők tudományos szempontból megmagyarázhatatlannak ítélték a gyógyulást.

Törölt nick Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6265

2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?

 

Légy kedves egy linket, köszönöm! - érdekes lenne a jelenlegi testület összetétele és vezetése miatt.

Előzmény: Lalo (6256)
Lalo Creative Commons License 2015.12.19 0 0 6264

A hasonlat - óvodások - találó, de azért pontosítanám:

 

Az egyik óvodás püföli a másikat és el akarja venni a játékát, de a másik nem adja...

Előzmény: Rby (6263)
Rby Creative Commons License 2015.12.18 0 0 6263

Iszonyat ez a stílus, amit ti itt ketten előadtok, mint két dedós, aki be akarja bionyítani, hogy deakkoris az zőapukása a zerősebb.

 

 

Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6262

"Külföldön elötudod adni a nagy "szakértöt" mindenkinek hiszen ök úgysem beszélnek magyarul és nem ismerik/ismerhetik az igazi éned."

 

De nekem angolul kellett beadnom az előadáskivonatomat és angolul adtam elő! S éppen ismeretlenségem okán becses a meghívásom, mert két független bíráló egybehangzó véleménye kellett, hogy elfogadják az előadásjavaslataimat és meghívjanak. Akik persze nem az igazi, vagy hamis énem ismeretében/nem ismeretében döntöttek, hanem az előadásvázlataim minősége alapján.

 

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6261

"mindent tudok a szabadkömüvességröl én vagyok a legnagyobb szakértö és mindenki aki bármit is ír róla az valótlan és helytelen"

 

Ez súlyos tévedés. Én is mások munkájára támaszkodom. És minden állításomat forrásokkal igazolom. Szívesen veszem, ha valaki kijavítja, vagy akár megcáfolja, de csak kinyilatkoztatásokra nem adok, még ha szabadkőműves is az illető. Tessék szíves lenni bizonyítani a dolgokat.

 

Számos esetben tévedtem, s a tévedéseimet mindig beismertem. Pl. annak idején úgy véltem, hogy Eötvös Károly nem volt szabadkőműves, mert nem szerepelt a Palatinus listában. Legújabban megjelent Berényi Zsuzsanna cikke Eötvös szabadkőművességéről, benne az avatási okmánya fénymásolatával, tehát készségesen kijelentem, hogy tévedtem.

 

Viszont ragaszkodom ahhoz, hogy ne általánosságban bírálgassanak, hanem konkrétan. Azzel nem lehet semmit se kezdeni, se pro, se kontra, hogy zsákutcákba sétálok, nem értem az összefüggéseket és dezinformálom az embereket. Mindeddig egyetlen ezekre vonatkozó konkrétumot nem hoztál fel. Nyilván el sem olvastad a cikkeimet.

 

Tessék, itt vannak: https://independent.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%A1ri

 

Várom konkrét kifogásaidat, és esküszöm el fogom fogadni őket - már ha bebizonyítod az igazadat. Akár a következő cikkembe bele is írom.

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6260

"1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?"

 

Ez miért lenne dezinformáció, az hogy te még nem tudsz bizonyos dolgokat az még nem biztos, hogy helytelen. És különben is ha szerinted ez a kijelentés dezinformáló volt, akkor nem tudnád normálisan megkérdézni, hogy az a személy aki ezt kijelentette honnan vette az információját és nem tudálékos, okoskodó módon úgy, hogy mindenkinek feláll a ször a hátán?

 

Ez egy alapvető tény a hazai szabadkőművesség történetével kapcsolatosan. Kb. olyan, mint az, hogy 1+1=2. Ha valaki az ellenkezőjét állítja, akkor nem kérdezem meg, hogy honnan tudja, hanem kijavítom.

 

Úgy érzem, hogy ezt a fenti állítást te még mindig kétségesnek veszed.

 

Felhívom a figyelmedet néhány szabadkőműves által írt könyvre, amely ezt tárgyalja:

 

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó. 1993. ISBN 963-05-6540-4 Reprint

Arató Frigyes: A szabadkőművesség. Budapest. 1902. (http://mtdaportal.extra.hu/books/arato_frigyes_a_szabadkomuvesseg.pdf)

Balassa József: A szabadkőművesség története. Budapest. 1924. (http://bajaikonyvtar.hu/pdf/szabadkomuvesseg.pdf)

 

 

"2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?"

 

Ezt nem tudom, de valószinü ennek is meg volt az oka. Mert a magasfokokról maguk a szabadkömüvesek sem beszélnek, föleg nem profánok elött, számomra így érthetö az adminnak a reakciója.

 

Tehát diktatúrát gyakorolt, korlátozta a szólásszabadságot. Ez szerinted érthető.

 

Egyébként beszélnek a magasfokokról sok helyütt. Éppen azon a párizsi konferencián - amely profánok számára is nyilvános volt, különben ott sem lehettem volna - egy nagy kerekasztal beszélgetés foglalkozott a skót rítus egyik korai dokumentumával:

 

33 4:30 PM Closing Plenary Session- Grand Auditorium   Brent Morris, Emperors, Princes, and the Francken Mysteries: What Paris Has Revealed- Report on the Conference Special Committee on the Francken Documents

Az Academian is vannak tudományos közlemények erről a témáról:

https://www.academia.edu/237466/An_Introduction_to_the_High_Degrees_of_Freemasonry

 

Van egy amerikai skót ritust kutató társaság saját kiadványokkal:

 

http://scottishriteresearch.com/

 

S ebben a kutatásban bárki rész vehet, nem csak szabadkőművesek:

 

"One need not be a member of the Scottish Rite, or even be a Mason, to join the SRRS."

 

A kiadványaikat szabadon meg lehet vásárolni, néhány belőlük a weblapjukon elérhető:

 

http://scottishriteresearch.com/wp-content/uploads/2012/11/pike-and-voltaire.pdf

 

És van egy európai skót ritust kutató társaság is:

 

Revue of the European Scottish Rite Research Society

 

Iitt is bárki tag lehet:

 

"a coopération entre les chercheurs, universitaires ethistoriens en Europe, qu’ils appartiennent ou non à une juridiction du courant maçonnique dit ‘‘écossais’’"

 

Kiadványa megvásárolható: Kilwinning. Revue of the European Scottish Rite Research Society

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6259)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6259

Mint már korábbi beírásomban is irtam nem vagyok szabadkömüves.

 

"1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?"

 

Ez miért lenne dezinformáció, az hogy te még nem tudsz bizonyos dolgokat az még nem biztos, hogy helytelen. És különben is ha szerinted ez a kijelentés dezinformáló volt, akkor nem tudnád normálisan megkérdézni, hogy az a személy aki ezt kijelentette honnan vette az információját és nem tudálékos, okoskodó módon úgy, hogy mindenkinek feláll a ször a hátán?

 

"2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?"

 

Ezt nem tudom, de valószinü ennek is meg volt az oka. Mert a magasfokokról maguk a szabadkömüvesek sem beszélnek, föleg nem profánok elött, számomra így érthetö az adminnak a reakciója.

 

"Sőt, a konteókat a szabadkőművesek körében sem fogadom el"

 

Ez a kijelentés szintén azt mutatja, hogy mennyire nem érted a dolgokat. Ez a úgy hangzik, hogy én LALA mindent tudok a szabadkömüvességröl én vagyok a legnagyobb szakértö és mindenki aki bármit is ír róla az valótlan és helytelen. Tudom, hogy most megint visszafogsz kérdezni, hogy mit nem értesz. Teljesen felesleges kifejtenem mert meg sem hallgatod a másik ember véleményét hanem csak a saját igazad mantrázod. De lehet, hogy buddhista vagy Krisha hivö akkor viszont érthetö az állandó mantrázás.

 

Tudod Lala az a legnagyobb problémád, hogy mindig csak a saját magad igaza a mérvadó és másra akarod ezt ráeröltetni. Ez pedig egy nagyon unszimpatikus viselkedés egy olyan személytöl aki a szabadkömüvességet kutatja. Ismerem azokat a személyeket akikhez nagyon akarsz hasonlitani és leirtad a nevüket az elözö posztjaidban,van olyat akit személyesen is, de te a közelükbe sem érsz. Azt az alázatot és tiszteletet ahogy ök a szabadkömüvességröl beszélnek nagyon hiányolom nálad. Szerintem jobb lenne ha csiszolnád a saját kövedet egy darabig mielött újra megszólalsz ebben a témában, mert így igen hiteltelennek tünsz itt Magyarországon. Külföldön elötudod adni a nagy "szakértöt" mindenkinek hiszen ök úgysem beszélnek magyarul és nem ismerik/ismerhetik az igazi éned. Sajnállak és kár érted mert több alázattal/tisztelettel biztos egy értékes személy lennél a magyar szabadkömüvesség kutatásában de így viszont egy arrogáns, nevetséges figura aki nem örvend nagy népszerüségnek a magyar szabadkömüvesek körében.

 

És most már tényleg téli vakációra mentem :-)

Előzmény: Lalo (6256)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6258

Drábikot pedig Pike-kal kapcsolatban említettem meg, nem éppen dicsérőleg:

 

http://aprofan.blogspot.hu/2010/06/lucifer-mobilon-utasitgatta-albert-pike.html

 

 

Előzmény: Lalo (6257)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6256

Mondom, hogy nem vagy angol ezzel a távozás nélküli búcsúzkodással. Latin páholy tagja vagy?

 

De a tényeket továbbra is messze elkerülöd.

 

Válaszolj csak két kérdésre:

 

1) Igazam volt-e akkor, amikor a "két nagypáholy egy páholyházban" dezinformációt kijavítottam?

 

2) Kitiltást helyezett kilátásba az egyik adminisztrátor, ha a magas fokokról beszélnék?

 

Nos?

Előzmény: Nosce Orbis (6255)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6255

Ezt nem lehet kihagyni igen szórakoztató veled a kommunikáció.

 

"hanem zárt csoport, amelyben az adminisztrátorok diktatúrája érvényesül"

 

Ez érdekes megállapitás, ahogy olvasom a hozzászólásokat a fórumban, nekem nem ez jön le. Mindenki hozzászólhat bármihez és normális beszélgetések folynak. Az, hogy neked nem sikerült beilleszkedned a fórumba az nem adminisztrátorok hibája, szerintem.

 

"Ott ugyanis valóban kijavítottam néhány ordas tévedést, ami miatt megorroltak rám"

 

Hmm....már megint ez az okoskodó stilus. Tényleg, hogy bírod az egóddal a versenyt?

 

"Hát engem nem lehet sehonnan kitiltani, ezek után otthagytam őket főni a saját levükben"

 

Azok a csúnya szabadkőműves bácsik megbántották Lala gyermeki lelkét és duzzogva kivonult a szobából.

 

Ahogy ezeket a sorokat olvastam felmerült bennem, hogy hány éves is lehetsz, mert a stílusod alapján 25 körül saccollak.

 

Tényleg miért nem állsz össze Raffayval és Drábikkal, egy egész jó hármast alkotnátok. Lala az okoskodó, Ernő a politizáló és Jani a konteózó. Siker garantált! :-)

 

 

Előzmény: Lalo (6250)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6254

Hol és kit hurrogtam le?

Előzmény: Rby (6253)
Rby Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6253

Szövegértés...

Írtam én olyat, hogy ne lenne neked szabad? Csupán azt írtam, hogy borzasztó más összefoglalni különféle szabadkő,űvesek tevékenységét, vagy akár egyes páholyok tevékenységét és magát a szabadkőművességet megérteni. 

Nem beszélve arról, hogy a mozgalmon belül is jópár irányzat van, melyek néha igen erősen eltérnek egymástól, főleg külső szemlélőnek. 

 

És akkor még nem beszéltünk a legfontosabbról: a különféle történések értelmezéséről:

Példaként hoztad a szabad választói jogért való harcot. Miként jellemzi ez a szabadkőművességet? Az egyelőség magasztos értékeiért való kűzdelem ez, vagy valami rebellis, társadalomszaggató zsidó ármány? 

 

Hogy kicsit magyarázzam is. A szabadkőművesség lényegéből adódóan természetes, hogy sokmindent támogatnak, sokakanak segályeznek, adományoznak. De ez sokkal inkább csak egy fizikális leképzése a szabadkőművességnek, mintsem maga a szabadkőművesség. Ez nem célja és nem eszköze a szabadkőművességnek, hanem eszméjéből fakad. Azaz, nem azért vagyok szabadkőműves, hogy adakozhassak, hanem azért adakozom, mert olyan ember vagyok, aki számára ez alapvető dolog. És persze leginkább azokból lesz szabadkőműves, akik eleve így gondolkoznak és szabadkőműves munkájuk alatt egyre inkább ilyenné válnak - legalábbis a többség. De ez nem fizikai feltétel, vagy elvárás. De nem is kell annak lennie. 

 

Legyél kicsit kevésbé offenzív azokkal, akik másként látják a dolgokat, mint te; nem kell rögtön lehurrogni...

Előzmény: Lalo (6252)
Lalo Creative Commons License 2015.12.17 0 0 6252

"ne keverd össze a szabadkőművességet a szbadkőművesekkel"

 

Ezzel ugyan csak részben értek egyet, de most ettől tekintsünk el.

 

Ha ezt elfogadnánk, akkor ennek milyen jelentősége lenne a történelmi publikációimra?

 

Lásd: https://independent.academia.edu/L%C3%A1szl%C3%B3V%C3%A1ri

 

Egyébként pedig nem akarom megérteni a mozgalom egészét, csak leírni a velük kapcsolatos történéseket. Ugyanúgy, ahogy H. Balázs Éva, vagy L. Nagy Zsuzsa. Nekik szabad?

 

Visszatérve arra, hogy a szabadkőművesek egyénileg vagy csoportosan hatnak-e társadalomra, légy szíves tekints rá a 6246-os hozzászólásomra: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137785351&t=9027376

 

Itt ugyan nem mutatok egyéni hatást, de nyilvánvalóan van.

 

Számos egész páholyt érintő esetet bemutattam - különböző egyesületek alapítása, ezek egy része több páholyt is igényelt, néha egy egész nagypáholyt.

 

És van olyan hatás, amit a szabadkőművesség egésze, puszta léte vált ki - az ellenük való egyházi, politikai fellépés.

 

 

A kezdeteket már sokszor elmondtam:

 

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137755530&t=9027376

Előzmény: Rby (6251)
Rby Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6251

 

Szóval engem abszolute nem izgatnak a szabadkőművesek véleményei a szabadkőművességről, csak az, hogy mit tesznek, hogyan befolyásolják a társadalmat, a történelmet.

 

Itt a hiba: ugyani te, ebben az esetben, nem a szabadkőművességet kutatod, illetve nem a szabadkőművességről alkotsz egy saját képet, hanem néhány szabadkőművesről. És e két dolog nagyon messze áll egymástól, azaz ne keverd össze a szabadkőművességet a szbadkőművesekkel.

Természetesen az előbbit az utóbbiak alkotják, de ettől még két különböző dologról beszélünk.

A szabadkőművesek egy része befolyásolta a társadalmat, egy másik része meg nem. Épp úgy, minjt a nem szabadkőművesek, akiknek ugyancsak egy része befolyásolta a társadalmat a másik része meg nem. Az egyéneken keresztűl nehéz lesz megértened a - mondjuk "mozgalom" - egészét annak természete miatt. Nehezen tudom elképzelni, hogy valódi és aktív tagság nélkül ez lehetséges lenne.

 

Ezt nem muszáj elhinned, vagy elfogadnod, de ettől még így van. 

 

Egyébként miért érdekel ennyire a téma?

Előzmény: Lalo (6243)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6250

Lelkiekben gazdag barátocskám, nem jól emlékszik. Egyébként ugye nem angol? Az angolok ugyanis köszönés nélkül távoznak, maga meg távozás nélkül csak köszönget...

 

 

Tényleg javaslom mindenkinek, hogy kérjen engedélyt benntartózkodni az említett Magyar Szabadkömüves Fórumban. (Ugyanis az nem nyílt fórum - mint ez itt - hanem zárt csoport, amelyben az adminisztrátorok diktatúrája érvényesül.) Ha tényleg meghagyták hozzászólásaimat, akkor mindenki eldöntheti, mit is gondoljon az előző beszámolóról.

 

Ott ugyanis valóban kijavítottam néhány ordas tévedést, ami miatt megorroltak rám. Az egyik az volt, amikor valaki azt állította, hogy a Podmaniczky utca páholyházban két nagypáholy élt és dolgozott együtt. Pedig köztudomású - még a profán lexikonokban is benne van -, hogy a korábbi Jánosrendi Nagypáholy és a Nagyoriens uniójával létrejött Symbolikus Nagypáholy használta egymagában a nagypáholyházat. A másik problematikus dolog az volt, hogy egyszerűen nem hitték el, hogy tudok a magasfokok létezéséről és olvastam az irataikat. Pedig hát itt is bemutattam néhányat a digitalizált anyagokból és igazán nem nagy dolog ezeket az Országos Levéltár szabadkőműves gyűjteményéből kifényképezni.

 

Az állítólagos menekülésem pedig abból állt, hogy amikor az egyik diktátorhajlamú adminisztrátor, aki különösen háklis volt a magas fokokora vonatkozó ismereteim miatt, kijelentette, hogy ha még egyszer akár csak megemlítem a magas fokokat, akkor kitilt.

 

Hát engem nem lehet sehonnan kitiltani, ezek után otthagytam őket főni a saját levükben.

 

De tényleg ajánlom mindenkinek a belépést, jól meg lehet tapasztalni a nyílt fórum és a zárt csoport közötti különbséget.

 

A címük: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

Megjegyzem, hogy örök visszatérő lelkiekben gazdag barátunk most sem tudott bármit is reagálni az érveimre...

 

Előzmény: Nosce Orbis (6249)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6249

Szegény barátom, nem akartam emlékeztetni arra a történelmi beégésére ami a Magyar Szabadkömüves Fórumban történt. Pár nappal belépése után ez év júliusában, kb. 20-an akadtak ki a folyamatos okoskodásai és ostoba magyarázkodásai miatt. De ahogy Ön látja a dolgokat, mind a 20 személy egy elvetemült ádáz gazember volt akik az Ön igazát és "tudományos" munkáját nem fogadták el és Ön ellen fordultak. Tehát röviden, bennük volt a hiba és ezért kellet szószerint elmenekülnie a Fórumból. Ahol azóta is olvashatóak szellemes és föleg értékes bejegyzései.

 

Utószóként hagy idézzem Bástya elvtárs szavait: "Szerénység, ne tömjénezze magát! Ha én valamit szeretek magamban akkor az a szerénység!

 

UI: Mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog új évet!

Előzmény: Lalo (6248)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6248

Lépcsőházi gondolatok. Ugye ez már nem jut el Nosce Orbishoz, mert ő elbúcsúzott tőlünk.

 

Azt javasolta, hogy "ülj be a saját sötét szobádba és gondolkozz el elöbb azon, hogy mit szeretnél leírni."

 

Megpróbáltam, beültem a szobámba és leeresztettem a redőnyöket, hogy sötét legyen. (Mert amúgy besüt a nap.) S ahogy gondolkoztam, gondolkoztam, rájöttem, Nosce Orbis meglehetősen ellentmondásosan gondolkozhat, legalábbis a megnyilvánulásai alapján.

 

Folyamatosan azt mantrázta, hogy mivel nem vagyok szabadkőműves, téves dolgokat terjesztek. De ezekről a téves dolgokra nem volt hajlandó rámutatni. Aztán azt is írta, hogy rám értve, hogy "én szavam a szent írás és más meg fogja be a pofáját". Ez nagyon furcsa, mert én semmi ilyesmit, sem szó szerint, sem máshogy, de hasonló jelentéssel nem mondtam. Végig kértem, hogy mondja már el hibás állításaimat, de nem tette. Ezt könnyű ellenőrizni, bárki visszapergetheti az itt leírtakat. Viszont éppen ő és kebelbarátja szeretett volna engem elhallgattatni. S erre egyetlen "érvük" volt, hogy aki nem szabadkőműves, az ne beszéljen a szabadkőművességről.

 

Ezzel persze nem értek egyet, ezt ki is fejtettem a 6246-os hozzászólásomban: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=137785351&t=9027376

 

De ha valaki elfogadná ezt az abszurd elképzelést, hogy csak olyasmiről szabadna szólni, amely dolgot valaki belülről ismer, akkor megkérdezem: Nosce Orbis Lalo-nak érzi magát? Honnan veszi bátorságot az én belsőmre, gondolkodásomra vonatkozóan megnyilatkozni, ha ő nem én?

 

Persze lehetne, ezt a doktrinát elvetve egymás megnyilatkozásait elemezgetni. De cikipartnerem nem olvasta az én írásaimat, én pedig nem olvashatom az ő írásait, mert olyanok nincsenek. (Legalábbis eddig nem derült ki az ellenkezője.)

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6245)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6247

Rájöttem alapvető problémádra: abszolút érvényűnek tekinted azt a szlogent, hogy "amihez nem értek, így nem szólok hozzá".

 

De ez nem így van.

 

Nem kell ahhoz atomfizikusnak lenni, hogy az atomfizika történetéről írjunk.

 

Nem kell ahhoz postásnak lenni, hogy a postaszolgálatok történelmi fejlődését és szerepét a társadalomban boncolgassuk.

 

Nem kell ahhoz politikusnak lenni, hogy a politikatörténelmet tárgyaljuk.

 

Nem kell ahhoz örökéletűnek lenni, hogy a történelmről írhassunk.

 

...

 

 

Nem kell ahhoz kannibálnak lenni, hogy a kannibalizmus szerepét, jelentőségét vizsgálhassuk.

 

Nem kell ahhoz szabadkőművesnek lenni, hogy szabadkőművesség történetéről publikáljunk.

 

 

Figyelmedbe ajánlottam korábban H. Balázs Éva (https://hu.wikipedia.org/wiki/H._Bal%C3%A1zs_%C3%89va) és L. Nagy Zsuzsa (https://hu.wikipedia.org/wiki/L._Nagy_Zsuzsa) műveit a szabadkőművességről. Ezeket a komoly szabadkőművesek rendkívül nagyra becsülik. Pedig nem szabadkőművesek. Általában is a nagypáholyok támogatják a profán kutatók munkáját, archívumaikat megnyitják előttük. Erre a legeklatánsabb példa az UGLE ilyen irányú tevékenysége. Az első ilyen kutató Magyarországról Péter Róbert volt (http://epa.oszk.hu/00800/00861/00029/pdf/peter.pdf), de már én is két ízben kutattam az UGLE archívumában és a magyar anyag jelentős részét lefényképeztem.

 

Mindezeket nem Nosce Orbis-nak írtam, hanem azoknak, akiket esetleg zsákutcába vezetne, meggátolná abban, hogy megértsék az összefüggéseket és ezáltal dezinformálná őket.

Előzmény: Nosce Orbis (6242)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6246

"csak az, hogy mit tesznek, hogyan befolyásolják a társadalmat, a történelmet"

 

"Már ez a megközelités is helytelen, egy szabadkömüves nem akarja befolyásolni a történelmet vagy a társadalmat,"

 

 

De igen. Ha csak a magyar történelmet nézzük:

 

Számtalan jótékonysági egyesületet alapítottak, tartottak fenn és vezettek páholyok.

 

Lásd: http://szk.referata.com/wiki/J%C3%B3t%C3%A9konys%C3%A1gi_egyes%C3%BCletek

 

Hasonlóképpen közművelődési egyesületeket.

 

Lásd: http://szk.referata.com/wiki/K%C3%B6zm%C5%B1vel%C5%91d%C3%A9si_egyes%C3%BCletek

 

És voltak közvetlenül társadalmi reform célú alapításaik:

 

Lásd: http://szk.referata.com/wiki/T%C3%A1rsadalmi_reform_c%C3%A9l%C3%BA_egyes%C3%BCletek

 

Talán a legfontosabbak ezek közül az Általános titkos választójog országos szövetsége, a Párbajellenes szövetség, és a Budapesti önkéntes mentő egyesület.

 

Befolyásos volt a nyilvános szabadkőműves társadalmi, politikai lap, a Világ, amelynek szabadkőművesek voltak a szerkesztői, a páholyok tartották fenn, főmunkatársa volt Ady, sokáig főszerkesztője Supka Géze főmester, majd nagymester. Voltak helyi publikus szabadkőműves lapok is a belső kiadványokon kívül: http://epa.oszk.hu/00000/00021/00025/0007-1ca.html fenn

 

És ne feledkezzünk meg az első szabadkőművesnek is tekinthető magyar kiadványról, Kazinczy Orpheusáról.

 

A Draskovich obszervancia valóságos társadalmi programot dolgozott ki. Ezt képviselték tagjai, amikor sokáig támogatták II. József reformjait. (Más kérdés, hogy később, a németesítés miatt szembefordultak vele.) http://szk.referata.com/wiki/%C3%89rtelmis%C3%A9giek_a_szabadk%C5%91m%C5%B1ves_p%C3%A1holyokban

 

Kossuth 1852-es USA-beli felvétele előtt, de még inkább után, az amerikai szabadkőművesek gyűjtéseikkel támogatták a magyar szabadságharcosokat, a magyar emigrációt.

 

Hasonlóképpen 1945-50 között mind pénzügyi, mind természetbeni támogatást kapott a hazai szabadkőművesség, amelynek jelentős része a páholyház felújítására szolgált, de sokat segíthettek ebből a rászorulókon, s nem csak a szabadkőművseken.

 

Arthur H. Keil amerikai magyar szabadkőműves, főmester 1956-ban segélyezési alapot hozott létre, amely főként a "disszidenseket", de az itthon maradókat is támogatta, legnagyobb részt a páholyok adományaiból.

 

A szabadkőművesség már a létével is társadalmi folyamatokat indított el:

 

Lásd a pápák kiátkozásait, a diktatúrák betiltásait:

 

http://szk.referata.com/wiki/Hivatalos_dokumentumok_a_szabadk%C5%91m%C5%B1vess%C3%A9gr%C5%91l

 

Az USA-ban erre példa a Szabadkőműves-ellenes Párt (Antimasonic party) megalakulása volt 1827-ben New York Államban, amely rövid fennállása során jelentős sikereket ért el. Sokak véleménye szerint a mormonizmus is a szabadkőművesség alapján alakult ki. http://www.galilei.hu/sajto/mormonok.htm

 

Richard Coudenhove-Kalergi a Páneurópai Unió mozgalom létrehozóját szabadkőműves páholya támogatta, többek között ennek eredményeképpen jött létre az EU.

 

Egyszóval meglehetős információhiányra vall idézett mondatod...

 

Hogy is mondta Lenin elvtárs: Tanulni, tanulni, tanulni!

 

(Ha már ilyen részletes információkkal rendelkezel kommunistaságomról.)

 

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6245)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6245

"csak az, hogy mit tesznek, hogyan befolyásolják a társadalmat, a történelmet"

 

Már ez a megközelités is helytelen, egy szabadkömüves nem akarja befolyásolni a történelmet vagy a társadalmat, ezt ha valaki akarja akkor mint magánember teszi és nem szabadkömüves. Nem hallottam még egy szabadkömüvestöl sem azt a mondatot elhangzani, hogy "én mint szabadkömüves a társadalmat akarom befolyásolni"

 

Erre értem azt, hogy aki nem tudja miröl szól ez az egész, nem ismeri az esszenciáját valaminek akkor az jobb ha attól távol tartja magát mielött olyan dolgokat állit ami elég könnyen félreérthetö.

 

Inkább azt javasolnám, hogy ülj be a saját sötét szobádba és gondolkozz el elöbb azon, hogy mit szeretnél leírni. A másik oldalról pedig az, hogy ha más ember véleményét nem fogadod el, nem is gondolkozol rajta, hogy esetleg tévedhetsz te is, akkor felesleges is tovább erröl beszélgetni. De ezen sem csodálkozom mert olyan mint te aki a kommunizmusban szocializálódott és ahol az "én szavam a szent írás és más meg fogja be a pofáját" volt a szent írás azzal nem lehet norm;alis keretek között beszélgetni.

