Keresés

Részletes keresés

marosi.pal Creative Commons License 2007.03.05 0 0 1235

Nem működik a link ezért bemásolom. Bocs ha túl hosszú lesz.

TÁJÉKOZTATÓ

a magyar állampolgárságot honosítással vagy visszahonosítással
megszerezni szándékozók részére

Ön elhatározta, hogy a jövőben magyar állampolgárként kíván Magyarországon élni?
Engedje meg, hogy célja megvalósításához ezen tájékoztatónkkal legyünk az Ön segítségére!

Hogyan szerezhet Ön magyar állampolgárságot?

- Amennyiben Ön soha nem rendelkezett magyar állampolgársággal: honosítással,
- Amennyiben Ön már rendelkezett magyar állampolgársággal, de azt elvesztette (pl. a békeszerződések területrendezése folytán; 1990. május 2-a után történt elbocsátás, illetve lemondás; valamint kettős állampolgárságot kizáró egyezmények következtében): visszahonosítással.

Érinti-e az Ön eredeti állampolgárságát a magyar állampolgárság megszerzése?

A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

Ezzel kapcsolatban javasoljuk, keresse fel hazája illetékes szervét vagy a külképviseletet.

Hol nyújthatja be a magyar állampolgárság meg/visszaszerzése iránti kérelmet?

A honosítási és visszahonosítási kérelmet személyesen, a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél vagy a körzetközponti jegyző (okmányiroda) székhelyén működő anyakönyvvezetőnél lehet benyújtani az erre rendszeresített kérelemnyomtatványon. A nyomtatvány letölthető internetes oldalunkról is (www.irmbah.hu). A kérelmet ebben az esetben is az anyakönyvvezetőnél kell benyújtani.

Jelent-e anyagi terhet az Ön számára a kérelem benyújtása?

A honosítási/visszahonosítási kérelem, valamint az ezekhez csatolható névmódosítási kérelem illetékmentes.

Mely feltételek együttes teljesülése esetén nyújthatja be honosítási vagy visszahonosítási kérelmét?

- Ha Ön a kérelem benyújtását megelőzően meghatározott ideig bevándoroltként, menekültként, letelepedettként, illetve EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Unió más tagállamának állampolgáraként folyamatosan Magyarországon lakott, (Az időtartam számítása a bevándorlási, letelepedési, EGT tartózkodási engedély vagy a menekült státus elnyerését követő lakcímbejelentéssel kezdődik.)
- Ha Ön büntetlen előéletű és Ön ellen a magyar bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban.
- Ha Önnek magyarországi lakása és megélhetése biztosított.
- Ha igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül.
- Ha az Ön honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti.

A szükséges feltételek fennállása esetén mennyi ideig kell Magyarországon élnie ahhoz, hogy kérelmét benyújthassa?

Nyolcévi
folyamatos magyarországi ittlakás esetén honosítását kérheti az, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.

Ötévi
folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítást kérhet az, aki:

- Magyarország területén született,
- kiskorúsága idején már letelepedett, vagy bevándorolt Magyarországra,
- hontalan.

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás esetén kedvezményes honosítást kérhet az, aki:

- magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
- kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
- magyar állampolgár fogadta örökbe,
- magyar hatóság menekültként elismerte.

Az ittlakás időtartamára való tekintet nélkül kérheti honosítását az, aki magát magyar nemzetiségűnek vallja és felmenője magyar állampolgár volt, vagy aki visszahonosítását kéri.
Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti.

Milyen iratokat kell kérelméhez csatolnia?

- nagykorú kérelmező saját kézzel írott önéletrajzát,
- nagykorú kérelmező 1 –1 db arcfényképét,
- születési anyakönyvi kivonatot, és családi állapotot igazoló okmányt, pl.: házassági, halotti anyakönyvi kivonatot, jogerős bontóítéletet.

(A kérelemhez eredeti anyakönyvi kivonatokat - beleértve a külföldi anyakönyvi kivonatokat is – kell csatolni. Az idegen nyelvű okiratokat – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – hiteles magyar nyelvű fordítással és diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva kell csatolni. Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készít.).