 

Részemröl ennyi, téma befejezve, további szép napot és kellemes ünnepeket!

Előzmény: Lalo (6243)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6244

"amihez nem értek, így nem szólok hozzá"

 

Szeretném már látni, hogy az általam választott, a szabadkőművességet történetében kutató munkám eredményei miben hibásak. Az itt elhangzott lesajnáló, dehonesztáló vélemények minden érv mellőzésével, zsigerből keletkeztek. Akinek nem tetszik amit művelek és ezt meg is tudja indokolni észérvekkel, azzal lehet értelmesen kommunikálni. Eddig - mostanában - ilyennel itt nem találkoztam.

Előzmény: Nosce Orbis (6242)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6243

Mint említettem, én a szabadkőművesek cselekedeteit, a szabadkőművesség történetét kutatom és publikálom ezzel kapcsolatos eredményeimet. Egyéb engem nem érdekel. Nem érdekelnek az ún. titkok, a "misztériumok", stb. Kizárólag a történteket akarom feltárni és közreadni.

 

Hasonló ez valamennyire a művészeti alkotások elemzésére. A művek értékelése teljesen független lehet a művészek fejében levő ideológiáktól, művészeti elméletektől. Pl. Balzac royalista volta nem gátolta meg, hogy kiváló realista műveket alkosson, vagy az egyes, a fizika fejlődésével elavulttá tett színelméletek híveinek  műalkotásai egyáltalán nem avultak el.

 

Szóval engem abszolute nem izgatnak a szabadkőművesek véleményei a szabadkőművességről, csak az, hogy mit tesznek, hogyan befolyásolják a társadalmat, a történelmet.

 

Lehet ezt kevesellni - akkor tessék meghaladni -, de létjogosultságát megkérdőjelezni nem lehet. Eredményességét lehetne kritizálni, de ilyesmi itt eddig nem fordult elő, csak indoklás nélküli cikizés "vitapartnereim" részéről. Kénytelen voltam felvenni ezt stílust, ugye amilyen az adjonisten, olyan a fogadjistem.

 

Örülnék, ha logikus, érvelő vitapertnerekre találnék.

 

 

Előzmény: Rby (6239)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6242

Igazad van, de meg van az oka. Lalo barátunknak vissza kellene vennie az okoskodásából és több tiszteletet mutatnia a szabadkőművesség iránt és ez nem csak az én véleményem. De mélyebben belegondolva ez megbocsájtható neki mert aki nem ismeri azt, hogy "amihez nem értek, így nem szólok hozzá" attól más viselkedés nem is várható el.

Előzmény: Rby (6238)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6241

Képek nem voltak, csak szöveg. Így kénytelen voltam végig olvasni őket.

Előzmény: Lalo (6237)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6240

Szegény barátom, Ön már megint tévedett. Egy szóval sem mondtam, hogy én szabadkőműves vagyok. 

Előzmény: Lalo (6236)
Rby Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6239

Mikor feldolgozod az általad megismert informáziókat gondolj arra, hogy a ritusok, vagy tagsági listák igazából nem sokat jelentenek. Illetve nagyon is sokat jelentenek nekünk, de nem úgy, mint ahogy azt elképzeled. Az internet tele ezeknek a leírásával, nem sok titiok maradt a ritusok szempontjából.

 

Viszont az, ami a szabadkőművesség a szabadkőmüvesek számára, azt nem fogod utudni igazán megrteni. Egyrészt azért, mert ahámy szabadkőműves, annyi egyéni nézet, másrészt mert ezek sosem kerülnek leírásra, mert nincs is mit leírni: ez sokkal több annál, minthogy szavakban megfogalmazható legyen. 

Előzmény: Lalo (6231)
Rby Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6238

Micsoda szinvonalas beszélgetés... egyikőtöket sem helyezi túl jó fénybe...

Csillapodjatok kicsit szerintem.

Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6237

"olvastam egy jó párat"

 

Már úgy érted, hogy lapozgattad és nézegetted a képeket, nemde?

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6235)
Lalo Creative Commons License 2015.12.16 0 0 6236

"De többet most már erről a témáról nem mondhatok mert elvágják a torkomat."

 

Szerintem már túllépted ezt a határt. Ideje köszörülni a torkod.

 

Sőt mi több, te magad leszel az ítéletvégrehajtó! Ez szabadkőműves kötelességed!

Előzmény: Nosce Orbis (6234)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6235

Szegény barátom a csalódottság és a szomorúság érződik a válaszában arra vonatkozóan, hogy nem olvastam könyveket a szabadkőművességről. De most felviditom, olvastam egy jó párat, sőt még olyanokat is amihez egy átlag embernek nincs hozzáférése. De most már többet nem árulhatok el mert az életemmel játszom, tehát ne kérdezzen erről mert nem áll módomban válaszolni erre többet.

Előzmény: Lalo (6231)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6234

a, a zsákutca saját magad vagy
b, mint profán soha nem is fogod
c, nem szabadkőművesként nem tudsz hiteles információkat adni annak aki igazán érdeklődik a szabadkőművesség iránt


De többet most már erről a témáról nem mondhatok mert elvágják a torkomat.

Előzmény: Lalo (6233)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6233

Na ez már blaszfémia!

 

Szerinted "a szabadkömüves titkok közé tartozik és nem lehet róla beszélni", hogy én hol és hogy

 

a) sétáltam zsákutcákba;

 

b) nem értem az összefüggéseket;

 

c) dezinformálom az embereket?

Előzmény: Nosce Orbis (6229)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6232

Magyar Szabadkőműves Fórum

 

... nem csak szabadkőműveseknek

 

 

Ahol az érdeklődő  hiteles információkat kaphat a szabadkőművességről

 

 

Keresd a facebookon!

 

 

Link: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

 

Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6231

"Ezekre a régi adatokra már senki sem kiváncsi, ezektöl nem leszünk okosabbak."

 

Mondod te. Persze gondolhattam volna az eddigi - tények elé konteókat helyező - megnyilvánulásaidból.

 

Mondjad, olvastál már el egy egész könyvet? Akár a szabadkőművességről? Abafi? L. Nagy Zsuzsa? Vagy csak egy cikkecskét? H. Balázs Éva? Pók Attila? Tudod, ezek történészek és a szabadkőművességről írtak, írnak.

 

Historia est magistra vitae.

Előzmény: Nosce Orbis (6228)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6230

Magyar Szabadkőműves Fórum

 

https://www.facebook.com/groups/1439932086221708

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6229

Ez már a szabadkömüves titkok közé tartozik és nem lehet róla beszélni.

Előzmény: Lalo (6227)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6228

Sajnos megint csalódást okoztál. Ezekre a régi adatokra már senki sem kiváncsi, ezektöl nem leszünk okosabbak. Kár....pedig már kezdem reménykedni benned. Kit érdekel már az, hogy ki volt több mint 100 évvel ezelött szabadkömüves. Ha mostani tagokról publikálnál az sokkal érdekesebb és meggyözöbb lenne.

Előzmény: Lalo (6226)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6227

Hányan vagytok, ti "erőlkődők"?

 

De azért igyekezzetek!

 

Köhögjétek már, hogy hol és hogy

 

a) sétáltam zsákutcákba;

 

b) nem értem az összefüggéseket;

 

c) dezinformálom az embereket?

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6225)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6226

"Tökéletes....most legalább megtudjuk a szabadkőműves összeesküvők neveit akik politikusaink és országunk ellen szervezkednek."

 

Tiszteltetem a meggyőződésedet! Én nem a konteókat, hanem a tényeket kedvelem.

 

 

Az a gyanúm, hogy manapság nekem van a legnagyobb gyűjteményem Magyarországon autentikus szabadkőműves iratok másolataiból.

Előzmény: Nosce Orbis (6224)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6225

Nem, és hiába erőlkődők nem is fogok :-(

Előzmény: Lalo (6223)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6224

Tökéletes....most legalább megtudjuk a szabadkőműves összeesküvők neveit akik politikusaink és országunk ellen szervezkednek.

Előzmény: Lalo (6222)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6223

Jut eszembe, te megvilágosodtál már?

 

Úgy értem megtaláltad, hogy hol és hogy

 

a) sétáltam zsákutcájba;

 

b) nem értem az összefüggéseket;

 

c) dezinformálom az embereket?

 

Előzmény: Nosce Orbis (6221)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6222

Te engem összekeversz valakivel! Nekem eszem ágában sincs a szabadkőművesség misztériumait megérteni! Sem bármilyen más misztériumokat. Én ugyanis nem hiszek bennük.

 

Én a szabadkőművesek cselekedeteit, a szabadkőművesség történetét kutatom és publikálom ezzel kapcsolatos eredményeimet. Mostanában pl. a hazai magas fokú szabadkőművességről találtam rendkívül érdekes új információkat, amelyek  közreadása eléggé meg fogja változtatni ezzel kapcsolatos eddigi ismereteinket.

Előzmény: Nosce Orbis (6221)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6221

Hát kedves Lalo, úgy látom a fényt nekem nem sikerül benned felgyújtanom. De ez érthetö is ezt saját magadnak kell megtenni más ebben nem tud segiteni. Hát igen nehéz a dolga egy profánnak aki megpróbálja megérteni a szabadkömüvesség misztikumait, még egy avatottnak is sok-sok évbe kerül.

Előzmény: Lalo (6220)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6220

"Gondolkozz.....fog ez menni neked :-)"

 

Á, dehogy. Ne reménykedj.

 

Ha tudnék gondolkodni, fel se tételeztem volna, hogy olyat állítasz, amivel kapcsolatban érvelni tudsz...

Előzmény: Nosce Orbis (6217)
Lalo Creative Commons License 2015.12.15 0 0 6219

Már kétszer megtettem. Akkor most még egyszer. Ott van a második bekezdésben. Szemüveg?

 

Figyelem! Szolgálati közlemény!

 

Én, Lalo, nem vagyok szabadkőműves, és csak a felszínt kaparászom! Nem látok bele a dolgokba! Ez itt zavaros! Mindenki keressen inkább kapcsolatot a Magyar Szabadkőműves Fórumon, ahol avatott szabadkőművesek vannak: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/ És itt a pont!

 

Remélem, ezzel kielégítelek, ha már más nem tud. Hajlandó vagyok, ezt a közleményt itt rendszeresen megismételni. Esetleg máshol is.

 

Lalo

Előzmény: New Aeon (6218)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6218

Lalo te nagyon gáz vagy. 

Még mindíg nem érted.

Ha valaki érteni akarja a szabadkőművességet az belép oda. Belépés nélkül csak a felszínt kaparod. Nem vagy szabadkőműves.Jobb ha a facebookos fórumba küldöd az embereket, azzal több jót teszel laikusként mint azzal, hogy kiadod magad a szabadkőművesség szakértőjének.

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6217

Gondolkozz.....fog ez menni neked :-)

Előzmény: Lalo (6216)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6216

":-)"

 

Remek! Már meg se próbálod. Azt hiszem, a második teszt is negatív eredménnyel végződött.

 

Most már tényleg csak a rend kedvéért, azt is állítottad, hogy:

 

"dezinformálsz embereket"

 

Mivel dezinformálom az embereket? Csak egyet mondj, drága barátom, csak egyet!

Előzmény: Nosce Orbis (6215)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6215

:-)

Előzmény: Lalo (6214)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6214

Na, jó, ha nem megy,  ne erőltessük. Ötször (5) kérdeztem, egyszer se tudtál válaszolni.

 

Menjünk tovább. Azt is mondtad, hogy

 

"Nem érted az összefüggéseket"

 

Milyen összefüggéseket nem értek? Ugye ezeket már csak elárulod nekem... Nem okozhatsz csalódást!

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6213)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6213

Hmm...neked ez ilyen nagy gondot okoz? Pedig egy szabadkőművesség szakértőjének/kutatójának ez nem lehetne egy ekkora rejtély. 

Előzmény: Lalo (6212)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6212

"Már megkaptad őket :-)"

 

Hol vannak? Na jó, ha nem megy - bár ezen csodálkozom, hogy cserben akarsz hagyni -, akkor csak egy zsákutcát a sok közül! 1-et!

Előzmény: Nosce Orbis (6211)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6211

Már megkaptad őket :-)

Előzmény: Lalo (6210)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6210

"nekem felesleges ezt leirnom mert az én irásombam sem fogod találni"

 

Nem felesleges!!! Te olyan kristálytiszta logikával írsz, hogy meg fogom találni!

 

ZSÁKUTCÁKAT kérek!

 

Előzmény: Nosce Orbis (6207)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6209

Hát ez nagyon izgi. Földközi-tenger, csata.....Atlantisz? Erről hogyan tudhatnék meg többet? 

Előzmény: Olvasó oo (6208)
Olvasó oo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6208

Amit most IROK IDÉZET,

 

Minden szem a földközi tenger-tengerre a nagy csatatérre szegeződik, ahol  a nagy harcot, mindenki harcát fogják vivni.

 

Ahol egy korszak kezdődöt ott fog végződni is.

 

Most már érthetők a sugártudomány elemzései egy 6500 éves fordulónak felenek meg.

 

kÉREM AZ A SRATÉGIA HOGY KEZDJÜNK ELL EGY TÉMÁT ÉS KISLÉKELL BESZÉLTESSÜK A DELIKVENST ISMEREM ÉN IS , DE NEM ERRŐL VAN IT MOST SZÓ.

 

 

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6207

Ha a saját irásodban nem találod és érted, akkor nekem felesleges ezt leirnom mert az én irásombam sem fogod találni és érteni. Ez ugyanaz mint a szabadkőművesség rejtélye azt sem találod és érted bármennyire kutatsz utána :-)

Előzmény: Lalo (6206)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6206

"Önmagadnak már megadtad a választ, olvasd vissza a bejegyzéseid."

 

Megtettem. De nem találom a zsákutcákat. Muti meg!

Előzmény: Nosce Orbis (6205)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6205

Önmagadnak már megadtad a választ, olvasd vissza a bejegyzéseid. 

Előzmény: Lalo (6204)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6204

"Te egy okos intelligens embernek tartod magad akkor ezt nem kell megmagyaráznom."

 

Dehogynem. Én viszont téged nálam okosabbnak, intelligensebbnek tartalak, tehát nagyon szépen kérlek, magyarázzad el nekem.

Előzmény: Nosce Orbis (6203)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6203

Te egy okos intelligens embernek tartod magad akkor ezt nem kell megmagyaráznom. Ennyi.....

Előzmény: Lalo (6202)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6202

"belesétálsz a zsákutcákba"

 

Hát ez rendkívül érdekel. Szeretnék tanulni. Milyen zsákutcákba sétáltam bele?

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6200)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6201

Nem még nem hallottunk. Szeretnék bővebb információt a szervezetről. 

Előzmény: Olvasó oo (6199)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6200

Akkor egymáson mulatunk :-) Én meg a te balgaságodon hogy ilyen nyiltan belesétálsz a zsákutcákba LOL. Kifejezetten tetszik az az erőlkődésed ahogy a szabadkőművességről próbálsz nyilatkozni. :-) Nem érted az összefüggéseket, dezinformálsz embereket, szegény barátom.....

Előzmény: Lalo (6198)
Olvasó oo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6199

Bizonyára halloták már hogy e szervezetnek  szimbólikus jele egy piramis benne egy szemmel.

 

A Gizehi piramis

 

A  nagy piramisban meghatározták az eljövendő 6480 év dátumait legcsekélyebb találgatás nélkül .Mert ezért épiteték Ezt az elemzést ajándékként adományozták az emberiség  egy részének. Igy közöltek történelmet  amely már megtörtént sok sok ezelőtti korszakban és ujra és ujra az ezutáni  korszakokban is.

 

Hát nem  huha -meg -ejha.

Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6198

"Gratulálok, ennél értelmesebb választ vártam."

 

Értelmes ez, csak te nem érted.

 

Várj, elmagyarázom, mert úgy látszik, nem ismered Fórum szerkeszetét.

 

A hozzászólás alatt bal oldalon van egy "Előzmény:" felirat, amely után látható az a hozzászólás, amelyre válaszul született. Ha jobban megnézed, akkor feltűnhet hogy link. Rákattintva az összes előzmény láncolata jelenik meg.

 

Na most, a konkrét helyzet hogy áll? Ha rákattintasz a 6194-es hozzászólásom alatt levő "Előzmény:" utáni linkre (http://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=137757282&t=9027376), szépen megkapon azt a láncolatot, amelynek első eleme a 6182-es hozzászólásom, a következő eleme a te 6186-es hozzászólásod amelyben tudatlanságodat manifesztálod, majd végül az én 6194-es válaszom a résztvevőkről.

 

Ha viszont a te 6197-es értelmetlenkedő hozzászólásodból indulunk ki (http://forum.index.hu/Article/jumpTree?a=137760722&t=9027376), akkor annak előzménye az én 6196-os zoknibáb hozzászóládom, amely előtt a te 6193-es kérdésed szerepel.

 

Ezeket megnézve világos, hogy két diszjunkt láncról van szó.  Azaz nem vetted észre a válaszomat a 6186-os kérdésedre és még egyszer feltetted a 6193-as hozzászólásdban ugyanazt.

 

Ezt a másodszori, felesleges, viszont alákérdezésnek ható megnyilvánulásodon ironizáltam egy kicsit.

 

Ugye nem sértődsz meg?

 

Én sem sértődtem meg a te szövegedeiden:

 

"Lalo te jelentkeztél valamikor szabadkőművesnek és nem vettek fel, hogy ennyire ráfókuszálsz erre a témára, szinte már betegesen?"

 

"Remélem ettől nem kapsz üldözési mániát?"

 

"Nem érted, mert arcoskodsz, hogy érted."

 

"Ne haragudj de ez a Google-n összekukázott információ ami nem ad egy hiteles képet a szabadkőművességről. Hol és kivel adtál hiteles és tudományos előadást, Raffayval vagy Drábikkal?"

 

"Gratulálok, ekkora baromságot már rég olvastam. Ezt pont az ilyen Lalo féléknek találták ki, hogy lehessen rajta rágódni mint egy gumicsonton és erről mindenféle "tudományos" írásokat gyártani."

 

"For your information:"

 

"Na végre, már kezdesz értékelhetö válaszokat adni a kérdésekre."

 

"Gratulálok, ennél értelmesebb választ vártam. "

 

Én tudomásul vettem, hogy ez a te stílusod. Ami persze "nem támadás hanem érdeklődés". Te így érdeklődsz.

 

Én meg a magam módján ironizálok. Azon, ahogy sorra hasraesel. Mert nem vagy képes a Google-on összekukázni azokat az információkat, amiket sorra megkérdeztél. Pedig minden kérdésedre ott volt a válasz. Csak olvasni kell tudni.

 

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6197)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6197

Gratulálok, ennél értelmesebb választ vártam. 

Előzmény: Lalo (6196)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6196

Jaj, zoknibáb! Hagyd már abba! Pirulásra késztetsz! (A bal kezemmel a jobb kezemre csaptam.)

Előzmény: Nosce Orbis (6193)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6195

Na végre, már kezdesz értékelhetö válaszokat adni a kérdésekre. Ahogy olvasom elég díszes társaság. Engem is érdékel a szabadkömüvesség, te mióta foglalkozol vele?

Előzmény: Lalo (6194)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6194

"ez a francia konferencia mennyire hiteles?"

 

Néhány résztvevő:

 

Margaret C. Jacob, Distinguished Professor of History, University California of Los Angeles

Paul J. Rich, Professor of International Relations and History University of the Americas

Yasha Beresiner, PM Quatuor Coronati Lodge N°2076, London, United Grand Lodge of England. Past Grand Standard Bearer United Grand Lodge of England Hon. Senior Grand Warden, Grand Lodge of the State of Israel.

John Cooper, Past Grand Master of the Grand Lodge of California, Past President of the North American Conference of Grand Masters

Bro. Andreas Önnerfors, the former Director of the recently closed Centre for Research into Freemasonry at Britain's Sheffield University

stb. stb.

Hogy csak az angol és amerikai nevezetességeket soroljam. Sapienti sat.

Előzmény: Nosce Orbis (6186)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6193

Kedves Lalo :-) LOL ez nem támadás hanem érdeklődés és kérdezés, egy érdeklődő típus vagyok. Arra a kérdésemre még nem adtál választ, hogy mennyire volt ez a francia konferencia az angolok által elismerve?

Előzmény: Lalo (6192)
Lalo Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6192

"Ezeket az infókat bárki letudja tölteni az internetről ehhez nem kell tudományos értekezés."

 

Na igen, bárki le tudja tölteni. Azóta, amióta én feltöltöttem.

 

Ezt hivatkoztad be:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Pulszky

 

Részlet a wikiről:

 

References

 

 

Meg ezt is:

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry_and_women

 

 

Részlet a wikiről:

 

Notes

 

29. László Vári, Hadik-Barkóczy Ilona és a szabadkőművesek (Helene Hadik-Barkóczy and the Freemasons), AETAS - Journal of history and related disciplines (3/2012), p. 49-62., online

 

 

Te Nosce Orbis, figyelj, nem lesz ez így jó! Ha így folytatod, mindenki meg lesz győződve arról, hogy az én  zoknibábom vagy. (Ahogy a több nick-en szereplőket a Wikipédián hívják.) S azért támadsz ilyen vehemensen, de könnyen leszerelhetően - azaz én saját magamat a Nosce Orbis néven -, mert hencegni akarok.

 

Előzmény: Nosce Orbis (6188)
pest67 Creative Commons License 2015.12.14 0 0 6191

Hát ez tök izgi, hogy tudok közéjük belépni?

Előzmény: Olvasó oo (6183)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6190

Egy kérdés: te szabadkőműves vagy?

Előzmény: Olvasó oo (6189)
Olvasó oo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6189

Egy olvasótól . Ha nem értené valaki atól méng lehet infolrmáció a baromság nem egyire részletekbemenő

 

 mennifog az rugaszkodjatok    csak neki méng egyszer.

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6188
Előzmény: Lalo (6182)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6187

Gratulálok, ekkora baromságot már rég olvastam. Ezt pont az ilyen Lalo féléknek találták ki, hogy lehessen rajta rágódni mint egy gumicsonton és erről mindenféle "tudományos" írásokat gyártani.

Előzmény: Olvasó oo (6183)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6186

Ezeket az infókat bárki letudja tölteni az internetről ehhez nem kell tudományos értekezés. Én úgy tudom, hogy a franciákat nem ismerik el az angolok, tehát ez a francia konferencia mennyire hiteles?

Előzmény: Lalo (6182)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6185

 Ez az írás tele van helyesírási hibákkal. Egyébként kitől származik?

Előzmény: Olvasó oo (6183)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6184

Még mindig nem érted Lalo mi a különbség az avatott szabadkőműves és a profán között. Hiába próbálod elmosni a határokat,nem fog menni.

Előzmény: Olvasó oo (6183)
Olvasó oo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6183

A szabadkőmüvességről kérem egy francia bizonyos Leon de Poncins adot ki  müvet.

 

Azt monndják hogy valami Lanz nevezetü szabadkőmüvest a bajor iluminátus páholy tagját .1785-ben Ratisbona mellet. Vilámcsapás érte, a rendőrség olyan iratokat talált e személynél .Aminek eredménye hires perel végződöt.  Az okmányok .A  Müncheni levéltárban  láthatók. Azt mondják ezek müködése 2 évszázadot Ölel átt .Az élet rációval jelemezhető valamenyi  területére. Jelenlegi formályában  1717- óta  létezik.

 

Emlegetnek itt egy  Grant  Orient nevü páholyt sok taggal több regionális páholyal .Ezeket tisztek vezetik, akiket egy évre választják     Számuk őt:   Egy  tiszteletreméltó,  Az első és a második felügyelő, A szónok, És a titkár.

 

Minden páhoj egy delegátust válszt ez kéviseli a páhojt a kétévenkénti konventben.A konvent 33 tagot választ 3 évre ezek alkotják .E rend tanácsát.

 

Azt mondják .Ez a tanács az egész grup végrehajtó szerve..Ennek a tanácsnak az élén egy hivatal áll. az élén egy nagymester. ill elnök.

 

Ez a tanács  képviseli a grup érdekeit szabályozza a koltség kiadásait határoz a szabályrendszere felől

 

összekapcsolja a regionális páholyokat és más szövetséges irányulságokat Főként vallási és politikai  kérdésekkel  foglalkozik.

 

A magasabb fokozatu  szabbad kőmüves megfigyeli a  szervezet  alacsonyabb fokozatu tagjait , és csak azt fogadják be maguk közzé akit ki választottak. A fokozatba való kiválasztás végleges.

 

A Grand Orient-nek

 

8 fokzata van.  A legismertebb a Rózsakereszt,  Kadosch lovag stb.  A magasabb fokozatban a személyek száma egyre csökken és nagy titokzatosság lengi korul. A  magas fokozatu vezetők igy részt vehetnek az alacsonyabb fokozatuak gyülésein anélkül hogy azok tudnák hogy .Melyiuk is a kakuk tojás.Igy létrejon egy láthatatlan de minndent látó- tudó irányitás A titok tartás megszegését nagyon drasztikusan torolják meg

 

Az egész  szerveszkedésnek egy ősrégi vallási  irányulság ad keretet a gnózis ugyan is gnosztikus valási hátere van az egésznek.

 

Ime ennek a vallási csoportnak egy célkitüzése. 

 

"Évszázadokkal ezelőt amikor a Katárok szerzete az arany Rózsakereszt szerzetével és a Szent grál szerzetével törhetetlen egységben végezte ezt a munkát sok perfekz végezte ezt a munkát,Most sok ezee lesz szükség hogy a müvet melyet elvárnak tőlünk jól véghez vihessük.  Edig az idézet.

 

AKINEK VAN LELKE HALHATATLAN LELKE A SZÓ GNOSZTIKUS JELENTŐSÉGE SZERINT. mondja méng a szerző.

 

Remélem segitettem előrébb lépni embben a titokzatos ügyben.

Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6182

"Hol és kivel adtál hiteles és tudományos előadást, Raffayval vagy Drábikkal?"

 

Nem, nem az általad ismert előadókkal, hanem Csorba Lászlóval, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójával:

 

 

A vázlatom elérhető a következő címen: https://www.academia.edu/8633978/A_szabadk%C5%91m%C5%B1ves_Pulszky_Pulszky_as_freemason_

 

 

Vamamint Párizsban, a World Conference on Fraternalism, Freemasonry & History: Research in Ritual, Secrecy, and Civil Society konferencián két előadást tartottam:

 

The Curious Case of Helene Hadik-Barkóczy with the Freemasons (Hadik-Barkóczy Ilona különös esete a szabadkőművesekkel)

 

Ferenc Pulszky's Masonic Periods (Pulszky Ferenc szabadkőműves korszakai)

 

 

És itt van a program:

 

http://www.ipsonet.org/conferences/ritualconference-main/schedule-of-events-wcffh-2015

Előzmény: Nosce Orbis (6180)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6181

Még mindig nem érted. De van türelmem, no problem.

 

Előzmény: Lalo (6177)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6180

Ne haragudj de ez a Google-n összekukázott információ ami nem ad egy hiteles képet a szabadkőművességről. Hol és kivel adtál hiteles és tudományos előadást, Raffayval vagy Drábikkal?

Előzmény: Lalo (6174)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6179

Na itt a baj. Laikus ahogy megközelíted. Nem érted, mert arcoskodsz, hogy érted. Pedig nem. Ha valakit komolyan érdekel a szabadkőművesség, akkor az belép, és aktív tagja. A legnagyobb tévedésed abban rejlik, hogy belépés nélkül írsz, saccolsz dolgokat.

Előzmény: Lalo (6174)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6178

Köszi a tippet. Most neki is fogok a karosszékemben.

Előzmény: Lalo (6176)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6177

":) Jobb lenne  ha inkább abba a sokat emlegetett Facebook-os fórumba küldenéd az embereket."

 

Már egyszer megtettem. Akkor most még egyszer. Ott van a második bekezdésben. Szemüveg?

 

Figyelem! Szolgálati közlemény!

 

Én, Lalo, nem vagyok szabadkőműves, és csak a felszínt kaparászom! Nem látok bele a dolgokba! Ez itt zavaros! Mindenki keressen inkább kapcsolatot a Magyar Szabadkőműves Fórumon, ahol avatott szabadkőművesek vannak: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/ És itt a pont!

 

Remélem, ezzel kielégítelek, ha már más nem tud. Hajlandó vagyok, ezt a közleményt itt rendszeresen megismételni. Esetleg máshol is.

 

Lalo

Előzmény: New Aeon (6175)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6176

Leginkább otthon, a karosszékedben.

Előzmény: Nosce Orbis (6173)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6175

:) Jobb lenne  ha inkább abba a sokat emlegetett Facebook-os fórumba küldenéd az embereket.

 

Előzmény: Lalo (6172)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6174

":) Egyébként avatatlanul tényleg csak a felszínt kaparászod."

 

De mekkora felszínt!

 

Figyelj csak:

 

Profán gondolatok a szabadkőművességről  81303 oldalmegjelenítés - 334 bejegyzés

 

Hírek, események a szabadkőművességgel kapcsolatosan  32097 oldalmegjelenítés - 267 bejegyzés

 

Programok a szabadkőművességgel kapcsolatosan  28727 oldalmegjelenítés - 375 bejegyzés

 

Könyvek a szabadkőművességgel kapcsolatosan  40806 oldalmegjelenítés - 463 bejegyzés

 

Cikkek a szabadkőművességgel kapcsolatosan  25806 oldalmegjelenítés - 574 bejegyzés

 

Aukciók a szabadkőművességgel kapcsolatosan  16869 oldalmegjelenítés - 332 bejegyzés

 

Szabadkőműves páholyok Magyarországon  22922 oldalmegjelenítés - 50 bejegyzés

 

Wiki4 Szabadkőműves wiki 450 bejegyzés

 

[Képgaléria] 2000 kép

 

http://independent.academia.edu/LászlóVári

Hogy csak a legismertebb anyagaimat említsem.

 

Te hogy állsz az ilyesmivel? Publikáltál már lektorált tudományos folyóiratban cikket? Tartottál előadást hazai és nemzetközi konferenciákon?  Írtál cikkeket online folyóiratokba? (Nem a fórumozásra, fészbúkozásra gondolok.)

 

Várom mélyenszántó válaszodat.

 

Lalo

Előzmény: New Aeon (6169)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6173

Nekem úgy jött le a fogalmazásodból, de lehet hogy bennem van a hiba. Hol olvassam el a cikkeket ebben a fórumban?

Előzmény: Lalo (6171)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6172

"Köszönöm Lalo hogy korrigálod magad :)"

 

Én nem korrigáltam magam. Soha nem állítottam, hogy szabadkőműves lennék.

Előzmény: New Aeon (6168)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6171

"Remélem ettől nem kapsz üldözési mániát?"

 

Mitől és mikor kaptam üldözési mániát?

 

"miért foglalkozol vele?"

 

Ezt már sokszor kérdezték és sokszor válaszoltam is rá. Itt is. Rövidem összefoglalom:

 

Egy idős, távoli rokonomról kiderült, hogy szabadkőműves. Mire elkezdte elmesélni, hogy miről is van szó, meghalt. Ezért elkezdtem kutatni.

 

Egyébként tényleg ajánlom, hogy olvassad el az itteni cikkeket. számos érdekes információ található bennük.

 

 

Előzmény: Nosce Orbis (6167)
pest67 Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6170

Lalo, köszönöm ezt a tippet. Ma reggel óta a fórum tagja vagyok sok érdekes infó van ott a szabadkőművességről. Te nem akarsz belépni?

Előzmény: Lalo (6166)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6169

:) Egyébként avatatlanul tényleg csak a felszínt kaparászod.

Előzmény: New Aeon (6168)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6168

 Köszönöm Lalo hogy korrigálod magad :)

Előzmény: Lalo (6166)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6167

Senki nem fókuszál rád, csak érdeklődőm :-) Remélem ettől nem kapsz üldözési mániát? Csak egy kérdés kiváncsiságból, ha nem látsz bele a szabadkőművességbe akkor miért foglalkozol vele? Ez számomra nem világos. Magamból kiindulva nem foglalkozom atomfizikával és még a felszínét sem kapargatom mivel nem értek hozzá. :-)

Előzmény: Lalo (6166)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6166

Te (ti) úgy látszik kezdesz (tek) (?) becsavarodni. hogy ennyire rámfokuszálsz (tok), szinte (?) már betegesen.

 

Figyelem! Szolgálati közlemény!

 

Én, Lalo, nem vagyok szabadkőműves, és csak a felszínt kaparászom! Nem látok bele a dolgokba! Ez itt zavaros! Mindenki keressen inkább kapcsolatot a Magyar Szabadkőműves Fórumon, ahol avatott szabadkőművesek vannak: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/ És itt a pont!

 

Remélem, ezzel kielégítelek, ha már más nem tud. Hajlandó vagyok, ezt a közleményt itt rendszeresen megismételni. Esetleg máshol is.

 

Lalo

 

 

 

 

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6165

Lalo te jelentkeztél valamikor szabadkőművesnek és nem vettek fel, hogy ennyire ráfókuszálsz erre a témára, szinte már betegesen?

Előzmény: New Aeon (6164)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6164

:) lalo te kezdesz becsavarodni. Honnan veszed hogy két néven vagyok itt? Egyáltalán minek? 

Inkább térjünk arra vissza, hogy te nem vagy szabadkőműves. 

Előzmény: Lalo (6161)
pest67 Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6163

Ez kb. olyan szintű hozzászólás mint a fórumban a szabadkőművességről. Nulla tehát értéktelen.

Előzmény: Lalo (6161)
pest67 Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6162

Kedves Lalo! Szerintem itt egy kis tévedés van, New Aeon nem én vagyok. Szerintem kérdezned kellene mielőtt ilyen faszságokat kijelentesz.

Előzmény: Lalo (6161)
Lalo Creative Commons License 2015.12.13 0 0 6161

New Aeon! Jó szórakozás saját magaddal csevegni? Vigyázz, így maradsz!

 

 

A tájékozatlanabbak kedvéért:

 

New Aeon létrehozta gyorsan a pest67 nicket, akinek a nevében saját magának tett fel kérdéseket, amelyet Aeon - a másik énje - gyorsan meg is válaszolt.

 

Erre példát Karinthy ad, de ő ezt ébren soha nem csinálta: "Azt álmodtam, hogy két macska voltam és játszottam egymással."

New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6160
pest67 Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6159

Köszönöm az infót, jelentkezni fogok oda. 

Előzmény: New Aeon (6158)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6158

Figyel, sztem jobb ha avatott szabadkőművesekhez fordulsz. Lalo nem szabadkőműves, nem is lát bele a dolgokba. Keress kapcsolatot a Magyar Szabadkőműves Fórumon: https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

Jobb ott mint itt a zavarosban :)

pest67 Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6157

Igen érdekelne. Mi a neve a csoportnak? Ahogy olvastam itt a fórumban többen sok dolgot tudnak a szabadkőművességről. Kihez tudok konkrét kérdésekkel fordulni?

Előzmény: New Aeon (6156)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6156

Van egy fórum a szabadkőművességről a facebookon, ott vannak állítólag szabadkőművesek. Érdekel?

New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6155

:) nem is tudom

Előzmény: pest67 (6154)
pest67 Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6154

Ezt hogyan érted, hogy melyik irányzat? Engem a magyarországi érdekelne.

Előzmény: New Aeon (6153)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6153

Melyik irányzat érdekel?

Előzmény: pest67 (6152)
pest67 Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6152

Engem érdekel a szabadkőművesség megtudnátok mondani hogyan tudok jelentkezni?

New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6151

:) Lalo! nem vagy szabadkőműves. És itt a pont.

Előzmény: Lalo (6150)
Lalo Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6150

"Lalo te nem vagy szabadkőműves, és csak a felszínt kaparászod."

 

New Aeon te bizonyára szabadkőműves vagy, és feltehetőleg nagyon mélyen turkálsz.

Előzmény: New Aeon (6149)
New Aeon Creative Commons License 2015.12.12 0 0 6149

Lalo te nem vagy szabadkőműves, és csak a felszínt kaparászod.

Előzmény: Lalo (6148)
Lalo Creative Commons License 2015.11.14 0 0 6148

Szerintem nem.

 

Ha ennyire ismeretlen a feltételezett szabadkőművessége, ha ennyire nem vett részt páholymunkákban, ha ennyire nem volt hatással a magyar szabadkőművesség fejlődésére, akkor teljesen érdektelen a személye a szabadkőművesség szempontjából, még ha külföldön esetleg fel is vették volna.

Előzmény: Nosce Orbis (6147)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.11.14 0 0 6147

Ez a téma megér egy kutatást.

Előzmény: Lalo (6146)
Lalo Creative Commons License 2015.11.14 0 0 6146

Ha Magyarországon befogadta volna egy páholy, vagy csak részt vett volna páholymunkán, akkor igen nagy valószínűséggel lenne róla adat.

Előzmény: Nosce Orbis (6145)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.11.14 0 0 6145

Ha külföldön avatták, akkor biztos nincs róla adat Magyarországon :-)

Előzmény: Lalo (6144)
Lalo Creative Commons License 2015.11.13 0 0 6144

Persze, hogy nincs rá adat, mert titkos. Az is bizonyítja szabadkőművességét, hogy nincs rá adat! :)))

 

A közkelető konteókkal ellentétben a szabadkőműves tagság jól dokumentálható és csak a lgritkább esetekben tűnnek el ezek a dokumentumok.

Előzmény: Nosce Orbis (6143)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.11.12 0 0 6143

Lehet, hogy csak Magyarországon nincs erről adat :-)

Előzmény: Lalo (6142)
Lalo Creative Commons License 2015.11.12 0 0 6142

Apponyi Albert szabadkőművességére semmilyen adat nincs; sem a Palatinus listában nem szerepel, sem a korabeli szabadkőművességről szóló könyvekben nem említik a nevét.

 

Lalo

Előzmény: New Aeon (6141)
New Aeon Creative Commons License 2015.11.10 0 0 6141

:) Ajánlom a figyelmetekbe a facebookon található Apponyi Albert gróf emlékoldalát.

 

https://www.facebook.com/Apponyi-Albert-gr%C3%B3f-862661980454021/

 

 

Politikus,miniszter, belső titkos tanácsos, nagybirtokos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
Szabadkőműves,rózsakeresztes,a Golden Dawn és az Ázsiai Testvériség beavatott tagja.

 

Nosce Orbis Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6140

Köszönjük a pozitiv visszajelzést és örülünk, hogy megfelelö információt tudtunk adni. Ha lenne még kérdésed csak nyugodtan, vagy szívesen látunk a Facebook fórumban :-)

 

Előzmény: ejropa2 (6139)
ejropa2 Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6139

Köszönöm a válaszokat, ilyesfélére számítottam.

Rokonszenves társaság a szabadkőműveseké, a margóról figyelemmel kísérem a tevékenységét.

Rby Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6138

Click a nevemre :-)

 

Izraelben élek és a páholyom a helyi angliai nagypáholy alá tartozik a UGLE alatt.

Előzmény: Lalo (6137)
Lalo Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6137

Kedves Rby!

 

Te melyik országban élsz és melyik nagypáholyhoz tartozol?

 

Lalo

Előzmény: Rby (6136)
Rby Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6136

Ahogy ketten is írták már a válasz igen, de nem egységes. A társadalom segítése nagyon fontos része a szk. mozgalomnak. A segítségnyújtás több szinten és többféleképp történik. Mind a Nagypáholy, mind az alá tartozó páholyok egyenként, mind a tagok személyesen részt vesznek a segítségnyújtásban lehetőségeikhez mérten. 

Nem csak anyagi támogatásról van szó, hanem bármilyen segítségről a lehetőség szerint. Nálunk például van egy páholy, amely fő tevékenysége a korházakban szórakoztatni a gyerekeket. 

Előzmény: ejropa2 (6133)
Lalo Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6135

Messze a teljességtől nélkül néhány konkrét adat:

 

Részlet egy Nacsády Péter interjúból:

"Viszonylag széleskörű támogatói tevékenységet is folytatunk, ezeket az adományokat mi adjuk össze, így segítettük az Árpád-gyermekotthont – ami szintén szabadkőműves alapítvány, az Árpád, a testvériséghez páholy alapította, de mi is természetesnek tekintettünk, hogy segítjük. Segítettük Budapesten a Vakok Intézetét, adakoztunk a szegedi Móra Ferenc Múzeum előtt álló oroszlánok felújítására, számítógépet adtunk a helikopteres mentőszolgálatnak. Bár az összeg nem olyan jelentős, száz-kétszázezer forint, tőlünk ennyi telik."

http://www.universumpaholy.hu/oldalak/fejlec.php?id=interju_nacsadypeter

Ort János nagymester kérdésre válaszolva:

"A Nagypáholy jelenlegi filantróp tevékenységével kapcsolatban felsorolta azokat az alapítványokat, amelyeken keresztül támogatják a vakok, gyengénlátók, mozgássérültek és más rászorultak életminőségének javítását. "

http://aprofan.blogspot.hu/2005/02/vilagossag-beszamolo-magyarorszagi.html


A MATOA ill. ma a Fény Alapítvány a mozgáskorlátozottakat segíti:

http://www.fenyalapitvany.hu/cikkek/tevekenysegunk/mozgaskorlatozottak/


Magyar Nagyoriens Alapítvány


Szent István Szabadkőműves Jótékonysági Alapítvány

Előzmény: ejropa2 (6133)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6134

Igen, a mai napig hozzátartozik a karitativ tevékenység. Erre nincs egy egységes "irányvonal", hogy mit és hogyan támogatnak. Így országonként más és más ez a dolog.

Előzmény: ejropa2 (6133)
ejropa2 Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6133

Nekem valódi kérdésem van.

Ma is hozzátartozik a szk-hez a karitatív tevékenység, vagy csupán esetleges, vagy nem jellemző, vagy országonként változó, hogy mennyire vesznek részt effélében a tagok?

Előzmény: Rby (6131)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6132

Én nem ugyanaz a személy vagyok. :-)

Előzmény: Rby (6131)
Rby Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6131

Jó, akkor van egy kérdésem: Minek kellett új nick ahhoz, hogy belinkelj valamit, amit az utolsó 10 hozzászólásból már 3 belinkeltek? 

Előzmény: Nosce Orbis (6130)
Nosce Orbis Creative Commons License 2015.10.15 0 0 6130

Ha érdekel a szabadkőművesség,  szeretnél megbizható és hiteles információkat kapni a témáról vagy kérdéseid vannak akkor látogass meg minket a Facebook-on a következő csoportban:

 

https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

Rby Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6129

Igen, de nem MO élek.

Nincs facebookom.

Előzmény: New Aeon (6128)
New Aeon Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6128

? Szabadkőműves vagy?

 

A Magyar Szabadkőműves Fórumon "hitelesített" szabadkőműves tagság van, azért célszerűbb oda menni. Ez itt eléggé személytelen, ellenőrizhetetlen. Itt bárki bármit mondhat magáról :).

Szélhámoskodni egy szabadkőművesekkel megszórt fb fórumon azért nehezebb.

 

Magyar Szabadkőműves Fórum

https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

Előzmény: Rby (6127)
Rby Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6127

Itt is lehel kérdéseket feltenni, és például szivesen válaszolok, amire tudok.

Előzmény: New Aeon (6123)
Rby Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6126

Vannak ma Magyarországon működő páholyok, ahol rendszeres munka folyik? A neten nem találtam erre utaló jeleket. Az a kevés honlap, amit találtam évek óta nem frissült. 

New Aeon Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6125

Lalo nem szabadkőműves.

Előzmény: Bigskorpio (6113)
New Aeon Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6124

Ajánlom figyelmedbe a Magyar Szabadkőműves Fórumot  a facebook-on.

Előzmény: chibs (6119)
New Aeon Creative Commons License 2015.10.14 0 0 6123

Ajánlom minden érdeklődő figyelmébe a Magyar Szabadkőműves Fórum nevű zárt facebook csoportot. 

 

Tagsága vegyes: pl.: irreguláris,reguláris szabadkőművesek, keresők és különféle szervezetek tagjai stb.  is megtalálhatók ott.

 

Ott közvetlenül lehet a profánoknak szabadkőművesekkel is beszélgetni,és különféle kérdéseket feltenni.

Link:

 

https://www.facebook.com/groups/1439932086221708/

 

 

 

 

 

Lalo Creative Commons License 2015.09.07 0 0 6122

Kattints valamelyik hozzászólásom bal felső sarkában a nicknevemre. Ott majd megtalálod.

Előzmény: chibs (6121)
chibs Creative Commons License 2015.09.07 0 0 6121

Köszönöm az eddigieket! Meg tudnád adni a címed? :)

Előzmény: Lalo (6120)
Lalo Creative Commons License 2015.09.07 0 0 6120

Ha írsz a címemre, akkor küldök egy linklistát. Azonban a legfontosabb forrásokat csak könyvtárban olvashatod (vagy megveszed):

 

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon

Tarandus Kiadó, Győr, 2012, vagy

Akadémiai Kiadó, 1993, Budapest, vagy

Schmidl H. Könyvnyomdája, Budapest, 1900.

 

H. Balázs Éva: Életek és korok

MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005: A szabadkőművesség a 18. században 146 - 160. oldal, vagy

Világosság 1977/4. szám: 216-223. oldal

 

Lalo

Előzmény: chibs (6119)
chibs Creative Commons License 2015.09.07 0 0 6119

Sziasztok!

A szabadkőművességről kéne összeállítanom egy prezentációt, és tudna valaki linkelni megbízható forrásokat ehhez?
Főként a 18. századbeli korszak érdekelne, azon belül is a magyar és a bécsi vonatkozásai. 
Előre is köszönöm!

Törölt nick Creative Commons License 2015.08.31 0 0 6118

A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy irányelveiből idézve is látható szabadságközpontúság:

„Jó hírű szabad férfiak egyesülése tekintet nélkül azok hitére, nemzeti hovatartozására, fajara, vagy politikai pártállására, akik egymást testvéreknek tekintik, és kötelességének érzik, hogy embertársaikkal szemben is hasonlóképpen cselekedjenek” 5

Mivel a szabadságot elsőrendű szempontnak tekinti, a dogmatizmust elutasítja és az egyetemességet, mint alapvető elvet teszi a magáévá, egyetlen tagjának sem engedi meg a vitát vagy nézeteinek kifejtését vallási, vagy partpolitikai kérdésekben sem a Páholyban, sem másutt.

Minden tag kötelezettséget vállal arra, hogy engedelmeskedik azon ország törvényeinek, amelyben tartózkodik, vagy amelyik számára védelmet biztosít. A magyar szabadkőműves kötelessége ezen felül hazája szabadságának és függetlenségének védelme, valamint az, hogy legjobb tehetsége szerint járuljon hozzá a béke fenntartásához.

Mivel a szabadkőművesség mar a XVIII. századtól kezdve ugyanazon értékrend alapján működik, túlélve rendszereket, betiltásokat, ez csakis a szabadságelvűségnek köszönhetően maradhatott fenn és működhet napjainkban is; mások elfogadása, saját magunk építése erkölcsileg és szellemileg egyaránt. Hiszem, hogy ez az eszme az igaz utat keresi, mások megbántása, lerombolása, leigázása nélkül. Ez az eszmeiség visz minket egy jobb és bölcsebb világ felé, és mutat egy jó irányt a jövő nemzedéknek, ahol békében, egymás elfogadásával tudunk együtt élni.

Törölt nick Creative Commons License 2015.08.31 0 0 6117

Lehet, hogy a páholy egy-egy tagja magas körökben mozog, de nem ez determinálja a gondolkodását. A szabadkőművesség nem törekszik semmiféle hatalomra, főleg nem világhatalomra.

Előzmény: hadzabal (6115)
hadzabal Creative Commons License 2015.05.01 0 0 6116

Nos,jól van. Elöbb utóbb csak lesz válasz.Addíg is maradok tudatlan szabadföldmüves.

hadzabal Creative Commons License 2015.04.25 0 0 6115

Sziasztok! Régóta érdeklődöm a szabadkömüvesség iránt, de bokros teendőim nem hagyják, hogy mindennek utána olvassak.

Nem fér a fejembe, hogyan volt az lehetséges,hogy diktátorok mint Franco százával lövette le és végeztette ki a sz.k.-ket, ha azok olyan magas körökben mozgo tagokkal dicsekedhetnek. Az említett pacáknak apja és fivére is páholytag volt. Vagy itt mindenki Jézus és azt sem bánja, ha megölik? 

Samu bácsi Creative Commons License 2015.04.17 0 0 6114

A fenébe BS, okkal! Ha nem adnék ürügyet, hová mélyesztenéd halálos fullánkodat? Ámde lehetett volna csípésed végzetes, 'men számolásommal csak megtetézem heljessírásomat... 

Előzmény: Bigskorpio (6113)
Bigskorpio Creative Commons License 2015.04.13 0 0 6113

Igaza van Samu bácsinak. Akkor is, ha a helyesírás kihívást jelent számára. "Okkal, oktalanul?"

 

Tehát íme egy soványka kövérke köszönet Lalonak a gyors válaszért.

 

BS

 

Előzmény: Samu bácsi (6112)
Samu bácsi Creative Commons License 2015.04.01 0 1 6112

Szervusz Lalo!

 

Idetévedtem. Okkal, oktalanul? Nyomozza ki egy oknyomozó!

 

Szemléletes, gyors felellettel szolgáltál Bigskorpió kérdésére. Ráadásul megfejelted János evangéliomának kezdőmondatával, tetejibe három nyelven. Sajnálom, hogy egy soványka köszönet sem lett jussod!

 

Íme, ismét a körző és a derékszög jön elő, méghozzá a nyitott Könyvre fektetve! Vajon mi az üzenete ennek számunkra, a szimbolikai rendszer operacionális - ugye használhatom? - tárgyalásának küszöbén?

Előzmény: Lalo (6105)
kilenctizenegy Creative Commons License 2015.02.21 0 0 6111

Nálunk nem kell az USA kormánynak megvásárolnia ahhoz, hogy a hajléktalanok beköltözzenek. :-))

Előzmény: Bigskorpio (6110)
Bigskorpio Creative Commons License 2014.10.07 0 0 6110

Most láttam a hírt, hogy az USA megvásárolta és hajléktalan-szállónak alakította át a Los Angeles-i Rosslyn Hotelt. Homeless veteránokat költöztetnek bele. Ezek szerint ott sem működött gazdaságosan a Rosslyn Hotel?

Tényleg, mi van a budapesti Rosslyn szállodával. Utoljára azt hallottam elkészült a felújítás és most árulják az épületet. Működött szállodaként egyáltalán egy napot is?

 

dzogcsen Creative Commons License 2014.09.26 0 0 6109

Lalo Creative Commons License 2014.09.10 0 0 6108

MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT
1085 Budapest Csepreghy u. 4. fszt. 2.
Tel./Fax: 327-0704

 

MEGHÍVÓ

a Magyar Numizmatikai Társulat 2014. szeptember 16-án, kedden
18 órakor a Társulat helyiségében tartandó előadására, amelyet

 

SZEKERES BALÁZS
 
A budapesti szabadkőművesség története a numizmatika tükrében


címmel tart.

 

Az előadáson vendégeket is szeretettel látunk.

 

 

dzogcsen Creative Commons License 2014.04.18 0 0 6107

Lalo Creative Commons License 2014.03.27 0 1 6106

János evangéliuma 1. fejezet

 

Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge. (Károli)

 

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. (Káldi-Neovulgáta)

 

In principio erat Verbum et Verbum erat apud Deum et Deus erat Verbum. (Latin Vulgata)

 

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεός ἦν ὁ Λόγος. (Görög)

 

ϨΝ ΤЄϨΟΥЄΙΤЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ΝϬΙΠϢΑϪЄ, ΑΥШ ΠϢΑϪЄ ΝЄϤϢΟΟΠ ΝΝΑϨΡΜ ΠΝΟΥΤЄ. ΑΥШ ΝЄΥΝΟΥΤЄ ΠЄ ΠϢΑϪЄ (Kopt)

 

Előzmény: Lalo (6105)
Lalo Creative Commons License 2014.03.27 0 1 6105

Forrás: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152058214848004&set=a.10150730227943004.403908.176362428003&type=1

 

Előzmény: Bigskorpio (6104)
Bigskorpio Creative Commons License 2014.03.26 0 0 6104

Habár a blog az utóbbi időben egy kicsit ’leült’, egy kérdést azért feltennék,  hátha erre jár egy beavatott és válaszol rá:

A páholyban a Biblia mindig nyitva van János könyvénél. Ez a János evangéliumát jelenti, vagy a Jelenések könyvét, amit más néven János jelenései-nek neveznek?

 

Lalo Creative Commons License 2014.01.31 0 0 6102

Vári László - Orbán Róbert - Péter László: A Magyarországi Szabadkőművesek Reform Nagypáholya

Aetas, 28. évf. 2013. 4. szám, Szeged, 2014. január, 145-165. oldal

 A hazai történeti irodalomban általánosan elfogadott nézet szerint a magyarországi szabadkőművességet az 1900­-as években az 1886-­ban létrejött Magyarországi Symbolikus Nagypáholy felügyelte páholyok tagsága jelenti. A tanulmány  naplója, hazai és külföldi források alapján bemutatja egy másik nagypáholy létezését, működését. 1910 után és legalább 1929­-ig dolgozott az eddig nem ismert “Magyarországi Szabadkőművesek Reform Nagypáholya”, összesen hat páhollyal. A német F.Z.A.S. (Freimaurerbundes Zur Aufgehenden Sonne) pátense alapján működött, ennek megreformált rítusait követte. Páholyai a szombathelyi Horváth Boldizsár, a budapesti Renaissance, a szegedi Klauzál Gábor és Amicitia voltak, valamint befogadta a bécsi Gerechtigkeit határpáholyt és a grazi Mozart páholyt. A Reform nagypáholy a magyarországi szabadkőművesség 1920­as betiltása ellenére még legalább kilenc évig tovább működött.

Reform Grand Lodge of Hungarian Freemasons

The single existence of the Symbolic Grand Lodge of Hungary in years 1900’s. is generally accepted by Hungarian historians. This study presents evidence and analyses existence and work of an other Grand Lodge, based on János Espersit’s diary and domestic and foreign resources. After 1910 and until at least 1929 operated the previously unknown “Reform Grand Lodge of Hungarian Freemasons" with a total of six lodges. They worked by the edict of the German Grand Lodge F.Z.A.S. (Freimaurerbundes Aufgehenden Zur Sonne) using its reformed rites. Lodges of this Grand Lodge were Balthazar Horváth in Szombathely, Renaissance in Budapest, Gábor Klauzál and Amicitia in Szeged and two accepted lodges, Gerechtigkeit from Vienna and Mozart from Graz. This Reform Grand Lodge worked at least nine years after prohibition of Hungarian freemasonry at 1920.

 

--
http://independent.academia.edu/LászlóVári

http://aprofan.blogspot.hu/

Bigskorpio Creative Commons License 2013.12.27 0 0 6101

Sikerült ráakadnom a könyvtárban Alexander Giese: Szabadkőművesek c. könyvére. Egészen új volt, szerintem az első olvasója lehettem. Idén adta ki a Libri Kiadó, a fordítás is idei (Bosnyák Viktória). A fordítást ellenőrizte és egy fejezetet hozzá is tett (a magyarországi szabadkőművességről) Benedek Szabolcs.