Magyarországi anyakönyvi eseményről hivatalból anyakönyvi másolatot beszerezhetünk, de ezt Ön nem kapja meg és más hatóságoknak sem továbbíthatjuk.

- magyar állampolgár által örökbefogadott gyermek esetében a magyar gyámhatóság jogerős határozatát,
- állampolgársági vizsgabizonyítványt, vagy a vizsga alóli mentesülést igazoló okiratot,
- a kérelem elbírálását elősegíti, ha csatolja a bevándorlását vagy letelepedését engedélyező, illetve a menekültkénti elismeréséről szóló határozatot, továbbá EGT tartózkodási engedélyének másolatát.

Mivel igazolhatja magyarországi megélhetését?

Ha Ön
- egyéni vállalkozó, valamint kft., bt., tagja vagy alkalmazottja: adóhatóság (APEH) által kiállított jövedelemigazolásával,
- nyugdíjas: nyugdíjigazolványával, vagy nyugdíjmegállapító határozatának fénymásolatával, a nyugdíjszelvénnyel együtt,
- közalkalmazott: munkáltatója által kiállított jövedelemigazolásával,
- eltartott személy: befogadó nyilatkozattal, kiegészítve a befogadó jövedelemigazolásával.

Mivel igazolhatja magyarországi lakóhelyét (lakását, lakhatását)?

- Amennyiben Ön saját tulajdonú ingatlanban lakik, úgy az adásvételi szerződés másolatával, vagy tulajdoni lappal,
- Amennyiben Ön bérleményben lakik, úgy lakásbérleti szerződésével, kiegészítve a bérbeadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal,
- Amennyiben Ön befogadott személy, úgy befogadó nyilatkozattal, kiegészítve a befogadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal.

Mivel valószínűsítheti felmenői vagy saját egykori magyar állampolgárságát?

- egykori állampolgársági okirattal (állampolgársági bizonyítvány, honosítási, visszahonosítási, elbocsátási okirat, stb.),
- állami születési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonattal (Az anyakönyvi okmány lehet korabeli magyar hatóság által kiadott kivonat, de az anyakönyvi esemény – születés, házasságkötés, haláleset – helye szerint jelenleg illetékes állami hatóság által kiadott okmány is.),
- korabeli magyar katonakönyvvel, magyar útlevéllel, korabeli magyar személyazonosító igazolvánnyal,
- korabeli magyar lakcímbejelentővel, illetőségi bizonyítvánnyal, iskolai bizonyítvánnyal, stb.
- 1895 előtti bejegyzésről szóló egyházi születési, házassági, vagy halotti anyakönyvi kivonattal.

Ha a fenti iratokat vagy azok valamelyikét már csatolta a bevándorlási vagy letelepedési kérelméhez, szíveskedjék erről nyilatkozni. A bevándorlási vagy letelepedési engedély iránti kérelméhez hiteles másolatban benyújtott születési anyakönyvi kivonatához fűzött hiteles fordítást nem áll módunkban kiemelni.

Az Állampolgársági Igazgatóság hiánypótlási felhívása esetén a kérelmező köteles igazolni lakhatásának, megélhetésének feltételeit és igazolni vagy valószínűsíteni felmenői vagy saját egykori magyar állampolgárságát.

Mit kell tudnia az alkotmányos alapismeretek vizsgáról?

A vizsgára az állandó, bejelentett lakóhelye szerint illetékes megyei, fővárosi közigazgatási hivatalban jelentkezhet. A vizsga díja 5000 forint.

Ki mentesül a vizsga letétele alól?

- a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy,
- aki magyar tannyelvű nevelési-oktatási vagy felsőoktatási intézményben végzettséget szerzett, és a kérelem benyújtásakor csatolja a végzettséget tanúsító bizonyítvány, illetve oklevél/diploma közjegyző, vagy a kibocsátó intézmény által hitelesített másolatát,
- a kérelem benyújtásakor 65. életévét betöltötte,
- igazolja, hogy egészségi állapotának tartós és visszafordíthatatlan romlása miatt képtelen a vizsga letételére, és a kérelem benyújtásakor csatolja az erről szóló, a betegség jellege szerint illetékes szakintézmény igazolását.