A könyv elég tárgyilagos, nem kelt hangulatot és nem miszticizál. Hátránya: csak a János rendi oldallal foglalkozik, a latin ágat csak megemlíti itt-ott. A szerzőnek bizonyára kék szegélyű köténye van. A könyv hiányossága hogy csak a Nyugat-európai részt ismerteti. Angol, francia, német, olasz és osztrák páholyokról ír, minden mást kihagy. Így Magyarországról is csak az osztrák fejezetben tesz pár rövid említést:

-„Magyarországon hét szabadkőművest végeztek ki jakobinusként.” – a Martinovics név nem is szerepel;

-„…egy Lewis nevű nyelvtanár…” – ő Lewis Lajos;

-megemlíti az osztrák-magyar határpáholyokat;   valamint:

-„Gróf Draskovich Iván Stephan Nickyvel együtt kifejlesztette a beszédes elnevezésű A Szabadság Szabadkőművessége oktatási módszert.” Na ebben a mondatban több pontatlanság is szerepel, de ha Benedek Szabolcs elfogadta…

Miután lehúztam egy kicsit, ajánlom a könyvet az érdeklődők figyelmébe.

BS

 

Pelso111 Creative Commons License 2013.12.08 0 0 6100

Tiszteletem!

 

Gyűjtom a szk. magyar vonatkozású emléktárgyait, cserepartnert keresek!

Mellékelek képeket ízelítőül.

Akinek van csere, vagy eladó anyaga, kérem írjon e-mailt, a címem publikus!

Üdv:pelso111

 

 

Munchausen Creative Commons License 2013.12.05 0 0 6099

Melyik kiadast olvastad es milyen nyelven, az eredeti angolt vagy a sajat maga altal forditott franciat, netan csak a magyar ferditest?

 

Előzmény: fishark (6093)
fishark Creative Commons License 2013.09.03 0 0 6098

Még ha portás lennék, se változtatna a dolgok lényegén. Ezek szerint Te iskolához kötöd az értelmet? Elég nagy hiba, ugyanis a lexikális tudás nem egyenlő azzal, hogy valaki tud is. Zseniális öndiagnózis? Köszönöm a bókot és további szép napot Amigo.

Előzmény: MJEmber (6097)
MJEmber Creative Commons License 2013.09.03 0 0 6097

Zseniális öndiagnózist adsz! Minden szavad igaz! Ahogy tulajdonságaid is hsz-ről hsz-re kiderülnek egy valódi olvasó számára.

Már megint abba a hibába esel, hogy vetíteni próbálod saját pszichédet másra, másokra, miközben őidiótaságod elfelejti, hogy az első szmájli ebben a "párbeszédben" itt esett meg: "Vélemény? :)"

 

Na de hagyjuk, bizonyára jót beszélgetsz majd portás váltótársaiddal, velem biztos nem fogsz többet!

Előzmény: fishark (6096)
fishark Creative Commons License 2013.09.02 0 0 6096

Visszatérve a hozzászólásodhoz, érződik rajta egy nagy adag frusztráció egy kényszervigyorral a végén megspékelve. Sok más emberrel tudtam beszélgetni a témáról, nem fogom senkinek a szájába rágni, hogy pontosan mire voltam kíváncsi.

Előzmény: MJEmber (6094)
fishark Creative Commons License 2013.09.01 0 0 6095

Vannak tulajdonságaim, igen. Akkor konkretizálom a témát, mi a véleményed pl. a kommunizmusról?

Előzmény: MJEmber (6094)
MJEmber Creative Commons License 2013.09.01 0 0 6094

Látod ez az. Elég rövid idő alatt kiderült a való: olvasási nehézségek.

Sehol nem írtam, hogy tetszik  vagy sem, amit írni méltóztattál. Csupán bizonyos helyeken kiigazítottalak, s bizonyos helyeken arról írtam, hogy mire nem tudok reagálni. Ezt te annak értelmezed aminek akarod, elég egyszerű következtetésre jutottál.

Majd utánanéztél a nickemnek, mintha az egy percig is érdekes volna, hogy egy anonim karaktersor mikor született ebben a digitális való világban. Mellesleg megnyugtatlak nem emiatt a topik miatt született, s nem is miattad (elég nagyképű feltételezés!) csak éppen itt találtam valami olyanra, ami mintha mentes lett volna az általános indexes fórumozás baromságaitól, de már látom, tévedtem.

Egy jó tanács: csak akkor próbálj mások fejével gondolkodni, ha már a sajátodéval sikerült. :o)

Előzmény: fishark (6092)
fishark Creative Commons License 2013.09.01 0 0 6093

A titokzatos könyv pediglen Romain Garytől a Lady L.

fishark Creative Commons License 2013.09.01 0 0 6092

Egyébiránt, ha nem nyerte el a tetszésedet amit írtam, felesleges időpocsékolás volt regisztrálni egy új nicket.

Előzmény: MJEmber (6091)
MJEmber Creative Commons License 2013.09.01 0 0 6091

Jó, rendben. Akkor nézzük meg mire is kérsz véleményt:

 

- Olvastál egy könyvet, amelyet nem szeretnél megnevezni nyilvánosan. Ez Adolftól, Attaliig bármi lehet. Erről véleményt alkotni nem lehet.

- Írtál a világképedről, amely még magad szerint sem biztos, hogy az. Ez csak annyit sugall rólad, hogy bizonytalan vagy. Ez nem baj, ezzel sokan így vannak, de erről sem lehet különösképp véleményt alkotni, csupán elfogadni.

- Írsz egy véleményt, amelyben tényleg "röviden" összefoglalod, hogy az idealizmus nem a te szíved csücske. Ezt csak elfogadni lehet, további magyarázat nélkül, minek vele vitába szállni, s főleg róla véleményt alkotni?

- S a végére egy gondolat a könyvből. Erről akár lehetne is véleményt alkotni, de mire idáig ér az ember, lehet, kedvét veszti...

 

Előzmény: fishark (6090)
fishark Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6090

Plusz nem vagyok egy Müller fajta igazságharcos, hogy fogalmakról oldalakat ömlengjek.

Előzmény: fishark (6089)
fishark Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6089

Talán sarkos, talán nem. Ez is nézőpont kérdése, mint sok más dolog.

Előzmény: MJEmber (6088)
MJEmber Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6088

Röviden: erre ne tőlem várj választ, nem az én véleményem volt, csak tiszteletben tartom.

 

Hoszabban: Ahhoz, hogy valamiről véleményt alkothassak, számomra több input szükséges attól, mint amit adtál. Egy kiragadott idézet, akár szövegkörnyezetéből is, és egy rövid, sarkos vélemény amelyről értekezni kéne. Nekem nem megy. Talán majd másoknak.

Előzmény: fishark (6087)
fishark Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6087

Azért mégis csak érdekelne, hogy mi volt abban a "bolondság". Nem azt írtam, hogy minden úgy van, ahogy leírtam, csak egy megfigyelés.

Előzmény: MJEmber (6085)
fishark Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6086

Igaz.

Előzmény: MJEmber (6085)
MJEmber Creative Commons License 2013.08.30 0 0 6085

Érvek? Hm. Nem véleményt kértél? Megkaptad.

Előzmény: fishark (6084)
fishark Creative Commons License 2013.08.26 0 0 6084

Micsoda érvek, köszönöm a reakciót.

Előzmény: philobiblon (6083)
philobiblon Creative Commons License 2013.08.25 0 0 6083

A mi falunkban erre azt mondanák: Bolond lyukból bolond szél fúj.

Előzmény: fishark (6082)
fishark Creative Commons License 2013.08.19 0 0 6082

Üdvözletem. Minap olvastam egy könyvet, amit nem szeretnék megnevezni nyilvánosan. Voltak benne gondolatok az idealizmusról, világmegváltásról, az emberi lény működéséről, sorsokról. Régóta kezd kialakulni bennem egy világkép, amit még képnek sem neveznék, mert ki milyen nevet ad dolgoknak... Röviden az a véleményem, hogy az embereket nem lehet megmenteni maguktól, irányítani kell őket mindenféle idealista elképzelés nélkül, itt a kommunizmusra, nácizmusra és főképp a most alakulóban lévő zeitgeistizmusra is gondolok. Véleményem szerint minden, ami a hatalom megdöntésére irányul, csak arról szól, hogy elvegyék azt és illetéktelenek kezében veszélyes lehet, főleg a XXI. században. Egy gondolatot azért mégiscsak idéznék a könyvből: "Az idealisták igyekeznek minél jobban romba dönteni a világot, hogy aztán megmentsék azt." ...

 

Vélemények? :)

Lalo Creative Commons License 2013.08.02 0 0 6081

A Latinul beszélők ide!!! topicban kaptam választ:

 

"Talán „constitutionum” (többes genitívusz) vagy „constitutionis” (egyes genitívusz), azaz ’rendelkezése(i) [szerinti]’."

 

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=125401411&t=9088453

 

 

Azaz:

 

Coetus Constitutionum St Joannis Magnus Latomorum Hungariae

 

vagy:

 

Coetus Constitutionis St Joannis Magnus Latomorum Hungariae

 

Nekem ez utóbbi tűnik valószínűnek.

 

Előzmény: Munchausen (6080)
Munchausen Creative Commons License 2013.07.28 0 0 6080

Szerintem a const mar a teljes alak. ;-)

Előzmény: Lalo (6079)
Lalo Creative Commons License 2013.05.19 0 0 6079

Mint ismeretes, a Magyarországi János rendi nagypáholy neve latinul (rövid alakban) a következő:

Coetus Const St Joann Magnus Latom Hung

Tehát

Coetus Const(...) St Joannis Magnus Latomorum Hungariae

 

lenne a teljes név. de a Const teljes alakját nem találom.

 

Tudna valaki segíteni?

 

Lalo

Lalo Creative Commons License 2013.02.19 0 0 6078

Kedves philobiblon!

 

Köszönöm a kiváló linket és a karikatúrát!

 

A Nemzeti Múzeum raktárába valószínűleg csak tanulmány beígérésével lehet bejutni - vagy kapcsolattal. (Lehet, hogy az UGLE-hoz könnyebb...)

 

El tudnád küldeni nekem a képet eredeti változatában? (Az Index konvertál.)

 

Címem: lalo5555@gmail.com

 

Üdv.:  Lalo

Előzmény: philobiblon (6077)
philobiblon Creative Commons License 2013.02.19 0 0 6077

Kedves Lalo!

Köszönet a hasznos információkért. Főleg a szürkeállományod és mindenkori segítőkészséged

miatt regisztráltam ide (és nem bántam meg). Szerinted a puszta gyűjtői érdeklődés - és a téma közel

sem teljes ismerete - elég a Nemzeti Múzeum raktárába való bejutáshoz?

Galériádba küldök egy remek kis metszetet a Szimbolikus Nagypáholy első nagymesteréről.

(A szk.-ség és a humor külön is megérne egy rajzolatot, de ezt későbbre tartogatom.)

 

Az alábbi linken egy belga árul három páholyjelvényt.

http://www.delcampe.net/items?language=E&searchString=masonic&cat=0&searchOptionForm[searchMode]=extended&searchOptionForm[termsToExclude]=&searchOptionForm[searchTldCountry]=net&searchOptionForm[searchInDescription]=N&searchOptionForm[searchTranslate]=N&page=2&useAsDefault=

„Extremely rare” mondja ő, „extremely price” mondom én. De tényleg gyönyörűek!

Kösz és üdv!

Philobiblon

Lalo Creative Commons License 2013.02.16 0 0 6076

Kedves philobiblon!

 

"A szalagok színe véletlen ...?"

 

Valószínűleg nem, de inkább a páholytisztségtől függhet. (Az inas és legényfokon általában gyorsan túljutnak.)

 

"Ha egy páholynak többféle anyagú érmei vannak, az érem anyaga a státusztól függ, vagy a testvér anyagi lehetőségeitől?"

 

Szerintem inkább az utóbbitól.

 

"Léteznek-e magyar arany páholyjelvények?"

 

Én nem tudok róluk. Valószínűleg a hazai páholyok szerényebb anyagi lehetőségei miatt nincsenek, hiszen ezeket a páholynak kellett megremdelni és ezáltal megelőlegezni.

 

Én egyetlen arany éremről hallottam, az 1960-ban, Buenos Airesban alapított Kossuth páholy arany Kossuth érméről. De ez nem gyakori idehaza.

 

Nagyobb hazai szabadkőműves jelvényeket és érmeket tartalmazó gyűjtemény tudomásom szerint kettő van, az egyik a Magyar Nemzeti Múzeumban, a másik az Egyesült Angol Nagypáholy múzeumában. A Nemzeti Múzeum anyagának nagyobb része raktárban van, kutatási céllal, engedély beszerzése után megnézhető. Az angliai gyűjtemény megtekintése  hasonlóképpen nem túl egyszerű.

 

http://www.freemasonry.london.museum/catalogue.php

 

Itt a kereső mezőbe a "Collection of material relating to freemasonry in continental Europe" szöveget írva kapunk leírást az anyagról.

 

Az Érem és az Éremtani lapok néha közöl szabadkőműves témájú cikkeket:

 

http://szkp4.blogspot.hu/1994/04/gosztonyi-jozsef-magyar-szabadkomuvesek.html

 

http://szkp4.blogspot.hu/search/label/Az%20%C3%A9rem

 

A régi magyar szabadkőműves érmekről Majláth Béla írt egy könyvet:

 

http://szkp2.blogspot.hu/1970/01/majlath-bela-magyarorszagi-symbolikus.html

 

Ez az OSZK-ban olvasható.

 

Ha ezeken kívül vannak információid, akkor légy szíves osszad meg velem. Tervezem ugyanis a Wikim (http://szk.wikispaces.com) érmekkel és jelvényekkel való bővítését. Egyelőre képeslapok vannak:

 

http://szk.wikispaces.com/K%C3%A9pek+k%C3%BCl%C3%B6nlegess%C3%A9gekr%C5%91l

 

illetve relikviák, főként oklevelek:

 

http://szk.wikispaces.com/Szabadk%C5%91m%C5%B1ves+relikvi%C3%A1k+k%C3%A9pgal%C3%A9ri%C3%A1ja

 

Üdv,

 

Lalo

Előzmény: philobiblon (6075)
philobiblon Creative Commons License 2013.02.13 0 0 6075

Aggyonisten!

Először járok itt. Kérlek Benneteket, fogadjatok jószívvel és megértéssel!

Kedves témám a magyar páholyjelvények. Van két jelvényem az Eötvös Páholyból.

Valószínűleg mindkettő egy testvér tulajdona volt.

Különböző anyagúak, különböző színű szalagokkal. Az egyik szalag hagyományos kék, a másik zöld/sárga. Ezzel kapcsolatos kérdéseim:

A szalagok színe véletlen, vagy függ a testvér státuszától (inas/legény/mester) ?

Ha egy páholynak többféle anyagú érmei vannak, az érem anyaga a státusztól függ, vagy a testvér anyagi lehetőségeitől?

Többféle anyaggal találkoztam, spiáter v. hadifém, vas, bronz, ezüst, aranyozott ezüst…

Léteznek-e magyar arany páholyjelvények? 

Üdv

philobiblon

Előzmény: Lalo (6074)
Lalo Creative Commons License 2013.01.21 0 0 6074

Vigyázat, csalók!

 

Rodolfó nevezetes szlogenjét idézem a címben - kis hangsúlyozási eltéréssel, leírva egy pici ékezet betoldásával. A zseniális bűvész önleleplező felszólítása ellenére mindig sikerült a mutatvány, tökéletes volt az illúzió. Most viszont internetes csalók ügyetlen próbálkozására hívom fel a figyelmet.

Szuverén Szentely néven egy nem létező, budapesti székhelyű Memphis-Misraim nagypáholy létét próbálja valaki elhitetni a Facebookon és a Google+-on látható ál-dokumentumokkal.

Megtalálható ott többek között számos szabadkőműves, vagy szabadkőműves jellegű szimbólum, ezek közül több a Szuverén Szentely felirattal van ellátva. Ki van téve sok, az állítólagos Szuverén Szentely nagypáholy elismerését vagy a vele való együttműködést igazoló okmány képe - de mint látni fogjuk, ezek máshonnan lopott képek digitális retusálásai. Elolvasható az állítólagos nagypáholy tisztikarának a neve és két térkép mutatja a páholyok elhelyezkedését. A Facebook oldal számos szabadkőműves ereklye, könyv és más tárgyak bemutatásával is igyekszik autentikus látszatot kelteni.

Első ránézésre valóban egy - nálunk ugyan nem túl ismert - de talán frissen létrejött szabadkőműves páholy lapjának látszik.

De ha egy kicsit közelebbről is megvizsgáljuk a kitett képeket, akkor kibújik a szög a zsákból:

 

1) A képeken és dokumentumokon látszó szimbólumok totális káoszt mutatnak, a legkülönbözőbb szabadkőműves rendszerekből származnak, egyáltalán nem csupán a Memphis-Misraim szokásos ikonográfiáját mutatják.

 

2) A magyarnak szánt feliratok magyartalanok:

 

Szentely - nyilván Szentély helyett;
© 2012-2013 Szerzői jog - nyilván a Minden jog fenntartva helyett;

És a január 22-23-ára ígért konferencia meghívőjának szövege:

"A konferencia egy két napos rendezvény nyitott tagjai szabadkőműves páholyokban, és a nyilvánosság számára."

 

3) A szerb "Misir" páholy és a "The Sons and Daughter of Aaron" páholy egymást elismerő megállapodása fölé egyszerűen odatették "Szuverén Szentely Memphis-Misraim" feliratú emblémájukat - ami egyébként lopott.

4) Ezt az emblémát - s ez már a pofátlanság netovábbja - a Nagyorienstől lopták.

5) A Facebook oldalukon levő hazai képek többségét az én képgalériáimból lopták: http://picasaweb.google.com/lalo5555

6) Néhány dokumentumnak megtaláltam az eredetijét, jól látható, hogy a zászlókat, páholyneveket egyszerűen kicserélték.

 

7) Az állítólagos nagypáholy állítólagos tisztségviselői érdekes neveket viselnek: Gyurcsány, Orbán, Boross ...

Sapienti sat.

tomasz888 Creative Commons License 2013.01.13 0 0 6073

Esetleg a Soproni Testvériség Páholyépületéről van fotótok? Hogyha jól tudom a XI ker-ben van a műegyetem mögött?!

 

tomasz888 Creative Commons License 2013.01.13 0 0 6072

Sziasztok, érdekes a téma.....

 

Előzmény: hoppaaa (6071)
hoppaaa Creative Commons License 2013.01.06 0 0 6071

Hát, én meg azzal nem... :)

Előzmény: Lalo (6070)
Lalo Creative Commons License 2013.01.06 0 0 6070

Köszi!

 

Őszintén szólva nagyon felháborodtam a régi belépés megszüntetése miatt, s elhatároztam, hogy IndaPassal juszt se!

 

Most viszont megláttam, hogy a Facebook-os jelszavammal is be lehet lépni, s visszacsábultam...

Előzmény: hoppaaa (6069)
hoppaaa Creative Commons License 2013.01.06 0 0 6069

Jó látni Téged :)

Előzmény: Lalo (6066)
hoppaaa Creative Commons License 2013.01.06 0 0 6068

"Eleinte - a szabadkőművességhez és más társaságokhoz hasonlóan - kizárólag férfiakat vettek fel, mára ez úgy változott meg, hogy az egyes Rotary klubok döntik el, hogy engedélyezik-e nők felvételét."

 

A Rotary International álláspontja szerint a nemek szerinti megkülönböztetés nem megengedhető. Ezzel együtt még nagyon sok a csak férfi tagokból álló klub, de arányuk fokozatosan csökken.

Előzmény: van der Post (6067)
van der Post Creative Commons License 2013.01.05 0 0 6067

Örülök visszatérésednek. :-))

Előzmény: Lalo (6066)
Lalo Creative Commons License 2013.01.05 0 0 6066

"Tudja valaki hogy milyen kapcsolat van a Rotary klub és a szabadkőművesek között?"

 

Igen.

 

A négy alapító közül kettő szabadkőműves volt. Ezek hamarosan kikoptak a Rotaryból. Később egyes szabadkőműves rotarysták kifejezetten páholyokból toboroztak tagokat, de ezt a gyakorlatot a Rotary vezetése kifejezetten tiltotta.

 

Eleinte - a szabadkőművességhez és más társaságokhoz hasonlóan - kizárólag férfiakat vettek fel, mára ez úgy változott meg, hogy az egyes Rotary klubok döntik el, hogy engedélyezik-e nők felvételét. 

 

A Rotary és a szabadkőművesség kapcsolatáról kiváló weblapok vannak: http://www.rotaryfirst100.org/history/history/otherorganizations/freemasonry/

 

Amely a Rotary történetével foglalkozó lap része: http://www.rotaryfirst100.org

 

Lalo

Előzmény: Törölt nick (6062)
hoppaaa Creative Commons License 2013.01.01 0 0 6065

Elmondanád nekem is? Publikus a mélcímem. Köszi.

Előzmény: dzogcsen (6064)
dzogcsen Creative Commons License 2012.12.31 0 0 6064

Elmondom neked magánban.

Előzmény: Törölt nick (6062)
hoppaaa Creative Commons License 2012.12.30 0 0 6063

Semmilyen.

Előzmény: Törölt nick (6062)
Munchausen Creative Commons License 2012.12.20 0 0 6061

Az 1920-ban szentté avatott Jeanne d'Arcot, aki a százéves háború idején a francia nép felszabadító harcát vezette az angolok ellen… stb.  A film második felében Londonba látogatunk, ahol egy író szerint elrejtve már áll az az "Új Jeruzsálem", mely Krisztus második eljövetelekor kap majd főszerepet.”

 

Most vonatkoztassunk el attol, hogy Krisztus masodik eljovetele, merthogy az elsoben sem vagyok biztos, de Londonban elrejtve maximum az uj Babilon torony lehet, eleg ha egyszer vegigsetalsz az utcain, megerted. :-)

Előzmény: Bigskorpio (6053)
Bigskorpio Creative Commons License 2012.11.23 0 0 6060

Ez cikk?

Nálam csak egy cím jön be, meg egy bemutatkozó mondat.

Előzmény: balabyt (6059)
balabyt Creative Commons License 2012.11.21 0 0 6059

üdv. mindenkinek

egy érdekes cikket találtam minap szörfözés közben.

http://www.helyicivil.hu/r/az-osi-es-elfogadott-skotritusu-magyarorszagi-nagypaholy-szabadkomuves-egyesulet-budapest

 

 

Márton 34 László Creative Commons License 2012.09.24 0 0 6058

Kinek a hivatalos magyarázata?

Én ugyanis nem vagyok hivatal, mindig a saját véleményem mondom el. A norvég bíróság véleménye valóban hivatalos, de annak értelmezésére én nem vagyok hivatott.

Az elmebaj meghatározását bármely lexikonban megtalálja. Ha ez nem elégíti ki, kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét....

Előzmény: fishark (6052)
stummtem Creative Commons License 2012.09.17 0 0 6057

Kérdezd Lalo-t. Ő feketeöves  a témában.

Előzmény: ejropalepke (6054)
ejropalepke Creative Commons License 2012.09.11 0 0 6056

Zsolnay Vilmos szobra

... és rajta jól láthatóan a szimbólum.

Előzmény: ejropalepke (6055)
ejropalepke Creative Commons License 2012.09.11 0 0 6055

Pécsett találtam néhány szabadkőműves szimbólumot.

Íme:Vasváry-ház homlokzata. Vasváry György vaskereskedő nem volt szabadkőműves, már  a kész házat vette meg.  Zsolnay-féle pirogránitból készültek a homlokzati díszek.A felső részt figyeljétek.

Perczel utca - itt alakult meg annak idején a pécsi szk. páholy.

ejropalepke Creative Commons License 2012.09.10 0 0 6054

Kedves topiklakók, ismertek Budapesten olyan épületeket, melyeken szabadkőműves szimbólumok vannak?

Örülnék, ha képeket is betennétek.

Bigskorpio Creative Commons License 2012.08.21 0 0 6053

Ma este a Nat. Geo.-n volt egy film:

„Az 1920-ban szentté avatott Jeanne d'Arcot, aki a százéves háború idején a francia nép felszabadító harcát vezette az angolok ellen… stb.  A film második felében Londonba látogatunk, ahol egy író szerint elrejtve már áll az az "Új Jeruzsálem", mely Krisztus második eljövetelekor kap majd főszerepet.”

 

Itt, a második felében látogatást tesznek a londoni Nagypáholyházban, ahol Bill Lomas pár mondatot mond a szk. szimbolikáról.

 

Ismétlés: aug. 25.-én 20:00-kor.

 

Bigskorpio

 

fishark Creative Commons License 2012.08.17 0 0 6052

Akkor érdekelne egy vélemény, mivel a hivatalos magyarázat engem nem elégít ki. Mit is jelent az, hogy valaki elmebeteg? Mit takar az "ép elme" fogalom?

Előzmény: Márton László (6047)
stummtem Creative Commons License 2012.07.28 0 0 6051

Mostanában nem látok itt mozgást. Lalo! Van itt még valaki?

Lalo Creative Commons License 2012.06.28 0 0 6050

Hááát...

 

Chaplin nem volt szabadkőműves; a magyar páholyok tagjainak száma 5-700 fő körüli; működésüket Magyarországon először 1795-ben tiltották be; 1919-ben is fel kellett függeszteniük működésüket; a Rotary keretében sem működhettek legálisan; a honi szabadkőművesség két nagypáholy páholyaiban és egy női és egy vegyes páholyban működik egyesületekként bejegyezve; a 6 milliós létszám már régen a múlté, manapság a világon összesen ha 3 milliónyian vannak, s ennek is 80%-át az USA szabadkőművesei adják, s a létszám egyre fögy; Louis Armstrong és Charlie Chaplin nem volt szabadkőműves; a volt szocialista országok közül Kubában nem tiltották be a szabadkőművességet és mindmáig működik; a többi nagyjából stimmel.

Előzmény: Lalo (6049)
Lalo Creative Commons License 2012.06.28 0 0 6049
Bigskorpio Creative Commons License 2012.06.23 0 0 6048

Köszönöm a gyors választ.

Igen, a kormányzati szervekbe is bejutnak, aztán ha a főnök is bolond, akkor jönnek az idióta ötleteikkel (pl. dugódíj Budapest határáig).

Előzmény: Márton László (6047)
Márton László Creative Commons License 2012.06.15 0 0 6047

Bigskorpió kérdésére: a francia és magyar szabadkőművességről szolgálok információval, ez nem feltétlenül egyezik a norvég szokásokkal.

A jelentkezőkkel három egymástól független vizsgálóbiztos találkozik. Ezek közül egy általában lakásán keresi fel. A három biztos véleménye után a páholy eldönti meghallgatja-e a jelentkezőt. Ha igen, a páholy teljes tagsága tehet fel kérdéseket.

A vizsgálóbiztosok belátásuk szerint kérdeznek, megkötések és időhatár nélkül. Orvosi igazolást senkitől sem kérnek. 

A szabadkőművesek közé is bejuthatnak elmebetegek. Két eset tűnik valószínűnek: 1. Vannak olyan elmebetegségek, amelyekben a betegség csak bizonyos életkorban és bizonyos körülmények között jelentkezik. 2. Vannak olyan elmebetegek - elég sokan -, akik kitűnően rejtik betegségüket, ezért a hadseregben, kormányszervekben, stb. jelentős szerephez juthatnak.

Ha a hajlam, vagy a betegség maga valamiféle lakmuszpapírral kiszűrhető lenne - könnyebb lenne az élet. De nem így van.

Bigskorpio Creative Commons License 2012.06.15 0 0 6046

Idézet két cikkből:

 

„Két norvég hatósági orvos szakértő fenntartja azt a megállapítását, hogy Anders Behring Breivik elmebeteg, ezért büntetőjogilag nem vonható felelősségre.”

 

„..kiderült: norvég ifjúságvédők korábban azt javasolták, hogy Anderst és nővérét vegyék el az anyjuktól, mert a nő nem tudott mit kezdeni fia agresszív, hiperaktív és lázadó viselkedésével. A gyerekek az 1980-as években egy időre állami felügyelet alá is kerültek édesanyjuk kérésére.”

 

Azt értem, hogyha valaki nem rángatja a fejét, nem ’tikkel’, akkor a megtévesztésig normálisnak tűnhet, amíg a téves eszméjével kapcsolatos dolgok szóba nem kerülnek. Azért felmerül a kérdés: mennyire részletes a ’keresők’ magánéletének, hátterének megvizsgálása? Szabad erről valamit megtudni a beavatottaktól?

 

BS

 

Lalo Creative Commons License 2012.06.11 0 0 6045

Szabadőművességről a kismamáknak

 

A Mamanet című, kismamáknak és nemcsak kismamáknak szóló portálon megjelent egy cikk a szabadkőművesekről:

 

http://www.mamanet.hu/vilag/erdekes/1524-kik-azok-a-szabadkmvesek.html

 

A korrekt ismertetés a kiegyensúlyozottság jegyében átcsap néha összeesküvéselméletekbe:

 

"Sok kritikus szerint ez a titkos társaság világuralomra törekszik, szerintük tevékenyen részt vettek az I. világháborút lezáró békékben, segítették a bolsevik hatalom átvételt Szentpéterváron, és a tanácsköztársaságok létrejöttét."

 

"Természetesen további találgatások táptalaja, hogy az amerikai dolláron szabadkőműves szimbólumok vannak."

 

"...sokkal gyakoribb, hogy a rend keresi fel azokat a személyeket, akiket soraiban szeretne látni,..."

 

A szabadkőművesként felsorolt híres emberek közé megint becsúszott néhány kakukktojás:

 

Csokonai Vitéz Mihály nem volt szabadkőműves, talán azért vélik egyesek hogy az, mert Mozart Varásfuvolájának szövegkönyvét fordította;

 

Honoré de Balzac édesapja volt szabadkőműves, ő maga nem. Illetve van még egy Louis Charles Balzac nevű szabadkőműves építész is, akivel összekeverhették.

 

Disney ugyan a szabadkőművességhez kapcsolódó  fiú szervezet, a DeMolay International tagja volt, de szabadkőműves nem.

 

Einstein sem volt szabadkőműves, valószínűleg egy Izzy Einstein nevű amerikai szabadkőművessel tévesztik össze.

 

Faraday szabadkőművességéről sincs semmi adat.

 

Goethe, Mozart, Karinthy Frigyes, Kossuth Lajos, Kipling, Churchill, Theodore Roosevelt, Ady Endre, Beethoven, Bem József, Benedek Elek, Byron, Sir Arthur Conan Doyle, Hajós Alfréd, Ignotus, Wekerle Sándor szabadkőművessége stimmel.

Lalo Creative Commons License 2012.05.29 0 0 6044

Előzmény: Lalo (6027)
Lalo Creative Commons License 2012.05.28 0 0 6043

Hát ilyen is van már: Szabadkőműves Képernyővédő

 

 

http://www.kepernyovedok.com/Screensavers-Minden-Fajta/kepernyovedo-szabadkomuves.htm

Lalo Creative Commons License 2012.05.26 0 0 6042

Szabadkőműves csúcstalálkozó Belgrádban

 

2012.05.26. 12:00 Styxx

 

Tegnap kezdődött az Európai Szabadkőműves Nagypáholyok kétnapos konferenciája a szerb fővárosban. Utoljára 82 évvel ezelőtt tartottak itt hasonló rendezvényt. A képen látható Dragoslav Pavlović, a Szerbiai Szabadkőműves Nagypáholy nagymestere elmondta, hogy egyben a Szerb Királyi Nagypáholy száz éves alapítására emlékeznek európai elvbarátaikkal együtt.

 

...

 

http://srbija.blog.hu/2012/05/26/szabadkomuves_csucstalalkozo_belgradban_1

Lalo Creative Commons License 2012.05.24 0 0 6041
Lalo Creative Commons License 2012.05.22 0 0 6040

A Sulinet anyagaiban szerepel néhány szabadkőműves vonatkozás:

 

"Még fontosabb szellemi fórum volt az 1717-ben Angliából indult szabadkőműves mozgalom, mely egész Európában elterjedt. (A középkorban a városról városra járó templomépítő kőművesek alkottak titkos szervezeteket, ún. "páholyokat". Ezekbe a 16. századtól nem szakmabeliek is kérték felvételüket, a szervezet kőműves, "építő" tevékenysége szimbolikussá vált, egyre inkább "szellemi építkezést" értettek alatta.) A szabadkőművesek hármas jelszava a "szabadság - egyenlőség - testvériség" volt. Feladatuknak tekintették a felvilágosodás eszméinek terjes ztését, és ezen keresztül a világ megszabadítását a tévtanoktól, dogmáktól, babonáktól, melyek a tagok szerint minden szerencsétlenség okozói. A kívülállók számára zárt összejöveteleiken a társadalom legtávolabb eső csoportjainak képviselő "testvérek" cserélhettek eszmét; a páholyon (szabadkőműves csoporton) belül teljes egyenlőséget élvezhettek. Itt más nevet is viseltek, egymás külső életéről, származásáról esetleg nem is tudtak. Az összejövetelek fő célja az eszmecsere volt, melynek során beszámoltak egymásnak arról is, hogy ki mit tett az elmúlt időszakban a felvilágosodás terjesztéséért. Szabadkőműves volt a 18. század sok neves uralkodója, művésze, tudósa. (A francia forradalmat követően, a 19-20. század folyamán mindenféle parancsuralmi rendszer - akár forradalmi, akár ellenforradalmi eredetű - gyanakodva figyelte a mozgalmat, és sorra betiltotta szervezeteit, melyek szabadabb időszakokban mindig újraéledtek.)"

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/a-francia-felvilagosodas-osszegzes/beavatasi-szertartas-egy-szabadkomuves-paholyban

 

Szabadkőműves páholyok Magyarországon a 18. században

 

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/magyar-tortenelmi-terkeptar/animaciok/szabadkomuves-paholyok-magyarorszagon-a-18-szazadban

 

 

Srác Creative Commons License 2012.05.22 0 0 6039

Kedves Lalo, ezt már egyszer szóba hoztad pár hete. Valóban kicsit félreérthető a megfogalmazás, de a totálisan szerintem túlzás.

Előzmény: Lalo (6038)
Lalo Creative Commons License 2012.05.22 0 0 6038

Legendaoszlatás

 

Benedek Szabolcs az ÉS 2012/17. ápr. 27-i számában egész oldalas tartalmas cikkben számolt be Gion Nándornak a szabadkőművességgel való kapcsolatáról. Az írás a szorosan vett témáján túlmenően tömör, de pontos áttekintést adott a Magyarországi Symbolikus Nagypáholy történetének néhány kulcsmozzanatáról, úgymint megalakulásáról, betiltásairól és újjáalakulásairól.

Sajnos ezek egyike a pontatlan megfogalmazás miatt totálisan félreérthető: "A páholyok működését a tanácskormány a többi polgári egyesüléséhez hasonlóan betiltotta, amit aztán, már az új kurzusban, 1920. május 18-án Dömötör Mihály belügyminiszter - a tanácskormány ekkorra már rég visszavont intézkedései közül egyetlen kuriózumként - rendeletileg is megerősített." Ebből az olvasható ki, mintha a Simonyi-Semadam vezette (és az azt megelőző Friedrich és Huszár) kormányok a Tanácsköztársaság egyik rendeletét (a szabadkőművesség betiltását) érvényben tartották sőt megerősítették volna. Ez a legenda már máshol is felbukkant, érdemes eloszlatni végre.

 

...

Lalo Creative Commons License 2012.05.20 0 0 6037

Maria Deraismes 1828 - 1894  

 

nokert.hu

 

Francia író, újságíró, feminista, szabadkőműves, az első francia feminista szervezet, a L’Association pour le droit des femmes (Egyesület a nők jogaiért) megalapítója.

Lalo Creative Commons License 2012.05.11 0 0 6036

Egy kis pontosítás:

 

A Nagyoriens honlapján - http://www.nagyoriens.hu/-  a Jászi Oszkár páholy adószáma szerepel:

 

"Adójának 1%-ról rendelkezhet úgy, hogy azt a Jászi Oszkár szabadkőműves egyesület kapja.

Adószámunk: 18127320-1-41"

 

Tehát a Jászi Oszkár páholy javára lehet rendelkezni.

 

Maga a Nagyoriens (18170995 1 41) az Apeh honlapján megtalálható közlemeny szerint hibás elszámolási adatok megadása miatt ki van zárva a lehetséges kedvezményezettek köréből, tehát a javára nem lehet rendelkezni.

 

Előzmény: Márton László (6035)
Márton László Creative Commons License 2012.05.11 0 0 6035

A Magyarországi Nagyoriens honlapján megtalálhaató a változatlanul érvényes adószám. Tavaly valamilyen adminisztrációs hiba történt, amit azóza kijavítottak.

Nyugodtan utaljatok erre a számra - a Nagy Építőmester fizesse meg! (de ne a kincstárnak).

Bigskorpio Creative Commons License 2012.05.03 0 0 6034

Május eleje van, közeledik az adóbevallások leadásának ideje. Rendelkezni kell a 2x1%-ról.

Tavaly egy olyan névre-adószámra akartam elküldeni, amit korábban itt olvastam, de később kaptam egy értesítést, hogy oda nem utalható, tehát a pénz megy a nagy kalapba. Most rosszindulatú leszek: szerintem a felajánlott pénzek egy része -ha nem a nagy része- úgyis a központi költségvetésben landol.

 

Hétfőig meg kellene tudnom az egyik százalék paramétereit.

Azt kérném az olvasó beavatottaktól, hogy segítsenek az aktuális adatok megadásával. 'Kikiroller' itt van? Főleg az ő segítségére számítok és Márton Lászlóéra.

 

Bigskorpio

Lalo Creative Commons License 2012.04.28 0 0 6033

Figyeld az állítmányt: nem létrehozott, hanem megerősített.

 

Megerősíteni már meglevő dolgot lehet csak. Ha elolvastad volna a linkemet a Dömötör féle betiltásról, akkor tudnád, hogy szó sem esik sem az előző betiltásról, sem arról, hogy egy ideje már "a páholyok nem működhetnek". Dömötör akkor és ott, függetlenül minden mások által hozott rendelettől (a Tanácsköztársaság és a Népköztársaság rendeleteit előzőleg annulálták) hozta meg a betiltásról szóló határozatát.

 

Megjegyzem egyébként, hogy az ami és amely az idézett mondatban felcserélhető, semmilyen különbséget nem jelent az egyik vagy másik alak használata. Lásd: http://www.nyest.hu/hirek/ami-es-amely

Előzmény: Srác (6032)
Srác Creative Commons License 2012.04.28 0 0 6032

Figyeld a vonatkozó névmást: nem amelyet, hanem amit. Tehát nem a tanácskormány intézkedését erősítette meg Dömötör (erre vonatkozna, ha amely lenne), hanem azt a tényt, hogy a páholyok nem működhetnek. Erre vonatkozik az amit.

Előzmény: Lalo (6031)
Lalo Creative Commons License 2012.04.28 0 0 6031

A Benedek Szabolcs jegyezte írásban részletesen szerepel Gion Nándor szabadkőművs pályafutása, kezdve újságcikkbeli jelentkezésétől kezdve, a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy hivatalos lapjának szerkesztésén keresztül szabadkőművességgel kapcsolatos novelláiig.

 

Az egyébként kiváló írásban, amely számos momentumot ismertet a magyarországi szabadkőművességel kapcsolatban, egy időről-időre visszatérő téves információt terjeszt:

 

"A páholyok működését a tanácskormány a többi polgári egyesüléséhez hasonlóan betiltotta, amit aztán, már az új kurzusban, 1920. május 18-án Dömötör Mihály belügyminiszter  - a tanácskormány ekkorra már rég visszavont intézkedései közül egyetlen kriózumként - rendeletileg is megerősített."

 

Ez a kijelentés így egyáltalán nem igaz. A Tanácsköztársaság összes rendeletét egyetlen tollvonással érvénytelenítették, s szó nincs arról, hogy a szabadkőművességet betiltót megerősítették volna. Dömötör Mihály egy teljesen új rendeletet bocsájtott ki, amelyben éppen a  forradalmakban való részvétel vádja kapcsán tiltotta be a szabadkőművességet.

 

Aki nem hiszi, járjon utána, olvassa el a betiltó rendelet eredeti szövegét:

 

http://szk.wikispaces.com/D%C3%B6m%C3%B6t%C3%B6r+Mih%C3%A1ly+m.+kir.+bel%C3%BCgyminiszter+feloszlatja+a+szabadk%C5%91m%C5%B1ves+egyes%C3%BCleteket

 

 

Előzmény: Srác (6030)
Srác Creative Commons License 2012.04.27 0 0 6030

A mai Élet és Irodalomban Gion Nándor és a szabadkőművesség.

Lalo Creative Commons License 2012.04.24 0 0 6029

A Vaterán szerepel ez a hirdetés:

 

"SZABADKŐMŰVES Kitüntetés. RAOB- Royal Antediluvian Order of Buffaloes, azaz Özönvíz előtti Bölények rendje.


Ez a nagy páholy a mai napig is működik, Anglia egyik legtekintéjesebb szabadkőműves társasága.


Eltökélt szándékuk az emberi értéket megmutatása, felszínre hozása a mai zavaros időkben.


A jelvény a 9321 számú befolyásos tagé, aki a kitüntetés adásakor is magas tisztséget töltött be, aki segítő, támogató szolgálatban való részvételért kapta.


A kitüntetés szép állapotú, megbecsült példány és egyedi!!!


Az alsó részen felül az angol királyi korona látható, utal a királyi család támogatására, alatta a bölény szar amely a páholy legfontosabb jelképe. Középen segítő kezek kéz fogása,ez a támogatást, segítséget jelképezi. Címer mezőben felírat: Services Rendered -az támogató szolgálat.

Hátul vésett felírat: S.Buckingham, ez a palotára utal, tehát a királyi család az eset kapcsán közvetlenül érintett. "

 

http://gyujtemeny.vatera.hu/jelveny_kituntetes_jelkep/politika/szabadkomuves_jelveny_buckingham_1583076860.html

 

Versenyt hirdetek a szöveg hibáinak megtalálására. Van bőven!

Lalo Creative Commons License 2012.04.21 0 0 6028

Umberto Eco: A prágai temető

 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012.

 

 

Részlet:

 

"A legrosszabbak persze a jezsuiták. Rémlik, mintha borsot törtem volna az orruk alá itt-ott, de lehet, hogy ők bántottak engem, nem igazán jut még az eszembe. De az is lehet, hogy tejtestvéreikre, a szabadkőművesekre gondolok. Szakasztott, akár a jezsuiták, csak épp egy kissé gőzösebb fejűek. Amazoknak legalább van egy teológiájuk, és tudják, hogyan bánjanak vele, emezeknek viszont túlságosan sok is van, és beléjük zavarodnak. A szabadkőművesekről a nagyapám beszélt. Levágták a zsidókkal a király fejét. És tőlük származnak a karbonárók, akik olyanok, mint ők, csak egy kissé butábbak, mivelhogy hol lelövették, hol pedig lenyakaztatták magukat, mert nem jó bombát fabrikáltak, máskor pedig szocialisták, kommunisták és kommünárok lettek belőlük. Falhoz valamennyit. Bravó, Thiers.


Szabadkőművesek és jezsuiták. A jezsuita olyan szabadkőműves, aki nőnek öltözött. "

 

http://www.ekultura.hu/olvasnivalo/reszlet/cikk/2012-04-17+18%3A00%3A00/beleolvaso-umberto-eco-a-pragai-temeto

 

Népszabadság recenzió:

 

http://nol.hu/lap/konyvszemle/20120421-dumas_es_a_szabadkomuvesek

Lalo Creative Commons License 2012.04.21 0 0 6027

Abafi Lajos: A szabadkőművesség története Magyarországon


Tarandus Kiadó, Győr, 2012.5.21., 480 oldal

Lalo Creative Commons License 2012.04.21 0 0 6026

Jeffers, H. Paul: A legősibb titkos társaság, A szabadkőművesek világtörténete

 

Fordító: Jutai Péter
Eredeti cím : Freemasons / Inside the World's Oldest Secret Society

Gabo Könyvkiadó, Budapest, 2012.04.18., 264 oldal

Lalo Creative Commons License 2012.04.21 0 0 6025

Jacq, Christian: Mozart IV. Ízisz kegyeltje

 

Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012.03.21., 320 oldal

Lalo Creative Commons License 2012.04.18 0 0 6024

Egész jó kritikát kapott az Időfutár!

 

http://prae.hu/prae/articles.php?aid=4794&cat=4

Előzmény: Lalo (6020)
Lalo Creative Commons License 2012.04.10 0 0 6023

Szabadkőművesek a médiában

 

A Galilei páholy honlapján megjelent két pdf file, amelyekben a 2010-es és 2011-es szabadkőművességgel kapcsolatos, főként online publikációkat gyűjtötte össze és adta közre Settembrini. A két pdf először a honlap kezdő lapján volt - tönkretéve annak szép külalakját -, mostanra kialakítottak egy media.html (Szabadkőművesek a médiában) al-lapot, megadva a lehetőséget, hogy időben előre ill. visszafele is bővíthessék  e cikkgyűjtemények sorát. (Az egyedüli inkonzisztencia az, hogy a lap grafikus menürendszerében ez az új elem önállóan nem jelenik meg, mintegy osztozik a régi és 2007. óta nem bővülő Sajtófigyelő lappal.)

Rendkívül nagy érdeklődéssel kezdtem tanulmányozni a két év cikk-összeállításait, hiszen saját blogjaim is hasonló célkitűzéssel készülnek, a szabadkőművességgel kapcsolatos anyagokat, eseményeket kívánom folyamatosan nyomon követni. Settembrininél én részben tágabban, részben szűkebben értelmeztem ezt munkát. Tágabban annyiból, hogy én külön-külön gyűjtöm a cikkeket, a híreket, eseményeket, a megjelenő könyveket, a programokat és aukciós tárgyakat. Szűkebben pedig azért, mert csak a szabadkőművességgel való eléggé erős kapcsolat esetén veszek fel egy-egy cikket, információt a gyűjteményeimbe.

Settembrini nemigen szelektál, olyan cikkeket is begyűjt, amelyekben csupán a szélsőjobbos média sajátos szóhasználata szerint fordul elő a szabadkőművesség. Ilyen például Martonyi János szabadkőműves bilderbergesként emlegetése, a cionista szabadkőműves tőke kárhoztatása, vagy a Trianont okozó bűnözők megnevezése. Egy másik, általam nem regisztrált típusú cikkekben a szabadkőművességgel kapcsolatos igen csekély mértékű adalékok fedezhetők fel: Madách nagyapja szabadkőműves volt, egy buli a nagypáholyház melletti szórakozóhelyen zajlott, a hajléktalanok menhelye szabadkőműves alapítású volt, stb.

A Settembrini-féle megközelítés gyakorlatilag véghezvihetetlen, túl tág ahhoz, hogy minden ilyen jellegű információt össze lehessen gyűjteni. Megnéztem a Google segítségével 2010-et és 2011-et, s azt találtam, hogy több száz ilyen linket ad, s ha az ismétlődéseket nem szűrjük ki, akkor több ezret. (Ebből az is kiderült, hogy átlagosan 10 weblapon jelenik meg ugyanaz a cikk.) Ráadásul a túl nagy merítés miatt könnyebben kicsúsznak az értékesebb anyagok a hálóból.

Nézzük meg most konkrétan összehasonlítva a két gyűjteményt:

 

...

 

 

voltRoxan Creative Commons License 2012.04.06 0 0 6022

válasz | megnéz | könyvjelző 2010.07.08 05:43:40 © (5226)

Szerintem rosszul látod.

Az ezoteria a szabadkőművesség talán legfontosabb eleme.

Továbbá a szabadkőművesek egyenként, a páholyon kívül, mint önálló, gondolkodó emberek, külön-külön bizonyára szimpatizálnak valamelyik politikai eszmerendszerrel, hiszen miért különböznének ebben másoktól, mindenki többé-kevésbé szimpatizál valamelyik politikai irányzattal. De ezt a szimpátiájukat nem vihetik be a szabadkőművességbe. A szabadkőművesség mint egész nem foglalkozik politikával semmilyen szinten, érintőlegesen sem, eszmerendszerek és poltikai filozófiák szintjén sem, és éppen ezért nem sorolható egyik politikai irányhoz sem.

Előzmény: Casanova márki (5225)

 

Az ezoteriás tudás, bármennyire őrizgetik a szabadkőmüvesek, elvétetik, mert csak az marad meg, ami saját. Egy-két szimbólum meg teremtő és hatalommal bíró ige már nem tartja egyben sem a szövetséget, sem a tudásukat nem konzerválja többé. napjainkban hatástalanok.

Lalo Creative Commons License 2012.03.27 0 0 6021
Lalo Creative Commons License 2012.03.25 0 0 6020

Kedves Wwgeorge!

 

Nekem egyelőre tetszik. Hogy mi lesz később, azt nem tudom.

 

Egyébként is az általad feltett kérdéseket csak te magad  válaszolhatod meg. Hallgassad meg az első néhány részt és alakítsad ki a véleményedet.

Előzmény: Wwgeorge (6019)
Wwgeorge Creative Commons License 2012.03.25 0 0 6019

Érdemes meghallgatni? Úgy értem van mondanivalója (persze mindennek van), igényes, valószerű történetet mesél el? Lehet belőle tanulni?

Előzmény: Lalo (6018)
Lalo Creative Commons License 2012.03.24 0 0 6018

Minden erre utal:

 

A főhős, a 12 éves Hanna talál egy körzőt Annuit Coeptis felirattal. Érdeklődni kezd a szabadkőművesség iránt, elmegy az iskolai törifakt különórára. Kiderül, hogy a történelemtanára, Bujdosóné (aki a fő gonosz a történetben) könyvet írt a következő címmel: "A sátán szolgái, a szabadkőművesek".  Megjelenik egy különös figura, Sanyi bácsi, aki 200 év előtti magyar nyelven ír levelet Hannának és visszakéri a körzőt.

 

A folytatást meg lehet hallgatni a rádióban (MR1 Kossuth rádió 2012. március 12-től hétköznaponként 19:30 - 19:42 Időfutár) vagy az Interneten - ahol az eddigi epizódok is megtalálhatók.

 

A blogomban található címeken (rádió, a sorozat weblapja és Facebook linkek) vannak az eddigi részek hanganyagai:

 

http://szkp1.blogspot.com/2012/03/idofutar.html

 

 

Előzmény: Wwgeorge (6017)
Wwgeorge Creative Commons License 2012.03.24 0 0 6017

Ez műsor valóban a szabadkőművességről szól?

Előzmény: Lalo (6015)
Lalo Creative Commons License 2012.03.22 0 0 6016

Edges of Freemasonry - Western Esotericism and the Enlightenment  

 

Essentials

 

Edges of Freemasonry - Western Esotericism and theEnlightenment

 

University of Tampere 7 - 8 September 2012

 

Conference fee: 60 € (includes welcome/morning coffee or tea, conference material and the evening concert on Friday in Tampere Cathedral)
Conference banquet: Finlayson Palace, Friday 7 September at 8.15 p.m /20.15. The banquet is not included in the conference fee. Registration for the banquet will be announced later.

 

...

 

 

Lalo Creative Commons License 2012.03.22 0 0 6015

Időfutár

 

Szabadkőművesség, körző Annuit Coeptis felirattal, Varázsfuvola diákelőadás, kincskeresés időgéppel ...

MR1 Kossuth rádió 2012. március 12-től hétköznaponként 19:30 - 19:42 Időfutár


Fiataloknak szóló, 21. századi hangzásvilágú hangjátéksorozatot indít március 12-től a Kossuth Rádió. A hétköznaponként este fél nyolckor jelentkező Időfutár Tasnádi István, Jeli Viktória és Gimesi Dóra ötlete és története alapján, Tövisházi Ambrus és Hó Márton zenéjével készül, egy kamaszlány kalandjait követi – térben és időben is.

 

...

 


Wwgeorge Creative Commons License 2012.03.17 0 0 6014

Végülis ez nem meglepő, számomra sem és gondolom sok ember számára sem. Ezek a gyűlölködők és a különböző összeesküvés elmélet szövői nem igazán vannak tisztában az "ember működésével", nem mondom, hogy én vagyok a mindent tudó, de aki megérteni akarja a dolgokat, előbb-utóbb megérti.

Előzmény: Márton László (6013)
Márton László Creative Commons License 2012.03.14 0 0 6013

Már megint hülyeségek. Sajnos nem csak Gorissen felületes, érdektelen könyve, de PappLászló Tamás megalapozott kritikája is hemzseg a pontatlamságoktól.

Gorissen minden forráskritika nélkül átvesz különböző, főleg amerikai eredetű anyagokból valótlanságokat. Robesspierre soha nem volt szabadkőműves, Goethe soha sem volt "páholy nagymester", de még főmester sem, Atatürk ugyan több szimpatikus gesztust tett, de nem volt páholytag.

A recenzes is szaporítja a pontatlanságokat. Rákosi és Szamuely a szabadkőműves alapítású és vezetésű, de a mozgalomhoz nem tartozó Galilei kört látogatták és nem szabakőműves páholyokat!

Az ügyben az egyetlen figyelemreméltó a Szent István Társaság, mint kiadó és a csapnivaló fordítás.

Nem ez az első jel, hogy a katolikus főpapság támadásba lendült Magyarországon. Nyugat Európában, ahol a szabadkőművességnek súlya van, eszükbe sem jutna ilyesmi. Nálunk, ahol a mozgalom súlya csekélyí, társadalmi befolyása - sajnos - szerény valakinek mumusra van szüksége. A katolikus egyház évente milliárdokat kap az államtól. A szabadkőművesség egyetlen épületet sem kapott vissza és egyetlen forint segélyt sem kap, nem is kér. De azért mi vagyunk a mumusok.

kutato191 Creative Commons License 2012.03.12 0 0 6012

Halálugrás a páholyból

 

http://nol.hu/kritika/20120201-halalugras_a_paholybol

 

 

Lalo Creative Commons License 2012.03.05 0 0 6011
Lalo Creative Commons License 2012.03.03 0 0 6010
Lalo Creative Commons License 2012.03.01 0 0 6009

Csongor Győző szegedi szabadkőműves főmester születésnapja  


Szegedi kalendárium: február 27.
1915. február 27-én Czibula Viktor néven Szegeden született Csongor Győző tanár, botanikus, muzeológus, várostörténész, numizmatikus, szabadkőműves főmester.

A ... Tandi-féle (1991) születésnapi beszélgetésben olvashatjuk az alábbiakat:

„A szabadkőműves gondolattal a harmincas évek elején ismerkedtem meg, talán éppen Beretzk Péter révén, aki egy Fehér-tói kirándulás alkalmával beszélt erről így lettem a Szegedi Árpád Páholy tagja, majd mestere. "

 

Lalo Creative Commons License 2012.02.29 0 0 6008

El akarják adni a szegedi Árpád páholy alapította nevelőotthont

 

Elveszik az újszegedi Árpád Otthon

 

A szegedi Délmagyarország írta február 15-én Ingatlanlicit címmel: „A város eladná a frekventált helyen, a 43-as főút mellett található, 2,6 hektáros ingatlanját is a Szőregi úton.”