Mikor kérhető a névmódosítás és mit kell ehhez Önnek benyújtania?

A honosítási vagy visszahonosítási kérelem benyújtásakor Ön egyidejűleg kérheti:

- azt, hogy saját vagy felmenője egykori magyar családi nevét viselhesse (pl.: Iuhas-Juhász),
- többtagú családi nevéből egy vagy több tag, valamint a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását (pl.: apai név, vagy –ová végződés),
- családi nevének magyarra fordítását (pl.: Fisher-Halász).

Milyen iratokkal támaszthatja alá névmódosítási kérelmét?

A névmódosítási kérelmet okirattal – felmenője állami anyakönyvi kivonatával, felmenője egykori állampolgársági okiratával vagy bizonyítványával, névváltoztatási okiratával, egykori magyar útlevéllel, korabeli lakcímbejelentővel, vagy illetőségi bizonyítvánnyal, stb. – vagy szakvéleménnyel kell alátámasztani.

Milyen esetekben nem nyújthat be névmódosítási kérelmet?

A honosítási és visszahonosítási eljárásban csak a születési családi név módosítható, a házassági név (házastársa születési családi neve, amennyiben azt viseli) és az utónév nem. Mikor válik Ön magyar állampolgárrá?

Az igazságügyi és rendészeti miniszter a honosítási kérelmeket a beérkezéstől számított egy éven belül, a visszahonosítási kérelmeket fél éven belül terjeszti a köztársasági elnökhöz. A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási, illetőleg visszahonosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg. Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat a felhívástól számított két hónapon belül kell letenni. Az eskütételi határidőt, indokolt esetben, kérelemre az igazságügyi és rendészeti miniszter meghosszabbíthatja. Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási, visszahonosítási okirat hatályát veszti. 

A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

Mit tehet, ha kérelme elutasításra került?

Amennyiben a kérelmező a törvényi feltételeket teljesíti, újabb honosítási/visszahonosítási kérelmet nyújthat be.

Hova fordulhat további kérdéseivel?

- felkeresheti honlapunkat: www.irmbah.hu
- kérdéseit felteheti e-mailben: apf@bah.b-m.hu
- személyesen a BÁH Állampolgársági Igazgatóságának ügyfélszolgálati irodájában: Budapest XI. kerület, Budafoki út 60., A. épület.
Ügyfélfogadási idő: minden kedden és szerdán de. 8.30-12.00
                                                                   du. 13.00-16.00
- telefonon: ügyfélszolgálati időben a 06-1/463-9102-es telefonszámon.
- levélben: 1903 Budapest. Pf.: 314/24.

marosi.pal Creative Commons License 2007.03.05 0 0 1234

"Ha a fenti iratokat vagy azok valamelyikét már csatolta a bevándorlási vagy letelepedési kérelméhez, szíveskedjék erről nyilatkozni."

 

A következő linken megnézheted a tájékoztató szövegét:

http://www.bmbah.hu/ugyintezes_eljarasrend.php?id=6

 

Még annyit tennék hozzá, hogy egyes anyakönyvezetőknek gőzük sincs a honosításról. Mit kell beadni és mit nem. Engem megpróbáltak lebeszélni az érettéségi diplomám OFFI fordításának beadásáról, pedig az kellett a vizsgamentesség bizonyításához.

Még azt is mondta, hogy 6 hónap múlva meglehet az állampolgárság. Szinte szemberöhögtem de tudtam, hogy ő fogja majd a magyar nyelvű anyakönyvi kivonatomat kitölteni és inkább tűrtőztettem magam.

 

Lehetnek olyan anyakönyvvezetők akik nem tudják, hogy amit egyszer leadtál a letelepedésihez azt nem kell mégegyszer beadni, ilyenkor jó ha megmutatjuk neki a fenti tájékoztatót.

Előzmény: cincurka (1233)
cincurka Creative Commons License 2007.03.05 0 0 1233

Sziasztok !

 

Ismételten egy kérdéssel fordulok hozzátok...

Szeretném beadni az állampolgársági kérelmemet ( román állampolgár vagyok, és megvan a letelepedési engedélyem ) , és az lenne a kérdésem , hogy újból be kell adni a felmenőimet bizonyító dokumentumokat, vagy kérhetem, hogy használják fel a letelepedésihez csatoltakat  ? Nem kevés a fordítások kölségei, ezért ha van valakinek e téren már tapasztalata kérem segítsen.

 

Nagyon köszönöm!

 

Szép napot !marosi.pal Creative Commons License 2007.03.01 0 0 1232

A kerdes, hogy lehetseges-e "kicserelni" a tartozkodasi engedelyt EGT-s tart. engedelyre vagy inkabb letelepedesi engedelyt kerjen?

Szerintem kérelmezze az EGT tartózkodási engedélyt.

Ennek illetéke ugyanis csak 1500 Ft, míg a letelepedési engedély illetéke 8000 Ft.

 

Green Army Creative Commons License 2007.03.01 0 0 1231

július 1-jétől a letelepedési mint olyan megszűnik...

szerintem ha nem sürgős (pl. ha már most be akarja adni az állampolgársági kérelmet) akkor júliusig várjatok, s akkor kicserélhetitek EGT-tartózkodásira, amit akkor már regisztrációs tartózkodásinak fognak hivni.

 

 

Attol tartok, hogy sok hivatal nincs tisztaban azzal, hogy az EGT tartozkodasi engedelyt nem tekintik a letelepedesi engedellyel egyenrangunak es emiatt sok bosszusagunk lesz az ugyintezesek soran.

 

ettől nem kell tartani.

Előzmény: Toni1234 (1230)
Toni1234 Creative Commons License 2007.03.01 0 0 1230

Sziasztok!

1 kerdesem lenne: erdelyi baratnom januarban kapott tartozkodasi engedelyt ( nem EGT hanem a regi, "hagyomanyos")

Most szeretne beadni a kerelmet a letelepedesi engedelyre.

A kerdes, hogy lehetseges-e "kicserelni" a tartozkodasi engedelyt EGT-s tart. engedelyre vagy inkabb letelepedesi engedelyt kerjen?

Attol tartok, hogy sok hivatal nincs tisztaban azzal, hogy az EGT tartozkodasi engedelyt nem tekintik a letelepedesi engedellyel egyenrangunak es emiatt sok bosszusagunk lesz az ugyintezesek soran!

 

Elore is koszonom!

Udv.

Toni

marosi.pal Creative Commons License 2007.02.28 0 0 1229
Szerintem jogod van beadni a honosítási kérelmet.
Én azt javaslom, hogy egyenlőre a megélhetést fizetési igazolással igazold.

Majd ha lesz APEH jövedelem igazolásod akkor csatolni fogod (2008. januárban be lehet szerezni ha önadózó vagy).

Úgyis több mint 1 évig tart a honosítási eljárás.

Nem hiszem, hogy az APEH igazolás késedelmes csatolása (ugyanis csak 2008 januárban lehet beszerezni) miatt eluatasítanák a honosítási kérelmet.

Ha mégis elutasítanák a késedelem miatt, akkor sincs baj, mert a honosítási kérelmet újra be lehet adni (akárhányszor).

Szerintem érdemes megkockáztatni, hogy APEH igazolás nélkül adod be a honosítási kérelmet.

2007. július 1.-jén változik az idegenrendészeti törvény.
Előzmény: tmania (1228)
tmania Creative Commons License 2007.02.28 0 0 1228

Sziasztok!

 

Csak érdeklődöm,ha valaki tudja,hogy akinek megvan ez az új.EGT tart.engedélye,lakcímkártyája,stb.de még csak 2 hete dolgozik legálisan,mikor lehet beadni az állampolgárságra a kérelmet???