 

Péter László| Népszabadság| 2012. február 29.


Széll Kálmán miniszterelnöksége idején fogadta el az Országgyűlés az 1901. évi VIII. törvényt az állami gyermekmenhelyekről, amelyekben kezdetben 7, később 15 éves korig kaptak otthont az erre rászoruló gyermekek. 1906. február 25-én alakult meg Andrássy Gyula belügyminiszter, Karsai Sándor belügyi államtitkár és Scossa Dezső szegedi tanfelügyelő kezdeményezésére az Országos Gyermekvédő Liga. Működésének egyik első eredménye volt a szegedi Árpád szabadkőműves páholy közreműködésével (innen a neve) Újszegeden, a Szőregi út 80. sz. telken létesített „nevelőintézet züllött fiúk részére”. A város 20 holdat adományozott, a szegedi Fehér Kereszt Egyesület 40 ezer koronát kitevő egész vagyonát átadta az építkezés céljaira, a Szeged-Csanádi Takarékpénztár pedig 20 ezer koronás alapítvánnyal járult a célhoz.
Az Árpád Otthon 1908 augusztusában nyílt meg. Századik évfordulójáról nem emlékezett meg a város. „A liga”, ahogy a szegediek emlegették, 1945-től állami kezelésbe került, a rendszerváltoztatás után megyei irányítású gyermekvédelmi intézmény lett. Nem tudni, miért, elsorvadt vagy elsorvasztották. Mindössze 16 állami gondozott lakja. Őket át akarták költöztetni Tápéra, egyik régi iskolából e célra felújított azonos rendeltetésű intézetbe (Budai Nagy Antal u. 51.). A tápaiak tiltakoztak. (Lásd: Tanács István: Lélekhalászat és ingatlanpanama, Népszabadság, júl. 4.) Én is, de más okból. Az Árpád Otthont a Rákosi-időkben államosították, azután átadták a városnak. A rendszerváltoztatás után nem volt szervezet, amely nyúlt volna érte, igényét jelentette volna visszaszerzésére. Az egyetlen erkölcsileg elfogadható megoldás, ha eredeti rendeltetésének megfelelően használjuk. A város – tulajdonjogának megtartásával – ingyenbérletként átadhatná az 1945 után betiltott, 1989-ben újjáalakult Magyar Gyermekvédő Ligának, amelynek szintén erkölcsi kötelessége elődei munkájának folytatása.

Megengedem, hogy az eladás – a város költségvetési hiányának könnyű pótlása – törvényes. De van-e erkölcsi alapja erre a városnak? „A telket átminősítik kertvárosivá. Lebontható a nevelőotthon régi épülete, két-három emeletes lakópark épülhet kisebb irodákkal, üzletekkel.”

Elődeink erőfeszítéseit akkor becsülhetjük meg, s akkor adhatunk példát a közélet mai áldozatos szereplőinek, hogy nem hiába tevékenykednek a közért, ha eredményeiket nem kótyavetyéljük el, hanem tevékenységüket érdemeik elismerésével, egyre magasabb színvonalon folytatjuk, továbbfejlesztjük. Milyen példát lát maga előtt, aki ma teremt önzetlen munkával intézményt, szervezetet, alapítványt: néhány évtized múlva az ő kezdeményezése is erre a sorsra jut?
Senki nem mondhatja, hogy nincs elég árva, elhagyott, nevelőotthoni ellátásra szoruló 15 év alatti gyermek hazánkban. Az Árpád Otthon országos intézménnyé bővítve ma is találna rendeltetésének megfelelő tennivalókat.

A szerző professor emeritus

Wwgeorge Creative Commons License 2012.02.22 0 0 6007

Egész jól megcsinálták/megcsinálta. Tetszik a stílusa és a szimbólumok által rejtett menüpontok pont arra ösztönzik a látogatót, hogy mindent elolvasson a honlapon.

Előzmény: Lalo (6006)
Lalo Creative Commons License 2012.02.18 0 0 6006

A "Fény Oszlopai" páholy honlapjával kilépett az internetes nyilvánosság elé:

 

http://www.fenyoszlopai.hu/

 

A weblap alapvetően jó elrendezésű, informatív, de néhány kisebb hibát majd még jvítania kell a webmesternek.

Lalo Creative Commons License 2012.02.11 0 0 6005

Született egy szép elemzés, ami a denveri repülőtérrel kapcsolatos agymenéseket rakja helyre:

 

http://amindenit.blog.hu/2012/02/10/a_denver_airport_koruli_osszeeskuves_elmelet_leleplezese

 

Gratulálok!

Lalo Creative Commons License 2012.01.27 0 0 6004

Újra megfejtett titok

 

200 év után újra megfejtették a szabadkőműves titkosírást.

Pálóczi Horváth Ádám után 200 évvel Vámos Hanna fejtette meg a szabadkőműves nagymestereknek tekintett személyiségekről szóló latin nyelvű titkosírást.

Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulója alkalmából 2010. október 20–21-én tartottak kétnapos tudományos tanácskozást Magyar Arión címmel. Az MTA Irodalomtudományi Intézetének szervezésében az Illyés Gyula Archívum és Műhelyben megrendezett konferencia anyagai mostanában jelentek meg a rec.iti-n, az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálján. A Pálóczi Horváth Ádám műveiről készült kitűnő tanulmányok között több is foglalkozik a Felfedezett titok című regénnyel, Vámos Hanna "Leleplezett titok" című tanulmánya pedig egyenesen szenzációs.

A Szegedi Tudományegyetem fiatal kutatója, miután sikeresen feltört egy XVI. századból származó, eddig megfejtetlen titkosírással írt szöveget, egy újabb kihívással került szembe. Megkapta vizsgálatra Sárközy István (1759–1845) titkos naplójaként számon tartott rejtjelezett dokumentum néhány lapját. A megfejtés érdekében kollégája és mentora, Vadai István segítsége és biztatása mellett kezdte el tanulmányozni a korabeli, titkosításra használt módszereket.

Az emberiség történetében a kommunikációra szolgáló számos módszer mellett legalább ugyanennyi eljárás szolgált e kommunikáció illetéktelenektől való elzárására, titkosítására. A diplomácia, a hírszerzés, az állami szervezetek, vagy üzleti vállalkozások mellett különféle magán társaságok, például a szabadkőműves szervezetek is használtak rejtjeleket titkaik megőrzésére. A kora újkori Magyarországon elterjedt titkosítások rendszerei hasonlóak voltak a korabeli Európában használtakhoz, leggyakrabban a monoalfabetikus eljárást - amikor egy-egy karaktert mindig ugyanaz a jel helyettesíti, illetve a homofonikus behelyettesítést - amikor több jel is megfelel ugyanannak a karakternek - alkalmaztak.

A Sárközy-hagyaték dokumentumának statisztikai elemzéséből kiderült, hogy a természetes nyelvekre jellemző betűgyakoriságokat nem lehet a szövegben fellelni, azaz azt sem lehetett eldönteni, hogy magyar, német vagy latin nyelvű írásról van-e szó. Ráadásul furcsa jelkettőződések, sőt jelháromszorozódások is előfordultak, amelyek egy monoalfabetikus rejtjelezésnél elképzelhetetlenek.

Vámos Hanna végül hosszas kisérletezés után rájött, hogy egy speciális polialfabetikus eljárásról van szó, amikor nem egy kulcs alapján változik karakterről-karakterre a használt ábécé, hanem a szavakon belüli pozíció alapján. Az első betű nem változik, a második eggyel, a harmadik kettővel van eltolva, és így tovább. Például a cxo így visszafejtve a cum prepoziciót adja.

A dokumentumot desiffrírozva kiderült, hogy hipotetikus szabadkőműves nagymesterek (Ádám, Noé, Prometheus, stb. egészen Aquinoi Tamásig) életrajzait tartalmazza, köztük Hiram Abifét is, aki a szabadkőművesség emblematikus alakja. Erre rímel Pálóczi Horváth Ádám magyar nyelvű kéziratos munkája: A’ Böltsesség nagy Mestereinek A’ Szent Rend kezdetétül fogva a’ XIIdik Századig Biographiája úgy a’ mint azokat Rendel elő számlálja Hirám a’ maga idejeig; és Hiramon túl folytatja Aquinoi Tamás a’ maga életéig. Az 1812-re datált kézirat ma az OSZK kézirattárában található meg, s a megfejtett dokumentumhoz hasonló struktúrában tárgyalja a szabadkőművesség nevezetes személyiségeit, csak éppen a terjedelme mintegy 20-szorosa annak. A két szöveg összevetése alapján nyilvánvaló, hogy a titkosírásos szöveget illetve annak még elő nem került további köteteit használta Horváth Ádám forrásként saját Biográfiájához.

Egyik Kazinczy Ferenchez írt levelében Horváth Ádám arról is beszámol, hogyan került hozzá ez a 12 kötetből álló titkosírással készült anyag, s hogy sikerült nagy sokára (2 kötet híján) megfejtenie és lefordítva beillesztenie saját munkájába. Ez a történet szerepel az 1792-ben megjelent Felfedezett titok című regényében, pontosabban ott még megfejtetlennek írja le, viszont az 1812-es datálású Biográfiában már felhasználja, tehát a két évszám közötti időben törhette fel a rejtjelezést.

Vámos Hannának a Copiale Cipher megfejtéséhez mérhető szenzációs eredménye felvet néhány további kérdést. Vajon hol lappanghatnak a sorozat további kötetei, amelyek Pálóczi Horváth Ádám tulajdonában voltak? Mit tartalmazhat az általa meg nem fejtett két kötet? A feltehetőleg nyugat-európai eredetű anyagokhoz hasonló, azaz a fenti rejtjelezéssel titkosított latin nyelvű szabadkőműves szövegek találhatók-e még valahol?

Lalo Creative Commons License 2012.01.27 0 0 6003

TV - Duna: Porrá leszünk (16/10. rész)

 

2012. február 6. hétfő 00:05 - 00:55

Porrá leszünk 2. sorozat

Angol tévéfilmsorozat (2008) (16/10. rész) (50') 

 

Gene Hunt épp egy hírhedt autótolvajt üldöz, mikor az halálos balesetet szenved. Huntot gondatlan veszélyeztetéssel vádolják, ám Alex meggyőződése, hogy a tolvaj, Jed Wicklow rosszulléte okozta a balesetet. Jed egy városszéli cigánytábor lakója volt, ahol Dr. Battleford végez önkéntes orvosi munkát. A doktor ugyanannak a szabadkőműves páholynak a tagja, amelynek Mackintosh főkapitány is, aki bizalmasan meghívja Gene Huntot is a kiválasztottak körébe.

Lalo Creative Commons License 2012.01.26 0 0 6002

Cremaster 3  
színes, amerikai filmdráma, 182 perc, 2002
Dolby Digital

rendező: Matthew Barney
forgatókönyvíró: Matthew Barney
operatőr: Peter Strietmann
jelmeztervező: Linda LaBelle
zene: Jonathan Bepler
vágó: Matthew Barney, Christopher Seguine, Peter Strietmann

szereplő(k): 
Richard Serra (Hiram Abiff)
Aimee Mullins (Oonagh MacCumhail)
Matthew Barney
Paul Brady
Terry Gillespie
Mike Bocchetti

 

 

A Cremaster 3 egy hétórás, öt filmből álló (nem időrendi sorrendben forgatott) ciklus zárása, amelyet Matthew Barney 1994-ben kezdett el. Ebben az újító szellemű film-folyamban Barney-t az emberi test foglalkoztatja, különösen az a periódus, amikor a fogantatás után hat hétig az embrió még nem tartozik egyik nemhez sem. A többi darabhoz hasonlóan a Cremaster 3 is mellőzi a hagyományos narratívát. Miközben gyakran parodizál közismert filmműfajokat, Barney allegorikus jelentéssel ruházza fel képeit, egybefon mitológiát (a gigászok harca), építészetet (Guggenheim Múzeum, Chrysler Building), szabadkőműves rítusokat (Barney a beavatásra váró jelölt szerepében), kifinomult filmnyelvi eszközökkel tárva mindezt a néző elé. A Cremaster a mozi és az installáció határvonalán táncol, biológia, mozi, építészet és amerikai történelem egyaránt megidéződik a modern multimédia művészetek eme megkerülhetetlen darabjában. 

 


CREMASTER 3 (2002) is set in New York City and narrates the construction of the Chrysler Building. A character itself, the building is host to inner, antagonistic forces at play for access to the process of (spiritual) transcendence. These factions find form in the struggle between Hiram Abiff or the Architect (played by Richard Serra), and the Entered Apprentice (played by Barney), who are both working on the building. They are reenacting the Masonic myth of Hiram Abiff, purported architect of Solomon's Temple, who possessed knowledge of the mysteries of the universe. The murder and resurrection of Abiff are reenacted during Masonic initiation rites.

After a prologue steeped in Celtic mythology, the narrative begins under the foundation of the partially constructed Chrysler Building. A female corpse digging her way out of a grave is the undead Gary Gilmore, protagonist of Cremaster 2. Carried out of her tomb by five boys, she is transported to the Chrysler Building's lobby and deposited in the back seat of a Chrysler Imperial New Yorker. During this scene, the camera cross-cuts to the Apprentice troweling cement over carved fuel-tank caps of five 1967 Chrysler Crown Imperials, each bearing the insignia of a different Cremaster episode. Packed with cement, these caps will serve as battering rams in a demolition derby about to begin. The Apprentice then scales one of the building's elevator shafts until reaching a car. Using this cabin as a mold, he pours cement to cast the perfect ashlar, a symmetrically hewn stone that symbolizes moral rectitude in Masonic ritual. By circumventing the carving process to create the perfect ashlar, the Apprentice has cheated in his rites of passage and has sabotaged the construction of the building.

The ensuing scene in the Chrysler Building's Cloud Club bar is a slapstick routine between bartender and Apprentice. Almost everything goes wrong, and these humorous mishaps result in the bartender playing his environment like a bagpipe. The accidents are caused by a woman (played by Aimee Mullins) in an adjoining room stuffing potatoes under the foundation of the bar until it is no longer level—a condition that echoes the corrupted state of the tower. The action is interrupted by a scene shift to a racetrack, where the Apprentice is accosted by hit men who break all his teeth in retribution for his deception. Back in the Cloud Club, he is escorted to a dental office and stripped of his clothes. An apron of flesh obtrudes from his navel, referencing the lambskin aprons worn by Masonic candidates as a symbol for the state of innocence before the Fall. In the dental suite the Apprentice is simultaneously punished and redeemed for his hubris by the Architect—whose own hubris also knows no bounds. Returning to his office, and anxious about the tower's slow progress, the Architect constructs two pillars that allude to the columns, Jachin and Boaz, designed by Abiff for Solomon's Temple. Meanwhile, the Apprentice escapes from the dental lab and climbs to the top of the tower. The Architect uses his columns as a ladder and climbs through an oculus in the ceiling. The next scene describes an apotheosis, the Architect becoming one with his design, as the tower itself is transformed into a maypole. At this point in the narrative the film pauses for a choric interlude. The rites of the Masonic fraternity, through allegorical representations of the five-part Cremaster cycle, are staged in the guise of a game in the Guggenheim Museum. Called "The Order," this competition features a fantastical incarnation of the Apprentice as its sole contestant, who must overcome obstacles on each level of the museum's spiraling rotunda. In one of the final scenes, which returns to the top of the Chrysler Building, the Architect is murdered by the Apprentice, who is then killed by the tower. Both men have been punished for their hubris and the building will remain unfinished. The film ends with a coda that links it to Cremaster 4. This is the legend of Fionn MacCumhail, which describes the formation of the Isle of Man, where the next installment of the Cremaster cycle takes place.
—Nancy Spector

CREMASTER 3: Entered Novitiate, 2002
C-print in acrylic frame (shown unframed)
54 x 44 x 1 1/2 inches
Edition of 6, 2 A.P.
Photo by Chris Winget
© Matthew Barney, courtesy Barbara Gladstone Gallery

CREMASTER 3, 2002
Production photograph
Photo by Chris Winget
© Matthew Barney, courtesy Barbara Gladstone Gallery

Cremaster Suite, 1994–2002
1 of 5 C-prints in self-lubricating plastic frames (shown unframed)
45 1/4 x 35 1/4 x 1 1/4 inches each
Edition of 10, 2 A.P.
Photo by Chris Winget
© Matthew Barney, courtesy Barbara Gladstone Gallery

Partition, 2002
Petroleum jelly, internally lubricated plastic, refrigeration system, cast thermoplastic, stainless steel, and Astroturf
76 x 312 x 211 inches overall
Courtesy of Barbara Gladstone
Photo by Marc Domage, courtesy Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris

The Cloud Club, 2002
Mason & Hamlin Symetrigrand piano with stainless steel, silver, white mother-of-pearl, gold lip mother-of-pearl, black lip mother-of-pearl, green abalone, quarterbred Honduras mahogany, lacewood, walnut, ash burl, redwood burl, madrone burl, and Chilean laurel marquetry; internally lubricated plastic; potatoes; concrete; and sterling silver
57 x 108 x 84 inches
Photo by Ellen Labenski, © Matthew Barney, courtesy Barbara Gladstone Gallery

 

Lalo Creative Commons License 2012.01.02 0 0 6001

Kérdések és (hamis) válaszok

 

Számos kérdéseket és feleleteket gyűjtő és közreadó oldal van, pl. a Gyakori kérdések hu, a Helps hu, a Megkérdezem hu, a Kérdések válaszok hu, stb. Ezek egy részében egyáltalán nem foglalkoznak a szabadkőművességgel, másutt (mint a Gyakori kérdések hu-n) az egymással szöges ellentétben levő válaszokat is közreadják.

Egy új - meglehetősen csúnya - színt jelent ezen a palettán a Kérdések org weblap, amelyen a kérdésekre egyetlen válasz jelenik meg, s az objektivitás álcája alatt meglehetősen szubjektív.

A "Mi az a szabadkőművesség?" kérdésre adott válaszban például a többé-kevésbé helytálló információk mellett célzatosan terjeszt hamis nézeteket:

"Titkos szövetség, amely az emberszeretet hangoztatása mellett főleg a közvélemény liberális szellemű irányítására törekszik."

"Mint részint az állam, részint az egyházak tevékenységének bírálója és ellenőrizhetetlen versenytársa, rendszerint szembekerül e két intézménnyel."

"A Szabadkőművesség veszedelmesé válik ott, ahol faji különállás v. társadalom osztályszellem miatt a közérdektől idegen szellemű vezetők klikkszerűen leplezett faji vagy osztályérdekek melegágyává teszik. Ilyen volt a helyzet az 1900 évek elejétől a közepéig Magyarországon is, ez volt az egyik oka annak, hogy a magyar Szabadkőművesség a világháború és a nyomában következett mozgalmak idején a destruktív törekvések egyik mozgatójává vált."

Ez a módszer azért különösen veszélyes, mert amíg a nyíltan rasszista, fasiszta oldalak (pl. a Metapédia) információnak álcázott uszításait mindenki a helyi értékén (értéktelenségén) tudja kezelni, addig itt ez az álcázott szellemiség egyeseket megtéveszthet.

Lalo Creative Commons License 2011.12.25 0 0 6000

A Jászi Oszkár páholy megint egy új honlappal jelenrkezik:

 

http://jophe.org/index.php/using-joomla/68-uj-honlap

 

Szorgalmasak...

Lalo Creative Commons License 2011.12.19 0 0 5999

A mindent látó Szem - a szabadkőművesség összeesküvése?

 

Ezolive.hu | Szerző: Michelle

 

Isten, Buddha, vagy valami más? Mindenhol ott van...

 

A mindent látó szem - vagy az előrelátás szeme - egy olyan szimbólum, amelyben egy szem látható, körülötte fénysugarak vagy glória, és általában háromszög öleli körül. Néha Isten jelképeként jelenik meg, ahogy őrködik az emberiség felett.

 

...

 

A szabadkőművességben

 

Manapság a mindent látó szemről sokaknak a szabadkőművesség jut eszükbe. A Szem a szabadkőműves ikonográfiában először 1797-ben jelent meg, Thomas Smith Webb Szabadkőműves Figyelő című munkájában. tt a szem azt jelképezi, hogy egy kőműves minden gondolatát és cselekedet nyomon követi az Úr - akire a szabadkőművesek az Univerzum Nagy Építőjeként hivatkoznak. Tipikus a szabadkőműves ábrázolásokban, hogy a glória csak félkörívben szerepel a szem alatt. Néha háromszög is szerepel az ábrázolásokon.

 

Forrás: http://www.ezolive.hu/chilling/02710__mindent-lato-szem

Lalo Creative Commons License 2011.12.19 0 0 5998

Gondolatok a szabadkőművességről deakandras, 2011, december 18 - 16:53

 

A címben szereplő fogalommal ritkán találkozni a mindennapi életben. Jómagam is csak irodalom, esetleg történelem órán hallottam róla középiskolás koromban,ám amiket tanultam a szabadkőműves páholyokról,azok egyáltalán semmilyen visszatetszést nem keltettek bennem. Napjainkban annak,hogy ezt a kultúrában és történelemben egyaránt jelentős szerepet játszó közösséget többen is támadják,elsősorban két oka van: egyfelől a természetes emberi szabadságigény tekintélyelvi alapon történő elutasítása,másfelől pedig az,hogy a jelenlegi fogyasztói társadalom működési logikáját is tévesen a szabadság és egyenlőség jelszavaiból vezetik le-holott a két dolognak az égadta egy világon semmi köze egymáshoz.

 

...

 

Forrás: http://www.kommunista.net/blog/gondolatok-a-szabadkomuvessegrol

 

Lalo Creative Commons License 2011.12.16 0 0 5997

Miből lesz a cserebogár - Eichmann első feladata

 

Kezdetben az SD-Hauptamt II-112 referatúráján szabadkőműves ügyekkel foglalkozott. A munka unalmas és értelmetlen. Egy szabadkőművesekről szóló múzeumi kiállítás referensének ügyintézője. A kiállítás anyagát felügyelte, pecséteket, személyi kartonokat, szimbólumokat rendezgetett. Mint minden korábbi és későbbi munkahelyén, itt is kitűnt szorgalmával, pontosságával.

 

Bár a Birodalomban a zsidópolitika kiemelt jelentőségű ügy, az SD-ben a témának jellemző módon sokáig még önálló referatúrája sincs. A zsidó tematikát szervezetileg a szabadkőműves ügyekkel együtt kezelik. 1935/1936 fordulóján alakul meg Leopold Edler von Mildenstein vezetésével a zsidóügyi szekció. Eichmann szerencséjére az új főnök ismeri őt, értékeli precíz munkáját, és állást kínál neki. Készségesen igent mondott: „Azokban az időkben mindent elvállaltam volna, csak hogy megszabadulhassak azoktól az átkozott érméktől és pecsétektől…” – emlékezett később. (Eichmann 2000, 17, 30–33)

 

Forrás: http://www.dalit.hu/csepeli-gyorgy-vagi-zoltan-adolf-eichmann-szemelytelen-szemelyisege/

Lalo Creative Commons License 2011.12.15 0 0 5996

Szabadkőműves, vagy szabad kőműves vagy?

 

2011.12.15. 13:36 LTCS Press

 

Névtelen bejelentés alapján, tegnapra virradóra egy különleges ügynökökből álló vatikáni rohamosztag, az Opus Dei emberei szállták meg a Seychelles-szigetek egyik népszerű strandját.

Az ügyet kirobbantó betelefonáló szerint a parton számos, különösen viselkedő, feltehetően valamiféle rituáléra készülődő, egyenruhába beöltözött szabad kőműves gyülekezik, akik valószínűleg egy új tag beavatását kívánják megünnepelni.

- Mint lelkiismeretes, a világ szellemi egészségét és hatalmi -anyagi felosztását féltő katolikus, nem hagyhattam, hogy a ceremóniát keresztülvigyék. Bár egy rajtaütés nyilván nem elég az egész szervezet felszámolásához, azonban ahol lehet, kötelességünk beavatkozni. - nyilatkozta a szomszédjai feljelentgetéseiről elhíresült idős néni, aki azóta nyomtalanul eltűnt. (Egyesek szerint valamiféle illumináltak rabolhatták el. - a szerk.)

A nyomozást ezúttal is, mint minden más hasonló eseményt a világon, Tommy Lee Jones vezette, kiről  a titkolózás ellenére sikerült megtudnuk, hogy tényleg titkosügynök és valójában a színészi pályája az álca.

A sebészi pontosságú akció egyébként igen gyorsan és hatékonyan zajlott, azonban az Opus Dei ügynökei mégis csalódottnak tűntek. Mint kiderült, az idős hölgy minden buzgalma ellenére félrevezette a hatóságokat, mivel a parton senki mást nem találtak, mint csupán pár részeg hétköznapi kőművest,akik épp szabadságukat töltötték.

Tanulság: minden szabad kőműves illuminált, viszont nem minden szabadkőműves illuminát!

 

Lászlóvári Thoma Csongor
hírkommandós

 

Forrás: http://stand-up-hirek.blog.hu/2011/12/15/bejegyzes_url_cime_1416

mmBálint Creative Commons License 2011.12.13 0 0 5995

Összeesküvés-elméletek kedvetőinek ajánlom a Pink Floyd Klub fórumát. Kicsit bele kell lapozni, de nagyon szép elméletek, a "jó és rossz" világáról, az "igaz" és "nem igaz" zenészekről, a rossz és a jó ügyről, a szimbólumokról (!)... És persze mindenki benne van, mindenben.

(Az ilyesmi nem hozhat mást, mint amit hozott: mindenki összeveszik mindenkivel. A valamikor nagyobb reményű "klub" mára 2-3-4 ember megnyilatkozását, "megmondását" jelenti csupán).

Lalo Creative Commons License 2011.12.13 0 0 5994
stummtem Creative Commons License 2011.12.10 0 0 5993

Szeretem az ilyen mende-mondákat. Valójában mindíg az ésszerű megközelítését kellene nézni a dolgoknak. Például mi van akor, hogy ha a család kérésére a szertartás után máshol kívánta elhelyezni az elhunytat. (  a többi gyászoló tudta nélkül. ) A történelemben mind régen, mind a mai napig is van-volt ilyen eset. A kriptákat több esetben most is úgy szokták visszafalazni, hogy a szertartás végeztével, mikor már senki sincs ott. (természetesen nem mindíg így van, de az elöl bejárós kripták zöménél igen.) Tehát elképzelhető a tény, hogy már a falazás előtt kikerült az elhunyt a kriptából. A koporsót a kőművesek, vagy temetést végző helyi illetők állíthatták fel, mert valószínűleg útba lehetett nekik. Természetesen ők be voltak avatva a titokba. Ezért merték a koporsót felállítani. Továbbá, azt nem tudhatjuk, hogy miért is helyezett 1841-ben az asztalosmester három furatot a koporsóra, de valószínűsíthető, hogy az a temetéskor is már rajta lehetett. Csak nem volt figyelve. Lehet, hogy odakötöztek valamit. Ezt mi nem tudhatjuk. Egy biztos:  emberi segítség nélkül nem jöhetett volna létre a csoda.