Azt mondják,hogy be lehet adni,csak nem tudom mennyi időt kell ledolgozni?

Van magyar felmenőm,mindent tudok mivel jár,csak ezt nem!

Miről beszéltek,amikor 2007.juliús 1-ét emlegetittek?Mi lesz akkor?Valami nagy "dolog"fog történni?

Green Army Creative Commons License 2007.02.27 0 0 1227
Tudod az egész csak azért érdekel, hogy érdemes-e a feleségemnek júliusig beadni az Egt-tart-ra a kérelmet (jelenleg régi tartózkodásija van, még 2 évig).
De egyenlőre ugy látom hogy nem, főleg ha regisztrációs engedélyt egy nap alatt kiadják.

(az is érdekes, hogy azt irták, hogy "a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, 2007. évi I. törvény 88. § (1) bekezdése szerint az EGT-állampolgárt a részére e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott tartózkodási vízum, tartózkodási engedély vagy EGT tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártáig megilletik a regisztrációs igazolással rendelkezők jogai. "
alábbiak szerint (új Ápt.23§)regisztrációs igazolással van lakcím, ergo mehet az állampolgársági kérelem.
na most ha ugyanazok a jogok illetik meg, egy "szimpla" tartózkodásival rendelkező Eu-s állampolgárt, akkor a régi tartózkodásija is elég?:)) ez csak eszmefuttatás volt:)
Előzmény: marosi.pal (1226)
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.27 0 0 1226

Szerintem a te értelmezésed logikusnak tűnik, de puding próbája az evés. Szóval majd kiderül 2007. július 1.-jén, hogy a gyakorlatban mit jelent.

Ráadásul a végrehajtási rendeletek sem jelentek meg. Így nagyon nehéz előre látni, hogy miként fog ez működni.

Előzmény: Green Army (1225)
Green Army Creative Commons License 2007.02.27 0 0 1225
úgy értelmezem, hogy igen, mert
Ápt 23 paragrafus uj szerint Magyarországon lakik:
a,bevándorolt
b, letelepedett
C,aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Magyarországon gyakorolja, és bejelentési kötelezettségének eleget tett." (ez a regisztráció gondolom)

eddig ez volt: 23. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából Magyarországon lakik az a lakóhellyel rendelkező nem magyar állampolgár, akinek bevándorlását engedélyezték, vagy akit menekültként elismertek, valamint aki letelepedési engedélyt kapott, továbbá az Európai Unió más tagállamának EGT tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára.
Előzmény: Green Army (1224)
Green Army Creative Commons License 2007.02.27 0 0 1224

marosi.pal!

 

válaszoltak a fórumon feltett kérdésemre, bár okosabb sokkal nem lettem...

http://www.bevandorlas.hu/reply_list.php?id=602

 

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló, 2007. évi I. törvény 88. § (1) bekezdése szerint az EGT-állampolgárt a részére e törvény hatálybalépését megelőzően kiadott tartózkodási vízum, tartózkodási engedély vagy EGT tartózkodási engedély érvényességi idejének lejártáig megilletik a regisztrációs igazolással rendelkezők jogai.

 

tehát akinek most (akármilyen? még a régi nem EGT-s?) tartózkodási engélye van, az kvázi egyenlő a regisztirációs igazolással...

már csak azt nem tudom, hogy a majdani regisztrációs igazolással lehet-e állampolgárságot kérni..

 

 

RobRock Creative Commons License 2007.02.20 0 0 1223

Sziasztok!

 

Most olvastam bele először a topikba, de nagyon örülök, hogy rátok akadtam. Én szerb állampolgár vagyok, és most rendezném a munkavállalási vízumot. Munkavállalási és egyéb iratok már meg vannak, de kéne sürgősen egy szivességi lakáshasználati szerződés minta, ha van valakinek. Nagyon sürgős lenne... köszi!