Lalo Creative Commons License 2011.12.10 0 0 5992

A szabadkőműves sírja


Ez megint Barbados szigetén esett meg, de százvalahány évvel később. 1943. augusztus 24-én egy ottani temetőbe ünnepélyes küldöttség érkezett. A kriptájában 1841-ben eltemetett helyi szabadkőműves vezető, Alexander Irvine holttestét akarták exhumálni. A sírboltot vasajtó és kettős fal zárta el. Amikor ezeket az akadályokat áttörték, a döbbent küldöttség és az exhumálók azt látták, hogy a szabadkőműves vezető koporsója függőlegesen áll. Méghozzá fejjel lefelé. Nem messze attól a vízszintes, falhoz épített polctól, amelyre annak idején elhelyezték. Ráadásul a koporsó fedelén valakik három kis lyukat fúrtak, ami biztosan nem volt ott a temetés idején. De a legnagyobb döbbenet akkor következett, amikor kinyitották a koporsót − az ugyanis teljesen üres volt…

Forrás: Nőiiportál.hu
Beküldte: Oltyan Edit
Közzétette: Molnár Ferenc

 

Forrás: http://latogatok.hu/print.php?news.2467

Lalo Creative Commons License 2011.12.07 0 0 5991

A Liszt-Bartók zongoraverseny nyertesei és döntősei valamint Szokolay
Balázs Liszt-díjas zongoraművész ad gálakoncertet a szófiai Pancso
Vladigerov Nemzeti Zeneakadémia koncerttermében hétfő este Liszt
Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából.

[...]

A gálakoncert kísérőeseménye lesz Gracza Lajos zenetudós, a göttingeni
Liszt Archívum tulajdonosának előadása Liszt és a szabadkőművesek
kapcsolatáról a magyar intézetben szerdán. Előtte a hétfői koncert
után Liszt relikviát adományoz a szófiai zeneakadémiának - tette hozzá
az intézetigazgató.

Forrás: http://hvg.hu/kultura/20111204_liszt_osbemutato_galakoncert_szofia

Wwgeorge Creative Commons License 2011.12.04 0 0 5990

Fórumhozzászólásai magukért beszélnek.

Előzmény: Herold (5968)
Lalo Creative Commons License 2011.11.29 0 0 5989

Szentpéteri Márton: Szabadkőműves-templom Nápolyban

Századvég, 16. évf. 61. sz., Budapest, 2011, 57-72. oldal

Olvasható:http://www.ecatalog.hu/szazadveg

Lalo Creative Commons License 2011.11.24 0 0 5988

Elnézést, elírtam:

 

Egyenlítő, 2011/11.

Előzmény: Lalo (5986)
Lalo Creative Commons License 2011.11.24 0 0 5987

Mariani, Scott: Mozart rejtélyes halála

Partvonal Könyvkiadó, Budapest, 2011, 420 oldal

Fordította: Kállai Tibor

ISBN: 978-963-9910-81-2

 

 

RON HOPE FUT AZ ÉLETÉÉRT…

Lily Llewellyn, a híres és gyönyörű operaénekesnő megkéri régi nagy szerelmét, Ront, hogy segítsen neki kinyomozni bátyja igencsak gyanús halálát. Ron, aki a brit hadsereg egyik elitegységének tagja volt, elvállalja a feladatot, és ezzel egy évszázadok óta megoldatlan rejtély kellős közepébe csöppen.
A hivatalos jelentés szerint Oliver tragikus baleset áldozata lett, miközben a Föld legismertebb zeneszerzőjének, Mozart halálának körülményeit kutatta. A tények azonban mást mutatnak. Oliver feltárta, hogy Mozartot, aki maga is szabadkőműves volt, a titkos társaság egy szakadár csoportja gyilkolta meg. És az egyetlen nyom, amelyen el lehet indulni, egy levél, amelyet nagy valószínűséggel maga a zeneszerző írt.
Amikor Lily és Ron megszerzik egy rituális áldozás felvételeit, rájönnek, hogy a szekta még mindig létezik – és semmitől sem riad vissza, hogy megőrizze titkait.

Ronnak és Lilynek az igazság kiderítésének érdekében egy időre félre kell tenniük közös, fájdalmakkal teli múltjukat, és végig kell kutatniuk egész Európát: Oxford csodálatos tornyaitól kezdve a császári Bécs fenséges épületein és Velence csatornalabirintusán át egészen Szlovénia hófödte hegyvidékéig.

SCOTT MARIANI skót író, aki fordítóként, hivatásos zenészként és szabadúszó újságíróként is dolgozott, mielőtt főfoglalkozású íróvá vált volna. Nyugat-Walesben, a sűrű erdő kellős közepén egy igazi, vadregényes írói remetelakban él. Amikor éppen nem ír, dzsesszt hallgat, filmet néz, veterán motorokon száguldozik vagy csillagászatot tanul.

Lalo Creative Commons License 2011.11.22 0 0 5986

Mesterházi Gábor: Liszt és a 19. századi szabadkőművesség


Egyenlítő, 2011/10., Budapest, 2011. októberHa a Zenei lexikon Liszt-szócikkét nézzük, nem derül ki, hogy Liszt szabadkőműves volt. Ebből a szempontból mindegy, a Brockhaus-Riemannt vagy a "pirosat" ütjük fel, de akár kutakodhatunk a két háború közti "zöldben" is. Ha Gál György Sándor, Maróti Lajos vagy Hamburger Klára népszerű Liszt-könyvét olvassuk, abból sem. (Holott Gál György Sándor kőműves volt, s még 1938-ban, Diadalszekér címen megírta Liszt-könyvének első verzióját - ebben Liszt belépése szerepel ugyan, ám ott divatból lép be, mélyebb okai nincsenek; a könyv további részében említés sincs arról, hogy a dolognak folytatása lenne.) Az egyetlen magyar Liszt-könyv, melyben legalább avatása és motivációja tisztességesen le van írva, Harsányi Zsolt regénye, a Magyar rapszódia, mely 1936-ban, Liszt születésének 125. évfordulóján jelent meg. De mehetünk tovább is, mondván: sem a harmincas években, sem az említett ismeretterjesztő Liszt-monográfiák keletkezésének idején nem fújtak igazán szabadkőműves-barát szelek. Nosza, üssük fel a zenészek Bibliáját, a Groove nagylexikont: ebben sincs egy árva betű sem Liszt kőműves voltáról.

Előzmény: Lalo (5918)
Törölt nick Creative Commons License 2011.11.17 0 0 5985

Igen, Bartók Béla is elérte, hogy rajta legyen a bankjegyen, és még milyen gonoszságokra volt képes?

Előzmény: Herold (5968)
Márton László Creative Commons License 2011.11.16 0 0 5984

Természetesen így van.

Megkülönböztetném a szélsőjobboldalt, tőlük a szabadkőművesség gyalázása és az antiszemitizmus elvárható. Mivel a szólásszabadság korlátozása nem tartozik a szabadkőművesség elvei közé, attól tartok nincs mit tenni. Minden cáfolatra újabb és újabb rágalmak jönnének.

Más kategória, amit pl. Semjén Zsolt művel. Egy miniszterelnökhelyettes szükségszerűen kormánya nevében beszél. Hasznos lehetne, ha valaki a magyar vagy az európai parlamentben érdeklődne nála: honnan veszi rágalmait, pl. hogy a szabadkőművesség keresztényellenes, ha teheti nemzetére támad, stb. Ez vajon a Fidesz-KDNP kormány "hivatalos" álláspontja?

Ha valakinek ötlete van, hogyan kell Semjént kezelni, írja meg!

Mondanom sem kell, hogy a fentiek, melyeket saját nevemmel jegyzek, saját véleményemet tükrözik, nem valamilyen szervezetét.

Lalo Creative Commons License 2011.11.15 0 0 5983

Probléma csak az, hogy a szabadkőművesség-ellenesség - más ordas eszmékkel együtt - úgy jön fel, mint a talajvíz. (Vagy inkább szennyvíz...)

 

Mind kiterjedésében, mind mélységében (magasságában?) egyre kiterjedtebb:

 

1) A Jobbik előretörésével számos vidéki település portálját kezébe kaparintotta és rendre jelentetnek meg ott a Kuruc infóról és egyéb szélsőjobboldali lapokról anyagokat - köztük számos, a szabadkőművességet meghamisító írást.

 

2) Egyes állami finanszírozású kulturális rendezvénysorozatokra a Magyar szigeten letesztelt rasszista, náci előadásokat nyomnak be.

 

3) A hazai szélsőséges előadók szeretnek Erdélyben turnézni, aztán az ottani "egészséges" véleményekre itthon pékdaként hivatkoznak.

 

4) A szélsőjobb eszméket igyekeznek tudományos köntösbe burkolni, szószólóik elismert kutatókként hivatkoznak egymásra és saját magukra.

 

5) A Jobbiknak köszönhetően a helyi politikai életben és a parlamentben is elhangzanak hivatásos politikusoktól szabadkőműves-ellenes kirohanások.

 

6) A szélsőjobb mellett egyre gyakrabban a kormánykoalíció képviselői is beállnak ebbe a szabadkőművesség-ellenes kórusba, főként a kereszténydemokraták, de ma már a fideszes prominens politikusok is.

 

7) Ezekben a támadásokban gyakorta csak kódszóként, a zsidó helyett használják a szabadkőművest; s ez azért is kedvező megoldás, mert még könnyebb is valakit szabadkőművesnek kinevezni, mint zsidónak - bár ez utóbbi sem lehetetlen...

 

8) A haladás, a progresszió képviselőit tényleges vagy feltételezett szabadkőművességük kapcsán próbálják meg kiradírozni történelmi vagy kulturális emlékezetünkből. (Ide tartozik Kazinczy, Kossuth, sőt Petőfi is!)

 

A fentiek igazolását linkekkel tudom bizonyítani, de a szélsőséges portálok reklámozásának elkerülésére ezt itt és most kihagyom.

Előzmény: Márton László (5982)
Márton László Creative Commons License 2011.11.13 0 0 5982

Megnéztem a képeket. A legtöbb szörnyűséges giccs, a megrendelő és a "művész" osobaságát jelzi. Ilyen udvari festészetre a kommunizmus eltűnése óta nincs példa.

Mindezek ellenére nem osztom 9/11 pesszimizmusát. A közbeszédben ugyan valóban terjed a szabadkőművesek ilyen-olyan szerepéről szóló legenda. Ezeket általában nem a szoros értelemben vett fideszesek terjesztik, hanem a KDNP tartüffejei. Ők is azért, mert úgy gondolják ez tetszeni fog egyházuknak. Ami a magyar egyház esetében reális számitás.

Szabadkőműves üldözés itt nem lesz. Erről szükség esetén az Európai Unió megfelelő szervei gondoskodnak. Lengyelországbsn Kaczynski elnöksége alatt próbálkoztak vele, de az első figyelmeztetésre leálltak.

Ismét csak azt tudom mondani: farkasról akkor kell kiabálni, ha farkas van. A potenciális farkasra ugyan figyelni kell, de nem érdemes nagyobb jelentőséget tujlajdonítani neki, mint amit érdemel.

 

kilenctizenegy Creative Commons License 2011.11.09 0 0 5981

Én is azt gondolom, hogy tudatos uszítás folyik. A szk-ek ideális céltábla, lévén láthatatlanaok, arctalanok. Minden nemzeti összeomlás idején lehet rájuk mutogatni. 1920-ban is így volt, és 2012-ben is így lesz, legalábbis Kerényi ezt akarja előkészíteni. Kérdés, hogy a lakosság mennyire vesz be ilyen ostobaságokat.

Előzmény: Lalo (5978)
Lalo Creative Commons License 2011.11.07 0 0 5978

Kedves Márton László!

 

Azt írod:

 

"Már megint előkerült, tudatlan firkászok tolláról a Clémenceau menyéről szóló hülyeség."

 

Én ebben nem vagyok biztos. Mármint a firkászokban. Én el tudom képzelni - a szóban forgó írás (5975. bejegyzés) egésze alapján - azt is, hogy Kerényi Imre tájékoztatta erről az újságírót...

 

 

Előzmény: Márton László (5977)
Márton László Creative Commons License 2011.11.07 0 0 5977

Már megint előkerült, tudatlan firkászok tolláról a Clémenceau menyéről szóló hülyeség.

A szóbanforgó hölgy valóban magyar származású volt, de Clémenceaz egyáltalán nem utálta, fia halála után is szoros kapcsolatot tartott vele. Erről legutóbb Ablonczy Balázs Trianoni legendák c. könyve közöl részleteket.

A trianonozás mai formájában nem egyéb, mint a történelmi tények elől való menekülés, az egészséges nemzeti tudat fertőzésének egy formája.

Lalo Creative Commons License 2011.11.07 0 0 5976

Híres szabadkőművesek bélyegeken - tévedésekkel

 

A Bélyegvilág portálon illusztrált cikk jelent meg híres szabadkőművesekről. Sajnos az összeállításba hibák csúsztak. Nézzük meg először a bélyegeket:


Híres szabadkőművesek a Bélyegvilágban

 

Ebben a képes listában számos hiba van, az itt felsoroltak közül sokan nem szabadkőművesek:

Neil Armstrong nem szabadkőműves, feltehetőleg Edwin "Buzz" Aldrinnal tévesztették össze, aki valóban szabadkőműves és akiről emléklapok jelentek meg (bélyeggel) azzal a szöveggel, hogy ő volt az első szabadkőműves a Holdon. Egyébként több kevésbé ismert amerikai űrhajós is szabadkőműves volt, de speciel Armstrong nem.

Louis Armstrong sem szabadkőműves. Róla azért terjedhetett el ez a hír, mert tagja volt a jótékonysági Knights of Pythias (Püthia lovagjai) páholynak.

Honoré de Balzac édesapja volt szabadkőműves, ő maga nem. Illetve van még egy Louis Charles Balzac nevű szabadkőműves építész is, akivel összekeverhették.

Berlioz szabadkőművességére is csak az utalhat, hogy egyesek szerint a szabadkőműves Mozart reinkarnációja...

Ingmar Bergman ugyan zseniálisan rendezte meg Mozart szabadkőműves operáját, a Varázsfuvolát, de ettől még nem vált szabadkőművessé.

Darwin sem volt szabadkőműves, valószínűleg nagyapja, Erasmus Darwin szabadkőművességét testálják rá.

Disney ugyan a szabadkőművességhez kapcsolódó  fiú szervezet, a DeMolay International tagja volt, de szabadkőműves nem.

Alexandre Dumasról feltehetőleg Joseph Balsamoval (Cagliostro) foglalkozó regénye alapján terjedhetett el nem létező szabadkőművességének híre, ill. létezik egy amerikai fekete szabadkőműves is hasonló néven (Alexander Dumas).

Edison szabadkőművességét csak az bizonyítja, hogy semmi adat nincs rá - nyilván azért, mert annyira titkos.

Einstein sem volt szabadkőműves, valószínűleg egy Izzy Einstein nevű amerikai szabadkőművessel tévesztik össze.

Habár számos zenész (pl. az itt nem szereplő Mozart, Liszt Sibelius) szabadkőműves volt, Paganini nem.

Pasteur sem volt szabadkőműves, habár Fleming az volt...

Sok amerikai elnök szabadkőműves volt (Washington, a két Roosevelt, Johnson, stb.), de Ronald Reagan nem. Egyes szabadkőműves társaságok megtisztelték különböző díszoklevelekkel, de ezzel együtt sem léphette volna át bármelyik páholy küszöbét.

 

Lalo Creative Commons License 2011.11.07 0 0 5975

Kerényi Imre megmutatja, mit vett

  • Megjelent: 2011.11.07. 08:00|
  • Frissült: 2011.11.07. 08:12

15 festményt rendelt a miniszterelnöki megbízott több mint 20 millió forintért mai magyar festőktől az elmúlt 150 évről.

 

...

 

Kiss Tibor Trianon képénél kiderült, hogy az ősz kesztyűs alak „nem Göncz Árpád, hanem Clemanceau”, akinek jelentős szerepe volt a trianoni döntés előkészítésében, és magyar menye miatt kifejezetten utálta a magyarokat. Kerényi Imre külön kiemelte a szabadkőműves jelképet a kép sarkában és Kun Bélát a kedvenc tojásgránátjával.

 

...

 

Forrás: http://fn.hir24.hu/itthon/2011/11/06/kerenyi-imre-megmutatja-mit-vett/

 

A képek: http://galeria.fn.hu/3/48791/0/1

 

hoppaaa Creative Commons License 2011.11.06 0 0 5974

Szerintem az 5971 után nem lehet kérdésed ...

Előzmény: mmBálint (5973)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.06 0 0 5973

Hát, csak mert ez egy fórum, ahol az emberek egy adott témáról beszélgetnek (itt: a szabadkőművesség), és belinkeltél ide pár dolgot, ami sületlenségnek bizonyult, és csak feltételeztem, hogy véleményed is van a dologról, ami miatt linkelsz, utalsz, sejtetsz. De ezek szerint nincs, és csak véletlenszerűen másolsz be cikkek linkjeit (talán) véleltlenszerű fórumokba. Nincs ezzel baj, csak tudatosságot és valós véleményt feltételeztem mögé, amivel bezsélgetni, gondolatot cserélni lehet - tévedtem.

Előzmény: Herold (5972)
Herold Creative Commons License 2011.11.06 0 0 5972

Miért érdekel téged annyira, hogy mit gondolok a szabadkőművesekről? Megvan a magam véleménye, de nem hiszem, hogy mindenről be kéne számolnom neked. Nem is ismerlek.

Előzmény: mmBálint (5969)
Herold Creative Commons License 2011.11.06 0 0 5971

1. Miből gondolod, hogy nincs?

2. Szerinted ki rakta rá, talán a római pápa?

3. Gondolkozz egy kicsit, hátha te is rájössz.

 

Mivel kicsit visszaolvastam a topikban, látva itteni "munkásságodat", a többi kérdésre nem kívánok válaszolni.

Egyébként lehet kötözködni, lehet magadat hülyének tettetni, csak nem biztos, hogy érdemes...  Én viszont túlságosan jó ismerem az ilyen mentalitást, semminthogy belemenjek efféle parttalan vitákba.

 

De ha tényleg nem vagy tisztában a szabadkőművesek jelképeivel, akkor tessék, legyen egy jó napod:

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yT2kNHDfjaI#t=212s

 

 

Előzmény: Lalo (5970)
Lalo Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5970

"ha egy társaság  ... képes volt elérni, hogy a szimbólumai rákerüljenek az egydolláros bankjegyre (több volt amerikai elnök is szabadkőműves volt), akkor egyéb aljasságokra is képes lehet"

 

1) Miből gondolod, hogy az egydolláros bankjegyen szabadkőműves szimbólumok vannak?

 

2) Miből gondolod, hogy ők érték el ezt?

 

3) Mi köze ennek az állítólagos elérésnek a több amerikai elnök szabadkőművességéhez?

 

4) Miért lenne aljasság ez, már ha egyáltalán igaz az 1-2 pontban megkérdőjelezett állításod?

 

5) Miért következne ebből, hogy egyéb aljasságokra is képes lehet ez a társaság?

 

6) Melyek ezek az egyéb aljasságok, már ha az 5. pontban megkérdőjelezett állításod igaz?

 

7) Miből gondolod, hogy ha egy társaság valamire képes, akkor azt meg is cselekszi?

 

 

Előzmény: Herold (5968)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5969

Ez az egy mondat?... Tyű, ez velős egy vélemény - tovább szórakozunk. :-D

 

(Itt is érdemes a fogalmazást figyelni: "képes leHET": nem állítok, nem mondok semmi konkrétat, nem fogalmazok meg valódi véleményt, csak sejtetek, éreztetek, sugallok... mert "tudom amit tudok" ;-) Nyilván! )

 

Szuppperrrrrrrrr

Előzmény: Herold (5968)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5968

Én azt gondolom, hogy ha egy társaság - rendelkezzen akár 200 éves hagyománnyal is - képes volt elérni, hogy a szimbólumai rákerüljenek az egydolláros bankjegyre (több volt amerikai elnök is szabadkőműves volt), akkor egyéb aljasságokra is képes lehet.

Előzmény: mmBálint (5966)
Lalo Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5967

"Még a végén kiderül, hogy a szabadkőművesek egytől egyig ártatlan, áldott jó emberek."

 

Nem hinném. Én speciel nem igazán kedvelem  J. Edgar Hoovert, Augusto Pinochetet, vagy legújabban Breivik urat. És szerintem a szabadkőművesek túlnyomó többsége sem. Hiába voltak szabadkőművesek (is).

Előzmény: Herold (5961)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5966

Oké - legközelebb érdemes jelezni (erre van a "válasz" gomb), úgy könnyebb értelmezni és válaszolni is rá. :-)

 

Amúgy engem érdekelne a Te véleményed is... eddig csak kérdeztél, belinkeltél, célozgattál, sejtettél, "röhögtél". De mit gondolsz?...

Előzmény: Herold (5963)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5965

Leo Tanguma képei.

 

 

"Számomra leginkább egy elmebeteg agyszüleménynek tűnnek."

 

Akkor mégsem szabadkőműves összeesküvésnek?

 

A kettő nem zárja ki egymást.

Előzmény: Lalo (5964)
Lalo Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5964

"Téged nem aggasztanak azok a festmények a denveri reptéren?"

 

Melyek azok a festmények, amelyek aggasztóak? A DIA (Denver International Airport) területen mintegy 30 állandó műalkotás és időről-időre alkalmi tárlatok számtalan képe látható:

 

http://flydenver.com/publicart

 

http://flydenver.com/artexhibits

 

A repülőtér integráns részét alkotják pl. a következő művek:

 

Cloudscape | Artist: Christopher M. Lavery

 

America, Why I Love Her | Artist: Gary Sweeney

 

Balustrade | Artist: Betty Woodman

 

Beaded Circle Crossing | Artist: Alice Adams

 

Children of the World Dream Peace | Artist: Leo Tanguma

 

Deep Time / Deep Space, A Subterranean Journey | Artist: Leni Schwendinger

 

...

 

"Számomra leginkább egy elmebeteg agyszüleménynek tűnnek."

 

Akkor mégsem szabadkőműves összeesküvésnek?

 

Egyébként mit szólsz Boschképeihez? Egy kis fantáziával azokba is belemagyarázható sok minden...

Előzmény: Herold (5961)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5963

Igazából Lalo-tól kérdeztem, nem tőled.

Előzmény: mmBálint (5962)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5962

akkor már ketten mulatunk jól :-) (amúgy nem szóltam egy árva szót sem a szabadkőművesekről eleddig, nem tudom honnan veszed hogy mit gondolok róluk - ha gondolok egyáltalán úgy általában). ;-)

Előzmény: Herold (5961)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5961

Hahaha, röhögnöm kell. Még a végén kiderül, hogy a szabadkőművesek egytől egyig ártatlan, áldott jó emberek.

Téged nem aggasztanak azok a festmények a denveri reptéren? Számomra leginkább egy elmebeteg agyszüleménynek tűnnek.

mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5960

Én nagyon szeretem az ilyen híreket, mert nagyon jól lehet rajtuk szórakozni - és amgy is szombat délután van, jó kis mulatság így a (késői) ebéd után. Ötletszerűen pár dolog:

 

"a replülőtér az egyik legkényelmetlenebb, legtöbb gondot okozó reptere lett az Egyesült Államoknak."

 

  • ezzel szemben a repülőteret a DIA Business Traveler Magazine olvasói öt éven keresztül folyamatosan Észak Amerika legjobb repülőterének szavazták meg (2005–2009), a Time magazin szerint 2002-ben a legjobban szervezett repülőtér (wiki)

 

 

"Az a hír járja, hogy az épület alatt, több emelet mélységben, hatalmas épületegyüttes van."

 

  • ezzel szemben a föld alatt a kor legfejlettebb poggyászkezelő rendszere lett volna, futószalagokkal - sajnos rosszul sikerült a megvalósítás, így most nem használják (wiki)

 

"A denveri lakosok a mai napig nem értik, miért kellett 8 sávos utat építeni a reptér felé, amikor nincs is különösebben nagy forgalom."

 

  • ezzel szemben a google térképen jól látszik, hogy nem 8, de 3 (!) sáv vezet a reptérre, és három vissza - kábé ennyi vezet a Ferihegyre is.

 

satöbbi satöbbi. :-) szóval kösz a cikket!

Előzmény: Herold (5957)
Lalo Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5959

Az USA-ban (Angliából eredeztethetően) a szabadkőművesek mint a közélet tiszteletre méltó részesei középületek alapkőletételében részt szoktak venni, esetleg időkapszulák elhelyezésében is. Lásd a következő régi filmfelvételeken:

 

http://aprofan.blogspot.com/2010/04/szabadkomuvesek-regi-filmfelveteleken.html

 

Az USA-ban:

 

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2010/09/new-jersey-masons-dedicate-church.html

 

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2010/09/new-jersey-masons-dedicate-church.html

 

http://freemasonsfordummies.blogspot.com/2009/09/catching-up-on-masonic-news.html

 

Szóval nem a szabadkőművesek részvétele az érdekes az időkapszula elhelyezésében, hanem az, hogy mind a fehér (a kövön jobb oldalon), mind a fekete (baloldalon) nagypáholy nagymestere együtt vett részt ebben.

 

Egyébként néhány éve Dégen is a szabadkőművesek közreműködésével helyeztek el időkapszulát:

 

http://aprofan.blogspot.com/2009/06/szabadkomuves-piknik-degen.html

 

Az utolsó előtti képet tessenek megnézni.

 

Előzmény: Herold (5957)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5958

persze, de nemcsak a jel látható, hanem a két közreműködő páholy neve is - és persze ez is szerepel a wikipédia cikkben:

 

"There is a dedication marker in the airport inscribed with the Square and Compasses of the Freemasons, along with a listing of the two Grand Lodges of Freemasonry in Colorado. It is mounted over a time capsule that was sealed during the dedication of the airport. The Freemasons participated in laying this “capstone” (the last, finishing stone) of the airport project."

 

De attól, hogy valamiben részt vettek a szabadkőművesek, olvasatom szerint még nem következik az a rakás sületlenség, amit a korábban belinkelt cikk állít (helyesebben : sejtet, utal rá, célozgat). :-)

Előzmény: Herold (5957)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5957

De azért az időkapszulán felismered a szabadkőműves szimbólumot, ugye?

Előzmény: mmBálint (5956)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5956

Kíváncsiságból elolvastam a Wikipédia szócikkét, nagyjából mindenben rácáfol az alanti butaságra - leírja többek között hogy az "érthetetlenül" és "ok nélkül" hartalmas reptér valójában a világ legforgalmasabbjai közé tartozik:

 

Denver International Airport (IATA: DENICAO: KDENFAA LID: DEN), often referred to as DIA, is an airport in Denver, Colorado. By land size, at 53 square miles (140 km2), it is the largest international airport in the United States, and the third largest international airport in the world after King Fahd International Airport and Montréal-Mirabel International Airport.[2] Runway 16R/34L is the longest public use runway in the United States.

So far this year, January-May 2011, Denver International Airport is the 11th-busiest airport in the world by passenger traffic with 20,608,318 passengers. It was also the fifth-busiest airport in the world by aircraft movements with over 635,000 movements in 2010.[3]

 

Illetve:

 

"DIA was voted Best Airport in North America by readers of Business Traveler Magazine five years in a row (2005–2009)[5] and was named "America's Best Run Airport" by Time in 2002.[6]"

 

:-)

 

 

Előzmény: mmBálint (5955)
mmBálint Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5955

hát ez nagyon vicces. Pár részletet kiemelek belőle, a szóhasználat érzékeltetésére:

 

"az a hír járta", "arra a következtetésre jutott a környék", "többé-kevésbé igazat adunk azoknak az elméleteknek", "Véletlen lenne, hogy II. Erzsébet angol királynőnek Denverben van háza?", "Az a hír járja", "és sokan tudni vélik", "Vajon miért szvasztika formára épültek a kifutópályák?"