 

Nagyon vigyázni egyébként, ha lakást vesztek ki, hogy meg legyen a lakáshasználati szerződés...én most kaptam be a f****t a hétvégén. A barátnőmmel közösen vettünk ki egy lakást (ő magyar állampolgár), a főbérlő vele kötött szerződést, nekem engedélyezte a lakhatást, és megegyeztünk, hogy amint meglesz a munkavállalási mehetek hozzá, és megírjuk a szivességi szerződést. Ezek után mégis már két hete még csak beszélni sem akar velem az illető (megjegyzem ügyvédről van szó). Hosszas keresés után sikerült megbeszélni a barátnőm egyik munkatársával, hogy megcsináljuk a szerződést, csak egy minta hiányzik.

 

Üdv.

lipy@sksyu.net

marosi.pal Creative Commons License 2007.02.20 0 0 1222
Köszi. A Route 60-t fogom kipróbálni először.
Előzmény: M! (1221)
M! Creative Commons License 2007.02.20 0 0 1221
:)
Hát, a Királyhágón innen semmiképp, de utána Kolozsvár fele menet a dombról leérve rögtön lesz három vendéglő egymás mellett, az egyik a Route 60, ott nagyon finom. Aztán Bánffyhunyadon két helyen: a központban, a református teplommal szemben (ahogy megy át az út a városon bal oldalt, ha Kolozsvárra megyünk) van egy nagyobb vendéglő, aminek van egy nagy terasza - ott is nagyon jó, és ahogy kimegyünk Hunyadról a benzinkút után bal oldalon lesz egy motel, a Montana, ott is finoman készítik. Kolozsváron pedig, ahol eddig ettem, mindenhol jó volt.

Tapasztalatom szerint (ha étteremben eszünk otthon, mindig pacal levest kérek) a román éttermekben mindenhol jó, érdemes megpróbálni.

Egyszer vetemedtem arra, hogy vegyek egy konzerv pacal levest, lássuk milyen alapon. Mindenkit óva intek tőle, gyomorforgató nemcsak a színe, szaga, állaga, de az íze is rémes.

Pesten eddig két helyen találtam: Hargita étterem, azt hiszem V. kerület - drága es, de jó es; valamint a Maros étteremben, VII. kerület - ez viszont rettenetes volt, soha többet.

Jó étvágyat! :)
Előzmény: marosi.pal (1220)
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.20 0 0 1220

Áruld már el, hol lehet jó pacal levest enni Nagyvárad-Kolozsvár útvonalon?

Miccset ettem már ezen az útvonalon de pacal levest még nem próbáltam.

Előzmény: M! (1219)
M! Creative Commons License 2007.02.20 0 0 1219
Szia!

A pontos receptet én sem tudom, de nem tudnám nyogodt szívvel ajánlani, hogy otthon próbálkozz vele. Nekem is a pacal leves a kedvencem, egyszer kacérkodtam a gondolattal, hogy megtanulom elkészíteni, de elég bonyolult. Egy nagyon kedves ismerősöm tudja főzni,egy délelőttbe került, míg elkésztette. A megvásárolt, tisztított húsról kiderült, hogy szinte minden esetben kell még otthon matatni vele.
Ráadásul, ha az ember elszúrja, ehetetlenül rossz lesz és egy életre megutálhatja.

Viszont meg tudom mondani, hogy a Nagyvárad-Kolozsvár útvonalon hol érdemes megállni enni pacal levest :)
Előzmény: Vicus_35 (1217)
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.17 0 0 1218

Ebben sajnos nem segíthetek, de próbáld meg a másik erdélyi topikot, éppen kajákról írnak mostanság:

http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9002225&la=64420378

Előzmény: Vicus_35 (1217)
Vicus_35 Creative Commons License 2007.02.17 0 0 1217
Csak azért kérdeztem, mert a Drága páromnak egyik kedvenc levese a pacal leves. De én nem tudom a receptjét. Gondoltam Valaki csak tud itt segíteni:)))
Előzmény: marosi.pal (1216)
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.17 0 0 1216
Nem mindenki erdélyi a fórumon, de ha végigolvasod a topicot, akkor rájösz ki hova való. Fogjuk rá úgy 70%-ban erdélyiek.
Előzmény: Vicus_35 (1215)
Vicus_35 Creative Commons License 2007.02.17 0 0 1215
Sziasztok!