 

Nagyon viccesek az ilyen "mindent tudó" cikkek, és érdekes hogy állítás és konkrét hivatkozás szinte alig, sokat (?) sejtető célozgatás viszont dögivel.. :-) Röhej. (Amúgy meg az ilyenek hogy "ki ál mögötte" és " ki pénzelte" - nagyon egyszerűen "kinyomozhatóak", hiszen nem magánrepülőtérről van szó, így minden fillérről el kell tudni számolni. Nem "állítólag", meg "egyesek szerint", hanem ténylegesen. Tessen egy oknyomozó újságíró utánamenni és feltérképezni. Persze ha csak unatkozott hétvégén... akkor nem kell, akkor csak írogasson ilyen cikkeket. :-)

Előzmény: Herold (5953)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5954

Jééé  :)

Előzmény: Bigskorpio (5951)
Herold Creative Commons License 2011.11.05 0 0 5953

Az új denveri repteret is ezek csinálták.

 

Lalo Creative Commons License 2011.11.04 0 0 5952

Beszámoló Raffay Ernő: Harcoló szabadkőművesség című könyvének bemutatójáról

 

Nem vettem részt az eseményen, de az alábbi beszámoló pontos képet ad róla:

 

Papcsák nevével reklámozták a szalonzsidózást

  • Megjelent: 2011.11.04. 12:10|
  • Frissült: 2011.11.04. 12:39

Egy az összeesküvőkről, szabadkőművesekről és az ő nemzetrontó, keresztényellenes harcukról szóló történelmi szakkönyv bemutatójának reklámarca volt Papcsák Ferenc zuglói fideszes polgármester. Illetve csak lett volna. Videó. Az ugye alaptézis, hogy van a világon egy csoport, akik nélkül bizonyára minden másképp alakulna, akik előre lefektetett tervek alapján szeretnék átvenni felettünk az irányítást, vagy már éppen át is vették, csak nem úgy és nem annyira, ezért még van esély szembeszállni. Hasonló gondolatok hatják át Raffay Ernő történész legújabb Harcoló szabadkőművesség – Küzdelem a katolikus egyház ellen című kötetét is, melyben a balkáni háborúkönjelölt fegyverkereskedője, a magyar határrevízió harcos apostola a szabadkőművesség nemzetre rontó és keresztényellenes természetét boncolgatja tárgyilagosan és levéltári forrásokra támaszkodva. És nem is mindegyikük volt zsidó.
Papcsák végül csak nevet adott, arcot nem
Bár Raffay tanár úr előadásai önmagukban is tanulságosak, nyálelválasztásunk igazán akkor indult be, amikor az eseményt reklámozó virtuális szóróanyagon megláttuk Papcsák Ferenc ex-elszámoltatási és a korrupcióellenes kormányzati feladatok összehangolásáért felelős kormánybiztos, jelenkori zuglói polgármester nevét is. Mert az, hogy egy volt politikai államtitkár történész a szabadkőműves nemzetrontó, kereszténység felszámoló láthatatlan hadosztályokról ír könyvet, még rendben volna (ugye?), de az már mégiscsak megbirizgálja az ember képzeletét, hogy mit is kell kezdenie ezzel egy nem is oly’ régen még viszonylag magas kormányzati pozíciót betöltő kormánypárti politikusnak.
Erre azonban sajnos nem derült fény, Papcsák Ferenc ugyanis az éjszakába nyúló költségvetési vita gyönyöreire cserélte a Raffay tanár úr szabadkőművelési alapvetéseit.

...

 

Forrás: http://fn.hir24.hu/itthon/2011/11/04/papcsak-nevevel-reklamoztak-a-szalonzsidozast/

 

Videó: http://apps4.trilobita.hu/mch3_media/static/01/player/MediaPlayer.swf?code=b4sylp

 

Bigskorpio Creative Commons License 2011.11.03 0 0 5951

Ha valakit érdekel:

 

A skót kód     22:00, Csütörtök (november 3.),  Viasat History

A világszerte elterjedt szabadkőművesség több mint háromszáz éve tartja ébren az emberek kíváncsiságát, képzeletét és gyanakvását. Napjainkban ehhez a titkos és titokzatos társasághoz világszerte több millió ember kapcsolódik. A film a legújabb felfedezések alapján vizsgálja meg a szabadkőművesség eredetét. Milyen kapcsolatai vannak a templomos lovagokkal? Vajon középkorban élt kőművesek leszármazottai ők? Hogyan jöttek létre az első páholyok?

 

Lehet hogy már vetítették, én még nem láttam és ma sem fogom, mert nálam ez a csatorna nem jön. :-(

BS

Lalo Creative Commons License 2011.11.01 0 0 5950

A METAXY - ERGO SUM (v.1.2) cikkátvétele Szabadkőműves páholyok Újpesten (*) hívta fel a figyelmemet az Újpesti Helytörténeti Értesítô cikksorozatára az újpesti Világosság szabadkőműves páholyról:

 

http://www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/helytorteneti_ertesito/uhe-201101.pdf

 

http://www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/helytorteneti_ertesito/uhe-201102.pdf

 

http://www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/helytorteneti_ertesito/uhe-201103.pdf

 

és folytatása várható a következő címen:

 

http://www.ujpest.hu/galeria/intezmenyek/helytorteneti_ertesito/uhe-201104.pdf

 

Ebben Kadlecovits Géza, az Értesítő alapító szerkesztője közli és kommentálja a Világosság szabadkômûves páholy története 1888–1914. című munkát.

 

 

Lalo Creative Commons License 2011.10.29 0 0 5949

 

Megfejtették a szabadkőművesek titkos kódját?

 

A számítógépes nyelvészet segítségével fejtették meg a titkosírással írt 18. századi Copiale Cipher néven ismert kéziratot, aminek első része egy titkos társaság beavatási szertartását írja le.


A titkosírással írt kéziratok igen népszerűek voltak a középkortól kezdve, de már korábban is. Ezek közül fejtették még svéd és amerikai kutatók a Copiale Cipher néven ismert 18. századi 105 oldalas kéziratot.

 

...

 

nyest.hu | 2011. október 27. | |  

 

http://www.nyest.hu/hirek/megfejtettek-a-szabadkomuvesek-titkos-kodjat

 

 

A svéd kutatók közül az egyiket Beáta Megyesinek hívják...

 

Lásd: www.lingfil.uu.se/staff/beata_megyesi/?languageId=1

 

Lalo Creative Commons License 2011.10.20 0 0 5948

A németül 2009-ben megjelent könyvvel kapcsolatban találtam egy megjegyzést:

 

"A Piuszos hivatalos német honlapon ajánlottak egy volt szabadkőműves könyvét. Megvettem, Burkhardt Gorissen: Ich war Freimaurer (Szabadkőműves voltam) ez a könyv címe. Nagyon érdekes, leírja például azt az ünnepséget, ahol Hans Künget kitübntették. Azt hiszem, a honlapra is tettem fel belőle részleteket. - Igen, régen az a hír járta, hogy egy szabadkőműves nem léphet ki, csak fejvesztés mellett. 1. Régen is voltak, akik kiléptek és nem lett semmi bajuk 2. Gondolom, mostanában ők is felhígultak, és tőlük is könnyebben ki lehet lépni. 3. Én protestáns voltam 42 éves koromig. Ez csaknem olyan rossz katolikus szempontból, mint a szabdkőművesség."

 

Forrás: http://katholikus.atw.hu/forum/index.php?name=forum&t=xf_hpnmzqpn&fm=60&PHPSESSID=48bbdf286a18af76d7f41208bfed8018

 

A könyvből egy részletet:

 

"Katolikus dogmatika professzor: az Egyház a jövőben szabadkőművesség nélkül elképzelhetetlen
(forrás: www.kath.net – 2009. szeptember 21.) A Sankt Ulrich kiadó nemrég jelentette meg Burkhardt Gorissen könyvét, melynek címe: „Szabadkőműves voltam”. A szerző a német szabadkőművesek propaganda-főnöke volt, és mint ilyen nagy szónokként volt ismert. Mostani könyvében a szervezet belső munkájáról számol be. Eközben Herbert Vorgrimler nyugalmazott katolikus dogmatika professzornak egy bő fejezetet szentel.

Részlet e fejezetből:

 

Vorgrimler professzornak a szabadkőművesek részére tartott előadásából

A professzor társalgási stílusban kezdte előadását, melyben semmi túlzott teatralitás nem volt. A szabadkőművesség és a katolicizmus között az alapvető különbség Isten mindenhatóságának kérdésében áll fenn, mondta, és nem minden önhittség nélkül hozzátette, hogy az Egyházat nem Krisztus alapította, hanem az Egyház szintén az evolúció produktuma. Ezzel kapcsolatban az „Egyházzá válás” (Kirchenwerdung) kifejezést használta.

 

..."

 

Forrás: http://katolikus-honlap.hu/0904/szabadkom.htm

 

És egy szabadkőműves recenziót:

 

http://freimaurer-wiki.de/index.php/Rezension:_Burkhardt_Gorissen:_Ich_war_Freimaurer

 

Meg egy interjút Gorissennel a könyvéről:

 

http://www.cdl.li/Interview%20mit%20Burkhardt%20Gorissen.pdf

Előzmény: kutato191 (5947)
kutato191 Creative Commons License 2011.10.20 0 0 5947

Szabadkőműves voltam Gorissen, Burkhardt Szent István-Társulat, 2011

  • 230 oldal
  • Kötés: papír / puha kötés
  • ISBN: 9789632772223

"Semmi szokatlan nincs abban, és nem is szenzáció, ha valaki könyvet ír a szabadkőművességről. Ám, ha ez a valaki a mozgalomnak egy magas rangú vezetője volt és kilépve a titkos társaságból a szervezet legfontosabb és legbelsőbb
ügyeit tárja a nyilvánosság elé, az már bizony szenzáció. A szerző 1997-ben lépett a „rendbe” és hamarosan a Skót Magas Fokú Rítus elnöke és a német szabadkőművesség propagandafőnöke lett. Néhány éven belül azonban felismerte a
szervezet visszásságait, és 2008-ban visszatért a Katolikus Egyházba. Könyvében bepillantást enged a világszerte elterjedt titkos szövetség kulisszái mögé, mesél páholymúltjáról, az új világrend bevezetése érdekében tett lépéseikről és egyben leleplezi, hogy mi rejtőzik az állítólagos szabadkőműves humanitás mögött."

 

 

 

http://bookline.hu/product/home!execute.action?_v=Gorissen_Burkhardt_Szabadkomuves_voltam&id=106605&type=22

 

 

 

Lalo Creative Commons License 2011.10.16 0 0 5946

Anyeginről a szomszédai:

 

"Bolond szomszéd, nem ért a szóból.
Szabadkőmíves. Bajt akar.
Szólóban vörös bort nyakal,
Asszonynépnek kezet se csókol,
Igen-t mond pusztán és nem-et,
És nem tesz hozzá kérem-et."

 

Forrás: http://mek.niif.hu/00400/00467/00467.htm

Lalo Creative Commons License 2011.10.14 0 0 5945

A kolozsvári páholyházról írott wiki cikkemben szerepel néhány forrás:

 

http://szk.wiki-site.com/index.php/A_kolozsv%C3%A1ri_Unio_p%C3%A1holy_p%C3%A1holyh%C3%A1za

 

Kifejezetten az Unióval foglalkozik Varga Attila: Elite masonice maghiare. Loja Unio din Cluj 1886-1926 munkája, de sajnos románul.

 

 

Előzmény: kutato191 (5944)
kutato191 Creative Commons License 2011.10.14 0 0 5944

 

Az egykori Unio páholy (1926-ig működött Kolozsváron) történetével kapcsolatban akinek van valamilye, kérem jelezze, források, információk, minden érdekelne.

 

Nagyon köszönöm.

Lalo Creative Commons License 2011.10.13 0 0 5943

Raffay Ernő - Harcoló Szabadkőművesség - Könyvbemutató  

 

Idő 2011. november 3. · 16:00 - 18:00

 

Helyszín Stefánia Palota 1143 Budapest, Zichy G. utca 3.


Tisztelettel meghívjuk Önt Raffay Ernő történész
Harcoló szabadkőművesség -
Küzdelem a katolikus egyház ellen
című könyvének bemutatójára.

A könyvet méltatja: dr. Papcsák Ferenc,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

2011. november 3., csütörtök 16.00 óra
Stefánia Palota 1143 Budapest, Zichy G. utca 3.

A bemutató után a könyv szerzője dedikálja a művet.

 

 

Lalo Creative Commons License 2011.10.12 0 0 5942

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft  164. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség

 

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft  164. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség aukció,  melyre honlapjukon lehet ajánlatot tenni október 1-én  18:00-ig.

 

A katalógusból:

http://axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2855

 

Regisztráció és közvetlen ajánlattétel az alábbi oldalon:

 

www.darabanth.hu

 

tétel 12021: Szabadkőművesség: Váradi, Gellér, Ignácz: A páholy munka megnyitásának magyarázata Bp. 1893. Demokratia páholy. 34p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

 

tétel 12022: Szabadkőművesség: Katona Béla: A szövetség czéljai. Bp. 1895 Demokratia páholy. 16p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

tétel 12023: Szabadkőművesség: Katona Béla: Föladataink és eszközeink. Bp. 1895 Demokratia páholy. 16p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

tétel 12024: Szabadkőművesség: S: A szabadkőmüves kötelességei. Bp. 1916. Könyves Kálmán páholy. 12p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

tétel 12025: Szabadkőművesség: László Szigfrid: Kitartás a szabadkőműves munkában. Bp. 1916. Demokratia páholy. 24p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

tétel 12026: Szabadkőművesség:Dr. Weininger Antal: A szabadkőműves jelképek lélektani jelentősége (Ahogyan egy neofita látja). Bp. 1946. Reform. 16p.

 

kikiáltási ár: 2 000 HUF

 

 

tétel 12085: Marbach, O.,: Am Reissbrete. Handschriftliche Mittheilungen aus den unabhängigen Logen. 7. Jahrgang. Leipzig 1879. Bruno Zechel. Szabadkőműves folyóirat. Egészvászon kötésben. első lap kijár / Freemaison magazine in linen binding. 96p.

 

kikiáltási ár: 6 000 HUF

Előzmény: Lalo (5937)
Bigskorpio Creative Commons License 2011.10.09 0 0 5941

Bocsánat, jól leégtem. Annyira megörültem, hogy valami témába vágóra bukkantam, hogy a dátumból csak a hónapot és a napot néztem meg, az évet nem.

Előzmény: Lalo (5939)
van der Post Creative Commons License 2011.10.07 0 0 5940

Azért ez nem volt annyira minap: 2009. szeptember 29. kedd, 16:06 :-)

Előzmény: Bigskorpio (5938)
Lalo Creative Commons License 2011.10.07 0 0 5939

Hát, ez a minap két és fél éve volt.

 

2009. elején jelent meg eredetileg a Trianoni Szemle első számában:

 

http://szkp4.blogspot.com/2009/01/takaro-mihaly-trianon-es.html

 

Én kétszer is reagáltam rá a blogomban:

 

http://aprofan.blogspot.com/2009/02/trianon-es-szabadkomuvesseg.html

 

 

http://aprofan.blogspot.com/2009/03/lenne-mit-takargatnia.html

 

 

Egy debreceni jogász is megírta róla a véleményét:

 

http://kaszapf.blogspot.com/2009/03/trianoni-szemle.html

 

 

Végül Márton László is reagált rá:

 

http://aprofan.blogspot.com/2009/09/marton-laszlo-trianoni-bunbakgyar.html

Előzmény: Bigskorpio (5938)
Bigskorpio Creative Commons License 2011.10.07 0 0 5938

Valaki felhívta a figyelmemet erre a minap megjelent cikkre. Tájékoztatásul közlöm az elérhetőségét:

 

http://karpatiharsona.info/index.php?option=com_content&view=article&id=7069:takaro-mihaly--szabadkmvesek-es-trianon&catid=38:tudomany&Itemid=62

 

Bs.

Lalo Creative Commons License 2011.10.06 0 0 5937

A Szőnyi Antikvárium 26. aukciója

 

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=hu&q=Budapest%2C%20VIII.%20J%C3%B3zsef%20krt.%2063.

A Szőnyi Antikvárium (1055 Bp. Szt. István krt. 3. Tel./fax: 311 6431), 2011 november 19. szombat 10:00 órától tartja 25. árverését ÚJ HELYSZÍNEN!!! Az Apáczai Kiadó Molnár Ferenc Termében, (Bp. VIII. József krt. 63.)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2927

tétel 467: [Szabadkőműves dokumentumok, 25 db.]

1. BENEDIKT Márk: Egy pár gondolat… Bp. 1896. Várnai F. 9 l. 185 mm.
2. DESSEWFFY Arisztid: Szocziálizmus és munkaközvetítés. Bp. 1900. A „Pátria” o kiad. 18 l. 162 mm.
3. GELLÉRI Mór: Szabadkőművesi reformok. Bp. 1889. „Könyves Kálmán” páholy. 30 l. 195 mm.
4. CSENGERY tv. előadása. B. L. tv. „Programm” c. indítványáról és F. H. tv. „Cselekvő szabadkőmívesség” c. tanulmányáról. Bp. 1908. Várnai F. 15 l. 194 mm.
5. GRÓSZ Menyhért: A Nagyvárad keletén dolgozó „László király” páholy új páholyházában tartott első munkán 1901. december 6-án. Nagyvárad, 1907. Laszky Ármin. 24 l. 192 mm.
6. KARSAI Sándor: Községi gyermekvédelem. Bp. 1910. A „Demokratia” páholy sajátja. 35 l. 2 sztl. lev. 156 mm.
7. KÁDÁR Gusztáv: Protestantizmus és szabadkőművesség. (Bp. é.n. Goldberger.) 51 l. 184 mm.
8. KOLTAI Virgil: A szabadkőmívesség és a nyilvánosság. A „Könyves Kálmán” o 1904. márczius 29-én tartott díszmunkáján felolvasta - -. Bp. 1904. Markovits és Garai. 15 l. 200 mm.
9. KONTRA Győző: Valóság és ámítás. Adatok a szabadkőművesság ellenségeinek leálczázásához. Dr. Csápori Gyula „Ámítás és valóság” czímű röpiratára. Bp. 1888. Aigner. 66 l. 195 mm.
10. A magyar szabadkőművesség béketörekvése. A Magyarországi Symbolikus Nagypáholy 1917. évi október hó 2-án tartott munkája. Bp. 1917. Bíró Miklós. 28 l. 190 mm.
11. A magyar szabadkőművesség. Néhány igaz szó. Kiadja a Temesvári Losonczy Szabadkőművespáholy. 15 l. 195 mm.
12. Az özvegy. Beszélgetés a szabadkőmívességról. Bp. 1902. Az „Árpád” ny. 48 l. 203 mm. Kicsit sérült.
13. PAULUS főm. A hit, a tudomány és a haza szabadkőműves világításban. A Sas o első nyilvános munkáján előadta - -. A Sas o kiadványa, 1. füzet. 24 l. 185 mm.
14. RÓZSA Ignác: Hogyan neveljék a szabadkőművesek gyermekeiket? Bp. 1914. A „Comenius” sajátja. 30 l. 200 mm.
15. Szabadkőmivesi önvédelem… egy szabadkőmívestől. Bp. 1881. Pannonia. 7 l. 195 mm.
16. Szabadkőművesi vándorgyűlések. Nagyvárad, 1902. A „László király” páholy sajátja. 15 l. 228 mm.
17. A szabadkőmivességről. (Külön lenyomat a „Vasvármegye” napilapban megjelent cikksorozatból.) Szombathely, 1910. „Vasvármegye” ny. 47 l. 185 mm.
18. SZALAY Károly: Szabadkőműves világszövetség. A Comenius o október hó 11-iki munkáján előadta - -. Bp. 1912. Elek Lipót. 16 l. 188 mm.
19. SZALAY Károly: A szabadkőművesség társadalmi feladatai… A Comenius páholy sajátja. Bp. 1905. Károlyi György. 49 l. 200 mm
20. SZALAY Károly: Tatarozó munkálatok. A Comenius o-ban 1912. november 22-én előadta - -. Bp. 1912. Elek Lipót. 24 l. 200 mm.
21. SZALAY Károly: Tájékoztató a szabadkőművesség céljairól és eszközeiről. Bp. 1909. A „Comenius” sajátja. 13 l. 195 mm.
22. Szimbólumok. A Budapest keletén dolgozó Haladás páholy 1908. január 9-én tartott oktató munkája. Bp. 1908. Márkus Samu. 51 l. 165 mm.
23. Társadalmi program. A László király páholy felirata. Nagyvárad, 1900. Sonnenfeld Adolf. 16 l. 208 mm.
24. VAJDA Emil: A szabadkőművesség. A művelt közösség számára. Bp. 1903. Községi Nyomda. 45 l. 200 mm.
25. A Világtanító közeli eljövetele. Az 1918. januárius 5-i csillagrendi összejövetelen felolvasta Hild Károlyné. Magyar és német nyelvű kiadvány. (Nagyszeben), 1918. A „Keleti Csillad-Rend” kiadv. (Haiser György ny.) 111 l. 4 sztl. lev. 191 mm.
Mindegyik kötet fűzve, kiadói papírborítóban, jó állapotban, a 12. tétel kicsit sérült.

kikiáltási ár: 30 000 HUF

Előzmény: Lalo (5936)
Lalo Creative Commons License 2011.10.06 0 0 5936

A Babel Antikvárium (ex Országház Antikvárium) 1. aukciója

 

Térkép: http://maps.google.hu/maps?hl=en&q=Budapest%20V.%20Kecskem%C3%A9ti%20u.%2014.


A Babel Antikvárium (ex Országház Antikvárium) (V. ker. Honvéd u. 18. Tel.: 312-5642) 2011.10.21-én (péntek) 17:00 órai kezdettel rendezi 1. könyvárverését a Hotel Mercure Korona I. emeleti rendezvénytermében. (Bp. V. Kecskeméti u. 14.)

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=3015

tétel 328: A magyarországi symbolikus nagypáholy főtitkári jelentése az 1948. évről.

Az 1949. március 13-iki nagygyűlés elé terjesztette Gerő Andor. Főkincstári jelentés az 1948. évről. Előterjesztette Acél Antal. Bp. 1949, Magyarországi Symbolikus Nagypáholy. 142 l., 5 t. (fényképek, 2 t. kihajtható), 2 t. (kihajtható táblázat). Új papírborítóban.

kikiáltási ár: 4 000 HUF

Előzmény: Lalo (5935)
Lalo Creative Commons License 2011.10.06 0 0 5935

A Pastinszky Antikvárium 35. aukciója

 

Térkép: http://maps.google.com/maps?q=Budapest%2C+1052%2C+Semmelweis+u.+1-3.+&hl=hu

A Pastinszky Antikvárium (Szentendre, Ignátovity u. 2., +36-26-310-429), 2011 október 6. csütörtök 17.00 órától tartja 35. árverését a Magyarok Háza, Budapest, 1052, Semmelweis u. 1-3. II. em. Arany János teremben.

A katalógusból: http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2993

tétel 169: Jancsó Elemér: A magyar szabadkőművesség irodalmi és művelődéstörténeti szerepe a XVIII. században. Irodalomtörténeti tanulmány. Második kiadás.

Cluj-Kolozsvár, 1936. Ady Endre társaság. Ny.n. VIII. + 281 p.
Kiadói papírborítóban. 15,5 cm.

kikiáltási ár: 3 000 HUF

Előzmény: Lalo (5934)
Lalo Creative Commons License 2011.10.06 0 0 5934

A Darabanth bélyegkereskedelmi és numizmatikai kft  163. online aukciója: filatélia, numizmatika, képeslap, könyv, festmény-grafika, papírrégiség aukció,  melyre honlapjukon lehet ajánlatot tenni október 1-én  18:00-ig.

A katalógusból:
http://www.axioart.com/index.php?op=live_auction&id=2854


tétel 12743: Szabadkőművesség: Szalay Károly: A felvilágosodás terjedésének akadályai, a szabadkőművesség hivatása. Comenius páholy könyvtára. Bp., 1903


kikiáltási ár: 2 000 HUF


tétel 12744: Szabadkőművesség: Besze János: Szebb jövőnk kulcsa. Pest, 1865. Pollák testvérek 26p.


kikiáltási ár: 3 000 HUF


tétel 12745: Szabadkőművesség: Morvay Izsó: Székfoglaló beszédek. Bp., 1917. Bíró Miklós 36p.


kikiáltási ár: 3 000 HUF


tétel 12746: Szabadkőművesség: Társadalmi programm a László király páholy felirata magyarország Symbolicus Nagypáholyához. Nagyvárad 1900. Laszky Ármin 21p.


kikiáltási ár: 1 600 HUF


tétel 12747: Szabadkőművesség: Pikler Gyula: A jótékonyság központosítása. Bp., 1900 Demokratia páholy


kikiáltási ár: 1 200 HUF


tétel 12748: A magyarországi szabadkőműves páholyoknak Nagyváradon megtartott első Vándorgyülésének naplója. Nagyvárad. 1904. Sonnenfeld Adolf. 122p. (gerinc kissé foszlott)


kikiáltási ár: 3 400 HUF


tétel 12749: Szabadkőművesség: Ünnepeljünk 1848-1898. Bp., 1898. Demokratia páholy. 24p


kikiáltási ár: 2 800 HUF


tétel 12750: Szabadkőművesség: A könyves Kálmán páholynak... Nővérmunkája. Bp., 1906. Czettel és Deutsch. 128p.


kikiáltási ár: 2 000 HUF


12499. Irish Freemaisons' Calendar and Directory for the Year 1901.... Dublin. 1901. / Ir szabadkõmûves naptár és jegyzék


kikiáltási ár: 2 000 HUF


12903. Mittheilungen aus der Bunde der Grossen National-Mutterloge der Freimauer in
derr Prussischen Staaten genannt Zu den drei Weltkugeln im orient Berlin 9.
Jahrgang. Berlin 1877. 159p. Freemaison magazine


kikiáltási ár: 3 000 HUF


tétel 12935: Freemaisonry: Die rechtmässige Aufnahme der Gräfin Helene Hadik-Barkóczy in den Freimauerbund. Budapest 1877. Lampel. 28p.


kikiáltási ár: 2 400 HUF

Előzmény: Lalo (5920)
mmBálint Creative Commons License 2011.09.25 0 0 5933

(mást írtam - máshol, mert másról szólt ott a hozzászólás: az egyik a wikipédiában általában a beírásról (egy pici mozdulat), a másik a kategóriák körülötti konszenzusról (idő- és energiaigényes). De búcsúzom, érzem hogy az én 4-5 hozzászólásom [az általatok felhozott témához] nyilván teljesen eltéríti a topikot az alaptémától, így hát megóvlak magamtól titeket. ;-) )

Előzmény: Lalo (5932)
Lalo Creative Commons License 2011.09.25 0 0 5932

Az előbb még ezt írtad:

 

"Egy (néha picit több) mozdulat lenne"

 

A mostani mintha nem ugyanezt állítaná...

 

Mindegy, egyébként is off volt ez a vita, s én sem a Wikipédia konkrét hibáíról írtam, hanem szellemének változásáról... (Érthetőbben: hogy összekeverhető a Metapédiával.))

 

Előzmény: mmBálint (5931)
mmBálint Creative Commons License 2011.09.25 0 0 5931

(kategória: nyilván nem egyszerű, mert sokakat érintő dolog, sokak beleszólására számíthat - ezért van a vitalap. Voltam ilyen "projektben" is, vitatkoztam: hogy felülkerekedtem, hol alulmaradtam. De valami győzött: a jobb érvek, a többség igaza. Vita, beszélgetés nélkül viszont ez nem lesz - csak a jajjgatás, a másikra mutogatás, és egy "rossz" wiki. A titok: csinálni kell. Vitatkozni kell. Beszélgetni kell - meggyőződni és meggyőzni kell. Hozzátenni kell. Érvelni kell. Magától (semmi) nem megy ;-) :

mmBálint Creative Commons License 2011.09.24