Ti itt mind erdélyiek vagytok?
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.17 0 0 1214

Azt sem verik nagy dobra, hogy az EGT tartózkodási engedéllyel jár a családi pótlék is, ha a többi feltétel is megvan:

http://www.magyarorszag.hu/allampolgar/ugyek/egeszseg/gyertam20060213/csalpotl20060627.html

Előzmény: zsolt.tomai (1212)
enciee Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1213
Köszönöm szépen nagy segitség volt ez nekem.Aranyosak vagytok
Előzmény: marosi.pal (1211)
zsolt.tomai Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1212

Munkavállalásal kapcsolatos cikkeket böngészve az alábbi két dokumentumra bukkantam:

 

Tájékoztató a külföldi állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályairól (2007. január 01-jétől)

http://www.pbkik.hu/download.php?id=6193

 

és

Engedélymentesség igazolása iránti kérelem

http://www.afsz.hu/resource.aspx?ResourceID=fovaros_nyomt_engedelyment_igaz_kerelem

 

Kiemelném a fontos részt: "nincs szükség a bolgár, illetve román állampolgárok további magyarországi foglalkoztatásához, ha az érintettet a Rendelet hatálybalépésekor vagy azt követően megszakítás nélkül legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatása irányuló jogviszonyban jogszerűen foglalkoztatták."

 

Úgy tűnik, hogy a munkaügyi központok próbálják eltitkolni létezésüket, vagy tudatosan nem adnak ki róla információkat. Vannak ismerőseim akik már megkapták az igazolást, miszerint a Magyar Köztársaság területén engedély nélkül dolgozhatnak.

Ha valaki munkavállalási engedély helyett ilyen igazolással kéri a tartózkódási engedélyt, annak 5 évre szóló tartozkódási engedélyt állítanak ki.

marosi.pal Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1211

"A megélhetéshez nem kérnek bankszámlát vagy készpénz bemutatást,mert ugye régebben ez volt?"

A megélhetést is kell bizonyítani. De ezt kérdezd meg tőlük, hogy mivel kell bizonyítani, mert én nem tudom.

 

"És hol kell ezt igényelni?"

A lakcím szerinti idegenrendészeti (bevándorlási) hivatalban.

Megnézheted a térképen, hogy hova tartozol, válaszd ki hol laksz:

http://www.bevandorlas.hu/terkep.php

 

http://www.bevandorlas.hu/teruleti_szervek.php

Előzmény: enciee (1210)
enciee Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1210
És hol kell ezt igényelni?A megélhetéshez nem kérnek bankszámlát vagy készpénz bemutatást,mert ugye régebben ez volt?
enciee Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1209
köszönöm szépen a segitségeteket.Lenne még egy kérdésem.Édesanyám is szeretné ezt az EGT kártyát megkérni.Neki munkavállalásija van.Neki milyen pappirok kellenek hozzá?
Előzmény: Green Army (1208)
Green Army Creative Commons License 2007.02.16 0 0 1208
bármikor kérheted,de a lejárat előtt 1 hónappal mindenképpen kérned kell..
Előzmény: enciee (1207)
enciee Creative Commons License 2007.02.15 0 0 1207
És ezt csak akkor kerhetem ha lejar a tartozkodásim?
Előzmény: marosi.pal (1206)
marosi.pal Creative Commons License 2007.02.15 0 0 1206

-kell a házassági anyakönyvi kivonat

-a lakás tulajdoni lapja

-1 db. arcfénykép

-1500 Ft

 

Amiket egyszer már leadtál a hivatalba az előbbi tartózkodási kérelmezésekor, azt nem szokták kérni ismételten.

 

Még egyebeket is kérhetnek, de ez a konkrét esettől függ.

Előzmény: enciee (1205)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!